CÍMKE: 'családon belüli erőszak'

Megrázó részletek, ezért gyilkolta meg nagyapját az unoka

Megrázó részletek, ezért gyilkolta meg nagyapját az unoka

A 83 éves sa­jó­szent­pé­teri férfi vér­ben úszó holt­tes­tét a fia ta­lálta meg.

FRISS HÍREK

Tragédia a szálloda előtt: vérző férjét ölelte egy nő, senki sem segített

Tragédia a szálloda előtt: vérző férjét ölelte egy nő, senki sem segített

A nő kö­nyör­gött a fér­jé­nek, hogy ne hal­jon meg.

A nő kö­nyör­gött a fér­jé­nek, hogy ne hal­jon meg.

Szörnyű traumáról vallott a Trónok harca sztárja, még most is kísérti

Szörnyű traumáról vallott a Trónok harca sztárja, még most is kísérti

Évek óta nem bírja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Évek óta nem bírja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket, a szí­nésznő csa­lá­don be­lüli erő­szak ál­do­zata volt.

Brutális terror: szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Brutális terror: szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a fi­a­tal férfit, aki kis híján be­le­halt a hó­na­po­kig el­szen­ve­dett sé­rü­lé­sekbe.

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a fi­a­tal férfit. Bru­tá­lis fel­vé­te­lek ke­rül­tek elő az eset­ről...

Sokkot kapott a gyerekorvos, amikor meglátta a kisfiú nyelvét

Sokkot kapott a gyerekorvos, amikor meglátta a kisfiú nyelvét

Az anya sze­rint csak el­esett és ket­té­vált a nyelve.

Az anya sze­rint csak el­esett és ket­té­vált a nyelve.

Kegyetlen dolgot művelt óvodás fiával az apa

A rendőrök is megdöbbentek: kegyetlen dolgot művelt óvodás fiával az apa

A gye­re­ket fo­lya­ma­to­san kí­nozta.

A gye­re­ket fo­lya­ma­to­san kí­nozta a szív­te­len apa.

Ezért szúrta meg élettársát a kecskeméti nő

Ezért szúrta meg élettársát a kecskeméti nő

Nem sokon mú­lott a férfi élete.

A haj­nali ku­tya­sé­tál­ta­tás előtt akarta le­szúrni élet­tár­sát egy kecs­ke­méti nő. A férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

Megrázó vallomás: megverte nevelőapja Mohamed Fatimát

Megrázó vallomás: megverte nevelőapja Mohamed Fatimát

Az éne­kesnő azóta is tartja a kap­cso­la­tot a férfi­vel, aki gye­rek­ként bán­tal­mazta. De már vál­to­zott a vi­szo­nyuk.

Az éne­kesnő azóta is tartja a kap­cso­la­tot a férfi­vel, aki gye­rek­ként bán­tal­mazta. De már vál­to­zott a vi­szo­nyuk.

Horror Lajosmizsén: az apa megszurkálta a másfél éves gyereket, az orvosnak nem tűnt fel

Horror Lajosmizsén: az apa megszurkálta a másfél éves gyereket, az orvosnak nem tűnt fel

A disz­nóölő kést döfte a gye­rekbe.

A disz­nóölő kést döfte több­ször a gye­rekbe, de a há­zi­or­vos nem vette észre. A gye­re­ken élet­mentő mű­té­tet kel­lett vég­re­haj­tani.

"Én híres vagyok!" - őrjöngött a sztár a rendőröknek

"Én híres vagyok!" - őrjöngött a sztár a rendőröknek

A rend­őrök egyet­len kér­dé­sére sem volt haj­landó vá­la­szolni.

A rend­őrök egyet­len kér­dé­sére sem volt haj­landó vá­la­szolni.

Belebukott bántalmazási botrányába Juhász Péter

Belebukott bántalmazási botrányába Juhász Péter

Nem indul a vá­lasz­tá­son az Együtt el­nöke. Az után volt kény­te­len be­je­len­teni vissza­lé­pé­sét, hogy ki­de­rült: meg­verte és la­kásba zárta élet­tár­sát.

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Mi­u­tán nyil­vá­no­san be­is­merő val­lo­mást tett, hogy du­la­ko­dott három gyer­meke édes­any­já­val, bün­te­tő­el­já­rás indul.

A vízben találták meg a hetekkel ezelőtt eltűnt nő holttestét

A vízben találták meg a hetekkel ezelőtt eltűnt nő holttestét

Két gye­rek ma­radt anya nél­kül.

Az asszonyt rend­sze­re­sen verte a férje, a ha­lá­lá­hoz is köze le­he­tett - két gye­rek ma­radt anya nél­kül. A spa­nyol rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel

A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel

Már 2016 őszén ki­szi­vá­rog­tak rész­le­tek a po­li­ti­kus bot­rá­nyos ma­gán­éle­té­ről. Csak­hogy akkor még sokan be­dug­ták a fü­lü­ket.

Súlyos vádak, óriási a botrány Katalin hercegné családjában

Súlyos vádak, óriási a botrány Katalin hercegné családjában

Kínos ügy ár­nyé­kolja be a bol­dog idő­sza­kot, ami­kor vá­ran­dós Vil­mos her­ceg fe­le­sége. Vajon iga­zak a vádak?

Kínos ügy ár­nyé­kolja be a bol­dog idő­sza­kot, ami­kor vá­ran­dós Vil­mos her­ceg fe­le­sége. Iga­zak a vádak?

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt.

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt.

Megálmodta a vérfürdőt: Szilveszter szeme láttára ölték meg édesanyját

Megálmodta a vérfürdőt: Szilveszter szeme láttára ölték meg édesanyját

A hős ti­né­dzser a húgát meg tudta men­teni ámok­futó apja kése elől, de édes­any­já­nak esé­lye sem volt a túl­élésre.

Ezért hazudott a bíróságon a brutálisan összevert magyar színész

Ezért hazudott a bíróságon a brutálisan összevert magyar színész

Szil­ágyi Ist­ván még ön­ma­gára is kezet emelt a bí­ró­sá­gon, olyan hév­vel pró­bálta meg­vál­toz­tatni a fia ellen tett val­lo­má­sát.

Szilágyi István: Nehéz lesz a karácsony a fiunk nélkül

Szilágyi István: Nehéz lesz a karácsony a fiunk nélkül

Az idős szí­nész na­gyon ne­he­zen vi­seli, hogy hiába tett meg min­dent, fiát nem en­gedte el a bí­ró­ság. Nem tudja mit te­hetne...

Az idős szí­nész na­gyon ne­he­zen vi­seli, hogy hiába tett meg min­dent, fiát nem en­gedte el a bí­ró­ság. Nem tudja mit te­hetne...

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei.

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei.

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Önmagát hibáztatja bántalmazó fia tettéért a legendás színész

Még min­dig magát tartja fe­le­lős­nek bán­tal­mazó fia miatt Szil­ágyi Ist­ván.

Erőszak, lecsukták a Bayern München sztárját

Erőszak, lecsukták a Bayern München sztárját

Egy­kori ba­rát­nő­jé­vel bal­hé­zott.

Kings­ley Coman szom­ba­ton és hét­főn is heves ve­sze­ke­désbe bo­nyo­ló­dott egy­kori ba­rát­nő­jé­vel.

Megint szakított az erőszakos magyar színész

Megint szakított az erőszakos magyar színész

A szí­nész nem bánt kesz­tyűs kéz­zel ed­digi ba­rát­nő­i­vel. Szinte ki­vé­tel nél­kül mind­egyi­kük meg­vá­dolta erő­szak­kal, és bör­tön­ben is ült emi­att.

A szí­nész nem bánt kesz­tyűs kéz­zel ed­digi ba­rát­nő­i­vel. Szinte ki­vé­tel nél­kül mind­egyi­kük meg­vá­dolta erő­szak­kal, és bör­tön­ben is ült emi­att. Most megint szingli...

Szerelmet vallott, és összeverte feleségét a futballsztár

Szerelmet vallott, és összeverte feleségét a futballsztár

Ahmed Musa tette előtt ér­tet­le­nül áll­nak, a Le­i­ces­ter City fut­bal­lis­tá­ját csa­lá­don be­lüli erő­szak­kal vá­dol­ják.

Ahmed Musa tette előtt ér­tet­le­nül áll­nak, a Le­i­ces­ter City fut­bal­lis­tá­ját csa­lá­don be­lüli erő­szak­kal vá­dol­ják.

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

A mű­sor­ve­zető ke­ser­ves kor­sza­kot tud­hat maga mö­gött.

A mű­sor­ve­zető ke­ser­ves kor­sza­kot tud­hat maga mö­gött, célja azon­ban még min­dig az, hogy se­gít­sen a nehéz sorsú nőkön.

Kamera buktatta le: sántára verte barátnőjét a brutális férfi

Kamera buktatta le: sántára verte barátnőjét a brutális férfi

Bru­tá­lis fel­vé­telt ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy nő: a há­zuk­ban rög­zí­tett fel­vé­te­len jól lát­szik, ré­szeg párja hogy veri agyba-főbe.

Eddig titkolta: Saját nagyapja molesztálta a népszerű színészt

Eddig titkolta: Saját nagyapja molesztálta a népszerű színészt

Az apját is sze­xu­á­lis zak­latta.

Nem­csak a hol­ly­woodi szí­nészt, de az apját is sze­xu­á­lis zak­latta a pe­dofil nagy­papa. Meg­rázó dol­go­kat me­sélt a múlt­já­ból.

Durva családi dráma: kalapáccsal támadt anyjára a 21 éves fiú Debrecenben

Durva családi dráma: kalapáccsal támadt anyjára a 21 éves fiú Debrecenben

Úgy vágta fejbe ka­la­páccsal any­ját, hogy a szer­szám nyele el­tört. A rend­őr­sé­gen nem ta­ga­dott: ölni akart, mondta.

Fojtogatta és brutálisan megverte kisfiát a kegyetlen anya

Fojtogatta és brutálisan megverte kisfiát a kegyetlen anya

Hát­bor­zon­gató fel­vé­tel ke­rült ki az in­ter­netre, ame­lyen egy alig két­éves kisfiút bán­tal­maz a saját anyja.

Párhetes kisbabája megütésével gyanúsítják Adam Levine-t

Párhetes kisbabája megütésével gyanúsítják Adam Levine-t

A rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott a nép­szerű éne­kes ellen.

A rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott a nép­szerű éne­kes ellen.

Saját apja erőszakolta meg a tinilányt, feleségének tartotta

Saját apja erőszakolta meg a tinilányt, feleségének tartotta

Apja be­dro­gozta...

Két éven ke­resz­tül élt a lány ebben a po­kol­ban. Apja be­dro­gozta, rend­sze­re­sen meg­erő­sza­kolta, és a fe­le­sé­gé­nek tar­totta a lányt.

Összeverte férje A Grace klinika sztárját

Összeverte férje A Grace klinika sztárját

Kór­házba kel­lett szál­lí­tani a szép­sé­ges szí­nész­nőt.

Kór­házba kel­lett szál­lí­tani a szép­sé­ges szí­nész­nőt, aki­vel a hírek sze­rint üz­let­em­ber férje bánt el csú­nyán. Me­l­issa George még min­dig or­vosi fel­ügye­let alatt van.

Sokkoló: Őrjöngés közben levágta az ujját Johnny Depp

Sokkoló: Őrjöngés közben levágta az ujját Johnny Depp

Egyre meg­rá­zóbb dol­gok de­rül­nek ki a fe­le­ség­verő szí­nész­ről, a leg­újabb, róla ké­szült fel­vé­telre sza­vak sin­cse­nek.

Egyre meg­rá­zóbb dol­gok de­rül­nek ki a fe­le­ség­verő szí­nész­ről, a most elő­ke­rült fel­vé­telre sza­vak sin­cse­nek...

Volt férje felpofozta a magyar színésznőt, ő válaszul kitépte a haját

Volt férje felpofozta a magyar színésznőt, ő válaszul kitépte a haját

A ma­gyar sztár szí­ve­sen be­avatja az ol­va­só­kat a ma­gán­éle­tébe.

A ma­gyar sztár szí­ve­sen be­avatja az ol­va­só­kat a ma­gán­éle­tébe.

Egyre nagyobb bajban a feleségverő Johnny Depp

Egyre nagyobb bajban a feleségverő Johnny Depp

Meg­sér­tette a tá­vol­tar­tási vég­zést.

Meg­sér­tette a tá­vol­tar­tási vég­zést, ezért neje kény­te­len volt ki­hívni a rend­őrö­ket. Ez pedig sokat ront­hat az Oscar-je­lölt sztár hely­ze­tén.

Újabb sokkoló képek Johnny Depp összevert feleségéről

Újabb sokkoló képek Johnny Depp összevert feleségéről

Szo­rul a hurok a szí­nész nya­kán.

Egyre töb­ben ké­tel­ked­nek benne, hogy a szí­nész va­ló­ban bán­totta nejét, de Amber Heard újabb bi­zo­nyí­té­kok­kal állt elő.

Tovább küzd a hatóságok ellen a két éve megölt kisfiú édesanyja!

Tovább küzd a hatóságok ellen a két éve megölt kisfiú édesanyja!

Ádám­ká­nak most lenne a szü­le­tés­napja, ha élne...

Ádám­ká­nak most lenne a szü­le­tés­napja, de torta, aján­dé­kok és öle­lés he­lyett édes­anyja csak egy égnek eresz­tett lufi­val tud meg­em­lé­kezni róla. Hi­szen a gyer­mek már oda­fönn van.

Demcsák Zsuzsa: Állok az újabb tárgyalás elébe!

Demcsák Zsuzsa: Állok az újabb tárgyalás elébe!

A mű­sor­ve­zető győ­zött má­sod­fo­kon a négy éve hú­zódó per­ben, fér­jét bű­nös­nek mond­ták ki.

A mű­sor­ve­zető győ­zött má­sod­fo­kon a négy éve hú­zódó per­ben, fér­jét bű­nös­nek mond­ták ki.

Újra börtönbe kerülhet Damu Roland!

Újra börtönbe kerülhet Damu Roland!

Elég a nyi­lat­ko­zat a nyo­mo­zás­hoz.

Damu Ro­land fe­le­sége, ha tud­tán kívül is, de nyi­lat­ko­za­tá­val arra kö­te­lezte a ha­tó­sá­go­kat, hogy hi­va­tal­ból el­já­rást in­dít­sa­nak.

Damu Roland tagadja, hogy megütötte volna terhes feleségét

Damu Roland tagadja, hogy megütötte volna terhes feleségét

Edina azt ál­lítja, bán­tal­mazta.

Edina azt ál­lítja, hogy kap­cso­la­tuk alatt több­ször bán­tal­mazta a szí­nész, még a ter­hes­sége ideje alatt is.

Damu neje vallott, a rendőrség mégsem nyomoz

Damu neje vallott, a rendőrség mégsem nyomoz

Edina az el­múlt na­pok­ban több­ször is ki­je­len­tette, hogy őt és édes­any­ját is bán­tal­mazta a szí­nész. Ennek el­le­nére ez nem bi­zo­nyí­ték.

Edina az el­múlt na­pok­ban több­ször is ki­je­len­tette, hogy őt és édes­any­ját is bán­tal­mazta a szí­nész. Ennek el­le­nére ez nem bi­zo­nyí­ték.

Dühös nők jelentik fel az RTL Klubot

Dühös nők jelentik fel az RTL Klubot

Nem sok je­len­té­keny ka­rak­tert zsú­fol­tak bele a Farmba, de egyi­kő­jük­nek mégis si­ke­rült ki­vív­nia az ál­ta­lá­nos gyű­lö­le­tet.

Nem sok je­len­té­keny ka­rak­tert zsú­fol­tak bele a Farmba, de egyi­kő­jük­nek mégis si­ke­rült ki­vív­nia olyan szintű ál­ta­lá­nos gyű­lö­le­tet, amit még a VV Éva-VV Ale­kosz páros is csak irigy­kedve néz­het.

Damu Roland megütné a nejét, csak...

Damu Roland megütné a nejét, csak...

A szí­nész azt mondja, hogy ha nem járna érte bör­tön, akkor bi­zony erő­szak­kal bírná jobb be­lá­tásra ter­hes fe­le­sé­gét.

A szí­nész azt mondja, hogy ha nem járna érte bör­tön, akkor bi­zony erő­szak­kal bírná jobb be­lá­tásra ter­hes fe­le­sé­gét.

Videóra vették Rékasi és Pikali erőszakig fajuló vitáját

Videóra vették Rékasi és Pikali erőszakig fajuló vitáját

Egy klip­ben estek egy­más­nak.

Ré­kasi Ká­roly és Pi­kali Gerda vál­lalta, hogy ka­me­rák előtt mu­tat­ják be a min­den­nap­ja­in­kat át­ható tár­sa­dalmi prob­lé­má­kat.

Összevert sztárok fotóival sokkolnak

Összevert sztárok fotóival sokkolnak

Durva fo­tók­kal akar­ják fel­hívni a fi­gyel­met a nők el­leni erő­szakra.

Durva fo­tók­kal akarja fel­hívni a fi­gyel­met a nők el­leni erő­szakra egy olasz mű­vész. Alex­sandro Pa­lombo a leg­hí­re­sebb hol­ly­woodi sztá­rok fo­tóit ala­kí­totta úgy át, mintha össze len­né­nek verve.

Szétverte a lottómilliomost testépítő exbarátnője

Szétverte a lottómilliomost testépítő exbarátnője

A test­építő lány rosszul vi­selte, hogy nem ő az egyet­len nő mil­li­o­mos sze­relme éle­té­ben.

Agyba-főbe verte barátja Szorcsik H. Vikit!

Agyba-főbe verte barátja Szorcsik H. Vikit!

A szí­nésznő azt ál­lítja: buj­kálni kény­te­len gye­re­kei apja elől, aki ko­ráb­ban sú­lyo­san bán­tal­mazta őt.

Eszméletlenre verte és éheztette kisfiát a brutális apa!

Eszméletlenre verte és éheztette kisfiát a brutális apa!

A kisfiút az sem tudta meg­men­teni, hogy gyak­ran lá­to­gatta a csa­lá­dot a gye­rek­jó­léti fel­ügye­let.

Összeverte férje az RTL egykori sztárját

Összeverte férje az RTL egykori sztárját

Több­ször sú­lyo­san bán­tal­mazta férje Rónai-Aross Aran­kát.

Több­ször sú­lyo­san bán­tal­mazta férje Rónai-Aross Aran­kát.