CÍMKE: 'család'

Ezért költözött el Erdei Zsolttól a családja

Ezért költözött el Erdei Zsolttól a családja

Az ököl­vívó a nyár nagy ré­szét a gye­re­kei nél­kül tölti.

Az ököl­vívó a nyár je­len­tős ré­szét kény­te­len a gye­re­kei nél­kül töl­teni.

Ezért hagyna fel a zenéléssel a magyar sztár DJ

Ezért hagyna fel a zenéléssel a magyar sztár DJ

Kus­tánczi Lia úgy érzi, olyan intő je­le­ket ka­pott, amik miatt vál­toz­tat­nia kell az élet­vi­te­lén.

Kiborult az új családtagon Klapka Dennis!

Kiborult az új családtagon Klapka Dennis!

Klapka György ki­seb­bik fia na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor ki­de­rült, hogy az édes­ap­já­nak a re­mélt­nél eggyel több uno­kája van.

Klapka György ki­seb­bik fia na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor ki­de­rült, hogy az édes­ap­já­nak a re­mélt­nél eggyel több uno­kája van.

A napokban szült, de hamarosan már újra koncertezik Balássy Betty

A napokban szült, de hamarosan már újra koncertezik Balássy Betty

Csü­tör­tök este hét­ta­gúra bő­vült Varga Feri és Ba­lássy Betty csa­ládja!

Csü­tör­tök este hét­ta­gúra bő­vült Varga Feri és Ba­lássy Betty csa­ládja! A szü­lők rend­kí­vül bol­do­gok az új jö­ve­vény ér­ke­zése miatt, akit az egész csa­lád nagy öröm­mel fo­ga­dott. Ám az élet megy to­vább, a szü­lők elve sze­rint a kisfi­a­ik­nak kell be­le­csat­la­koz­niuk a már ki­ala­kult élet­rend­jükbe.

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

A jú­nius 13-án el­hunyt szí­nész utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék.

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Pol­gár Kriszta ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val.

Pol­gár Kriszta, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val, Ho­us­ton­ban élnek.

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni, így Péter har­mad­szorra is apa lenne.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Így nyaral szexi barátnőjével és lányával Young G

Így nyaral szexi barátnőjével és lányával Young G

A rap­per és ked­vese, Nor­ina szá­mára az idei nyár az első, amit egy pár­ként tölt­het­nek. A nya­ra­lásra csat­la­ko­zott hoz­zá­juk Béci kis­lá­nya, Nap­su­gár is.

A rap­per és ked­vese, Nor­ina szá­mára az idei nyár az első, amit egy pár­ként tölt­het­nek. A nya­ra­lásra csat­la­ko­zott hoz­zá­juk Béci kis­lá­nya, Nap­su­gár is.

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról.

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról, il­letve arról, hogy mire ta­ní­totta meg őt az anya­ság.

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Már nem bu­li­zik annyit.

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

A szí­nésznő im­má­ron tel­jes mér­ték­ben egye­dül­álló anya­ként áll helyt.

A szí­nésznő im­má­ron tel­jes mér­ték­ben egye­dül­álló anya­ként áll helyt a min­den­na­pok­ban. Ügye­sen la­ví­roz az anya­ság és a munka kö­zött.

Pszichológus vizsgálja a magyar sorozatsztárt

Pszichológus vizsgálja a magyar sorozatsztárt

A szí­nész alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor a bí­ró­sá­gon szem­be­sült a vád­dal, ami miatt most szak­em­ber­hez kell men­nie. Ez a vé­le­mé­nye!

A szí­nész alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor a bí­ró­sá­gon szem­be­sült a vád­dal, ami miatt most szak­em­ber­hez kell men­nie...

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

Kü­lö­nös in­for­má­ciók ke­rül­tek a Ri­post bir­to­kába Pa­u­dits Béla te­me­té­sét il­le­tően.

Váratlan helyről támadják Meghan hercegnét, ezt mondta a család barátja

Váratlan helyről támadják Meghan hercegnét, ezt mondta a család barátja

A walesi her­ceg egyik ba­rátja tett ke­mény ki­je­len­té­se­ket Meg­han her­ceg­né­ről.

Tizenöt év után tér vissza a képernyőre Rókusfalvy Pál!

Tizenöt év után tér vissza a képernyőre Rókusfalvy Pál!

Nagy vissza­té­rést lát­hat­nak a nézők.

Nagy vissza­té­rést lát­hat­nak a nézők ked­den az M2 Pe­tőfi TV-n Ró­kus­falvy Pál lá­nyá­val, Ró­kus­falvy Li­li­vel ve­zeti a ma esti Én va­gyok itt mű­sort.

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Ke­ve­sen lá­to­gat­ják a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ki­ál­lí­tá­sát, azok is csa­ló­dot­tak. Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így már két­sze­res nagy­papa lesz.

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így már két­sze­res nagy­papa lesz.

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Ló­pici Gás­pár, azaz Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak ügyé­ben.

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Ezt nézd: ágyából posztolt intim fotót Berki Krisztián

Ezt nézd: ágyából posztolt intim fotót Berki Krisztián

Berki Krisz­tián meg­mu­tatta.

Berki Krisz­tián meg­mu­tatta, mi­lyen, ami­kor a ked­ve­sebb énjét veszi elő.

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia pi­he­nést ter­ve­zett.

Lip­tai Cla­u­dia hét­vé­gére pi­he­nést ter­ve­zett, ezért kül­földre uta­zott a csa­lád­já­val.

Elolvadtunk, tündéri fotót posztolt Pál Dénes: ne hagyd ki!

Elolvadtunk, tündéri fotót posztolt Pál Dénes: ne hagyd ki!

A 27 éves éne­kes ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz. Alig várja a pici ér­ke­zé­sét.

A 27 éves éne­kes ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz. Alig várja a pici ér­ke­zé­sét.

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Óriási örömhírt jelentett be Debreczeni Zita férje, mindenki erre várt

Óriási örömhírt jelentett be Debreczeni Zita férje, mindenki erre várt

A nép­szerű mo­dell és párja na­gyon várta, mikor je­lent­he­tik be a hírt.

A nép­szerű mo­dell és párja na­gyon várta, mikor je­lent­he­tik be a hírt.

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát.

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát, aki­nek hi­á­nya óri­ási szen­ve­dést okoz neki. Fi­ú­uno­kája tartja benne a lel­ket.

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

A trom­bi­ta­mű­vész és fe­le­sége ret­teg­tek, hogy gyer­me­keik ta­nul­má­nyi át­la­gára kihat majd a bí­ró­sági ügyük, ám most végre fel­lé­le­gez­het­nek.

A trom­bi­ta­mű­vész és fe­le­sége ret­teg­tek, hogy gyer­me­keik ta­nul­má­nyi át­la­gára kihat majd a bí­ró­sági ügyük, ám most végre fel­lé­le­gez­het­nek.

Nem semmi, ezt gondolja Som Lajos édesanyjáról Karda Bea!

Nem semmi, ezt gondolja Som Lajos édesanyjáról Karda Bea!

Egy­kori anyó­sá­val közel ötven éve áll­nak igen szo­ros ba­rát­ság­ban.

Az éne­kesnő és egy­kori anyósa közel ötven éve áll­nak igen szo­ros ba­rát­ság­ban. Ezen sem a válás, sem pedig a ze­nész ha­lála nem vál­toz­ta­tott.

Nekiestek a rajongók a sztármaminak: ezért fordultak ellene

Nekiestek a rajongók a sztármaminak: ezért fordultak ellene

Egy csa­ládi vi­deót posz­tolt...

Egy csa­ládi vi­deót posz­tolt, ám láj­kok he­lyett bor­zal­ma­san ne­ki­es­tek az éne­kes­nő­nek.

Újabb tragédia a Klapka családban, mindenki gyászol

Újabb tragédia a Klapka családban, mindenki gyászol

Az Arany­em­ber test­vére el­hunyt.

Az Arany­em­ber test­vére, Manyi nem­ré­gi­ben fel­adta a küz­del­met: egy év alatt tel­je­sen le­épült, és már nem bírta a sok bot­rányt.

Gyermeke egészségéért aggódik Erdei Zsolt

Gyermeke egészségéért aggódik Erdei Zsolt

A hi­per­ak­ti­vi­tás tü­ne­teit pro­du­kálja.

A hi­per­ak­ti­vi­tás tü­ne­teit pro­du­kálja Erdei Zsolt há­rom­éves kis­lá­nya, Gréti.

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Las­san három éve al­kot­nak egy párt.

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt, aki ara­nyos ti­pe­gő­ből he­lyes kisfi­úvá érett. Csilla egy fotót is meg­osz­tott a gyer­me­ké­ről.

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt, aki ara­nyos ti­pe­gő­ből he­lyes kisfi­úvá érett. Csilla egy fotót is meg­osz­tott a gyer­me­ké­ről.

Gyászol Növényi Norbert: sírva beszélt a tragikus részletekről

Gyászol Növényi Norbert: sírva beszélt a tragikus részletekről

Sze­re­tett nő­vé­rét vesz­tette el.

Az olim­pi­kon sze­re­tett nő­vé­rét vesz­tette el, aki da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

A csi­nos mű­sor­ve­zető vissza­iga­zo­lást ka­pott arról, hogy remek édes­anya, aki tö­ké­le­te­sen ne­veli két ka­masz­gyer­me­két.

Beszédes fotó: Így néz ki most Erdei Zsolt koraszülött kisfia

Beszédes fotó: Így néz ki most Erdei Zsolt koraszülött kisfia

Erdei Zsolt bol­do­gabb, mint va­laha. Sokat dol­go­zik, de ha a gye­re­ke­i­vel lehet, el­száll min­den búja.

Erdei Zsolt bol­do­gabb, mint va­laha. Sokat dol­go­zik, de ha a gye­re­ke­i­vel lehet, el­száll min­den búja.

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek és vő­le­gé­nyé­nek nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek és vő­le­gé­nyé­nek nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Csendben, testvéreivel temette el édesanyját Majka

Csendben, testvéreivel temette el édesanyját Majka

Ibo­lya nénit négy gyer­meke gyá­szolja.

Tu­cat­nyi virág bo­rítja az ózdi te­mető egyik sír­ját. A ko­szo­rú­kon a csa­lád­ta­gok és ba­rá­tok üze­ne­tei, me­lye­ket ha­lott­juk utolsó út­jára szán­tak. Majka édes­any­ját, vagy ahogy a köz­vé­le­mény meg­is­mer­hette, Ibo­lya nénit, négy gyer­meke és sze­ret­tei kí­sér­ték utolsó út­jára.

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Timi el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Timi fo­lya­ma­to­san posz­tol, el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Megrázó vallomás, fia elvesztéséről beszélt a magyar énekesnő

Megrázó vallomás, fia elvesztéséről beszélt a magyar énekesnő

Húsz­éves gyer­meke ha­lála ket­té­törte a Boj­tor­ján egy­kori éne­kes­nő­jé­nek az éle­tét.

Húsz­éves gyer­meke ha­lála ket­té­törte a Boj­tor­ján egy­kori éne­kes­nő­jé­nek az éle­tét.

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad.

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad, ami Pár­tos Csil­lát volt csa­lád­já­hoz kö­tötte.

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Jakupcsek Gabriella szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Jakupcsek Gabriella szívét

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán mu­tatta meg bájos kis­lá­nya, Emma édes­ap­ját. Igaz, nem ok nél­kül tette!

Hiába várta családja Oszter Sándort az ítélet után

Hiába várta családja Oszter Sándort az ítélet után

Bár meg­be­szél­ték...

Bár meg­be­szél­ték, hogy az íté­let után a csa­lád ba­la­toni há­zá­ban ün­ne­pel­nek majd, végül még­sem ér­ke­zett meg a Kos­suth-díjas szí­nész.

Megható fotóval emlékezik a gyászoló Szulák Andrea!

Megható fotóval emlékezik a gyászoló Szulák Andrea!

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el élete leg­fon­to­sabb sze­rep­lő­jét, az édes­any­ját.

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el élete leg­fon­to­sabb sze­rep­lő­jét, az édes­any­ját. Most egy róla ké­szült fény­kép­pel idézte fel sze­re­tett szü­lője em­lé­két.

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gyö­nyörű nevet ka­pott a kis­lány, aki a csa­lád ott­ho­ná­ban jött vi­lágra.

Gyö­nyörű nevet ka­pott a kis­lány, aki a csa­lád ott­ho­ná­ban jött vi­lágra - orvos és szü­lésznő je­len­lé­té­ben.

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

A nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

A ki­lenc­éves Non­csi öccsé­vel, a nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent Pa­taki Ádám­nak, ám nem fe­led­ke­zett meg egy­kori ked­ve­sé­ről sem.

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Nem mu­tatja meg gyak­ran Lucát.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént, éppen az első fokú bí­ró­sági dön­tés más­nap­ján.

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett ugyanis első közös gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

El­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

Gólyahír, megszületett Lovasi András és Földes Eszter első közös gyermeke!

Gólyahír, megszületett Lovasi András és Földes Eszter első közös gyermeke!

Az éne­kes-szí­nész há­zas­pár már na­gyon várta a ki­csit.

Az éne­kes-szí­nész há­zas­pár már na­gyon várta a ki­csit.

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pel­ték meg a kis Maja első szü­le­tés­nap­ját.

Az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó és fe­le­sége szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pelte meg Maja első szü­le­tés­nap­ját.

Ez durva: Nem szólhat idegen nőhöz Luxus Vivi férje

Ez durva: Nem szólhat idegen nőhöz Luxus Vivi férje

Nem vic­cel, a há­zas­sá­gá­ról van szó.

A Fe­le­sé­gek Lu­xus­ki­vi­tel­ben sze­rep­lője nem vic­cel, ha a há­zas­sá­gá­ról van szó. Igaz, Vi­vien a saját sza­bá­lyait ma­gára is ér­vé­nyes­nek tartja.

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Egye­lőre kül­föl­dön várja Osz­ter Sán­dor fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella, hogy pont ke­rül­jön végre férje bí­ró­sági ügyé­nek vé­gére.

Temetőben jártunk, elkészült Stadler József különleges sírköve

Temetőben jártunk, elkészült Stadler József különleges sírköve

Össze­fo­gott a csa­lád, hogy méltó nyug­he­lyet ál­lít­sa­nak.

Össze­fo­gott a csa­lád, hogy méltó nyug­he­lyet ál­lít­sa­nak a no­vem­ber 21-én vá­rat­la­nul el­hunyt St­ad­ler Jó­zsef­nek. A Ri­post meg­tudta, a szó­be­széd­del el­len­tét­ben nem az ön­kor­mány­zat, hanem az akasz­tói ju­hász gyer­me­kei áll­ták a költ­sé­ge­ket.

Klapka özvegye egyedül állított férjének sírkövet

Klapka özvegye egyedül állított férjének sírkövet

Az Arany­em­ber gye­re­kei nem se­gí­tet­tek az asszony­nak. Ma­rika Ázsi­á­ból ho­zatta a grá­ni­tot a sír­hoz.

Az Arany­em­ber gye­re­kei nem se­gí­tet­tek az asszony­nak. Ma­rika Ázsi­á­ból ho­zatta a grá­ni­tot a sír­hoz.

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel.

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, Gá­bor­ral, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tás is na­pi­ren­den van.

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

El kell hagy­nia imá­dott ott­ho­nát.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

Megszólalt a nagyi, aki túlélte: 4 családtagját ölte meg a vihar

Megszólalt a nagymama, aki túlélte: négy családtagját ölte meg a vihar

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén, ami­kor a tom­boló vihar egy 40 mé­te­res fát dön­tött egy csa­lád au­tó­jára.

Né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket Dom­bó­vár kör­nyé­kén, ami­kor a tom­boló vihar egy 40 mé­te­res fát dön­tött egy csa­lád au­tó­jára. Egye­dül a nagy­mama élte túl a ször­nyű bal­ese­tet.

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre. A te­me­tés miatt vi­dékre uta­zott.

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre. A te­me­tés miatt vi­dékre uta­zott, hogy mél­tó­kép­pen el­kö­szön­hes­sen a ro­kon­tól.

Nincs több titok, ők voltak jelen Liptai Claudiáék esküvőjén!

Nincs több titok, ők voltak jelen Liptai Claudiáék esküvőjén!

A mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pa­taki Ádám­nak.

A mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pa­taki Ádám­nak.

Csoda történt, megúszhatja a kilakoltatást Bubik István lánya!

Csoda történt, megúszhatja a kilakoltatást Bubik István lánya!

A 2004-ben el­hunyt szí­nész há­zas­sá­gon kívül szü­le­tett lánya nem­ré­gi­ben nagy bajba ke­rült.

Nagy álma válik valóra a Hooligans dobosának

Nagy álma válik valóra a Hooligans dobosának

Kiss Endi sokat dol­go­zott.

Kiss Endi sokat dol­go­zott az évek alatt és sze­retné végre le­aratni a mun­kája gyü­möl­csét.

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Az éne­kesnő nem elő­ször segít a baj­ba­ju­tot­ta­kon, köz­sze­rep­lő­ként szív­ügyé­nek te­kinti mások sor­sá­nak jobbá té­te­lét.

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

A mű­so­rá­ban sok­féle és sok­rétű csa­ládi prob­lé­má­val ta­lál­ko­zott, mi­köz­ben a saját há­zas­sága is ro­mok­ban he­vert.

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Meg­szó­lalt a nagy­néni.

Lip­tai Cla­u­dia maga mö­gött hagyta rossz em­lé­kek­kel ter­helt múlt­ját, amit édes­apja miatt hor­do­zott év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika nya­ral­nak.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő is meg­le­pő­dött.

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

Elállt a szavunk: álomszép helyen nyaralt Dobó Ági

Elállt a szavunk: álomszép helyen nyaralt Dobó Ági

A ma­gyar szép­ség­ki­rálynő na­gyon iz­gult a gye­re­kei miatt, akik elő­ször utaz­tak ilyen messzire.

A ma­gyar szép­ség­ki­rálynő na­gyon iz­gult a gye­re­kei miatt, akik elő­ször utaz­tak ilyen messzire.

Szívszorító, amivel a Sólyon meggyilkolt kislány családjának meg kell küzdenie

Szívszorító, amivel a Sólyon meggyilkolt kislány családjának meg kell küzdenie

A szü­lők­nek és Ad­ri­enn test­vé­ré­nek a saját gyá­szán túl azzal is meg kell bir­kóz­nia, hogy a csa­lád négy­lábú ked­vence is be­le­pusz­tul­hat a fáj­da­lomba...

Családi fotó: így töltötte a hétvégét Cooky és szerelme!

Családi fotó: így töltötte a hétvégét Cooky és szerelme!

A mű­sor­ve­zető és fi­a­tal ked­vese ki­hasz­nál­ták a jó időt, és hosszú ki­rán­du­lást tet­tek Bu­da­pest egyik leg­szebb he­lyére.

Párja minden nap megkéri a magyar sztárszínész kezét

Párja minden nap megkéri a magyar sztárszínész kezét

Bod­rogi Gyula nem sze­ret be­szélni a ma­gán­éle­té­ről, és ezt a párja is tisz­te­let­ben tartja.

Bod­rogi Gyula nem sze­ret be­szélni a ma­gán­éle­té­ről, és ezt a párja is tisz­te­let­ben tartja. Vass An­géla azon­ban most a Ri­post na­pi­lap­pal ki­vé­telt tett, és me­sélt meg­is­mer­ke­dé­sük­ről, és arról is, hogy negy­ven év után is sze­rel­me­sek egy­másba. Azt sem tit­kolta, mi a közös hob­bi­juk.

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Az Edda gi­tá­ro­sá­nak nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya, akit misz­ti­kus kap­cso­lat fűz össze Kicska kö­zel­múlt­ban el­hunyt édes­any­já­val.

Az Edda gi­tá­ro­sá­nak nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya, akit misz­ti­kus kap­cso­lat fűz össze Kicska kö­zel­múlt­ban el­hunyt édes­any­já­val.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Bálint gazda vallomása: Felkészültem a halálra

Bálint gazda vallomása: Felkészültem a halálra

Nem­so­kára lesz a 99. szü­le­tés­napja.

Még min­dig hi­he­tet­len nép­sze­rű­ség­nek ör­vend az or­szág Bá­lint gaz­dája, aki­nek mun­kás­sá­gán ge­ne­rá­ciók nőt­tek fel.

Ez szakította el első nagy szerelmétől a legendás magyar színészt

Ez szakította el első nagy szerelmétől a legendás magyar színészt

Gál­völ­gyi János köz­tu­dot­tan utálja a szü­le­tés­na­po­kat.

Gál­völ­gyi János köz­tu­dot­tan utálja a szü­le­tés­na­po­kat, nem is sze­reti, ha ün­nep­lik. De per­sze, tudja, nem ta­gad­hatja le, hogy szom­ba­ton be­töl­tötte a 70. élet­évét. Rá­adá­sul az év­for­du­lón más ju­bi­leum is van, ke­re­ken ötven éve van a pá­lyán.