CÍMKE: 'család'

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett a so­ka­dik élet­mentő mű­té­ten. Fru­zsi­nát újra kel­lett élesz­teni.

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett a so­ka­dik élet­mentő mű­té­ten. Fru­zsi­nát újra kel­lett élesz­teni.

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­zető tar­tal­ma­san tölti az időt kisfi­á­val.

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek hiába marad kevés ideje a csa­lád­jára, azt a ke­ve­set tar­tal­ma­san tölti el a kisfi­á­val.

Kamerák előtt sírta el magát Homonnay Zsolt

Kamerák előtt sírta el magát Homonnay Zsolt

Nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Az is­mert szí­nész­nél ne­he­zen törik el a mé­cses, de ez­út­tal nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Hatalmas fordulat Oszter Sándor magánéletében, erre senki se számított

Hatalmas fordulat Oszter Sándor magánéletében, erre senki se számított

A csa­lád­ta­gok elő­ször töl­töt­tek né­gyes­ben egy egész napot.

A csa­lád­ta­gok elő­ször töl­töt­tek né­gyes­ben egy egész napot.

Erre a házra költötte a pénzét Dobó Ági

Erre a házra költötte minden pénzét Dobó Ági

Évek óta azon dol­goz­nak, hogy el­ké­szül­jön a csa­ládi fé­szek.

Évek óta azon dol­goz­nak, hogy el­ké­szül­jön a csa­ládi fé­szek.

Hajdú Péter: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Fel­röp­pen­tek a hírek, hogy Hajdú Péter és Sarka Kata ti­tok­ban meg­je­len­tek a bí­ró­sá­gon.

Beismerte, elvonási tünetek gyötrik Charlie-t

Beismerte, elvonási tünetek gyötrik Charlie-t

Ok­tó­ber 28-án tölti be a het­ve­net Char­lie, aki 55 éve van a szín­pa­don és bár sok pénzt ke­re­sett, sú­lyos árat fi­ze­tett érte.

Ok­tó­ber 28-án tölti be a het­ve­net Char­lie, aki 55 éve van a szín­pa­don és bár sok pénzt ke­re­sett, sú­lyos árat fi­ze­tett érte.

Nem hittünk a szemünknek: Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia!

Nem hittünk a szemünknek: Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia!

A gyö­nyörű édes­anya kisfia, Mar­cell ha­ma­ro­san egy­éves lesz!

A gyö­nyörű édes­anya kisfia, Mar­cell ha­ma­ro­san egy­éves lesz!

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Szü­lei mel­lette van­nak és se­gí­te­nek.

Szü­lei min­den pil­la­nat­ban mel­lette van­nak, és pró­bál­nak mo­solyt csalni az ar­cára.

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára.

Meg­rázó kö­rül­mé­nyek kö­zött él a 18 éves lány, jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára.

Drámai vallomást tett a család: így halt meg Aradszky László

Drámai vallomást tett a család: így halt meg Aradszky László

Hét­főn reg­gel ér­ke­zett a hír, hogy éle­té­nek 83. évé­ben el­hunyt a ma­gyar tánc­zene egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója, Aradszky László.

Hét­főn reg­gel ér­ke­zett a hír, hogy éle­té­nek 83. évé­ben el­hunyt a ma­gyar tánc­zene egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója, Aradszky László.

Borzalmas baleset: egy teljes család veszett a Dunába

Borzalmas baleset: egy teljes család veszett a Dunába

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát az autó fe­lett, amely így be­le­sod­ró­dott a fo­lyóba és el­me­rült. A bú­vá­rok sze­rint egyre fogy a re­mény.

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát az autó fe­lett, amely így be­le­sod­ró­dott a fo­lyóba és el­me­rült. A bú­vá­rok sze­rint egyre fogy a re­mény.

Intim fotót osztott meg Liptai Claudia

Intim fotót osztott meg Liptai Claudia

Egyre-másra posz­tolja a neki fon­tos pil­la­na­to­kat éle­té­ből.

Ami­óta vissza­köl­tö­zött a bol­dog­ság Lip­tai Cla­u­dia éle­tébe, egyre-másra posz­tolja a neki fon­tos pil­la­na­to­kat.

Megható üzeneteket küldtek a sztáranyukák Szinetár Dórának!

Megható üzeneteket küldtek a sztáranyukák Szinetár Dórának!

A szí­nésznő csü­tör­tö­kön a hot! ma­ga­zin ha­sáb­jain je­len­tette be, hogy új­szü­lött fia Down-szind­ró­más.

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Intim fotó ké­szült a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről és Al­ber­tó­ról a Me­xi­kói-öböl part­ján!

Bevallotta, évek óta szingli Ekanem Bálint

Bevallotta, évek óta szingli Ekanem Bálint

A Sz­tár­ban Sztár éne­kese el­árulta, egy­ál­ta­lán nem bús­la­ko­dik emi­att.

A Sz­tár­ban Sztár éne­kese el­árulta, egy­ál­ta­lán nem bús­la­ko­dik emi­att.

Így él Rókusfalvy Lili, végre megmutatta otthonát

Így él Rókusfalvy Lili, végre megmutatta otthonát

Az M2 Pe­tőfi TV mű­sor­ve­ze­tője két éve él fér­jé­vel és fél­éves kisfi­á­val, Bol­di­val a han­gu­la­to­san be­ren­de­zett la­kás­ban.

Az M2 Pe­tőfi TV mű­sor­ve­ze­tője két éve él fér­jé­vel és fél­éves kisfi­á­val a han­gu­la­to­san be­ren­de­zett la­kás­ban.

Borzasztó helyzetbe került Győzike, teljesen összeroppant

Borzasztó helyzetbe került Győzike, teljesen összeroppant

Óri­ási szé­gyen­ként éli meg a dol­got.

A show­man óri­ási szé­gyen­ként éli meg, ami vele tör­tént. Egyet­len sze­mély van, aki se­gít­het neki ren­dezni az éle­tét.

Csoda, hogy túlélte: kisbabát emeltek ki a roncsok közül

Csoda, hogy túlélte: kisbabát emeltek ki a roncsok közül

Egy anya és két gye­reke bal­ese­te­zett.

Egy anya és két gyer­meke szen­ve­dett bal­ese­tet, ami­kor le­sod­ród­tak az útról és egy 10 méter mély sza­ka­dékba zu­han­tak.

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

Negy­ven­egy éves lett, a jeles napot a leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ja­i­val töl­tötte.

A szí­nész negy­ven­egy éves lett, a jeles napot pedig a leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ja­i­val töl­tötte.

Gyermeke születésnapjára sem emlékszik Bárdosi

Gyermeke születésnapjára sem emlékszik Bárdosi

Meg­lepő dolog de­rült ki Sa­nyi­ról.

Meg­lepő dolog de­rült ki Bár­dosi Sán­dor­ról a 103.9 Slá­ger FM ven­dég mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről.

Teljesen kétségbeesett a magyar szépségkirálynő

Teljesen kétségbeesett a magyar szépségkirálynő

Kul­csár Edina csa­ládja na­gyon össze­tartó, így nem csoda, hogy izgul ma­má­jáért.

Nézd meg, mivel lepte meg szerelmes férje a szépségkirálynőt

Nézd meg, mivel lepte meg szerelmes férje a szépségkirálynőt

Hét éve kö­tötte össze éle­tét Laky Zsu­zsi és Dietz Gusz­táv. Az év­for­du­lóra a szép­ség­ki­rálynő be­ton­szí­vet ka­pott.

Hét éve kö­tötte össze éle­tét Laky Zsu­zsi és Dietz Gusz­táv. A bol­dog és büszke férj, a víz­vá­lasz­tó­nak szá­mító he­te­dik év­for­duló al­kal­má­ból olyan aján­dék­kal lepte meg Laky Zsu­zsit, ami örökre meg­ma­rad. Dietz Guszti egy szí­vet ön­tött ki be­ton­ból, amit be­le­épí­tett házuk alap­jába.

21 évesen lett apa a TV2 felfedezettje

21 évesen lett apa a TV2 felfedezettje

Napok óta ha­tal­mas a fe­szült­ség a Séfek Séfe kék csa­pa­tá­ban, amely­ben Vá­radi Ro­land és Kra­usz Gábor kö­zött fo­lya­ma­tos, han­gos csör­ték zaj­la­nak.

Napok óta ha­tal­mas a fe­szült­ség a Séfek Séfe kék csa­pa­tá­ban, amely­ben Vá­radi Ro­land és Kra­usz Gábor kö­zött fo­lya­ma­tos, han­gos csör­ték zaj­la­nak.

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Min­den va­sár­nap erő fe­lett tel­je­sít...

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként. Szó­ra­koz­tat, mi­köz­ben lé­lek­ben biz­to­san va­la­hol más­hol jár...

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Judyt kö­vér­nek ti­tu­lál­ták.

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb dup­lán meg­bán­tot­ták. Ott ta­lál­ták el, ahol na­gyon fáj neki.

Szakítási dráma: Itt él Hódi Pamela, mióta szakított Berkivel!

Szakítási dráma: Itt él Hódi Pamela, mióta szakított Berkivel!

Újabb dráma Berki és Hódi sza­kí­tása körül! Ki­de­rült, hol él a csi­nos édes­anya és gyer­meke!

Újabb dráma Berki és Hódi sza­kí­tása körül! Ki­de­rült, hol él a csi­nos édes­anya és gyer­meke!

Váratlan bejelentést tett Balázs Klári

Váratlan bejelentést tett Balázs Klári

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött, pedig talán már nagy­szü­lők let­tek az el­múlt évek alatt.

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött. Sok évvel ez­előtt Tor­on­tó­ban ta­lál­koz­tak, azóta semmi hír Korda lá­nyá­ról. Pedig könnyen lehet, hogy az éne­kes há­zas­pár, Gyuri bácsi és Klá­rika már rég nagy­szü­lők, csak senki nem osz­totta meg velük ezt a fon­tos in­for­má­ciót.

Ezzel bukott le a tápiószelei vérfertőző apa

Ezzel bukott le a tápiószelei vérfertőző apa

B. Lász­ló­nak éve­kig si­ke­rült el­tit­kol­nia, hogy több­ször is meg­erő­sza­kolta a saját ka­masz lá­nyát.

B. Lász­ló­nak éve­kig si­ke­rült el­tit­kol­nia, hogy több­ször is meg­erő­sza­kolta a saját ka­masz lá­nyát. Az ügy végül ta­gad­ha­tat­la­nul ki­pat­tant.

Vérfagyasztó családi tragédia: holtan találták a zalai házaspárt

Vérfagyasztó családi tragédia: holtan találták a zalai házaspárt

Hét­főn reg­gel ta­lál­ták meg az élet­te­len tes­te­ket. Azon­nal nyo­mo­zást in­dí­tot­tak az ügy­ben.

Nézd meg, hogyan él a TV2 sztárja

Nézd meg, hogyan él a TV2 sztárja

Sze­beni Ist­vánék há­zá­ban meg­csa­pott ben­nün­ket a hús­le­ves il­lata.

Ami­kor be­lép­tünk Sze­beni Ist­vánék há­zába rög­tön meg­csa­pott ben­nün­ket a hús­le­ves finom il­lata. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője imád a kony­há­ban lenni, fe­le­sége sze­rint alig lehet onnan ki­rob­ban­tani.

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Ér­zé­se­i­ről val­lott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott ér­zé­se­i­ről. Úgy tűnik, a ko­ráb­ban nő­faló hí­ré­ben álló mű­sor­ve­zető meg­ál­la­po­dott.

Ez hihetetlen: Gyönyörű tinilánnyá serdült Liptai Claudia lánya!

Ez hihetetlen: Gyönyörű tinilánnyá serdült Liptai Claudia lánya!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek lá­nyára, Pan­kára rá sem lehet is­merni!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek lá­nyára, Pan­kára rá sem lehet is­merni!

Óriási fordulat Hujber Ferenc és felesége kapcsolatában!

Óriási fordulat Hujber Ferenc és felesége kapcsolatában!

Cynthia nem tűr to­vább.

Cynthia úgy dön­tött, nem tűr to­vább, meg­elé­gelte az évek óta tartó bot­rá­nyo­kat.

Nem találod ki, hány éves ma Cseke Katinka

Nem találod ki, hány éves ma a Jóban Rosszban sztárja

Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Szep­tem­ber 23-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a TV2 sztárja, aki jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Kapócs Zsóka barátnője titkokat árult el a színésznő várandósságáról

Kapócs Zsóka barátnője titkokat árult el a színésznő várandósságáról

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­tait élte át.

A szí­nésznő három hó­napja élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­tait élte át, ami­kor ki­de­rült: kis­ba­bát vár.

Lezárult egy korszak Erdei Zsolt életében

Lezárult egy korszak Erdei Zsolt életében

Erdei Zsolt túl van élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán.

Erdei Zsolt túl van élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, végre fel­lé­le­gez­het.

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

A rá­diós mű­sor­ve­zető évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

Megdöbbentő bejelentést tett Székhelyi József

Megdöbbentő bejelentést tett Székhelyi József

A szí­nész sosem volt még olyan sze­rel­mes, mint most. Ki­de­rült, ki vált ki be­lőle ilyen heves ér­zel­me­ket...

A 71 éves szí­nész sosem volt még olyan sze­rel­mes, mint most. Ki­de­rült, ki vált ki be­lőle ilyen heves ér­zel­me­ket...

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet.

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet ott­hon, mióta meg­ér­kez­tek az ikrek, és ehhez nem min­dig tud al­kal­maz­kodni a szí­nész.

Szörnyű tragédia ért egy családot, a kisfiú látta szülei haláltusáját

Szörnyű tragédia ért egy családot, a kisfiú látta szülei haláltusáját

Tra­gé­di­á­val vég­ző­dött a ki­rán­du­lás. A szü­lők és az egyik gye­rek is éle­tét vesz­tette a bor­zal­mas bal­eset­ben.

Felrobban a cukiságfaktor Liptai Claudia kisfiától

Felrobban a cukiságfaktor Liptai Claudia kisfiától

Jövő hó­nap­ban lesz egy éves a csi­nos mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke. Lip­tai Cla­u­dia nap, mint nap meg­le­pő­dik azon, mennyit fej­lő­dött a kis Mar­cell.

Jövő hó­nap­ban lesz egy éves a csi­nos mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke. Lip­tai Cla­u­dia nap, mint nap meg­le­pő­dik azon, mennyit fej­lő­dött a kis Mar­cell. Már sza­lad és min­dent meg­ért. Imádja apu­ká­ját és utá­nozza is, mint azt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja leg­újabb fo­tója is bi­zo­nyítja.

Ezért sírt titokban, a népszerű magyar színésznő

Ezért sírt titokban, a népszerű magyar színésznő

Fésűs Nelly nem ta­gadja, zo­ko­gott ami­kor elő­ször hagyta ki­seb­bik gyer­me­két az óvo­dá­ban.

Fésűs Nelly nem ta­gadja, zo­ko­gott ami­kor elő­ször hagyta ki­seb­bik gyer­me­két az óvo­dá­ban. A min­dig va­gány és be­vál­la­lós szí­nésznő, nem gon­dolta volna, hogy neki lesz fáj­dal­ma­sabb, ami­kor há­rom­éves lá­nyát, Elzát elő­ször viszi óvo­dába. A csöpp­ség azon­nal fel­ta­lálta magát.

Tragédia történt a vasútállomáson: egy család vesztette életét

Tragédia történt a vasútállomáson: egy család vesztette életét

Az ál­lo­má­son lö­völ­dö­zést le­he­tett hal­lani, a ki­ér­kező rend­őrök pedig már csak négy holt­tes­tet lát­tak.

Az ál­lo­má­son lö­völ­dö­zést le­he­tett hal­lani, a ki­ér­kező rend­őrök pedig már csak négy holt­tes­tet lát­tak.

Ettől elolvadsz: hihetetlenül édes fotót posztolt Majka

Ettől elolvadsz: hihetetlenül édes fotót posztolt Majka

Nem lehet nem oda­lenni érte!

A ma­gyar sztár büsz­ke­sé­gé­ről tett közzé egy képet. Nem lehet nem oda­lenni érte!

Így vettek végső búcsút Makk Károlytól

Így vettek végső búcsút Makk Károlytól

Csa­lád­ta­gok és hí­res­sé­gek tö­mege kí­sérte utolsó út­jára.

Csa­lád­ta­gok és hí­res­sé­gek tö­mege kí­sérte utolsó út­jára a neves film­ren­de­zőt.

Babától gömbölyödött Xantus Barbara pocakja

Babától gömbölyödött Xantus Barbara pocakja

2003-ban várta má­so­dik gyer­me­két.

A szí­nésznő 2003-ban várta má­so­dik, Szurdi Mik­lós­sal közös gyer­me­két.

Mindent megtesz a túlélésért Stohl András!

Mindent megtesz a túlélésért Stohl András!

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott.

Mind Stohl And­rás, mind pedig a TV2 nagy meg­le­pe­tést oko­zott, ami­kor be­je­len­tet­ték, hogy ő a Sz­tár­ban Sztár új zsű­ri­tagja.

Czeizel Endre fia kitálalt a családi drámáról: ez gyalázat

Czeizel Endre fia kitálalt a családi drámáról: ez gyalázat

Cze­i­zel Gábor egész más­hogy látja és éli meg a tör­tén­te­ket, mint azt sokan gon­dol­nák.

Cze­i­zel Gábor egész más­hogy látja és éli meg a tör­tén­te­ket, mint azt sokan gon­dol­nák.

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra EZO

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra

Ér­zé­keny, in­tu­i­tív idő­szak kez­dő­dik.

Itt az ősz, en­gedd el a múl­tat te is, mint ahogy a le­ve­lek el­en­ge­dik az ága­kat, ebben segít a szep­tem­beri te­li­hold.

Első iskolai napján végzett fiával a szoboszlói apa

Első iskolai napján végzett fiával a szoboszlói apa

Fel­vágta az ereit az anya.

Fel­vágta az ereit a haj­dú­szo­bosz­lói édes­anya, ami­kor meg­tudta, hogy férje vég­zett hat­éves kisfi­uk­kal, majd ön­ma­gá­val.

Détár Enikő: Örülök, hogy Karcsinak újra lesz munkája

Détár Enikő: Örülök, hogy Karcsinak újra lesz munkája

Détár Enikő már gőz­erő­vel ké­szül a Sz­tár­ban Sz­tárra. A szí­nésznő azon­ban a munka mel­lett csa­lád­jára is fi­gyel.

Détár Enikő már gőz­erő­vel ké­szül a Sz­tár­ban Sz­tárra. A szí­nésznő saját si­ke­rei mel­lett azon­ban a kör­nye­ze­té­ben élőkre is oda­fi­gyel.

Gólyahír: megszületett Gyulai Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Gyulai Fresh Viki kisfia!

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Részleteket árult el születendő gyermekéről a magyar sztárszínész

Részleteket árult el születendő gyermekéről a magyar sztárszínész

Egye­lőre ba­bo­ná­ból tit­kolja a szü­le­tendő kis­lány nevét a szí­nész-hír­adós pár.

Bea asszony elárulta, miért tart ki férje mellett

Bea asszony elárulta, miért tart ki férje mellett

Erőn felül küzd a csa­ládi bé­kéért.

Bár tudja, hogy férje egy "komp­lett idi­óta", mégis erőn felül küzd érte és a csa­ládi bé­kéért Bea asszony.

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

Nem­rég köl­tö­zött bele saját ott­ho­nukba Pé­ter­rel.

A szí­nésznő nem­ré­gi­ben köl­tö­zött bele saját ott­ho­nukba Pé­ter­rel, ahol min­den­ki­nek saját szoba jut.

Titokban temeti el családja Lorán Lenkét?

Titokban temeti el családja Lorán Lenkét?

Mikor és hová te­me­tik? Nagy a csend!

Ki­lenc­ven­éves ko­rá­ban, ál­má­ban érte a halál a le­gen­dás ko­mi­kát még va­sár­nap. Azóta sem­mit sem tudni arról, mikor és hová te­me­tik!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

A Ri­post meg­tudta: az ex­férje be­pe­relte a tánc­mű­vész­nőt, mert nem akarja fi­zetni a jog­erő­sen meg­ítélt gye­rek­tar­tást!

Harmadik gyermekét várja Besenczi Árpád és híradós kedvese!

Harmadik gyermekét várja Besenczi Árpád és híradós kedvese!

Ja­nu­ár­ban lesz négy éve, hogy egy­másba sze­ret­tek, és mind­járt meg­szü­le­tik a kö­vet­kező kis­baba!

Ja­nu­ár­ban lesz négy éve, hogy egy­másba sze­ret­tek, és mind­járt meg­szü­le­tik a kö­vet­kező kis­baba!

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik. A Ho­oli­gans do­bo­sára rá­ta­lált a sze­re­lem és erről már csa­ládja is tud.

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik. A Ho­oli­gans do­bo­sára rá­ta­lált a sze­re­lem és erről már csa­ládja is tud.

Lélegzetelállító tengerparti fotók: Így nyaral Kandász Andrea!

Lélegzetelállító tengerparti fotók: Így nyaral Kandász Andrea!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a cso­dás görög szi­getre, Ro­doszra uta­zott sze­ret­te­i­vel.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a cso­dás görög szi­getre, Ro­doszra uta­zott sze­ret­te­i­vel.

Rettenetes részletek: darázsraj támadt meg egy négytagú családot a játszótér mellett

Rettenetes részletek: darázsraj támadt meg egy négytagú családot a játszótér mellett

Pszi­cho­ló­gus se­gít­sé­gére szo­rul az a hat­éves kis­lány, akire egy fel­dü­hö­dött da­rázs­raj tá­madt nem­rég a Tolna me­gyei De­csen.

Így készülnek a tanévkezdésre a sztárcsemeték!

Így készülnek a tanévkezdésre a sztárcsemeték!

Na­gyon vár­ják az is­ko­lát.

A hí­res­sé­gek gyer­me­kei már na­gyon vár­ják, hogy be­ül­hes­se­nek az is­ko­la­padba.

Nem titok többé, hatalmas változás L.L.Junior magánéletében

Nem titok többé, hatalmas változás L.L.Junior magánéletében

A lát­vá­nyos lány­ké­rés el­le­nére az éne­kes vissza­ment Csil­lá­hoz és két kisfi­á­hoz.

Spontán szerelem: rajongója szült gyereket Hetényi Zoltánnak!

Spontán szerelem: rajongója szült gyereket Hetényi Zoltánnak!

Az Edda Művek do­bosa egy évvel ez­előtt ke­ve­re­dett ka­landba egy fi­a­tal ko­reo­grá­fus­sal.

Extracuki családi szelfit posztolt Mádai Vivi - Fotó!

Extracuki családi szelfit posztolt Mádai Vivi - Fotó!

Mádai Vivi éppen jól meg­ér­de­melt nya­ra­lá­sát tölti kis csa­lád­já­val, leg­alábbis a fotói alap­ján erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Marton Adrienn: a legnagyobb boldogsággal vállalnék még egy kisbabát!

Marton Adrienn: a legnagyobb boldogsággal vállalnék még egy kisbabát!

A gyö­nyörű ételsty­list úgy érzi, végre meg­ta­lálta az útját, és nem ki­zárt, hogy újra anya lesz.

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett... Na­gyon sze­re­tik egy­mást...

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett...

Családi tragédia: Összeomlott a gyásztól Radics Gigi!

Családi tragédia: Összeomlott a gyásztól Radics Gigi!

Az arany­torkú éne­kes­nőt sú­lyos vesz­te­ség érte! Össze­om­lott a fáj­da­lom­tól!

Az arany­torkú éne­kes­nőt sú­lyos vesz­te­ség érte! Össze­om­lott a fáj­da­lom­tól!

Bomba ötlettel keres albérletet a magyar nagy család

Bomba ötlettel keres albérletet a magyar nagy család

Fel­ad­ták ma­guk­nak a lec­két.

Fel­adta ma­gá­nak a lec­két a tíz­tagú Fedor fa­mí­lia: nya­ku­kon a tan­év­vel köl­tözni kény­sze­rül­nek. Ám még ennél is na­gyobb ki­hí­vás, hogy meg­ta­lál­ják, hova.

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik...

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak!

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

A nép­szerű éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja meg­ér­kez­tek Ma­gyar­or­szágra. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

A nép­szerű éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja meg­ér­kez­tek Ma­gyar­or­szágra. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

A mű­sor­ve­ze­tőt gon­dok és bajok so­ro­zata érte.

A mű­sor­ve­ze­tőt gon­dok és bajok so­ro­zata érte a hét­vé­gén, egy­más után három sze­ret­tét érte bal­eset.

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Örömhírt kürtölt világgá Dzsudzsák Balázs

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­já­ban.

Vá­rat­lan té­má­ban posz­tolt a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Nagy a bol­dog­ság a fo­cista csa­lád­já­ban. Mi is jó egész­sé­get kí­vá­nunk!

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

Cla­u­dia leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! Hiába, no, a bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája! El­me­sélte la­punk­nak, hogy érzi magát, mióta vi­lágra jött a csöpp­ség!