CÍMKE: 'család'

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát...

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

A há­zas­pár csa­ládja ta­valy no­vem­ber­ben, a kis Milla ér­ke­zé­sé­vel lett tel­jes.

A há­zas­pár csa­ládja ta­valy no­vem­ber­ben, a kis Milla ér­ke­zé­sé­vel lett tel­jes.

Spermabankba küldené a lányát Zalatnay Sarolta!

Spermabankba küldené a lányát Zalatnay Sarolta!

Az éne­kesnő leg­hőbb vágya, hogy nagy­ma­mává vál­jon, Niki saját gyer­mek he­lyett in­kább örökbe fo­gadna.

Az éne­kesnő leg­hőbb vágya, hogy nagy­ma­mává vál­jon, ám Niki saját gyer­mek he­lyett in­kább örökbe fo­gadna.

Nem semmi: Hölgykoszorúval utazott Dubajba a magyar rocksztár

Nem semmi: Hölgykoszorúval utazott Dubajba a magyar rocksztár

Kiss Endi jól meg­ér­de­melt pi­he­né­sét tölti az Arab Emír­sé­gek­ben. Ter­mé­sze­te­sen nem egye­dül uta­zott el.

Megszólalt Liptai Claudia lánya: Panka meglepő őszinteséggel beszélt az életükről

Megszólalt Liptai Claudia lánya: Panka meglepő őszinteséggel beszélt az életükről

Panka el­mondta, volt, aki csak a szü­lei miatt akart ba­rát­kozni vele.

Panka el­mondta, volt, aki csak a szü­lei miatt akart ba­rát­kozni vele.

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Kevés ilyen pil­la­nat van, de akkor mu­száj meg­örö­kí­teni. Így tett Tápai Sza­bina is, aki meg­ha­tó­dott a lát­vány­tól.

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Óri­ási a bol­dog­ság!

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott.

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott. Vár­ha­tóan ekkor tud majd köl­tözni a csa­lád.

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

A Cur­tis kö­rüli mé­dia­vissz­hang ez­út­tal sosem lá­tott meg­vi­lá­gí­tásba kerül.

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin a szem­öl­dö­két var­ratta.

Gás­pár Eve­lin nem­rég a szem­öl­dö­két is ki­te­to­vál­tatta, de most egy igen intim helyre is var­ra­tott.

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült. Min­d­annyian na­gyon bol­do­gok, Beni is örül a kis test­vér­nek.

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült. Min­d­annyian na­gyon bol­do­gok, Beni is örül a kis test­vér­nek.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Váratlan fordulat történt Meghan életében: erre készül a hercegné?

Váratlan fordulat történt Meghan életében: erre készül a hercegné?

Úgy tűnik, hogy mi­u­tán vi­lágra jött a ba­bája, min­den meg­vál­to­zik. Ez egy tel­je­sen új fe­je­zet lesz Meg­han éle­té­ben!

Ez történt egy családdal a sötét Bakonyban

Ez történt egy családdal a sötét Bakonyban

Meg­kez­dő­dött a ki­rán­du­lási idő­szak.

Meg­kez­dő­dött a ki­rán­du­lási idő­szak, egyre töb­ben té­ved­nek el az er­dő­ben. Ezzel a csa­lád­dal is ez tör­tént, a sö­tét­ben már nem tud­tak tá­jé­ko­zódni.

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Összeomlott a család: előreha- ladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Ritka és gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál.

Gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a kisfi­ú­nál.

Egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer

Egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer

Be­nyúj­tot­ták a tör­vényt.

Be­nyúj­totta az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma a csa­lád­vé­delmi tör­vényt az Or­szág­gyű­lés­nek - je­len­tette be pén­te­ken Kás­ler Mik­lós.

Michelisz elárult egy titkot a kislányairól

Apjukra ütöttek: Michelisz Norbi elárult egy titkot a kislányairól

Mi­rá­nak és Em­má­nak is van már egy kis elekt­ro­mos au­tója.

Mi­rá­nak és Em­má­nak is van már egy kis elekt­ro­mos au­tója. Ap­ju­kat pedig rend­sze­re­sen nézik a té­vé­ben.

Nem szomorkodik: hazatért Palik László családja

Nem szomorkodik: hazatért Palik László családja

Hat nap együtt töl­tött idő után el kel­lett bú­csúz­nia sze­ret­te­i­től. La­punk­nak be­szá­molt az él­mé­nye­i­ről.

Hat nap együtt töl­tött idő után el kel­lett bú­csúz­nia sze­ret­te­i­től. La­punk­nak be­szá­molt az él­mé­nye­i­ről.

Fordulat az eltűnt villanyszerelő ügyében, ez jön most

Fordulat az eltűnt villanyszerelő ügyében, ez jön most

A férfi csa­ládja még min­dig re­mény­ke­dik, és nem akar­nak tét­le­nül várni. Újabb ku­ta­tó­ak­ciót szer­vez­nek!

A férfi csa­ládja még min­dig re­mény­ke­dik, és nem akar­nak tét­le­nül várni. Újabb ku­ta­tó­ak­ciót szer­vez­nek!

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon.

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon. Csa­ládja így várta...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj.

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Készül a botrány? Katalin hercegné ezért nem ment Meghan babavárójára

Készül a botrány? Katalin hercegné ezért nem ment Meghan babavárójára

A her­ceg­nék kö­zött eddig sem volt túl ki­egyen­sú­lyo­zott a vi­szony, talán ezért sem akar­tak együtt ün­ne­pelni.

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

A mű­sor­ve­zető hat napot tölt­het együtt fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel. Min­den időt ki­hasz­nál­nak.

A mű­sor­ve­zető hat napot tölt­het együtt fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel. Min­den időt ki­hasz­nál­nak.

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val, és úgy tűnik, ez már nem kö­vet­kez­het be.

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val, és úgy tűnik, ez már nem kö­vet­kez­het be.

Megdöbbentő kijelentést tett a férfiakról Várkonyi Andrea, kire utalt?

Megdöbbentő kijelentést tett a férfiakról Várkonyi Andrea, kire utalt?

Arról be­szélt, mennyire ki­áb­rán­dító az, ha egy férfi iszik.

Arról be­szélt, mennyire ki­áb­rán­dító az, ha egy férfi iszik.

Sokkot kapott a lány, amikor meglátta, mi történt az óvszerrel

Sokkot kapott a lány, amikor meglátta, mi történt az óvszerrel

Azon­nal ro­hant is a ba­rát­já­hoz!

Elő­ször pá­nikba esett, aztán na­gyon dühös lett. Azon­nal ro­hant is a ba­rát­já­hoz!

Ezt akarta elmondani Diana a halála előtt? Különös dologra derült fény

Ezt akarta elmondani Diana a halála előtt? Különös dologra derült fény

Egy eddig is­me­ret­len férfi állt elő a nagy ti­tok­kal. El­ké­pesztő, mit állít! Te hi­szel neki?

Újabb szomorúság a Zámbó családban, ez történt Jimmy halála óta

Újabb szomorúság a Zámbó családban, ez történt Jimmy halála óta

Az el­hi­de­gü­lés oká­ról egyik fia, Krisz­tián me­sélt be­le­tö­rő­döt­ten. Tel­je­sen meg­vál­toz­tak a vi­szo­nyok.

Ambrus Attila: Az anyám nem láthatja a lányomat

Ambrus Attila: Az anyám nem láthatja a lányomat

Öt­ven­éve­sen lett apuka.

Öt­ven­éve­sen lett apuka Amb­rus At­tila, aki végig ott volt lánya szü­le­té­sé­nél.

A családok jelentik a magyarság jövőjét

A családok jelentik a magyarság jövőjét

Erős csa­lá­dok nél­kül nem lé­tez­het­nek helyi kö­zös­sé­gek, ezek nél­kül pedig nincs si­ke­res Ma­gyar­or­szág, amely képes fe­le­lős­sé­get vál­lalni a világ bár­mely pont­ján élő ma­gya­rok iránt.

Erős csa­lá­dok nél­kül nem lé­tez­het­nek helyi kö­zös­sé­gek, ezek nél­kül pedig nincs si­ke­res Ma­gyar­or­szág, amely képes fe­le­lős­sé­get vál­lalni a vi­lág­ban élő ma­gya­rok iránt.

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

Pompeo látogatása "történelmi vizit" volt

Pompeo látogatása "történelmi vizit" volt

Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sá­ról mondta el vé­le­mé­nyét Ko­vács Zol­tán a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sá­ról mondta el vé­le­mé­nyét Ko­vács Zol­tán ál­lam­tit­kár.

Ma kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Mindjárt kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár nem­so­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón is­mer­teti a hét­pon­tos csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv rész­le­teit.

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Orbán Vik­tor va­sár­nap egy hét­pon­tos ak­ció­ter­vet hir­de­tett meg. Ennek része az au­tó­vá­sár­lási prog­ram.

Orbán Vik­tor va­sár­nap egy hét­pon­tos ak­ció­ter­vet hir­de­tett meg. Ennek része a nagy­csa­lá­do­sok au­tó­vá­sár­lási prog­ramja: egy leg­alább há­rom­gyer­me­kes csa­lád 2,5 mil­lió fo­rin­tos vissza nem té­rí­tendő tá­mo­ga­tást kap­hat egy új 7 sze­mé­lyes au­tóra.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Megható üzenet várta ajtajában a magyar színésznőt

Megható üzenet várta ajtajában a magyar színésznőt

Dóra későn ért haza...

Dóra későn ért haza, így már nem ta­lálta ébren kis­lá­nyát. De a la­kásba lépve egy cetli várta, amit meg is mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak.

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai.

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai. Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Széthullott a Klapka család, szörnyű, ezt mondta a testvéreiről Dennis

Széthullott a Klapka család, szörnyű, ezt mondta a testvéreiről Dennis

Az Arany­em­ber gyer­me­kei tel­je­sen el­sza­kad­tak egy­más­tól.

Az Arany­em­ber gyer­me­kei tel­je­sen el­sza­kad­tak egy­más­tól, ki­seb­bik fia nem akar már kap­cso­la­tot a test­vé­re­i­vel.

Megrázó vallomás: így tépte ki a vörösiszap édesanyja kezéből a babát

Megrázó vallomás: így tépte ki a vörösiszap édesanyja kezéből a babát

A ka­taszt­ró­fá­ban leg­in­kább érin­tett csa­lád élete örökre meg­vál­to­zott.

A ka­taszt­ró­fá­ban leg­in­kább érin­tett csa­lád élete örökre meg­vál­to­zott.

Áll a bál Schumacher családjánál a netre kikerült fotók miatt

Áll a bál Schumacher családjánál a netre kikerült fotók miatt

A le­gen­dás pi­lóta fia is fel­há­bo­ro­dott.

A le­gen­dás pi­lóta fia fel­há­bo­rodva ön­tött tiszta vizet a po­hárba. Hely­re­iga­zí­tásra kérik a fél­re­ve­zető ké­pe­ket közlő saj­tó­ter­mé­ke­ket.

Sosem hallott titkokat árult el a magánéletéről Fenyő Miklós

Sosem hallott titkokat árult el a magánéletéről Fenyő Miklós

A le­gen­dás éne­kes már több mint ötven éve a pá­lyán van, de eddig rit­kán be­szélt a csa­lád­já­ról, most azon­ban ki­vé­telt tett.

Óriási örömhír: 44 évesen nagypapa lesz Kökény Attila

Óriási örömhír: 44 évesen nagypapa lesz Kökény Attila

Ős­szel már uno­káz­hat!

Két hete még arról akarta meg­győzni fe­le­sé­gét, hogy vál­lal­ja­nak újabb gye­re­ket, most ki­de­rült: ős­szel uno­kája szü­le­tik.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

A csa­lád egyik ba­rátja meg­ható so­rok­kal em­lé­ke­zett meg a férfi­ről.

A csa­lád egyik ba­rátja meg­ható so­rok­kal em­lé­ke­zett meg a férfi­ről.

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami tu­do­má­nyo­san el­vi­ek­ben le­he­tet­len.

Drámai emlékek, édesapjáról vallott Csonka András

Drámai emlékek, édesapjáról vallott Csonka András

Fo­lya­ma­to­san érzi apja hi­á­nyát.

A szí­nész saj­nálja, hogy nem ala­kult ki köz­tük szo­ros apa-fiú kap­cso­lat.

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe, ahol a Re­becca című mu­si­cal fő­sze­re­pét játssza, a pró­bára pedig egy­éves gyer­me­két, Ben­jit is ma­gá­val vitte.

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe, ahol a Re­becca című mu­si­cal fő­sze­re­pét játssza, a pró­bára pedig egy­éves gyer­me­két, Ben­jit is ma­gá­val vitte.

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

A mű­sor­ve­zető él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát, ami­ről egy el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

A mű­sor­ve­zető él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát, ami­ről egy el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót is meg­osz­tottl.

Nehezen fogadták el fiuk hivatását Ákos szülei

Nehezen fogadták el fiuk hivatását Ákos szülei

Egy szín­házi sze­rep se­gí­tett.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész hiába töl­tötte meg több­ször is az Aré­nát, édes­apja csak a ti­ze­dik al­buma ide­jén, egy szín­házi sze­rep után ér­tette meg őt.

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a töb­biek éle­tét a csa­lád­ban.

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást! Erre a kö­vet­kez­te­tésre ju­tott az egyik leg­is­mer­tebb brit jós, aki sok min­dent meg­fo­gal­ma­zott a cse­me­ték csil­lag­je­gyei alap­ján.

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Tündéri fotókon mutatta meg lányát és kisfiát Szinetár Dóra!

Tündéri fotókon mutatta meg lányát és kisfiát Szinetár Dóra!

Na­gyon él­ve­zik a telet.

A szí­nésznő már több­ször en­ge­dett be­te­kin­tést az éle­tébe, most cso­dá­la­tos gyer­me­ke­i­ről ké­szí­tett fo­tó­kat.

Váratlan lépés, különös hirdetést adott fel Rezesová családja

Váratlan lépés, különös hirdetést adott fel Rezesová családja

A csa­lád egy in­gat­lan­iroda hon­lap­jára tette fel kas­sai lu­xus­vil­lá­ját.

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett.

A csi­nos mo­dell meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett a kisfia ke­resz­te­lője után, amit most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tott.

Felkavaró részletek derültek ki az olaszliszkai gyilkosság ügyéről

Felkavaró részletek derültek ki az olaszliszkai gyilkosság ügyéről

A gyil­kos­ság óta a csa­lád még sem­mit sem lá­tott a kár­té­rí­tés­ből.

A több mint 10 éve tör­tént ke­gyet­len gyil­kos­ság óta a csa­lád még sem­mit sem lá­tott a kár­té­rí­tés­ből.

Fordulat a szikszói baltás gyilkosság ügyében, ezt tette a család

Fordulat a szikszói baltás gyilkosság ügyében, ezt tette a család

A gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi nem érti, miért for­dult el­lene a lánya és az anyósa is.

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Úszik a bol­dog­ság­ban.

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel.

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel.

Ez nem semmi, így ünnepelte a szilvesztert Szinetár Dóra kisfia

Ez nem semmi, így ünnepelte a szilvesztert Szinetár Dóra kisfia

A szí­nész­nő­nél vi­dá­man kez­dő­dött az új év.

A szí­nész­nő­nél vi­dá­man kez­dő­dött az új év, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint a leg­újabb fo­tója.

Négyszeres apa lesz az amerikai sztár

Világgá kürtölték a nagy hírt: négyszeres apa lesz az amerikai sztár

A spor­toló az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a hír­rel a ra­jon­góit.

Kobe Bryant az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a nagy hír­rel a ra­jon­góit. Már a csöpp­ség nemét is lehet tudni.

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Véget ve­tet­tek a hall­ga­tá­suk­nak.

Véget ve­tett a csa­lád a hall­ga­tás­nak. Nyílt le­vél­ben írtak a ra­jon­gók­nak a Forma-1-le­gen­dá­ról, aki most csü­tör­tö­kön lesz 50 éves.

Hűha, az exével töltötte a szilvesztert a színész sztármami

Hűha, híres exével töltötte a szilvesztert a színész sztármami

Nem iga­zán ér­dekli, hogy mások mit gon­dol­nak erről, hisz ő és a gyer­me­kei is bol­do­gok.

Nem iga­zán ér­dekli a szí­nész­nőt, hogy mások mit gon­dol­nak erről, hisz a lé­nyeg az, hogy ő és a gyer­me­kei is bol­do­gok le­gye­nek. Rá­adá­sul ez a fajta közös ün­nep­lés már há­la­adás­kor is mű­kö­dött náluk, a cse­me­ték pedig el­fo­gad­ták az édes­any­juk és az édes­ap­juk új ked­ve­sét.

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk.

Így változik az életünk 2019. január 1-jétől

Így változik az életünk 2019. január 1-jétől

Több kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az új esz­tendő.

Több kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az új esz­tendő: csök­ken a tar­tós tej adója, nőnek a nyug­dí­jak és a csa­ládi adó­ked­vez­mény, sőt a mi­ni­mál­bér is.

Harmincszor több marad a családoknál jövőre

Harmincszor több marad a családoknál jövőre

Az összeg a gye­re­kek szá­má­tól függ.

A vá­ra­ko­zá­sok sze­rint jö­vőre több mint egy­mil­lió szü­lő­nél marad ki­sebb vagy na­gyobb összeg a csa­lád­ban ne­velt kis­gyer­me­kek szá­má­tól füg­gően.

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.