CÍMKE: 'család'

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Bálint gazda vallomása: Felkészültem a halálra

Bálint gazda vallomása: Felkészültem a halálra

Hi­he­tet­len nép­sze­rű­ség­nek ör­vend az or­szág Bá­lint Gyuri bá­csija.

FRISS HÍREK

Utcára került Bubik István családja, a Városligetben éjszakáznak

Utcára került Bubik István családja, a Városligetben éjszakáznak

Szo­morú, ami az el­hunyt Já­szai Mari-díjas szí­nész sze­ret­te­i­vel tör­té­nik.

Szo­morú, ami az el­hunyt Já­szai Mari-díjas szí­nész sze­ret­te­i­vel tör­té­nik.

Megható ajándékot kapott legkisebb gyermekétől Rubint Réka!

Megható ajándékot kapott legkisebb gyermekétől Rubint Réka!

Kö­zö­sen ment spor­tolni Za­lán­nal.

A fit­nesz­lady szá­mára fon­tos, hogy a gyer­me­kei korán meg­is­mer­ked­je­nek a moz­gás örö­mé­vel, ezért kö­zö­sen ment spor­tolni Za­lán­nal.

Meglepő családi titkokat árult el a várandós Tápai Szabina!

Meglepő családi titkokat árult el a várandós Tápai Szabina!

Közel öt éve mondta ki a bol­do­gító igent Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor.

Közel öt éve mondta ki a bol­do­gító igent Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor. Az egy­kori se veled, se nél­kü­led kap­cso­la­tot bol­dog há­zas­élet vál­totta fel, a csa­lád rá­adá­sul ha­ma­ro­san bővül.

Megdöbbentő vallomást tett Anthony Hopkins

Megdöbbentő vallomást tett Anthony Hopkins

Szinte sem­mit sem tud a csa­lád­ról.

Szinte sem­mit sem tud a csa­lád­ról.

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het.

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek vő­le­gé­nye két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het, akik a leg­utóbbi hét­vé­gét is édes­ap­juk­kal töl­töt­ték.

Szomorú! Árván maradt ez a fehér gólya család

Szomorú! Árván maradt ez a fehér gólya család

Ki­kel­te­tik őket.

Ke­me­csén a Ság­vári Endre utca sar­kán fész­kelő gó­lya­pár egyik tagja el­pusz­tult.

Ezen az álomszép helyen nyaral családjával Dobó Ági

Ezen az álomszép helyen nyaral családjával Dobó Ági

El­hagy­ták Ma­gyar­or­szá­got.

Össze­cso­ma­gol­tak és el­hagy­ták Ma­gyar­or­szá­got. A fo­tó­kon jól lát­szik, mi­lyen ki­tű­nően érzik ma­gu­kat.

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

A szí­nés­szel kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors, és bár ko­ráb­ban nem hitt a spi­ri­tu­a­li­tás­ban, ez a vé­le­ke­dése azóta meg­vál­to­zott.

A szí­nés­szel kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors, és bár ko­ráb­ban nem hitt a spi­ri­tu­a­li­tás­ban, ez a vé­le­ke­dése azóta meg­vál­to­zott.

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Antal Timi!

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Antal Timi!

Az éne­kesnő la­ko­dalma hét napon át tar­tott, akár­csak a me­sé­ben, és min­den úgy ala­kult, ahogy el­kép­zelte.

Az éne­kesnő la­ko­dalma hét napon át tar­tott, akár­csak a me­sé­ben, és min­den úgy ala­kult, ahogy el­kép­zelte.

Újra együtt a Sarka-Hajdú család

Újra együtt a Sarka-Hajdú család

A pár kis­lá­nya, Non­csika el­ső­ál­dozó lett.

A pár kis­lá­nya, Non­csi el­ső­ál­dozó lett. Az ünnep al­kal­má­ból pedig más­fél év után ismét együtt volt az egész csa­lád: Péter, Kata, a nagy­szü­lők és a gye­re­kek.

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

El­múlt egy­éves első gyer­meke, Kris­tóf.

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf. Hor­vát Éva azt is tudta, hogy az anya­ság mi­lyen bol­doggá teszi.

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék.

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék, a TV2 mű­so­rá­ban pedig most elő­ször be­szélt arról, mi­lyen ne­héz­sé­ge­ket oko­zott neki mindez.

Elege lett, a legfelsőbb bírósághoz fordul Kembe Sorel

Elege lett, a legfelsőbb bírósághoz fordul Kembe Sorel

Kembe Sorel a vég­le­te­kig képes el­menni, hogy kis­lá­nya fel­ügye­leti jogát meg­kapja.

Kembe Sorel a vég­le­te­kig képes el­menni, hogy kis­lá­nya fel­ügye­leti jogát meg­kapja.

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny elő­dön­tő­jé­ben szín­padra áll az AWS.

Ma Lissza­bon­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny elő­dön­tő­jé­ben szín­padra áll az AWS.

Meglepő családi titkokat mesélt el Görbicz Anita

Meglepő családi titkokat mesélt el Görbicz Anita

A kisfi­á­ról is me­sélt a Győr klasszisa.

A Győr klasszis ké­zi­lab­dá­zója a vá­lo­ga­tott­ság le­mon­dá­sá­val több időt tölt­het kisfi­á­val.

Hatalmas a boldogság: bővült Gombos Edináék családja

Hatalmas a boldogság: bővült Gombos Edináék családja

Na­gyon ara­nyos az eb.

Az öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a ten­ge­ren­tú­lon élő egy­kori mű­sor­ve­zető.

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

Döbbenet: így szórakoztak a kórházban a holttesttel

Döbbenet, ami történt: így szórakoztak a kórházban a holttesttel

A gyá­szoló csa­lád két hétig nem tudta, hogy hol lehet a sze­re­tett férfi holt­teste.

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett.

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett. Ám Gergő je­len­léte össze­tar­totta a csa­lá­dot.

Fájdalmas emlék a múltból: Hódi Pamela mindenről kitálalt!

Fájdalmas emlék a múltból: Hódi Pamela mindenről kitálalt!

Nehéz gyer­mek­kora volt.

A csi­nos anyu­ká­nak bol­dog, de nehéz gyer­mek­kora volt. Édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 si­ker­mű­so­rába, ahol sosem hal­lott tit­kok­ról rán­totta le a lep­let.

Nagy Feró bevallotta: több tucat embert tart el!

Bevallotta a sztár: több tucat embert tart el

So­ka­kért tar­to­zik fe­le­lős­ség­gel!

A ze­nész ren­ge­te­get dol­go­zik, és sosem áll le! Úgy érzi, so­ka­kért tar­to­zik fe­le­lős­ség­gel! A ro­cker azt is el­árulta, hon­nan van ennyi ener­gi­ája!

Exkluzív fotók! Balássy Betty és Varga Feri megmutatták a babaszobát!

Exkluzív fotók! Balássy Betty és Varga Feri megmutatták a babaszobát!

Jú­li­us­ban ér­ke­zik a har­ma­dik Varga-Ba­lássy baba!

Jú­li­us­ban ér­ke­zik a har­ma­dik Varga-Ba­lássy baba!

Nagy a baj: utcára kerülhet Bubik István családja

Nagy a baj: utcára kerülhet Bubik István családja

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész 2004-es ha­lá­láig tá­mo­gatta el­tit­kolt csa­lád­ját, azóta ma­gukra ma­rad­tak.

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész 2004-es ha­lá­láig tá­mo­gatta el­tit­kolt csa­lád­ját, akik az utóbbi évek­ben tel­je­sen ma­gukra ma­rad­tak.

Ez már tényleg durva: leköpte az óvónőt Berki Krisztián!

Ez már tényleg durva: leköpte az óvónőt Berki Krisztián!

Any­já­nak szé­gyen­kez­nie kel­lett.

A hí­res­ség gye­rek­ko­rá­ban nem vi­sel­ke­dett min­dig a leg­meg­fe­le­lőb­ben, volt, hogy édes­any­já­nak szé­gyen­kez­nie kel­lett mi­atta.

Berki Krisztián édesanyja kitálalt: Sosem kérek bocsánatot!

Berki Krisztián édesanyja kitálalt: Sosem kérek bocsánatot!

Az izom­ce­leb rit­kán lá­tott anyu­ká­já­val sze­re­pelt a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ahol töb­bek kö­zött az is ki­de­rült...

Újabb sokkoló részletek derültek ki a dági családi tragédiáról

Újabb sokkoló részletek derültek ki a dági családi tragédiáról

To­vábbra is sok­kos ál­la­pot­ban van az a 35 éves férfi.

To­vábbra is sok­kos ál­la­pot­ban van az a 35 éves férfi, aki Dágon édes­anyja vé­del­mére kelt az őr­jöngő, kés­sel fe­nye­ge­tőző ap­já­val szem­ben. Ahogy arról ko­ráb­ban a Ri­post be­szá­molt, Sz. Ger­gelyt em­ber­ölés­sel gya­nú­sít­ják, pedig ő csak vé­de­ke­zett.

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll.

Kiteregetik a magyar sztárok a családi szennyest!

Kiteregetik a magyar sztárok a családi szennyest!

Min­den ti­tokra fény derül!

Hét­főn meg­újult for­má­ban, Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! címen tér vissza a TV2 si­ker­mű­sora!

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Bot­rá­nyok­tól han­gos a média.

Hó­na­pok óta Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián bot­rá­nya­i­tól han­gos a média. Szinte min­den napra jut va­lami, kép­te­le­nek bé­ké­ben el­válni egy­más­tól.

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik.

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy meg­ala­pozza gye­re­kei jö­vő­jét.

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész már tudja, med­dig sze­retne élni.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész már tudja, med­dig sze­retne élni, és abban is biz­tos, hogy ti­zenöt évvel ez­előtti da­ga­nata többé soha nem újul­hat már ki.

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja.

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét, a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban a mai napig ren­ge­te­get segít egyet­len gyer­meke, Csilla.

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Együtt örül­nek vele.

Jól lát­szik, Edina leg­na­gyobb ra­jon­gói fo­lya­ma­to­san kö­ve­tik ked­ven­cük min­den apró lé­pé­sét. De, ami a leg­jobb, együtt örül­nek vele.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Tina és Emi­lio ka­land­park­ban jár­tak.

Tina és Emi­lio a minap ka­land­park­ban jár­tak, ahol min­dent ki­pró­bál­tak. A lá­to­ga­tás vic­cesre si­ke­re­dett.

Durva támadás érte: Letörölte magát az internetről Caramel felesége

Durva támadás érte: Letörölte magát az internetről Caramel felesége

Ca­ra­mel és fe­le­sége kis­lá­nyuk be­teg­sége miatt nehéz idő­sza­kot élnek meg, de van­nak, akik ennek el­le­nére rossz­in­du­la­túak.

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

Alakul a botrány Meghan Markle körül, fogy a család türelme

Alakul a botrány Meghan Markle körül, fogy a család türelme

Nem kap­tak meg­hí­vót.

A szí­nésznő sze­ret­tei lehet, hogy nem lesz­nek ott Harry her­ceg és Meg­han es­kü­vő­jén, ugyanis még most sem ér­ke­zett hoz­zá­juk meg­hívó.

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Andi szer­vezi a fel­lé­pé­se­ket.

Hor­váth Tamás a fe­le­sége ke­zébe adta az irá­nyí­tást! Andi szer­vezi az éne­kes fel­lé­pé­seit, in­tézi az ügyes-bajos dol­gait.

Megdöbbentő történet: Látta meg nem született gyermekét Szandi

Megdöbbentő történet: Látta meg nem született gyermekét Szandi

Szandi min­dig is három gye­rek­ről ál­mo­dott, ami meg is ada­tott neki.

Szandi min­dig is három gye­rek­ről ál­mo­dott, ami meg is ada­tott neki, azon­ban volt egy idő­szak, ami­kor egy ne­gye­dik babán is el­gon­dol­kod­tak Csa­bi­val.

Eltitkolta unokáját Istenes László

Eltitkolta unokáját Istenes László

A mű­sor­ve­zető ez idáig nem be­szélt kül­föl­dön élő lá­nyá­ról és csa­lád­já­ról.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ez idáig nem be­szélt a Né­met­or­szág­ban élő lá­nyá­ról és csa­lád­já­ról.

Liptai Claudia aranyos családi fotón mutatta meg kisfiát

Liptai Claudia aranyos családi fotón mutatta meg kisfiát

Te is el­ol­vadsz, ha meg­lá­tod a képet...

Te is el­ol­vadsz, ha meg­lá­tod a képet...

Nem tudják eladni Klapka György birodalmát!

Nem tudják eladni Klapka György birodalmát!

Az örö­kö­sök egy hó­nap­pal ez­előtt dön­töt­tek úgy, hogy meg­vál­nak apjuk élet­mű­vé­től, ám azóta sem tud­tak túl­adni rajta.

Az örö­kö­sök egy hó­nap­pal ez­előtt dön­töt­tek úgy, hogy meg­vál­nak apjuk élet­mű­vé­től, ám azóta sem tud­tak túl­adni rajta.

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után elő­ször meg­szó­lalt a fe­le­ség.

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után elő­ször meg­szó­lalt a fe­le­ség.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

Fájdalmas diagnózis, soha nem lehet gyermeke a magyar sztárnak!

Fájdalmas diagnózis, soha nem lehet gyermeke a magyar sztárnak!

A hí­res­ség éve­ken át élt egy bol­dog­ta­lan pár­kap­cso­lat­ban, ami a lelki prob­lé­mák mel­lett sú­lyos egész­ség­ügyi gon­do­kat is oko­zott szá­mára.

Ítélet született Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Megdöbbentő ítélet született Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Nyolc év után, hét­főn el­ső­fokú íté­let szü­le­tett Nguyen Than Hien szü­le­i­nek ügyé­ben.

Gombos Edina fotóiról beszél ma mindenki, ezt neked is látnod kell

Gombos Edina fotóiról beszél ma mindenki, ezt neked is látnod kell

Az egy­kori mű­sor­ve­zető csa­ládi ki­ruc­ca­ná­suk­ról töl­tött fel ren­ge­teg fény­ké­pet.

15 kilós vasdarab zuhant a család autójára

15 kilós vasdarab zuhant a család autójára

Egy szem­be­jövő ka­mi­on­ból zu­hant ki.

Egy szem­be­jövő ka­mi­on­ból ki­zu­hant sú­lyos elem vég­zett ko­moly pusz­tí­tást Varga Ro­zá­li­áék au­tó­já­ban a 4-es főúton ked­den.

Meglepő kijelentést tett Emilio! Az énekes bevallotta: újra nősülne!

Meglepő kijelentést tett Emilio! Az énekes bevallotta: újra nősülne!

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Ötvenéves lett Kovács Ákos: Megbecsülöm a családommal töltött időt

Ötvenéves lett Kovács Ákos: Megbecsülöm a családommal töltött időt

Pén­te­ken ün­ne­pelte öt­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját Ko­vács Ákos, aki a kerek év­for­duló al­kal­má­ból ju­bi­le­umi kon­cert­tur­néra indul.

Hihetetlenül gyönyörű tinivé cseperedett Liptai Claudia lánya!

Hihetetlenül gyönyörű tinivé cseperedett Liptai Claudia lánya!

Na­gyon jó gé­ne­ket örö­költ a szü­le­i­től.

Panka idén lesz ti­zen­két éves, és már most lát­szik, hogy na­gyon jó gé­ne­ket örö­költ a szü­le­i­től.

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

A gyö­nyörű mo­dell élete leg­bol­do­gabb nap­jára ké­szül.

A gyö­nyörű mo­dell élete leg­bol­do­gabb nap­jára ké­szül, vő­le­gé­nyé­vel pedig már na­gyon vár­ják, hogy meg­fo­gan­jon első gyer­me­kük.

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya az utóbbi idő­ben sokat szen­ve­dett.

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya az utóbbi idő­ben sokat szen­ve­dett, ám most végre be­kö­szön­tött a bol­dog­ság is az éle­tébe.

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Az éne­kes egy­ál­ta­lán nem szá­mít­hat kül­föl­dön élő gyer­me­kére, uno­ka­hú­gá­val azon­ban na­gyon jó a kap­cso­lata.

Ezt tette Oszter Sándor a lánya vőlegényével

Ezt tette Oszter Sándor a lánya vőlegényével

Nem ked­velte lánya pár­ját.

Egy évvel ez­előtt Osz­ter Sán­dor még hal­lani sem akart lánya pár­já­ról, sőt ki­je­len­tette, soha többé nem lép­het be a há­zába.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek.

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.

Őszintén vallott szülei kapcsolatáról Stohl András

Őszintén vallott szülei kapcsolatáról Stohl András

Stohl And­rás csak rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, most is in­kább a szü­le­i­ről árult el egy tit­kot.

Stohl And­rás csak rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, most is in­kább a szü­le­i­ről árult el egy tit­kot. Igaz, a tör­té­net­ben az is­ko­lás Stohl And­rás is meg­je­lent.

Váratlan fordulat: Nem hiszed el, ki állt Oszter Sándor mellé

Váratlan fordulat: Nem hiszed el, ki állt Oszter Sándor mellé

Me­g­elé­gel­ték a vá­das­ko­dá­so­kat..

Me­g­elé­gel­ték a vá­das­ko­dá­so­kat, Osz­ter Sán­dor csa­ládja össze­fo­gott és ki­áll­nak egy­má­sért.

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít.

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít a gye­re­ke­i­ről a fotós apa. Ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, de saját magát és fe­le­sé­gét se kí­méli! Ezt nézd!

Fájdalmas vallomás, sírva ébredt ma a magyar műsorvezető

Fájdalmas vallomás, sírva ébredt ma a magyar műsorvezető

Is­te­nes Bence ál­má­ban már el is bú­csú­zott csa­lád­já­tól. Nehéz idő­szak vár most rá.

Is­te­nes Bence ál­má­ban már el is bú­csú­zott csa­lád­já­tól. Nehéz idő­szak vár most rá.

Intim fotót osztott meg Cooky fiatal menyasszonya!

Intim fotót osztott meg Cooky fiatal menyasszonya!

A sze­rel­me­sek több mint két hó­napja éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, és ez lát­szik is raj­tuk.

A sze­rel­me­sek több mint két hó­napja éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, és ez lát­szik is raj­tuk.

Felfoghatatlan, amit a családapa az éj leple alatt tett szeretteivel

Felfoghatatlan, amit a családapa az éj leple alatt tett szeretteivel

A ro­má­niai férfi ál­muk­ban ölte meg csa­lád­tag­jait, mert ál­lí­tása sze­rint meg akarta men­teni a lel­kü­ket.

A ro­má­niai férfi ál­muk­ban ölte meg csa­lád­tag­jait, mert ál­lí­tása sze­rint meg akarta men­teni a lel­kü­ket.

Meglepő fordulat: Ilyen sms-t küldött Berki új barátnője Pamelának

Meglepő fordulat: Ilyen sms-t küldött Berki új barátnője Pamelának

Ahogy a Ri­post meg­írta, ren­ge­teg vita és üzen­ge­tés után jú­nius 1-jén el­kez­dő­dik Ber­kiék gye­rek­el­he­lye­zési pere.

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet.

A csi­nos éne­kesnő ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet, ám sokan úgy gon­dol­ják, job­ban kel­lene vi­gyáz­nia ma­gára.

Bosszúból, családja beleegyezésével erőszakoltak meg egy lányt

Bosszúból, családja beleegyezésével erőszakoltak meg egy lányt

A két csa­lád össze­tű­zé­sé­nek az ár­tat­lan lány itta meg a levét. Az ilyen erő­sza­kos, bosszú­tá­ma­dá­so­kat wa­ni­nak hív­ják.

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Kisfiuk, Kevin pon­to­san két hó­napja teszi bol­doggá a nap­ja­i­kat, kép­te­le­nek be­telni vele.

Tragédia történt a nyaraláson: holtan találtak a családra Mexikóban

Tragédia történt a nyaraláson: holtan találtak a családra Mexikóban

A ba­rá­taik kezd­tek ag­gódni értük. Végül a bé­relt la­kás­ban ta­lál­tak rájuk.

A ba­rá­taik kezd­tek ag­gódni értük. Végül a bé­relt la­kás­ban ta­lál­tak a csa­ládra.

Családjával hagyja el az országot Majka

Családjával hagyja el az országot Majka

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra.

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak.

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője kül­föl­dön nya­ral a fér­jé­vel és kisfi­á­val, pi­he­né­sük­ről cso­dá­la­tos fotók ké­szül­tek.

Elképesztő fotó: Hatalmasat nőtt Horváth Éva kisfia!

Elképesztő fotó: Hatalmasat nőtt Horváth Éva kisfia!

Má­jus­ban szü­le­tett meg a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető első gyer­meke! Kris­tóf na­gyon ara­nyos baba!

Má­jus­ban szü­le­tett meg a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető első gyer­meke!

Kiderült, hogy neveli lányát Liptai Claudia

Kiderült, hogy neveli lányát Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia szi­gorú és kö­vet­ke­ze­tes szü­lő­nek tartja magát és úgy tűnik, a mód­sze­rei Pan­ká­nál bi­zo­nyo­san be­vál­tak.

Lip­tai Cla­u­dia szi­gorú és kö­vet­ke­ze­tes szü­lő­nek tartja magát és úgy tűnik, a mód­sze­rei Pan­ká­nál bi­zo­nyo­san be­vál­tak.

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

A rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni.

A nép­szerű rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta sze­relme vi­lágra hozta első közös gyer­me­kü­ket. Min­dent meg is tesz csa­lád­jáért.

Örömhírt árult el az EDDA frontembere: Kislánya születik Pataky Attilának?

Örömhírt árult el az EDDA frontembere: Kislánya születik Pataky Attilának?

Az éne­kes meg­lepő csa­ládi tit­kok­ról rán­totta le a lep­let! Ha­ma­ro­san ér­kez­het az Or­si­val első közös ba­bá­juk!

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban. Arról me­sélt, mi lett ennek az ered­mé­nye!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban. Arról me­sélt, mi lett ennek az ered­mé­nye!

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés.

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés. Most a Ri­post­nak me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki azóta sokat vál­to­zott.

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről az apa­sági teszt ered­mé­nye kap­csán.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.