CÍMKE: 'család'

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Nor­ris őszin­tén el­mondta, hogy a sztár­ság mi­lyen erős sze­mé­lyi­ség­rom­bo­lást vég­zett nála. De sze­ren­csére még idő­ben ta­lál­ko­zott fe­le­sé­gé­vel, aki jó útra té­rí­tette.

FRISS HÍREK

Hatalmas meglepetés, jó hírt közölt Caramel felesége!

Hatalmas meglepetés, jó hírt közölt Caramel felesége!

Szil­ágyi Szil­via tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól áp­ri­lis­ban, mi­u­tán leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak a lá­nyuk­nál.

Szil­ágyi Szil­via tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól áp­ri­lis­ban.

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Különleges családi fotót mutatott Weisz Fanni, nem csak ketten vannak

Különleges családi fotót mutatott Weisz Fanni, nem csak ketten vannak

A mo­dell és férje su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

A mo­dell és férje su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Tündéri videót tett közzé a magyar modell: Megmutatta kacagó babáját

Tündéri videót tett közzé a magyar modell: Megmutatta kacagó babáját

Tomán Sza­bina büszke lehet kis­lá­nyára, hi­szen a pici na­gyon ügye­sen vi­sel­ke­dik az ét­te­rem­ben.

Megmutatta álomszép otthonát a legendás magyar zenész

Megmutatta álomszép otthonát a legendás magyar zenész

Kóbor János és fe­le­sége, Zsóka tíz évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy lá­nyuk miatt új ott­hont ke­res­nek.

Kóbor János és fe­le­sége, Zsóka tíz évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy lá­nyuk miatt új ott­hont ke­res­nek.

Jó hír, decemberben tovább bővül a CSOK

Jó hír, decemberben tovább bővül a CSOK

Bő­vül­nek a le­he­tő­sé­gek.

Még az idén meg­nyí­lik a 10 mil­lió fo­rin­tos ked­vez­mé­nyes ka­mat­tá­mo­ga­tású köl­csön igény­lé­sé­nek le­he­tő­sége a két­gyer­me­kes csa­lá­dok szá­mára.

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox. Edina és férje, Csuti éle­tük leg­jobb dön­té­sé­nek tart­ják a ba­ba­vál­la­lást, főleg, hogy ezzel Edina déd­nagy­ma­má­já­nak régi álmát is va­lóra vált­hat­ták.

Egy évig várt: nehezen jött össze az újabb baba Kovács Katalinnak

Egy évig várt: nehezen jött össze az újabb baba Kovács Katalinnak

Ko­vács Ka­ta­lin má­so­dik gyer­me­ké­vel a szíve alatt bol­do­gabb, mint va­laha

Ko­vács Ka­ta­lin má­so­dik gyer­me­ké­vel a szíve alatt bol­do­gabb, mint va­laha, fér­jé­vel egy évig pró­bál­koz­tak, hogy meg­fo­gan­jon kis­lá­nyuk.

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát!

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát!

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg...

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mán egy­szerre in­dí­tott egy sza­va­zást.

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Imádja a kisfiát, Med­oxot.

Csuti imádja szep­tem­ber­ben szü­le­tett kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san be­tölti a nyolc­van­egye­dik élet­évét.

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba. Az éne­kesnő azt is el­árulta a Ri­post­nak, hogy mi a leg­fon­to­sabb a szá­mára.

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

"Családom húzott vissza az életbe" : öt hét kóma után megszólalt Boros Lajos

"Családom húzott vissza az életbe" : öt hét kóma után megszólalt Boros Lajos

Boros Lajos már kon­di­te­rembe jár, hogy meg­erő­söd­je­nek az izmai, ám ha­ma­ro­san újabb műtét vár rá...

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid, és most újabb gyer­meke szü­le­tik, jól­le­het, három évvel ez­előtt még úgy tűnt, el­vál­nak a fér­jé­vel.

Rejtélyes rosszullét, életveszélybe került egy egész család

Rejtélyes rosszullét, életveszélybe került egy egész család

Egy 5 éves gye­rek is ke­ze­lés alatt áll.

A 40 éves férfi és 5 éves gyer­meke még min­dig kór­házi ke­ze­lés alatt áll. Az anyuka ál­la­po­tát már sta­bi­li­zál­ták.

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Jól szi­tu­ált férfi­nek is­mer­ték.

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

Tündéri családi fotókat posztolt Liptai Claudia: ne hagyd ki

Tündéri családi fotókat posztolt Liptai Claudia: ne hagyd ki

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli. Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli. Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Sokkoló fotó, ijesztően néz ki Ronaldo és családja

Sokkoló fotó, ijesztően néz ki Ronaldo és családja

A Hal­lo­ween-ünnep a por­tu­gál sztárt is meg­érin­tette. Meg­ta­lá­lod a masz­kok mö­gött a Ju­ven­tus csil­la­gát?

Berki Krisztián kitálalt Hódi Pameláról, megható, amit mondott

Berki Krisztián kitálalt Hódi Pameláról, megható, amit mondott

A mű­sor­ve­zető és egy­kori ked­vese fon­tos­nak tart­ják, hogy kis­lá­nyuk a le­hető leg­bol­do­gab­ban nőjön fel. Ennek ér­de­ké­ben el­ás­ták a csa­ta­bár­dot.

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

A szí­nészt rit­kán lá­tott má­so­dik gyer­meke, Re­beka kí­sérte el a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sára.

A szí­nészt rit­kán lá­tott má­so­dik gyer­meke, Re­beka kí­sérte el a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sára.

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Az éne­kesnő ál­lítja, szü­lei túl­zott el­vá­rá­sai az oka annak, hogy gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Nem akarja látni többé...

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

A nép­szerű rá­diós az édes­any­já­hoz uta­zott Fran­cia­or­szágba, ahova csi­nos meny­asszo­nya és ki­lenc hó­na­pos gyer­meke, Kevin is el­kí­sérte.

Felfoghatatlan borzalom Ózdon: a szülők megerőszakolták a gyerekeket

Felfoghatatlan borzalom Ózdon: a szülők megerőszakolták a gyerekeket

Nem gon­doz­ták a gye­re­ke­ket.

Az anya és a ne­ve­lő­apa nem gon­dozta ren­de­sen a gye­re­ke­ket, de nem ez volt a leg­ször­nyűbb, amit tet­tek.

Berki Krisztián kislánya rajong anyukája új szerelméért

Berki Krisztián kislánya rajong anyukája új szerelméért

Hódi Pa­mela ra­gyog a bol­dog­ság­tól mos­ta­ná­ban.

Hódi Pa­mela ra­gyog a bol­dog­ság­tól, mos­ta­ná­ban min­den jól ala­kul az éle­té­ben.

Ezt mondják a bankosok az új csokról

Ezt mondják a bankosok az új csokról

Több száz­ezer csa­lád érin­tett!

A két­gyer­me­ke­sek is fel­ve­he­tik a 10 mil­lió fo­rin­tos tá­mo­ga­tott hi­telt, a há­rom­gye­re­ke­sek ese­té­ben pedig 15 mil­lió fo­rintra emel­ték ezt az össze­get.

Most érkezett: Nyomoz a rendőrség a Hooligans énekese után

Most érkezett: Nyomoz a rendőrség a Hooligans énekese után

Szom­ba­ton üres lakás fo­gadta a Ho­oli­gans éne­ke­sét, ami­kor a fel­lé­pése után ha­za­tért ott­ho­nába.

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Úgy ha­tá­ro­zott, hogy maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

A csi­nos tévés nem­rég ha­tá­ro­zott úgy, hogy vég­leg maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

Vicces fotó, az út közepén aludt el L.L. Junior fia

Vicces fotó, az út közepén aludt el L.L. Junior fia

A rap­per gon­dos édes­apa­ként reg­ge­lente óvo­dába viszi a gyer­me­keit, ám a bo­ron­gós, őszi idő­já­rást a ki­csit sem túl­sá­go­san sze­re­tik.

A rap­per gon­dos édes­apa­ként reg­ge­lente óvo­dába viszi a gyer­me­keit, ám a bo­ron­gós, őszi idő­já­rást a ki­csit sem túl­sá­go­san sze­re­tik.

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Egy 76 éves férfi meg­ké­selte az 51 éves fiát. Az ál­do­za­tot kór­házba szál­lí­tot­ták, de az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Bő­sé­ges a vá­lasz­ték!

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján is szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken.

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak.

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak a babán. A mo­dell nem­rég ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ton esett át.

Sosem látott videó került elő Szinetár Dóra tündéri, egyéves kisfiáról

Sosem látott videó került elő Szinetár Dóra tündéri, egyéves kisfiáról

Édes­anyja büsz­kén osz­tott meg róla egy fel­vé­telt.

A szí­nésznő leg­ki­sebb gyer­meke, Benji igazi tü­ne­mény, nem csoda, hogy édes­anyja büsz­kén osz­tott meg róla egy fel­vé­telt.

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Családi botrány: Cicciolina kitagadta bátyját

Az egy­kori por­nó­sztár be­pi­pult.

Az egy­kori por­nó­sztár ék­te­len ha­ragra ger­jedt és dü­hé­ben el­dön­tötte, soha többé nem tartja test­vé­ré­nek a báty­ját.

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

A szí­nész egy ideje Ang­li­á­ban él.

A szí­nész egy ideje Ang­li­á­ban él, ám ami­kor ha­za­lá­to­gat Ma­gyar­or­szágra, a gyer­me­keit csak szi­gorú fel­té­te­lek mel­lett lát­hatja.

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Ma is gyá­szol.

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Ma is gyá­szol.

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett.

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

A mű­sor­ve­zető a mos­tani kap­cso­la­tá­ban érzi leg­in­kább, hogy bol­dog és elé­ge­dett.

Kiderült, kivel él együtt új otthonában Hosszú Katinka

Kiderült, kivel él együtt új, budapesti otthonában úszóbajnokunk, Hosszú Katinka

Új társ a min­den­na­pok­ban. Sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál.

Új társ a min­den­na­pok­ban. Sok­kal. de sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál. Kö­zö­sen bé­rel­nek házat Bu­da­pes­ten, s ért­hető módon na­gyon jól ki­jön­nek egy­más­sal.

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Ceglédi nemi erőszak: nem hisznek a rendőrök a 4 éves kislány családjának

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly.

Hiába ál­lítja a csa­lád, hogy a 4 éves Andi lá­bára rá­esett egy súly.

Intim fotó, lekapták a pesti éjszakában Stohl Andrást

Intim fotó, lekapták a pesti éjszakában Stohl Andrást

El­ol­vad­tunk!

El­ol­vad­tunk! Na­gyon meg­ható fel­vé­tel ké­szült a nép­szerű szí­nész­ről és a lá­nyá­ról.

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Megszólalt a megerőszakolt 4 éves kislány édesapja

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli, ami a 4 éves And­re­á­val tör­tént, a csa­lád ál­lítja, egyet­len pil­la­natra sem hagy­ták ma­gára a kis­lányt...

Az egész csa­lá­dot meg­vi­seli, ami a 4 éves And­re­á­val tör­tént, a csa­lád ál­lítja, egyet­len pil­la­natra sem hagy­ták ma­gára a kis­lányt...

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

Így hozd ki a leg­töb­bet be­lő­lük!

A leg­több csa­lád nap­hosszat rohan, így a va­csora az egyet­len al­ka­lom, ami­kor végre szem­től szem­ben be­szél­get­het­nek a csa­lád­ta­gok. Több ku­ta­tás is hang­sú­lyozza, mennyire fon­tos ez az együtt­lét.

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Rubint Réka lánya

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka meg­adja a mód­ját, ha szü­le­tés­nap­ról van szó, de ha a lá­nyá­ról van szó, még in­kább ki­tesz ma­gáért.

Ru­bint Réka meg­adja a mód­ját, ha szü­le­tés­nap­ról van szó, de ha a lá­nyá­ról van szó, még in­kább ki­tesz ma­gáért.

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Meg­ható ga­lé­ri­á­val ün­ne­pel.

Nelly éppen négy éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek. Ezzel a meg­ható ga­lé­ri­á­val kö­szön­tötte a kis­lányt.

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát.

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben a ze­nész­nek, de senki nem lé­pett...

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, mit tett.

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, mit tett.

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

15 éves lett...

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

Visszakapta családját Erdei Zsolt

Visszakapta családját Erdei Zsolt

Sokat vol­tak külön, de mos­tan­tól egy évig nem vál­nak el egy­más­tól.

Sokat vol­tak külön, de mos­tan­tól egy évig ismét nem vál­nak majd el egy­más­tól.

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Berki Krisz­tián ked­vese el­árulta, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta, Mazsi el­árulta, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Válási dráma: egy évig küzdöttek Gregor Bernadették

Válási dráma: egy évig küzdöttek a kapcsolatuk megmentéséért Gregor Bernadették

Négy év után véget ért a há­zas­sá­guk!

Négy év után véget ért a szí­nésznő há­zas­sága! Erről a volt férj szá­molt be a Fa­ce­boo­kon.

Kiderült, mit szóltak a gyermekei Rubint Réka tévés szerepléséhez!

Kiderült, mit szóltak a gyermekei Rubint Réka tévés szerepléséhez!

A há­zas­pár is sze­re­pel a TV2-n ha­ma­ro­san lát­ható va­do­natúj mű­sor­ban, A leg­bát­rabb pá­ros­ban, és most az is ki­de­rült, ho­gyan re­a­gál­tak erre a gyer­me­keik.

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Edina el­mondta, hogy leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére nagy csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak.

Kul­csár Edina élő adás­ban me­sélt, s töb­bek közt el­mondta, hogy leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére a fér­jé­vel együtt nagy csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak azért, hogy néha egy-egy rövid időt az ott­ho­nu­kon kívül tölt­hes­se­nek.

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány szü­lei.

Féltékenységi rohamot kapott Bangó Margit unokája

Féltékenységi rohamot kapott Bangó Margit unokája

Meg­erő­sí­tik a fo­ga­dal­mu­kat.

Ha­ma­ro­san meg­erő­síti há­zas­sági fo­ga­dal­mát Tina és Emi­lio.

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Adri el­árulta, hogy min­denki na­gyon várta már a baba ér­ke­zé­sét, ki­véve négy­lábú ked­ven­cét, a ku­tyá­ját.

Adri el­árulta, hogy min­denki na­gyon várta már a baba ér­ke­zé­sét, ki­véve négy­lábú ked­ven­cét, a ku­tyá­ját.

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet.

Az új­don­sült kis­mama most már tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet, ennek el­le­nére bol­do­gabb nem is le­hetne.

Kósz Zoltán vallomása: padlóra küldte a családomat a pedofilvád

Kósz Zoltán vallomása: padlóra küldte a családomat a pedofilvád

Kósz Zol­tánt két hete sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolja egy 13 éves kis­lány.

Kósz Zol­tánt két hete sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolja egy 13 éves kis­lány. A pólós ta­gadja a vá­da­kat, és iga­zá­ból el sem hiszi, hogy mindez vele tör­té­nik meg.

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban, ami­óta nem­ré­gi­ben vi­lágra hozta első gyer­me­két, aki­vel el­sza­kít­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon.

Anya­csa­tor­nája ked­véért ha­za­tért Ma­gyar­or­szágra Hien! Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi a pénzt.

Gás­pár Bea át­vette a sta­fé­ta­bo­tot. Győ­zike után, úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi meg a be­te­vőre valót.

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Fe­le­sége egy poszt­ban üzent...

A cso­dás hangú elő­adó­mű­vész fe­le­sége egy fény­ké­pek­kel tar­kí­tott poszt­ban üzente meg is­me­rő­se­i­nek: új éle­tet kezd, ami­ben a férfi­nak már nincs helye.

Brutális videó: családja előtt lőtték agyon a férfit

Brutális videó: családja előtt lőtték agyon a férfit

Tett­le­ges­sé­gig fa­jult egy ba­ná­lis­nak tűnő vita. Csak erős ide­ge­ze­tűek néz­zék meg a vi­deót.

Tett­le­ges­sé­gig fa­jult egy ba­ná­lis­nak tűnő vita. Csak erős ide­ge­ze­tűek néz­zék meg a vi­deót.

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Gás­pár Eve­lin nem bízza a vé­let­lenre, csak akkor be­szél a ma­gán­éle­té­ről, ha biz­ton­ság­ban érzi magát.

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Bővül a Sof­ron csa­lád.

Bővül a Sof­ron csa­lád, a csi­nos mű­sor­ve­zető maga osz­totta meg a jó hírt kö­ve­tő­i­vel. A friss há­za­sok nagy álma válik va­lóra a gyer­mek­ál­dás­sal.

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják a dol­got, de senki nem fog tudni róla...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Sokat sejtető vallomás a magyar színésznőtől: "Ül a felhőn egy baba"

Sokat sejtető vallomás a magyar színésznőtől: "Ül a felhőn egy baba"

Las­san tény­leg ér­ke­zik a bol­dog­ság?

A szí­nésznő és ked­vese egy ideje már gon­dol­kod­nak a gyer­mek­vál­la­lá­son. Las­san tény­leg ér­ke­zik a bol­dog­ság?

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Hien a hírek sze­rint nem­csak ha­za­köl­tö­zik, hanem ha­ma­ro­san a kép­er­nyőn is fel­tű­nik az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Hien a hírek sze­rint nem­csak ha­za­köl­tö­zik, hanem ha­ma­ro­san a kép­er­nyőn is fel­tű­nik az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Király Viktor napok óta babalázban ég

Király Viktor napok óta babalázban ég

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen haza uta­zott Vik­tor iker­test­vére.

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen Bu­da­pestre uta­zott Vik­tor iker­test­vére Ben, aki Ame­ri­ká­ban él csa­lád­já­val.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Kétségbeesve kért segítséget Hódi Pamela

Kétségbeesve kért segítséget Hódi Pamela

Hódi Pa­mela igyek­szik min­den­ről gon­dos­kodni, de néha neki is mu­száj se­gít­sé­get kér­nie.

Hódi Pa­mela igyek­szik min­den­ről gon­dos­kodni, de néha neki is mu­száj se­gít­sé­get kér­nie.