CÍMKE: 'család'

Édesanyja előtt markoltak rá Józan László szerszámára!

Édesanyja előtt markoltak rá Józan László szerszámára!

Az asszony sok­kot ka­pott attól, amit a sze­xu­á­li­san túl­fű­tött hölgy mű­velt a Víg­szín­ház mű­vé­szé­vel!

Kiderült, kalandvágy miatt hagyja el családját Fésűs Nelly

Kiderült, kalandvágy miatt hagyja el családját Fésűs Nelly

Nem kell semmi rosszra gon­dolni. A szí­nésznő csu­pán a TV2 új mű­so­rá­val uta­zik a világ túl­ol­da­lára.

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Tün­dé­riek!

Exk­lu­zív fotót mu­ta­tott gyer­me­ke­i­ről a si­ke­res mű­sor­ve­zető! Így még biz­to­san nem lát­hat­tuk a két test­vért! Tün­dé­riek!

Kiszivárgott, mekkora gyerektartást kell fizetnie Hajdú Péternek!

Kiszivárgott, mekkora gyerektartást kell fizetnie Hajdú Péternek!

Hajdú Péter be­val­lotta, szá­mára egy­ál­ta­lán nem sür­gető a válás, de ez nem azt je­lenti, hogy bé­kül­né­nek fe­le­sé­gé­vel.

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

Az elmúlásról vallott Bodrogi Gyula

Az elmúlásról vallott Bodrogi Gyula

A szí­nész hálás az éle­tért, ami meg­ada­tott neki és büszke a csa­lád­jára.

A szí­nész hálás az éle­tért, ami meg­ada­tott neki és büszke a csa­lád­jára. Ki­sebb egész­ség­ügyi prob­lé­máit le­szá­mítva jól van.

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kod­nak.

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

Itt az igazság: Kitálalt a szörnyű múltról a betegeskedő Pécsi Ildikó

Itt az igazság: Kitálalt a szörnyű múltról a betegeskedő Pécsi Ildikó

A szí­nész­nő­nek sok ke­se­rű­ség ju­tott az utóbbi évek­ben.

A szí­nész­nő­nek sok ke­se­rű­ség ju­tott az utóbbi évek­ben.

Hoppá: Babára vágyik a szuperdögös magyar sztármodell

Hoppá: Babára vágyik a szuperdögös magyar sztármodell

Mi­halik Enikő 29 éve­sen mo­dell­kar­ri­erje csú­csán van, de már ter­vezi a jövőt...

Mi­halik Enikő 29 éve­sen mo­dell­kar­ri­erje csú­csán van, de már ter­vezi a jövőt...

Nem hiszed el, hol kérték meg a magyar énekesnő kezét

Nem hiszed el, hol kérték meg a magyar énekesnő kezét

El­sírta magát Antal Timi a mo­zi­ban.

Hó­na­po­kig ter­vezte Antal Timi párja, ho­gyan kérje meg sze­relme kezét har­ma­dik év­for­du­ló­ju­kon. A lány­ké­rés­ben benne volt a csa­lád és a ba­rá­tok.

Családi dráma, kitálalt apjáról Oszter Sándor lánya

Családi dráma, kitálalt apjáról Oszter Sándor lánya

Ket­te­jük vi­szo­nyá­ról val­lott!

Né­hány hó­napja de­rült ki: Osz­ter Sán­dor és lánya, Ale­xandra kap­cso­lata meg­rom­lott.

Damu Roland elismerte, nem volt jó apa

Damu Roland elismerte, nem volt jó apa

A szí­nész őszin­tén val­lott a sötét évek­ről, ami­kor kép­te­len volt fe­le­lős apa­ként vi­sel­kedni.

A szí­nész őszin­tén val­lott a sötét évek­ről, ami­kor kép­te­len volt fe­le­lős apa­ként vi­sel­kedni.

Sebestyén Balázs egész élete megváltozott

Nehéz döntést hozott! Sebestyén Balázs egész élete megváltozott

A rá­diós mű­sor­ve­zető so­káig nem tar­totta a kap­cso­la­tot édes­ap­já­val, mert nem tu­dott túl­lépni a sé­rel­mein.

A rá­diós mű­sor­ve­zető so­káig nem tar­totta a kap­cso­la­tot édes­ap­já­val, mert nem tu­dott túl­lépni a sé­rel­mein. Mára azon­ban gye­re­ke­i­nek végre van nagy­ap­juk.

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

A min­dig jó­kedvű, mo­soly­gós, élet­erős éne­kes ré­geb­ben gyak­ran küz­dött a dé­mo­na­i­val!

Érdekes fotót a múltból: Dáridózott Lajcsi lánya!

Érdekes fotót a múltból: Dáridózott Lajcsi lánya!

Bogit is fel­vitte ma­gá­val a szín­padra!

Egy dal ere­jéig az akkor alig egy­éves lá­nyát, a kis Bogit is fel­vitte ma­gá­val a szín­padra.

Baleset történt Majkával Amerikában!

Baleset történt Majkával Amerikában!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást! A rap­per fi­gyel­met­len­sége okozta a gon­dot!

Megtörte a csendet Schumacher családja, ezt üzenték

Megtörte a csendet Schumacher családja, ezt üzenték

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok ko­rábbi Forma-1-es ver­senyző ál­la­po­tá­ról ke­ve­set tudni, a csa­lád most a szó­vi­vő­jü­kön ke­resz­tül üzent a saj­tó­nak.

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van a szí­nész, aki el­ta­szí­totta ma­gá­tól csa­lád­ját...

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van a szí­nész, aki el­ta­szí­totta ma­gá­tól csa­lád­ját, egyet­len em­bert enged ma­gá­hoz közel.

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

El­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

A Facebookról tudta meg az anya, hogy meghalt a lánya

A Facebookról tudta meg az anya, hogy meghalt a lánya

A nő sok­kot ka­pott.

A rend­őr­ség kés­le­ke­dett a szo­morú hír át­adá­sá­val, a csa­lád így más­hon­nan szer­zett tu­do­mást a tra­gé­di­á­ról: a 21 éves lány egy bal­eset­ben éle­tét vesz­tette.

Színpadról üzen édesanyjának Weisz Fanni

Színpadról üzen édesanyjának Weisz Fanni

A siket mo­dell bol­dog­sá­gát hosszú hó­na­pok óta be­ár­nyé­kolja egy csa­ládi vi­szály.

A siket mo­dell bol­dog­sá­gát hosszú hó­na­pok óta be­ár­nyé­kolja egy csa­ládi vi­szály. Weisz Fanni párja miatt ugyanis el­tá­vo­lo­dott édes­any­já­tól.

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám. A szí­nésznő csa­lád­já­ban most min­den a ki­csi­ről szól. Pa­taki Ádám és Cla­u­dia úgy érzik, a sors is egy­más­nak szánta őket.

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám. A szí­nésznő csa­lád­já­ban most min­den a ki­csi­ről szól. Pa­taki Ádám és Cla­u­dia úgy érzik, a sors is egy­más­nak szánta őket.

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min.

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min. Ebből az al­ka­lom­ból meg­ható gyer­mek­kori fo­tó­val kö­szön­tötte őket Ins­tag­ram-ol­da­lán Linda. Na­gyon össze­tartó test­vé­rek.

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós.

Az éne­kes ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós, de a lány úgy dön­tött, meg­sza­kítja a ter­hes­sé­get.

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Klapka György két fiát is meg­ta­gadta a vég­ren­de­le­té­ben.

Ha­tal­mas vi­szály van ki­bon­ta­ko­zó­ban a Klapka csa­lád­ban, mi­u­tán ki­de­rült, hogy Klapka György két fiát is meg­ta­gadta a vég­ren­de­le­té­ben.

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

A nép­szerű éne­kes el­mondta: a gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

A nép­szerű éne­kes el­mondta: a gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra a népszerű tévés!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra a népszerű tévés!

A csi­nos mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

Elképesztő fotót rakott ki a lányáról Sarka Kata!

Elképesztő fotót rakott ki a lányáról Sarka Kata!

Ér­de­kes fény­ké­pet ka­pott.

A két­gyer­me­kes édes­anya ér­de­kes fény­ké­pet ka­pott az édes­any­já­tól, ezt ha­son­lí­totta össze lá­nyá­val, Non­csi­val.

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról, min­den­ről le­rán­totta a lep­let az örök­ség­gel kap­cso­lat­ban is!

Hatalmas változás, mérföldkőhöz érkezett Liptai Claudia élete!

Hatalmas változás, mérföldkőhöz érkezett Liptai Claudia élete!

A csi­nos mű­sor­ve­zető ismét szem­be­néz az anya­ság örö­me­i­vel.

A csi­nos mű­sor­ve­zető min­den ide­jét a kisfi­á­nak szen­teli, és ismét szem­be­néz az anya­ság örö­me­i­vel.

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

A Kin­csem sztárja be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

El­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja Kata!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van!

Sztárszínész vette meg Szőke Zoltán lakását!

Sztárszínész vette meg Szőke Zoltán lakását!

A ke­re­ken egy évig tartó bi­zony­ta­lan­ság­nak vége!

A ke­re­ken egy évig tartó bi­zony­ta­lan­ság­nak vége! Eddig hir­det­ték ugyanis egy­kori ott­ho­nu­kat sző­kéék, amelybe ha­ma­ro­san egy szí­nész­le­genda köl­tö­zik be.

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak...

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak - mint egy bra­zil szap­pan­opera! Pedig ez a rideg va­ló­ság.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Ne­gye­dik hó­nap­ban van Fresh Wiki.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

Bol­do­gan él fe­le­sé­gé­vel és két gyer­me­ké­vel, a ze­né­lé­sen kívül pedig egy­ál­ta­lán nem vá­gyik másra.

A Dal 2017 győz­tese bol­do­gan él fe­le­sé­gé­vel és két gyer­me­ké­vel, a ze­né­lé­sen kívül pedig egy­ál­ta­lán nem vá­gyik másra.

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Nem akar véget érni a tra­gé­diák sora.

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Anyából apa, fiúból lány - nemet váltott a fél család

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

St­ressze­sek a csa­lád­ta­gok!

Az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Vérfagyasztó videó, rémálomba illő pók lapult a család kamrájában

Vérfagyasztó videó, rémálomba illő pók lapult a család kamrájában

A mit sem sejtő lakók szinte sok­kot kap­tak a lát­vány­tól! Azon­nal hív­ták az ál­lat­vé­dő­ket...

Riasztórendszerrel védi otthonát és családját Kóbor János!

Riasztórendszerrel védi otthonát és családját Kóbor János!

Kor­szerű vé­delmi tech­no­ló­gi­á­val sze­relte fel ott­ho­nát! A Kos­suth-díjas éne­kes sze­retné meg­vé­deni ér­té­keit és csa­lád­ját!

Kor­szerű vé­delmi tech­no­ló­gi­á­val sze­relte fel ott­ho­nát! A Kos­suth-díjas éne­kes sze­retné meg­vé­deni ér­té­keit és csa­lád­ját!

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés!

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

27 évvel fi­a­ta­labb a fe­le­sége.

A 97 éves ker­tész­mér­nök bár a mai napig aktív, tisz­tá­ban van a ter­mé­szet tör­vé­nye­i­vel. Azt mondja, őt semmi nem éri vá­rat­la­nul.

Családi dráma: Eltiltották imádott testvérétől Aradszky Lászlót!

Családi dráma: Eltiltották imádott testvérétől Aradszky Lászlót!

A 81 éves éne­kes ször­nyű meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül!

A 81 éves éne­kes ször­nyű meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül! Az élet távol so­dorta tőle imá­dott test­vé­rét. A tör­tén­te­ket azóta sem tudta fel­dol­gozni!

Hihetetlen fotókat készítettek Budapesten Cicciolináról!

Hihetetlen fotókat készítettek Budapesten Cicciolináról!

A 65 éves díva ha­zánkba lá­to­ga­tott: iz­gal­mas csa­ládi fo­tó­kat kül­dött...

A 65 éves díva ha­zánkba lá­to­ga­tott: iz­gal­mas csa­ládi fo­tó­kat kül­dött la­punk­nak a kü­lön­le­ges uta­zás­ról!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei.

Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők.

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Kata azt kéri az asszony­tól, hogy a Bá­lint An­tó­nia ellen ví­vott bo­szor­kány­per­ben áll­jon mellé.

Schobert Norbi elkíséri a lányát a randikra!

Schobert Norbi elkíséri a lányát a randikra!

Lara ti­zen­há­rom éves lett.

A fit­nesz­guru lánya, Lara, ti­zen­há­rom éves lett, és egyre több ud­var­lója akad, aki­ket Norbi min­dig le­el­len­őriz.

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Évá­nál ez na­gyon ne­he­zen megy!

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően! Évá­nál ez na­gyon ne­he­zen megy!

Öt éve ismerte meg testvéreit a magyar színésznő

Öt éve ismerte meg testvéreit a magyar színésznő

Anikó szá­mára a leg­fon­to­sabba a sta­bil és sze­re­tet­tel­jes csa­ládi hát­tér. Ezért volt bol­dog ami­kor meg­ke­res­ték.

Anikó szá­mára a leg­fon­to­sabba a sta­bil és sze­re­tet­tel­jes csa­ládi hát­tér. Ezért volt bol­dog ami­kor meg­ke­res­ték.

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Végső bú­csút vet­tek a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Ez a sármos férfi Győrfi Pál legnagyobb fia!

Ez a sármos férfi Győrfi Pál legnagyobb fia!

Nem esett messze az alma a fá­já­tól! A sár­mos szó­vi­vő­nek még sár­mo­sabb a fia! Ér­de­kes fotót ké­szí­tet­tünk róluk egy ren­dez­vé­nyen!

Nem esett messze az alma a fá­já­tól! A sár­mos szó­vi­vő­nek még sár­mo­sabb a fia!

50 napig vezekel Gesztesi, hogy visszakapja a lányát

50 napig vezekel Gesztesi, hogy visszakapja a lányát

Gesz­tesi Ká­roly rövid, de annál in­ten­zí­vebb de­pressziós idő­sza­kon ment ke­resz­tül az utóbbi két hó­nap­ban.

Gesz­tesi Ká­roly rövid, de annál in­ten­zí­vebb de­pressziós idő­sza­kon ment ke­resz­tül az utóbbi két hó­nap­ban.

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz, ezért úgy dön­tött, ki­bé­kül egy­kori me­nyé­vel.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

Exkluzív: Deák Kristóf édesanyja sírva fakadt az Oscar-győzelem láttán!

Exkluzív: Deák Kristóf édesanyja sírva fakadt az Oscar-győzelem láttán!

Újabb óri­ási siker érte Ma­gyar­or­szá­got.

Itt­honi idő sze­rint hétfő haj­nal­ban újabb óri­ási siker érte Ma­gyar­or­szá­got a film­gyár­tás te­rü­le­tén.

Belestünk Kemény Dénes otthonába

Belestünk Kemény Dénes otthonába

A ma­gyar ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott le­gen­dás szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Ke­mény Dénes látta ven­dé­gül a HELLO! ma­ga­zin stáb­ját le­ány­fa­lui álom­ott­ho­ná­ban.

A ma­gyar ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott le­gen­dás szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Ke­mény Dénes látta ven­dé­gül a HELLO! ma­ga­zin stáb­ját le­ány­fa­lui álom­ott­ho­ná­ban.

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Kisfia be­teg­sége ki­szá­mít­ha­tat­lan.

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

Mint a mesében: egymásra találtak az özvegyek

Mint a mesében: egymásra találtak az özvegyek

Ha­sonló tra­gé­dia érte, majd hozta össze Crys­talt és Je­remyt. Elő­ször mind­ket­tő­jük­nek majd' meg­sza­kadt a szíve tár­suk ha­lála miatt.

Ha­sonló tra­gé­dia érte, majd hozta össze Crys­talt és Je­remyt. Elő­ször mind­ket­tő­jük­nek majd' meg­sza­kadt a szíve tár­suk ha­lála miatt, és mind a ket­ten egye­dül ma­rad­tak gyer­me­ke­ik­kel. Crys­tal ter­hes volt a má­so­dik gye­rek­kel, ami­kor a férje meg­halt...

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Lip­tai Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól!

Lip­tai Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól: nem­rég szü­le­tett meg kisfia, ha­ma­ro­san pedig össze­há­za­sod­hat sze­rel­mé­vel, Pa­taki Ádám­mal!

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át.

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át, de a baj­ban nem szá­mít­hat a leg­na­gyobb kin­csére, a lá­nyára.

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Mintha nem lenne elég baja a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek!

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek!

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

Kis­baba szü­le­tik a Ki­rály csa­lád­ban.

Az éne­kesnő alig várta, hogy meg­ér­kez­zen vő­le­gé­nyé­vel Ame­ri­kába. A csa­ládi ta­lál­ko­zó­nak az az ap­ro­pója, hogy Beni fe­le­sége feb­ruár 13-ára van ki­írva.

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Hi­he­tet­len dolog tör­tént...

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Ha­ma­ro­san be­tölti az ötö­dik ik­szet, még sincs el­ke­se­redve.

Ha­ma­ro­san be­tölti az ötö­dik ik­szet, még sincs el­ke­se­redve! A nép­szerű szí­nész­nek egyre in­kább fel­felé ívelő kar­ri­erje mel­lett bőven jut ideje ma­gán­éle­tére is!

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek.

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek, ahol sok­kal több hely jut majd az egész csa­lád­nak.

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét! Ször­nyű csa­ló­dás ez min­denki szá­mára!

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Az éne­kesnő rend­kí­vül jól tel­je­sí­tett a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen.

Az éne­kesnő rend­kí­vül jól tel­je­sí­tett a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen, és olyan sok di­csé­re­tet ka­pott, hogy a könnye­i­vel küsz­kö­dött.

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Ren­ge­teg emlék fűzi Bo­zsok­hoz!

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő! Ren­ge­teg emlék fűzi Bo­zsok­hoz!

Nem hiszed el, kik szurkolnak Tóth Gabinak A Dalban!

Nem hiszed el, kik szurkolnak Tóth Gabinak A Dalban!

Az éne­kes­nőt sze­ret­tei is el­kí­sér­ték a szom­bat esti meg­mé­ret­te­té­sére.

Az éne­kes­nőt sze­ret­tei is el­kí­sér­ték a szom­bat esti meg­mé­ret­te­té­sére.

Kitálalt Bebe: Ezért nem írja alá a válási papírokat

Kitálalt Bebe: Ezért nem írja alá a válási papírokat

Hiába vál­tak szét már hó­na­pok­kal ez­előtt az út­jaik, még­sem tet­tek még hi­va­ta­lo­san pon­tot a há­zas­sá­guk vé­gére.

Hiába vál­tak szét már hó­na­pok­kal ez­előtt az út­jaik, még­sem tet­tek még hi­va­ta­lo­san pon­tot a há­zas­sá­guk vé­gére.

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Három hét telt el a ha­lál­eset óta!

Több mint három hét telt el az üz­let­em­ber ha­lála óta, a csa­lád­ban egyre nő a fe­szült­ség! Exk­lu­zív rész­le­te­ket tud­tunk meg a je­len­legi hely­zet­ről!

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

Imádja édes­any­ját az EDDA ze­né­sze, aki csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tője, Ma­jo­ros Péter pénz­pa­kol­ga­tás köz­ben fó­bi­á­ik­ról kér­dezte a já­té­ko­sait, egyi­kük­ről ki­de­rült, ir­tó­zik a pó­kok­tól.

Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tője, Ma­jo­ros Péter pénz­pa­kol­ga­tás köz­ben fó­bi­á­ik­ról kér­dezte a já­té­ko­sait, egyi­kük­ről ki­de­rült, ir­tó­zik a pó­kok­tól. Aztán a nagy­szájú ózdi va­gány be­val­lotta: ha lehet, ő még job­ban fél a nyolc­lá­bú­ak­tól. De nem csak ő, a bátyja, na­gyob­bik fia és neje is.