CÍMKE: 'család'

Szomorú hírt jelentett be a magyar énekesnő, ezért nem lesz már babája

Szomorú hírt jelentett be a magyar énekesnő, ezért nem lesz már babája

Két éve sze­ret­né­nek kis­test­vért lá­nyuk, Maja mellé.

Két éve sze­ret­né­nek kis­test­vért lá­nyuk, Maja mellé.

Bővült Eke Angéla családja, itt az első fotó

Bővült Eke Angéla családja, itt az első fotó

A gyö­nyörű szí­nésznő ko­moly, fe­le­lős­ség­tel­jes dön­tést ho­zott. Ezen­túl min­den más­képp lesz.

A gyö­nyörű szí­nésznő ko­moly, fe­le­lős­ség­tel­jes dön­tést ho­zott. Ezen­túl min­den más­képp lesz.

Máris eredményes a nevelőszülő-toborzó körút

Máris eredményes a nevelőszülő-toborzó körút

Min­den gye­rek él­hes­sen csa­lád­ban...

Min­den gye­rek él­hes­sen csa­lád­ban - ez volt a célja a ne­ve­lő­szülő-to­borzó kör­út­nak, ami az el­múlt fél évben az or­szág min­den me­gyé­jébe el­ju­tott.

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

A mű­sor­ve­zető Joshi Bha­rat­nak be­szélt arról, hogy fér­jé­vel együtt ho­gyan ter­ve­zik a jö­vő­jü­ket. Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Elfajult a botrány: borzasztó, mit állít Pécsi Ildikó Pártos Csilláról

Elfajult a botrány: borzasztó, mit állít Pécsi Ildikó Pártos Csilláról

Évek óta nem be­szélt ilyen nyíl­tan a volt me­nyé­ről.

Évek óta nem be­szélt ilyen nyíl­tan a volt me­nyé­ről.

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője éle­té­ben elő­ször töl­tött külön ennyi időt a gyer­me­ke­i­től.

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

A há­zas­sági év­for­du­lója nem fon­tos szá­mára.

A mű­sor­ve­zető a Slá­ger Reg­gel mű­so­rá­ban val­lotta be, hogy a há­zas­sági év­for­du­lója miért nem fon­tos szá­mára.

Nagy nap a mai a magyar sztárpár életében: boldog az egész család

Nagy nap a mai a magyar sztárpár életében: boldog az egész család

Ez a má­jusi nap örökké fe­lejt­he­tet­len marad a szá­mukra.

Ez a má­jusi nap örökké fe­lejt­he­tet­len marad a szá­mukra.

Kisfia miatt zokogott Horváth Gréta

Kisfia miatt zokogott Horváth Gréta

A sztár­anyuka kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit. A földre ros­kadva ölelte Fi­li­pet. Sok időt vol­tak távol egy­más­tól.

A sztár­anyuka kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit. A földre ros­kadva ölelte Fi­li­pet. Sok időt vol­tak távol egy­más­tól.

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

Do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte vele.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az egyik do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte a hírt.

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Több tízezer magyar gyerek repül szombaton a magasba

Több tízezer magyar gyerek repül szombaton a magasba

Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett a re­kord­kí­sér­let.

Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett a Három Ki­rályfi, Három Ki­rály­lány Moz­ga­lom gye­rek­eme­lési re­kord­kí­sér­lete.

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

A her­cegnő mind­két gyer­me­ké­nek na­gyon hi­ány­zik, Vil­mos és Harry is idő­ről időre meg­em­lék­szik édes­any­já­ról.

Gyereket akar: Apát keres Baukó Éva

Gyereket akar: Apát keres Baukó Éva

A hí­res­ség még csak pár napja sza­kí­tott, de máris in­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn ke­resi álmai férfi­ját. Ko­moly ter­vei van­nak.

A hí­res­ség még csak pár napja sza­kí­tott, de máris in­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn ke­resi álmai férfi­ját. Ko­moly ter­vei van­nak.

Nagyon megszívta a magyar luxusfeleség

Nagyon megszívta a magyar luxusfeleség

A dü­hítő tör­tén­tek­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a sztár­anyuka.

A dü­hítő tör­tén­tek­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a csi­nos sztár­anyuka.

Besokkolt a nő attól, amit sógora mutatott

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt.

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Igazán szívbemarkoló: Ez Liptai Claudia legnagyobb szerepe

Igazán szívbemarkoló: Ez Liptai Claudia legnagyobb szerepe

Meg­ható képet posz­tolt gyer­me­ke­i­vel.

A mű­sor­ve­zető anyák napja al­kal­má­ból posz­tolt egy na­gyon meg­ható képet gyer­me­ke­i­vel.

Nem hiszed el, milyen szakmát választott az olasz énekes fia

Nem hiszed el, milyen szakmát választott az olasz énekes fia

Erox Mar­tini vissza­tért.

Erox Mar­tini vissza­tért és ren­ge­teg új­don­ság­ról szá­molt be.

Végleg eldöntötte: Kanadába költözik a magyar sztár

Végleg eldöntötte: Kanadába költözik a magyar sztár

Eddig sem gyak­ran tar­tóz­ko­dott Ma­gyar­or­szá­gon, de most Eu­ró­pát is el­hagyja, hogy csa­ládja mel­lett le­hes­sen.

Eddig sem gyak­ran tar­tóz­ko­dott Ma­gyar­or­szá­gon, de most Eu­ró­pát is el­hagyja, hogy csa­ládja mel­lett le­hes­sen.

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint haj­da­nán.

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Novák Katalin: A családbarát szemlélet a megoldás

Novák Katalin: A családbarát szemlélet a megoldás

Ma­gyar­or­szág hisz abban, hogy a saját ere­jé­ből is gya­ra­pod­hat, és fi­a­ta­lodó nem­zet lehet be­lőle - mondta a csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Ördög Nóra szomorú képpel tudatta: Egyedül folytatja

Ördög Nóra szomorú képpel tudatta: Egyedül folytatja

Csa­ládja nél­kül uta­zik to­vább Thai­földre az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője.

Csa­ládja nél­kül uta­zik to­vább Thai­földre az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője.

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Az éne­kesnő cso­dá­la­tos öröm­hírt je­len­tett be a Fa­ce­book-ol­da­lán, Kra­usz Gá­bor­ral az első gyer­me­kü­ket vár­ják.

Az éne­kesnő cso­dá­la­tos öröm­hírt je­len­tett be a Fa­ce­book-ol­da­lán, Kra­usz Gá­bor­ral az első gyer­me­kü­ket vár­ják.

Távol van a családjától Ördög Nóra, külön töltötték az estét Indiában

Távol van a családjától Ördög Nóra, külön töltötték az estét Indiában

Még így is ta­lál­nak időt, hogy pár per­cet kö­zö­sen tud­ja­nak töl­teni.

Még így is ta­lál­nak időt, hogy pár per­cet kö­zö­sen tud­ja­nak töl­teni.

Őszinte vallomás: Új drogra váltott Curtis

Őszinte vallomás: Új drogra váltott Curtis

Cur­tis hat hét re­ha­bi­li­tá­ció után, még hó­na­po­kig te­rá­pi­ára szo­rul.

Cur­tis hat hét re­ha­bi­li­tá­ció után, még hó­na­po­kig te­rá­pi­ára szo­rul, ám úgy érzi, je­len­leg meg­in­gat­ha­tat­lan.

Dagad a családi botrány, durva dolgokat mondott a lányáról Mc Hawer

Dagad a családi botrány, durva dolgokat mondott a lányáról Mc Hawer

A mu­la­tós sztár úgy érzi, Tímea tel­je­sen el­ásta magát a vi­sel­ke­dé­sé­vel, rá­adá­sul az sem javít a vi­szo­nyu­kon, hogy a lány meg­ta­gadta őt.

Lángokra ébredtek: mindene odaveszett reggelre a magyar családnak

Lángokra ébredtek: mindene odaveszett reggelre a magyar családnak

A gye­re­kek bu­gyi­ban, me­zít­láb me­ne­kül­tek a lán­gok elől csü­tör­tök reg­gel, a csa­lád pedig azóta is sok­kos ál­la­pot­ban van.

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak.

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak.

Nagy az öröm: Kisfiúval bővült a magyar sztáranyuka családja

Nagy az öröm: Kisfiúval bővült a magyar sztáranyuka családja

Tü­ne­mé­nyes a kis csöpp­ség. Nem csoda, hogy Tina el­ol­vadt tőle.

Tü­ne­mé­nyes a kis csöpp­ség. Nem csoda, hogy Tina el­ol­vadt tőle.

Szűcs Judith édesanyjának 36 terhessége volt

Szűcs Judith édesanyjának 36 terhessége volt

Vissza­em­lé­ke­zett a múltra.

Ha­ma­ro­san hat­van­hat éves lesz Szűcs Ju­dith, aki úgy gon­dolja, el­jött az ideje mér­le­get ké­szí­teni és vissza­te­kin­teni a múltra.

Fiatal szépség Kulcsár Edina húga

Fiatal szépség Kulcsár Edina húga

A mű­sor­ve­zető be­mu­tatta a nagy­kö­zön­ség­nek egyik fél­test­vé­rét, Renit, aki­vel tel­jes kö­zöt­tük az össz­hang. Közös fo­tó­ju­kon úgy ha­son­lí­ta­nak, mint két tojás.

A mű­sor­ve­zető be­mu­tatta a nagy­kö­zön­ség­nek egyik fél­test­vé­rét, Renit, aki­vel tel­jes kö­zöt­tük az össz­hang. Közös fo­tó­ju­kon úgy ha­son­lí­ta­nak, mint két tojás.

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott...

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott Nati fo­lya­ma­tos posz­to­lá­sá­val kap­cso­lat­ban...

Készítsd el te is Bangó Margit többfogásos húsvéti menüjét!

Készítsd el te is Bangó Margit többfogásos húsvéti menüjét!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész be­járta az egész vi­lá­got, de iga­zán ott­hon, a csa­ládja kö­ré­ben érzi jól magát, il­letve a kony­há­ban.

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Lé­te­zik egy for­ga­tó­könyv arra vo­nat­ko­zóan is, hogy az el­tűnt kis­lány biz­ton­ság­ban van. Bi­za­kod­nak a szü­lők.

Nem hiszed el, kivel bulizott együtt Stohl András

Nem hiszed el, kivel bulizott együtt Stohl András

Em­lé­ke­ze­tes este le­he­tett Buci szá­mára, aki az Ins­tag­ramra is fel­töl­tött né­hány képet.

Em­lé­ke­ze­tes este le­he­tett Buci szá­mára, aki az Ins­tag­ramra is fel­töl­tött né­hány képet.

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

A Fi­desz azért dol­go­zik, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse.

A Fi­desz azért dol­go­zik majd, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse az Eu­ró­pai Uni­ó­ban.

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van.

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő na­gyon si­ke­res.

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő min­den téren na­gyon si­ke­res. Párja pedig na­gyon jól tudja, ho­gyan kell ké­nyez­tet­nie a sze­rel­mét. Erről egy friss poszt is ta­nús­ko­dik...

Kisfia miatt zokogott Csobot Adél

Kisfia miatt zokogott Csobot Adél

Az éne­kesnő azt a mon­da­tot hal­lotta a kisfi­á­tól, ami az édes­anyák leg­na­gyobb fé­lelme. Sze­ren­csére a tör­té­net­nek vidám vége lett.

Az éne­kesnő azt a mon­da­tot hal­lotta a kisfi­á­tól, ami az édes­anyák leg­na­gyobb fé­lelme. Sze­ren­csére a tör­té­net­nek vidám vége lett.

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Majak szerelme, Dundika

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább.

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak, Ma­ri­án­nak és Oli­vér­nek is nagy sze­repe volt. Saját in­ter­ne­tes blog­já­ban tá­rul­ko­zott ki a két­gyer­me­kes édes­anya.

Kiszivárgott a hír, döntő fordulat az olaszliszkai lincselés ügyében

Kiszivárgott a hír, döntő fordulat az olaszliszkai lincselés ügyében

A meg­lin­cselt tanár csa­ládja évek óta vár a kár­té­rí­tésre.

A meg­lin­cselt tanár csa­ládja évek óta vár a kár­té­rí­tésre, amely­nek egy ré­szét most végre meg­kap­ták.

Ledöbbent a focista: Ezt találta Hódi Pamela lakásában

Ledöbbent a focista: Ezt találta Hódi Pamela lakásában

Ázsi­á­ban igyek­szik tel­je­sí­teni.

Hódi Pa­mela egy hete már Ázsi­á­ban igyek­szik tel­je­sí­teni a fel­ada­to­kat.

Szomorú bejelentés: ezekkel a fotókkal búcsúzott Palik László

Szomorú bejelentés: ezekkel a fotókkal búcsúzott Palik László

99 napot töl­tött távol a sze­ret­te­i­től.

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője 99 napot töl­tött távol a sze­ret­te­i­től.

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Több időt töl­te­nek együtt.

Ku­csera Gábor és Csuti jó ba­rá­tok, de mióta csa­lád­juk lett, még több időt töl­te­nek együtt.

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, de a sem­mit­te­vést na­gyon unal­mas­nak tartja.

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, de a sem­mit­te­vést na­gyon unal­mas­nak tartja.

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

A mig­rán­sok­nak adnák a pénzt.

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok - mondta Zsig­mond Barna Pál, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Túl van a nehezén: Orvoshoz vitte kislányát Tápai Szabina

Túl van a nehezén: Orvoshoz vitte kislányát Tápai Szabina

Na­gyon saj­nálta kis­lá­nyát, de ezen min­den ba­bá­nak ke­resz­tül kell men­nie.

Elképesztő dráma: Orvos tette tönkre a színésznő életét

Elképesztő dráma: Orvos tette tönkre a színésznő életét

Judit alig volt 8 éves, ami­kor sú­lyos beteg édes­anyja egy orvos kí­sér­leti ala­nya lett.

Judit alig volt 8 éves, ami­kor sú­lyos beteg édes­anyja egy orvos kí­sér­leti ala­nya lett.

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Úgy volt, hogy Emi­lio távol marad...

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Úgy volt, hogy Emi­lio távol marad...

Lajcsi kálváriája: Erős vagyok, de megviseltek a történtek

Lajcsi kálváriája: Erősnek tartom magam, de megviseltek a történtek

A trom­bi­ta­mű­vészt meg­vi­selte a hét­fői tár­gya­lása, amit bí­ró­csere miatt az ele­jé­től kezd­tek.

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

A há­zas­pár ti­zen­nyolc éve él tö­ké­le­tes bol­dog­ság­ban. Mind­ket­ten a mai napig sok ener­giát fek­tet­nek a kap­cso­la­tukba.

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz.

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz; nem annyira a fi­zi­kai ér­te­lem­ben vett há­bo­rúké, hanem a szel­lemi ab­szo­lu­tiz­musra tö­rek­vésé - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát, de ma már nem a ka­lan­dok­nak él. Meg­ta­lálta a tár­sát, és már csa­ládra vá­gyik.

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát, de ma már nem a ka­lan­dok­nak él.

Spermabankba küldené a lányát Zalatnay Sarolta!

Spermabankba küldené a lányát Zalatnay Sarolta!

Uno­kát sze­retne.

Az éne­kesnő leg­hőbb vágya, hogy nagy­ma­mává vál­jon, ám Niki saját gyer­mek he­lyett in­kább örökbe fo­gadna.

Aggasztó állapotba került Zámbó Jimmy édesanyja

Aggasztó állapotba került Zámbó Jimmy édesanyja

Még min­dig kór­ház­ban van.

Egy hónap után még min­dig nem hagy­hatta el a kór­há­zat Zámbó Jimmy édes­anyja.

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

A há­zas­pár csa­ládja ta­valy no­vem­ber­ben, a kis Milla ér­ke­zé­sé­vel lett tel­jes.

A há­zas­pár csa­ládja ta­valy no­vem­ber­ben, a kis Milla ér­ke­zé­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek azóta ren­ge­te­get nőtt!

Nem semmi: Hölgykoszorúval utazott Dubajba a magyar rocksztár

Nem semmi: Hölgykoszorúval utazott Dubajba a magyar rocksztár

Kiss Endi jól meg­ér­de­melt pi­he­né­sét tölti az Arab Emír­sé­gek­ben.

Kiss Endi jól meg­ér­de­melt pi­he­né­sét tölti az Arab Emír­sé­gek­ben. Ter­mé­sze­te­sen nem egye­dül uta­zott el.

Megszólalt Liptai Claudia lánya: Panka meglepő őszinteséggel beszélt az életükről

Megszólalt Liptai Claudia lánya: Panka meglepő őszinteséggel beszélt az életükről

Panka el­mondta, volt, aki csak a szü­lei miatt akart ba­rát­kozni vele.

Panka el­mondta, volt, aki csak a szü­lei miatt akart ba­rát­kozni vele.

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ha­ma­rabb akar­tak ki­köl­tözni.

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott. Vár­ha­tóan ekkor tud majd köl­tözni a csa­lád az új ott­ho­nukba.

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Kevés ilyen pil­la­nat van, de akkor mu­száj meg­örö­kí­teni. Így tett Tápai Sza­bina is, aki meg­ha­tó­dott a lát­vány­tól.

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Óri­ási a bol­dog­ság!

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin a szem­öl­dö­két var­ratta.

Gás­pár Eve­lin nem­rég a szem­öl­dö­két is ki­te­to­vál­tatta, de most egy igen intim helyre is var­ra­tott.

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült.

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült. Min­d­annyian na­gyon bol­do­gok.

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

A Cur­tis kö­rüli mé­dia­vissz­hang ez­út­tal sosem lá­tott meg­vi­lá­gí­tásba kerül.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Ez történt egy családdal a sötét Bakonyban

Ez történt egy családdal a sötét Bakonyban

Meg­kez­dő­dött a ki­rán­du­lási idő­szak.

Meg­kez­dő­dött a ki­rán­du­lási idő­szak, egyre töb­ben té­ved­nek el az er­dő­ben. Ezzel a csa­lád­dal is ez tör­tént, a sö­tét­ben már nem tud­tak tá­jé­ko­zódni.

Váratlan fordulat történt Meghan életében: erre készül a hercegné?

Váratlan fordulat történt Meghan életében: erre készül a hercegné?

Úgy tűnik, hogy mi­u­tán vi­lágra jött a ba­bája, min­den meg­vál­to­zik.

Úgy tűnik, hogy mi­u­tán vi­lágra jött a ba­bája, min­den meg­vál­to­zik. Ez egy tel­je­sen új fe­je­zet lesz Meg­han éle­té­ben!

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Összeomlott a család: előreha- ladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Ritka és gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál.

Gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a kisfi­ú­nál.

Michelisz elárult egy titkot a kislányairól

Apjukra ütöttek: Michelisz Norbi elárult egy titkot a kislányairól

Mi­rá­nak és Em­má­nak is van már egy kis elekt­ro­mos au­tója.

Mi­rá­nak és Em­má­nak is van már egy kis elekt­ro­mos au­tója. Ap­ju­kat pedig rend­sze­re­sen nézik a té­vé­ben.

Egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer

Egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer

Be­nyúj­totta az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma a csa­lád­vé­delmi tör­vényt az Or­szág­gyű­lés­nek.

Be­nyúj­totta az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma a csa­lád­vé­delmi tör­vényt az Or­szág­gyű­lés­nek - je­len­tette be pén­te­ken Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere. Hang­sú­lyozta: Eu­ró­pá­ban a leg­töb­bet ha­zánk költi csa­lád­tá­mo­ga­tásra,és egye­dül­álló le­he­tő­sé­ge­ket vezet be.