CÍMKE: 'család'

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Elképesztő, mentő vitte el Dopeman húgát az idegsebészetre

Elképesztő, mentő vitte el Dopeman húgát az idegsebészetre

A rap­per Fa­ce­book-ol­da­lán kérte ra­jon­góit, szo­rít­sa­nak Fru­zsi­ná­nak.

A rap­per Fa­ce­book-ol­da­lán kérte ra­jon­góit, szo­rít­sa­nak Fru­zsi­ná­nak, akit kór­ház­ban ke­zel­nek.

Izgalmas titkot kotyogott ki Ronaldo, nagy lépésre szánta el magát

Izgalmas titkot kotyogott ki Ronaldo, nagy lépésre szánta el magát

Végre meg­erő­sí­tette a plety­ká­kat a sztár­fo­cista.

Végre meg­erő­sí­tette a plety­ká­kat a sztár­fo­cista.

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Nincs nyugta a le­si­fo­tó­sok­tól!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

Szétszakad a Trump család?

Szétszakad a Trump család?

Az ame­ri­kai elnök csa­ládi ki­kap­cso­ló­dást szer­ve­zett, de leg­idő­sebb fiát nem hívta meg rá - Do­nald Trump Jr. az orosz bot­rány miatt nem­kí­vá­na­tos sze­méllyé vál­hat.

Az ame­ri­kai elnök csa­ládi ki­kap­cso­ló­dást szer­ve­zett, de leg­idő­sebb fiát nem hívta meg rá - Do­nald Trump Jr. az orosz bot­rány miatt nem­kí­vá­na­tos sze­méllyé vál­hat.

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Gesz­tesi Ká­roly élete ren­de­ző­dik.

Gesz­tesi Ká­roly élete las­san, de biz­to­san vissza­ke­rül a ren­des ke­rék­vá­gásba.

Megtörte a csendet Schubert Éva lánya: Ilyen lesz a temetés!

Megtörte a csendet Schubert Éva lánya: Ilyen lesz a temetés!

Egy or­szág gyá­szolja...

Egy or­szág gyá­szolja az el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, akit kedd haj­nal­ban ért a halál.

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Megmutatta magát bikiniben Kiszel Tünde modell lánya!

Megmutatta magát bikiniben Kiszel Tünde modell lánya!

Tünde lánya gyö­nyörű nővé érett!

Pár nap­pal ez­előtt ért haza a me­se­beli nya­ra­lás­ról Ki­szel Tünde és csa­ládja. Él­mé­nyek­ben gaz­dag, kü­lön­le­ges uta­zás volt az idei!

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Már edzést tart Bár­dosi Il­dikó.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Il­dikó csá­szár­met­szés­sel szült, de sze­ren­csére gyor­san gyó­gyult a sebe.

Facebookról tudta meg a család, hogy meghalt az apuka

Facebookról tudta meg a család, hogy meghalt az apuka

A 27 éves férfi csak az úton akart át­kelni, de egy fi­gyel­met­len ka­mi­on­so­főr el­gá­zolta - esé­lye sem volt a túl­élésre.

A 27 éves férfi csak az úton akart át­kelni, de egy fi­gyel­met­len ka­mi­on­so­főr el­gá­zolta - esé­lye sem volt a túl­élésre.

Végre megmutatta: ő az, aki bármikor leveszi a lábáról Bódi Sylvit

Végre megmutatta: ő az, aki bármikor leveszi a lábáról Bódi Sylvit

Hosszú hó­na­pok után végre itt­hon van a nép­szerű mo­dell.

Hosszú hó­na­pok után végre itt­hon van a nép­szerű mo­dell, aki kö­te­le­zett­sé­gei után rög­tön sze­ret­te­i­hez uta­zott. Hiába imádja sok tá­vol­lét­tel járó mun­ká­ját, de nem ta­gadja Bódi Sylvi, hogy na­gyon hi­ány­zik neki csa­ládja.

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Vá­rat­lan for­du­lat tör­tént a kínos ügy­ben! A neves ge­ne­ti­kus sírja bor­zal­mas ál­la­pot­ban volt...

Vá­rat­lan for­du­lat tör­tént a kínos ügy­ben! A neves ge­ne­ti­kus sírja bor­zal­mas ál­la­pot­ban volt...

Exkluzív fotók, így köszöntötte gyönyörű lányát Kökény Attila

Exkluzív fotók, így köszöntötte gyönyörű lányát Kökény Attila

Ki­zá­ró­lag a Ri­pos­tot en­gedte be!

Óri­ási szü­le­tés­napi par­tit tar­tott fe­le­sé­gé­nek és lá­nyá­nak Kö­kény At­tila! A nép­szerű éne­kes ki­zá­ró­lag a Ri­post ka­me­rá­ját en­gedte be!

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Iszo­nya­to­san ked­ves pil­la­na­tot örö­kí­tett meg a két­gye­re­kes anyu­ka­ként ra­gyogó szí­nésznő.

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

Né­hány nap csa­ládi pi­he­nés...

A két éne­kesnő né­hány napja még a VOLT fesz­ti­vá­lon bu­li­zott, ma pedig már Hor­vát­or­szág­ban él­ve­zik a nap­sü­tést szü­le­ik­kel.

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Bol­dog­ság van a Bár­dosi csa­lád­ban.

Nagy a bol­dog­ság az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó csa­lád­já­ban. Ma lett egy hó­na­pos má­so­dik gyer­me­kük. A spor­toló fe­le­sége na­gyon büszke a kis her­ceg­nőre.

A Kincsem miatt nem jöhet a baba Nagy Ervinéknél

A Kincsem miatt nem jöhet a baba Nagy Ervinéknél

A szí­nész je­len­leg egy sű­rűbb idő­sza­kot él, így a gyer­mek­ál­dás is kissé odébb van.

A szí­nész je­len­leg egy sű­rűbb idő­sza­kot él, így a gyer­mek­ál­dás is kissé odébb van.

Tizenhárom év után találkozott először a nagymamájával Benji!

Tizenhárom év után találkozott először a nagymamájával Benji!

Most végre pó­tol­ták az el­ma­radt időt.

A fi­a­tal te­het­ség több mint egy év­ti­zede nem látta a kül­föl­dön élő nagy­ma­má­ját, most végre pó­tol­ták az el­ma­radt idő­sza­kot.

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment át!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye.

Bruce Willis legújabb családos képeitől elolvad a szíved

Bruce Willis legújabb családos képeitől elolvad a szíved

Két for­ga­tás kö­zött sza­kí­tott időt arra a hol­ly­woodi szu­per­sztár, hogy csa­lád­já­val tölt­sön egy kis időt.

Két for­ga­tás kö­zött sza­kí­tott időt arra a hol­ly­woodi szu­per­sztár, hogy csa­lád­já­val tölt­sön egy kis időt.

Mi történt? Saját lánya alázta porig Győzikét

Mi történt? Saját lánya alázta porig Győzikét

Ko­moly in­du­la­tok fe­szül­nek köz­tük.

Kí­vül­ről nézve az egyet­len sta­bil pon­tot éppen a csa­ládja je­len­tette Gás­pár Győ­ző­nek az utóbbi zűrös idő­szak­ban, de a fel­szín alatt ott sincs min­den rend­ben.

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Ja­nu­ár­ban hunyt el a te­he­tős üz­let­em­ber, aki­nek már­ci­us­ban bon­tot­ták fel a vég­ren­de­le­tét.

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere egy bu­li­ban kapta len­cse­végre Somló Tamás öz­ve­gyét.

A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere egy bu­li­ban kapta len­cse­végre Somló Tamás öz­ve­gyét. Gyöngy­vér egy fő­vá­rosi, sza­bad­téri disz­kó­ban la­zí­tott, ahol több fotót is ké­szí­tet­tek róla.

Szülinapi buliból indult a szülőszobába a TV2 sztárja

Szülinapi buliból indult a szülőszobába a TV2 sztárja

Be­szeda Gábor má­sod­jára is apa lett.

Bol­do­gabb már nem is le­hetne Be­szeda Gábor azóta, hogy meg­szü­le­tett má­so­dik fia, Kende. Imádja az apa­ság min­den pil­la­na­tát.

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága?

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az? Töb­bek közt erre is ke­reste a vá­laszt egy ku­ta­tás.

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től egé­szen biz­to­san min­denki el­ol­vad majd!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től biz­to­san min­denki el­ol­vad majd!

Szörnyű hír, a reptéren ragadt Polgár Kriszta

Szörnyű hír, a reptéren ragadt Polgár Kriszta

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről!

Egyedül maradt a gyermekeivel Som-Balogh Edina!

Egyedül maradt a gyermekeivel Som-Balogh Edina!

Az utóbbi idő­ben alig ta­lál­koz­nak egy­más­sal. Mind­ket­tő­jük szá­mára nehéz, hogy szét­hul­lott a csa­lád...

Az utóbbi idő­ben alig ta­lál­koz­nak egy­más­sal. Mind­ket­tő­jük szá­mára nehéz, hogy szét­hul­lott a csa­lád...

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Ma már jó útra tért.

Az egy­kori Visz­kis rabló ma már jó útra tért, és azt sem bánná, ha ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz­hetne.

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Nem lá­to­gat­hatja min­den csa­lád­tag!

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

Felnőtt fiait csókolgatja Nagy Feró!

Felnőtt fiait csókolgatja Nagy Feró!

Nagy Feró zord kül­seje bi­zony érző szí­vet takar!

Ki gon­dolná a 71 éves ro­cker­ről, hogy ennyire ki van éhezve a sze­re­tetre? Nagy Feró zord kül­seje bi­zony érző szí­vet takar!

Nehéz döntés, Elhagyta családját Erdei Zsolt

Nehéz döntés, Elhagyta családját Erdei Zsolt

A leg­ke­mé­nyebb idő­szak­ban lé­pett le a csa­ládfő. Rész­le­te­sen val­lott az okok­ról!

A leg­ke­mé­nyebb idő­szak­ban lé­pett le a csa­ládfő. Rész­le­te­sen val­lott az okok­ról!

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Kínos hely­ze­tek szü­let­nek...

A szí­nész na­gyon büszke 19 éves lá­nyára, Jan­kára. Gyak­ran szer­vez­nek közös prog­ra­mo­kat, ebből pedig gyak­ran kínos hely­ze­tek is szü­let­nek.

Mint két tojás: Bámulatosan hasonlít egymásra Szulák Andrea és lánya!

Mint két tojás: Bámulatosan hasonlít egymásra Szulák Andrea és lánya!

Az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­ró­já­nál kap­ták len­cse­végre anyát és lá­nyát!

Az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­ró­já­nál kap­ták len­cse­végre anyát és lá­nyát!

Megdöbbentő kijelentés: nem kíváncsi az unokájára Benkő Dániel!

Megdöbbentő kijelentés: nem kíváncsi az unokájára Benkő Dániel!

A lant­mű­vész be­val­lotta, hogy bár né­hány éve már nagy­papa, még­sem haj­landó fog­lal­kozni a kis jö­ve­vénnyel.

Dédnagymamájával bulizott a pesti éjszakában Kulcsár Edina!

Dédnagymamájával bulizott a pesti éjszakában Kulcsár Edina!

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, akik­kel sok időt tölt.

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja, hogy szü­lése utáni pár hét kő­ke­mény volt.

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja, hogy a gyer­meke meg­szü­le­tése utáni öt-hat hét em­bert pró­báló idő­szak volt szá­mára. A kicsi Gló­ria has­fá­jós volt és sokat sírt. Zsu­zsi sok prak­ti­kát ki­pró­bált, de egyik sem vált be.

Hatalmas botrány, ezért hullott szét az ismert magyar sztár családja

Hatalmas botrány, ezért hullott szét az ismert magyar sztár családja

Sok­szor egy egész éle­ten át kép­te­le­nek meg­bo­csáj­tani egy­más­nak a felek.

Sok­szor egy egész éle­ten át kép­te­le­nek meg­bo­csáj­tani egy­más­nak a felek.

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Mül­ler At­tiék meg­mu­tat­ták la­ká­su­kat.

Ahogy be­lé­pünk Mül­ler At­tila és fe­le­sége közös ott­ho­nába, finom füs­tölő illat csapja meg az or­run­kat. La­ká­suk negy­ven­hét négy­zet­mé­ter bol­dog­ság.

Botrány a levegőben: Ezért tagadta meg saját szüleit Oszter Alexandra

Botrány a levegőben: Ezért tagadta meg saját szüleit Oszter Alexandra

Óri­ási bot­rány az Osz­ter csa­lád­ban! Ale­xandra a Fa­ce­boo­kon nyílt le­vél­ben ha­tá­ro­ló­dott el az édes­ap­já­tól.

Eltiltotta gyerekét a szüleitől Oszter Alexandra

Eltiltotta gyerekét a szüleitől Oszter Alexandra

El­mér­ge­se­dett a szí­nésznő és szü­lei kö­zött a vi­szony. Az édes­anya bízik a bé­kü­lés­ben!

El­mér­ge­se­dett a szí­nésznő és szü­lei kö­zött a vi­szony. Az édes­anya bízik a bé­kü­lés­ben!

Hihetetlen örökséget hagyott Aigner Szilárd a lányaira!

Hihetetlen örökséget hagyott Aigner Szilárd a lányaira!

Egy éve, hogy el­hunyt a sze­re­tett me­te­o­ro­ló­gus, csa­ládja máig döb­be­net­tel gon­dol a vég­ze­tes napra. Csak egy dolog nyúj­tott szá­mukra vi­gaszt.

Egy éve, hogy el­hunyt a sze­re­tett me­te­o­ro­ló­gus, csa­ládja máig döb­be­net­tel gon­dol a vég­ze­tes napra. Csak egy dolog nyúj­tott szá­mukra vi­gaszt.

Dagad a családi botrány: Durván nekiment apjának Oszter Alexandra

Dagad a családi botrány: Durván nekiment apjának Oszter Alexandra

Tel­je­sen ki­bo­rult a szí­nésznő! A Fa­ce­book-ol­da­lán szólt be szü­le­i­nek.

Tel­je­sen ki­bo­rult a szí­nésznő! A Fa­ce­book-ol­da­lán szólt be szü­le­i­nek.

Majdnem tönkrement Mádai Vivi házassága

Majdnem tönkrement Mádai Vivi házassága

Vissza­vesz az őrült tem­pó­ból A Nagy Duett ezüst­ér­mes pár­já­nak női tagja.

Vissza­vesz az őrült tem­pó­ból A Nagy Duett ezüst­ér­mes pár­já­nak női tagja. Mádai Vivi és part­nere, Csipa az el­múlt tíz hét­ben alig lát­ták csa­lád­ju­kat a sok próba és az élő adá­sok miatt, akik ezt zokon vet­ték.

Mi történt? Teljes a hírzárlat Cserhalmi György állapotáról

Mi történt? Teljes a hírzárlat Cserhalmi György állapotáról

Már csak a csa­lád­já­val be­szél.

Már csak a csa­lád­já­val be­szél be­teg­sé­gé­ról a ge­rinc­mű­té­ten át­esett le­gen­dás szí­nész. Cser­halmi Györ­gyöt a deb­re­ceni Ke­nézy kór­ház­ban ope­rál­ták.

Hoppá! Lehet, hogy újabb gyermekkel bővül a Schobert család?

Hoppá! Lehet, hogy újabb gyermekkel bővül a Schobert család?

A fit­nesz­guru úgy érzi, most érett meg arra, hogy egy kis­lányt ba­bus­gas­son.

Dagad a családi botrány: Kitálalt feljelentéséről Győzike

Dagad a családi botrány: Kitálalt feljelentéséről Győzike

Más­fél hó­nap­pal Gás­pár Győző le­tar­tóz­ta­tása után de­rült ki, hogy ki volt az az il­lető, aki fel­nyomta őt a NAV-nál.

Erre senki sem számított: Meglepő bejelentést tett Kis Grófo

Erre senki sem számított: Meglepő bejelentést tett Kis Grófo

A nép­szerű roma ze­nész a Ri­post­nak me­sélt elő­ször jö­vő­beni ter­ve­i­ről!

A nép­szerű roma ze­nész a Ri­post­nak me­sélt elő­ször jö­vő­beni ter­ve­i­ről!

Kiderült, ki örökli Hajas László fodrászbirodalmát!

Kiderült, ki örökli Hajas László fodrászbirodalmát!

A mes­ter­fod­rász­nak sze­ren­cséje van.

A mes­ter­fod­rász­nak sze­ren­cséje van, hi­szen a csa­lád­já­ban van va­laki, aki ugyan­arra a pá­lyára sze­retne lépni, mint ő.

Külföldi vendég ült be A Nagy Duett stúdiójába!

Külföldi vendég ült be A Nagy Duett stúdiójába!

A zsű­ri­tag édes­anyja nem be­szél ma­gya­rul, fia ked­véért mégis úgy dön­tött, meg­nézi a ver­seny­ző­ket.

A zsű­ri­tag édes­anyja nem be­szél ma­gya­rul, fia ked­véért mégis úgy dön­tött, meg­nézi a ver­seny­ző­ket.

Infúzióra kötötte orvos férje Csisztu Zsuzsát!

Infúzióra kötötte orvos férje Csisztu Zsuzsát!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek sür­gős or­vosi el­lá­tásra volt szük­sége. Férje azon­nal in­téz­ke­dett! Zsu­zsa sze­ren­csére gyor­san job­ban lett...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek sür­gős or­vosi el­lá­tásra volt szük­sége. Férje azon­nal in­téz­ke­dett! Zsu­zsa sze­ren­csére gyor­san job­ban lett...

Terroristának született a manchesteri robbantó

Terroristának született a manchesteri robbantó

Csa­lád­tag­jai is se­gí­tet­ték?

Egyre több csa­lád­tag­ról derül ki, hogy se­gít­het­ték a 22 ember ha­lá­lá­val járó me­rény­let vég­re­haj­tá­sát.

Részleteket árult el közelgő esküvőjéről Liptai Claudia!

Részleteket árult el közelgő esküvőjéről Liptai Claudia!

Bol­do­gabb nem is le­hetne.

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb nem is le­hetne, kisfi­á­val és ked­ve­sé­vel, Ádám­mal, új ér­tel­met nyert az élete.

Méltóságteljesen reagált lánya kijelentésére Bangó Margit!

Méltóságteljesen reagált lánya kijelentésére Bangó Margit!

Mél­tat­lan hely­zetbe hozta a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vészt a lánya, Ma­rika.

Mél­tat­lan hely­zetbe hozta a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vészt a lánya, Ma­rika.

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Már semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész csa­lád­já­ban már semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Andy Vajna végre a fe­le­sé­gé­vel lehet, akit a csa­ládja is meg­lá­to­ga­tott kül­föl­dön.

Végre! Megmutatta élete szerelmét a magyar sztárénekesnő

Végre! Megmutatta élete szerelmét a magyar sztárénekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi imádja kis­lá­nyát.

Völ­gyi Zsu­zsi nem tud be­telni több mint két hó­na­pos kis­lá­nyá­val, Gló­ri­á­val.

Családi dráma: Bajban van Klapka György zálogháza!

Családi dráma: Bajban van Klapka György zálogháza!

Több mint ne­gyed év telt el az Arany­em­ber ha­lála óta. A gyá­szoló csa­lád min­den ere­jé­vel pró­bálja élet­ben tar­tani az egy­kor vi­rágzó üz­let­há­zat.

Több mint ne­gyed év telt el az Arany­em­ber ha­lála óta. A gyá­szoló csa­lád min­den ere­jé­vel pró­bálja élet­ben tar­tani az egy­kor vi­rágzó üz­let­há­zat.

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

A szí­nésznő bol­do­gan ké­szül a nagy­mama sze­repre!

Már nagy a ké­szü­lő­dés a csa­lád­ban! A szí­nésznő bol­do­gan ké­szül a nagy­mama sze­repre!

Dráma Pápai Joci családjában: Felesége csalódást okozott neki!

Dráma Pápai Joci családjában: Felesége csalódást okozott neki!

Fon­tos kér­dés­ben tér el a vé­le­mé­nye az éne­kes­nek és fe­le­sé­gé­nek! Ez nagy lelki meg­ráz­kód­ta­tást okoz!

Fon­tos kér­dés­ben tér el a vé­le­mé­nye az éne­kes­nek és fe­le­sé­gé­nek! Ez nagy lelki meg­ráz­kód­ta­tást okoz!

Randizni jár 74 évesen Esztergályos Cecília: Férje is tud róla!

Randizni jár 74 évesen Esztergályos Cecília: Férje is tud róla!

Miért ne en­gedne a csá­bí­tás­nak?

Ki­csat­tan az egész­ség­től, fi­a­ta­los, élet­tel teli! Miért ne en­gedne a csá­bí­tás­nak a szí­nésznő? Mert házas?

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

Nem prob­léma a kor­kü­lönb­ség.

A lant­mű­vész és fi­a­tal ked­vese szá­mára nem prob­léma az ötven év kor­kü­lönb­ség, sőt már a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­ge­tik.

Több lombikbébi születhet!

Több lombikbébi születhet!

Med­dő­ség­gel küzd Ma­gyar­or­szá­gon min­den ha­to­dik pár!

Med­dő­ség­gel küzd Ma­gyar­or­szá­gon min­den ha­to­dik pár! Aki gyer­mekre vá­gyik, az min­dent meg­tenne érte, és a tár­sa­da­lom­nak is ér­deke, hogy a vá­gyott babák meg­szü­les­se­nek.

Drámai időszak, nehéz pillanatokat él át a döntő előtt Pápai Joci

Drámai időszak, nehéz pillanatokat él át a döntő előtt Pápai Joci

Bár szom­bat este az egész or­szág neki druk­kol az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben, va­lami mégis nyo­masztja.

Testvéreként szereti gyermekei anyját a híres magyar zenész

Testvéreként szereti gyermekei anyját a híres magyar zenész

Kiss Endi min­dig is a maga mód­ján ér­tel­mezte a sze­rel­met. Nem­rég gyer­me­kei any­já­val uta­zott kül­földre.

Kiss Endi min­dig is a maga mód­ján ér­tel­mezte a sze­rel­met. Nem­rég gyer­me­kei any­já­val uta­zott kül­földre, pedig nem élnek együtt.

Berki Krisztián távollétében pakolt ki Hódi Pamela

Berki Krisztián távollétéről vallott Hódi Pamela!

Né­hány hétre kü­lön­vál­tak...

Az Édes Élet sztár­jai né­hány hétre kü­lön­vál­tak azért, hogy Krisz­tián ke­le­ten tesz­tel­hesse rá­ter­mett­sé­gét.

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

Hihetetlen, mennyit nőtt: új fotót posztolt a fiáról Liptai Claudia!

Hihetetlen, mennyit nőtt: új fotót posztolt a fiáról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg a gyer­me­két a nagy­kö­zön­ség­nek.

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg a gyer­me­két a nagy­kö­zön­ség­nek.

Nem bírta ki, a gyermekei előtt zokogott a válása miatt Jaksity Kata!

Nem bírta ki, a gyermekei előtt zokogott a válása miatt Jaksity Kata!

A mű­sor­ve­zető élete egy fon­tos kor­sza­kát zárta le.

A mű­sor­ve­zető élete egy fon­tos kor­sza­kát zárta le, ami­kor össze­cso­ma­golt, és a gyer­me­ke­i­vel al­bér­letbe köl­tö­zött.

Tilos magyarul beszélnie unokájával Papadimitriu Athinának!

Tilos magyarul beszélnie unokájával Papadimitriu Athinának!

Még meg sem szü­le­tett a baba, máris meg­ál­la­po­dott a csa­lád, hogy ne­ve­lik majd a picit!

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

A három napja el­hunyt Rom­sics Nóra szer­ve­ze­tét alig egy hét­tel az­után gyűrte maga alá be­teg­sége, hogy el­vesz­tette apját.

Brad Pitt döbbenetes interjúban árulta el válásuk igazi okát

Brad Pitt döbbenetes interjúban árulta el válásuk igazi okát

Hosszú csend után most elő­ször szó­lalt meg, egy ame­ri­kai ma­ga­zin­nak adott in­ter­jút, mely­ben a leg­kí­no­sabb rész­le­tekre is ki­tért.

8 hó­nap­pal ez­előtt kez­dő­dött An­gel­ina Jolie és Brad Pitt vá­ló­pere, ám az Oscar-díjas szí­nész mind­ed­dig hall­ga­tott. Hosszú csend után most elő­ször szó­lalt meg, egy ame­ri­kai ma­ga­zin­nak adott in­ter­jút, mely­ben a leg­kí­no­sabb rész­le­tekre is ki­tért.

Most már biztos! Életmentő műtét vár a magyar sztárra

Most már biztos! Életmentő műtét vár a magyar sztárra

Ha­ma­ro­san mű­tő­asz­talra kell fe­küd­nie Cin­tu­lá­nak, akire élet­mentő szív­mű­tét vár.

Ha­ma­ro­san mű­tő­asz­talra kell fe­küd­nie Cin­tu­lá­nak, akire élet­mentő szív­mű­tét vár.

Édesanyja előtt markoltak rá Józan László szerszámára!

Édesanyja előtt markoltak rá Józan László szerszámára!

Az asszony sok­kot ka­pott...

Az asszony sok­kot ka­pott attól, amit a sze­xu­á­li­san túl­fű­tött hölgy mű­velt a Víg­szín­ház mű­vé­szé­vel!

Kiderült, kalandvágy miatt hagyja el családját Fésűs Nelly

Kiderült, kalandvágy miatt hagyja el családját Fésűs Nelly

Nem kell semmi rosszra gon­dolni.

Ter­mé­sze­te­sen nem kell semmi rosszra gon­dolni. A szí­nésznő csu­pán a TV2 új mű­so­rá­val, az Ázsia Exp­ress-szel uta­zik a világ túl­ol­da­lára.

Meggyógyult súlyos betegségéből Zámbó Jimmy édesanyja!

Meggyógyult súlyos betegségéből Zámbó Jimmy édesanyja!

Az el­hunyt éne­kes anyu­kája, Anna néni idén lesz 91 éves. Egész­ségi ál­la­pota sok­kal jobb lett az utóbbi hó­na­pok­ban.

Az el­hunyt éne­kes anyu­kája, Anna néni idén lesz 91 éves. Egész­ségi ál­la­pota sok­kal jobb lett az utóbbi hó­na­pok­ban.