CÍMKE: 'család'

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta a fo­ga­dal­mat...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Megint bajban a Viszkis

Megint bajban a Viszkis

Amb­rus At­ti­lát jú­ni­us­ban kap­csol­ták le a rend­őrök.

Amb­rus At­ti­lát jú­ni­us­ban ittas ve­ze­tés miatt kap­csol­ták le a rend­őrök.

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Hien a hírek sze­rint nem­csak ha­za­köl­tö­zik, hanem ha­ma­ro­san a kép­er­nyőn is fel­tű­nik az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Hien a hírek sze­rint nem­csak ha­za­köl­tö­zik, hanem ha­ma­ro­san a kép­er­nyőn is fel­tű­nik az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Sokat sejtető vallomás a magyar színésznőtől: "Ül a felhőn egy baba"

Sokat sejtető vallomás a magyar színésznőtől: "Ül a felhőn egy baba"

A szí­nésznő és ked­vese egy ideje már gon­dol­kod­nak a gyer­mek­vál­la­lá­son. Las­san tény­leg ér­ke­zik a bol­dog­ság?

A szí­nésznő és ked­vese egy ideje már gon­dol­kod­nak a gyer­mek­vál­la­lá­son.

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Las­san két éve tart a há­ború.

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött.

Kétségbeesve kért segítséget Hódi Pamela

Kétségbeesve kért segítséget Hódi Pamela

Hódi Pa­mela igyek­szik min­den­ről gon­dos­kodni, de néha neki is mu­száj se­gít­sé­get kér­nie.

Hódi Pa­mela igyek­szik min­den­ről gon­dos­kodni, de néha neki is mu­száj se­gít­sé­get kér­nie.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az évek óta Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Sok­kal bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Király Viktor napok óta babalázban ég

Király Viktor napok óta babalázban ég

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen Bu­da­pestre uta­zott Vik­tor iker­test­vére Ben, aki Ame­ri­ká­ban él csa­lád­já­val.

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen Bu­da­pestre uta­zott Vik­tor iker­test­vére Ben, aki Ame­ri­ká­ban él csa­lád­já­val.

Tetkóhegyeket villantott Gesztesi Károly

Tetkóhegyeket villantott Gesztesi Károly

A szí­nész két évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy el­ér­ke­zett az ideje né­hány be­szé­des te­to­vá­lás el­ké­szít­te­té­sé­nek.

A szí­nész két évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy el­ér­ke­zett az ideje né­hány be­szé­des te­to­vá­lás el­ké­szít­te­té­sé­nek.

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Most elő­ször szó­lalt meg a csa­lád.

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Stohl And­rás ko­mo­lyan gon­dol­ko­dik.

Stohl And­rás nem vesz­te­get­heti az időt, ha gye­re­kei ne­ve­lé­sé­ből ko­mo­lyan ki akarja venni a ré­szét.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka. Nem csoda...

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna.

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei. Kis­lá­nya még ma is azt hiszi, hogy egy­szer belép az ajtón.

Váratlan esemény Klapkáéknál: mit szólnak a családtagok?

Váratlan esemény Klapkáéknál: mit szólnak a családtagok?

Nem esik messze az alma a fá­já­tól, Klapka György fia sok min­den­ben ha­son­lít édes­ap­jára.

Nem esik messze az alma a fá­já­tól, Klapka György fia sok min­den­ben ha­son­lít édes­ap­jára.

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a csa­lád­já­val.

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami. Abban bízik, hogy job­ban lesz.

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Az asszony ál­lítja, több olyan tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején, ame­lyek egy durva sze­mé­lyi­ség­za­var jelei.

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

A szí­nész-mű­sor­ve­ze­tő­nek nagy álma vált va­lóra. Öröm­mel be­szélt a rész­le­tek­ről.

Működik a mamahotel: ezt teszi meg a lányáért Janza Kata

Működik a mamahotel: ezt teszi meg a lányáért Janza Kata

Min­dent meg­tesz azért, hogy gyer­me­kei bol­do­gan él­je­nek.

A szí­nésznő rend­kí­vül bol­dog sze­rel­mé­vel, Pesák Ádám­mal, de az anya­ság a leg­fon­to­sabb szá­mára: min­dent meg­tesz azért, hogy gyer­me­kei bol­do­gan él­je­nek.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ez­után a tá­mo­ga­tó­i­nak is üzent.

Műteni kellett Bochkor Gábort: így sikerült az operáció

Műteni kellett Bochkor Gábort: így sikerült az operáció

Boch­kor Gá­bo­rért na­gyon iz­gult a csa­ládja, kis­lá­nya, Nóri még sms-t is kül­dött neki...

Boch­kor Gá­bo­rért na­gyon iz­gult a csa­ládja, kis­lá­nya, Nóri még sms-t is kül­dött neki...

Csak a családja miatt nem jött haza a nyaralásról Bangó Margit!

Csak a családja miatt nem jött haza a nyaralásról Bangó Margit!

Me­se­beli he­lyen, Tö­rök­or­szág­ban nya­ralt a csa­lád­já­val az elő­adó­mű­vész.

Talán meg­lepő, de a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész éle­té­ben elő­ször va­ká­ci­ó­zott kül­föl­dön.

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Úgy tűnik, csupa öröm az élete.

Kí­vül­ről úgy tűnik, csupa öröm és bol­dog­ság Ördög Nóra élete, hi­szen min­dene meg­van, cso­dá­la­tos csa­lád, uta­zá­sok, irigy­lésre méltó munka...

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Anya és szin­tén híres fia végre együtt tud­nak töl­teni egy kis időt ket­tes­ben, cso­dá­la­tos helyre lá­to­gat­tak el együtt.

Sokkoló beszámoló, így égett ki egy budafoki család háza a viharban

Sokkoló beszámoló, így égett ki egy budafoki család háza a viharban

Or­szág­szerte ká­ro­kat oko­zott a vihar. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Or­szág­szerte ká­ro­kat oko­zott a vihar, sok he­lyen az utcán höm­pöly­gött a víz, fák dől­tek ki, pin­cé­ket árasz­tott el az eső. Ma is több me­gyére el­ső­fokú ri­asz­tást adtak ki, marad a vi­ha­ros idő­já­rás.

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Ilyen a ma­gán­élet­ben...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen tetkó van Dobó Katán

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen tetkó van Dobó Katán

Dobó Kata vi­gyáz a bő­rére.

Dobó Kata vi­gyáz a bő­rére, de van az a te­to­vá­lás, ami­ért még a szí­nésznő is be­adja a de­re­kát.

Őrült sofőr sodorta veszélybe Tápai Szabinát

Őrült sofőr sodorta veszélybe Tápai Szabinát

Az ál­la­po­tos Tápai Sza­bina és kisfia éle­tét koc­káz­tatta egy tü­rel­met­len sofőr.

Az ál­la­po­tos Tápai Sza­bina és kisfia éle­tét koc­káz­tatta egy tü­rel­met­len sofőr, csak a spor­to­lónő lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­hető, hogy nem tör­tént na­gyobb baj.

Hatalmas örömhír, megszületett a TV2 sztárjának gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett a TV2 sztárjának gyermeke!

A csa­lád­ban nagy a bol­dog­ság, az új­don­sült szü­lők há­lá­sak, ami­ért a ra­jon­gók is velük örül­nek.

A csi­nos éne­kesnő né­hány nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra első ba­bá­ját. A csa­lád­ban nagy a bol­dog­ság, az új­don­sült szü­lők há­lá­sak, ami­ért a ra­jon­gók is velük örül­nek.

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

A csi­nos kis­mama össze­tartó csa­lád­ban nőtt fel.

A csi­nos kis­mama össze­tartó csa­lád­ban nőtt fel.

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Kő­ke­mény meg­alá­zást kel­lett el­szen­ved­nie sze­gény asszony­nak. És nem te­he­tett sem­mit.

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera a szom­bat dél­utánt is az ágy­ban töl­tötte, de nem egye­dül.

Megérte küzdeni: Így néz ki Hódi Pamela szerelme oldalán

Megérte küzdeni: Így néz ki Hódi Pamela szerelme oldalán

Hódi Pa­mela talán most meg­ta­lálta a másik felét, Tóth Ben­cé­vel jól mu­tat­nak egy­más mel­lett.

Hódi Pa­mela talán most meg­ta­lálta a másik felét, Tóth Ben­cé­vel jól mu­tat­nak egy­más mel­lett.

Borzalmas bánat gyötörte Bangó Margitot, elárulta, miért!

Borzalmas bánat gyötörte Bangó Margitot, elárulta, miért!

Most elő­ször nya­ralt együtt a tel­jes csa­lád Emi­li­o­ék­nál. Ez­út­tal Bangó Mar­git is a csa­lád­dal tar­tott, azon­ban a har­ma­dik nap után ha­za­hú­zott a szíve.

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel erre.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Hatalmas örömhír: Új taggal bővült a magyar világbajnok családja

Hatalmas örömhír: Új taggal bővült a magyar világbajnok családja

Katus At­tila meg­mu­tatta csa­ládja leg­újabb büsz­ke­sé­gét. Nehéz be­telni a lát­vánnyal.

Katus At­tila meg­mu­tatta csa­ládja leg­újabb büsz­ke­sé­gét. Nehéz be­telni a lát­vánnyal.

Csordás Tibi: Bármikor jöhet a baba!

Csordás Tibi: Bármikor jöhet a baba!

A Fi­esta éne­kese nyolc éve van együtt ked­ve­sé­vel. Így nem meg­lepő, hogy Csor­dás Tibi el­ér­ke­zett­nek látta az időt a gyer­mek­vál­la­lásra.

A Fi­esta éne­kese nyolc éve van együtt ked­ve­sé­vel. Így nem meg­lepő, hogy Csor­dás Tibi el­ér­ke­zett­nek látta az időt a gyer­mek­vál­la­lásra.

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Már három éve dúl a há­ború Weisz Fanni csa­lád­já­ban, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

Az éne­kesnő és Is­te­nes Bence na­gyon él­ve­zik, hogy szü­lők le­het­nek, az idill­ről pedig rend­sze­re­sen osz­ta­nak meg fo­tó­kat is.

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik a válás miatt, és in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni gyer­me­ke­i­nek.

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik az el­hú­zódó, saj­tó­vissz­han­gos vá­lása miatt, in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni gyer­me­ke­i­nek. Rá­adá­sul egy benn­fen­tes egyéb in­fók­kal is szol­gál a ren­de­zés­sel is ka­cér­kodó szí­nész­nő­ről. Máris jön­nek a rész­le­tek!

Változás Schumacher életében, nagy lépésre szánta el magát a család

Változás Schumacher életében, nagy lépésre szánta el magát a család

Be­je­len­tést tett a pol­gár­mes­ter. Mire utal Co­r­inna asszony vá­rat­lan hú­zása?

Be­je­len­tést tett a pol­gár­mes­ter. Mire utal Co­r­inna asszony vá­rat­lan hú­zása?

Így lopnak "énidőt" Ördög Nóráék

Így lopnak "énidőt" Ördög Nóráék

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­totta...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lö­nös ugyan­ak­kor hasz­nos és tar­tal­mas mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy kellő időt sza­kít­son a fér­jé­vel való be­szél­ge­té­sekre.

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Az egy­kori Posh Spice sze­retne több időt töl­teni a szá­mára leg­fon­to­sab­bak­kal.

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Te is beköltözhetsz: Luxusotthonát árulja a magyar rocksztár

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja, de meg­ígérte, soha nem tűnik el.

Kiss Endi el­dön­tötte, meg­vá­lik pesti ott­ho­ná­tól és a vi­déki éle­tet vá­lasztja, de meg­ígérte, soha nem tűnik el.

Méregdrága luxushajón pihen a magyar sztárszínésznő

Méregdrága luxushajón pihen a magyar sztárszínésznő

Most elő­ször nya­ral kül­föl­dön négy hó­na­pos kisfi­á­val Ka­pócs Zsóka. Pár­já­val és a kis Bo­ris­szal előtte pró­ba­útra men­tek.

Most elő­ször nya­ral kül­föl­dön négy­hó­na­pos kisfi­á­val Ka­pócs Zsóka. A szí­nésznő pár­já­val, és a kis Bo­ris­szal előtte csi­nált egy pró­ba­uta­zást, pár napot a Ba­la­to­non töl­töt­tek. A kisfiú na­gyon jól érezte magát a ma­gyar ten­ger­nél.

Ezért nem ünnepelhet felhőtlenül szülinapján Szűcs Judith

Ezért nem ünnepelhet felhőtlenül szülinapján Szűcs Judith

Év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból Szűcs Ju­dith, akit szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kö­szön­tött fel a Ri­post.

Fel­kö­szön­töt­tük az éne­kes­nőt.

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lara nagy be­je­len­tést tett.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon.

Hatalmas a baj, kritikus az állapota a legendás énekesnőnek

Hatalmas a baj, kritikus az állapota a legendás énekesnőnek

A soul ki­rály­nője most is a csa­lád­já­val van az ott­ho­ná­ban, de sze­ret­tei na­gyon ag­gód­nak érte.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn. Na­gyon közel áll­nak egy­más­hoz.

Teljesen kiakadt, már a könnyek sem hatják meg Meghan hercegnét

Teljesen kiakadt, már a könnyek sem hatják meg Meghan hercegnét

Elege van az ap­já­ból, még­sem ta­lál­ko­zik vele. A férfi eköz­ben ön­gyil­kos­ság­ról be­szél.

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Ez min­den vágya.

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Az éne­kesnő 2012 ja­nu­ár­já­ban is­merte meg Zsol­tot.

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Nem győzi a dobozolást: Bejött az üzlet Hódi Pamelának

Hódi Pa­mela a mun­kára fó­kuszál.

Hódi Pa­mela most min­den ide­jét a mun­ká­val és kis­lá­nyá­val tölti, a szív­ügyek­kel nem fog­lal­ko­zik.

Félti a családját, nem focizik a magyar válogatott játékos

Félti a családját, nem focizik a magyar válogatott játékos

Elek Ákos ős­szel hagyja ki a nem­zeti együt­tes meccseit. Dön­té­sét meg­ér­tette Marco Rossi.

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje, ám a csa­lád többi tagja erre más­ként em­lé­ke­zik.

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje.

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Pánik, kislánya miatt rémült halálra Erdei Zsolt

Pánik, kislánya miatt rémült halálra Erdei Zsolt

Erdei Zsolt tel­je­sen ki­ké­szült.

Erdei Zsolt tel­je­sen ki­ké­szült, ami­kor kis­lá­nya egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt mel­lőle a ba­la­toni stran­don.

Családostul hagyta itt az országot a magyar rádiós

Családostul hagyta itt az országot a magyar rádiós

Össze­cso­ma­gol­tak.

Össze­cso­ma­gol­tak és egé­szen Fran­cia­or­szá­gig utaz­tak. A mű­sor­ve­zető sze­rel­mé­vel és sze­rel­mük gyü­möl­csé­vel vá­gott bele a nagy ka­landba.

Férje nélkül nyaral Szandi!

Férje nélkül nyaral Szandi!

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni. Most édes­any­já­val és nő­vé­ré­vel üdül.

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni. Most édes­any­já­val és nő­vé­ré­vel üdül.

Áll a bál: Édesanyja után, papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után, papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Weisz Fanni csa­ládja eddig tűrt és hall­ga­tott.

Weisz Fanni csa­ládja eddig tűrt, és hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Magyar család után kutattak az erdőben

Magyar család után kutattak az erdőben Szögligetnél, durva, hol találták meg őket

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy nagy baj van...

A szál­lás­adók­nak tűnt fel, hogy a négy­tagú csa­lád nem ér­ke­zett vissza a meg­be­szélt idő­pontra.

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a magyar színész

Tartozás miatt a családjával együtt kerülhet utcára a népszerű magyar színész

Egy film­mel sze­ret­nék meg­ol­dani a re­mény­te­len­nek tűnő hely­ze­tet.

Az is­mert szí­nész és hi­tel­csap­dába ke­rült fia, Péter egy ál­ta­luk ké­szí­tett pro­duk­ci­ó­val sze­ret­nék meg­ol­dani a re­mény­te­len­nek tűnő hely­ze­tet. A terv már kör­vo­na­la­zó­dott, se­gít­ség is akad.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Min­dent el­mon­dott arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Hódi Pa­mela néha en­ge­dé­keny.

Hódi Pa­mela ko­mo­lyan veszi a gye­rek­ne­ve­lést, de néha ő is képes en­ge­dé­keny lenni.

Őszinte vallomás:Megőrjíti gyerekei hiánya Erdei Zsoltot

Őszinte vallomás:Megőrjíti gyerekei hiánya Erdei Zsoltot

Erdei Zsolt és csa­ládja, szinte az egész nya­rat külön tölti. A gye­re­kek él­ve­zik a Ba­la­tont.

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Halott felesége viccelte meg a gyászoló férjét - évek múlva derült ki

Halott felesége viccelte meg a gyászoló férjét - évek múlva derült ki

Az ember ezt a tör­té­ne­tet ol­vasva hir­te­len azt sem tudja, hogy sír­jon, vagy in­kább ne­ves­sen.

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

A csi­nos mo­dell most már vég­képp a saját lá­bára állt, exé­től sem­mi­féle se­gít­sé­get nem kér a gye­rek­ne­ve­lés­ben.

A csi­nos mo­dell most már vég­képp a saját lá­bára állt, exé­től sem­mi­féle se­gít­sé­get nem kér a gye­rek­ne­ve­lés­ben.

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Így dön­tött a csa­lád...

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el, mikor lesz a te­me­tés...

Ezt nem fogod elhinni! Itt a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb. Ebben a vi­de­ó­ban van min­den!

Istenes Laci meghitt családi fotót posztolt

Istenes Laci meghitt családi fotót posztolt

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon sok min­den­ben ha­son­lí­ta­nak, Laci és Beni na­gyon sok időt töl­te­nek együtt. A kisfiú most el­kí­sérte apu­ká­ját mun­kába.

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon sok min­den­ben ha­son­lí­ta­nak, Laci és Beni na­gyon sok időt töl­te­nek együtt.

A szerelem bizonyítéka: így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

A szerelem bizonyítéka: így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

A fit­nesz­lady ked­vese ro­man­ti­kus aján­dék­kal kö­szön­tötte fe­le­sé­gét.

A fit­nesz­lady ked­vese ro­man­ti­kus aján­dék­kal kö­szön­tötte fe­le­sé­gét, mi­u­tán öt nap el­tel­té­vel ha­za­tért New York­ból.

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik. Lily he­te­ken belül nagy­korú lesz.

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val.

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val, még az sem lá­gyítja meg a szí­vét, hogy az asszony nem­rég kór­házba ke­rült.

Óriási fordulat a gyönyörű magyar híresség szerelmi életében!

Óriási fordulat a gyönyörű magyar híresség szerelmi életében!

A TV2 sztárja közel két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban ked­ve­sé­vel.

A TV2 sztárja közel két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban ked­ve­sé­vel, aki­vel most úgy dön­töt­tek, hogy nagy lé­pésre szán­ják el ma­gu­kat.

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

A nők az él­mé­nye­ket ke­re­sik, míg a férfiak in­kább passzív ki­kap­cso­ló­dás­sal töl­tőd­né­nek fel nya­ra­lás­kor.

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes fe­le­sége, Éva, ne­he­zen vi­seli a gyászt, ám most mégis van va­lami, ami erőt ad neki.

Nézd meg, mit csinál Schobert Norbi, míg felesége Amerikában pihen

Nézd meg, mit csinál Schobert Norbi, míg felesége Amerikában van

Lara és Réka New York­ban idő­zik, addig a csa­ládfő itt­hon ma­radt.

Lara és Réka New York­ban idő­zik, addig a csa­ládfő itt­hon ma­radt a fi­úk­kal.