CÍMKE: 'család'
FRISS HÍREK

Soha nem látott felvételek kerültek ki a Bódi családról

Soha nem látott felvételek kerültek ki a Bódi családról

El­ké­szült Bódi Csabi leg­újabb vi­de­ók­lipje, ami­nek fő­sze­rep­lője a kis­lá­nya, Li­lien.

El­ké­szült Bódi Csabi leg­újabb vi­de­ók­lipje, ami­nek fő­sze­rep­lője a kis­lá­nya, Li­lien.

Ez derült ki a Iszak Eszter új pasijáról

Ez derült ki a Iszak Eszter új pasijáról

A dögös ma­gyar mű­sor­ve­zető ismét bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. Újabb in­for­má­ci­ó­kat tud­tunk meg a sár­mos férfi­ról, aki el­ra­bolta Esz­ter szí­vét.

A dögös ma­gyar mű­sor­ve­zető ismét bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. Újabb in­for­má­ci­ó­kat tud­tunk meg a férfi­ról.

Élő adásban kiabált Győzike: Tönkretették a családomat

Élő adásban kiabált Győzike: Tönkretették a családomat

A show­man azt mondta, lel­ki­leg össze­tört és sosem lesz képes túl­tenni magát a tör­tén­te­ken.

A show­man azt mondta, lel­ki­leg össze­tört és sosem lesz képes túl­tenni magát a tör­tén­te­ken.

Bulizni indultak, de a busz alatt végezték

Bulizni indultak, de a busz alatt végezték

Vég­zett a mun­ká­val a gyár­ban Éva, majd bu­lizni in­dult egy 18 éves­sel.

Vég­zett a mun­ká­val a gyár­ban, majd a vele egy fedél alatt élő 18 éves fi­ú­val bu­lizni in­dult az édes­anya, aki ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett va­sár­nap éjjel Ba­lin­ká­nál.

Sikeresen rajtolt az új családvédelmi akció

Sikeresen rajtolt az új családvédelmi akció

Sok csa­lád éle­tét meg­könnyíti a ba­ba­váró és az au­tó­vá­sár­lási tá­mo­ga­tás, a csok ki­ter­jesz­tése- ez derül ki az első hét ta­pasz­ta­la­ta­i­ból.

Sok csa­lád éle­tét meg­könnyíti a ba­ba­váró és az au­tó­vá­sár­lási tá­mo­ga­tás, a csok ki­ter­jesz­tése- ez derül ki az első hét ta­pasz­ta­la­ta­i­ból.

Lelepleződött a titok, ezt gondolta II. Erzsébet királynő Harry hercegről

Lelepleződött a titok, ezt gondolta II. Erzsébet királynő Harry hercegről

Na­gyon örül, hogy a kar­já­ban tart­hatta a kis Ar­chie-t, pedig ko­ráb­ban nem sok esélyt lá­tott erre.

Lelki válságáról vallott a magyar műsorvezetőnő: nyugtatókon élt

Lelki válságáról vallott a magyar műsorvezetőnő: nyugtatókon élt

A TV2 sztárja nem ta­gadja, az ő éle­té­ben is vol­tak ször­nyű idő­sza­kok: édes­apja öt évvel ez­előtti ha­lá­lát so­káig kép­te­len volt fel­dol­gozni, ezért gyógy­sze­rezte magát.

Totál sokkot kapott az anyuka azon, amit a szomszédai tettek

Totál sokkot kapott az anyuka azon, amit a szomszédai tettek

Tel­je­sen föld­höz vágta sze­gény nőt, hogy hova ju­tott a vi­szo­nyuk.

Tel­je­sen föld­höz vágta sze­gény nőt, hogy hova ju­tott a vi­szo­nyuk.

Ocsmány módon fúrta ki menyét az anyós a családból

Ocsmány módon fúrta ki menyét az anyós a családból

Sok fel­há­bo­rító hú­zás­ról hal­lot­tunk már, de ez durva.

Sok fel­há­bo­rító hú­zás­ról hal­lot­tunk már, de ez durva.

Hamarosan mérföldkőhöz érkezik Hosszú Katinka párkapcsolata

Hamarosan mérföldkőhöz érkezik Hosszú Katinka párkapcsolata

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó még a 30. szü­le­tés­napi bu­li­ján is­merte meg Mátét.

Titok a múltból: így nevelte valójában gyermekeit Diana hercegnő

Titok a múltból: így nevelte valójában gyermekeit Diana hercegnő

Sa­já­tos stí­lu­sá­val min­den­kit le­nyű­gö­zött, is­me­rő­sei sze­rint ki­tűnt a ki­rá­lyi csa­lád többi tagja közül.

Kiszivárgott, így védi saját családjától a kis Archie-t Meghan Markle

Kiszivárgott, így védi saját családjától a kis Archie-t Meghan Markle

A her­cegné pró­bálja bot­rá­nyo­san vi­sel­kedő csa­lád­ját ki­zárni az éle­té­ből.

A her­cegné pró­bálja bot­rá­nyo­san vi­sel­kedő csa­lád­ját ki­zárni az éle­té­ből, hogy kisfia nyu­ga­lom­ban ne­vel­ked­hes­sen.

Őszinte vallomás: Ezért nem vállalt több gyereket Janza Kata

Őszinte vallomás: Ezért nem vállalt több gyereket Janza Kata

A szí­nész-éne­kesnő min­denre nyi­tott­nak érezte magát, de végül nem for­szí­rozta to­vább a gye­rek kér­dést.

A szí­nész-éne­kesnő min­denre nyi­tott­nak érezte magát, de végül nem for­szí­rozta to­vább a gye­rek kér­dést.

Ambrus Attila: szinte csak fényképről látom a lányomat

Ambrus Attila: szinte csak fényképről látom a lányomat

Me­gál­lás nél­kül dol­go­zik a Visz­kis. Emi­att pedig elég kevés ideje marad a csa­lád­jára.

Me­gál­lás nél­kül dol­go­zik a Visz­kis. Emi­att pedig elég kevés ideje marad a csa­lád­jára.

Ezt ígérte feleségének: Mintaapa lesz Curtis

Ezt ígérte feleségének: Mintaapa lesz Curtis

Jó útra tért a rap­per, mos­tan­tól csak gon­dos­kodni akar csa­lád­já­ról.

Jó útra tért a rap­per, mos­tan­tól csak ze­nélni akar és gon­dos­kodni a csa­lád­já­ról.

Nagy utazásra készül Meghan hercegné: kiderült, mi lesz a kis Archie-val

Nagy utazásra készül Meghan hercegné: kiderült, mi lesz a kis Archie-val

A ra­jon­gók már na­gyon ag­gód­tak, hogy az ős­szel mind­össze hat hó­na­pos baba szü­lei nél­kül marad egy időre.

Kiderült, már hétfős Gulácsi Péter családja

Kiderült, hogy már hétfős Gulácsi Péter családja

Árul­kodó fotó je­lent meg a vá­lo­ga­tott kapus kö­zös­ségi ol­da­lán.

Árul­kodó fotó je­lent meg a vá­lo­ga­tott kapus kö­zös­ségi ol­da­lán. Sokan vár­ták haza a kis Do­mi­ni­kot.

Alig hittek a szemüknek a rendőrök, erre vetemedett egy család

Alig hittek a szemüknek a rendőrök, hihetetlen, mire vetemedett egy paksi család

Az asszony rész­le­tes nyil­ván­tar­tást ve­ze­tett arról, hogy mikor és há­nyan bé­rel­ték ki a házát.

Szívmelengető fotót osztott meg gyermekeiről Liptai Claudia férje

Szívmelengető fotót osztott meg gyermekeiről Liptai Claudia férje

A cuk­rász­mes­ter a leg­job­bakra bízza a mű­ve­i­nek kós­to­lá­sát.

A cuk­rász­mes­ter a leg­job­bakra bízza a mű­ve­i­nek kós­to­lá­sát.

A viszály eredménye: súlyosbodott Pécsi Ildikó férjének állapota

Családi viszály eredménye: súlyosbodott Pécsi Ildikó férjének állapota

Idén év ele­jén úgy tűnt, ren­de­ződni lát­szik Pécsi Il­dikó és férje egész­ség­ügyi ál­la­pota.

Kiderült az igazság: Nem lehet ott fia tárgyalásán Aurelio édesanyja

Kiderült az igazság: Nem lehet ott fia tárgyalásán Aurelio édesanyja

Rájár a rúd az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőre, aki már csak a csa­lád­ját sze­retné meg­óvni.

Kerüli családját Gáspár Virág

Kerüli családját Gáspár Virág

Gás­pár Bea igyek­szik hig­gad­tan ke­zelni a dol­got, de az is igaz, hogy van már gya­kor­lata az ilyes­mi­ben. Lánya mos­ta­ná­ban sze­le­burdi.

Gás­pár Bea igyek­szik hig­gad­tan ke­zelni a dol­got, de az is igaz, hogy van már gya­kor­lata az ilyes­mi­ben. Lánya mos­ta­ná­ban sze­le­burdi.

"Budapest Tengerpartja" még szebb, mint tavaly, de ez még nem minden

"Budapest Tengerpartja" még szebb, mint tavaly, de ez még nem minden

A régió egyik leg­szebb strand­jává vál­toz­tat­ták az egy­kori só­der­bá­nyát.

A régió egyik leg­szebb strand­jává vál­toz­tat­ták az egy­kori só­der­bá­nyát.

Galgahévízi családi tragédia: ez vár az apját leszúró kislányra

Galgahévízi családi tragédia: ez vár az apját leszúró kislányra

A 13 éves kis­lány már ott­hon van.

A csa­ládja vé­del­mé­ben kést ra­gadó 13 éves kis­lány már ott­hon van, de egy­előre tart attól, hogy el­ítéli a bí­ró­ság.

Súlyos betegségéről vallott a sztármami, fogy az ereje

Súlyos betegségéről vallott a sztármami, fogy az ereje

Le­gin­kább kisfia miatt ag­gó­dik.

Le­gin­kább kisfia miatt ag­gó­dik. Pró­bálja erős­nek mu­tatni magát, amíg csak lehet, ez azon­ban nem könnyű...

Új műsorába toboroz Palik László

Új műsorába toboroz Palik László

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. Je­len­leg máris egy má­si­kon dol­go­zik és alig várja, hogy olyan si­ke­res le­gyen, mint az Exat­lon Hun­gary volt.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. Je­len­leg máris egy má­si­kon dol­go­zik.

Drámai titokra derült fény, ezért mondott le Luis Enrique

Drámai titokra derült fény, ezért mondott le Luis Enrique

Ez min­den­nél fon­to­sabb szá­mára.

Emi­att nem volt jelen a most tá­vozó spa­nyol szö­vet­ségi ka­pi­tány már a ko­rábbi mér­kő­zé­se­ken sem.

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Fokozódik a feszültség: nyilvánosan veszekedett exével L.L. Junior

Fokozódik a feszültség: nyilvánosan veszekedett exével L.L. Junior

Egy ká­vé­zó­ban kap­tak össze.

Egy ká­vé­zó­ban kap­tak össze, bár a páros mind­két tagja más­hogy em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Lelépett kislányával Hódi Pamela, ezzel a fotóval búcsúzott

Lelépett kislányával Hódi Pamela, ezzel a fotóval búcsúzott

A hor­vát­or­szági nya­ra­lás után most Tö­rök­or­szágba utaz­tak Pam­e­láék, ahova vit­ték Natit is.

A hor­vát­or­szági nya­ra­lás után most Tö­rök­or­szágba utaz­tak Pam­e­láék, ahova vit­ték Natit is.

Aurelio a tárgyaláson: Ha ő nincs, én már a pszichiátrián vagyok

Aurelio a tárgyaláson: Ha ő nincs, én már a pszichiátrián vagyok

Az em­ber­rab­lási ügy el­ső­rendű vád­lott­ja­ként egyre ne­he­zebb hely­zetbe ke­rült Au­re­lio...

Az em­ber­rab­lási ügy el­ső­rendű vád­lott­ja­ként egyre ne­he­zebb hely­zetbe ke­rült Au­re­lio...

Durván támadják a családot és a házasságot a nemzetközi médiában

Durván támadják a családot és a házasságot

Nem mind­egy, hogy a fi­a­ta­lok­nak mi­lyen csa­lád­ké­pet köz­ve­tít a média, mi­lyen ér­té­kek­kel ta­lál­koz­nak, a csa­ládi éle­tet mi­lyen for­má­ban mu­tat­ják meg nekik.

Mindenkit elüldöz Meghan hercegné? Kiakasztotta a bébiszittert

Mindenkit elüldöz Meghan hercegné? Kiakasztotta a bébiszittert

A her­cegi pár min­den­től óvja a babát, sőt talán már túl­zásba is estek. Med­dig bírja így az új csa­lád­se­gítő?

Örökbefogadáson gondolkodnak Ördög Nóráék

Örökbefogadáson gondolkodnak Ördög Nóráék

Ta­valy ke­rült szóba elő­ször...

Elő­ször ta­valy de­cem­ber­ben ke­rült szóba köz­tük, hogy lenne hely az éle­tük­ben egy új csa­lád­tag­nak, de a végső dön­tést még fon­tol­gat­ják.

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

Tel­jes lett a ta­nács­ta­lan­ság...

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Újra itthon, itt láthatod focizni Dárdai Pált

Újra itthon, itt láthatod focizni Dárdai Pált

Jövő szom­ba­ton Pécsre lesz ér­de­mes lá­to­gatni. A tel­jes csa­lá­dot lát­hat­juk ját­szani.

Gór Nagy Mária: A férjem tart el

Gór Nagy Mária: A férjem tart el

Immár 38 éve él bol­dog há­zas­ság­ban Gór Nagy Mária és Gu­lyás Buda.

Immár 38 éve él bol­dog há­zas­ság­ban Gór Nagy Mária és Gu­lyás Buda.

Komoly döntés: ez mindent megváltoztathat Tóth Gabi életében

Komoly döntés: ez mindent megváltoztathat Tóth Gabi életében

A vá­ran­dós éne­kesnő el­árulta, hogy vő­le­gé­nyé­vel gon­dol­koz­nak az adop­tá­lá­son is.

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Éva asszony más­fél évvel ez­előtt ve­szí­tette el imá­dott fér­jét, azóta pedig tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Intim fotó: Mexikóban készült felvétel a magyar énekesről és kedveséről

Intim fotó: Mexikóban készült felvétel a magyar énekesről és kedveséről

Tomi ki­hasz­nál min­den időt, hogy ro­man­ti­káz­has­son sze­rel­mé­vel, An­di­val.

Hor­váth Tomi ki­hasz­nál min­den időt, hogy ro­man­ti­káz­has­son sze­rel­mé­vel, An­di­val.

Durva, amit anyósa tett a fiatal feleséggel - a nő besokkolt

Durva, amit anyósa tett a fiatal feleséggel - a nő besokkolt

Sok do­logra szá­mí­tott a lány a há­zas­ság után. Erre nem.

Sok do­logra szá­mí­tott a lány a há­zas­ság után. Erre nem.

Elhamarkodott döntést hozott Deák Bill Gyula

Elhamarkodott döntést hozott Deák Bill Gyula

Deák Bill igent mon­dott a csa­lád­nak.

Deák Bill Gyula ha­ma­rabb mon­dott igent a csa­lád­nak, így né­hány kon­cert­ről biz­to­san le­ma­rad.

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Párja nél­kül még ennél is ne­he­zebb hely­zet­ben lenne, az el­en­ge­dés ugyanis na­gyon hosszú fo­lya­mat.

Bevallotta, ezt gondolja a nagypapaságról Hosszú Katinka apja

Bevallotta, ezt gondolja a nagypapaságról Hosszú Katinka apja

Tit­kos vá­gyá­ról me­sélt az Iron Lady édes­apja.

Tit­kos vá­gyá­ról me­sélt az Iron Lady édes­apja.

Kiszivárgott, ilyen problémával küzd Harry herceg

Kiszivárgott, ilyen problémával küzd Harry herceg

Az új­don­sült apuka élete nem olyan könnyű, mint hisszük. Per­sze ez azért iz­gal­mas is szá­mára.

Az új­don­sült apuka élete nem olyan könnyű, mint hisszük. Per­sze ez azért iz­gal­mas is szá­mára.

Régen láttuk Gombos Edináékat: így néznek ki most

Régen láttuk Gombos Edináékat: így néznek ki most

Az egy­kori csi­nos tévés Hol­ly­wood­ban ki­rán­dul a csa­lád­já­val. Onnan osz­tott meg fo­tó­kat.

Az egy­kori csi­nos tévés Hol­ly­wood­ban ki­rán­dul a csa­lád­já­val. Onnan osz­tott meg fo­tó­kat.

Megdöbbentő fordulat: Ezt a levelet küldte Hien szökésben lévő apja

Megdöbbentő fordulat: Ezt a levelet küldte Hien szökésben lévő apja

A Ri­post meg­tudta: az em­ber­csem­pé­szet­tel vá­dolt Nguyen Tuan Anh le­ve­let írt a bí­ró­ság­nak...

Novák Katalin: Magyarország nem hajlandó önként átadni Európát

Novák Katalin: Magyarország nem hajlandó önként átadni Európát

Erős fel­ha­tal­ma­zást kap­tak a kor­mány­pár­tok a ma­gyar vá­lasz­tók­tól az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son.

Örömteli hírt jelentett be az ismert magyar énekes

Örömteli hírt jelentett be az ismert magyar énekes

Pápai Joci az in­ter­netre posz­tolt.

Pápai Joci az in­ter­netre posz­tolt fo­tó­já­val tu­datta a hírt ra­jon­gó­i­val.

Charlotte hercegnő megolvasztotta a szíveket, édes dolog derült ki róla

Charlotte hercegnő megolvasztotta a szíveket, édes dolog derült ki róla

Az ifjú her­ceg­nő­nek több be­ce­neve is van. Nem is gon­dolná az ember, hogy szó­lítja a kis­lányt az apu­kája!

Felrobbantotta a netet ez a bátor anyuka: megmutatta, amit más szégyell

Felrobbantotta a netet ez a bátor anyuka: megmutatta, amit más szégyell

Le­vet­kőzte gát­lá­sait és ru­háit is a kis­mama.

Le­vet­kőzte gát­lá­sait és ru­háit is a kis­mama.

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani.

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani, mint ami tör­tént.

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Teljesen kiakadt a feleség, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a pasi.

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

Úgy fúrta ki anyósa a menyét a házasságból, hogy ilyet még nem hallottál

Úgy fúrta ki anyósa a menyét a házasságból, hogy ilyet még nem hallottál

Haj­me­resztő a tör­té­net, amit a fi­a­tal nő el­me­sélt.

Haj­me­resztő a tör­té­net, amit a fi­a­tal nő el­me­sélt.

Fájdalmas vallomás: ezért nem lehetett soha anya a magyar énekesnő

Fájdalmas vallomás: ezért nem lehetett soha anya a magyar énekesnő

S. Nagy Ist­ván öz­ve­gye na­gyon sze­re­tett volna gyer­me­ket, ám kü­lön­böző okok miatt ez az öröm nem ada­tott meg neki.

Szomorú hírt jelentett be a magyar énekesnő, ezért nem lesz már babája

Szomorú hírt jelentett be a magyar énekesnő, ezért nem lesz már babája

Fér­jé­vel két évvel ez­előtt dön­töt­tek úgy, hogy Maja nevű kis­lá­nyuk mellé sze­ret­né­nek még egy gyer­me­ket, ám úgy tűnik, erről a vá­gyuk­ról le kell mon­da­niuk.

Rendhagyó interjú, íme, Pásztor Erzsi ritkán látott lánya!

Rendhagyó interjú, íme, Pásztor Erzsi ritkán látott lánya!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egyet­len gyer­meke, Hen­ri­ette évek óta Olasz­or­szág­ban él, ezért ami­kor ha­za­lá­to­gat, min­den per­cet együtt töl­te­nek.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egyet­len gyer­meke, Hen­ri­ette évek óta Olasz­or­szág­ban él, ezért ami­kor ha­za­lá­to­gat, min­den per­cet együtt töl­te­nek.

Bővült Eke Angéla családja, itt az első fotó

Bővült Eke Angéla családja, itt az első fotó

A gyö­nyörű szí­nésznő ko­moly, fe­le­lős­ség­tel­jes dön­tést ho­zott. Ezen­túl min­den más­képp lesz.

A gyö­nyörű szí­nésznő ko­moly, fe­le­lős­ség­tel­jes dön­tést ho­zott. Ezen­túl min­den más­képp lesz.

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

A mű­sor­ve­zető Joshi Bha­rat­nak be­szélt arról, hogy fér­jé­vel együtt ho­gyan ter­ve­zik a jö­vő­jü­ket.

Máris eredményes a nevelőszülő-toborzó körút

Máris eredményes a nevelőszülő-toborzó körút

Min­den gye­rek él­hes­sen csa­lád­ban - ez volt a célja a ne­ve­lő­szülő-to­borzó kör­út­nak.

Min­den gye­rek él­hes­sen csa­lád­ban - ez volt a célja a ne­ve­lő­szülő-to­borzó kör­út­nak, ami az el­múlt fél évben az or­szág min­den me­gyé­jébe el­ju­tott és teg­nap a fő­vá­ros­ban a Vár­kert Ba­zár­ban zá­rult,. A Duna-par­ton több ezer csa­lád szó­ra­ko­zott ön­fe­led­ten a sztár­fel­lé­pők mű­so­rait látva.

Durva, amit az anyós művelt menyével és unokájával: besokkolt a család

Durva, amit az anyós művelt menyével és unokájával: besokkolt a család

Olyat hú­zott a nagyi, amire senki nem szá­mí­tott.

Olyat hú­zott a nagyi, amire senki nem szá­mí­tott.

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Elfajult a botrány: borzasztó, mit állít Pécsi Ildikó Pártos Csilláról

Elfajult a botrány: borzasztó, mit állít Pécsi Ildikó Pártos Csilláról

A Kos­suth-díjas szí­nésznő évek óta nem be­szélt ilyen nyíl­tan a volt me­nyé­ről, aki­ből sze­rinte neki kö­szön­he­tően lett va­laki.

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

A mű­sor­ve­zető a Slá­ger Reg­gel mű­so­rá­ban val­lotta be, hogy a há­zas­sági év­for­du­lója miért nem fon­tos szá­mára.

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

Do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte vele.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az egyik do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte a hírt.

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Éle­té­ben elő­ször töl­tött külön ennyi időt a gyer­me­ke­i­től.

Az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője éle­té­ben elő­ször töl­tött külön ennyi időt a gyer­me­ke­i­től.

Kisfia miatt zokogott Horváth Gréta

Kisfia miatt zokogott Horváth Gréta

A sztár­anyuka kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit.

A sztár­anyuka kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit. A földre ros­kadva ölelte Fi­li­pet.

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt.

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Több tízezer magyar gyerek repül szombaton a magasba

Több tízezer magyar gyerek repül szombaton a magasba

Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett a Három Ki­rályfi, Három Ki­rály­lány Moz­ga­lom gye­rek­eme­lési re­kord­dön­té­sé­nek kí­sér­lete.

Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett a Három Ki­rályfi, Három Ki­rály­lány Moz­ga­lom gye­rek­eme­lési re­kord­kí­sér­lete.

Nagyon megszívta a magyar luxusfeleség

Nagyon megszívta a magyar luxusfeleség

A dü­hítő tör­tén­tek­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a sztár­anyuka.

A dü­hítő tör­tén­tek­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a csi­nos sztár­anyuka.

Besokkolt a nő attól, amit sógora mutatott

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Gyereket akar: Apát keres Baukó Éva

Gyereket akar: Apát keres Baukó Éva

A hí­res­ség még csak pár napja sza­kí­tott, de máris in­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn ke­resi álmai férfi­ját. Ko­moly ter­vei van­nak.

A hí­res­ség még csak pár napja sza­kí­tott, de máris in­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn ke­resi álmai férfi­ját. Ko­moly ter­vei van­nak.

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Vil­mos és Harry is idő­ről időre meg­em­lé­ke­zik az édes­any­já­ról.

Vil­mos és Harry her­ceg is idő­ről időre meg­em­lé­ke­zik sze­re­tett édes­any­já­ról, Di­a­ná­ról.

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Végleg eldöntötte: Kanadába költözik a magyar sztár

Végleg eldöntötte: Kanadába költözik a magyar sztár

Uno­kája kö­ze­lé­ben akar élni.

Eddig sem gyak­ran tar­tóz­ko­dott Ma­gyar­or­szá­gon, de most Eu­ró­pát is el­hagyja, hogy csa­ládja mel­lett le­hes­sen.

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.