CÍMKE: 'cristiano ronaldo'

Könnyes vallomás, Cristiano Ronaldo elárulta fájdalmas titkát

Könnyes vallomás, Cristiano Ronaldo elárulta fájdalmas titkát

A por­tu­gál fut­ball­csil­lag őszin­tén me­sélt élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Kőkeményen lesújtott a FIFA a magyar szurkolók miatt

Kőkeményen lesújtott a FIFA a magyar szurkolók miatt

Ki­vé­te­le­sen a ma­gyar szö­vet­ség fizet. Megfi­zet az MLSZ a C. Ro­nal­dó­nak cím­zett rig­mu­sok miatt.

Ebbe Ronaldo bicskája is beletörhet

Ebbe Ronaldo bicskája is beletörhet

A cím­védő spa­nyol sztár­csa­pat je­len­leg gól­iszony­ban szen­ved, mi­köz­ben a dort­mun­diak ka­pu­jába na­gyon ke­ve­sen tud­nak be­ta­lálni.

A cím­védő sztár­csa­pat je­len­leg gól­iszony­ban szen­ved, mi­köz­ben a dort­mun­diak ka­pu­jába na­gyon ke­ve­sen tud­nak be­ta­lálni.

Ronaldónak nem volt elég, újra magyar ellen focizik

Ronaldónak nem volt elég, újra magyar ellen focizik

Cip­rusi csa­pat ellen kezd a Baj­no­kok Li­gája cím­vé­dője. A Real Mad­rid azt az APOEL-t fo­gadja.

Cip­rusi csa­pat ellen kezd a Baj­no­kok Li­gája cím­vé­dője. A Real Mad­rid azt az APOEL-t fo­gadja.

Ronaldo drámai vallomása a bíróságon! - videó

Ronaldo drámai vallomása a bíróságon! - videó

Ezt már nem lehet ki­ma­gya­rázni.

Már a nyár fo­lya­mán is plety­kál­tak arról, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyná a Real Mad­ri­dot és vissza­térne Ang­li­ába, ezt azon­ban senki nem erő­sí­tette meg hi­va­ta­lo­san.

Elhiszed? Így alszik Cristiano Ronaldo!

Elhiszed? Így alszik Cristiano Ronaldo!

Meg­döb­bentő ti­tokra de­rült fény, ami akár arra is ma­gya­rá­zat lehet, miért Cris­ti­ano Ro­naldo a világ egyik leg­jobb lab­da­rú­gója.

Meg­döb­bentő ti­tokra de­rült fény, ami akár arra is ma­gya­rá­zat lehet, miért Cris­ti­ano Ro­naldo a világ egyik leg­jobb lab­da­rú­gója.

Kitálalt a szemtanú, szexeltek a portugálok a magyar lányokkal

Kitálalt a szemtanú, szexeltek a magyar lányok a portugálok szállásán

Öt­ven­ezer fo­rin­tot is meg­ke­res­he­tett egy hölgy a csa­pat szál­lo­dá­já­ban. Ro­naldo vissza­fo­gott volt, bez­zeg a töb­biek.

Félelmetes Ronaldo jött Budapestre

Félelmetes Cristiano Ronaldo jött Budapestre

Bom­ba­for­mába len­dült a ma­gyar vá­lo­ga­tott el­len­fe­lé­nek ve­zére.

Bom­ba­for­mába len­dült a ma­gyar vá­lo­ga­tott va­sár­nap esti el­len­fe­lé­nek ve­zére. Si­ke­rül sem­le­ge­sí­teni a por­tu­gál gól­gyá­rost?

Messi vagy Ronaldo, ki nézi tévén a vb-t?

Messi vagy Ronaldo, ki nézi tévén a vb-t?

Re­á­lis esély van rá, hogy nap­ja­ink leg­jobb fut­bal­lis­tája, Li­onel Messi nél­kül ren­de­zik meg a jövő évi vi­lág­baj­nok­sá­got.

Re­á­lis esély van rá, hogy nap­ja­ink leg­jobb fut­bal­lis­tája, Li­onel Messi nél­kül ren­de­zik meg a jövő évi vi­lág­baj­nok­sá­got.

Itt az első kép - az Apáczai utcában fotózták le Ronaldót!

Itt az első kép - az Apáczai utcában fotózták le Ronaldót!

Hol­nap este telt­ház előtt lép pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott, az el­len­fél pedig az Eu­rópa-baj­nok Por­tu­gá­lia.

Hol­nap este telt­ház előtt lép pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott, az el­len­fél pedig az Eu­rópa-baj­nok Por­tu­gá­lia.

Ronaldo őrjöng - szerelme intim képei a netre kerültek!

Ronaldo őrjöng - szerelme intim képei a netre kerültek!

Te is meg­néz­he­ted.

Ismét be­bi­zo­nyo­so­dott a mon­dás: az in­ter­net nem fe­lejt. A világ talán leg­jobb fo­cis­tá­já­nak most ismét fáj­hat a feje.

Botrány botrány hátán: dühös Cristiano Ronaldo érkezik Budapestre

Botrány botrány hátán: dühös Cristiano Ronaldo érkezik Budapestre

Ez jól is, de rosszul is el­sül­het. Zűrös hó­na­po­kat él az Eu­rópa-baj­nok por­tu­gá­lok vi­lág­klasszisa.

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

Egé­szen el­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek a hasz­nál­ha­tat­lan be­lé­pő­kért. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette is a druk­ke­re­ket a por­tu­gál meccs előtt.

Egé­szen el­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek a hasz­nál­ha­tat­lan be­lé­pő­kért. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette is a druk­ke­re­ket a por­tu­gál meccs előtt.

Fordulat, C. Ronaldo okozhatja az átigazolási szezon szenzációját

Fordulat, C. Ronaldo okozhatja az átigazolási szezon szenzációját

Jön a meg­le­pe­tés? Érik a bom­ba­hír, ki­ko­tyogta a Real-sztár kö­zeli is­me­rőse.

Na­po­kon belül jön a meg­le­pe­tés? Na­gyon érik a bom­ba­hír, ki­ko­tyogta a Real-sztár kö­zeli is­me­rőse.

Eldőlt, hogy láthatjuk-e Cristiano Ronaldót Budapesten

Eldőlt, hogy láthatjuk-e Cristiano Ronaldót Budapesten

Meg­van a por­tu­gál keret a mi­e­ink ellen. A leg­erő­sebb név­sor­ral ér­kez­nek a ma­gyar fő­vá­rosba.

Meg­van a por­tu­gál keret a mi­e­ink ellen. A leg­erő­sebb név­sor­ral ér­kez­nek a ma­gyar fő­vá­rosba.

Kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ádáz harc, kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért.

Me­ré­szebb tipp he­lyett úgy vél­jük, ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért Spa­nyol­or­szág­ban, ahol el­kez­dő­dött a baj­nok­ság.

Less be Ronaldo exének hálójába, oltári melleket villantott

Ronaldo exe oltári melleket villantott

Min­den ru­há­ját le­dobta a mo­dell. Da­ni­ella nec­ces ké­pek­kel szórja tele az in­ter­ne­tet. Van, ami­kor csak a há­ló­szerű anyag takar va­la­mics­két a bá­ja­i­ból, más­kor az sem...

Durva ítélet, nagyon ráfázott Cristiano Ronaldo

Durva ítélet, nagyon ráfázott Cristiano Ronaldo

Erre aztán senki sem szá­mí­tott.

Erre aztán senki sem szá­mí­tott. A Real Mad­rid ki­ál­lí­tott csil­laga játék he­lyett hosszú ideig gon­dol­kod­hat az el­kö­ve­tett bu­ta­sá­gain.

Ronaldo bunkó volt, durván leszólta a kritikusait

Ronaldo bunkó volt, durván leszólta a kritikusait

Ki­osz­totta kri­ti­ku­sait.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót hét­főn a mad­ridi bí­ró­ság fag­gatta, amely után a Real Mad­rid sztárja dur­ván ki­osz­totta kri­ti­ku­sait.

Micsoda apa, elolvadsz Ronaldo új fotójától

Micsoda apa, elolvadsz Ronaldo új fotójától

Cris­ti­ano Ro­naldo már három gyer­mek bol­dog és büszke édes­apja. A Real Mad­rid sztárja szom­ba­ton új képet osz­tott meg.

Cris­ti­ano Ro­naldo már három gyer­mek bol­dog és büszke édes­apja. A Real Mad­rid sztárja szom­ba­ton új képet osz­tott meg.

Meglepetés, Ronaldo Macedóniában áll munkába

Meglepetés, Ronaldo Macedóniában áll munkába

A Real Mad­rid klasszisa is pá­lyára lép.

A Real Mad­rid por­tu­gál klasszisa is csa­ta­sorsba áll, meg­kez­dő­dik szá­mára a 2017/18-as lab­da­rúgó idény.

Kié lesz a következő átigazolási világcsúcs? Cristiano Ronaldo elszólta magát

Kié lesz a következő átigazolási csúcs? Cristiano Ronaldo elszólta magát

Mos­tan­tól határ a csil­la­gos ég. Cris­ti­ano Ro­naldo, Leo Messi vagy más ked­véért rob­ban­ta­nak leg­kö­ze­lebb ban­kot?

Ütött az óra, Ronaldo börtönbe kerülhet

Ütött az óra, Ronaldo börtönbe kerülhet

Amíg a Real Mad­rid a ten­ge­ren­tú­lon tur­né­zik, addig leg­na­gyobb sztárja a spa­nyol fő­vá­ros­ban ma­radt. A sor­sá­ról dön­te­nek.

Amíg a Real Mad­rid a ten­ge­ren­tú­lon tur­né­zik, addig leg­na­gyobb sztárja a spa­nyol fő­vá­ros­ban ma­radt. A sor­sá­ról dön­te­nek.

Ronaldo csúnyán cserben hagyta rajongóit

Ronaldo csúnyán cserben hagyta rajongóit

Újra össze­csa­pott a Real Mad­rid és a Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata. Va­laki azon­ban na­gyon hi­ány­zott a miami meccs­ről.

Újra össze­csa­pott a Real Mad­rid és a Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata. Va­laki azon­ban na­gyon hi­ány­zott a miami meccs­ről.

Gólyahír a köbön: Ronaldónál az ikrek után jön a negyedik baba is

Gólyahír a köbön: Ronaldónál az ikrek után jön a negyedik baba is

Meg­erő­sí­tet­ték az ed­digi plety­kát. Az éppen ma nő­sülő Mes­si­vel szúr­tak ki a hírek idő­zí­té­sé­vel?

Ronaldónak durván beszóltak, balhés elődöntő jöhet

Ronaldónak durván beszóltak, balhés elődöntő jöhet

Ar­turo Vidal vette célba a por­tu­gált.

Be­szó­lás­sal me­le­gí­tett a chi­lei Ar­turo Vidal a por­tu­gá­lok el­leni mai Kon­fö­de­rá­ciós Kupa elő­dön­tőre. Cris­ti­ano Ro­nal­dót vette célba.

Cristiano Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

Bíróság elé állítják - börtönt kaphat Cristiano Ronaldo!

Bíróság elé állítják - börtönt kaphat Cristiano Ronaldo!

Élete harca jöhet.

Jú­lius 31. dél­előtt 11 óra. A vi­lág­sajtó fel­te­he­tően egy kis spa­nyol te­le­pü­lé­sen gyü­le­ke­zik majd, és egy gom­bos­tűt sem lehet majd le­ej­teni. Ro­nal­doaz éle­té­ért har­col­hat.

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Dagad a botrány, nem akárki sértette vérig Cristiano Ronaldót

Áll a bál Né­met­or­szág­ban.

Áll a bál még Né­met­or­szág­ban is. Bayern-sztár­ból lett szak­értő szólt be dur­ván a Real Mad­rid­tól el­vá­gyó por­tu­gál klasszis­nak.

Cristiano Ronaldo alkut kötött!

Cristiano Ronaldo alkut kötött!

Nincs egy napja, hogy meg­ír­tuk, sú­lyos bör­tön­évek fe­nye­ge­tik a világ egyik leg­jobb fo­cis­tá­ját, máris itt az újabb fej­le­mény. Cris­ti­ano Ro­naldo a jelek sze­rint meg­tört, és alkut kö­tött.

Nincs egy napja, hogy meg­ír­tuk, sú­lyos bör­tön­évek fe­nye­ge­tik a világ egyik leg­jobb fo­cis­tá­ját, máris itt az újabb fej­le­mény. Cris­ti­ano Ro­naldo a jelek sze­rint meg­tört, és alkut kö­tött. Igaz, fel­te­he­tően ez sem­mi­lyen ha­tás­sal nem lesz a jö­vő­jére - az arany­lab­dás tá­vozni akar a Real Mad­rid­ból, és bí­ró­ság elé is ál­lít­ják.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná. A nyár slá­gere lesz a por­tu­gál iga­zo­lása.

Kiszivárgott - megvan Cristiano Ronaldo új csapata!

Kiszivárgott - megvan Cristiano Ronaldo új csapata!

Egy­mil­li­ár­dos le­lé­pési díjat kel­lene fi­zet­nie a le­endő mun­kál­ta­tó­nak, de a Real Mad­rid meg­elég­szik 170 mil­li­ó­val.

Egy­mil­li­ár­dos le­lé­pési díjat kel­lene fi­zet­nie a le­endő mun­kál­ta­tó­nak, de a Real Mad­rid meg­elég­szik 170 mil­li­ó­val.

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Már min­dent meg­nyert a Re­al­lal.

A por­tu­gál klasszis ezen a nyá­ron le­lép­het a spa­nyol csa­pat­tól, amellyel már min­dent meg­nyert.

Felforr a véred, alig semmiben hűsöl Ronaldo barátnője

Felforr a véred, alig semmiben hűsöl Ronaldo barátnője

Újabb va­dító kép Ge­or­gi­ná­ról.

Újabb va­dító kép­pel ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt.

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Nem csak a pá­lyán, a pénz­tár­nál is tarol. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Velük ünnepelte Cristiano Ronaldo a BL-győzemet!

Velük ünnepelte Cristiano Ronaldo a BL-győzemet!

Tör­té­nel­met írtak.

A Real Mad­rid tör­té­nelmi si­kert ara­tott a Baj­no­kok Li­gája szom­bat esti dön­tő­jé­ben. A Ju­ven­tus le­győ­zé­sé­vel a spa­nyol baj­nok lett az első cím­védő az elit­li­gá­ban.

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

Ez a nyár sem múl­hat el olyan hír nél­kül. hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyja a Real Mad­ri­dot.

Ez a nyár sem múl­hat el olyan hír nél­kül. hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyja a Real Mad­ri­dot.

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés!

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már lehet tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés de­cem­beri győz­te­sét.

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

A Real klasszisa két gólt szer­zett.

A Real Mad­rid klasszisa két gólt szer­zett a Ju­ven­tus el­leni Baj­no­kok Li­gája dön­tő­ben.

C. Ronaldo dühös volt, vele balhézott a BL-döntőn

C. Ronaldo dühös volt, vele balhézott a BL-döntőn

Hiába nyert a Real Mad­rid a dön­tő­ben, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak nem volt ma­ra­dék­ta­la­nul elé­ge­dett.

Hiába nyert a Real Mad­rid a dön­tő­ben, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak nem volt ma­ra­dék­ta­la­nul elé­ge­dett.

Történelmi tett, erre várt Európa 25 évig

Történelem, erre várt Európa 25 évig

Cris­ti­ano Ro­naldo el­len­áll­ha­tat­lan volt, a Real Mad­rid lett a BL első dup­lá­zója. Az olasz Ju­ven­tus­nak semmi sem jön össze.

Cris­ti­ano Ro­naldo el­len­áll­ha­tat­lan volt, a Real Mad­rid lett a BL első dup­lá­zója. A Ju­ven­tus­nak semmi sem jön össze.

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Meg­rö­vi­dí­tette az ál­lam­kasszát.

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 2011 és 2014 kö­zött 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Beintett Ronaldo barátnője, jobb ajánlatot kapott

Beintett Ronaldo barátnője, jobb ajánlatot kapott

Ge­or­gina na­gyot lé­pett.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak ma­gasra ívelt a kar­ri­erje, és úgy fest, új ba­rát­nője is az ő pél­dá­ját kö­veti.

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd. Li­onel Messi most újabb díjat ka­pott.

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd. Li­onel Messi most újabb díjat ka­pott.

Ronaldónak elege van, ezt üzeni a gyalázkodóknak

Ronaldónak elege van, ezt üzeni a gyalázkodóknak

Ro­naldo meg­unta a fütty­kon­cer­tet.

Cris­ti­ano Ro­naldo nem tud olyan jól ját­szani, hogy ne fü­tyül­jék ki a szur­ko­lók.

Elképesztő, ezt a rekordot is megdöntötte Cristiano Ronaldo

Elképesztő, ezt a rekordot is megdöntötte Cristiano Ronaldo

Fé­lel­me­tes, hogy mennyien kö­ve­tik a Real Mad­rid klasszi­sát az Ins­tag­ra­mon.

Elképesztő, nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

Elképesztő, nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid. Ro­nal­dóék tör­té­nel­met ír­hat­nak a so­ro­zat­ban.

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid. Ro­nal­dóék tör­té­nel­met ír­hat­nak a so­ro­zat­ban.

Micsoda alakítás, C. Ronaldo őrületes volt

Micsoda alakítás, C. Ronaldo őrületes volt

A Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­ri­dot fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első meccsén. Cris­ti­ano Ro­naldo re­me­kelt.

A Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­ri­dot fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első meccsén. Cris­ti­ano Ro­naldo re­me­kelt.

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

Ge­or­gina nem gon­dol­ko­zott.

A Real Mad­rid sztárja ke­mé­nyen rá­szólt pár­jára, aki a jö­vő­ben két­szer is meg­gon­dolja, hogy mit te­gyen a háta mö­gött.

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Nem esett messze az alma a fá­já­tól.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Micsoda verseny, repül C. Ronaldo és Messi is

Micsoda verseny, repül Leo Messi és Cristiano Ronaldo is

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom vagy ki­vált­ság?

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom vagy ki­vált­ság? Ren­ge­te­get utaz­nak a lab­da­rú­gók, né­me­lyi­kük kis túl­zás­sal a fél éle­tét re­pü­lő­gé­pe­ken tölti.

Ez indítja be Ronaldót, vallott a popsimodell

Ez indítja be Ronaldót, vallott a popsimodell

Újabb hölgy ko­tyo­gott ki tit­ko­kat Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról.

Újabb hölgy ko­tyo­gott ki tit­ko­kat Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról. A Real Mad­rid sztárja meg­csalta volna ba­rát­nő­jét.

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Sú­lyos vád­dal il­le­tik nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­ját. A sztár máris re­a­gált.

Sú­lyos vád­dal il­le­tik nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­ját. A sztár máris re­a­gált.

Egy szál bugyiban terpeszt Ronaldo exe

Egy szál bugyiban terpeszt Cristiano Ronaldo exe

Eze­ket a mel­le­ket na­gyon sokat látta a por­tu­gál sztár.

Eze­ket a mel­le­ket na­gyon sokat látta a por­tu­gál sztár.

Így még nem láttad! Cristiano Ronaldo teljesen meztelen

Így még nem láttad! Cristiano Ronaldo teljesen meztelen

Le­vet­kő­zött a Real Mad­rid sztárja.

A Real Mad­rid fut­ball­sztárja ha­tal­mas meg­le­pe­tést oko­zott leg­újabb ké­pé­vel a kö­zös­ségi ol­da­lán.

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

Katia Aveiro tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, ami­ket sze­ret­né­nek be­haj­tani rajta. Hiába ke­re­sik.

Katia Aveiro tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, ami­ket sze­ret­né­nek be­haj­tani rajta. Hiába ke­re­sik.

Egy szál tangában Ronaldo exe

Egy szál tangában meztelenkedik Ronaldo exe

For­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­ják.

A chi­lei szép­ség for­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­ják.

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt.

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt, a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tét pedig 27,85 mil­li­óra.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Mintha nem is a ma­gya­rok miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Ideje újra meg­lepni őket a vb-se­lej­te­zőn. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Ideje újra meg­lepni őket a szom­bati vb-se­lej­te­zőn. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja jól vá­lasz­tott...

A Real Mad­rid sztárja körül rend­sze­re­sen szem­re­való höl­gye­ket lá­tunk, új párja is rend­kí­vüli je­len­ség...

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

Ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa.

Ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa.

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Ezt a nőt jegyezte el Cristiano Ronaldo!

Ezt a nőt jegyezte el Cristiano Ronaldo!

El­kelt a sztár­fo­cista. A lány­ké­rés híre az egész vi­lá­got meg­lepte. Már csak azért is, mert sokak sze­rint ezzel a lánnyal nem jár job­ban mint Iri­ná­val.

El­kelt a sztár­fo­cista. A lány­ké­rés híre az egész vi­lá­got meg­lepte. Már csak azért is, mert sokak sze­rint ezzel a lánnyal nem jár job­ban mint Iri­ná­val, a szu­per­mo­del­lel.

Messi és Ronaldo együtt sem keres többet ennél a sportolónál

Messi és Ronaldo együtt sem keres többet ennél a sportolónál

Őrü­le­tes va­gyont hal­mo­zott fel Li­onel Messi és Cris­ti­ano Ro­naldo, de még min­dig nem ele­get...

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ki­ka­pott a Real Mad­rid.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Az fut­bal­lista örö­met oko­zott.

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

Cristiano Ronaldónak a pénz nem minden

Cristiano Ronaldónak a pénz nem minden

Őrült össze­get aján­lot­tak a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak.

A Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak annyi pénzt aján­lot­tak, hogy biz­to­san el­gon­dol­ko­zott rajta.

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

El­lopta a showt Zü­rich­ben Cris­ti­ano új ba­rát­nője. Már ko­ráb­ban is lát­ták őket együtt, de most nyil­vá­no­san is fel­vál­lalta a hu­szon­egy éves pop­si­cso­dát. Egy­sze­rűen eláll a lé­leg­ze­tünk.

El­lopta a showt Zü­rich­ben Cris­ti­ano új ba­rát­nője. Már ko­ráb­ban is lát­ták őket együtt, de most nyil­vá­no­san is fel­vál­lalta a hu­szon­egy éves pop­si­cso­dát.

Ronaldo fejére újabb korona került

Cristiano Ronaldo fejére újabb korona került

A por­tu­gál nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek.

A por­tu­gál Eu­rópa-baj­nok nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek, aki nem je­lent meg a díj­át­adón. Ki­hir­det­ték a Pus­kás-díjat is.

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

Nem könnyű a sztár­fo­cista fi­á­nak, Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-nak.

Nem könnyű a sztár­fo­cista fi­á­nak: Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-t sok ver­bá­lis tá­ma­dás éri édes­apja miatt.

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Nem min­den­hol arat a Real arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem?

Még­sem min­den­hol arat a Real Mad­rid arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem a gól­lö­vés­ben?

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember. Ma ismét üzent...

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember, ma, Ka­rá­csony nap­ján is azokra gon­dolt, akik az éle­tü­kért ret­teg­nek.

Ledöbbent Cristiano Ronaldo, kik bújtak az ágyába szexelni

Ledöbbent Cristiano Ronaldo, kik bújtak az ágyába szexelni

Han­cú­roz­tak egy jót nála.

Han­cú­roz­tak egy jót nála. Az arany­lab­dás Real Mad­rid-sztár is ren­de­sen meg­le­pő­dött a tör­tén­te­ken.

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real Mad­rid sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét, Ge­or­gina Rod­ri­guezt egy ét­te­rem­ben.

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real Mad­rid sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét, Ge­or­gina Rod­ri­guezt egy ét­te­rem­ben.

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Hi­báz­tak a France Fo­ot­ball­nál.

Habár csak hét­főn este je­len­tik be, hogy ki nyeri idén az Arany­lab­dát, a France Fo­ot­ball cím­lapja már le­lep­lezte a győz­test.

Cristiano Ronaldo hajat festetett

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Meglepődtél? Ő lett a világ legjobb focistája

Meglepődtél? Ő lett a világ legjobb focistája

Ennyit ér a Baj­no­kok Li­gája és az Eb-siker. Cris­ti­ano Ro­naldo ne­gye­dik Arany­lab­dá­já­val ül­dözi to­vább Li­onel Mes­sit.

Ennyit ér a Baj­no­kok Li­gája és az Eb-siker. Cris­ti­ano Ro­naldo ne­gye­dik Arany­lab­dá­já­val ül­dözi to­vább Li­onel Mes­sit.