CÍMKE: 'cipő'

Nem hiszed el, miben jelent meg a magyar foci új csillaga

Nem hiszed el, miben jelent meg a magyar foci új csillaga

Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak tény­leg kez­de­nie kel­lene a szlo­vá­kok ellen.

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Bárki megirigyelhet: Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Ez a le­hető leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. A titok egyet­len apró, ám csep­pet sem el­ha­nya­gol­ható trükk. Máris mond­juk és ter­mé­sze­te­sen mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Ez a fiatal nő olyat tett az utcán, hogy ledöbbentek körülötte az emberek

Ez a fiatal nő olyat tett az utcán, hogy ledöbbentek körülötte az emberek

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, de el­ké­pesztő módon má­szott ki be­lőle.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, de el­ké­pesztő módon má­szott ki be­lőle.

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái.

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái.

Ez a cipődivat tarol majd tavasszal: Szuperszexi lábat csinál a nőknek

Meghökkentő lesz a tavaszi cipődivat - te vajon a rajongójává válsz?

Meg­lepő és kü­lön­le­ges di­vatra ké­szülj idén ta­vas­szal. Nézd meg, mit hoz a már­cius.

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

A ter­ve­zők na­gyot al­kot­tak.

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik. A ter­ve­zők na­gyot al­kot­tak.

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők.

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők. Ki­hagy­ha­tat­lan ez a ro­man­ti­kus stí­lus, mely nő­i­essé és sze­xissé va­rá­zsol min­den női láb­fe­jet. Már nincs is messze a ta­vasz, ér­de­mes várni rá!

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a szu­per csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket. Nem kell hozzá ven­dég­ségbe men­ned, vedd fel az ün­nepi va­cso­rá­hoz.

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a szu­per csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket. Nem kell hozzá ven­dég­ségbe men­ned, vedd fel az ün­nepi va­cso­rá­hoz, ebéd­hez! Mu­tat­juk a ka­rá­csony leg­dö­gö­sebb és leg­ele­gán­sabb ci­pőit, csiz­máit.

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett.

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett.

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies!

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies! Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egy csi­nos da­ra­bot!

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy túl­zásba estek a ter­ve­zők? Hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te!

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy ez­út­tal túl­zásba estek a ter­ve­zők? Sze­rin­ted hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te! Ha eset­leg ta­lál­tál olyat a fel­ho­za­ta­lunk­ban, ami még be­le­fér az íz­lés­vi­lá­godba, ne té­to­vázz, va­dászd le és di­va­tozz ked­vedre!

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után...

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után Cipő kö­vet­ke­zik azon a lis­tán, kinek gyúj­tot­tak a leg­töb­ben vir­tu­á­lis gyer­tyát. Meg­döb­bentő szo­ká­sok....

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, ké­nyel­mes és ma­gá­val ra­gadó. Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

A leg­újabb trend sze­rint olyan dí­szí­tést ka­pott a tor­na­cipő, hogy attól egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Az or­gaz­musra való ké­pes­ség meg­szű­né­sé­hez is ve­zet­het a nő­i­es­ség jel­ké­pé­nek szá­mító darab vi­se­lése.

Az or­gaz­musra való ké­pes­ség meg­szű­né­sé­hez is ve­zet­het a nő­i­es­ség jel­ké­pé­nek szá­mító darab vi­se­lése.

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kúért. A világ leg­drá­gább ci­pője azon­ban mil­li­ár­dos tétel.

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kért. A világ leg­drá­gább ci­pő­jé­nek több mil­li­árd fo­rin­tos ára azon­ban a leg­töb­bünk le­he­tő­sé­geit sok­szo­ro­san meg­ha­ladná. Lás­suk, mi kerül ennyibe egy pár cipőn, ame­lyet tény­leg csak az iga­zán gaz­da­gok en­ged­het­nek meg ma­guk­nak.

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Talán soha nem is megy ki iga­zán a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli.

Talán soha nem is megy ki a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli. Idő­ről-időre meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain.

Szörnyű fájdalmairól vallott Szinetár Dóra

Szörnyű fájdalmairól vallott Szinetár Dóra

A szí­nésznő ne­he­zen vi­seli a har­ma­dik ter­hes­sége utáni idő­sza­kot.

A szí­nésznő ne­he­zen vi­seli a har­ma­dik ter­hes­sége utáni idő­sza­kot, ezért derék,- hát- és ge­rinc­kí­mélő láb­be­lit kell hor­da­nia.

Ez a cipő lesz az ősz legszexibb divatja! Álomszép leszel!

Ez a cipő lesz az ősz legszexibb divatja! Álomszép leszel!

Nőies, szexi és ké­nyel­mes fazon.

Nőies, szexi és ké­nyel­mes fazon, amit egy­sze­rűen imádni fogsz.

Ez a cipődivat tarol ősztől

Ez a cipődivat tarol ősztől

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani.

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani, a leg­sze­xibb da­ra­bo­kat. Most még vá­lo­gat­hatsz a csi­nos cipők kö­zött. Ter­vezd meg me­lyi­ket mihez ven­néd fel. Mire itt az ősz, már csak be kell sze­rez­ned őket.

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Ez a szu­per­nő­ies fazon nem­csak ele­gánssá teszi az öl­tö­zé­ked, hanem ké­nyel­me­sen mo­zog­hatsz benne egész nap. Mu­tat­juk a leg­újabb vál­to­za­to­kat!

Ismét hódít a ci­ca­sa­rok és most még job­ban uralja a tren­det! Ez a szu­per­nő­ies fazon nem­csak ele­gánssá teszi az öl­tö­zé­ked, hanem ké­nyel­me­sen mo­zog­hatsz benne egész nap. Mu­tat­juk a leg­újabb vál­to­za­to­kat!

Őrület, de igaz, ezért lesz mindennél nagyobb divat a mintás zokni

Őrület, de igaz, ezért lesz mindennél nagyobb divat a mintás zokni

Egy idő­ben na­gyon menő volt, aztán úgy tűnt, vég­leg le­ál­do­zott neki...

Egy idő­ben na­gyon menő volt, aztán úgy tűnt, vég­leg le­ál­do­zott ennek a trend­nek...

Itt a nyár legnagyobb divatdobása, ennél szexibb női cipő egyszerűen nincs

Itt a nyár legnagyobb divatdobása, ennél szexibb női cipő egyszerűen nincs

Is­mer­kedj meg a trend leg­újabb fa­zon­ja­i­val.

Szu­per­nő­cis masni hódít a láb­beli osz­tá­lyon, ettől tel­je­sen be­gő­zöl­nek a pasik! Is­mer­kedj meg a trend leg­újabb fa­zon­ja­i­val, egy­sze­rűen nem lehet be­telni velük!

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Ettől tu­tira ki­akadsz, ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat! A meg­hök­kentő meg­le­pe­tést hátul ke­resd!

Ettől tu­tira ki­akadsz, ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat! A meg­hök­kentő meg­le­pe­tést hátul ke­resd!

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Uru­guay ellen lép pá­lyára a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Uru­guay ellen lép pá­lyára a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let. Ebből a fa­zon­ból a leg­jobb, ha egy­ből ket­tőt ve­szel.

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let. Ebből a fa­zon­ból a leg­jobb, ha egy­ből ket­tőt ve­szel, mert a nagy me­leg­ben is imádni fogod. Szu­per pa­pucs a min­den­napi te­en­dők el­in­té­zé­sé­hez, igazi ked­venc ro­han­gá­lós. Ki­hagy­ha­tat­lan fazon!

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók...

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val!

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val! Igazi szu­per nőies fa­zo­nok, pán­tok, szí­nek az idei láb­be­li­ken. Mu­tat­juk a nyár ked­ven­ceit, le­gyen a te ked­ven­ced is az egyik! Ezt a szandi a nyári esték nagy szen­zá­ci­ója lesz!

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san. Mu­tat­juk a vá­lasz­té­kot.

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san. Ta­va­szi cipők, nyári szan­dá­lok, ma­gas­sarkú és lapos fa­zon­ban, ké­nyel­mes fut­ká­ro­zós, és esti ki­me­nő­ben egy­aránt. Mu­tat­juk a vá­lasz­té­kot.

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Hor­váth Éva teste meg­vál­to­zott.

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Ez a divat tarol majd tavasszal: jön a legszuperebb cipő, ami mindent visz!

Ez a divat tarol majd tavasszal: jön a legszuperebb cipő, ami mindent visz!

Ké­nyel­mes, lát­vá­nyos, dögös és szexi. Kell ennél tö­ké­le­te­sebb kom­bi­ná­ció? Imádni fogod.

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Vissza­jön a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon.

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Végre itt a ta­vasz és elő­ke­rül­het­nek a kü­lön­böző fa­zonú edző­ci­pők! Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is.

Végre itt a ta­vasz és elő­ke­rül­het­nek a kü­lön­böző fa­zonú edző­ci­pők! Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is. Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője, ezt te is imádni fogod

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője, ezt te is imádni fogod

Tud­tad, hogy a tor­na­cipő az ed­di­gi­nél is ké­nyel­me­sebb lehet?

Tud­tad, hogy a tor­na­cipő az ed­di­gi­nél is ké­nyel­me­sebb lehet? Jön a slip-on, a fűző nél­küli, be­bú­jós vál­to­zat! Csak be­le­ug­rasz, egész nap lót­hatsz-fut­hatsz benne, és nem fáj­dul meg a lábad!

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat, hidd el, a ké­nye­le­mért nem kell le­mon­da­nod a szép láb­be­lik­ről! Mu­tat­juk a di­va­tos da­ra­bo­kat.

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést!

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő! Ta­vas­szal raj­tad a sor, vi­seld a hét­köz­na­pok­ban! Mu­tat­juk az iz­gal­mas mo­del­le­ket.

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. Te mit csi­nál­nál ezzel a ci­pő­vel?

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. Te mit csi­nál­nál ezzel a ci­pő­vel?

Ilyen színű cipő lesz az idei tél nagy kedvence

Ilyen színű cipő lesz az idei tél nagy kedvence

Vá­lassz ele­gáns színt és ké­nyel­mes cipőt idén télen! Meg­te­he­ted! Ra­gyogj benne min­den al­ka­lom­mal, bár­hová fel­ve­he­ted.

Vá­lassz ele­gáns színt és ké­nyel­mes cipőt idén télen! Meg­te­he­ted! Ra­gyogj benne min­den al­ka­lom­mal, bár­hová el­me­hetsz benne. Iga­zán csi­nos, szexi és va­dító le­hetsz, ha ezt vi­se­led. Imádni fog­ják a lá­ba­don a férfiak az ál­ta­lad vá­lasz­tott láb­be­lit ebben a szín­ben! Akár ki­rán­du­lás­hoz, akár egy bu­liba ve­szed fel.

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket, szí­nezd be a na­po­dat.

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Néhány zseniális cipő, ami egy egyszerű fekete ruhát is ünnepivé varázsol

Néhány zseniális cipő, ami egy egyszerű fekete ruhát is ünnepivé varázsol

Ezek a cipők al­kal­mivá va­rá­zsol­ják a leg­egy­sze­rűbb ru­há­kat is!

Ezek a cipők al­kal­mivá va­rá­zsol­ják a leg­egy­sze­rűbb ru­há­kat is!

2018 divatújdonsága: Egyetlen apróságtól lesz szexi a női bokacsizma

2018 divatújdonsága: Egyetlen apróságtól lesz szexi a női bokacsizma

Tom­bol a bo­ka­csizma-sze­zon! A prak­ti­kus és trendi láb­beli egyet­len ap­ró­ság­tól lesz ké­nyel­me­sebb és sze­xibb! Mu­tat­juk az új stí­lust!

Tom­bol a bo­ka­csizma-sze­zon! A prak­ti­kus és trendi láb­beli egyet­len ap­ró­ság­tól lesz ké­nyel­me­sebb és sze­xibb! Mu­tat­juk az új stí­lust!

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Szinte forr a net! Végre itt a mentő meg­ol­dás, egy szu­per japán ta­lál­mány.

Mi­csoda ötlet, szinte forr a net! Pá­ron­ként ren­dezve tá­rol­ha­tod a ci­pő­i­det, még­hozzá jól át­te­kint­he­tően.

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Ki­a­bá­lásba tor­kol­lott egy rend­őri vizit.

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit az ang­liai High Wy­combe-ban ta­lál­ható me­cset­ben, mi­u­tán a rend­őrök ci­pő­ben lép­tek be a szen­télybe.

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog.

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog, de egy kis prak­ti­ká­val olyan ra­gyo­góvá va­rá­zsol­hat­juk a láb­be­lin­ket, mintha csak új lenne.

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik.

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik. A glit­te­res, csil­logó ci­pőcs­kék nem­csak Vic­to­ria Beck­ham leg­újabb kol­lek­ci­ó­jába ke­rül­tek be, a leg­több di­vat­ház ki­fu­tóin hó­dí­ta­nak, és ha­ma­ro­san a vá­rosi ut­cá­kon is meg­je­len­nek.

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek.

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek. Bát­ran vi­sel­he­ted szok­nyá­hoz vagy nad­rág­hoz.

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Ele­ged van abból, hogy a cipők sza­na­szét he­ver­nek az elő­szo­bá­ban és sem­mi­nek nincs helye? Ezek­kel a meg­ol­dá­sok­kal min­dig ren­det tart­hatsz ott­hon!

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Nem elég, hogy ret­te­ne­te­sen csú­nyák, de min­den bi­zonnyal ké­nyel­met­le­nek is ezek a cipők. Azért a fel­tű­nési visz­ke­teg­ség­nek is van ha­tára!

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jó ízű át­ve­rés.

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés. Té­vedni em­beri dolog.

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Ezek az al­kalmi da­ra­bok egész messzi­ről is rád irá­nyít­ják a te­kin­te­te­ket.

Van az a pil­la­nat és az a ka­te­gó­ri­ájú cipő, ami­kor a nő szí­vest-örö­mest le­mond a ké­nye­lem­ről. Mu­ta­tunk is né­hány ilyet. Egy biz­tos: ezek az al­kalmi da­ra­bok egész messzi­ről is ga­ran­tál­tan rád irá­nyít­ják a te­kin­te­te­ket.

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték!

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték!

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt.

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Gyilkos divat: Ezek a cipők teljesen hazavágják a lábadat

Gyilkos divat: Ezek a cipők teljesen hazavágják a lábadat

Mu­tat­juk, ho­gyan óvd meg a lábad!

El­ké­pesztő, mit mű­vel­nek a női láb­bal a di­va­tos és álom­szép cipők! Mu­tat­juk, mit te­hetsz azért, hogy lábad meg­ússza ki­kép­zést.

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös és iga­zán kü­lön­le­ges. Ezt a di­va­tot imádni fogod!

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös és iga­zán kü­lön­le­ges. Ezt a di­va­tot imádni fogod!

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Egész nap ro­han­gálsz és nem sze­ret­nél víz­hó­lya­go­kat a tű­sar­kú­tól? Nem cso­dál­juk! Sze­ren­csére van meg­ol­dás.

Egész nap ro­han­gálsz és nem sze­ret­nél víz­hó­lya­go­kat a tű­sar­kú­tól? Nem cso­dál­juk!

Megérkeztek a meztelen cipők! Most tényleg mindent megmutatnak a nők

Megérkeztek a meztelen cipők! Most tényleg mindent megmutatnak a nők

A né­hány pánt­ból álló nyári szan­dá­lok és a test­színű, nude cipők után az idei sze­zon sztárja a mez­te­len cipő.

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál! És ebben biz­to­san hó­dít­hatsz!

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál! És ebben biz­to­san hó­dít­hatsz! Ha ezt meg­lá­tod, nem hi­szel majd a sze­med­nek: az ele­gáns ma­gas­sar­kúk egér­fü­le­ket kap­tak!

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Lé­leg­zet­el­ál­lító szí­ne­ket vá­lassz!

Ha a ci­pő­di­va­tot néz­zük, idén nyá­ron az ele­gan­ciáé és nő­i­es­ségé lesz a fő­sze­rep. Lé­leg­zet­el­ál­lító színű to­pán­kák­ban ra­gyog­nak majd a nők.