CÍMKE: 'cipő'

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Uru­guay ellen lép pá­lyára a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat.

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

Mu­tat­juk a nyár ked­ven­ceit.

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val!

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let. Ebből a fa­zon­ból a leg­jobb, ha egy­ből ket­tőt ve­szel.

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let. Ebből a fa­zon­ból a leg­jobb, ha egy­ből ket­tőt ve­szel, mert a nagy me­leg­ben is imádni fogod. Szu­per pa­pucs a min­den­napi te­en­dők el­in­té­zé­sé­hez, igazi ked­venc ro­han­gá­lós. Ki­hagy­ha­tat­lan fazon!

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

A ci­ca­sar­kúak vissza­tér­tek és job­ban ural­ják a di­va­tot, mint az­előtt!

Nőies és mégis ké­nyel­mes fa­zo­nok a ta­va­szi trend­ben, mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rát.

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Der­mesztő a lát­vány...

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Végre itt a ta­vasz és elő­ke­rül­het­nek a kü­lön­böző fa­zonú edző­ci­pők! Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is. Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san. Mu­tat­juk a vá­lasz­té­kot.

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san. Ta­va­szi cipők, nyári szan­dá­lok, ma­gas­sarkú és lapos fa­zon­ban, ké­nyel­mes fut­ká­ro­zós, és esti ki­me­nő­ben egy­aránt. Mu­tat­juk a vá­lasz­té­kot.

Ez a divat tarol majd tavasszal: jön a legszuperebb cipő, ami mindent visz!

Ez a divat tarol majd tavasszal: jön a legszuperebb cipő, ami mindent visz!

Ké­nyel­mes, lát­vá­nyos, dögös és szexi. Kell ennél tö­ké­le­te­sebb kom­bi­ná­ció? Imádni fogod.

Ké­nyel­mes, lát­vá­nyos, dögös és szexi. Kell ennél tö­ké­le­te­sebb kom­bi­ná­ció? Imádni fogod.

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon, s így máris egy ki­csit iz­gal­ma­sabb lett ez a nem túl szexi darab. Adj egy esélyt ennek a fa­zon­nak, vi­seld ta­vas­szal. Lehet, hogy meg­sze­re­ted.

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat, hidd el, a ké­nye­le­mért nem kell le­mon­da­nod a szép láb­be­lik­ről! Mu­tat­juk a di­va­tos da­ra­bo­kat.

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő!

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő! Ta­vas­szal raj­tad a sor, vi­seld a hét­köz­na­pok­ban! Mu­tat­juk az iz­gal­mas mo­del­le­ket.

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Ilyet még nem lát­tunk.

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. A vé­le­mé­nyek is meg­osz­la­nak a szép­sé­gé­ről. Te mit csi­nál­nál vele?

Néhány zseniális cipő, ami egy egyszerű fekete ruhát is ünnepivé varázsol

Néhány zseniális cipő, ami egy egyszerű fekete ruhát is ünnepivé varázsol

Ezek a cipők al­kal­mivá va­rá­zsol­ják a leg­egy­sze­rűbb ru­há­kat is! Cso­dá­la­tos csil­lo­gás a par­ti­kon, ez az idei év trendje.

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket, szí­nezd be a na­po­dat, akkor is, ha bal láb­bal kel­tél fel!

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket, szí­nezd be a na­po­dat, akkor is, ha bal láb­bal kel­tél fel! A gye­re­kek is imádni fog­ják. Mu­tat­juk a mo­del­le­ket!

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk.

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Szinte forr a net! Végre itt a mentő meg­ol­dás! Pá­ron­ként ren­dezve tá­rol­ha­tod a ci­pő­i­det, még­hozzá jól át­te­kint­he­tően.

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Csi­lo­gnak-vil­log­nak a tren­dibb cipők!

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik. A glit­te­res, csil­logó ci­pőcs­kék a leg­több di­vat­ház ki­fu­tóin hó­dí­ta­nak.

Ilyen izgalmas még sosem volt a divat: Szőrös lett a nők...

Ilyen izgalmas még sosem volt a divat: Szőrös lett a nők...

Ki­sző­rö­söd­tél? Nincs azzal semmi baj, mert az idén min­dent be­bo­rít a bunda. Ha di­va­tos akarsz lenni, akkor most már a ci­pő­det is szőr­rel vi­se­led.

Ki­sző­rö­söd­tél? Nincs azzal semmi baj, mert az idén min­dent be­bo­rít a bunda. Ha iga­zán di­va­tos akarsz lenni, akkor most már a ci­pő­det is szőr­pom­pon­nal vagy szőr­me­rá­tét­tel vi­se­led. A láb­ra­va­lók sem ma­rad­hat­nak ki az idén a sző­rös dí­szí­tő­ele­mek­ből.

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit az ang­liai High Wy­combe-ban ta­lál­ható me­cset­ben.

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit egy ang­liai me­cset­ben.

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek. Bát­ran vi­sel­he­ted szok­nyá­hoz vagy nad­rág­hoz, tuti lesz a si­ke­red benne.

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés. Té­vedni em­beri dolog.

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog, de egy kis prak­ti­ká­val olyan ra­gyo­góvá va­rá­zsol­hat­juk a láb­be­lin­ket, mintha csak új lenne.

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog, de egy kis prak­ti­ká­val olyan ra­gyo­góvá va­rá­zsol­hat­juk a láb­be­lin­ket, mintha csak új lenne.

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Ele­ged van abból, hogy a cipők sza­na­szét he­ver­nek az elő­szo­bá­ban és sem­mi­nek nincs helye?

Ele­ged van abból, hogy a cipők sza­na­szét he­ver­nek az elő­szo­bá­ban és sem­mi­nek nincs helye? Ezek­kel az egy­szerű meg­ol­dá­sok­kal min­dig ren­det tart­hatsz ott­hon!

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Van az a pil­la­nat és az a ka­te­gó­ri­ájú cipő, ami­kor a nő szí­vest-örö­mest le­mond a ké­nye­lem­ről. Mu­ta­tunk is né­hány ilyet.

Van az a pil­la­nat és az a ka­te­gó­ri­ájú cipő, ami­kor a nő szí­vest-örö­mest le­mond a ké­nye­lem­ről. Mu­ta­tunk is né­hány ilyet. Egy biz­tos: ezek az al­kalmi da­ra­bok egész messzi­ről is ga­ran­tál­tan rád irá­nyít­ják a te­kin­te­te­ket.

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Azért min­den­nek van ha­tára.

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték! Nem ta­lá­lunk sza­va­kat!

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös és iga­zán kü­lön­le­ges. Ezt a di­va­tot imádni fogod!

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös és iga­zán kü­lön­le­ges. Ezt a di­va­tot imádni fogod!

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek.

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Egész nap ro­han­gálsz és nem sze­ret­nél víz­hó­lya­go­kat a tű­sar­kú­tól? Nem cso­dál­juk!

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál!

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál! És ebben biz­to­san hó­dít­hatsz! Az ele­gáns ma­gas­sar­kúk egér­fü­le­ket kap­tak.

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Ha a ci­pő­di­va­tot néz­zük, idén nyá­ron az ele­gan­ciáé és nő­i­es­ségé lesz a fő­sze­rep.