2017-ben ezt hordják a divatos nők! Minél színesebb, annál jobb!

2017-ben ezt hordják a divatos nők! Minél színesebb, annál jobb!

Végre el­pa­kol­hat­juk a szek­rény mé­lyére a nagy csiz­má­kat és a téli ci­pő­ket.

Az ultraszexi szandálok már a kifutókon a nyári bevetésekre

Az ultraszexi szandálok már a kifutókon a nyári bevetésekre

Iz­gal­mas pán­tok és magas sar­kak jel­lem­zik az idei nyári tren­det. Íme, a leg­di­va­to­sabb da­ra­bok!

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

A francia nők szerint ez a tökéletes cipősarok-méret

A francia nők szerint ez a tökéletes cipősarok-méret

A fran­cia nők­ben min­dig bíz­ha­tunk. Most azt árul­ják el, hogy me­lyik az a ci­pő­sa­rok, ame­lyik egy­szerre ké­nyel­mes, és re­me­kül áll a lá­ba­don.

A fran­cia nők­ben min­dig bíz­ha­tunk, ha di­vat­ta­nácsra van szük­ség. Most azt árul­ják el, hogy me­lyik az a ci­pő­sa­rok, ame­lyik egy­szerre ké­nyel­mes, és re­me­kül áll a lá­ba­don.

Ez a 6 egyszerű ruhadarab minden alacsony nőnek jól áll

Ez a 6 egyszerű ruhadarab minden alacsony nőnek jól áll

Ha nem vagy elé­ge­dett a ma­gas­sá­god­dal, nyújtsd az ala­kod! Meg­mu­tat­juk, mely ru­ha­da­ra­bok a leg­elő­nyö­seb­bek szá­modra.

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Akad­nak olyan csi­nos láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem jobb ha­tá­súak is, mint a lapos cipők. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Akad­nak olyan csi­nos láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem jobb ha­tá­súak is, mint a lapos cipők. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Ez az eszköz forradalmasítja a cipőbekötést!

Ez az eszköz forradalmasítja a cipőbekötést!

3000 Ft, és min­den ci­pő­höz jó!

Az ön­be­fű­zős cipőt még nem lehet itt­hon kapni, és drága is lesz! Itt van egy 3000 Ft-os al­ter­na­tíva, ami min­den ci­pő­höz jó! Nincs több masni, nincs több té­pő­zár!

A legújabb cipődivat, amitől minden régi ruhában szexi leszel

A legújabb cipődivat, amitől minden régi ruhában szexi leszel

2017 nagy do­bása!

2017 nagy do­bása, hogy a nyolc­va­nas évek óta elő­ször vissza­tér a ci­pő­di­vatba a fehér. Laza és szexi le­hetsz így!

Dögösebb nem is lehetne a nyári cipődivat! Imádni fogjuk!

Dögösebb nem is lehetne a nyári cipődivat! Imádni fogjuk!

Ha­ma­ro­san le­rúg­hat­juk a csiz­má­kat és újra szexi kis­ci­pőkbe búj­ha­tunk.

Ha­ma­ro­san le­rúg­hat­juk a vas­tag csiz­má­kat és újra szexi kis­ci­pőkbe búj­tat­hat­juk a lá­bun­kat. Idén sem kell az egy­han­gú­ság­tól tar­ta­nunk, ha láb­beli trend­ről van szó.

Tavasszal cipő lesz a zokni! Így villantanak szexi lábakat a nők

Tavasszal cipő lesz a zokni! Így villantanak szexi lábakat a nők

Vi­selj a ci­pő­höz passzoló zok­nit!

Bo­ká­hoz si­muló csiz­mák ve­lúr­ból, bár­sony­ból vagy szí­nes szö­vet­ből, mintha a ci­pő­höz szín­ben passzoló zok­nit vi­sel­nél?

Őrület, ez lesz az év cipője, pedig rémes

Őrület, ez lesz az év cipője, pedig rémes

A nagy di­vat­cé­gek úgy dön­töt­tek, hogy teret adnak a ké­nye­lem­nek.

A nagy di­vat­cé­gek úgy dön­töt­tek, hogy teret adnak a ké­nye­lem­nek. Az új pa­pucs­ci­pő­vel min­den nő sutba dob­hatja a ma­gas­sar­kú­ját.

90 ezer forint és mindenki ezt akarja!

90 ezer forint és mindenki ezt akarja! - Órák alatt el is fogyott Budapesten!

Bu­da­pes­ten órá­kat áll­tak sorba érte az em­be­rek. Van­nak, akik már pén­tek este ki­áll­tak, hogy szom­ba­ton meg­ve­hes­sék. De el is fo­gyott órák alatt - őrült világ!

Bu­da­pes­ten órá­kat áll­tak sorba érte az em­be­rek. Van­nak, akik már pén­tek este ki­áll­tak, hogy szom­ba­ton meg­ve­hes­sék. De el is fo­gyott órák alatt - őrült világ! És mindez va­ló­szí­nű­leg csak azért, mert egy híres ember a nevét adta hozzá.

Álomszép magassarkúban hódíthatsz tavasszal! Vadító leszel benne!

Álomszép magassarkúban hódíthatsz tavasszal! Vadító leszel benne!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ma­gas­sar­kút sze­rezz be 2017 ta­va­szára.

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ma­gas­sar­kút sze­rezz be 2017 ta­va­szára. Cso­dá­san fogsz ki­nézni és min­denki meg­for­dul utá­nad, ha ezt ve­szed fel.

A legszebb cipők, hogy istennő légy szilveszterkor!

A legszebb cipők, hogy istennő légy szilveszterkor!

Mu­tat­juk a leg­csi­no­sabb láb­be­li­ket

Meg­mu­tat­juk a leg­csi­no­sabb ün­nepi láb­be­li­ket, hogy a ne csak te, de a lábad is ra­gyog­has­son!

Most leesik az állad: ezért érdemes gyűjteni a leszakadt gombokat

Most leesik az állad: ezért érdemes gyűjteni a leszakadt gombokat

Mit ké­szí­te­nél, ha ren­ge­teg kü­lön­böző színű és for­májú gom­bod lenne? Gyűjtsd össze őket, vagy vá­sá­rolj!

A legjobb ötletek, hogy a régi cipőd úgy nézzen ki, mintha új lenne

A legjobb ötletek, hogy a régi cipőd úgy nézzen ki, mintha új lenne

Le­gyen a láb­be­lid lakk­bőr vagy fehér bőr­csizma, sokat levon a szép­sé­gé­ből, ha kar­co­lá­sok és fol­tok csú­fít­ják.

Nem azt kaptam, amit rendeltem!

Nem azt kaptam, amit rendeltem! Most mit tehetek?

Mit lehet ilyen hely­zet­ben tenni? Utá­na­jár­tunk!

Egyre töb­ben vá­sá­rol­nak in­ter­ne­ten ke­resz­tül - és ezzel együtt egyre több­ször for­dul elő, hogy rossz ter­mé­ket szál­lí­ta­nak ki. Mit lehet ilyen hely­zet­ben tenni?

Hoppá! Nem találod ki, hol vásárol Keresztes Ildikó

Hoppá! Nem találod ki, hol vásárol Keresztes Ildikó

Aki azt gon­dolná, hogy a nép­szerű éne­kesnő két kéz­zel szórja a pénzt, az ha­tal­ma­sat téved.

Aki azt gon­dolná, hogy a nép­szerű éne­kesnő két kéz­zel szórja a pénzt, az ha­tal­ma­sat téved.

Kicsit szorít, de nagyon szexi lábat csinál a jövő évi cipődivat

Kicsit szorít, de nagyon szexi lábat csinál a jövő évi cipődivat

Jö­vőre ismét a nő­i­es­ség és az ele­gan­cia do­bi­nál majd a di­vat­ban. Újra meg­je­le­nik a he­gyes­orrú cipő.

Jö­vőre ismét a nő­i­es­ség és az ele­gan­cia do­bi­nál majd a di­vat­ban. Újra meg­je­le­nik a he­gyes­orrú cipő, így a ke­re­k­orrú láb­be­li­ket a szek­rény mé­lyére szám­űz­he­ted.

Most leesett az állunk: Frufrus cipőben járnak a nők

Most leesett az állunk: Frufrus cipőben járnak a nők

Semmi két­ség, hogy őszi divat ked­venc da­rabja a roj­tos cipő lesz. Egy­sze­rűen csak imádni lehet.

Semmi két­ség, hogy őszi divat ked­venc da­rabja a roj­tos cipő lesz. Egy­sze­rűen csak imádni lehet.

A nők ezt akarják! Ezt húzza fel a férfi!

A nők ezt akarják! Ezt húzza fel a férfi!

A láb­be­li­ből sok min­denre kö­vet­kez­tet­nek a nők!

Mi­e­lőtt mé­lyen a sze­medbe néz­né­nek a csa­jok, vet­nek egy futó pil­lan­tást a ci­pődre! A láb­be­li­ből ugyanis na­gyon sok min­den kö­vet­ke­zik.

Ez most komoly? Valaki elhagyta a cipőjét a Marson

Ez most komoly? Valaki elhagyta a cipőjét a Marson

Amit az ama­tőr mars­ku­ta­tók fel­fe­dez­tek, attól tény­leg a hideg bor­zon­gás fut­ká­ro­zik az ember hátán...

Így lesz kényelmes a magassarkú, ezt keresd a boltokban

Így lesz kényelmes a magassarkú, ezt keresd a boltokban

Mu­ta­tunk né­hány trük­köt ahhoz, hogy tény­leg olyan cipő ke­rül­jön a ru­ha­tá­radba, ame­lyet szí­ve­sen hor­dasz.

A tű­sarkú cipő vá­sár­lása min­dig lutri: el­ol­va­dunk egy szép pár­tól, de még a próba sem lehet ga­ran­cia rá, hogy nem szám­űz­zük az első fájós lábú nap után a szek­rény mé­lyére. Mu­ta­tunk né­hány trük­köt ahhoz, hogy tény­leg olyan cipőt ve­gyél, ame­lyet szí­ve­sen hor­dasz.

Így válassz magadnak edzőcipőt!

Így válassz magadnak edzőcipőt!

Ahhoz, hogy él­vezd a spor­tot, nem mind­egy, hogy mi­lyen cipőt vá­lasz­tasz. Mu­tat­juk, mire kell min­den­kép­pen fi­gyel­ned vá­sár­lás­kor. Az egész­sé­ged, a testi ép­sé­ged a tét!

Ahhoz, hogy él­vezd a spor­tot, nem mind­egy, hogy mi­lyen cipőt vá­lasz­tasz. Mu­tat­juk, mire kell min­den­kép­pen fi­gyel­ned vá­sár­lás­kor. Az egész­sé­ged, a testi ép­sé­ged a tét!

Sokkoló cipődivat! Hordhatatlan és röhejes egyszerre!

Sokkoló cipődivat! Hordhatatlan és röhejes egyszerre!

Ha sze­re­ted a ci­pő­ket és a va­lódi kü­lön­le­ges­sé­ge­ket, akkor ezt az össze­ál­lí­tást imádni fogod.

Ha sze­re­ted a ci­pő­ket és a va­lódi kü­lön­le­ges­sé­ge­ket, akkor ezt az össze­ál­lí­tást imádni fogod. Ennél idi­ó­tább láb­be­li­ket még biz­to­san nem lát­tál!

Elképesztő elmélet: durva betegséghez vezet a magas sarkú cipő

Elképesztő elmélet: durva betegséghez vezet a magas sarkú cipő

Nem csak a láb­nak árt, más sú­lyos be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát is nö­veli.

A nőket év­ti­ze­dek óta ijeszt­ge­tik azzal, mennyit árt a tű­sarkú cipő a láb­nak és az ízü­le­tek­nek. Ám most úgy tűnik, más durva be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát is nö­veli, ha min­den­nap ilyen ci­pő­ben jársz. El­árul­juk, miért ér­de­mes időn­ként la­posra vál­ta­nod.

Ez a legjobb trükk, hogy ne legyen büdös nyáron a cipőd

Ez a legjobb trükk, hogy ne legyen büdös nyáron a cipőd

Igazi rém­álom, ha bü­dö­sen kell ki­ven­ned a ci­pő­det a szek­rény­ből. Ám akad a sza­gok ellen egy tö­ké­le­tes, rá­adá­sul po­fon­egy­szerű meg­ol­dás.

A nyári divat sok baj­jal jár. A me­leg­ben már fel­öl­tözni sem könnyű úgy, hogy ne le­gyen ki min­de­ned, az pedig igazi rém­álom, ha bü­dö­sen kell ki­ven­ned a ci­pő­det a szek­rény­ből. Ám akad a sza­gok ellen egy tö­ké­le­tes, rá­adá­sul po­fon­egy­szerű meg­ol­dás.

Alacsony a vérnyomásod? Nézz be Berki cipős szekrényébe!

Alacsony a vérnyomásod? Nézz be Berki cipős szekrényébe!

Krisz­tián még a leg­ár­tat­la­nabb­nak tűnő poszt­já­val is képes ide­ge­sí­teni.

Krisz­tián még a leg­ár­tat­la­nabb­nak tűnő poszt­já­val is képes bár­kit fel­ide­ge­sí­teni.

Járj laposban, kényelmesen még szexibb leszel!

Járj laposban, kényelmesen még szexibb leszel!

Vá­laszd egy nyár­esti prog­ra­mon!

Hidd el, nem­csak könnyed és lenge ru­hák­hoz vá­laszt­hatsz la­pos­sarkú szan­dált vagy cipőt. Vá­laszd az utcán vagy egy nyár­esti prog­ra­mon!

A nyár szexi cipője, kényelmes és vadító

A nyár legszexibb cipője, kényelmes és vadító

Ké­nyel­mes, nőies és őrül­ten szexi. Neked me­lyik a ked­ven­ced?

A csipke és a sport­cipő cso­dás egye­sü­lése rob­ban be idén nyá­ron a di­vatba. Ké­nyel­mes, nőies és őrül­ten szexi. Neked me­lyik a ked­ven­ced?

Liptai Claudia cipőjéről vitatkoznak rajongói

Liptai Claudia cipőjéről vitatkoznak rajongói

Meg­osz­la­nak róla a vé­le­mé­nyek.

Bár meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek, úgyis a mű­sor­ve­zető dönt, ő pedig fe­le­lős kis­mama jelen pil­la­nat­ban!

Felejtsd el a tűsarkút, idén ebben a szexi cipőben hódítanak a nők

Felejtsd el a tűsarkút, idén ebben a szexi cipőben hódítanak a nők

A pán­tok és a fűző mel­lett a vas­tag sarok lesz trendi nyá­ron. Meg­mu­tat­juk a leg­sze­xibb láb­be­li­ket, ami­ket szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz egy­aránt hord­hatsz.

A pán­tok és a fűző mel­lett a vas­tag sarok lesz trendi nyá­ron. Meg­mu­tat­juk a leg­sze­xibb láb­be­li­ket, ami­ket szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz egy­aránt hord­hatsz.

Itt a legújabb flip-flop őrület, a Havaianas!

Itt a legújabb flip-flop őrület, a Havaianas!

Idén nyá­ron már te is a sztá­rok ked­venc láb­be­li­jé­ben mu­tat­ha­tod meg magad! A leg­sze­xibb pa­pu­csok nem hi­á­nyoz­hat­nak a te ru­ha­tá­rad­ból sem.

Idén nyá­ron már te is a sztá­rok ked­venc láb­be­li­jé­ben mu­tat­ha­tod meg magad! A leg­sze­xibb pa­pu­csok nem hi­á­nyoz­hat­nak a te ru­ha­tá­rad­ból sem.

Ezzel a cipővel néhány kilót letagadhatsz

Ezzel a cipővel néhány kilót letagadhatsz

A nyár leg­sze­xibb ci­pője ke­csessé teszi a női lá­ba­kat.

A nyár leg­sze­xibb ci­pője ke­csessé teszi a női lá­ba­kat. Olyan ala­kot va­rá­zsol, ami­ről min­dig is ál­mod­tál. Nem hi­á­nyoz­hat a te ru­ha­tá­rad­ból sem!

1 másodperces cipőfűző trükk: mutatjuk, hogy csináld!

1 másodperces cipőfűző trükk: mutatjuk, hogy csináld!

Ha te is utálsz bí­be­lődni a ci­pő­fű­ződ­del, ezt a mód­szert neked ta­lál­ták ki.

Ha te is utálsz bí­be­lődni a ci­pő­fű­ződ­del, ezt a mód­szert neked ta­lál­ták ki.

7 tanács, amitől kényelmesebb lesz a magassarkúd

7 tanács, amitől kényelmesebb lesz a magassarkúd

Mu­tat­juk a tit­kot!

Imá­dod a ma­gas­sarkú ci­pő­ket? Égsz a vágy­tól, hogy meg­vedd, ami­kor meg­lá­tod, majd leg­szí­ve­seb­ben el­éget­néd, mert le­sza­kad benne a lábad?

Ötletes megoldások a mindig szanaszét heverő cipőid megfékezésére

Ötletes megoldások a mindig szanaszét heverő cipőid megfékezésére

Na­gyon sze­re­ted a ci­pő­ket, de már nem tudod, hol tá­rold őket? Itt van né­hány szu­per meg­ol­dás.

Elképesztően szexi lett a balerina cipő

Elképesztően szexi lett a balerina cipő

A meg­un­ha­tat­lan to­pogó az idei divat sze­rint még job­ban ha­son­lít az ere­deti fa­zonra. Nézd meg, mely da­ra­bok hó­dí­ta­nak idén!

A meg­un­ha­tat­lan to­pogó az idei divat sze­rint még job­ban ha­son­lít az ere­deti fa­zonra.Ol­tári meg­uj­ju­lást esz­kö­zöl­tek ne­künk a ter­ve­zők nyárra. Nézd meg, mely da­ra­bok hó­dí­ta­nak idén, hogy ne csak tű­sar­ka­kon le­hess ele­gáns!Vá­lo­gass ked­vedre, van miből!

Micsoda rongyrázás! Százával fogyasztja cipőit a futballsztár

Micsoda rongyrázás! Százával fogyasztja cipőit a futballsztár

Meccsen­ként három párat dob el. Ha a szur­ko­lók­nak adja, las­san már min­den­ki­nek lehet ott­hon az erek­lyé­ből.

Meccsen­ként három párat dob el. Ha a szur­ko­lók­nak adja, las­san már min­den­ki­nek lehet ott­hon az erek­lyé­ből.

Teafilter, ecet, újságpapír - így lesz szagtalan minden cipőd!

Teafilter, ecet, újságpapír - így lesz szagtalan minden cipőd!

Űzd el a kel­le­met­len sza­go­kat a láb­be­lid­ből, és ne fe­szengj, ha ven­dég­ség­ben le kell ven­ned a cipőd az elő­szo­bá­ban.

Őrülten erotikus, mégis kényelmes a nyári cipődivat!

Őrülten erotikus, mégis kényelmes a nyári cipődivat!

Vá­laszd ki ked­ven­ced és hó­díts!

Végre le­rúg­ha­tod a vas­tag cipőt és a csiz­mát, a lábad pedig él­vez­heti a ra­gyogó nap­sü­tést. Meg­mu­tat­juk mi­lyen saruk lesz­nek a nyár leg­na­gyobb slá­ge­rei.

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ki ne dobd a kissé vi­se­le­tes, meg­unt, vagy ké­nyel­met­len láb­be­li­ket! Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, hogy ci­pőid újra szé­pek és ké­nyel­me­sek le­gye­nek!

Ki ne dobd a kissé vi­se­le­tes, meg­unt, vagy ké­nyel­met­len láb­be­li­ket! Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, hogy ci­pőid újra szé­pek és ké­nyel­me­sek le­gye­nek!

Tavaszi csillogás! Egyetlen apróságtól lesz szexi a női láb!

Tavaszi csillogás! Egyetlen apróságtól lesz szexi a női láb!

Ci­pő­ből soha nem elég, aho­gyan tás­ká­ból sem. Ezek a láb­be­lik biz­to­san el­ra­bol­ják a szí­ve­det!

Ci­pő­ből soha nem elég, aho­gyan tás­ká­ból sem. A leg­jobb, ha meg­lá­tod, és első lá­tásra be­le­sze­retsz. Ilyen­kor egy éltre szól a sze­re­lem, és könnyes a búcsú, ha el­nyú­zod. Ezek a láb­be­lik biz­to­san el­ra­bol­ják a szí­ve­det!

Nudista cipőben járnak idén a nők, erre vártak az ínyenc férfiak!

Nudista cipőben járnak idén a nők, erre vártak az ínyenc férfiak!

A ta­va­szi ci­pőt­rend vissza­nyú­lik a ter­mé­szet­hez. Őr­jí­tően szexi!

A láb­beli most pont olyan, mintha a test része lenne, így téve őr­jí­tően kí­vá­na­tossá a női lá­ba­kat.

Így villan ki a cipőből a lényeg! Elképesztő szexi lett a női láb

Így villan ki a cipőből a lényeg! Elképesztő szexi lett a női láb

Végre le­rúg­ha­tod a vas­tag, bun­dás csiz­mát, és újra csá­bít­hatsz a lá­bad­dal. Íme, a 2016 leg­szebb cipői.

Itt az idő, hogy fel­fris­sítsd a pe­di­kű­röd és végre nap­fény­ben für­dőz­zön a lábad. Végre le­rúg­ha­tod a vas­tag, bun­dás csiz­mát, és újra csá­bít­hatsz a lá­bad­dal. Íme, a 2016 leg­szebb cipői.

Öt cipő, ami nem hiányozhat a szekrényedből tavasszal

Öt cipő, ami nem hiányozhat a szekrényedből tavasszal

Meg­mu­tat­juk, azt az öt fa­zont, ami segít át­vé­szelni az év­sza­kot, és va­dí­tóan sze­xivé va­rá­zsol.

Többet nem nyafognak a cipő miatt a nők! Merész divatötlet

Többet nem nyafognak a cipő miatt a nők! Merész divatötlet

El­fá­radt a lábad a ma­gas­sar­kú­ban, de nincs nálad egy másik cipő? Nos, ez­után már nem is kell!

Rég elfeledett formával robban a tavaszi cipődivat!

Rég elfeledett formával robban a tavaszi cipődivat!

A ta­va­szi divat egy rég el­fe­le­dett for­má­val tét vissza, ami ki­emeli a bokát, és esz­mé­let­le­nül nőies.

A ta­va­szi divat egy rég el­fe­le­dett for­má­val tét vissza, ami ki­emeli a bokát, és esz­mé­let­le­nül nőies.

Felháborító, amit az új divat művel a női lábbal

Felháborító, amit az új divat művel a női lábbal

Oly­kor egé­szen idi­óta öt­le­tek­kel áll­nak elő a di­vat­dik­tá­to­rok. Fel­szissze­nünk ilyen­kor, de né­hány bátor nő haj­landó kö­vetni az el­ve­te­mült tren­de­ket.

Oly­kor egé­szen idi­óta öt­le­tek­kel áll­nak elő a di­vat­dik­tá­to­rok. Fel­szissze­nünk ilyen­kor, de né­hány bátor nő haj­landó kö­vetni az el­ve­te­mült tren­de­ket. Íme, a leg­újabb: szan­dál zok­ni­val!

Szerelmet vall a favágó focista, de nem ez a legmeglepőbb

Szerelmet vall a favágó focista, de hogyan?

Új ol­da­lá­ról is­mer­he­ted meg a rossz hírű fut­ball­sztárt. Tud ő ele­gáns, ér­zel­mes, köl­tői is lenni. No és vic­ces.

Új ol­da­lá­ról is­mer­he­ted meg a rossz hírű fut­ball­sztárt. Tud ő ele­gáns, ér­zel­mes, köl­tői, sze­re­tet­teli is lenni. No és vic­ces.

Hófehér cipője buktatta le a miskolci rablót!

Hófehér cipője buktatta le a miskolci rablót!

A rend­őrök hamar el­fog­ták azt a férfit, aki Mis­kolc egyik pá­lya­ud­va­rán meg­fe­nye­ge­tett, majd ki­ra­bolt egy utast.

A rend­őrök hamar el­fog­ták azt a férfit, aki Mis­kolc egyik pá­lya­ud­va­rán meg­fe­nye­ge­tett, majd ki­ra­bolt egy utast.

Ajaj, Gáspár Laci öltözködésben nem ismer tréfát!

Gáspár Laci cipője kiverte a biztosítékot

Meg­lepő öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra

Gás­pár Laci addig nem nyug­szik, míg elő nem áll va­lami szo­kat­lan do­log­gal. A Dal szín­pa­dán nem csak re­me­kül éne­kelt, de meg­lepő öl­tö­zé­ké­vel is fel­hívta ma­gára a fi­gyel­met.

Soha többet nem mész utcai cipővel a lakásodba, ha ezt elolvasod

Soha többet nem mész utcai cipővel a lakásodba, ha ezt elolvasod

A szak­ér­tők ag­gasztó ered­mé­nyekre ju­tot­tak, ami­kor cipők tal­pát és ott­ho­nok kü­szö­bét vizs­gál­ták meg.

Lehet, hogy rossz cipőt hordasz? Innen tudhatod meg!

Lehet, hogy rossz cipőt hordasz? Innen tudhatod meg!

Vi­gyázz, a rossz cipő nem­csak a lá­ba­dat te­heti tönkre! Akár egy ké­nyel­mes tor­na­cipő is okoz­hat durva sé­rü­lé­se­ket.

Vi­gyázz, a rossz cipő nem­csak a lá­ba­dat te­heti tönkre! Akár egy ké­nyel­mes tor­na­cipő is okoz­hat durva sé­rü­lé­se­ket. De vajon hon­nan tud­ha­tod, hogy nem a meg­fe­lelő da­ra­bot vá­lasz­tot­tad? Fi­gyelj az apró, de annál nyil­ván­va­lóbb je­lekre, ame­lyek árul­kod­nak róla.

Tavasszal a cipők is virágba borulnak!

Divatforradalom! Tavasszal a cipők is virágba borulnak!

Idén ta­vas­szal a divat is új­jáéled. Az őrü­le­tes szín­ka­val­kád nem­csak a ru­hák­ban vagy a haj­ban, de ci­pők­ben is vissza­kö­szön majd. Mu­tat­juk a leg­me­nőbb láb­be­li­ket, hogy te is a ki­fu­tón érez­hesd magad a hét­köz­na­pok­ban.

Idén ta­vas­szal a divat is új­jáéled a ter­mé­szet­tel. Az őrü­le­tes szín­ka­val­kád nem­csak a ru­hák­ban vagy a haj­ban, de ci­pők­ben is vissza­kö­szön majd. Mu­tat­juk a leg­me­nőbb láb­be­li­ket, hogy is­ten­nő­ként, te is a ki­fu­tón érez­hesd magad a hét­köz­na­pok­ban.

A régi csizmáknak leáldozott, elképesztő szexi az új fazon!

A régi csizmáknak leáldozott, elképesztő szexi az új fazon!

Mu­tasd meg hát te is a bá­ja­i­dat az új fa­zon­ban! Vil­lan­jon a boka, fe­szül­jön a vádli, dik­táld a di­va­tot kis csiz­mád­ban!

Mu­tasd meg hát te is a bá­ja­i­dat az új fa­zon­ban! Vil­lan­jon a boka, dik­táld a di­va­tot kis csiz­mád­ban!

Az eljegyzési gyűrűk ideje lejárt! Teljesen más lett a divat

Az eljegyzési gyűrűk ideje lejárt! Teljesen más lett a divat

A nő éle­té­nek egyik gyö­nyörű pil­la­nata, ami­kor a sze­re­tett férfi le­tér­del a lábai elé, és egy gyű­rűt húz elő a zse­bé­ből.

A nő éle­té­nek egyik gyö­nyörű pil­la­nata, ami­kor a sze­re­tett férfi le­tér­del a lábai elé, és egy gyű­rűt húz elő a zse­bé­ből. Most azon­ban na­gyot vál­to­zott a világ és va­lami egé­szen más, me­sébe illő öt­let­tel áll­tak elő a pasik.

Színes talpú cipő a legújabb őrület

Színes talpú cipő a legújabb őrület

A bo­ron­gós, szürke tél­ben nem kell el­bú­csúz­nod a vi­dám­ság­tól. A leg­újabb trend a szí­nes talpú cipő, amit akár ma­gad­nak is el­ké­szít­hetsz. Meg­mu­tat­juk a leg­szebb da­ra­bo­kat.

A bo­ron­gós, szürke tél­ben nem kell el­bú­csúz­nod a vi­dám­ság­tól. A leg­újabb trend a szí­nes talpú cipő, amit akár ma­gad­nak is el­ké­szít­hetsz. Meg­mu­tat­juk a leg­szebb da­ra­bo­kat.

Őrült Star Wars cipők! Te felvennéd?

Őrült Star Wars cipők! Te felvennéd?

Mos­tan­tól akár wu­kiba dug­ha­tod a lábad. Egy ame­ri­kai di­vat­ter­vező el­ké­szí­tette a fa­na­ti­kus Star Wars ra­jon­gók ci­pő­kol­lek­ci­ó­ját az ünnep- és a min­den­na­pokra.

Mos­tan­tól akár wu­kiba dug­ha­tod a lábad. Egy ame­ri­kai di­vat­ter­vező el­ké­szí­tette a fa­na­ti­kus Star Wars ra­jon­gók ci­pő­kol­lek­ci­ó­ját az ünnep- és a min­den­na­pokra.

65-ös cipőt visel

65-ös cipőt visel a világ legnagyobb lábú embere

Há­rom­ezer fo­rin­tot keres órán­ként, mégis egy hó­na­pot dol­go­zik egy pár ci­pő­ért.

Há­rom­ezer fo­rin­tot keres órán­ként, mégis egy hó­na­pot dol­go­zik egy pár ci­pő­ért.

Elég egy magassarkú, mert ezzel a trükkel mindenhez felveheted

Őrülten egyszerű! Elég egy magassarkú, és mindenhez felveheted!

Nézd meg a vi­deót!

Egy szu­per ta­lál­mánnyal, egy perc alatt ala­kít­ha­tod át ked­venc ma­gas­sar­kú­dat, így bár­mi­lyen színű ru­há­hoz fel­ve­he­ted.

Így lesz szuper vízálló a cipőd fillérekből

Így lesz szuper vízálló a cipőd fillérekből

Ott­honi trük­kök­kel is víz­ál­lóvá te­he­ted a ci­pő­i­det?

Ké­szülj, itt az esős év­szak. A bol­tok­ban szá­mos imp­reg­náló ter­mék kap­ható, de minek is köl­te­nél ez­re­ket ezekre, ha ott­honi trük­kök­kel is víz­ál­lóvá te­he­ted a ci­pő­i­det?

Elárasztották a cipők a lakásod? Így rakj rendet gyorsan!

Elárasztották a cipők a lakásod? Így rakj rendet gyorsan!

Prak­ti­kus és de­ko­ra­tív meg­ol­dá­sok.

A cipők sok gon­dot okoz­hat­nak. Az elő­szo­bá­ban nem tudsz mit kez­deni a ku­pac­cal? Meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb tip­pe­ket, hogy pil­la­na­tok alatt rend le­gyen.

Kilógó talpbetétje miatt bukta a világcsúcsot a futó

Kilógó talpbetétje miatt bukta a világcsúcsot a futó

Pipa lehet a pipás sport­már­kára a ke­nyai sztár. Nem esett el, de 16 mil­liót és egy új vi­lág­re­kor­dot bu­kott rajta.

Pipa lehet a pipás sport­már­kára a ke­nyai sztár. Olyan csu­ká­ban fu­totta le a ber­lini ma­ra­tont, amely­nek a tö­ké­le­te­sí­té­sén még dol­goz­nak.

Kiderült Hosszú Katinka súlyos függősége

Kiderült Hosszú Katinka súlyos függősége

Má­ni­á­ku­san imádja az edző­ci­pő­ket.

A világ leg­jobb úszó­nője má­ni­á­ku­san imádja az edző­ci­pő­ket. Van is neki ott­hon, úgy 3-400 pár, és mind­egyi­ket hordja is.

Fáj a lábad a magassarkúban? Íme egy trükk, ami segít!

Fáj a lábad a magassarkúban? Íme egy trükk, ami segít!

A láb szép­sé­gét semmi más nem emeli ki tö­ké­le­te­seb­ben, mint egy ma­gas­sarkú cipő. Akik azon­ban nem bír­nak egy egész napot a szűk ka­lo­dá­ban töl­teni, azok­nak itt a meg­ol­dás.

Varázsold újra cipődet egy félbevágott krumplival

Varázsold újra cipődet egy krumplival

Egy egé­szen el­ké­pesztő mód­szer­rel meg­tart­ha­tod cipőd jó ál­la­po­tát, vagy új­já­va­rá­zsol­hatsz egy el­nyűtt da­ra­bot.

Ezzel az el­ké­pesztő mód­szer­rel meg­tart­ha­tod cipőd jó ál­la­po­tát, vagy új­já­va­rá­zsol­hatsz egy el­nyűtt da­ra­bot.

Dzsudzsák a számháború vesztese

Dzsudzsák a számháború örökös vesztese

A já­té­kos má­sod­szor bukta el ál­landó mez­szá­mát.

A já­té­kos má­sod­szor bukta el ál­landó mez­szá­mát. A Bur­sa­spor kö­zép­pá­lyá­sá­nak ci­pő­jén hiába vírit a 7-es, a tö­rö­kök­nél ígé­re­tük el­le­nére 77-es lett.

Minden cipőhöz őrülten szexi! Új találmány a lukharisnya

Minden cipőhöz őrülten szexi! Új találmány a lukharisnya

Ha­ma­ro­san itt az ősz és nem lehet to­vább me­zít­láb járni, elő­ke­rül­nek a zok­nik és a ha­ris­nyák.

Végre! Megtervezték a világ legkényelmesebb cipőjét!

Végre!
Megtervezték
a világ legkényelmesebb cipőjét!

Az új di­vat­hul­lám Ja­pán­ból ér­ke­zik. Ez a ta­lál­mány va­ló­ban for­ra­dal­ma­sít­hatja a ci­pő­pi­a­cot.

Az új di­vat­hul­lám Ja­pán­ból ér­ke­zik. Ez a ta­lál­mány va­ló­ban for­ra­dal­ma­sít­hatja a ci­pő­pi­a­cot. Ennél ké­nyel­me­sebb láb­beli va­ló­szí­nű­leg soha sem lesz.

Egy lakás árába került válogatott focistánk cipője

Egy lakás árába került válogatott focistánk cipője

Csak­nem tíz­mil­liót fi­zet­het rá.

Csak­nem tíz­mil­liót fi­zet­het rá Sti­eber az en­ge­det­len­sé­gére. Csa­pat­tár­sa­i­val együtt kur­títja a klubja a fi­ze­té­sét, sőt be is pe­rel­heti vá­lo­ga­tott já­té­ko­sun­kat.

Luxusvillát vehetnél Beyoncé új cipőjének árából! - Fotó

Luxusvillát vehetnél Beyoncé új cipőjének árából! - Fotó

Több mint 80 mil­lió fo­rint­jába ke­rült.

Be­szer­zett egy kü­lön­le­ges, drá­ga­kö­vek­kel ki­ra­kott ma­gas­sar­kút Beyoncé, ami több mint 80 mil­lió fo­rint­jába ke­rült.

Nincs többé lábfájás, ha így hordod a magassarkút!

Nincs többé lábfájás, ha így hordod a magassarkút!

Magas sarkú ci­pő­ben érzed magad a leg­dö­gö­sebb­nek, de fáj benne a lábad? Me­g­ért­jük. Épp ezért mu­tat­juk meg a leg­jobb trük­kö­ket.

Magas sarkú ci­pő­ben érzed magad a leg­dö­gö­sebb­nek, de fáj benne a lábad? Me­g­ért­jük. Épp ezért mu­tat­juk meg a leg­jobb trük­kö­ket, hogy el­ke­rüld a fáj­dal­mat. Csak pár ap­ró­ságra kell oda­fi­gyel­ned, és nem fogod többé szen­vedő arc­cal le­rúgni a mláb­be­lit.