CÍMKE: 'cigaretta'

Elképesztő fogás a határon: ebből találtak több ezret az ukrán férfinál

Elképesztő fogás a határon: ebből találtak több ezret az ukrán férfinál

A pénz­ügy­őrök egy ukrán ci­ga­ret­ta­csem­pészt buk­tat­tak le.

A pénz­ügy­őrök egy ukrán ci­ga­ret­ta­csem­pészt buk­tat­tak le az el­len­őr­zés során.

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Tilla az évet egy át­fogó szű­rő­vizs­gá­lat­tal zárta, és ko­moly fo­ga­dal­mat is tett az el­kö­vet­ke­zendő évekre.

Tilla az évet egy át­fogó szű­rő­vizs­gá­lat­tal zárta, és ko­moly fo­ga­dal­mat is tett az el­kö­vet­ke­zendő évekre.

Ezzel a merész trükkel pórbált kereket oldani a cigicsempész

Ezzel a merész trükkel pórbált kereket oldani a cigicsempész

Nem elég, hogy ré­sze­gen ve­ze­tett az ukrán sofőr, de még ci­ga­ret­tát is csem­pé­szett az M3-as au­tó­pá­lyán.

Nem elég, hogy ré­sze­gen ve­ze­tett az ukrán sofőr, de még ci­ga­ret­tát is csem­pé­szett az M3-as au­tó­pá­lyán.

Nálunk már elkezdték a műanyagok lecserélését

Nálunk már elkezdték a műanyagok lecserélését

Ha­ma­ro­san el­tűn­het­nek...

Ha­ma­ro­san el­tűn­het­nek Ma­gyar­or­szá­gon is a mű­anyag zacs­kók és az egy­szer hasz­ná­la­tos mű­anyag esz­kö­zök.

Fordulat Tátrai Tibor állapotában, rá sem lehet ismerni

Fordulat Tátrai Tibor állapotában, rá sem lehet ismerni

Na­gyot for­dult vele a világ, ami­óta ta­valy ok­tó­ber­ben rosszul lett kon­cert köz­ben.

Na­gyot for­dult vele a világ, ami­óta ta­valy ok­tó­ber­ben rosszul lett kon­cert köz­ben.

Nagy szívás: ennyivel drágul a cigi

Nagy szívás: ennyivel drágul a cigi

Uniós sza­bály­zás ha­tá­sára eme­lik a do­hány­ter­mé­kek jö­ve­déki adó­ját.

Uniós sza­bály­zás ha­tá­sára eme­lik a do­hány­ter­mé­kek jö­ve­déki adó­ját. Nem csak a cigi, hanem a fi­nomra vá­gott do­hány ára is emel­ke­dik. To­vábbi ár­eme­lé­sek vár­ha­tóak.

Szép fogás, csempészcigi mindenfelé, amerre a szem ellát!

Szép fogás, csempészcigi mindenfelé, amerre a szem ellát!

A rend­őrök egy gya­nús autót el­len­őriz­tek, az abban meg­lelt csem­pész­cigi pedig va­ló­sá­gos la­vi­nát in­dí­tott.

Húszmillió forint értékű csempészcigarettát találtak a zöldhatáron

Húszmillió forint értékű csempészcigarettát találtak a zöldhatáron

Egy er­dész­ház kö­ze­lé­ben 15 ezer doboz ci­ga­ret­tára buk­kan­tak.

Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyé­ben, egy er­dész­ház kö­ze­lé­ben is­me­ret­le­nek 15 ezer doboz ci­ga­ret­tát ra­kod­tak le.

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Gyermekkoráról árult el meglepő titkokat Völgyi Zsuzsi!

Ken­dő­zet­le­nül val­lott él­mé­nye­i­ről.

A hí­res­ség az édes­any­já­val lá­to­ga­tott el a TV2 stú­di­ó­jába, ahol ken­dő­zet­le­nül val­lott fi­a­tal­kori él­mé­nye­i­ről.

Így trükköznek a gyártók a cigarettával

Így trükköznek a gyártók a cigarettával

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló bot­rány rob­bant ki.

Az autók dí­z­el­bot­rá­nyá­hoz ha­sonló bot­rány rob­bant ki a ci­ga­ret­ta­gyártó mul­tik­kal kap­cso­lat­ban: a nagy do­hány­gyár­tók meg­ha­mi­sí­tot­ták a mé­rési ered­mé­nye­ket!

Így fér el feltűnés nélkül 4 ezer doboz cigi egy autóban

Így fér el feltűnés nélkül 4 ezer doboz cigi egy autóban

A Győr-Moson-Sop­ron me­gyei pénz­ügy­őrök több mint négy­ezer doboz adó­zat­lan ci­ga­ret­tát ta­lál­tak.

A Győr-Moson-Sop­ron me­gyei pénz­ügy­őrök több mint négy­ezer doboz adó­zat­lan ci­ga­ret­tát ta­lál­tak egy után­fu­tón szál­lí­tott sze­mély­au­tó­ban, He­gyes­ha­lom kö­ze­lé­ben. A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal si­ke­res fel­de­rí­té­sét do­hány­ke­reső ku­tyák is se­gí­tet­ték.

Tüdőrákja ellenére képtelen letenni a cigarettát Székhelyi József!

Tüdőrákja ellenére képtelen letenni a cigarettát Székhelyi József!

A szí­nész rövid idő alatt ti­zen­egy kilót fo­gyott a be­teg­sége miatt.

A szí­nész rövid idő alatt ti­zen­egy kilót fo­gyott a be­teg­sége miatt, ennek el­le­nére ke­mé­nyen dol­go­zik.

Több milliárdos csalást hajtott végre a bűnbanda Magyarországon

Több milliárdos csalást hajtott végre a bűnbanda Magyarországon

A gengsz­te­rek ká­bí­tó­szer­rel és csem­pész­ci­ga­ret­tá­val ke­res­ked­tek.

A gengsz­te­rek ká­bí­tó­szer­rel és csem­pész­ci­ga­ret­tá­val ke­res­ked­tek, döb­be­ne­tes té­tel­ben.

Ezzel komoly kockázatoknak teszik ki egymás egészségét a betegek

Ezzel komoly kockázatoknak teszik ki egymás egészségét a betegek

Hiába a szi­gorú sza­bá­lyok, te­he­tet­le­nek a kór­há­zak. Sok do­há­nyos ugyanis fittyet hány a jog­sza­bá­lyokra és a til­tá­sokra.

Fordulat a babát cigiztető pesti férfi ügyében, ez vár a családra

Fordulat a babát cigiztető pesti férfi ügyében, ez vár a családra

A gye­rek anyja csak ne­vetve nézte az egé­szet, így mind­ket­te­jük­nek bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie.

Hihetetlen, hogyan akartak cigarettát csempészni Magyarországra

Hihetetlen, hogyan akartak cigarettát csempészni Magyarországra

A le­le­mé­nyes bű­nö­zők le­buk­tak, mi­előtt még ha­zánkba ér­ke­zett volna a csem­pész­ci­ga­retta Uk­raj­ná­ból.

Komoly műtéten esett át Batiz András

Komoly műtéten esett át Batiz András

Az egy­kori tévés a ci­ga­ret­tá­ról is le­szo­kott.

Az egy­kori tévés a ci­ga­ret­tá­ról is le­szo­kott, gyer­meke ked­véért új éle­tet kez­dett.

Elképesztő, mire költi negyvenezres rokkantnyugdíját BB Évi!

Elképesztő, mire költi negyvenezres rokkantnyugdíját BB Évi!

A ka­pos­vári va­ló­ság­show-hős­nek meg kell ta­nul­nia bánni a pénz­zel!

A ka­pos­vári va­ló­ság­show-hős­nek meg kell ta­nul­nia bánni a pénz­zel!

Egyre fiatalabbak a tüdőrákosok

Egyre fiatalabbak a tüdőrákosok

Ismét egyre több do­hány­áru fogy, sőt egyre fi­a­ta­lab­bak a tü­dő­rá­ko­sok.

So­káig csök­kent a do­hány­zás a szo­kást vissza­szo­rító in­téz­ke­dé­sekne kö­szön­he­tően, most azon­ban ismét egyre több do­hány­áru fogy. Köz­ben egyre fi­a­ta­lab­bak azok, akik­nél tü­dő­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­nak!

Bejelentették: ennyibe kerül majd a cigi!

Bejelentették: ennyibe kerül majd a cigi!

A NAV köz­zé­tette az ára­kat.

A Nem­zeti Adó-és Vám­hi­va­tal köz­zé­tette a ja­nuár 9-től ér­vé­nyes ci­ga­retta-, szi­varka- és vá­gott­do­hány­ára­kat.

Hoppá! Úgy néz ki, drogozott az autóban Varga Viktor

Hoppá! Úgy néz ki, drogozott az autóban Varga Viktor

Sokan fel­kap­ták a fe­jü­ket, de lehet, hogy csak újabb pol­gár­puk­kasz­tási kí­sér­le­tet lát­hat­tunk tőle.

Az éne­kes két­ér­telmű képe lát­tán sokan fel­kap­ták a fe­jü­ket.

Így küzd az egészségéért Deák Bill Gyula

Így küzd az egészségéért Deák Bill Gyula

Tel­je­sen ki­cse­rél­ték.

Szív­ro­hama óta tel­je­sen ki­cse­rél­ték a nép­szerű blues­ki­rályt. Min­dent meg­tesz, hogy még egy­szer ne kö­vet­kez­hes­sen be tra­gé­dia.

Dráguláshullám: ennyibe kerül egy doboz cigi!

Dráguláshullám: ennyibe kerül egy doboz cigi csütörtöktől!

Ki­szá­mol­tuk, med­dig nő a ci­giár...

A csü­tör­töki drá­gu­lás még csak a kez­det! Ki­szá­mol­tuk, med­dig emel­ke­dik a ci­giár...

Ezért nem szabadna soha a saját lakásodban dohányozni

Ezért nem szabadna soha a saját lakásodban dohányozni

A ci­ga­ret­ta­füst még hat hónap el­tel­té­vel is jelen van a la­kás­ban, és mér­gez.

Egy ame­ri­kai ku­ta­tó­cso­port ki­de­rí­tette, miért nem volna sza­bad zárt tér­ben do­há­nyozni. Szinte hi­he­tet­len, de a ci­ga­ret­ta­füst még hat hónap el­tel­té­vel is jelen van a la­kás­ban, és mér­gezi a csa­lá­do­dat.

Tragédia: Döbbenetes balesetben hunyt el a tizenegy éves magyar kisfiú!

Tragédia: Döbbenetes balesetben hunyt el a tizenegy éves magyar kisfiú!

A gye­rek vesz­tét egy ci­ga­retta okozta, ba­rá­tai sem tud­ták meg­men­teni.

A gye­rek vesz­tét egy ci­ga­retta okozta, ba­rá­tai sem tud­ták meg­men­teni.

Háromszor drágul a cigi, a benzin sem ússza meg

Háromszor drágul a cigi, a benzin sem ússza meg

Itt a jövő évi adó­tör­vény-ter­ve­zet.

Itt a jövő évi adó­tör­vény-ter­ve­zet, ami­nek né­hány vál­to­zása ér­zé­ke­nyen érinti a pénz­tár­cán­kat.

Jó hír a dohányosoknak: május 20-tól mégsem drágul a cigi

Jó hír a dohányosoknak: május 20-tól mégsem drágul a cigi

Nem si­ke­rül be­tar­ta­nia a ta­va­lyi or­szág­gyű­lési ha­tá­ro­za­tot.

Volt, hogy elájult káros szenvedélye miatt Bud Spencer

Volt, hogy elájult káros szenvedélye miatt Bud Spencer

Min­denki gyer­mek­kori hőse hi­he­tet­len ál­ló­ké­pes­ség­gel bírt. Egyik nap­ról a má­sikra vált meg káros szen­ve­dé­lyé­től.

Min­denki gyer­mek­kori hőse hi­he­tet­len ál­ló­ké­pes­ség­gel bírt. Egyik nap­ról a má­sikra vált meg káros szen­ve­dé­lyé­től.

Késsel fenyegette az utasokat a Nyugati pályaudvaron egy fiatal

Késsel fenyegette az utasokat a Nyugati pályaudvaron egy fiatal

Elő­ször csak ci­ga­ret­tát akart kérni, aztán elő­rán­totta fegy­ve­rét is.

Elő­ször csak ci­ga­ret­tát akart kérni, aztán elő­rán­totta fegy­ve­rét is. Hamar in­téz­ked­tek a rend­őrök.

Letennéd a cigarettát? Segítünk!

Letennéd a cigarettát? Segítünk!

El­ha­tá­roz­tad, hogy le­szoksz a ci­gi­ről? A leg­jobb­kor tet­ted!

El­ha­tá­roz­tad, hogy le­szoksz a ci­gi­ről? A leg­jobb­kor tet­ted! Ugyanis a leg­újabb mód­szer­rel könnyebb, mint va­laha. Így 2016-ban egész­sé­ges le­hetsz, és sza­ba­don lé­le­gez­hetsz végre, cigi nél­kül!

Már biztos, drágul a cigi januártól

Már biztos, drágul a cigi januártól

4 fo­rint­tal nő a cigik szá­lan­kénti ára. Így lehet ebből 200 fo­rin­tos drá­gu­lás.

Indul a ki­szá­mo­lósdi, hi­szen most már biz­tos, hogy ja­nu­ár­tól 4 fo­rint­tal nő egyes cigik szá­lan­kénti ára. De ho­gyan lehet ebből do­bo­zon­ként 200 fo­rin­tos drá­gu­lás?

Kútba dobta a dühös anya a lakáskulcsot, fia utánaugrott...

Kútba dobta a dühös anya a lakáskulcsot, fia utánaugrott...

Meg­úszta élve a zu­ha­nást.

Meg­úszta élve a zu­ha­nást, de szi­lán­kosra törte a bo­ká­ját az 55 éves férfi. 16 méter mély­ről akarta fel­hozni a kulcs­cso­mót.

Leborotváltatja a haját Sebestyén Balázs!

Leborotváltatja a haját Sebestyén Balázs!

Ha Rá­kó­czi Feri le­te­szi a cigit.

Leg­alábbis amennyi­ben mű­sor­ve­ze­tő­társa, Rá­kó­czi Feri le­te­szi a cigit, akkor azt Ba­lázs imá­dott haj­ko­ro­nája bánja.

Elkezdődött! Több cigimárka eltűnik a polcokról!

Elkezdődött! Több cigimárka eltűnik a polcokról!

A Marl­boro, Mul­tifil­ter, Phi­lip Mor­ris, Gol­den Gate, Sym­p­ho­nia, Főnix, West, Da­vi­doff - és a töb­biek.

A Marl­boro, Mul­tifil­ter, Phi­lip Mor­ris, Gol­den Gate, Sym­p­ho­nia, Mus­tang, Főnix, West, Ga­u­lo­i­ses, Da­vi­doff - és a töb­biek.

Mindent a cigiről: ezekre kell felkészülni

Mindent a cigiről: ezekre kell felkészülni

A na­pok­ban több hír is meg­je­lent, ami be­fo­lyá­solja majd a do­hány­zók éle­tét.

A na­pok­ban több hír is meg­je­lent, ami be­fo­lyá­solja majd a do­hány­zók éle­tét. Össze­gyűj­töt­tük a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat.

Hamisított autóval csempészte a cigit az orgazda - Videó az üldözésről

Hamisított autóval csempészte a cigit az orgazda - Videó az üldözésről

Szinte tö­ké­le­tes volt a ha­son­ló­ság a csem­pész au­tója és az adó­nyo­mo­zók ko­csija kö­zött.

Cigicsikket dobnak Messire és Ronaldóra

Cigicsikket dobnak Messire és Ronaldóra

Rend­ha­gyó módon pró­bál­ják Lon­don­ban rá­venni az em­be­re­ket arra, hogy ne sze­me­tel­je­nek. A ci­ga­ret­ta­csik­kek­kel pél­dául sza­va­zásra in­vi­tál­ják őket.

Rend­ha­gyó módon pró­bál­ják Lon­don­ban rá­venni az em­be­re­ket arra, hogy ne sze­me­tel­je­nek. A ci­ga­ret­ta­csik­kek­kel sza­vaz­hat­nak.

A piálás után a cigizést is abbahagyná Mc Hawer

A piálás után a cigizést is abbahagyná Mc Hawer

A mu­la­tós 2 éve nem ivott egy kor­tyot sem! Most másik káros szen­ve­dé­lyé­től is sza­ba­dulna.

Óriási fogás: 52 ezer doboz cigarettát foglalt le a NAV

Óriási fogás: 52 ezer doboz cigarettát foglalt le a NAV

Két kis­te­her­au­tót el­len­őriz­tek a 8-as főúton, ekkor ke­rült elő a nagy mennyi­ségű ci­ga­retta.

Emelkedik a cigi ára. 25 szálas doboz jöhet

Emelkedik a cigi ára. 25 szálas doboz jöhet

Egye­lőre még nem hi­va­ta­los, de min­den bol­tos erről be­szél már.

Napi lúzer: pénzügyőrnek akart csempészcigit eladni

Napi lúzer: pénzügyőrnek akart csempészcigit eladni

Jól meg­le­pő­dött az a VIII. ke­rü­leti férfi, aki egy par­ko­ló­ban kí­nálta por­té­ká­ját a já­ró­ke­lők­nek.