CÍMKE: 'buszsofőr'

Bosszúból akart megölni 51 gyereket a migráns buszsofőr

Bosszúból akart megölni 51 gyereket a migráns buszsofőr

Innen senki nem jut ki élve! - ezt ki­a­bálta az a 47 éves sze­ne­gáli szár­ma­zású be­ván­dorló.

Felkavaró videó, fiatal lányok életét mentette meg Zoltán

Felkavaró videó, fiatal lányok életét mentette meg Zoltán

Du­na­új­vá­ros­ban díjat ka­pott Zol­tán, aki meg­aka­dá­lyozta a tra­gi­kus bal­ese­tet.

Botrány a budapesti buszmegállóban: utasok előtt pofozkodtak a sofőrök

Botrány a budapesti buszmegállóban: utasok előtt pofozkodtak a sofőrök

Egy taxis és egy busz­so­főr ve­szett össze a par­ko­lá­son.

Egy taxis és egy busz­so­főr ve­szett össze a par­ko­lá­son, majd meg is ütöt­ték egy­mást.

A sofőr se hitt a szemének: mezítláb, egyedül sétált a fagyban egy baba

A sofőr se hitt a szemének: mezítláb, egyedül sétált a fagyban egy baba

Egy busz­so­főr szúrta ki az utcán a ma­gára ha­gyott gyer­me­ket.

Egy busz­so­főr szúrta ki az utcán a ma­gára ha­gyott gyer­me­ket, akin alig volt ruha.

Ablaktörő kalapáccsal támadt a buszsofőrre egy őrjöngő utas

Ablaktörő kalapáccsal támadt a buszsofőrre egy őrjöngő utas

Vi­de­óra vet­ték a tör­tén­te­ket.

Vi­de­óra vet­ték, amint egy tört né­met­ség­gel be­szélő fi­a­tal be­ván­dorló be­le­köt egy utasba a bu­szon.

Foglyul ejtette utasait egy buszsofőr

Foglyul ejtette utasait egy buszsofőr

Be­pöc­cent egy te­mes­vári busz­so­főr, mi­u­tán az uta­sok kri­ti­zál­ták.

Be­pöc­cent egy te­mes­vári busz­so­főr, mi­u­tán az uta­sok kri­ti­zál­ták. A sofőr be­csukta a busz aj­ta­jait, majd a vég­ál­lo­más­nál állt meg leg­kö­ze­lebb. A bu­szos ki­rán­du­lás végül a pszi­chi­át­rián fe­je­ző­dött be.

Nem vicc. A fejére esett az ablak, meghalt

Nem vicc. A fejére esett az ablak, meghalt

Busz­so­főr­ként dol­go­zott az ál­do­zat.

Egy tár­sas­ház mel­lett ha­ladt el az angol férfi, ami­kor a 27. eme­leti la­kás­ból a fe­jére esett az ablak. Az ál­do­zat azon­nal éle­tét vesz­tette.

Megverték a vészfékezni kényszerülő buszsofőrt

Megtépték, majd megütötték a vészfékezni kényszerülő buszsofőrt

Egy in­gols­tadti busz­já­ra­ton uta­zott a ni­gé­riai nő kis­gyer­me­ké­vel.

Egy in­gols­tadti busz­já­ra­ton uta­zott az a ni­gé­riai nő kis­gyer­me­ké­vel, aki egy hir­te­len fé­ke­zést kö­ve­tően bru­tá­lis módon meg­tá­madta a so­főrt.

Botrányosan viselkedett a miskolci buszsofőr, ez történt a kislánnyal

Botrányosan viselkedett a miskolci buszsofőr, ez történt a kislánnyal

A so­főrt za­varta, hogy ebben az óri­ási ká­ni­ku­lá­ban vizet iszik egy kis­lány.

A so­főrt za­varta, hogy ebben az óri­ási ká­ni­ku­lá­ban vizet iszik egy kis­lány.

A legrosszabb rémálom valósult meg ezen a távolsági buszon! - videó

A legrosszabb rémálom valósult meg ezen a távolsági buszon! - videó

Sze­ren­csére az uta­sok idő­ben kap­csol­tak, és men­tet­ték, ami ment­hető, ám a fel­vé­tel így is meg­rázó.

Forró kávéval leöntötte és megverte utasát a budapesti buszsofőr

Forró kávéval leöntötte és megverte utasát a budapesti buszsofőr

El­vi­te­les ká­véja miatt ke­rült bajba egy bu­da­pesti nő: a sofőr le akarta szál­lí­tani vele a jár­mű­ről.

Életveszély! Két busz versenyzett egymással a 83-as főúton

Életveszély! Két busz versenyzett egymással a 83-as főúton

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel sze­rint egy tá­vol­sági busz ver­sengve meg akart előzni egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő má­si­kat.

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten: egy tá­vol­sági busz, ve­szé­lyes út­sza­ka­szon ver­sengve meg akart előzni egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő másik tá­vol­sági buszt. Rá­adá­sul a ve­szé­lye­sen ve­zető, fe­le­lőt­len sofőr ve­ze­tés köz­ben mo­bil­te­le­fon­nal vette!

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal.

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal, de nem ér­de­kelte, hogy min­denki látja.

Döntő fordulat a veronai busztragédia ügyében, őket okolják

Döntő fordulat a veronai busztragédia ügyében, őket okolják

Vádat emel­tek a fe­le­lő­sök ellen.

Az olasz bí­ró­sá­gon vádat emel­tek a tra­gé­di­áért fe­le­lős­ségre von­ható mér­nö­kök és a ma­gyar sofőr ellen is.

Botrány, a sofőr ledobott a buszról egy fogyatékos fiút

Botrány, a sofőr ledobott a buszról egy fogyatékos fiút

Nem lát­szott au­tis­tá­nak...

A ve­zető ál­lítja, azért tette, mert nem is lát­szott fo­gya­ték­kal élő­nek a fiú.

Késsel és viperával támadta meg egymást két magyar buszsofőr

Késsel és viperával támadta meg egymást két magyar buszsofőr

Mind a két so­főrt el­bo­csáj­tot­ták.

A két sofőr ide­gei addig fe­szül­tek, amíg az egyik vi­pe­rát a másik pedig kést rán­tott. Ki­rúg­ták őket.

A sofőrt gyanúsítják: Elaludt, ezért sérült meg 22 utas az M3-ason

A sofőrt gyanúsítják: Elaludt, ezért sérült meg 22 utas az M3-ason

Meg­hosszab­bí­totta a rend­őr­ség az M3-as au­tó­pá­lyán tör­tént busz­bal­eset nyo­mo­zá­sát, de már van gya­nú­sí­tott!

Vezetés közben tévézett a buszsofőr: egy utas mindent felvett

Vezetés közben tévézett a buszsofőr: egy utas mindent felvett

A sofőr így az uta­sok éle­té­vel is ját­szott.

A sofőr így az uta­sok éle­té­vel is ját­szott.

Rálőttek egy magyar buszsofőrre Amszterdamban

Rálőttek egy magyar buszsofőrre Amszterdamban

A golyó éppen csak el­ke­rülte a férfit.

A golyó éppen csak el­ke­rülte a férfit. A busz­so­főr 33 utast szál­lí­tott.

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

A férfi nem esett pá­nikba, rend­ben le­tette a buszt a kór­ház­nál.

A férfi nem esett pá­nikba, rend­ben le­tette a buszt a kór­ház­nál.

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Óri­ási a hiány a busz­so­fő­rök­ből, így a BKV so­ka­kat meg­pró­bál rá­be­szélni, hogy dol­goz­za­nak náluk.

Óri­ási a hiány a busz­so­fő­rök­ből, így a BKV két­ség­be­esé­sé­ben so­ka­kat meg­pró­bál rá­be­szélni, hogy dol­goz­za­nak náluk.

Többen is felelősek lehetnek a veronai busztragédiáért

Többen is felelősek lehetnek a veronai busztragédiáért

Ha min­denki ren­de­sen végzi a dol­gát, akkor vagy meg sem tör­tént volna a busz­bal­eset, vagy jóval ke­ve­sebb ál­do­za­tot kö­ve­telt volna.

Sötét titkok derültek ki a veronai busztragédiáról

Sötét titkok derültek ki a veronai busztragédiáról

Eddig nem is­mert rész­le­tek!

A szü­lők nem­rég ju­tot­tak az olasz nyelvű hi­va­ta­los jegy­ző­könyv­höz, ami a tra­gé­dia rész­le­teit tar­tal­mazza.

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

Szom­ba­ton kí­sér­ték végső út­jára a 6-os úton bal­eset­ben meg­halt fo­cis­tát. A busz­so­főr hi­báz­ha­tott...

Szom­ba­ton kí­sér­ték végső út­jára a 6-os úton bal­eset­ben meg­halt fo­cis­tát. Úgy tűnik, hogy a busz­so­főr hi­báz­ha­tott, aki­vel egy ta­nuló ve­zető tar­tóz­ko­dott a jár­mű­vőn: nem adta meg az el­sőbb­sé­get a lab­da­rúgó által ve­ze­tett au­tó­nak. Az el­huny­tat ifjú fe­le­sége és kis­gyer­meke gyá­szolja.

Tátott szájjal nézték az utasok: a sofőr és a pár összeverték egymást

Tátott szájjal nézték az utasok: a sofőr és a pár összeverték egymást

Egy meg­ál­ló­ban sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok.

Egy meg­ál­ló­ban sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok, ahol a ve­re­ke­dés részt­ve­vőit úgy kel­lett le­fogni.

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő a ko­csi­já­val.

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz.

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz, ami­kor a sofőr, sze­re­tett Ricsi bá­csi­juk szív­in­fark­tust ka­pott a vo­lán­nál. Még akkor is annyira vi­gyá­zott rájuk, hogy senki sem sé­rült meg.

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Buszsofőrt és ápolót vertek Zalaegerszegen

Buszsofőrt és ápolót vertek Zalaegerszegen

Tel­je­sen véd­te­le­nek, ha mun­ká­juk köz­ben rájuk támad va­laki, pedig ez egyre gyak­rab­ban elő­for­dul. A gyors vád­eme­lés sem ri­asztja el a po­foz­kodni vá­gyó­kat.

Tel­je­sen véd­te­le­nek, ha mun­ká­juk köz­ben rájuk támad va­laki, pedig ez egyre gyak­rab­ban elő­for­dul. A gyors vád­eme­lés és sú­lyo­sabb bün­te­tés sem ri­asztja el a po­foz­kodni vá­gyó­kat.

Szívatás vagy véletlen? Hiába vigyázunk, az ajtók záródnak

Szívatás vagy véletlen? Hiába vigyázunk, az ajtók záródnak

Pa­nasz­kod­nak az uta­sok a bu­da­pesti so­fő­rökre, itt a ma­gya­rá­zat a sza­po­rodó bal­ese­tekre!

Pa­nasz­kod­nak az uta­sok a bu­da­pesti so­fő­rökre, itt a ma­gya­rá­zat a sza­po­rodó bal­ese­tekre!

Botrány! Árokba lökött egy mozgássérültet a buszsofőr

Botrány! Árokba lökött egy mozgássérültet az érzéketlen buszsofőr

El­ké­pesztő! A ve­zető őr­jön­geni kez­dett a meg­ál­ló­ban, és be­lökte az árokba a ma­ga­te­he­tet­len utast...

Durván megalázta a kerekesszékes magyar sztárt a BKV-sofőr!

Durván megalázta a kerekesszékes magyar sztárt a BKV-sofőr!

El­ké­pesztő tör­té­net lá­tott nap­vi­lá­got!

Az is­mert ma­gyar ke­re­kes­szé­kes szí­nész-spor­to­ló­nak akadt gondja az egyik bu­da­pesti busz­so­főr­rel.

Öt év nyolc hónapot kapott a 28 gyerekes angol pedofil buszsofőr

Öt évet kapott a 28 gyerekes pedofil

Egy 60 éves brit busz­so­főr állt Ang­li­á­ban bí­ró­ság elé, mert sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zott egy 12 éves lányt. Az el­ítélt férfi ko­ráb­ban azzal di­cse­ke­dett a bul­vár­la­pok­nak, hogy ő a leg­ter­mé­ke­nyebb apa Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

Idős férfit vert félholtra három fiatal egy fehérvári buszon

Idős férfit vert félholtra három fiatal egy fehérvári buszon

A bru­tá­lis fi­a­ta­lo­kat még ke­re­sik.

Mint ki­de­rült, a bácsi a busz­so­főr édes­apja. A bru­tá­lis fi­a­ta­lo­kat nagy erők­kel ke­re­sik.

A buszvezető mentette meg utasai életét

A buszvezető mentette meg utasai életét

Hő­sies és gyors volt.

Hő­si­es­sé­gé­nek és gyor­sa­sá­gá­nak kö­szön­hető, hogy túl­él­ték a po­koli uta­zást.