CÍMKE: 'büszkeség'

Liptai Claudia örömhírről számolt be, mindenki gratulál neki

Liptai Claudia örömhírről számolt be, mindenki gratulál neki

A bol­dog mű­sor­ve­zető le­fény­ké­pezte kis­lá­nyát a leg­újabb szen­ve­dé­lyé­vel.

A bol­dog mű­sor­ve­zető le­fény­ké­pezte kis­lá­nyát a leg­újabb szen­ve­dé­lyé­vel.

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

A sztár­szü­lők na­gyon büsz­kék.

A sztár­szü­lők, Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly na­gyon büsz­kék a lá­nyukra!

Megindító fotóval üzent a lányának Stohl András

Megindító fotóval üzent a lányának Stohl András

Büszke leg­idő­sebb gyer­me­kére.

A nép­szerű szí­nész na­gyon büszke leg­idő­sebb gyer­me­kére. Per­sze, van is miért.

Falatnyi ruhadarabokban teszi szét a lábát Rózsa György lánya

Falatnyi ruhadarabokban teszi szét a lábát Rózsa György lánya

Rózsa György lánya ko­ráb­ban ba­let­to­zott, de ma már a rúd­tánc­ból él...

Rózsa György lánya, Csilla ko­ráb­ban ba­let­to­zott, de ma már a rúd­tánc­ból él...

Végre mindenki megnyugodhat, Tóth Vera nagy bejelentést tett

Végre mindenki megnyugodhat, Tóth Vera nagy bejelentést tett

A gyö­nyörű éne­kesnő nem tit­kolja, na­gyon bol­dog. Leg­jobb ba­rátja, Mu­ja­hid Zol­tán ugyanis le­dip­lo­má­zott.

Nem hiszel majd a szemednek, így focizik a magyar sztár kisfia

Nem hiszel majd a szemednek, így focizik a magyar sztár kisfia

Rába Timi na­gyon büszke No­elre.

Rába Timi na­gyon büszke mind­há­rom gyer­me­kére. Első há­zas­ságól szü­le­tett nagyfia si­ke­res a mun­ká­já­ban.

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban. Virág lesz a kö­vet­kező!

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban. Virág lesz a kö­vet­kező!

Mint két tojás! Megmutatta ritkán látott lányát a magyar színésznő

Mint két tojás! Megmutatta ritkán látott lányát a magyar színésznő

Far­kas­házi Réka má­so­dik gyer­meke nem­so­kára 10 éves lesz.

Far­kas­házi Réka má­so­dik gyer­meke, Re­beka nem­so­kára 10 éves lesz. Az ő en­ge­dé­lyé­vel posz­tolt róla.

Keresett modell lett a magyar sztáranyuka lánya

Keresett modell lett a magyar sztáranyuka lánya

Rába Tímea büszke gyer­me­kére.

Rába Tímea gyer­meke el­ké­pesztő szép­ség lett. Nina örö­költe édes­anyja eg­zo­ti­kus vo­ná­sait, nem csoda, hogy a mo­dell­szakma hamar fel­fe­dezte.

Hatalmas örömhírt közölt Liptai Claudia, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt közölt Liptai Claudia, mindenki gratulált

Még fotót is csa­tolt!

A mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán me­sélte el a rész­le­te­ket. Még fotót is csa­tolt!

Örömhírt közölt Rubint Réka, nagy a boldogság a családban

Örömhírt közölt Rubint Réka, nagy a boldogság a családban

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, La­rára. Min­denki gra­tu­lált!

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, La­rára. Min­denki gra­tu­lált!

Ennél cukibbat ma még nem láttál, így alszik fiával a magyar sztár

Ennél cukibbat ma még nem láttál, így alszik fiával a magyar sztár

Las­san három hó­na­pos lesz Cooky és ked­vese, De­bóra első gyer­meke.

Las­san három hó­na­pos lesz Cooky és ked­vese, De­bóra első gyer­meke. A mű­sor­ve­zető azóta sem bír be­telni a kis Ke­vin­nel, ki­ve­szi a ré­szét a pici kö­rüli te­en­dők­ből. Na­gyon büszke is rá sze­relme, aki sze­rint Co­o­ky­nál jobb apu­kát nem is tud el­kép­zelni.

Meztelenül fotózták Adát, kivillant intim tetoválása

Meztelenül fotózták Adát, kivillant intim tetoválása

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető szí­ve­sen mon­dott igent egy di­vat­márka fel­ké­ré­sére.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető szí­ve­sen mon­dott igent egy di­vat­márka fel­ké­ré­sére. Pedig mez­te­len fel­ső­test­tel kel­lett pó­zol­nia.

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt.

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt, egyik ked­venc hob­bi­já­ban ért el ki­ma­gasló si­kert.

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Lu­kács Sán­dor még ma is sár­mos.

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos. Fi­a­tal mű­vész­ként ra­jong­tak érte a nők, szám­ta­lan ka­landja volt.

Dupla öröm érte a népszerű énekest, erre még ő sem számított

Dupla öröm érte a népszerű énekest, erre még ő sem számított

A szí­nész neve egy­be­forrt az Ist­ván, a ki­rállyal. Így ér­de­kes volt az Oly távol vagy tőlem című dalát más elő­adá­sá­ban hal­la­nia.

Rubint Réka lefogyott anyukája bikiniben pózol lányával

Rubint Réka lefogyott anyukája bikiniben pózol lányával

Scho­bert­ék­nak fon­tos a csa­lád.

Scho­bert Nor­bi­ék­nak a csa­lád a leg­fon­to­sabb, így min­den Alak­re­form tá­borba vi­szik ma­guk­kal gyer­me­ke­i­ket is. Ami­óta le­fo­gyott, a nagyi is uta­zik velük.

Elképesztően gyönyörű tinivé vált Liptai Claudia lánya

Elképesztően gyönyörű tinivé vált Liptai Claudia lánya

A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­tott meg egy fotót Pan­ká­ról, aki igazi hölggyé cse­pe­re­dett.

A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­tott meg egy fotót Pan­ká­ról, aki az évek során igazi hölggyé cse­pe­re­dett.

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Tóth Vera egy év alatt el­érte cél­ját.

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.

Megmakacsolta magát Liptai Claudia lánya: tudja, mi akar lenni

Megmakacsolta magát Liptai Claudia lánya: tudja, mi akar lenni

A TV2 sztárja sza­ba­don en­gedi lá­nyát.

A TV2 sztárja arra ta­nítja lá­nyát, hogy bár­mit el­ér­het az élet­ben.

Elképesztően gyönyörű kamasz lett a magyar modell lánya

Elképesztően gyönyörű kamasz lett a magyar modell lánya

Ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját Rába Tímea má­sod­szü­lött gyer­meke, Nina. A mo­dell na­gyon büszke lá­nyára.

Ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját Rába Tímea má­sod­szü­lött gyer­meke, Nina. A mo­dell büszke lá­nyára.

Nézd meg Schobert Lara új fotóját, gyönyörű nő lett belőle

Nézd meg Schobert Lara új fotóját, gyönyörű nő lett belőle

Meg­hív­ták egy fo­tó­zásra Ru­bint Ré­káék lá­nyát.

Meg­hív­ták egy fo­tó­zásra Ru­bint Ré­káék lá­nyát, a vég­ered­ményt a büszke anyuka posz­tolta ki.

Itt mérik a csodafagyit a Balcsiparton: minden gombóc világszám

Itt mérik a csodafagyit a Balcsiparton: minden gombóc világszám

Ne menj el mel­lette, ha a Ba­la­to­non jársz, nyalj bele a csúcs­fa­gyiba!

Ne menj el mel­lette, ha a Ba­la­to­non jársz, nyalj bele a csúcs­fa­gyiba! Ke­resd a Brin­ga­ta­nyát, hogy el­mond­hasd ma­gad­ról, a világ má­so­dik leg­jobb hű­sítő fi­nom­sá­gát kós­to­lod!

Brutális amit testével művel Liptai Claudia lánya

Brutális amit testével művel Liptai Claudia lánya

Any­jára ütött Lip­tai lánya, aki nem csak ki­mond­ha­tat­la­nul csi­nos, de vég­te­le­nül te­het­sé­ges is.

Any­jára ütött Lip­tai lánya, aki nem csak ki­mond­ha­tat­la­nul csi­nos, de vég­te­le­nül te­het­sé­ges is.

Nem fogod elhinni, ki a példaképe Liptai Claudia lányának!

Nem fogod elhinni, ki a példaképe Liptai Claudia lányának!

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető büszke a ma­gya­rok olim­piai si­ke­rére.

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető büszke a ma­gya­rok olim­piai si­ke­rére.

Elképesztő akarat! 60 kilót fogyott a bikinis szépségkirálynő!

Elképesztő akarat! 60 kilót fogyott a bikinis szépségkirálynő!

A stri­ákra is büszke!

Az ame­ri­kai Con­ner Rensch 123 ki­ló­ról in­dult, de meg­elé­gelte a töb­biek ál­landó ci­ki­zé­sét. Közel 60 kilót do­bott le egy év alatt, és ma a stri­á­irs is büszke.

Megható családi képet tett közzé Demcsák Zsuzsa!

Megható családi képet tett közzé Demcsák Zsuzsa!

A nyár szele már a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jét és csa­lád­ját is el­érte. Rá­adá­sul gye­re­kei végre ke­zük­ben tart­hat­ják a bi­zo­nyít­vá­nyu­kat.

A nyár szele már a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jét és csa­lád­ját is el­érte. Rá­adá­sul gye­re­kei végre ke­zük­ben tart­hat­ják a bi­zo­nyít­vá­nyu­kat.

A külföldiek szerint erre lehetünk magyarokként a legbüszkébbek

A külföldiek szerint erre lehetünk magyarokként a legbüszkébbek - meg fogsz lepődni!

A ké­zen­fekvő vá­la­szok mel­lett akadt né­hány vá­rat­la­nabb és szí­vet me­len­gető is.