CÍMKE: 'büntetés'

A migrációt támogató ENSZ teljesen kibukott Salvini legújabb tervétől

A migrációt támogató ENSZ teljesen kibukott Salvini legújabb tervétől

A jö­vő­ben sú­lyos mil­li­ókra bün­tet­he­tik a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába ta­xiz­tató ha­jó­kat.

Újabb ügy miatt büntették meg a Teréz körúti robbantót

Újabb ügy miatt büntették meg a Teréz körúti robbantót

Úgy tűnik, hogy P. László, a Teréz kör­úti rob­bantó a rá­csok mö­gött sem tud nyu­godni...

FRISS HÍREK

Erre senki sem számított: fordulat a megölt soroksári futónő ügyében

Erre senki sem számított: fordulat a megölt soroksári futónő ügyében

A ko­ráb­ban vélt­nél is sú­lyo­sabb bün­te­tésre szá­mít­hat a gya­nú­sí­tott.

A ko­ráb­ban vélt­nél is sú­lyo­sabb bün­te­tésre szá­mít­hat a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi.

Hét "saría rendőrt" büntettek meg Németországban

Hét "saría rendőrt" büntettek meg Németországban

Nem si­et­ték el az igaz­ság­szol­gál­ta­tást. Wup­per­tál­ban már 2014 óta jár­őröz­tek a musz­lim férfiak.

Nem si­et­ték el az igaz­ság­szol­gál­ta­tást. Wup­per­tál­ban már 2014 óta jár­őröz­tek a musz­lim férfiak.

Szörnyű, mit tettek a magyarok Szlovákiában

Szörnyű, mit tettek a magyarok Szlovákiában

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn né­há­nyan je­len­tős kárt okoz­tak.

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eb-se­lej­te­zőn né­há­nyan je­len­tős kárt okoz­tak szur­ko­ló­tár­sa­ik­nak és a hazai lab­da­rú­gás­nak.

Megbüntették Gelencsér Tímeát: fizetnie kell!

Megbüntették Gelencsér Tímeát: fizetnie kell!

Hibát kö­ve­tett el.

Hibát kö­ve­tett el, most bosszan­kod­hat az Exat­lon Hun­gary sztárja. Leg­kö­ze­lebb biz­to­san job­ban oda­fi­gyel majd.

Büntetésből a forró sütőlapra ültette 3 éves fiát egy kegyetlen apa

Büntetésből a forró sütőlapra ültette 3 éves fiát egy kegyetlen apa

Kisfia bán­tal­ma­zása miatt ült a vád­lot­tak pad­jára a 32 éves szí­riai mig­ráns.

Kisfia bán­tal­ma­zása miatt ült a vád­lot­tak pad­jára a 32 éves szí­riai mig­ráns.

Kiakadtak a netezők, hihetetlen módon alázta meg a fiatal nőt a főnöke

Kiakadtak a netezők, hihetetlen módon alázta meg a fiatal nőt a főnöke

A 26 éves nőt úgy kel­lett ki­me­ne­kí­teni a mun­ka­hely­ről. Azt re­méli, hogy a karma bosszút áll ko­rábbi mun­kál­ta­tóin.

Fordulat a várpalotai kettős gyilkosság ügyében, ez jöhet most

Fordulat a várpalotai kettős gyilkosság ügyében, ez jöhet most

A férfi a nála ti­zen­nyolc évvel fi­a­ta­labb nőt meg­foj­totta, a két­éves gyer­me­ket pedig kony­ha­kés­sel mell­ka­son szúrta.

Tárgyalás utáni kínos percek: ez várta kocsija szélvédőjén Auréliót

Tárgyalás utáni kínos percek: ez várta kocsija szélvédőjén Auréliót

A Ri­post ka­me­rája min­dent meg­örö­kí­tett. Mu­tat­juk a fotót.

A Ri­post ka­me­rája min­dent meg­örö­kí­tett. Mu­tat­juk a fotót.

Megbüntetik a büdös utasokat Kolozsváron!

Megbüntetik a büdös utasokat Kolozsváron!

Ez oly­kor ne­künk is eszünkbe jut a bu­da­pesti met­rón, de mi még nem tar­tunk itt. Jú­nius el­se­jé­től ke­mény világ jön a ko­lozs­vári uta­zókra.

Ez oly­kor ne­künk is eszünkbe jut a bu­da­pesti met­rón, de mi még nem tar­tunk itt. Jú­nius el­se­jé­től ke­mény világ jön a ko­lozs­vári uta­zókra.

Hihetetlen kincsre lelt a kukában, megbüntették érte

Hihetetlen kincsre lelt a kukában, megbüntették érte

Pénz­bír­ság­gal súj­tot­ták.

Pénz­bír­ság­gal súj­tott a bí­ró­ság egy német férfit, aki ki­szedte a ku­ká­ból Ger­hard Rich­ter­nek a raj­zait. Hasz­not akart húzni rajta.

A magyar kormány fellép az antiszemitizmus ellen

A magyar kormány fellép az antiszemitizmus ellen

A kor­mány nemet mond az an­ti­sze­mi­tiz­musra, el­ítél min­den an­ti­sze­mita cse­le­ke­de­tet - mondta az igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter a ho­lo­kauszt ma­gyar­or­szági ál­do­za­ta­i­nak em­lék­napja al­kal­má­ból tar­tott köz­ponti meg­em­lé­ke­zé­sen.

Hihetetlen, ezért fejezték le a fiatal férfit

Hihetetlen,
ezért fejezték
le a fiatal férfit

A le­fe­je­zé­sek gya­ko­riak a sza­údi ki­rály­ság­ban, ott tör­tént ez az este is.

A le­fe­je­zé­sek gya­ko­riak a sza­údi ki­rály­ság­ban, ott tör­tént ez az este is. Az or­szág tagja az ENSZ nő­jogi bi­zott­sá­gá­nak, és a nem­zet­közi szer­ve­zet Em­beri Jogi Ta­ná­csá­nak egyik bi­zott­sá­gá­ban is he­lyet kap­tak ennek el­le­nére.

56 kutyát zsúfolt egy autóba a csempész

56 kutyát zsúfolt egy autóba a csempész

A férfi azért akarta ész­re­vét­le­nül át­vinni a ma­gyar ha­tá­ron a ku­tya­köly­kö­ket, hogy Olasz­or­szág­ban adja el őket jó pén­zért. Most el­ítélte őt a bí­ró­ság.

A férfi azért akarta át­csem­pészni a a ma­gyar ha­tá­ron a ku­tya­köly­kö­ket, hogy Olasz­or­szág­ban adja el őket. Most el­ítélte őt a bí­ró­ság. A bí­ró­ság ál­lat­kín­zás bűn­tet­té­ben mondta ki bű­nös­nek a vád­lot­tat, akire fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

Odacsapott a Wizz Air a füstölgő utasoknak

Odacsapott a Wizz Air a füstölgő utasoknak

Két, Ma­gyar­or­szágra tartó utast is fe­ke­te­lis­tára tett a lé­gi­tár­sa­ság...

Két, Ma­gyar­or­szágra tartó utast is fe­ke­te­lis­tára tett a lé­gi­tár­sa­ság, akikre rá­adá­sul fe­jen­ként 3000 eurós, mint­egy 940 ezer fo­rin­tos bün­te­tést is ki­szab­tak. A meg­bír­sá­gol­tak a szen­ve­dé­lyük miatt bűn­hőd­het­nek.

Magyarországot meg akarják büntetni még a választások előtt

Magyarországot meg akarják büntetni még a választások előtt

Fo­lya­ma­to­san ér­ző­dik a nyo­más.

Fo­lya­ma­to­san ér­ző­dik a nyo­más a be­ván­dor­lás­párti brüsszeli po­li­ti­ku­sok ré­szé­ről, hogy Ma­gyar­or­szá­got még az eu­ró­pai vá­lasz­tá­sok előtt meg­bün­tes­sék.

Csodák vannak! Megbüntették Franciaországot egy afgán kisfiú miatt

Csodák vannak! Megbüntették Franciaországot egy afgán kisfiú miatt

Az Em­beri Jogok Eu­ró­pai Bí­ró­sága elé ke­rült egy 12 éves, kí­sérő nél­küli afgán gyer­mek ügye.

Több tízezer forintot bukhatsz, ha erre nem figyelsz

Több tízezer forintot bukhatsz, ha erre nem figyelsz

Au­tó­pá­lya-mat­ri­cát kell venni.

Négy nap múlva le­jár­nak az au­tó­pá­lya-mat­ri­cák és sokat buk­hatsz, ha el­fe­lejt­ke­zel újat venni.

Áll a bál, durva büntetés a Salára emlékező szurkolók miatt

Áll a bál, durva büntetés a Salára emlékező szurkolók miatt

A sza­bály, az sza­bály - de nem le­he­tett volna ki­vé­te­le­sen el­né­zőbb­nek lenni?

A sza­bály, az sza­bály - de nem le­he­tett volna ki­vé­te­le­sen el­né­zőbb­nek lenni?

Súlyos büntetés, kizárták a sztárcsapatot

Súlyos büntetés, kizárták a sztárcsapatot

Rossz hírt ka­pott a Chel­sea.

Rossz hírt ka­pott a Chel­sea, mi­köz­ben to­vább­ju­tott a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Íme, a fotók, durva bosszút állt volt férjén a bedühödött kalocsai nő

Íme, a fotók, durva bosszút állt volt férjén a bedühödött kalocsai nő

Az asszony ki­csi­nyes bosszúja sokba ke­rült szá­mára, több száz­ezer fo­rin­tos kárt kell meg­fi­zet­nie az exé­nek.

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Íté­le­tet hir­de­tett a Sze­gedi Íté­lő­tábla egy szerb férfi ügyé­ben.

Íté­le­tet hir­de­tett a Sze­gedi Íté­lő­tábla egy szerb férfi ügyé­ben, aki több kiló ma­ri­hu­á­nát csem­pé­szett.

Szép pénzt fizethet a bank, ez kellett hozzá

Szép pénzt fizethet a bank, ez kellett hozzá

Gon­dok akad­tak az egyik pénz­in­té­zet sze­mé­lyi köl­csö­nei körül.

Gon­dok akad­tak az egyik pénz­in­té­zet sze­mé­lyi köl­csö­nei körül. A Ma­gyar Nem­zeti Bank pedig lé­pett. 11 mil­lió fo­rint fo­gyasz­tó­vé­delmi bír­ság­gal súj­totta a Ra­iffei­sen Ban­kot a sze­mé­lyi köl­csö­ne­i­nek rek­lá­mo­zása miatt.

Lesújt a fociszövetség, csapatokat zárhatnak ki

Lesújt a fociszövetség, csapatokat zárhatnak ki

Három hónap ha­tár­időt kap­tak.

A ma­ce­dón és a bol­gár gárda pénz­ügyi sza­bá­lyo­kat sér­tett meg. Három hónap ha­tár­időt kap­tak.

Kőkeményen megbüntették a mocskos szájú világsztárt

Kőkeményen megbüntették a mocskos szájú világsztárt

Franck Ri­béry saját ra­jon­góit szidta, klubja meg­bün­teti.

Franck Ri­béry saját ra­jon­góit szidta, klubja, a Bayern Mün­chen sú­lyos bün­te­tést szab ki rá.

Újabb csapás érte Katie Price-t, ezt találta a szélvédőn

Újabb csapás érte Katie Price-t, ezt találta a szélvédőn

Nem elég, hogy nem­rég ittas ve­ze­tés gya­nú­já­val le­tar­tóz­tat­ták, most újabb prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie.

Nem elég, hogy nem­rég ittas ve­ze­tés gya­nú­já­val le­tar­tóz­tat­ták, most újabb prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie.

Brutális büntetést szabott ki az MLSZ

NB I: brutális büntetést szabott ki az MLSZ

Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Újra le­csa­pott a szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága. Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság az íté­let. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Fapados átverések:
80 ezres kártérítést kapnak a pórul járt utasok

Fapados átverések:
80 ezres kártérítést kapnak a pórul járt utasok

Durva: idén 40 szá­za­lék­kal nőtt a pa­na­szok száma Bu­da­pes­ten a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­sá­gok ellen.

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Ma­radt még re­mény a bru­tá­lis MLSZ-bün­te­tés meg­vál­toz­ta­tá­sára.

Ma­radt még re­mény a bru­tá­lis MLSZ-bün­te­tés meg­vál­toz­ta­tá­sára. A szi­gorú íté­let az Új­pest és a Fe­renc­vá­ros aktív szur­ko­ló­i­nál egy­aránt ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Volt, aki sza­bá­lyo­san ki­ro­hant a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség ellen.

Új módszerrel bünteti a sofőröket a rendőrség

Új módszerrel bünteti a sofőröket a rendőrség

Ren­ge­teg bal­ese­tet okoz­nak a köz­ve­szé­lyes, ve­ze­tés köz­ben mo­bi­lozó vagy ön­ma­gu­kat neten "köz­ve­títő" so­fő­rök.

Ren­ge­teg bal­ese­tet okoz­nak a köz­ve­szé­lyes, ve­ze­tés köz­ben mo­bi­lozó vagy ön­ma­gu­kat neten "köz­ve­títő" so­fő­rök. Most a rend­őr­ség új mód­szer­rel veszi fel el­le­nük a har­cot: pász­tázni kezd­ték az in­ter­netre fel­tett vi­de­ó­kat, és bün­tet­nek! De "hét­köz­napi" sza­bály­ta­lan­sá­go­kat sem ér­de­mes el­kö­vetni!

Csótányevésre és vizeletivásra kényszerítették a munkásokat

Csótányevésre és vizeletivásra kényszerítették a munkásokat

A kínai me­ne­dzse­rek gyo­mor­for­gató mód­szer­rel bün­tet­ték a dol­go­zó­kat.

A kínai me­ne­dzse­rek gyo­mor­for­gató mód­szer­rel bün­tet­ték azo­kat, akik nem jól tel­je­sí­tet­tek.

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta.

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Elképesztő dolgot művelt 3 tinilány az auschwitzi haláltábor kapujában

Elképesztő dolgot művelt 3 tinilány az auschwitzi haláltábor kapujában

Vajon mire gon­dol­tak a ti­ni­lá­nyok, ami­kor a félre nem ért­hető moz­du­lat­tal be­le­mo­so­lyog­tak a ka­me­rába?

Utolérte az elnököt a szexbotrány: lebuktak a prostizó sportolók

Utolérte az elnököt a szexbotrány: lebuktak a prostizó sportolók

Könnye­dén be­azo­no­sí­tot­ták őket.

Egy­éves el­til­tást ka­pott négy japán ko­sár­lab­dázó. Sem­mi­lyen hi­va­ta­los sport­ági ese­mé­nyen nem ve­het­nek részt.

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek: leg­utóbb a Ganxsta Zolee és a Kar­tel ra­jon­gói pfu­jol­tak...

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek: leg­utóbb a Ganxsta Zolee és a Kar­tel ra­jon­gói pfu­jol­tak, ami­kor Majka a szín­padra lé­pett.

Döbbenetes fordulat: Mourinho elfogadta a börtönbüntetést!

Döbbenetes fordulat: José Mourinho elfogadta a börtönbüntetést!

Sú­lyos adó­csa­lást kö­ve­tett el.

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere ko­ráb­ban közel két­mil­lió eu­ró­val csapta be a spa­nyol ha­tó­sá­go­kat.

Hihetetlen! Egy nap alatt háromszor vezetett piásan

Hihetetlen! Egy nap alatt háromszor vezetett piásan

Ügyész­ség elé ke­rült az a férfi, aki friss jo­go­sít­vánnyal egy nap alatt há­rom­szor ve­ze­tett it­ta­san.

Ügyész­ség elé ke­rült az a férfi, aki friss jo­go­sít­vánnyal egy nap alatt há­rom­szor ve­ze­tett it­ta­san.

Most kiderül az igazság! Megtudtuk, meddig lát a VÉDA!

Most kiderül az igazság! Megtudtuk, meddig lát a VÉDA!

Több száz­ez­res bír­sá­go­kat is kap­tak már az au­tó­sok azért, mert be­le­fu­tot­tak egy VÉDA-ka­puba.

Több száz­ez­res bír­sá­go­kat is kap­tak már az au­tó­sok azért, mert be­le­fu­tot­tak egy VÉDA-ka­puba. Vi­szont most min­den meg­vál­to­zik...

Újabban ezért is megbüntethetnek a belvárosban

Újabban ezért is megbüntethetnek a belváros utcáin

Akár 150 000 Ft is lehet a bír­ság.

A köz­te­rü­let-fel­ügye­lők már a fül­hall­gató nél­küli ze­ne­hall­ga­tá­sért, vagy sör­bike-ozá­sért is bün­tet­het­nek a fő­vá­ros bi­zo­nyos ut­cáin.

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt az utasszállító pilótája a levegőben

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is meg­bün­tet­ték. Óri­ási bot­rány rob­bant ki az ügy miatt.

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is ke­mé­nyen meg­bün­tet­ték. Óri­ási bot­rány rob­bant ki az ügy miatt. Nem csoda, hogy tel­je­sen ki­akad­tak azt érin­tett járat uta­sai, akik bi­zo­nyára egy életre em­lé­kezni fog­nak arra az útra.

Durva büntetésre számíthat az, aki ezt teszi külföldön

Durva büntetésre számíthat az, aki ezt teszi külföldön

Az olasz állam be­ke­mé­nyí­tett! Ele­gük van a hamis áru­cik­ke­ket vá­sárló tu­ris­ták­ból.

Az olasz állam be­ke­mé­nyí­tett! Ele­gük van a hamis áru­cik­ke­ket vá­sárló tu­ris­ták­ból. Rész­le­tek a cikk­ben...

Súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Dagad a botrány, súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Jo­a­chim Löw nem kí­mélte Özil­é­ket.

Jo­a­chim Löw szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lí­tó­lag Özilt és Gün­do­gant is a kis­padra szám­űzte.

Pénzére vár a skálás gyilkos

Pénzére vár a skálás gyilkos

Bene a pén­zére vár, amit kár­té­rí­tés­ként kell kap­nia...

Annak el­le­nére Bene László sza­bad­lábra he­lye­zése mel­lett dön­tött a bí­ró­ság, hogy a 90-es évek hír­hedt ská­lás gyil­kosa ezt nem akarja. Bene a pén­zére vár, amit kár­té­rí­tés­ként kell kap­nia a bör­tön­kö­rül­mé­nyek miatt.

Már nem lehet büntetlenül riksázni a belvárosban

Egy korszak vége, már nem lehet büntetlenül riksázni a belvárosban

Ér­vénybe lé­pett a ren­de­let, amely ki­til­totta Bu­da­pes­ten a bel­vá­rosi jár­dák­ról a seg­wayt, sör­bi­cik­lit, rik­sát.

Ér­vénybe lé­pett a ren­de­let, amely ki­til­totta a bel­vá­rosi jár­dák­ról a seg­wayt, sör­bi­cik­lit, rik­sát és elekt­ro­mos rol­lert Bu­da­pes­ten. A köz­te­rü­let-fel­ügye­let tá­jé­koz­ta­tó­kat he­lyez ki, de még tart a tü­relmi idő­szak, így egy­előre nem bün­tet­nek.

Több százezres bírságra számít Jolly

Több százezres bírságra számít Jolly

Az éne­kest klip­for­ga­tás köz­ben kap­csol­ták le az oszt­rák rend­őrök, mert il­le­gá­lis pi­ro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak a for­ga­tá­son.

Az éne­kest klip­for­ga­tás köz­ben kap­csol­ták le az oszt­rák rend­őrök, mert il­le­gá­lis pi­ro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak a for­ga­tá­son.

Adásban büntették meg a TV2 sztárját!

Adásban büntették meg a TV2 sztárját!

Pum­ped Gabo és Mar­cel­l­ina pro­duk­ci­ója fer­ge­te­gesre si­ke­rült, az éne­kesnő túl a hat­va­non is bru­tál szexi. A fi­a­ta­lok is meg­iri­gyel­het­nék az alak­ját.

Pum­ped Gabo és Mar­cel­l­ina pro­duk­ci­ója fer­ge­te­gesre si­ke­rült, az éne­kesnő túl a hat­va­non is bru­tál szexi. A fi­a­ta­lok is meg­iri­gyel­het­nék az alak­ját.

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Úgy tűnik, az úszónő el­szo­kott attól, hogy Tu­sup­pal közös la­ká­suk­ban él.

Forró étolajjal öntötték le a saját 15 éves kislányukat a muszlimok

Forró étolajjal öntötték le a saját 15 éves kislányukat a muszlimok

Meg akar­ták győzni, mert 20 ezer dol­lárt kap­tak annak fe­jé­ben, hogy férj­hez megy egy mu­zul­mán férfi­hoz.

Súlyos büntetést kap a terroristának készülő móri férfi

Súlyos büntetést kap a terroristának készülő móri férfi

Dön­tött a bí­ró­ság F. Vik­tor ügyé­ben.

Dön­tött a bí­ró­ság F. Vik­tor ügyé­ben, akit 2015 ja­nu­ár­já­ban török tit­kos­szol­gá­lati tisz­tek kap­tak el, amint éppen Szí­ri­ába tar­tott.

Kétszer felmentették, végül mégis fegyházba küldik a kaposvári gyilkost

Kétszer felmentették, végül mégis fegyházba küldik a kaposvári gyilkost

Éve­kig hú­zó­dott a 72 éves ka­pos­vári asszony meg­gyil­ko­lása miatt in­dí­tott bűn­ügyi el­já­rás, de most pont ke­rült a vé­gére.

Vereség után diszkóztak: Megbüntették a válogatott focistákat

Vereség után diszkóztak: Megbüntették a válogatott focistákat

Nem vet jó fényt egy nem­zeti vá­lo­ga­tottra...

Nem vet jó fényt egy nem­zeti vá­lo­ga­tottra, ha egy óri­ási zakó után bu­liz­nak.

Büntetésből öltöztették szoknyába Azurák Csabát

Büntetésből öltöztették szoknyába Azurák Csabát

Azu­rák Csaba tisz­teli a nőket.

Azu­rák Csaba korán meg­ta­nulta tisz­telni a nőket, de a mód­szert, ami­vel ezt el­ér­ték nála, túl­zás­nak tartja.

Nem tartotta be a törvényt, rendőrök büntették meg Bódi Sylvit!

Nem tartotta be a törvényt, rendőrök büntették meg Bódi Sylvit!

A mo­dell sú­lyos ki­há­gást kö­ve­tett el ve­ze­tés köz­ben.

A mo­dell sú­lyos ki­há­gást kö­ve­tett el ve­ze­tés köz­ben, ám el­is­meri, hogy hi­bá­zott.

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Ezért büntetik Dzsudzsákékat és a magyar szurkolókat

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk.

Dup­lán nehéz lesz a fo­ci­vá­lo­ga­tott rajtja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Három év múl­tán bűn­hő­dünk.

Bekeményít a vezetőség, megbüntetik a magyar kéziseket

Bekeményít a vezetőség, megbüntetik a magyar kézildázókat

Sze­ge­den nem nézik jó szem­mel a vá­rat­lan pont­szer­zést. Ilyen bi­zony rit­kán esik meg a helyi csa­pat­tal.

Hihetetlen részletek, így osztja a büntetéseket az MLSZ

Hihetetlen részletek, így osztja a büntetéseket az MLSZ

A Ha­la­dás-Fradi meccsen fo­tóz­ták le.

A Ha­la­dás-Fradi meccsen fo­tóz­ták le az el­len­őrt. Perc­ről percre kell jegy­ze­tel­nie az MLSZ mun­ka­tár­sá­nak a sta­di­on­ban tör­tén­tek­ről.

Megbüntették Tusupot, biztonságiak védték az edzőt

Megbüntették Tusupot, biztonságiak védték az edzőt

A tré­ner ala­po­san el­bújt a ka­me­rák elől. Nagy őri­ze­tet ka­pott az ame­ri­kai edző. Bün­te­tő­cé­du­lát is ka­pott az au­tó­jára. Si­etve hagyta el a Duna Aré­nát.

A tré­ner ala­po­san el­bújt a ka­me­rák elől. Nagy őri­ze­tet ka­pott az ame­ri­kai edző. Bün­te­tő­cé­du­lát is ka­pott az au­tó­jára. Si­etve hagyta el a Duna Aré­nát.

Szigorúbb büntetés vár a 12 évesnél fiatalabbakat molesztálókra

Szigorúbb büntetés vár a 12 évesnél fiatalabbakat molesztálókra

Akár 20 évet is kap­hat az, aki 12 éves­nél fi­a­ta­labb gye­re­ke­ket zak­lat sze­xu­á­li­san.

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

Ez várt a férfira, aki 20 kiló marihuánát akart becsempészni

Ez várt a férfira, aki 20 kiló marihuánát akart becsempészni Magyarországra

Egy német férfi 19,5 ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát pró­bált meg Ma­gyar­or­szágra csem­pészni, ám a ká­bí­tó­szer-ke­reső kutya le­buk­tatta.

Egy német férfi 19,5 ki­lo­gramm ma­ri­hu­á­nát pró­bált meg Ma­gyar­or­szágra csem­pészni, ám a ká­bí­tó­szer-ke­reső kutya le­buk­tatta. Most szü­le­tett szi­gorú íté­let az au­tó­jába dro­got rejtő sofőr ügyé­ben.

Titkos szerető vagy egy barát? Ezért úszta meg a börtönt Hujber Ferenc

Titkos szerető vagy egy barát? Ezért úszta meg a börtönt Hujber Ferenc

Vajon ki ho­zott ek­kora ál­do­za­tot a bot­rány­hős szí­né­szért?

Vajon ki ho­zott érte ek­kora ál­do­za­tot?

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Mi­köz­ben vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője a szí­nész­nek.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Rendőri intézkedés: Megbüntették Hajós Andrást!

Rendőri intézkedés: Megbüntették Hajós Andrást!

A kör­úton ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök...

A hu­mo­ris­tát a kör­úton ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök egy sza­bály­ta­lan­ság miatt! Me­he­tett is a pos­tára befi­zetni a csek­ket...

Ezt a büntetést kapta a magyar nő, aki begyógyszerezte, majd kirabolta az időst

Ezt a büntetést kapta a magyar nő, aki begyógyszerezte, majd kirabolta idős áldozatát

Az el­ítélt nő egy közös ita­lo­zás során nyug­ta­tót ke­vert az idős férfi ita­lába, ez­után ra­bolta ki.

Most kaptuk a hírt: megbüntették Stohl Andrást a rendőrök

Most kaptuk a hírt: megbüntették Stohl Andrást a rendőrök

Bu­da­pes­ten el­len­őriz­ték a rend­őrök.

A szí­nészt szom­bat este Bu­da­pes­ten el­len­őriz­ték a rend­őrök.

Nyolc nap múlva körözést adhatnak ki Hujber Ferenc ellen

Nyolc nap múlva körözést adhatnak ki Hujber Ferenc ellen

Huj­ber Fe­renc el­hagyta az or­szá­got.

Huj­ber el­hagyta az or­szá­got, de nem biz­tos, hogy szá­molt a kö­vet­kez­mé­nyek­kel.

Vécézés miatt büntették meg a Forma-1 sztárját

Vécézés miatt büntették meg a Forma-1 sztárját

Du­góba ke­rült a Fer­rari ásza. Vet­tel végre el­árulta, miért késte le a pi­ló­ták­nak kö­te­lező him­nuszt.

Du­góba ke­rült a Fer­rari négy­sze­res vi­lág­baj­nok ásza. Vet­tel végre el­árulta, miért késte le a pi­ló­ták szá­mára kö­te­lező him­nuszt.

Brutális szigorral sújthatnak le a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

Brutális szigorral sújthatnak le
a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

A je­len­le­gi­nél sok­kal ke­mé­nyebb bün­te­tést kö­ve­tel­nek a ré­sze­gen vagy dro­go­san ha­lá­los ki­me­ne­telű bal­ese­tet oko­zók­nak.

Külföldre költözött: börtön elől menekült Kanadába Hujber Ferenc!

Külföldre költözött: börtön elől menekült Kanadába Hujber Ferenc!

A szí­nész nem fi­zette be a bír­sá­got, így bár­mi­kor fog­házba ke­rül­het.

A szí­nész nem fi­zette be a bír­sá­got, így bár­mi­kor fog­házba ke­rül­hetne, ám ő el­tűnt az or­szág­ból.

Ezt a büntetést kérték a gyerekgázoló sofőrnek

Ezt a büntetést kérték a gyerekgázoló sofőrnek

A 10 éves kisfiút áp­ri­lis­ban ütöt­ték el Haj­dú­sám­son­ban.

A 10 éves kisfiút áp­ri­lis­ban ütöt­ték el Haj­dú­sám­son­ban.

Kőkeményen lesújtott a FIFA a magyar szurkolók miatt

Kőkeményen lesújtott a FIFA a magyar szurkolók miatt

Ki­vé­te­le­sen a ma­gyar szö­vet­ség fizet.

Ki­vé­te­le­sen a ma­gyar szö­vet­ség fizet. Drá­gán meg­fi­zet az MLSZ a Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak cím­zett rig­mu­sok miatt.

Most jött a hír, keményen lesújtott a FIFA a magyar válogatottra

Most jött a hír, keményen lesújtott a FIFA a magyar válogatottra

Ez nem csak Pe­pé­nek fájt. Nem úszta meg ol­csón Pris­kin Tamás a por­tu­gál fo­cista kí­mé­let­len le­kö­nyök­lé­sét.

Szomszédháború: börtöntől retteg a 72 éves asszony

Szomszédháború: börtöntől retteg
a 72 éves asszony

Akár négy és fél év bör­tönt is kap­hat Sá­rika, az a 72 éves püs­pök­la­dá­nyi asszony, aki vi­tába ke­ve­re­dett szom­széd­asszo­nyá­val.

Akár négy és fél év bör­tönt is kap­hat Sá­rika, az a 72 éves püs­pök­la­dá­nyi asszony, aki vi­tába ke­ve­re­dett szom­széd­asszo­nyá­val a tár­sas­há­zuk elé ül­te­tett ró­zsák miatt. Sá­rika és Pi­rike ügyét teg­nap kezd­ték el tár­gyalni a Püs­pök­la­dá­nyi Já­rás­bí­ró­sá­gon.

Újabb pénzbírsággal csapott le az MLSZ

Újabb pénzbírsággal csapott le az MLSZ

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága szep­tem­ber 21-én meg­hozta bün­te­tői ha­tá­ro­za­tát, ami több klub­csa­pa­tot is érint.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága szep­tem­ber 21-én meg­hozta bün­te­tői ha­tá­ro­za­tát, ami több klub­csa­pa­tot is érint.

Komoly büntetés vár a Séfek Séfe versenyzőire

Komoly büntetés vár a Séfek Séfe versenyzőire

Rosszul indul a csü­tör­töki ver­seny.

Alul­ma­rad­tak a csa­pat­ver­seny­ben és nem tud­ták idő­ben be­fe­jezni a fel­ada­tot sem. Emi­att a csü­tör­töki ver­seny­na­pon kap­nak majd egy bün­te­tést.

Furcsa ellenséggel számolna le a város

Furcsa ellenséggel számolna le a város

Egy ang­liai kör­zet la­kó­i­nak elege van már az ag­resszív si­rá­lyok­ból.

Egy ang­liai kör­zet la­kó­i­nak annyira elege van már az ag­resszív si­rá­lyok­ból, hogy a helyi ta­nács úgy dön­tött, fel­ve­szi a har­cot a szem­te­len ma­dár­ko­ló­ni­á­val.

Újabb dúsgazdag üzletember állt a migránsok oldalára

Újabb dúsgazdag üzletember állt a migránsok oldalára

Egy al­gé­riai-fran­cia üz­let­em­ber nem hagyta szó nél­kül, hogy Auszt­ri­á­ban ok­tó­ber el­se­jé­től nem lehet arcot el­ta­karó ru­há­za­tot hor­dani.

Ra­chid Nek­kaz üz­let­em­ber nem hagyta szó nél­kül, hogy Auszt­ri­á­ban ok­tó­ber el­se­jé­től nem lehet bi­zo­nyos hi­va­ta­lok­ban és köz­te­re­ken arcot el­ta­karó ru­há­za­tot hor­da­nia a musz­lim nők­nek. Az oszt­rák kor­mány je­lezte: nem en­ge­dik, hogy bárki be­avat­koz­zon a bel­ügye­ikbe.