CÍMKE: 'bundesliga'

Szalai Ádám jövőjéről árult el végre tényeket a főnöke

Szalai Ádám jövőjéről árult el végre tényeket a főnöke

Új in­for­má­ció de­rült ki a vá­lo­ga­tott csa­tár tö­rök­or­szági le­he­tő­sé­gé­ről is.

Gulácsi miatt aggódnak: kapusgondról írnak Lipcsében

Gulácsi miatt aggódnak: kapusgondról írnak Lipcsében

Me­ne­kül­nek a ri­vá­li­sok a csúcs­for­má­ban védő ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár miatt.

FRISS HÍREK

Újabb elismerés, álomcsapatban védhet a magyar kapus

Újabb elismerés, álomcsapatban védhet a magyar kapus

Sorra kapja az el­is­me­ré­se­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa, Gu­lá­csi Péter.

Sorra kapja az el­is­me­ré­se­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa, Gu­lá­csi Péter.

Újabb siker, két magyar került be a topliga álomcsapatába

Újabb siker, két magyar került be a topliga álomcsapatába

Két ma­gyar lab­da­rúgó is be­ke­rült a német baj­nok­ság álom­csa­pa­tába. Óri­ási el­is­me­rés.

Két ma­gyar lab­da­rúgó is be­ke­rült a német baj­nok­ság álom­csa­pa­tába. Óri­ási el­is­me­rés.

Kínos jelenet a Bayern öltözőjénél, ezt művelték a szexi topmodellel

Kínos jelenet a Bayern öltözőjénél, ezt művelték a szexi topmodellel

Na­gyot kop­pan­tak a hí­res­sé­gek a mün­cheni baj­noki fiesz­tán. Pedig a gyö­nyörű Heidi Klu­mot nem szok­ták vissza­uta­sí­tani.

Döntött Hazard, itt folytatja a belga támadó

Döntött Hazard, itt folytatja a belga támadó

Ezt vár­ták a fut­ball­ba­rá­tok. Egye­lőre csak a test­vér, Thor­gan vá­lasz­tott ma­gá­nak új klu­bot.

Ezt vár­ták a fut­ball­ba­rá­tok. Egye­lőre csak a test­vér, Thor­gan vá­lasz­tott ma­gá­nak új klu­bot.

Elképesztő módon búcsúztatják Dárdait a berlini szurkolók

Elképesztő módon búcsúztatják Dárdait a berlini szurkolók

Kör­be­ra­jong­ják a me­nesz­tett edzőt.

Me­nesz­tett edzőt így még tán soha, sehol nem ra­jong­tak körbe a druk­ke­rek. Fin­to­rogva fo­gad­ták az utó­dát.

Ilyen a mesében sincs: ez vár a magyar foci sztárjára

Ilyen a mesében sincs: ez vár a magyar foci sztárjára

Sűrű hó­na­pok előtt áll Gu­lá­csi Péter.

Sűrű hó­na­pok előtt áll Gu­lá­csi Péter, a pá­lyán és a ma­gán­éle­té­ben is. Böl­csőt sze­rel, de az Eb-se­lej­te­ző­kön és a BL-ben is bra­vú­rokra ké­szül.

Fantasztikus fotó, így köszöntek el a búcsúzó Dárdai Páltól

Fantasztikus fotó, így köszöntek el a búcsúzó Dárdai Páltól

A nyá­ron tá­vozó ma­gyar szak­em­ber el­kö­szönt a szur­ko­lók­tól és a csa­pat­tól a Bun­des­liga utolsó for­du­ló­já­ban.

A nyá­ron tá­vozó ma­gyar szak­em­ber el­kö­szönt a szur­ko­lók­tól és a csa­pat­tól a Bun­des­liga utolsó for­du­ló­já­ban.

Kipakolt a magyar fociválogatott sztárja a bíróról

Kipakolt a magyar fociválogatott sztárja a bíróról

A siker da­cára is bosszan­ko­dik.

Nem jel­lemző Gu­lá­csira, de most na­gyon ki­akadt a já­ték­ve­zető vi­sel­ke­dése miatt. A siker da­cára is bosszan­ko­dik.

Váratlan fordulat, magyar edző kaphat munkát a Bundesligában

Váratlan fordulat, magyar edző kaphat munkát a Bundesligában

A 39 éves Lőw Zsolt is je­lölt a német lab­da­rúgó Bun­des­liga egyik nagy múltú csa­pa­tá­nak a kis­pad­jára.

Véget ért egy korszak: elköszönt világsztárjától a Bayern München

Véget ért egy korszak: elköszönt világsztárjától a Bayern München

Franck Ri­béry 12 év után tá­vo­zik a német sztár­csa­pat­tól.

Franck Ri­béry nem hosszab­bít szer­ző­dést, így 12 év után tá­vo­zik a német sztár­csa­pat­tól.

Jó hír érkezett a magyar válogatott focistáról

Jó hír érkezett a magyar válogatott focistáról

Sal­lai Ro­land, a német Bun­des­li­gá­ban sze­replő Fre­i­burg tá­ma­dója no­vem­ber óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést sé­rü­lés miatt. Újra edzésbe állt.

Sal­lai Ro­land, a német Bun­des­li­gá­ban sze­replő Fre­i­burg tá­ma­dója no­vem­ber óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést sé­rü­lés miatt. Újra edzésbe állt.

Hátba támadták, kiborult a volt Fradi-edző

Hátba támadták, kiborult a volt Fradi-edző

Doll sze­rint a mun­ka­tár­sai sem tisz­te­lik eléggé. Túl sok a kri­tika és a saj­tó­nak ki­szi­vá­rog­ta­tott belső titok.

Doll sze­rint a klub­nál dol­gozó mun­ka­tár­sai sem tisz­te­lik edző­ként. Túl sok a kri­tika és a saj­tó­nak ki­szi­vá­rog­ta­tott belső titok.

Óriási magyar focisiker, válogatott légiósunkat ünneplik a topligában

Óriási magyar focisiker, válogatott légiósunkat ünneplik a topligában

Ré­góta erre a pil­la­natra várt. Mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Bun­des­li­gá­ban az egyik leg­na­gyobb kar­ri­ert be­fu­tott lab­da­rú­gónk.

Dárdai szép búcsújába Doll bukhat bele

Dárdai szép búcsújába Doll bukhat bele

Ami egyi­kük­nek szor­galmi fel­adat, az a má­sik­nak re­mény­te­len pót­vizsga.

Her­tha-Han­no­ver: fő­sze­rep­ben az edzők. Ami egyi­kük­nek már csak tét nél­küli szor­galmi fel­adat, az a má­sik­nak re­mény­te­len pót­vizsga.

Váratlan fordulat, Dárdai a Bundesligában maradhat

Váratlan fordulat, Dárdai a Bundesligában maradhat

Ber­lin­ben dön­töt­tek Dár­dai Pál­ról, négy és fél év után nyár­tól már nem ő lesz a Her­tha fo­ci­edzője.

Már megvan Dárdai utóda a Herthánál?

Már megvan Dárdai Pál utóda a Herthánál?

Bíz­nak benne, vagy rosszul érzi? Ta­pasz­talt edző vált­hatja a kis­pa­don.

Bíz­nak benne, vagy rosszul érzi? Ta­pasz­talt edző vált­hatja a volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat a ber­lini kis­pa­don. Dár­dai re­a­gált a plety­kákra.

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Szomorú hír érkezett, Németországban döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Nem esik két­ségbe.

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

Ha menesztik, Dárdai itt vállalna munkát

Ha menesztik, Dárdai Pál itt vállalna munkát

Az utóbbi öt meccsét el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha.

Az utóbbi öt meccsét el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. A kér­dés adott: mi lesz most, ho­gyan to­vább?

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

Nehéz éjszakája lesz Dárdai Pálnak, komoly pofont kapott

Nehéz éjszakája lesz Dárdai Pálnak, komoly pofont kapott

A Her­tha 5-0-ra ki­ka­pott az RB Le­ip­zig ven­dé­ge­ként a Bun­des­liga 27. for­du­ló­já­ban. Gu­lá­csi Péter és Willi Orban vé­gig­ját­szotta a mér­kő­zést.

Rossz hírt kapott Dárdai Pál

Rossz hírt kapott Dárdai Pál

Három meccsre el­til­tot­ták a Her­tha egyik leg­jobb já­té­ko­sát.

Három meccsre el­til­tot­ták a Her­tha egyik leg­jobb já­té­ko­sát, Vedad Ibi­se­vi­cet. A bos­nyák csa­tár ki­vá­lása igen­csak ér­zé­keny vesz­te­ség lehet a ber­li­niek szá­mára.

Thomas Dollt megint kirúgják? Megszólalt az elnök

Thomas Dollt megint kirúgják? Megszólalt az elnök

To­vábbra is csak szen­ved a Bun­des­li­gába vissza­térő fo­ci­edző.

To­vábbra is csak szen­ved a Bun­des­li­gába vissza­térő fo­ci­edző.

Gulácsit ünneplik, szenzációs formában tér haza

Gulácsit ünneplik, szenzációs formában tér haza

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Bor és szivar után epekedik Dárdai Pál

Bor és szivar után epekedik Dárdai Pál

Ezért várta már hetek óta a Dort­mund el­leni meccs nap­ját.

Ezért várta már hetek óta a Bo­rus­sia Dort­mund el­leni rang­adó nap­ját. Hosszú és ke­mény idő­szak végét je­lenti szá­mára.

Kétségbeesett lépésre szánta rá magát Dárdai

Kétségbeesett lépésre szánta rá magát Dárdai

A vá­lo­ga­tott­nál már be­ve­zette.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott után német klub­csa­pa­tá­nál, a Hert­há­nál is meg­lépi? Oda­fönt­ről vár se­gít­sé­get az edző.

Dárdai 13 éves legkisebb fia fontos szerepet kapott a Herthában

Dárdai 13 éves legkisebb fia fontos szerepet kapott a Herthában

Bence sze­ren­csét ho­zott. Foly­ta­tás a Dort­mund ellen?

Bence sze­ren­csét ho­zott ap­já­nak és csa­pa­tá­nak a német Bun­des­li­gá­ban. Foly­ta­tás a Dort­mund ellen?

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin.

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin.

Kitört a Dárdai-vulkán: tombolt a magyar edző

Kitört a Dárdai-vulkán: tombolt a magyar edző

Ren­de­sen ki­osz­totta a já­té­ko­sait, de sze­rin­tük is igaza volt. Ha­tott a han­gos kri­tika a fél­idő­ben, utána fel­éb­redt és győ­zött a csa­pata.

Ren­de­sen ki­osz­totta a já­té­ko­sait, de sze­rin­tük is igaza volt. Ha­tott a han­gos kri­tika a fél­idő­ben, fel­éb­redt és győ­zött a csa­pata.

Ezt látni kell, Szalai Ádám varázsolt a Bundesligában

Ezt látni kell, Szalai Ádám varázsolt a Bundesligában - videó

Cse­re­ként be­állva vil­lant.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó cse­re­ként be­állva vil­lant a Frank­furt-Hoffen­heim ta­lál­ko­zón a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Fordulat, főnöke beszélt Szalai Ádám jövőjéről

Fordulat, főnöke beszélt Szalai Ádám jövőjéről

Csak egy­va­la­kin múlik a sorsa.

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy nyá­ron tá­vo­zik Hoffen­heim­ből a vá­lo­ga­tott csa­tár. Csak egy­va­la­kin múlik a sorsa.

A magyar Puszta hősét ünnepli Németország

A magyar Puszta hősét ünnepli Németország

Mind­két csa­pat edzője mél­tatta.

Or­bánt mél­tatta mind­két csa­pat edzője a Bun­des­liga ma­gyar rang­adója után. Nem akár­mi­lyen bra­vúrt haj­tott végre a pá­lyán...

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Nya­fo­gás he­lyett gála és bosszú­ság.

Nya­fo­gás he­lyett gála és némi bosszú­ság is. Tíz éve nem lá­tott bra­vúrt ért el a csa­pata, de a ma­gyar edzőt ki­hoz­ták a sod­rá­ból.

Hihetetlen botrány, focidrukkerek ostromolták meg a tévéstúdiót

Hihetetlen botrány, focidrukkerek ostromolták meg a tévéstúdiót

Min­den fron­ton tá­ma­dást in­dí­tot­tak a nürn­bergi fa­na­ti­ku­sok.

Füst, sér­té­sek, do­bá­lás és du­la­ko­dás. Min­den fron­ton tá­ma­dást in­dí­tot­tak a nürn­bergi fa­na­ti­ku­sok.

Dárdaira most nagyon kiakadtak a németek

Dárdaira most nagyon kiakadtak a németek

A ve­te­rán Pi­zar­rót ün­nepli a Bun­des­liga, de a Her­tha-edző sze­rint té­ve­sen.

Pedig csak őszinte volt. A ve­te­rán Pi­zar­rót ün­nepli az egész Bun­des­liga, de a Her­tha-edző sze­rint té­ve­sen.

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Szom­ba­ton elő­ször ver­heti a Wer­dert.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője sür­gő­sen vál­toz­tatni akar a rémes sta­tisz­ti­ká­ján. Akár már most szom­ba­ton.

Nagy bukás, Thomas Doll erre fogta a vereséget

Nagy bukás, Thomas Doll erre fogta a vereséget

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője nagy ve­re­ségbe sza­ladt bele első meccsén a Han­no­ver edző­je­ként.

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője nagy ve­re­ségbe sza­ladt bele első meccsén a Han­no­ver edző­je­ként.

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Új hely­zet állt elő a klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést?

Új hely­zet állt elő a klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést?

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata.

Sze­rinte az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata - mu­tat­juk! A Her­tha ma­gyar edzője a hazai pont­vesz­tés el­le­nére is lel­ken­dezve nyi­lat­ko­zott.

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Elé­ge­det­tek a tré­ner mun­ká­já­val.

Úgy fest, a Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ve­ze­tő­sége ma­xi­má­li­san elé­ge­dett Dár­dai Pál mun­ká­já­val.

Eldőlt, megvan Thomas Doll új csapata

Eldőlt, megvan Thomas Doll új csapata

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője több for­rás sze­rint is a Han­no­ver edzője lesz. 10 év után tér vissza a Bun­des­li­gába.

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője több for­rás sze­rint is a Han­no­ver edzője lesz. 10 év után tér vissza a Bun­des­li­gába.

Kiszivárgott, mélyen a zsebébe kell nyúlnia Dárdai Pál játékosának

Kiszivárgott, mélyen a zsebébe kell nyúlnia Dárdai Pál játékosának

Sa­lo­mon Kalou fo­ga­dást bu­kott, ezért ven­nie kell egy mé­reg­drága kar­órát a csa­pat­tár­sá­nak.

Sa­lo­mon Kalou fo­ga­dást bu­kott, ezért ven­nie kell egy mé­reg­drága kar­órát a csa­pat­tár­sá­nak.

Ezért retteghet Szalai Ádámtól a Bayern München

Ezért retteghet Szalai Ádámtól a Bayern München

Több­ször re­me­kelt a Bayern ellen.

Sza­lai Ádám pén­tek este to­vább nö­vel­heti a Bayern Mün­chen ellen szer­zett gól­ja­i­nak szá­mát a német baj­nok­ság­ban.

Áll a bál Berlinben, Dárdainak beszólt egy focista

Áll a bál Berlinben, Dárdainak beszólt egy focista

Rosszul tűrte a mel­lő­zé­sét.

Rosszul tűrte a mel­lő­zé­sét. Jól in­dult a közös mun­ká­juk, de aztán ős­szel már rosszul sült el min­den.

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság foly­ta­tá­sát. Szom­ba­ton a Dort­mund ellen véd­het.

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság foly­ta­tá­sát. Szom­ba­ton a Dort­mund ellen véd­het.

Tekintélyes német lap írja: új magyar világsztár született

Tekintélyes német lap írja: új magyar világsztár született

Vá­lo­ga­tott erős­sé­günk igazi nem­zet­közi klasszissá nőtte ki magát. A Bayern csil­laga messze mö­götte.

Vá­lo­ga­tott erős­sé­günk igazi nem­zet­közi klasszissá nőtte ki magát. A Bayern Mün­chen BL-győz­tes, vi­lág­baj­nok csil­laga messze mö­götte.

Óriási elismerés, erre büszke lehet a magyar kapus

Óriási elismerés, erre büszke lehet a magyar kapus

Gu­lá­csi Péter, az RB Le­ip­zig ka­pusa re­me­kelt az őszi idény­ben, el­is­mer­ték a tel­je­sít­mé­nyét.

Gu­lá­csi Péter, az RB Le­ip­zig ka­pusa re­me­kelt az őszi idény­ben, el­is­mer­ték a tel­je­sít­mé­nyét.

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Tö­rök­or­szágba iga­zol­hat a tá­madó.

A Bild in­for­má­ci­ója sze­rint a Ga­la­ta­sa­ray 3 mil­lió eu­ró­ért vi­heti a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót a téli át­iga­zo­lási sze­zon­ban. A Hoffen­heim is haj­lik az üz­letre.

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezsgő?

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is a ma­gyar vá­lo­ga­tott ru­ti­nos lé­gi­ósa szá­mára.

Méretes sikerek, alávágtak a magyarok a Bayern Münchennek

Méretes sikerek, alávágtak a magyarok a Bayern Münchennek

Re­me­kel­tek a ma­gya­rok.

Ős­szel be­le­tört a bics­kája a ma­gya­rokba a Bayern Mün­chen­nek.

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia.

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia, Már­ton Né­met­or­szág­ban. Va­ló­szí­nű­leg a te­het­ség mel­lett ugyanaz a szor­ga­lom jel­lemzi a fi­a­tal­em­bert, mint édes­ap­ját.

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Sza­lai Ádá­mék után kém­ked­tek. Nyo­moz a rend­őr­ség.

Sza­laiék után kém­ked­tek. Nyo­moz a rend­őr­ség a Hoffen­heim edzé­sén tör­tén­tek miatt.

Gulácsi Péter csalódott, ez az oka

Gulácsi Péter csalódott, ez az oka

A Le­ip­zig ko­moly vé­delmi hibát kö­ve­tően 1-0-ra ka­pott ki.

A Le­ip­zig ko­moly vé­delmi hibát kö­ve­tően 1-0-ra ka­pott ki a Wolfs­burg ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján.

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Pon­tot men­tett a Her­tha.

A Her­tha a Hoffen­heim­mel ta­lál­ko­zott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 12. for­du­ló­já­ban.

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi és a fociválogatott

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi és a fociválogatott

Sal­lai Ro­land gólt lőtt a Bun­des­li­gá­ban, még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Sal­lai Ro­land gólt lőtt a Bun­des­li­gá­ban, még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Bot­rá­nyos szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a ko­rábbi Fradi-edző. Még Lothar Matthäus is csak né­zett.

Bot­rá­nyos szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a ko­rábbi Fradi-edző. Még Lothar Matthäus is csak né­zett.

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Ma­gyar össze­csa­pás a Bun­des­li­gá­ban.

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Dárdai és felesége esti programján ámul Németország

Dárdai és felesége esti programján ámul Németország

Me­gint meg­le­pett min­den­kit.

Me­gint meg­le­pett min­den­kit a Bun­des­li­gá­ban. Ezt csi­nálta a Her­tha-edző, mi­köz­ben kö­vet­kező el­len­fele éppen pa­rá­dé­zott a BL-ben.

Fantasztikus dicséret Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

Fantasztikus dicséret Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

A ma­gyar vá­lo­ga­tott védő remek tel­je­sít­mé­nyé­vel ki­har­colta a he­lyét a Bun­des­liga ok­tó­beri álom­csa­pa­tá­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott védő remek tel­je­sít­mé­nyé­vel ki­har­colta a he­lyét a Bun­des­liga ok­tó­beri álom­csa­pa­tá­ban.

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthánál

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthánál

Hi­he­tet­len, mi fo­lyik Ber­lin­ben az irá­nyí­tá­sá­val. Ara­nyat ér a ma­gyar edzők mun­kája, őket cso­dálja egész Né­met­or­szág.

Hi­he­tet­len, mi fo­lyik Ber­lin­ben az irá­nyí­tá­sá­val. Ara­nyat ér a ma­gyar edzők mun­kája, őket cso­dálja egész Né­met­or­szág.

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Sza­lai Ádám cse­re­ként állt be.

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Re­me­kel a Her­tha.

Lothar Matthäus a Hert­há­ról és a lab­da­rúgó csa­pat ma­gyar edző­jé­ről, Dár­dai Pál­ról be­szélt.

Szalai Ádám óriási siker előtt áll, már nem kell sokat várni

Szalai Ádám óriási siker előtt áll, már nem kell sokat várni

A Bun­des­liga leg­jobb ma­gyar tá­ma­dója ha­ma­ro­san ün­ne­pel­het. Talán már a hét­vé­gén.

A Bun­des­liga leg­jobb ma­gyar tá­ma­dója ha­ma­ro­san ün­ne­pel­het. Talán már a hét­vé­gén.

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Jó a meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Jó a ma­gyar kapus meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

A Lip­cse le­győzte a Hoffen­hei­met.

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

A Her­tha nagy si­kert ara­tott.

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha.

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Dzsudzsák helyettese lecsapott, itt az új magyar focisztár

Dzsudzsák helyettese lecsapott, itt az új magyar focisztár

Sal­lai Ro­land leg­első meccsén gólt szer­zett a Bun­des­li­gá­ban. Úgy tűnik, a Fre­i­burg mel­lett a vá­lo­ga­tott­ban is alap­em­ber lesz.

Számolja a napokat: visszakapja féltett kincsét a magyar sztár

Számolja a napokat: visszakapja féltett kincsét a magyar sztár

Sal­lai Ro­land ha­ma­ro­san újra ta­lál­koz­hat házi ked­ven­cé­vel, akit az apja visz ki Né­met­or­szágba.

Sal­lai Ro­land ha­ma­ro­san újra ta­lál­koz­hat házi ked­ven­cé­vel, akit az apja visz ki Né­met­or­szágba.

Dárdai a téma Németországban

Dárdai a téma Németországban, ilyen még nem volt a Bundesligában

Az Eu­rópa-liga után a Bun­des­li­gá­ban is kez­dő­ként ját­szatta a fiát.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője be­tette a kez­dő­csa­patba a fiát, Dár­dai Pal­kót. Az Eu­rópa-li­gá­ban erre már volt példa.

Kiderült, ekkor térhet vissza az új magyar focisztár

Kiderült, ekkor térhet vissza az új magyar focisztár

Sé­rü­lés miatt cse­rél­ték le.

Első Bun­des­liga-mér­kő­zé­sén 7 perc után be­ta­lált. Sé­rü­lés miatt cse­rél­ték le az első fél­idő 41. per­cé­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót.

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek, Sza­lai Ádám vi­szont nem lehet bol­dog.

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek, Sza­lai Ádám vi­szont nem lehet bol­dog.

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

Könnyen lehet, hogy el­ha­laszt­ják a Her­tha-Bayern Mün­chen lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zést a Bun­des­li­gá­ban.

Könnyen lehet, hogy el­ha­laszt­ják a Her­tha-Bayern Mün­chen lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zést a Bun­des­li­gá­ban.

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Újabb gólt szer­zett.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára a Bun­des­liga má­so­dik for­du­ló­já­ban is be­ta­lált.

Jó hírt kapott a magyar focikapitány

Jó hírt kapott a magyar focikapitány

Újabb ma­gyar já­té­kos iga­zolt a német Bun­des­li­gába.

Sza­lai Ádám és Gu­lá­csi Péter után újabb ma­gyar já­té­kos iga­zolt a német Bun­des­li­gába. A cip­rusi APOEL-t hagyta el. Be­ke­rült Marco Rossi ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Dárdai Pál nagy dobásra készül, lázba jöttek a rajongók

Dárdai Pál nagy dobásra készül, lázba jöttek a rajongók

A Her­tha két győ­ze­lem­mel kezdte a sze­zont, még egy siker kéne a re­kord­be­ál­lí­tás­hoz.

A Her­tha 2016 után újra két győ­ze­lem­mel kezdte a sze­zont, még egy siker kéne a re­kord­be­ál­lí­tás­hoz.

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott.

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott a Hoffen­heim tré­nere.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Milliós ajánlat, topligás csapat igazolná le a fiatal magyar focistát

Milliós ajánlat, topligás csapat igazolná le a fiatal magyar focistát

Ang­lia és Fran­cia­or­szág után Né­met­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek Sal­lai Ro­land iránt. A nyá­ron el­hagy­hatja az APOEL-t.

Rajtol a Hertha, fia okozhat fejtörést Dárdai Pálnak

Rajtol a Hertha, fia okozhat fejtörést Dárdai Pálnak

Dár­dai Pál ko­mo­lyabb sze­re­pet szán­hat fi­á­nak a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság új idé­nyé­ben.

Dár­dai Pál ko­mo­lyabb sze­re­pet szán­hat fi­á­nak a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság új idé­nyé­ben.