CÍMKE: 'bundesliga'

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője sür­gő­sen vál­toz­tatni akar a rémes sta­tisz­ti­ká­ján.

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Tíz éve nem lá­tott bra­vúrt ért el a csa­pata, de a ma­gyar edzőt ki­hoz­ták a sod­rá­ból.

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Gulácsi aggódhat, semmis lehet a lipcsei megállapodás

Új hely­zet állt elő a klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést?

Új hely­zet állt elő a klub­nál. Hiába be­szél­tek meg jó előre min­den vitás kér­dést?

Eldőlt, megvan Thomas Doll új csapata

Eldőlt, megvan Thomas Doll új csapata

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője több for­rás sze­rint is a Han­no­ver edzője lesz. Doll 2008 ta­va­szán dol­go­zott leg­utóbb edző­ként a Bun­des­li­gá­ban.

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője több for­rás sze­rint is a Han­no­ver edzője lesz. 10 év után tér vissza a Bun­des­li­gába.

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata.

Sze­rinte az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata - mu­tat­juk! A Her­tha ma­gyar edzője a hazai pont­vesz­tés el­le­nére is lel­ken­dezve nyi­lat­ko­zott.

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Úgy fest, a Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ve­ze­tő­sége ma­xi­má­li­san elé­ge­dett Dár­dai Pál mun­ká­já­val.

Úgy fest, a Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ve­ze­tő­sége ma­xi­má­li­san elé­ge­dett Dár­dai Pál mun­ká­já­val.

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Magyar kapus a világ egyik legjobbja

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a szom­bati foly­ta­tást.

Gu­lá­csi Péter a világ egyik leg­jobb ka­pu­sa­ként várja a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság foly­ta­tá­sát.

Ezért retteghet Szalai Ádámtól a Bayern München

Ezért retteghet Szalai Ádámtól a Bayern München

Több­ször re­me­kelt a Bayern ellen.

Sza­lai Ádám pén­tek este to­vább nö­vel­heti a Bayern Mün­chen ellen szer­zett gól­ja­i­nak szá­mát a német baj­nok­ság­ban.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia Dárdai Pál játékosának

Kiszivárgott, mélyen a zsebébe kell nyúlnia Dárdai Pál játékosának

Sa­lo­mon Kalou fo­ga­dást bu­kott, ezért ven­nie kell egy mé­reg­drága kar­órát a csa­pat­tár­sá­nak.

Sa­lo­mon Kalou fo­ga­dást bu­kott, ezért ven­nie kell egy mé­reg­drága kar­órát a csa­pat­tár­sá­nak.

Áll a bál Berlinben, Dárdainak beszólt egy focista

Áll a bál Berlinben, Dárdainak beszólt egy focista

Rosszul tűrte a mel­lő­zé­sét. Jól in­dult a közös mun­ká­juk, de aztán rosszul sült el min­den.

Rosszul tűrte a mel­lő­zé­sét a szélső. Jól in­dult a közös mun­ká­juk, de aztán ta­valy ős­szel már rosszul sült el min­den.

Óriási elismerés, erre büszke lehet a magyar kapus

Óriási elismerés, erre büszke lehet a magyar kapus

Gu­lá­csi Péter pro­duk­ci­ó­ját dí­jaz­ták.

Gu­lá­csi Péter, az RB Le­ip­zig ka­pusa re­me­kelt az őszi idény során. A német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban el­is­mer­ték a tel­je­sít­mé­nyét.

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Tö­rök­or­szágba iga­zol­hat a tá­madó.

A Bild in­for­má­ci­ója sze­rint a Ga­la­ta­sa­ray 3 mil­lió eu­ró­ért vi­heti a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót a téli át­iga­zo­lási sze­zon­ban. A Hoffen­heim is haj­lik az üz­letre.

Tekintélyes német lap írja: új magyar világsztár született

Tekintélyes német lap írja: új magyar világsztár született

Vá­lo­ga­tott erős­sé­günk igazi nem­zet­közi klasszissá nőtte ki magát. A Bayern csil­laga messze mö­götte.

Vá­lo­ga­tott erős­sé­günk igazi nem­zet­közi klasszissá nőtte ki magát. A Bayern Mün­chen BL-győz­tes, vi­lág­baj­nok csil­laga messze mö­götte.

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is.

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is a ma­gyar vá­lo­ga­tott ru­ti­nos lé­gi­ósa szá­mára.

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Sza­lai Ádá­mék után kém­ked­tek. Nyo­moz a rend­őr­ség a Hoffen­heim és a Wer­der Bre­men meccse előtt tör­tén­tek ügyé­ben.

Gulácsi Péter csalódott, ez az oka

Gulácsi Péter csalódott, ez az oka

A Le­ip­zig ko­moly vé­delmi hibát kö­ve­tően 1-0-ra ka­pott ki.

A Le­ip­zig ko­moly vé­delmi hibát kö­ve­tően 1-0-ra ka­pott ki a Wolfs­burg ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján.

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Pon­tot men­tett a Her­tha.

A Her­tha a Hoffen­heim­mel ta­lál­ko­zott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 12. for­du­ló­já­ban.

Fantasztikus dicséret Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

Fantasztikus dicséret Willi Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

Nem hagy­ták ki az álom­csa­pat­ból.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott védő remek tel­je­sít­mé­nyé­vel ki­har­colta a he­lyét a Bun­des­liga ok­tó­beri álom­csa­pa­tá­ban.

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia, Már­ton Né­met­or­szág­ban. Il­luszt­ris tár­sa­ságba ke­rült.

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia, Már­ton Né­met­or­szág­ban. Il­luszt­ris tár­sa­ságba ke­rült. Ha így foly­tatja, az jót ígér.

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi és a fociválogatott

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi és a fociválogatott

Sal­lai Ro­land gólt lőtt a Bun­des­li­gá­ban, még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Még Matthäus is csak né­zett.

Bot­rá­nyos szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a ko­rábbi Fradi-edző. A meg­mon­dó­em­ber Lothar Matthäus is csak né­zett a vi­tá­zók mel­lett.

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Dárdai és felesége esti programján ámul Németország

Dárdai és felesége esti programján ámul Németország

Meg­le­pett min­den­kit. Ezt csi­nálta a Her­tha-edző, mi­köz­ben kö­vet­kező el­len­fele pa­rá­dé­zott a BL-ben.

Meg­le­pett min­den­kit a Bun­des­li­gá­ban. Ezt csi­nálta a Her­tha-edző, mi­köz­ben kö­vet­kező el­len­fele éppen pa­rá­dé­zott a BL-ben.

Szalai Ádám óriási siker előtt áll, már nem kell sokat várni

Szalai Ádám óriási siker előtt áll, már nem kell sokat várni

A Bun­des­liga leg­jobb ma­gyar tá­ma­dója ha­ma­ro­san ün­ne­pel­het. Talán már a hét­vé­gén.

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Sza­lai Ádám cse­re­ként állt be.

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthánál

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthánál

Hi­he­tet­len, mi fo­lyik Ber­lin­ben az irá­nyí­tá­sá­val. Ara­nyat ér a ma­gyar edzők mun­kája, őket cso­dálja egész Né­met­or­szág.

Hi­he­tet­len, mi fo­lyik Ber­lin­ben. Ara­nyat ér a ma­gyar edzők mun­kája, őket cso­dálja egész Né­met­or­szág.

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Lothar Matthäus a Hert­há­ról és a lab­da­rúgó csa­pat ma­gyar edző­jé­ről, Dár­dai Pál­ról be­szélt.

Lothar Matthäus a Hert­há­ról és a lab­da­rúgó csa­pat ma­gyar edző­jé­ről, Dár­dai Pál­ról be­szélt.

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója.

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója Né­met­or­szág­ban. A Her­tha BSC fut­ball­tré­ne­rét immár a sztár­edzők közé so­rol­ják a Bun­des­li­gá­ban.

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

A Lip­cse le­győzte a Hoffen­hei­met.

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Jó a meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Jó a ma­gyar kapus meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Számolja a napokat: visszakapja féltett kincsét a magyar sztár

Számolja a napokat: visszakapja féltett kincsét a magyar sztár

Sal­lai nem bírja ku­tyája nél­kül.

Sal­lai Ro­land ha­ma­ro­san újra ta­lál­koz­hat házi ked­ven­cé­vel, akit az apja visz ki Né­met­or­szágba.

Dárdai a téma Németországban

Dárdai a téma Németországban, ilyen még nem volt a Bundesligában

Az Eu­rópa-liga után a Bun­des­li­gá­ban is kez­dő­ként ját­szatta a fiát.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője be­tette a kez­dő­csa­patba a fiát, Dár­dai Pal­kót. Az Eu­rópa-li­gá­ban erre már volt példa.

Kiderült, ekkor térhet vissza az új magyar focisztár

Kiderült, ekkor térhet vissza az új magyar focisztár

Sé­rü­lés miatt cse­rél­ték le.

Első Bun­des­liga-mér­kő­zé­sén 7 perc után be­ta­lált. Sé­rü­lés miatt cse­rél­ték le az első fél­idő 41. per­cé­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót.

Dárdai Pál nagy dobásra készül

Dárdai Pál nagy dobásra készül, lázba jöttek a rajongók

A saját re­kord­ját ál­lít­hatja be a ma­gyar edző.

A Her­tha 2016-hoz ha­son­lóan két győ­ze­lem­mel kezdte a sze­zont, még egy siker kéne a re­kord­be­ál­lí­tás­hoz. A kö­vet­kező meccsre két hetet kell várni.

Dzsudzsák helyettese lecsapott

Dzsudzsák helyettese lecsapott, itt az új magyar focisztár

Sal­lai Ro­land leg­első meccsén gólt szer­zett a Bun­des­li­gá­ban. Úgy tűnik, a Fre­i­burg mel­lett a vá­lo­ga­tott­ban is alap­em­ber lesz.

Sal­lai Ro­land leg­első meccsén gólt szer­zett a Bun­des­li­gá­ban. Úgy tűnik, a Fre­i­burg mel­lett a vá­lo­ga­tott­ban is alap­em­ber lesz.

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek.

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek, Sza­lai Ádám vi­szont nem lehet bol­dog. Mind­két ma­gyar vé­gig­ját­szotta csa­pata ak­tu­á­lis mér­kő­zé­sét.

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

El­ha­laszt­ják a Her­tha meccsét.

Könnyen lehet, hogy el­ha­laszt­ják a Her­tha-Bayern Mün­chen lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zést a Bun­des­li­gá­ban.

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára a Bun­des­liga má­so­dik for­du­ló­já­ban is be­ta­lált.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára a Bun­des­liga má­so­dik for­du­ló­já­ban is be­ta­lált.

Jó hírt kapott a magyar focikapitány

Jó hírt kapott a magyar focikapitány

Sza­lai Ádám és Gu­lá­csi Péter után újabb ma­gyar já­té­kos iga­zolt a német Bun­des­li­gába. A cip­rusi APOEL-t hagyta el. Be­ke­rült Marco Rossi ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Sza­lai Ádám és Gu­lá­csi Péter után újabb ma­gyar já­té­kos iga­zolt a német Bun­des­li­gába. Be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Rajtol a Hertha, fia okozhat fejtörést Dárdai Pálnak

Rajtol a Hertha, fia okozhat fejtörést Dárdai Pálnak

Meg­kez­dő­dött a német baj­nok­ság.

Dár­dai Pál ko­mo­lyabb sze­re­pet szán­hat fi­á­nak a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság új idé­nyé­ben.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott.

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta a Bayern el­leni meccs előtt. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott a Hoffen­heim tré­nere.

Milliós ajánlat, topligás csapat igazolná le a fiatal magyar focistát

Milliós ajánlat, topligás csapat igazolná le a fiatal magyar focistát

Ang­lia és Fran­cia­or­szág után Né­met­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek Sal­lai iránt.

Ang­lia és Fran­cia­or­szág után Né­met­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek Sal­lai Ro­land iránt.

Dárdai Pál rossz hírt kapott, nehéz dolga lesz

Dárdai Pál rossz hírt kapott, nehéz dolga lesz

Kulcs­em­be­re­ket kell nél­kü­löz­nie.

Kulcs­em­be­re­ket kell nél­kü­löz­nie a ma­gyar tré­ner­nek a sze­zon ele­jén. A Her­tha az előző idény­ben a 10. he­lyen vég­zett a Bun­des­li­gá­ban.

Dárdainak keményen beszóltak, ezt nem teszi zsebre

Dárdainak keményen beszóltak, ezt nem teszi zsebre

Ki­nyílt a fi­a­tal fo­cista csi­pája.

Ki­nyílt a fi­a­tal fo­cista csi­pája. Nem elő­ször szúr vissza ko­rábbi já­té­kosa a ma­gyar edző­nek. Ko­ráb­ban Sandro Wag­ner is utó­lag ke­mény­ke­dett vele.

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Rend­ha­gyó meg­ol­dás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met a Her­tha edzője.

Me­gint rend­ha­gyó meg­ol­dás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met a Her­tha ma­gyar edzője. Sokan hü­le­dez­nek, a szak­em­ber he­lyesli.

Nagy dilemma, ezért maradhat Németországban a magyar sztár

Nagy dilemma, ezért maradhat Németországban a magyar sztár

Sza­lai Ádám je­len­tős dön­tés előtt áll, mi­u­tán a BL-be lőtte a csa­pa­tát.

Sza­lai Ádám je­len­tős dön­tés előtt áll, mi­u­tán a BL-be lőtte a csa­pa­tát.

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a BL-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a BL-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól, 55 év után. A hosszab­bí­tás­ban félbe is sza­kadt a ta­lál­kozó.

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Több Bun­des­liga-csa­pat­nál fel­me­rült már a neve, mi köti Bu­da­pest­hez?

Komoly balhé, egymásnak esett a két sztársportoló

Komoly balhé, egymásnak esett a két sztársportoló

A hor­vát já­té­kos­nál el­sza­kadt a cérna.

A hor­vát já­té­kos­nál el­sza­kadt a cérna, piros lapot ka­pott. A német csúcs­rang­adót a Flens­burg nyerte a Kiel ott­ho­ná­ban 29-25-re, de ez mel­lé­kes.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

El­bu­kott a Her­tha.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Nagy di­lemma előtt áll a te­het­sé­ges tré­ner. Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Milliárdokat keresett Dárdai a Herthának

Milliárdokat keresett Dárdai Pál a Herthának

Hat­szo­ros áron kelt el a ma­gyar edző egyik leg­jobbja. Lesz miből pó­tolni.

Hat­szo­ros áron kelt el a ma­gyar edző egyik leg­jobb fo­cis­tája. Dár­dai keze alatt na­gyot ug­rott az ér­téke. Lesz miből pó­tolni a tá­vo­zót.

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Két Dár­dai egy pá­lyán, ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Két Dár­dai egy pá­lyán, ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Dárdai Pál fiának teljesült az álma, így dicsérte őt büszke apja

Dárdai Pál fiának teljesült az álma, így dicsérte őt büszke apja

A fi­a­tal fut­bal­lista élete első német baj­no­ki­ján re­me­kül helyt­állt. A csa­pat­társa is örült neki.

A fi­a­tal fut­bal­lista élete első német baj­no­ki­ján re­me­kül helyt­állt. A csa­pat­társa is örült neki.

Különleges betegséget kapott el Dárdai kedvence

Különleges betegséget kapott el Dárdai kedvence

Ezzel vége a fo­cista sze­zon­já­nak.

Ezzel vége a fo­cista sze­zon­já­nak. Most aztán fel van adva a lecke a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek a sze­zon haj­rá­já­ban.

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Rossz for­má­ban a Le­ip­zig.

A hét­vé­gén hazai pá­lyán ka­pott ki 5-1-re a Le­ip­zig a Hoffen­heim­től. Gu­lá­csiék a leg­utóbbi négy tét­mér­kő­zé­sü­kön 15 gólt kap­tak.

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak.

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak, aki most négy gól­nál tart a Bun­des­li­gá­ban.

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes.

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai és Dár­dai is örül­he­tett.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Óri­ási szö­ve­get nyo­mott a rég­óta szen­vedő Her­tha ma­gyar edzője. Meg­mondta, ho­gyan kell gólt lőni.

Óri­ási szö­ve­get nyo­mott a rég­óta szen­vedő Her­tha ma­gyar edzője. Meg­mondta a nála mű­ködő re­cep­tet, azt, ho­gyan kell gólt lőni. Egy­út­tal ul­ti­má­tu­mot is adott a já­té­ko­sa­i­nak. Ha­ma­ro­san ki­de­rül, mennyire vet­ték ko­mo­lyan a fiúk.

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán.

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán. Óri­ási le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a ma­gyar edző gár­dája.

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó.

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját.

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját. A Her­tha te­he­tet­len, de a ma­gyar edző igyek­szik meg­győzni a BL-be vágyó fo­cis­tá­ját.

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok is

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok

Esély sincs be­fogni az él­lo­va­so­kat.

Bot­tal ütik az ül­dö­zők az él­lo­va­sok nyo­mát. A Bayern már hús­vét­kor pi­hen­het, de gya­kor­la­ti­lag el­dőlt az angol, a fran­cia és a spa­nyol arany sorsa is.

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­repe van a si­ke­rek­ben.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa, Lőw Zsolt.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

A Ham­burg pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha.

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Ver­heti a fejét a falba, ki­til­tás fe­nye­geti. A biz­ton­sági szol­gá­lat ve­tett véget a nyil­vá­nos ön­ki­elé­gí­tés­nek.

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

A Ham­burg elő­ször eshet ki az él­vo­nal­ból.

A Ham­burg elő­ször eshet ki az él­vo­nal­ból. Tho­mas Doll já­té­kos­ként és edző­ként is állt a klub al­kal­ma­zá­sá­ban.

Dárdai óriási tervein ámul a világ: sztárokkal erősítene

Dárdai óriási tervein ámul a világ: sztárokkal erősítene

Erre min­denki föl­kapta a fejét. Iga­zán nagy do­bá­sok­ról be­szélt a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Ezekre a ne­vekre min­denki föl­kapta a fejét. Iga­zán nagy do­bá­sok­ról be­szélt jó­ked­vé­ben a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Ilyen még nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki.

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki. Újra fi­gyel­mez­tet­nie kel­lett a csa­pa­tát.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Dárdai olyat tett, amire csak kevesen képesek

Dárdai olyat tett, amire csak kevesen képesek

Bra­vú­ros dön­tet­len ját­szot­tak a Bayern ellen. Ez csak a Wolfs­burg­nak si­ke­rült ebben a sze­zon­ban.

Bra­vú­ros dön­tet­len ját­szot­tak a Bayern ellen. Ez csak a Wolfs­burg­nak si­ke­rült ebben a sze­zon­ban.

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. Egy­kori csa­pata ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­vé­gén.

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­végi for­du­ló­ban. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa de­cem­ber­ben hosszab­bí­totta meg a szer­ző­dé­sét a lip­csei együt­tes­sel.

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. So­kat­mondó üze­net kí­séri a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk­ról ké­szí­tett ké­pe­ket.

Ez valami új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

Ez valami új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd. Azt is el­mondta, mi kell a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­ré­hez.

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd. Azt is el­mondta, mi kell a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­ré­hez.