CÍMKE: 'bunda'

Durván nekimentek a rajongók Curtisnek

Durván nekimentek a rajongók Curtisnek

Új profil­képe miatt azon­nal éles tá­ma­dá­sok érik.

Ál­má­ban sem gon­dolta volna Cur­tis, hogy új profil­képe miatt azon­nal éles tá­ma­dá­sok érik.

Bundavád a Győr-Ferencváros meccsen, reagáltak az edzők

Bundavád a Győr-Ferencváros meccsen, reagáltak az edzők

A ma­gyar rang­adó a női ké­zi­labda BL-ben 32-32-es dön­tet­len­nel ért véget.

FRISS HÍREK

NB I-es fociedző a botrányban: százezrekkel tartozott a bundafőnöknek

NB I-es fociedző a botrányban: százezrekkel tartozott a bundafőnöknek

A tré­ner neve egy­ko­ron még szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként is fel­me­rült.

A tré­ner neve egy­ko­ron még szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként is fel­me­rült.

Meglepő, így még biztosan nem láttad Pásztor Annát

Meglepő, így még biztosan nem láttad Pásztor Annát

Ér­­de­­kes, tőle pedig na­­gyon szo­­kat­­lan öl­­tö­­zék­­ben állt a ka­me­rák elé. Ezt lát­nod kell!

Ér­­de­­kes, tőle pedig na­­gyon szo­­kat­­lan öl­­tö­­zék­­ben állt a ka­me­rák elé. Ezt lát­nod kell! Fan­tasz­ti­kus, hogy még ez is jól áll neki.

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Hajmeresztő vallomás a magyar focistától: ezért bundázott

Bics­ka­nyi­to­gató ki­je­len­tést tett a bí­ró­sá­gon.

Bics­ka­nyi­to­gató! A vád­irat alap­ján meccsen­ként mil­li­ó­kért csal­tak - tény­leg erre kel­lett a pénz?

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Bődületes botrány, csalás történhetett a Bajnokok Ligájában

Nyo­mo­zást in­dí­tot­tak.

A pénz­ügyi vissza­élé­se­ket vizs­gáló fran­cia ügyész­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a PSG-Cr­vena zvezda meccsen tör­tén­tek miatt.

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes.

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben!

Elképesztő luxus, csak méregdrága bundát hord a magyar színésznő

Elképesztő luxus, csak méregdrága bundát hord a magyar színésznő

Sokan tá­mad­ják Köllő Ba­bet­tet, ami­ért va­lódi ál­lat­szőr­ből ké­szült ka­bá­to­kat hord.

Fütyülnek a botrányra, vígan dolgoznak a bírók

Fütyülnek a botrányra, vígan dolgoznak a bírók

A gya­nú­sí­tot­ta­kat senki nem ne­vezi meg. Így fe­le­lős­ségre sem tud­ják őket vonni, tehát ve­zet­het­nek meccse­ket.

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

Nem tudta szó nél­kül hagyni kol­lé­ga­nője rossz­in­du­latú ál­lí­tá­sait! De vajon mi az igaz­ság?

Nem tudta szó nél­kül hagyni kol­lé­ga­nője rossz­in­du­latú ál­lí­tá­sait! De vajon mi az igaz­ság?

Dagad a bundabotrány, három emberre csaptak le a rendőrök

Dagad a bundabotrány, három emberre csaptak le a rendőrök

A gya­nú­sí­tot­tak száma hir­te­len hat­ról ki­lencre nőtt.

A gya­nú­sí­tot­tak száma hir­te­len hat­ról ki­lencre nőtt.

Kipakolt Sarka Kata: Cáfolja a pletykákat

Kipakolt Sarka Kata: Cáfolja a pletykákat

Máris tá­mad­ják a va­sár­napi szép­ség­ver­seny győz­te­sét. Sarka Kata ki­tá­lalt.

Máris tá­mad­ják a va­sár­napi szép­ség­ver­seny győz­te­sét, Ko­rok­nyai Vi­rá­got. Sarka Kata tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Ki­e­le­mez­ték a fo­ga­dá­so­kat, és úgy vél­ték, nem tör­tént bun­dá­zás az An­dorra-Ma­gyar­or­szág meccsen.

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Re­mili Mo­ha­med csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Re­mili Mo­ha­med csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Ők a bundabotrány gyanúsítottjai

Ők a bundabotrány gyanúsítottjai

Már gya­nú­sí­tot­tak is van­nak a ké­zi­lab­da­bot­rány kap­csán. Két nevet kö­zöl­tek le az ügy kap­csán, az egyi­kük egy klub el­nöke, a másik sze­mély pedig egy ver­seny­igaz­gató.

Már gya­nú­sí­tot­tak is van­nak a ké­zi­lab­da­bot­rány kap­csán. Két nevet kö­zöl­tek le az ügy kap­csán, az egyi­kük egy klub el­nöke, a másik sze­mély pedig egy ver­seny­igaz­gató.

Bundagyanú a magyar focicsapat meccsén?

Bundagyanú a magyar focicsapat meccsén?

A szerb ve­ze­tő­edző még a csa­pa­tát is le akarta hívni a pá­lyá­ról, annyira fel­bosszan­tot­ták a pá­lyán lá­tot­tak. Nem ez volt az első gya­nús ta­lál­kozó idén.

A szerb ve­ze­tő­edző még a csa­pa­tát is le akarta hívni a pá­lyá­ról, annyira fel­bosszan­tot­ták a pá­lyán lá­tot­tak.

Felháborító! Bíróság után focipályán a bundavádlottak

Felháborító! Bíróság után focipályán a bundavádlottak

Csa­lás­sal vá­dol­ják őket, de...

Ma­gyar, finn, olasz baj­no­kik el­csa­lá­sá­val vá­dol­ják őket, de most akár vissza is tér­het­nek a zöld gyepre.

Áll a bál, bundáztak a vb-selejtezőn?

Áll a bál, bundáztak
a labdarúgó vb-selejtezőn?

Rend­kí­vül gya­nús idő­szak­ban estek a gólok.

Gya­nús idő­szak­ban estek a gólok a meccsen, könnyen lehet, hogy előre meg­be­szél­ték az ered­ményt.

Vigyázat, magyar sportolók! Csalás készül az olimpián?

Vigyázat, magyar sportolók! Csalás készül az olimpián?

Máris itt az első bun­da­vád Ri­ó­ból!

Még el sem kez­dő­dött az olim­pia, máris itt az első bun­da­vád Ri­ó­ból! Az érin­tett szö­vet­ség per­rel fe­nye­get.

Kattant a bilincs: bundázó focistákat dugtak rács mögé

Kattant a bilincs: bundázó focistákat dugtak rács mögé

Balhé, balhé hátán Eb-el­len­fe­lünk­nél.

Balhé, balhé hátán egyik Eb-el­len­fe­lünk­nél. Profi lab­da­rú­gók és klub­ve­ze­tők is sá­ro­sak a fo­ga­dási csa­lá­sok­ban.

Súlyos váddal támadják a magyar válogatottat az Eb-n!

Súlyos váddal támadják a magyar válogatottat az Eb-n!

Dühös fo­cista tur­nézza végig őrült vád­já­val a nem­zet­közi saj­tót. Rossz he­lyen ko­pog­tat. Tá­madja in­kább az UEFA-t!

Dühös fo­cista tur­nézza végig a nem­zet­közi saj­tót. Rossz he­lyen ko­pog­tat. Tá­madja in­kább az UEFA-t!

Bundavád! Elmarad a Fradi meccse a BL-selejtezőben?

Bundavád! Elmarad a Fradi meccse a BL-selejtezőben?

Indul az uta­zás! Indul az uta­zás?

Indul az uta­zás! Indul az uta­zás? Al­bá­ni­á­ban kez­dene a Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lára vágyó FTC, csak­hogy...

Bunda az Eb-n? Vagy csak vastag bőr? Már előre biztos a német siker!

Bunda az Eb-n? Vagy csak vastag bőr? Már előre biztos a német siker!

Va­sár­nap este mu­tat­ko­zik be az Eu­rópa-baj­nok­ság egyik fa­vo­ritja. Már ko­ráb­ban ki­de­rült, hogy Uk­raj­ná­nak esé­lye sincs?

Ez a röhejes ítélet minket rettent el, nem a bundázókat!

Ez a röhejes ítélet minket rettent el, nem a bundázókat!

Blog­ge­rün­ket, Rekop Györ­gyöt ez­út­tal a fo­ga­dási csa­lá­sok ügyé­ben meg­ho­zott bí­ró­sági íté­le­tek ih­let­ték meg.

Blog­ge­rün­ket, Rekop Györ­gyöt ez­út­tal a fo­ga­dási csa­lá­sok ügyé­ben meg­ho­zott bí­ró­sági íté­le­tek ih­let­ték meg.

Bundát szimatol, milliókat fizetne Vanczák elnöke

Bundát szimatol, milliókat fizetne Vanczák elnöke

Fo­ga­dási csa­lásra gya­nak­szik egy bírói dön­tés miatt a Sion tu­laj­do­nosa. Pert in­dí­tana a já­ték­ve­ze­tők­kel szem­ben.

Fo­ga­dási csa­lásra gya­nak­szik egy bírói dön­tés miatt a Sion tu­laj­do­nosa. Pert in­dí­tana a já­ték­ve­ze­tők­kel szem­ben. Egye­lőre el­lene in­dult fe­gyelmi el­já­rás.

Összeesküvés miatt esett ki A Dal énekesnője?

Csak sima összeesküvés elmélet lenne? Az esett ki a Dalból, akinek nem kellett volna

Pi­er­rot, a ver­seny egyik zsű­ri­tag­já­nak a szá­já­ból egy két­ér­telmű mon­dat hang­zott el.

Gém, szett, bundameccs: csaláshegyek a teniszben

Gém, szett, bundameccs: csaláshegyek a teniszben

A ta­va­lyi fo­ga­dási csa­lás-gya­nús meccsek há­rom­ne­gyede egy sport­ág­hoz köt­hető. És nem a fo­ci­hoz.

Korábbi NB I-es légióst meszeltek el fogadásokért

Korábbi NB I-es légióst meszeltek el fogadásokért

Ma­gyar­or­szá­gon is ját­szott: Deb­re­cen­ből lehet is­me­rős a román lis­ta­ve­zető fél évre el­til­tott edzője.

A 2000-es évek ele­jén Ma­gyar­or­szá­gon is ját­szott az egy­kori gól­vágó: Deb­re­cen­ből lehet is­me­rős a román lis­ta­ve­zető fél évre el­til­tott ve­ze­tő­edzője.

Újabb bundakeresztapát csuktak le

Újabb bundakeresztapát csuktak le

Hét éve rob­bant ki Bo­chum­ban a vi­lág­mé­retű bun­da­bot­rány. Az egyik fő­ko­lom­post most tet­ték hű­vösre.

Hét éve rob­bant ki a boc­humi ügyész­sé­gen a vi­lág­mé­retű bun­da­bot­rány. Az egyik fő­ko­lom­post most tet­ték hű­vösre.

Töltött pisztollyal várták a zenészt

Kiakadt a zenész, töltött pisztollyal várták tárgyalni

Csa­lás, át­ve­rés, fe­nye­ge­tés, ez a ma­gyar foci?

Csa­lás, át­ve­rés, fe­nye­ge­tés, ez a ma­gyar foci. Leg­alábbis He­vesi Tamás ze­nész sze­rint, aki a szín­pad mel­lett a fo­ci­pá­lyá­kon is meg­pró­bált helyt­állni.

Most is bundáznak az ausztrál teniszbajnokságon?

Most is bundáznak az ausztrál teniszbajnokságon?

Gyanú van, bi­zo­nyí­ték nincs.

Gyanú van, bi­zo­nyí­ték nincs. Ki­ug­róan sok pénz­zel fo­gad­tak egy Grand Slam-meccsre. Az egyik já­té­kos sé­rü­lés­sel és kí­mé­le­tes­ség­gel ma­gya­rázza a hi­báit.

Ezért ülhet tíz évet a magyar fociedző

Ezért ülhet tíz évet a magyar fociedző

A. Zol­tánra kérte a leg­na­gyobb bün­te­tést az ügyész. A szak­em­ber edző­ként csal­ha­tott a bun­dá­ban, ezért ő dur­váb­ban bűn­hőd­het. El­ső­fokú íté­let ha­ma­ro­san.

A. Zol­tánra kérte a leg­na­gyobb bün­te­tést az ügyész. A szak­em­ber edző­ként csal­ha­tott a bun­dá­ban, ezért ő dur­váb­ban bűn­hőd­het. El­ső­fokú íté­let ha­ma­ro­san.

Íme, a nevek! Világsztár a teniszezők 15-ös feketelistáján

Íme, a nevek! Világsztár a teniszezők 15-ös feketelistáján

Ki­de­rült, kiket gya­nú­sí­ta­nak bun­dá­zás­sal a te­ni­sze­zők krém­jé­ből. Egy­kori vi­lág­első, Wimb­le­don- és US Open-győz­tes a leg­na­gyobb név.

Ki­de­rült, kiket gya­nú­sí­ta­nak bun­dá­zás­sal a te­ni­sze­zők krém­jé­ből. Egy­kori vi­lág­első, Wimb­le­don- és US Open-győz­tes kö­zön­ség­ked­venc a leg­na­gyobb név.

Megúszhatják a bundázást a csaló teniszcsillagok

Megúszhatják a bundázást a csaló teniszcsillagok

Leg­fel­jebb név­te­le­ne­ket ál­doz­nak föl.

Be­le­buk­hat az egész sportág? Csak akkor, ha a sztá­rok is buk­nak. Egy benn­fen­tes sze­rint őket meg­óv­ják, leg­fel­jebb név­te­len sen­ki­ket ál­doz­nak föl.

Sima vagy trükkös: így bundáznak a csaló teniszezők

Sima vagy trükkös: így bundáznak a csaló teniszezők

Három módja van a ma­ni­pu­lá­ci­ó­nak.

Na­gyok a pénz­dí­jak, de nagy a kí­sér­tés is. Három módja is van a fo­ga­dási csa­lá­sok­nak a te­nisz­pá­lyán. Ész­re­venni csak a tétek vizs­gá­la­tá­val lehet.

Legendánk megdöbbent, a bundavád sokkolta a teniszvilágot

Legendánk megdöbbent, a bundavád sokkolta a teniszvilágot

Ta­ró­czy Ba­lázs ki­zárt­nak tartja, hogy igazi klasszi­so­kat is érint­sen a bun­da­bot­rány.

Volt RTL-es alkalmazott is továbbjutott a Got Talentben

Volt RTL-es alkalmazott is továbbjutott a Hungary's Got Talentben

Az RTL Klub egy­kori ko­reo­grá­fu­sá­ról van szó. Dagad a bot­rány.

Négymilliós csincsillabundában lófrál a világbajnok

Négymilliós csincsillabundában lófrál a világbajnok

Ami­óta le­győzte Vl­agyi­mir Klics­kót, azóta Tyson Fury nem tud olyat tenni, ami ne ér­de­kelné a köz­vé­le­ményt.

Ami­óta le­győzte Vl­agyi­mir Klics­kót, azóta Tyson Fury nem tud olyat tenni, ami ne ér­de­kelné a köz­vé­le­ményt.

Bundameccset játszott a BL-főtáblás fociklub?

Bundameccset játszott a BL-főtáblás fociklub?

Ott jó az idő, mégis elő­ke­rült a bunda.

Jó az idő a török ri­vi­é­rán, mégis elő­ke­rült a bunda. Csalt a bíró a Mönc­heng­lad­bach és egy másik német csa­pat edző­meccsén?

Kivégezték egy benzinkútnál a futballsztárt

Kivégezték egy benzinkútnál a futballsztárt

Agyon­lőt­ték a 85-szö­rös vá­lo­ga­tot­tat.

Gyá­szol a közép-ame­ri­kai or­szág, agyon­lőt­ték a sal­va­dori vá­lo­ga­tott re­kor­de­rét. Sötét ügyekbe ke­ve­re­dett. Ka­rá­cso­nyozni tért haza, de ez lett a veszte.

Ez már a bíró szerint is unalmas: elölről kezdik a bundaügyet

Ez már a bíró szerint is unalmas: elölről kezdik a bundaügyet

Hiába tár­gyal­tak ta­valy ja­nuár óta? Új­ra­kez­dik az egé­szet. Az új bíró igyek­szik, de unal­mas idő­sza­kot ígér.

Hiába tár­gyal­tak ta­valy ja­nuár óta? Új­ra­kez­dik az egé­szet. Az új bíró is unal­mas idő­sza­kot ígér.

Beijedtek a bundabotrány magyar vádlottjai

Beijedtek a bundabotrány magyar vádlottjai

Három napja nem adnak tip­pet.

Három napja nem adnak tip­pet a meg­bi­lin­cselt fo­cis­ták. A hazai bun­da­maffia ve­zé­re­i­nek tar­tott Ke­ne­sei Zol­tán és Lázár Má­tyás meg­ijed­he­tett új mun­ká­já­ban.

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Szé­dítő szor­zó­val jött be a tippje annak, aki a 90. perc kör­nyé­kén meg­fo­gadta a baj­nok­csa­pat di­ós­győri győ­zel­mét. A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Összejöhet a magyar-román az Eb-n?

Bundagyanú, összejöhet a magyar-román az Eb-n?

Sú­lyo­san meg­vá­dol­ták az albán fo­ci­vá­lo­ga­tot­tat. Az ör­mé­nyek sze­rint meg­vesz­te­get­ték őket az Eb-ért, így jut­hat­tak ki Fran­cia­or­szágba.

Sú­lyo­san meg­vá­dol­ták az albán fo­ci­vá­lo­ga­tot­tat. Az ör­mé­nyek sze­rint meg­vesz­te­get­ték őket az Eb-ért, így jut­hat­tak ki Fran­cia­or­szágba az al­bá­nok. Ki­zá­rá­suk­nak főleg Dánia örülne.

Bundameccs volt a 42 gólos kiütés?

Bundameccs volt a 42 gólos kiütés?

Rend­őr­ségi ügy lett a gól­zá­po­ros oszt­rák mér­kő­zés­ből.

Rend­őr­ségi ügy lett az oszt­rák mennyei me­gyei gól­zá­po­ros mér­kő­zé­sé­ből. Az edző ta­gadja, hogy nyo­moz­nak az ügy­ben, de akkor miért idéz­ték be őt?

Messiék bundáztak, bukhatja a Barca a bajnoki címet?

Messiék bundáztak, bukhatja a Barca a bajnoki címet?

Xavi pus­mor­gott, be­fé­ke­zett a csa­pat.

Xavi össze­sú­gott a De­por­ban ját­szó cim­bo­rá­já­val, majd a ka­ta­lán sztár­csa­pat le­adott egy pon­tot. A leg­job­bak is csal­nak, vagy vé­let­len bot­lás volt?

Ez a jövő? Hazugságvizsgálat a bundázó csapatoknak

Ez a jövő? Hazugságvizsgálat a bundázó csapatoknak

Bun­da­gyanú miatt po­li­gráfra kö­tötte volna fo­cis­táit az egyik klub el­nöke. Ide­haza is meg­tör­tén­het ilyesmi?

Bun­da­gyanú miatt po­li­gráfra kö­tötte volna fo­cis­táit az egyik klub el­nöke. Kül­föl­dön volt már példa ha­son­lóra, de utá­na­jár­tunk, vajon ide­haza is meg­tör­tén­het ilyesmi?