CÍMKE: 'bükk'

Helyszíni felvételek: ezeken a hazai tájakon már fehér a karácsony

Helyszíni felvételek: ezeken a hazai tájakon már fehér a karácsony

A leg­több me­gyé­ben nem fog ha­vazni ka­rá­csony­kor, de a leg­sze­ren­csé­seb­bek már 24-én reg­gel lát­hat­tak havat.

A leg­több me­gyé­ben nem fog ha­vazni ka­rá­csony­kor, de a leg­sze­ren­csé­seb­bek már 24-én reg­gel lát­hat­tak havat.

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk - KÉPEKKEL

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk - KÉPEKKEL

Még né­hány nap hát­ra­van az ősz­ből, ám or­szág­szerte több he­lyen már ha­va­zik.

A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a vál­lal­kozó ked­vűek.

Lelőttek egy farkast a Bükkben, keresik a tettest

Lelőttek egy farkast a Bükkben, keresik a tettest

Az eset még ok­tó­ber­ben tör­tént Nagy­vis­nyó kör­nyé­kén, ám a Bükki Nem­zeti Park most hozta nyil­vá­nos­ságra az eu­ró­pai szürke far­kas ki­lö­vé­sét.

Az eset még ok­tó­ber­ben tör­tént Nagy­vis­nyó kör­nyé­kén, ám a Bükki Nem­zeti Park most hozta nyil­vá­nos­ságra az eu­ró­pai szürke far­kas ki­lö­vé­sét.

Farkasokat fotóztak a Bükkben

Farkasokat fotóztak a Bükkben

Pil­la­na­tok alatt nép­szerű a fotó...

Pil­la­na­tok alatt nép­szerű lett az a két fotó az in­ter­ne­ten, amit va­sár­nap reg­gel fo­tó­zott va­laki a Bükk­ben: az egyi­ken egy far­kas­csa­lád van - leg­alább öt egyed.

Bakancslistás kirándulóhelyek: 5 titkos túraútvonal

Bakancslistás kirándulóhelyek: 5 titkos túraútvonal

Unod a Rám-sza­ka­dé­kot, a Kékes-tetőt és Do­bo­gó­kőt? Íme öt ke­vésbé is­mert, de cso­dá­la­tos ki­rán­du­ló­hely Ma­gyar­or­szá­gon.

Unod a Rám-sza­ka­dé­kot, a Kékes-tetőt és Do­bo­gó­kőt? Íme öt ke­vésbé is­mert, de cso­dá­la­tos ki­rán­du­ló­hely Ma­gyar­or­szág öt kü­lön­böző hegy­sé­gé­ben.

A GPS miatt kellett kimenteni az erdőből a borsodi fiatalokat

A GPS miatt kellett kimenteni az erdőből a borsodi fiatalokat

Hall­gat­tak a na­vi­gá­ciós rend­szerre.

Hall­gat­tak a na­vi­gá­ciós rend­szerre, ezért tér­tek le az útról a fi­a­ta­lok, akik két­ség­be­eset­ten hív­ták a se­gít­sé­get.

Lélegzetelállító természeti jelenséget videóztak le a Bükkben

Lélegzetelállító természeti jelenséget videóztak le a Bükkben

Az idő­já­rás miatt be­in­dult a karszt­for­rás, cso­dá­jára jár­nak a lá­to­ga­tók.

Az idő­já­rás miatt be­in­dult a karszt­for­rás, cso­dá­jára jár­nak a lá­to­ga­tók.

Horogkereszteket festettek a Bükk védett hegyére!

Horogkereszteket festettek a Bükk védett hegyére!

Ön­kény­uralmi jel­ké­pek a szik­lán.

Is­me­ret­le­nek a náci állam jel­ké­pét má­zol­ták a Bé­la­pát­fal­vá­nál lévő Bél-kő hegy te­te­jére, az egy­kori mész­kő­bá­nya vé­dett kö­ve­ire.

Rémálommá vált a Bükkben rendezett verseny, kivonultak a mentők

Rémálommá vált a Bükkben rendezett verseny, kivonultak a mentők

Men­tő­he­li­kop­ter ér­ke­zett a hely­színre, hogy el­lássa a sé­rül­te­ket.

Men­tő­he­li­kop­ter ér­ke­zett a hely­színre, hogy el­lássa a sú­lyos sé­rül­te­ket.

Elszaporodtak a farkasok a Bükkben!
A szakemberek is meglepődtek

Elszaporodtak a farkasok Észak-Magyarországon! A szakemberek is meglepődtek

Már ko­ráb­ban is sej­tet­ték, hogy a ra­ga­do­zók sza­po­rodni fog­nak, mégis el­cso­dál­koz­tak...