CÍMKE: 'bukás'

Megbukott az osztrák kormány

Megbukott az osztrák kormány

El­vesz­tette a bi­zalmi sza­va­zást Se­bas­tian Kurz kor­má­nya.

El­vesz­tette a bi­zalmi sza­va­zást Se­bas­tian Kurz oszt­rák kan­cel­lár és nép­párti ve­ze­tésű kor­má­nya hét­főn Auszt­ria par­la­ment­jé­ben.

Szijjártó: Juncker európai vezetőként megbukott

Szijjártó: Juncker európai vezetőként megbukott

Eu­ró­pá­nak új ve­ze­tőkre van szük­sége, olya­nokra, akik fel­is­me­rik az eu­ró­pai em­be­rek ér­de­keit.

Megbukott Juncker, kettest sem kapott

Megbukott Juncker, még kettest sem kapott

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik.

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik.

Nagy bukta az RTL Klub új műsorrendje

Nagy bukta az RTL Klub új műsorrendje

Rosszabb né­zett­ség­gel in­dult az RTL Klub ta­va­szi mű­sor­rendje, mint amit vár­tak a csa­tor­ná­nál. Né­hány műsor kö­ze­pe­sen, míg mások ka­taszt­ro­fá­li­san sze­re­pel­tek.

Rosszabb né­zett­ség­gel in­dult az RTL Klub ta­va­szi mű­sor­rendje, mint amit vár­tak a csa­tor­ná­nál. Né­hány műsor kö­ze­pe­sen, míg mások ka­taszt­ro­fá­li­san sze­re­pel­tek, ezért az esti mű­sor­sá­vot tel­je­sen át kell szer­vez­niük.

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Na­gyot esett a győz­tes sí­ugró. Edzője sze­rint nem csak ő, de a ver­seny szer­ve­zői is na­gyot hi­báz­tak.

Ma elbuktak a sárga mellényesek! Mi történt Párizsban?

Ma elbuktak a sárga mellényesek! Mi történt Párizsban?

1385 főt tar­tóz­tat­tak le. Mac­ron győ­zött, de a harc­nak még nincs vége. A tün­te­tők­nek sok kö­ve­te­lése van.

1385 főt tar­tóz­tat­tak le. Mac­ron győ­zött, de a harc­nak még nincs vége. A tün­te­tők szám­ta­lan kö­ve­te­lése most már a kor­mány dön­té­se­ire vár.

Angela Merkel még idén megbukhat!

Merkel még idén megbukhat! Decemberben pártkongresszust tartanak

Meg­le­pe­tésre el­bukta a frak­ció­ve­zető-vá­lasz­tást Mer­kel fő bi­zal­masa.

Nagy meg­le­pe­tésre a héten el­bukta a frak­ció­ve­zető-vá­lasz­tást Ang­ela Mer­kel fő bi­zal­masa.

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, mégis bukni fog

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, telt ház lesz, Győ­zike fe­le­sége mégis bukni fog az üz­le­ten...

Úgy viselkedett Angela Merkel, mint egy sértődött kisgyerek

Úgy viselkedett Angela Merkel, mint egy sértődött kisgyerek

El­fo­gyott a le­vegő Ang­ela Mer­kel körül!

El­fo­gyott a le­vegő Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár körül! Saját pártja 13 év után el­tá­vo­lí­totta a leg­bi­zal­ma­sabb em­be­rét a frak­ció­ve­ze­tői poszt­ról. Mer­kel ezt ve­re­ség­nek fogja fel, de a bi­zalmi sza­va­zás le­he­tő­sé­gét egy­előre el­veti.

Angela Merkel bukása még sosem volt ilyen közel

Merkel bukása még sosem volt ilyen közel

A német lapok több­sége már szinte múlt idő­ben ír Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár­sá­gá­ról.

Már szinte múlt idő­ben írnak Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár­sá­gá­ról. A né­me­tek vé­le­mé­nye egy­ér­telmű: a "Mutti" már csak pa­pí­ron Né­met­or­szág ve­ze­tője.

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Nem hiszed el, mit kért egy diák a magyar énekesnőtől

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott...

Ilyen fel­ké­rést még sosem ka­pott az éne­kesnő, de va­ló­szí­nű­leg más sem. Azért jó­fej­ség lenne, ha el­vál­lalná.

Megdöbbentő jelentés: Merkel tudta, hogy bukás lesz a migránspolitkája

Megdöbbentő jelentés: Merkel tudta, hogy bukás lesz a migránspolitkája

Olyan je­len­té­sek ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra, ame­lyek nem ma­rad­hat­nak kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül.

Megható dolgot tesz a magyar sztárénekesnő, ezt kevesen vállalnák be

Megható dolgot tesz a magyar sztárénekesnő, ezt kevesen vállalnák be

Dér Henit már töb­ben kér­ték, hogy ta­nítsa meg őket éne­kelni.

Dér Henit már töb­ben kér­ték, hogy ta­nítsa meg őket éne­kelni. De most azzal ke­res­ték meg, hogy ké­szít­sen fel egy kis­lányt pót­vizs­gára, akit meg­buk­tat­tak ének­ből. Heni elő­ször azt hitte, hogy az egész csak kamu.

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Most már hi­va­ta­los, a Kos­suth-díjas mű­vész­nek le kell mon­da­nia ta­va­i­ról.

Most már hi­va­ta­los, le kell mon­da­nia ta­va­i­ról a Kos­suth-díjas mű­vész­nek. Pár nap­pal ez­előtt má­sod­jára is át­sza­kadt a gát Osz­ter Sán­dor bir­to­kán, emi­att ki­vo­nult az il­le­té­kes ha­tó­ság a di­ós­je­női bir­tokra.

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

Gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

Aggódhat Liu Shaolin: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

A csont­tö­rést meg­úszta Elise Ch­ris­tie.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Min­den kez­det nehéz, de ennyire?

Min­den kez­det nehéz, na de ennyire? Ki­de­rült, hogy úszó vi­lág­sztá­runk hogy ment át a vizs­gán. A tör­té­net ta­nul­sága sem min­den­napi.

Üldözi a balszerencse a magyar sztárt, lemondhat élete nagy álmáról

Üldözi a balszerencse a magyar sztárt, lemondhat élete álmáról

Ennél ször­nyűbb for­ga­tó­köny­vet el­kép­zelni is nehéz lett volna. Alig­hogy ki­he­verte a régi sé­rü­lést, itt az újabb. Van visszaút?

Kemény döntés: A Viszkis feladta a harcot

Kemény döntés: A Viszkis feladta a harcot

Amb­rus At­tila egy ideig küz­dött...

Amb­rus At­tila egy ideig ke­mé­nyen küz­dött, de végül a szí­vére kel­lett hall­gat­nia és meg­hozta a nehéz dön­tést. Egy­mil­liót bu­kott!

Egy döntésen múlt, ötmilliót veszítettek a TV2 stúdiójában

Egy döntésen múlt, ötmilliót veszítettek a TV2 stúdiójában

Még min­dig a hét­fői adás ha­tása alatt van Csi­kós Edina, aki ba­rát­nő­jé­vel ját­szott a TV2 mű­so­rá­ban.

Még min­dig a hét­fői adás ha­tása alatt van Csi­kós Edina, aki ba­rát­nő­jé­vel ját­szott a TV2 mű­so­rá­ban. Ele­inte él­vez­tük maguk körül a fel­haj­tást.

Újabb csapás, százmilliókat bukik a magyar sztár

Újabb csapás, százmilliókat bukik a magyar sztár

Nem elég, hogy nem lett vi­lág­baj­nok, a ver­seny­so­ro­zata is meg­vál­to­zik. Fi­ze­té­sét is el­bukja.

Ezt elbénázta: Egymilliót buktak Berki miatt

Ezt elbénázta: Egymilliót buktak Berki miatt

Azért ez min­den­hol férfi­meló...

Az rend­ben van, hogy Krisz­ti­án­ból senki nem nézi ki, hogy kony­ha­tün­dér lenne, de azért ez min­den­hol a vi­lá­gon férfi­meló!

Csoda a BL-ben, visszaengedték az öltözőbe a sztáredzőt

Csoda a BL-ben, visszaengedték az öltözőbe a sztáredzőt

Ar­sene Wen­ger min­den mély­pon­tot alul tud múlni. A kínos ku­darc után be­bi­zo­nyí­totta, el­járt fe­lette az idő.

Ar­sene Wen­ger min­den mély­pon­tot alul tud múlni. A kínos ku­darc után be­bi­zo­nyí­totta, el­járt fe­lette az idő.

Mi lesz így? Súlyos milliókat veszített Tóth Gabi

Mi lesz így? Súlyos milliókat veszített Tóth Gabi

Ren­ge­teg pénzt bu­kott Tóth Gabi, aki arra szá­mí­tott, hogy meg­nyeri A Dalt és kijut az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Ren­ge­teg pénzt bu­kott Tóth Gabi, aki arra szá­mí­tott, hogy meg­nyeri A Dalt és kijut az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Így lett a diósgyőri óriáscsecsemőből az ország egyik legnagyobb énekese

Így lett a diósgyőri óriáscsecsemőből az ország egyik legnagyobb énekese

Össze­tartó, bol­dog csa­lád­ban nőtt fel Dem­jén Fe­renc. Három test­vére és szü­lei is igen mu­zi­ká­li­sak vol­tak.

Tinisztárok ragyogása és bukása: Gyerekek, akik mindent elveszítettek

Tinisztárok ragyogása és bukása: Gyerekek, akik mindent elveszítettek

Van, aki­nek si­ke­rült, míg mások csú­fo­san el­buk­tak a hír­név­hez ve­zető úton.

Milliókat bukhat: Lehúzta a rolót Szabó Zsófi vállalkozása

Milliókat bukhat: Lehúzta a rolót Szabó Zsófi vállalkozása

A csi­nos mű­sor­ve­zető rész­le­te­sen me­sélt az okok­ról. De azt mondja, nem adja fel!

A csi­nos mű­sor­ve­zető rész­le­te­sen me­sélt az okok­ról. De azt mondja, nem adja fel!

Milliárdos bukta a Note 7 - kocsi is égett miatta!

Milliárdos bukta a Note 7 - kocsi is égett miatta!

Két és fél mil­lió Note 7 ké­szü­lé­ket szál­lí­tot­tak le a meg­je­le­nése óta, most min­det vissza­hívja a Sam­sung.

Két és fél mil­lió Note 7 ké­szü­lé­ket szál­lí­tot­tak le a meg­je­le­nése óta, most min­det vissza­hívja a Sam­sung.

Mindent elbukott a Farm játékosa

Mindent elbukott a Farm játékosa

Sanyi 50 éve­sen vál­lalta a já­té­kot. Nem csoda, hi­szen nincs­te­len.

Sanyi 50 éve­sen vál­lalta a nomád kö­rül­mé­nye­ket és azt, hogy ka­me­rák les­sék min­den moz­du­la­tát hó­na­po­kon át. Nem csoda, hogy vonzza a fő­nye­re­mény, hi­szen sem­mije sincs.

Csúnya bukás, hatalmasat esett a dögös szépség

Csúnya bukás, hatalmasat esett a dögös szépség

Lin­dsey Vonn térde meg­sé­rült.

Lin­dsey Vonn volt az ál­do­zata a bor­zal­mas idő­já­rás­nak. Az ame­ri­kai hölgy meg­sé­rült az an­dor­rai le­sikló ver­se­nyen.

Sportszerűségből jeles: Kelj fel, ez az olimpia!

Sportszerűségből jeles: Kelj fel, ez az olimpia!

Na­gyon hálás va­gyok neki - mondta ver­seny után a fu­tónő sport­tár­sá­ról.

Na­gyon hálás va­gyok neki - mondta ver­seny után a fu­tónő sport­tár­sá­ról. Talán nem is az a leg­fon­to­sabb, hogy nyer­tek-e... Job­ban szá­mít az, amit em­ber­ség­ből mu­tat­tak egy­más­nak - és a vi­lág­nak!

Sokkoló diagnózis: bukása után lebénult a sportoló

Sokkoló diagnózis: bukása után lebénult a sportoló

Nagy esése után kép­te­len moz­gatni a lá­bait Lukas Mül­ler oszt­rák sí­ugró. Van re­mény a ja­vu­lásra, de akár évekbe is tel­het.

Nagy esése után kép­te­len moz­gatni a lá­bait Lukas Mül­ler oszt­rák sí­ugró. Edzé­sen járt pórul. Ke­ze­lő­or­vosa sze­rint van re­mény a ja­vu­lásra, de akár évekbe is tel­het.

Bukása után kómában a kerékpárversenyző

Bukása után kómában a kerékpárversenyző

A sza­kasz­győz­tes a kezét törte, az él­lo­vast egy kí­sé­rő­mo­to­ros gá­zolta el.

Estek-kel­tek a ke­re­ke­sek. A sza­kasz­győz­tes a kezét törte, az él­lo­vast egy kí­sé­rő­mo­to­ros gá­zolta el. Nem csoda, hogy ma­gá­ból ki­kelve őr­jön­gött.

Esett kelt az angol kisherceg - Videóval

Esett kelt az angol kisherceg - Videóval

Harry her­ceg ez­út­tal lo­vas­pó­ló­zá­son kel­tett fel­tű­nést. Rövid időn belül két­szer is le­dobta a ló, sze­ren­csére a trón­örö­kös­nek nincs ko­moly baja.

Harry her­ceg ez­út­tal lo­vas­pó­ló­zá­son kel­tett fel­tű­nést. Rövid időn belül két­szer is le­dobta a ló, sze­ren­csére a trón­örö­kös­nek nincs ko­moly baja.

Pirosra festett haja vezetett Kucsera Gábor bukásához?

Pirosra festett haja vezetett Kucsera Gábor bukásához?

Itt van­nak a meg­döb­bentő vá­la­szok.

Min­den­kit sok­kolt a hír, hogy Ku­csera Gábor meg­bu­kott egy jú­li­usi drog­tesz­ten. Sokan ta­lál­gat­ták, mi áll­hat a hát­tér­ben. Lehet, hogy egy haj­fes­tés­sel kez­dő­dött...

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják, töb­bet buk­hat a ze­nész, mint amennyire szá­mít.

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják, töb­bet buk­hat a ze­nész, mint amennyire szá­mít.

Óriási bukás a Tour de France-on

Óriási bukás a Tour de France-on

Leg­alább 30 ver­senyző ke­rült a földre a bal­eset után.

Leg­alább 30 ver­senyző ke­rült a földre a bal­eset után. A ver­senyt fél­be­sza­kí­tot­ták, hogy fel­zár­kóz­has­sa­nak.