CÍMKE: 'budapest'

Elképesztő, honnan indultak útnak a Budapestre futó véradók

Elképesztő, honnan indultak útnak a Budapestre futó véradók

A vér­adás fon­tos­sá­gára és a ha­tá­ron túli ma­gya­rok­kal való össze­fo­gásra hív­ják fel a fi­gyel­met.

FRISS HÍREK

Véres késelés Budapesten: barátnőjébe döfte a pengét Berta

Véres késelés Budapesten: barátnőjébe döfte a pengét Berta

A nő egy férfi miatt, fél­té­keny­ség­ből rán­totta elő a kést.

A nő egy férfi miatt, fél­té­keny­ség­ből rán­totta elő a kést.

Ez a férfi fosztotta ki a budapesti diákokat évzáró közben

Ez a férfi fosztotta ki a budapesti diákokat évzáró közben

Köz­zé­tett a rend­őr­ség egy fel­vé­telt arról a férfi­ról, aki ki­fosz­totta a Né­meth László gim­ná­zium di­ák­jait.

Köz­zé­tett a rend­őr­ség egy fel­vé­telt arról a férfi­ról, aki ki­fosz­totta a Né­meth László gim­ná­zium di­ák­jait.

Jason Momoán látszik a budapesti sörözés

Jason Momoán látszik a budapesti sörözés

Ha­zá­já­ban va­ká­ci­ó­zik, de már nem olyan a teste, mint a vizek is­te­né­nek.

Az Aqu­a­man sztárja ha­zá­já­ban va­ká­ci­ó­zik, de már nem olyan a teste, mint a vizek is­te­né­nek.

Dráma Budapesten, repülővel csempésztek az országba gyerekeket

Dráma Budapesten, repülővel csempésztek az országba gyerekeket

Egy férfi a fi­á­val ér­ke­zett az or­szágba. Öt gye­rek is volt velük.

Egy férfi a fi­á­val ér­ke­zett az or­szágba. Öt gye­rek is volt velük.

Kolozsvárral kötött megállapodást a II. kerület

Kolozsvárral kötött megállapodást a II. kerület

Bu­da­pest II. ke­rü­let és Ko­lozs­vár kul­tu­rá­lis kap­cso­lata négy éves múltra te­kint vissza.

Örömhírt közölt az édesapa: meglett a Budapestről eltűnt 9 éves kislány

Örömhírt közölt az édesapa: meglett a Budapestről eltűnt 9 éves kislány

A 9 éves gyer­me­ket nem csak Ma­gyar­or­szá­gon ke­res­ték, a rend­őr­ség ugyanis nem­zet­közi kö­rö­zést adott ki.

Döbbenetes, így szolgálják ki alkohollal a tiniket a pesti éjszakában

Döbbenetes, így szolgálják ki alkohollal a tiniket a pesti éjszakában

Ré­sze­gen az utcán fet­rengő tinik, al­ko­holt ren­delő gye­re­kek...

Ré­sze­gen az utcán fet­rengő tinik, al­ko­holt ren­delő gye­re­kek... A Ri­post meg­nézte, mi tör­tént a pesti éj­sza­ká­ban az első hét­vé­gén, mi­u­tán meg­kez­dő­dött a nyári va­ká­ció. Egé­szen el­ké­pesztő ál­la­po­tok­kal szem­be­sül­tünk!

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Kis­gye­re­ke­ket is meg­ré­mí­tett az erő­sza­kos férfi. Ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get, bi­lincs­ben vit­ték el a tá­ma­dót.

Ezt a fiatal nőt keresik, ő ütötte agyon az állatkerti teknőst

Ezt a fiatal nőt keresik, ő ütötte agyon az állatkerti teknőst

A tet­tes a bu­da­pesti ál­lat­kert ki­fu­tó­já­ban rá­do­bott egy órási koc­ka­kö­vet a véd­te­len ál­latra.

Ennyi volt: elhagyta hazánkat a sztár, itt kapták lencsevégre

Ennyi volt: elhagyta hazánkat a sztár, itt kapták lencsevégre

A vi­lág­hírű szí­nész na­gyon jól érezte magát Bu­da­pes­ten, de el­jött a for­ga­tás vége és vissza­tért csa­lád­já­hoz az Egye­sült Ál­la­mokba.

A vi­lág­hírű szí­nész na­gyon jól érezte magát Bu­da­pes­ten, de el­jött a for­ga­tás vége és vissza­tért csa­lád­já­hoz az Egye­sült Ál­la­mokba.

Budapesten villantottak a Trónok harca színésznői, így hűtötték le magukat

Budapesten villantottak a Trónok harca színésznői, így hűtötték le magukat

Va­ló­szí­nű­leg nem sok időt töl­te­nek ha­zánk­ban.

Va­ló­szí­nű­leg nem sok időt töl­te­nek ha­zánk­ban, de ez­alatt még az éj­sza­kai életbe is be­le­vet­he­tik ma­gu­kat.

Brutális állatkínzás a Budapesten, a kamera mindent vett az állatkertben

Brutális állatkínzás a Budapesten, a kamera mindent vett az állatkertben

Va­laki koc­ka­kő­vel ütött agyon egy tek­nőst.

Va­laki koc­ka­kő­vel ütött agyon egy tek­nőst, az ál­lat­nak óri­ási fáj­dal­mai le­het­tek.

Nemzetközi körözést adtak ki, keresik ezt a 9 éves magyar kislányt

Nemzetközi körözést adtak ki, keresik ezt a 9 éves magyar kislányt

A csa­lád na­gyon ag­gó­dik.

A csa­lád na­gyon ag­gó­dik, mert a gyer­mek hétfő óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let.

V4NA: Rendkívüli kormányfői találkozót tartanak Budapesten a V4-ek

V4NA: Rendkívüli kormányfői találkozót tartanak Budapesten a V4-ek

Az in­for­má­lis meg­be­szé­lés célja össze­han­golni a cseh, a len­gyel, a ma­gyar és a szlo­vák ál­lás­pon­tot a közös je­löl­tek­ről.

Óriási balhé volt Budapesten, az utcán estek egymásnak az emberek

Óriási balhé volt Budapesten, a nyílt utcán estek egymásnak az emberek

Na­gyon el­dur­vult a ve­re­ke­dés, még egy sod­rófa is elő­ke­rült. A rend­őr­ség azon­nal ki­vo­nult!

Hátborzongató látvány, az autósokat is sokkolta egy kígyó Budapesten

Hátborzongató látvány, az autósokat is sokkolta egy kígyó Budapesten

Az óri­ási hüllő a VII. ke­rü­let­ben tűnt fel, rá­adá­sul az út­tes­ten kel­tett ri­a­dal­mat.

Borzalom Budapesten, erőszakos férfi csalt el egy kisfiút az erdős területre

Borzalom Budapesten, erőszakos férfi csalt el egy kisfiút az erdős területre

A tet­tes ár­tal­mat­lan­nak tűnő in­dok­kal szó­lí­totta le a gye­re­ket.

A tet­tes ár­tal­mat­lan­nak tűnő in­dok­kal szó­lí­totta le a gye­re­ket.

Kényszerleszállás Budapesten, mentőket riasztottak a reptérre

Kényszerleszállás Budapesten, mentőket riasztottak a reptérre

Mint ki­de­rült, a gép sze­mély­zete még Er­dély fe­lett dön­tött az út meg­sza­kí­tása mel­lett. A járat Do­há­ból Bir­min­ghambe tar­tott.

Újabb hírek a balesetező Vikingről: mire készülnek a hajóval?

Újabb hírek a balesetező Vikingről: mire készülnek a hajóval?

A Hab­le­ányt el­süllyesztő Vi­king Sigyn szál­lo­da­hajó már el­hagyta Esz­ter­go­mot, Bu­da­pestre vár­ják.

Ijesztő, ragadozókat fotózott le Budapest utcáin Aurelio

Ijesztő, ragadozókat fotózott le Budapest utcáin Aurelio

Tel­je­sen ki­akadt az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő. Az au­tó­já­ban ült, ami­kor felfi­gyelt az ál­la­tokra.

Tel­je­sen ki­akadt az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő. Az au­tó­já­ban ült, ami­kor felfi­gyelt az ál­la­tokra.

Megrázó, mi derült ki az egyik dunai áldozatról: rajongott Budapestért

Megrázó, mi derült ki az egyik dunai áldozatról: rajongott Budapestért

A 29 éves férfi arra biz­tatta is­me­rő­seit, lá­to­gas­sa­nak el a ma­gyar fő­vá­rosba.

A 29 éves dél-ko­reai férfi arra biz­tatta az is­me­rő­seit, hogy lá­to­gas­sa­nak el a ma­gyar fő­vá­rosba.

Elképesztő adat: a patkányriasztások negyede téves

Elképesztő adat: a patkányriasztások negyede téves

Ren­ge­teg a téves be­je­len­tés.

Ja­vá­ban tart az el­ren­delt azon­nali pat­kány­ir­tás a fő­vá­ros­ban, de még min­dig ren­ge­teg téves be­je­len­tés ér­ke­zik az ir­tást végző RNBH Kon­zor­ci­um­hoz.

Rosszul lett egy utas a miskolci vonaton, felfoghatatlan mit tett a haldoklóval egy férfi

Rosszul lett egy utas a miskolci vonaton, felfoghatatlan mit tett a haldoklóval egy férfi

A be­te­get éppen új­ra­élesz­tet­ték, ami­kor ki­esett a pénz­tár­cája, is­me­rőse pedig el­tette azt.

Drámai fordulat, Magyarország felé tart a Hableányt elsüllyesztő hajó

Drámai fordulat, Magyarország felé tart a Hableányt elsüllyesztő hajó

Egy ha­jó­kö­vető oldal sze­rint el­in­dult Pas­sa­u­ból és Bu­da­pest felé tart.

A Ves­sel Fin­der ha­jó­kö­vető oldal sze­rint el­in­dult Pas­sa­u­ból és Bu­da­pest felé tart a Vi­king Sigyn.

Bizarr poszt az Instagramon: Hableány, hiányzol

Bizarr poszt az Instagramon: Hableány, hiányzol

Egy bol­dog ki­rán­duló tette közzé még áp­ri­lis hó­nap­ban a hát­bor­zon­gató be­jegy­zést.

Egy bol­dog ki­rán­duló tette közzé még áp­ri­lis hó­nap­ban a hát­bor­zon­gató be­jegy­zést. Mintha csak előre ér­zett volna va­la­mit...

Vízi tragédia Budapesten: Elsődleges az emberélet mentése

Vízi tragédia Budapesten: Elsődleges az emberélet mentése

El­ké­pesztő erők­kel zaj­lik a men­tés a Hab­le­ány nevű hajó el­süllye­dése után. 16 em­bert még ke­res­nek.

Vészhelyzet Budapesten: elsüllyedt egy hajó

Vészhelyzet Budapesten: utasokkal a fedélzeten elsüllyedt egy hajó

Két hajó üt­kö­zése okozta a tra­gé­diát.

Két hajó üt­kö­zése okozta a tra­gé­diát. Nagy erők­kel zaj­lik a men­tés.

Maximális készültség: Harc az életekért Budapesten

Maximális készültség: Harc az életekért Budapesten

Tel­jes ha­jó­zási ti­la­lom ér­vé­nyes a Duna bu­da­pesti sza­ka­szán. Még min­dig el­tűnt em­be­re­ket ke­res­nek a hideg fo­lyó­ban.

Tel­jes ha­jó­zási ti­la­lom ér­vé­nyes a Duna bu­da­pesti sza­ka­szán. A Par­la­ment ma­gas­sá­gá­ban le­gény­ség­gel, uta­sok­kal el­süllyedt a Hab­le­ány nevű hajó, és még min­dig el­tűnt em­be­re­ket ke­res­nek a hideg fo­lyó­ban.

Durva videó, így csapott le a vihar az imént Budapestre

Durva videó, így csapott le a vihar az imént Budapestre

A köz­le­ke­dést is meg­bé­ní­totta a hir­te­len jött, nagy mennyi­ségű eső. Több vil­la­mos sem jár.

A köz­le­ke­dést is meg­bé­ní­totta a hir­te­len jött, nagy mennyi­ségű eső. Több vil­la­mos sem jár. Sze­ge­den jég­eső­vel küz­de­nek.

Dráma Budapesten, ez vár az anyaszült meztelenül mászkáló férfira

Dráma Budapesten, ez vár az anyaszült meztelenül mászkáló férfira

A 22 éves, za­vart férfi egy szál­loda ab­la­ká­ból ug­rott ki ruha nél­kül.

A 22 éves férfi egy szál­loda ab­la­ká­ból ug­rott ki, nem sok­kal ké­sőbb azon­ban meg­je­len­tek a rend­őrök.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti egyetemen, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti egyetemen, le is kamerázták

A rend­őrök ke­re­sik a férfit: a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják!

Sosem felejti el Budapestet ez a francia focista!

Sosem felejti el Budapestet ez a francia focista!

A ba­rá­ta­i­val bo­roz­ga­tott, aztán...

Elő­ző­leg a ba­rá­ta­i­val bo­roz­ga­tott, majd az ese­mé­nyek nem várt for­du­la­tot vet­tek. Ezt úgy­sem ta­lál­nád ki, mi­ként azt sem, hogy végül ho­gyan ju­tott haza.

Változás jöhet dízelfronton

Változás jöhet dízelfronton

Fel­me­rült a szmog­ren­de­let mó­do­sí­tása Bu­da­pes­ten.

Fel­me­rült a szmog­ren­de­let mó­do­sí­tása Bu­da­pes­ten, ha el­fo­gad­ják a ja­vas­la­tot, akkor szi­go­rúbb sza­bá­lyo­zás­sal kell szem­be­néz­niük az érin­tett au­tó­sok­nak.

Most jelentették be: Elindul Budapesten az e-jegyrendszer

Most jelentették be: Elindul Budapesten az e-jegyrendszer

Az egész or­szá­got le fogja majd fedni.

Egy hó­na­pon belül el­in­dul­hat Bu­da­pes­ten a kö­zös­ségi köz­le­ke­dés­ben az e-jegy­rend­szer kí­sér­leti prog­ramja.

Furcsa autóra figyeltek fel Budapesten, a rendőrök is meglepődtek

Furcsa autóra figyeltek fel Budapesten, a rendőrök is meglepődtek

A tet­te­sek az első rend­őri akció után sem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A tet­te­sek az első rend­őri akció után sem fog­ták vissza ma­gu­kat.

Ennél cukibb ma nem lesz, ez történt a sztárapuka babájával Budapesten

Ennél cukibb ma nem lesz, ez történt a sztárapuka babájával Budapesten

A kis­lány­ról egy fotó is elő­ke­rült, ami Bu­da­pest ut­cáin ké­szült. Iga­zán em­lé­ke­ze­tes marad ez az uta­zás.

Felhívást tett közzé a rendőrség, segítséget vár ettől a motorostól

Felhívást tett közzé a rendőrség, segítséget vár ettől a motorostól

Szük­ség van arra, hogy je­lent­kez­zen!

A BMW mo­tor­ral köz­le­kedő férfi ugyanis szem­ta­núja volt egy ha­lá­los bal­eset­nek, ezért van szük­ség arra, hogy mi­előbb je­lent­kez­zen!

Most jelentették be a hírt, ezt tudnod kell a pesti foci-Eb-ről

Most jelentették be a hírt, ezt tudnod kell a pesti foci-Eb-ről

Jú­ni­us­ban már meg is lehet venni a je­gye­ket a ma­gyar­or­szági meccsekre.

Jú­ni­us­ban már meg is lehet venni a je­gye­ket a ma­gyar­or­szági meccsekre.

Rendőrök lepték el éjjel Budapest belvárosát, ezért razziáztak

Rendőrök lepték el éjjel Budapest belvárosát, ezért razziáztak

Komp­lex bűn­ügyi és ren­dé­szeti el­len­őr­zést tar­tot­tak Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban több szó­ra­ko­zó­he­lyen pén­tek éjjel.

Megnyílt a 24. Múzeumok Majálisa szombaton Budapesten

Megnyílt a 24. Múzeumok Majálisa szombaton Budapesten

Több mint száz mú­zeum és ki­ál­lí­tó­hely prog­ram­jai, kon­cer­tek és kéz­mű­ves vásár várja az ér­dek­lő­dő­ket a Mú­ze­um­kert­ben.

Kamerák előtt, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Kamerák előtt, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

A fo­cis­tá­val ilyen még sosem tör­tént, most Pus­kás Fe­ren­cet is meg­előzte. Mind­ezt szü­lő­ha­zá­já­ban.

A fo­cis­tá­val ilyen még sosem tör­tént, most Pus­kás Fe­ren­cet is meg­előzte. Mind­ezt szü­lő­ha­zá­já­ban.

Orbán Viktor az európai labdarúgás vezetőjét fogadta

Orbán Viktor az európai labdarúgás vezetőjét fogadta

A meg­be­szé­lé­sen részt vett Csá­nyi Sán­dor, a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség (FIFA) és az UEFA al­el­nöke is.

A meg­be­szé­lé­sen részt vett Csá­nyi Sán­dor, a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség (FIFA) és az UEFA al­el­nöke is.

Aljas, amit a budapesti plázában műveltek, lekamerázták a történteket

Aljas, amit a budapesti plázában műveltek, lekamerázták a történteket

Nem is gon­dol­ták, hogy fel­vé­tel ké­szül arról, amit csi­nál­nak!

Nem is gon­dol­ták, hogy fel­vé­tel ké­szül arról, amit csi­nál­nak!

Átváltozik Budapest egy része Amerikává

Átváltozik Budapest egy része Amerikává gyereknapon

Nagy ka­land­ban lehet ré­szük a gye­re­kek­nek.

A lur­kók még csak nem is sej­tik, mi­lyen lé­leg­zet­el­ál­lító ka­land­ban lehet majd ré­szük május utolsó va­sár­nap­ján a fő­vá­ros­ban!

A fél országban keresik ezt a fiatal magyar lányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a fiatal magyar lányt, nem véletlenül

A bu­da­foki rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Te­o­dó­rát!

Dráma Budapesten, bajba jutott postáshoz vonult ki a rendőrség

Dráma Budapesten, bajba jutott postáshoz vonult ki a rendőrség

Egy erő­sza­kos férfi oko­zott óri­ási fel­for­du­lást. Sze­ren­csére az egyen­ru­há­sok hamar a hely­színre értek.

Egy erő­sza­kos férfi oko­zott óri­ási fel­for­du­lást. Sze­ren­csére az egyen­ru­há­sok hamar a hely­színre értek.

Exkluzív fotók: ezt tette a Trónok Harca sztárja Budapesten

Exkluzív fotók: ezt tette a Trónok Harca sztárja Budapesten

Al Di Meola kon­cert­jén több sztár­ral is ta­lál­koz­ha­tott a kö­zön­ség.

Al Di Meola kon­cert­jén több sztár­ral is ta­lál­koz­ha­tott a kö­zön­ség, köz­tük a je­len­leg Ma­gyar­or­szá­gon for­gató Jason Mo­mo­á­val.

Lezárták a budapesti utcákat, nem jár a villamos

Lezárták a budapesti utcákat, nem jár a villamos

Fu­tó­ver­seny miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani a fő­vá­ros­ban.

Fu­tó­ver­seny miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani a fő­vá­ros­ban.

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

Segítséget kér a rendőrség: ezt a férfit keresik

El­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont egyik üz­le­té­ből el­lo­pott egy lap­to­pot és kész­pénzt.

Aljas, amit két férfi és egy nő művelt Budapesten, egy bokornál

Aljas, amit két férfi és egy nő művelt Budapesten, egy bokornál

A bu­da­pesti rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy azo­no­sí­tani tud­ják az egyik fi­a­talt!

Sztárparádé Budapesten, Hosszú Katinkáék óriási összegért úsznak

Sztárparádé Budapesten, Hosszú Katinkáék óriási összegért úsznak

Ezen a hét­vé­gén, május 11-én és 12-én ren­de­zik az úszok Baj­no­kok So­ro­za­tá­nak bu­da­pesti ver­se­nyét.

Budapesti kocsmában járt a Trónok harca sztárja, most bárki láthatja

Budapesti kocsmában járt a Trónok harca sztárja, most bárki láthatja

A vi­lág­hírű szí­nész, Jason Momoa for­gatni jött ha­zánkba és már el is kezdte Bu­da­pest fel­fe­de­zé­sét.

Heteken belül vehetünk e-jegyet Budapesten

Heteken belül vehetünk e-jegyet Budapesten

A Ri­post meg­mu­tatja, mi vál­to­zik a fő­vá­rosi köz­le­ke­dés­ben ha­ma­ro­san! Végre a 21. szá­zadba lé­pünk!

A Ri­post meg­mu­tatja, mi vál­to­zik a fő­vá­rosi köz­le­ke­dés­ben ha­ma­ro­san! Rég állt ek­kora lépés előtt a fő­vá­rosi tö­meg­köz­le­ke­dés.

Így bulizott a pesti éjszakában a Trónok harca sármos színésze

Így bulizott a pesti éjszakában a Trónok harca sármos színésze

Na­gyon is jól érzi magát ná­lunk.

Az Aqu­a­man című film­ből is is­mert Jason Momoa na­gyon is jól érzi magát ná­lunk.

Budapest szerencsét hoz a sztársportolóknak

Budapest szerencsét hoz a sztársportolóknak

Judd Trump lett a vi­lág­baj­nok.

Az angol Judd Trump nyerte meg az idei sznú­ker vi­lág­baj­nok­sá­got, mi­u­tán a fi­ná­lé­ban 18:9-re győzte le skót ri­vá­li­sát, John Higginst.

Szerdán indul az intenzív patkányirtás Budapesten

Szerdán indul az intenzív patkányirtás Budapesten

A Fő­vá­ros dön­té­sé­nek ered­mé­nye­kép­pen cél­zott, in­ten­zív több­let pat­kány­ir­tás kez­dő­dik Bu­da­pes­ten.

A Fő­vá­ros dön­té­sé­nek ered­mé­nye­kép­pen cél­zott, in­ten­zív több­let pat­kány­ir­tás kez­dő­dik Bu­da­pes­ten.

Megdőlt a hidegrekord a Kékestetőn és Budapesten is hétfőn

Megdőlt a hidegrekord a Kékestetőn és Budapesten is hétfőn

A Kék­es­te­tőn mind­össze 2,3 fok, míg a fő­vá­ros­ban, a János-he­gyen 5,5 fok volt a csúcs­hő­mér­sék­let május 6-án.

A Kék­es­te­tőn mind­össze 2,3 fok, a fő­vá­ros­ban, a János-he­gyen 5,5 fok volt.

Most közölték: Óvodánál is letolta nadrágját az elítélt magyar pedofil

Most közölték: Óvodánál is letolta nadrágját az elítélt magyar pedofil

Két év bör­tönre ítél­ték a férfit sze­mé­rem­sér­tés miatt.

A ke­rü­leti ügyész­ség vád­irata alap­ján a bí­ró­ság 2 év bör­tön­bün­te­tésre ítélt egy férfit sze­mé­rem­sér­tés és gyer­mek­por­no­gráf képek meg­szer­zése miatt; az ügyész­ség sú­lyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, a ter­helt idő­köz­ben ismét gya­núba ke­ve­re­dett.

Ezért ugrott a Dunába egy férfi Budapesten az egyik hídról

Ezért ugrott a Dunába egy férfi Budapesten az egyik hídról

Éj­szaka ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, mi­sze­rint va­laki a Du­nába ug­rott az egyik fő­vá­rosi híd­ról.

Éj­szaka ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, mi­sze­rint va­laki a Du­nába ug­rott az egyik fő­vá­rosi híd­ról.

Rémes, amit egy utassal műveltek a budapesti buszmegállóban

Rémes, amit egy utassal műveltek a budapesti buszmegállóban

Egy férfi meg­ütött és ki­ra­bolt egy busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­kozó utast a XV. ke­rü­let­ben.

Rémhíreket terjeszt az ellenzék a budapesti patkánykérdésben

Rémhíreket terjeszt az ellenzék a budapesti patkánykérdésben

Bár sok a rém­hír, va­ló­já­ban ja­vult a pat­kány­hely­zet a fő­vá­ros­ban: si­ke­res az irtás, si­ke­rült csök­ken­teni a meleg miatt meg­je­lenő rág­csá­lók szá­mát.

Bár sok a rém­hír, va­ló­já­ban ja­vult a pat­kány­hely­zet a fő­vá­ros­ban: si­ke­res az irtás, si­ke­rült csök­ken­teni a meleg miatt meg­je­lenő rág­csá­lók szá­mát.

Ha láttad ezt a nőt, akkor azonnal riaszd a rendőröket

Ha tudsz bármit erről a nőről, akkor azonnal riaszd a rendőröket

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség Ber­na­det­tet, aki a fő­vá­ros VIII. ke­rü­le­té­ből tűnt el rej­té­lyes módon. Ha lát­tad a 31 éves nőt, akkor hívd a zsa­ru­kat!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség Ber­na­det­tet, aki a fő­vá­ros VIII. ke­rü­le­té­ből tűnt el rej­té­lyes módon. Ha lát­tad a 31 éves nőt, vagy tudsz róla bármi ér­de­mit, akkor azon­nal ér­te­sítsd a rend­őr­sé­get!

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

A Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a női lab­da­rúgó BL-dön­tőt.

A spa­nyol Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája má­jusi dön­tő­jét a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Ezért népszerűbb Budapest, mint Párizs vagy Róma!

Ezért népszerűbb Budapest, mint Párizs vagy Róma!

Egyre nép­sze­rűbb a kül­föl­diek kö­ré­ben Bu­da­pest, és nem csak azért, mert az egyik leg­jobb eu­ró­pai úti cél­nak szá­mít.

Nyomtalanul tűnt el Budapestről az angyalarcú 14 éves tinilány

Nyomtalanul tűnt el Budapestről az angyalarcú 14 éves tinilány

A fi­a­tal lány­ról pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja, a rend­őr­ség min­den­kit arra kér, hogy ha tud­nak va­la­mit, szól­ja­nak.

Aljas dolgot művelt egy idős asszonnyal ez a két budapesti nő

Aljas dolgot művelt egy idős asszonnyal ez a két budapesti nő

A rend­őrök köz­be­lép­tek.

A rend­őrök köz­be­lép­tek és el­kap­ták a csa­ló­kat.

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Meg­lepő fej­lesz­té­sek vár­ha­tóak.

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben, me­lyet a Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat ho­zott nyil­vá­nos­ságra.

Már a fél országban keresik a 14 éves Petrát, a rendőrség is körözi

Már a fél országban keresik a 14 éves Petrát, a rendőrség is körözi

A fel­ku­ta­tá­sára tett in­téz­ke­dé­sek nem ve­zet­tek ered­ményre.

A fel­ku­ta­tá­sára tett in­téz­ke­dé­sek nem ve­zet­tek ered­ményre.

Így változott a patkányok száma Budapesten

Így változott a patkányok száma Budapesten

Fo­lya­ma­to­san irt­ják a pat­ká­nyo­kat.

Tar­lós Ist­ván fő­pol­gár­mes­ter köz­lése sze­rint a fő­vá­rosi pat­kány­ir­tá­sért fe­le­lős cég fo­lya­ma­to­san végzi a mun­ká­ját. Csök­kent a pat­kány­ész­le­lé­sek száma.

Budapesttel reklámozzák az új hollywoodi szuperprodukciót

Budapesttel reklámozzák az új hollywoodi szuperprodukciót

A ma­gyar fő­vá­ros min­den téren fon­tos eleme Will Smith kö­vet­kező film­jé­nek, a Ge­mini Man­nek.

Autós üldözés Budapesten, szirénázó rendőrök elől menekült a férfi

Autós üldözés Budapesten, szirénázó rendőrök elől menekült a férfi

Szinte filmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a fő­vá­ros­ban.

Szinte filmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le a fő­vá­ros­ban.

Elözönlik Budapestet a külföldiek, 143 országból érkeznek

Elözönlik Budapestet a külföldiek, 143 országból érkeznek

Még el sem kez­dő­dött az asz­ta­li­te­nisz-vb, máris óri­ási si­ker­nek örül­het­nek a ma­gyar szer­ve­zők.

Még el sem kez­dő­dött az asz­ta­li­te­nisz-vb, máris óri­ási si­ker­nek örül­het­nek a ma­gyar szer­ve­zők.

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Nem is akár­hol.

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten az FC Bar­ce­lona. A 4 és 14 éves gye­re­ke­ket kép­zik majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Kulisszatitkok, kibeszélték a magyar hokis lányok a sikerkapitányt

Kulisszatitkok, kibeszélték a magyar hokis lányok a sikerkapitányt

Pat Cor­tina újabb cso­dát tett Ma­gyar­or­szá­gon.

Pat Cor­tina újabb cso­dát tett Ma­gyar­or­szá­gon.

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Több szülő is je­lezte, hogy gye­reke rosszul lett az éj­sza­kai buli után. Mi­ni­mum 10 rend­őr­autó van a hely­szí­nen.

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre.

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.