CÍMKE: 'budapest'

Dizájnerdrog-riadó van a fővárosban

Dizájnerdrog-riadó van a fővárosban

Ma­ga­sabb szintre eme­lik a ká­bí­tó­szer­ügyi prob­lé­mát.

Ma­ga­sabb szintre emeli a ká­bí­tó­szer­ügyi prob­lé­mát a fő­vá­ros. Tar­lós Ist­ván sze­rint eddig ugyanis csak fe­lü­leti ke­ze­lés volt.

Ők fogták el a tárgyalásról megszökött fegyveres rabot

Ők fogták el a tárgyalásról megszökött fegyveres rabot

Szent György em­lék­ér­mé­vel ju­tal­maz­ták őket a bá­tor­sá­guk miatt.

Szent György em­lék­ér­mé­vel ju­tal­maz­ták azo­kat a rend­őrö­ket, akik el­fog­ták a ve­szé­lyes bű­nö­zőt.

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség csa­pott le.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­de­lem miatt csa­pott le.

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

A tet­test, akit élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba, kom­man­dó­sok őrzik.

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Az idős férfit az egyik ro­kona fi­gyel­mez­tette arra, hogy csa­lás ál­do­zata lett. Ez­után a rend­őrök már gyor­san köz­be­avat­koz­tak.

Kiderült, ő az, akinek ma a szökött rab fegyvert szorított a fejéhez

Kiderült, ő az, akinek ma a szökött rab fegyvert szorított a fejéhez

A férfi el­mondta, hogy ho­gyan pró­bált meg vé­de­kezni az ellen, hogy Sz. Ká­roly le­lője.

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

A 32 éves férfi ha­lált meg­vető bá­tor­ság­gal du­la­ko­dott a szö­kött rab­bal.

A 32 éves férfi ha­lált meg­vető bá­tor­ság­gal du­la­ko­dott a szö­kött rab­bal.

Fejlemények a fogolyszökés ügyében, életveszélyesen sérült a fegyveres

Fejlemények a fogolyszökés ügyében, életveszélyesen sérült a fegyveres

A 35 éves férfi rá­lőtt a rend­őrökre és nem akarta meg­adni magát.

A 35 éves férfi rá­lőtt a rend­őrökre és nem akarta meg­adni magát.

Így történhetett a brutális gyilkosság a Parlament közelében

Így történhetett a brutális gyilkosság a Parlament közelében

Ez várta kol­lé­gá­in­kat a hely­szí­nen.

Rend­őr­ségi mat­rica és döb­bent lakók - Bu­da­pest leg­ele­gán­sabb ré­szén, az Al­kot­mány ut­cá­ban, alig pár percre a Par­la­ment­től ez várta kol­lé­gá­in­kat.

Ez történik hamarosan Budapest több kerületében

Ez történik hamarosan Budapest 12 kerületében

A Lánc­híd is sorra kerül.

Már­ci­us­tól ko­moly út­fel­újí­tási prog­ramba kez­de­nek Bu­da­pest több fő út­vo­na­lán. A mun­ká­la­tok per­sze du­gók­kal jár­nak majd, de utána jobb lesz.

Egy hónapja tart a családi dráma Budapesten, elrabolta fiát az édesanya

Egy hónapja tart a családi dráma Budapesten, elrabolta fiát az édesanya

A 39 éves édes­anya ellen el­já­rást foly­tat a rend­őr­ség.

A 39 éves édes­anya ellen el­já­rást foly­tat a rend­őr­ség, mert szó nél­kül el­vitte fiát az ott­ho­ná­ból.

Aljas húzás: Nyilvánosan alázták meg Magyarország büszkeségét

Aljas húzás: Nyilvánosan alázták meg Magyarország büszkeségét

Szán­dé­ko­san kelti Ma­gyar­or­szág rossz hírét egy német au­tós­rek­lám.

Szán­dé­ko­san kelti Ma­gyar­or­szág rossz hírét a német Opel au­tós­rek­lámja, ame­lyet ná­lunk, de kül­föl­dön is fo­lya­ma­to­san adnak a te­le­ví­ziók. Bu­da­pes­ten di­rekt át­szá­gul­doz­nak a tör­té­nelmi örök­ség­ként meg­őr­zött macs­ka­kö­ves uta­kon.

Aljas dolgot tett a budapesti pár, hihetetlen összeget szereztek tettükkel

Aljas dolgot tett a budapesti pár, hihetetlen összeget szereztek tettükkel

A férfi rend­őr­nek adta ki magát, a nő pedig egy idős asszony lá­nyá­nak.

A férfi rend­őr­nek adta ki magát, a nő pedig egy idős asszony lá­nyá­nak.

Karácsonyfákkal vannak tele Budapest utcái

Karácsonyfákkal vannak tele Budapest utcái

Egy hó­napja volt Víz­ke­reszt...

Egy hó­napja volt Víz­ke­reszt, ami­kor a ha­gyo­má­nyok sze­rint le kell szedni a ka­rá­csony­fát és egy hó­napja kezd­ték el gyűj­teni a ki­do­bott fe­nyő­ket a ku­ká­sok.

Nyárig biztosan Pesten maradnak a sziámi ikrek

Nyárig biztosan Pesten maradnak a sziámi ikrek

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a bang­la­desi szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről és hely­ze­té­ről. A gye­re­kek 4-5 hó­na­pig még Ma­gyar­or­szá­gon ma­rad­nak.

Sztárok és turisták is odavannak a magyar fővárosért

Sztárok és turisták is odavannak a magyar fővárosért

Bu­da­pest a Leg­jobb eu­ró­pai úti cél.

Lon­don, Pá­rizs, Athén, Fi­renze és Genf együtt nem ka­pott annyi sza­va­za­tot, mint a ma­gyar fő­vá­ros a ran­gos Euro­pean Best Dest­i­na­tion friss sza­va­zá­sán.

Döbbenetes részletek, így történt a budapesti gyújtogatós gyilkosság

Döbbenetes részletek, így történt a budapesti gyújtogatós gyilkosság

A tet­tes azt ál­lítja, hogy ál­do­zata még élt, ami­kor az ágyára fek­tette, a tűz­gyúj­tást azon­ban nem is­merte el.

A tet­tes azt ál­lítja, hogy ál­do­zata még élt, ami­kor az ágyára fek­tette, a tűz­gyúj­tást azon­ban nem is­merte el.

Tarlós István: Rosszkor jött az ellenzéknek a főváros elismerése

Tarlós István: Rosszkor jött az ellenzéknek a főváros elismerése

Eu­rópa leg­jobb úti célja 2019.

Eu­rópa leg­jobb úti célja 2019 díjat nyert Bu­da­pest. A fő­pol­gár­mes­ter sze­rint sokan meg­dol­goz­tak ezért.

Újra megnyílik Budapest legendás szórakozóhelye

Újra megnyílik Budapest legendás szórakozóhelye

Pén­te­ken lesz a meg­nyitó!

Pén­te­ken lesz a meg­nyitó a 7. ke­rü­let­ben: für­dő­ruha- és fe­hér­nemű-be­mu­ta­tót is tar­ta­nak majd az est fo­lya­mán.

Íme, Budapest szégyenfoltjai

Íme, Budapest szégyenfoltjai

Össze­ál­lí­tot­ták Bu­da­pest top 10 épí­té­szeti szé­gyen­folt­ját. Egy Fa­ce­book-oldal ol­va­sói sza­vaz­hat­tak arra, mely in­gat­la­nok szúr­ják leg­in­kább a sze­mü­ket.

Össze­ál­lí­tot­ták Bu­da­pest top 10 épí­té­szeti szé­gyen­folt­ját. Egy Fa­ce­book-oldal ol­va­sói sza­vaz­hat­tak arra, mely in­gat­la­nok szúr­ják leg­in­kább a sze­mü­ket.

Budapest lett a legjobb európai úti cél

Budapest lett a legjobb európai úti cél

A ma­gyar fő­vá­ros 62 128 sza­va­zat­tal az 1. he­lyen vég­zett a Euro­pean Best Dest­i­na­tions (EBD) 2019. ja­nuár 15-étől feb­ruár 5-én délig tar­tott sza­va­zá­sán!

A ma­gyar fő­vá­ros 62 128 sza­va­zat­tal az 1. he­lyen vég­zett a Euro­pean Best Dest­i­na­tions sza­va­zá­sán!

Aljas dolgot művelt ez a férfi és két nő a győri dorgériában

Aljas dolgot művelt ez a férfi és két nő a győri dorgériában

Le is ka­me­ráz­ták őket!

Le is ka­me­ráz­ták őket, a rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lálja őket!

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy zaj­lik a válás.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Exkluzív interjú: David Duchovny alig várja, hogy megkóstolja a gulyást

Exkluzív interjú: David Duchovny alig várja, hogy megkóstolja a gulyást

Az X-akták sztárja feb­ruár 11-én kon­cer­te­zik Bu­da­pes­ten.

Az X-akták sztárja feb­ruár 11-én kon­cer­te­zik Bu­da­pes­ten.

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Egy ét­te­rem­ből posz­tolt képet.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője egy fő­vá­rosi ét­te­rem­ből posz­tolt képet. Hosszú idő után tért vissza Ma­gyar­or­szágra Shane Tusup.

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén. A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az arra járó rend­őrök pró­bál­tak in­téz­kedni, de ta­nács­ta­la­nok vol­tak. A nő a bel­vá­ros kö­ze­pén ki­pa­kolt min­dent és na­gyon jól érezte magát...

Az arra járó rend­őrök pró­bál­tak in­téz­kedni, de ta­nács­ta­la­nok vol­tak. A nő a bel­vá­ros kö­ze­pén ki­pa­kolt min­dent és a hideg el­le­nére lát­ha­tóan na­gyon jól érezte magát egy autó te­te­jén..

Rendőrségi felhívás: Ez a két fiatal rabolt ki egy házat Budapesten

Rendőrségi felhívás: Ez a két fiatal rabolt ki egy házat Budapesten

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a két férfit. Se­gíts te is!

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a két férfit. Se­gíts te is!

Óriási megtiszteltetés érte Gera Zoltánt

Óriási megtiszteltetés érte Gera Zoltánt

Jövő nyá­ron Bu­da­pest is hely­színe lesz a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság­nak. Az új Pus­kás Fe­renc Sta­di­on­ban három cso­port­mér­kő­zést és egy nyol­cad­dön­tőt ját­sza­nak majd.

Jövő nyá­ron Bu­da­pest is hely­színe lesz a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság­nak.

Ellepték a taxis hiénák Budapestet, elzavarják a hivatásosokat

Ellepték a taxis hiénák Budapestet, elzavarják a hivatásosokat

Hi­he­tet­len vi­deo­fel­vé­tel ju­tott a Ri­post bir­to­kába arról, ahogy egy "ren­des" ta­xist per­ce­ken ke­resz­tül fe­nye­get­nek.

Visszataszító, mit művelt a rábízott kiskorúval egy budapesti férfi

Visszataszító, mit művelt a rábízott kiskorúval egy budapesti férfi

A férfi por­nó­ké­pe­ket ké­szí­tett a gye­rek­ről, ké­sőbb pedig az in­ter­ne­ten meg is osz­totta azo­kat.

Megrázó részletek derültek ki az apáról, aki meghalt a kollégiumi tűzben

Megrázó részletek derültek ki az apáról, aki meghalt a kollégiumi tűzben

A közel ki­lenc­ven ott tar­tóz­kodó közül egye­dül ő nem tu­dott el­me­ne­külni a lán­gok elől.

Sztárügyvéd védi a futballcsillagok budapesti rémét

Sztárügyvéd védi a futballcsillagok budapesti rémét

Bű­nöző vagy Robin Hood a hek­ker?

Egye­lőre kér­dés, ki­ad­ják-e a ma­gyar ha­tó­sá­gok. Go­nosz­tevő vagy Robin Hood a vi­lág­sztá­rokra és klub­ja­ikra bajt hozó hek­ker?

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

Egy fil­lé­re­kért be­sze­rez­hető szer­ke­zet men­tette meg őket.

A la­kó­kat egy egy­szerű, fil­lé­re­kért be­sze­rez­hető szer­ke­zet men­tette meg a bor­zal­mas vég­től.

Eltűnt egy 16 éves budapesti lány, 5 millió forint a nyomravezetőnek!

Eltűnt egy 16 éves budapesti lány, 5 millió forint a nyomravezetőnek!

A gyö­nyörű ti­né­dzser­ről pén­tek óta nem tud sem­mit a csa­ládja, min­dent meg­ad­ná­nak azért, hogy újra velük le­hes­sen.

Hatalmas baleset Budapesten, mentő karambolozott

Hatalmas baleset Budapesten, mentő karambolozott

A vil­la­mos­for­ga­lom is állaz Üllői úton.

Az Üllői út érin­tett sza­ka­szát a ha­tó­sági be­avat­ko­zás ide­jére le­zár­ták, a vil­la­mos­for­ga­lom is áll.

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

A szí­nésznő még Brad Pitt tár­sa­sá­gá­ban járt ná­lunk.

A szí­nésznő még Brad Pitt tár­sa­sá­gá­ban járt ná­lunk, és most meg­osz­tott né­hány em­lé­ket.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kovács Krisztiánt, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kovács Krisztiánt, nem véletlenül

Az új­bu­dai rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, és sér­tet­tek je­lent­ke­zé­sét vár­ják.

Friss információk a budapesti kollégiumtűzről, brutális állapotok

Friss információk a budapesti kollégiumtűzről, brutálisak az állapotok

A Ráday utcai kol­lé­gium a szerda esti tűz kö­vet­kez­té­ben hasz­nál­ha­tat­lanná vált.

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Hátborzongató videót készítettek a halálos budapesti kollégiumtűzről

Hátborzongató videót készítettek a halálos budapesti kollégiumtűzről

Össze­sen száz tűz­oltó har­minc gép­jár­mű­vel vo­nult ki.

Össze­sen száz tűz­oltó har­minc gép­jár­mű­vel vo­nult ki.

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak...

Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter árult el rész­le­te­ket a te­me­tés­ről.

Holttestet találtak a kigyulladt kollégiumban

Holttestet találtak a kigyulladt kollégiumban

Nagy erők­kel vo­nul­tak a tűz­ol­tók

Ha­tal­mas erők­kel vo­nul­tak ki a tűz­ol­tók a ki­gyul­ladt bu­da­pesti kol­lé­gi­um­hoz.

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti kollégiumtűz kapcsán

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti kollégiumtűz kapcsán

A mi­nisz­ter­el­nök fel­aján­lotta, hogy a kor­mány se­gít­sé­get nyújt a károk el­há­rí­tá­sá­hoz és az épü­let rend­be­té­te­lé­hez.

A mi­nisz­ter­el­nök fel­aján­lotta, hogy a kor­mány se­gít­sé­get nyújt a károk el­há­rí­tá­sá­hoz és az épü­let rend­be­té­te­lé­hez.

Ilyen futurisztikusan néznek ki az új budapesti trolik

Ilyen futurisztikusan néznek ki az új budapesti trolik

Megér­ke­zett végre Bu­da­pestre a BKK leg­újabb tro­li­bu­sza. A köz­le­ke­dési tár­sa­ság 21 új So­la­ris-Škoda tro­li­buszt szer­zett be ko­ráb­ban.

Megér­ke­zett végre Bu­da­pestre a BKK leg­újabb tro­li­bu­sza. A köz­le­ke­dési tár­sa­ság 21 új So­la­ris-Škoda tro­li­buszt szer­zett be ko­ráb­ban, most meg­ér­ke­zett kö­zü­lük az első szóló ki­ala­kí­tású jármű. Így egyre több ala­csony­pad­lós tro­li­busz köz­le­ke­dik a fő­vá­ros­ban.

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Budapesten

Hihetetlen, mit tettek a rendőrök egy nővel Budapesten

A 67 éves nő sokat kö­szön­het nekik.

A 67 éves nő sokat kö­szön­het a BRFK jár­őre­i­nek.

Lecsapott a rendőrség a budapesti bulinegyedre

Lecsapott a rendőrség a budapesti bulinegyedre

Össze­han­golt raz­zia volt.

A VI. és VII. ke­rü­leti szó­ra­ko­zó­he­lye­ken, il­letve azok kör­nyé­kén tar­tot­tak raz­ziát.

Szenzációs magyar siker született Budapesten

Szenzációs magyar siker született Budapesten

Szudi Ádá­mék ezüst­ér­met nyer­tek.

A Szudi Ádám, Per­gel Szandra duó ezüst­ér­met nyert a BOK Csar­nok­ban. A ma­gyar páros 910 ezer fo­rin­tot kap a má­so­dik he­lyért.

Új, elvetemült módszerrel fosztják ki a belvárosi lakásokat a betörők

Új, elvetemült módszerrel fosztják ki a belvárosi lakásokat

Eddig még nem­igen ta­pasz­talt mód­sze­rek­kel jut­nak be la­ká­sokba a be­tö­rők Bu­da­pes­ten. A régi ajtók ka­zet­táit rúg­ják ki, de szer­szá­mot is hasz­nál­nak.

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka, a rajongók is örülhetnek

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban. Cseh László és Milák Kris­tóf is rajt­hoz áll­hat.

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban.

Budapesten fogták el a világsztárok rémét, a számítógépes zsenit

Budapesten fogták el a világsztárok rémét, a számítógépes zsenit

Szo­rul a hurok...

Szo­rul a hurok, ha­zánk­ban bu­kott le a Fo­ot­ball Leaks bot­rány­gyár egyik kulcsfi­gu­rája. Előbb zsa­rolni pró­bált, aztán tit­ko­kat szi­vá­rog­ta­tott ki.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Hajnal Dórát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Hajnal Dórát, nem véletlenül

A 20 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, ked­den ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten!

A 20 éves lány meg­ta­lá­lá­sá­hoz most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, ked­den ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten!

Felfordulás a reptéren, nyolc budapesti járatot töröltek

Felfordulás a reptéren, nyolc budapesti járatot töröltek

A né­met­or­szági sztráj­kok miatt kény­sze­rül­tek já­rat­tör­lésre. Ez kü­lö­nö­sen a frank­furti for­gal­mat érinti.

A né­met­or­szági sztráj­kok miatt kény­sze­rül­tek já­rat­tör­lésre. Ez kü­lö­nö­sen a frank­furti for­gal­mat érinti.

Thomas Doll jelentős klub edzésén járt, és visszatért Budapestre

Thomas Doll jelentős klub edzésén járt, és visszatért Budapestre

Érik az új munka a szak­em­ber­nek?

Érik az új munka a szak­em­ber­nek? Spa­nyol­or­szági edző­tá­bor­ban les­ke­lő­dött a Fradi ex­edzője és se­gí­tője, Ralf Zum­dick.

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

A bal­eset a Fe­hér­vári út és a Kon­do­rosi út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént, a tűz­ol­tók gyor­san a hely­színre ér­kez­tek.

Sapkát varrtak a sziámi ikreknek Budapesten

Sapkát varrtak a sziámi ikreknek Budapesten

Sosem lá­tott még igazi telet az a két­éves bang­la­desi szi­ámi iker­pár, aki­ket "A Cse­lek­vés a Ki­szol­gál­ta­tot­ta­kért Ala­pít­vány" or­vos­csa­pata vá­laszt szét.

Sosem lá­tott még igazi telet az a két­éves bang­la­desi szi­ámi iker­pár, aki­ket "A Cse­lek­vés a Ki­szol­gál­ta­tot­ta­kért Ala­pít­vány" or­vos­csa­pata vá­laszt szét. Az ik­rek­nek min­den­ben se­gí­te­nek, de a meg­fá­zás- és fer­tő­zés­ve­szély miatt nem me­het­nek a sza­badba.

A Nagyvárad téren ült taxiba Richárd, borzalmas dolgot tett a sofőrrel

A Nagyvárad téren ült taxiba Richárd, borzalmas dolgot tett a sofőrrel

A 32 éves férfi ti­zen­két­szer már­totta kését a so­főrbe.

A 32 éves férfi ti­zen­két­szer már­totta kését a so­főrbe, majd a pén­zé­vel együtt el­me­ne­kült.

Zsédának jól indul az éve

Zsédának jól indul az éve

Kü­lön­le­ges fel­ké­rést ka­pott Zséda!

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

Teljesen megújul a Vörösmarty és a Podmaniczky tér a fővárosban

Teljesen megújul a Vörösmarty és a Podmaniczky tér a fővárosban

Ezt je­len­tette be Szent­györgy­völ­gyi Péter, az V. ke­rü­let pol­gár­mes­tere szer­dán fő­vá­rosi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Egyre több a panasz a fővárosban az elviselhetetlen repülőgépzajra

Egyre több a panasz a fővárosban az elviselhetetlen repülőgépzajra

Zug­ló­ból, Kő­bá­nyá­ról és An­gyal­föld­ről is özön­le­nek a pa­na­szok.

Egyre több fő­vá­rosi ke­rü­let­ben je­lent prob­lé­mát a le- és fel­szálló gépek zaja, már nem csak az agg­lo­me­rá­ci­ó­ban: Zug­ló­ból, Kő­bá­nyá­ról és An­gyal­föld­ről is özön­le­nek a pa­na­szok, a csen­de­sebb téli haj­na­lo­kon kü­lö­nö­sen za­varó a dü­bör­gés.

Rejtélyes holttest Budapesten, nem tudni, ki az áldozat

Rejtélyes holttest Budapesten, nem tudni, ki az áldozat

A sza­kál­las férfira a 11. ke­rü­let­ben buk­kan­tak, a sze­mély­azo­nos­sága egy­előre is­me­ret­len.

A sza­kál­las férfira a 11. ke­rü­let­ben buk­kan­tak, a sze­mély­azo­nos­sága egy­előre is­me­ret­len.

Dráma a budapesti múzeumban, leállt egy nő légzése

Dráma a budapesti múzeumban, leállt egy nő légzése

Az asszony épp csak el­kez­dett rosszul­létre pa­nasz­kodni, össze is esett. Azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek.

Az asszony épp csak el­kez­dett rosszul­létre pa­nasz­kodni, össze is esett. Azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek.

Durva dolgot művelt egy nővel a 48 éves Attila a budapesti villamoson

Durva dolgot művelt egy nővel a 48 éves Attila a budapesti villamoson

A férfit őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­dít­vá­nyo­zá­sára.

Felháborító, amit ez a férfi művelt a budapesti bölcsődében éjszaka

Felháborító, amit ez a férfi művelt a budapesti bölcsődében éjszaka

Le is ka­me­ráz­ták a csuk­lyás férfit, most a fel­vé­te­lek alap­ján ke­re­sik a rend­őrök!

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

A 10 legcsodálatosabb város a világon, az egyikben már te is jártál

Az egyik leg­na­gyobb uta­zási ma­ga­zin az ol­va­sók sza­va­za­tai alap­ján össze­ál­lí­totta a világ leg­szebb vá­ro­sa­i­nak lis­tá­ját

Mindenét elvitték: a belvárosban rabolták ki a magyar műsorvezetőt

Mindenét elvitték: a belvárosban rabolták ki a magyar műsorvezetőt

A hu­mo­rista nem rég­óta hord ma­gá­nál pénz­tár­cát, amibe min­de­nét be­le­tette. Erre most rá­fá­zott, mert nem csak a pénze, de az ira­tai is el­tűn­tek.

Borzalomra virradtak a lakók, tragédia a budapesti társasházban

Borzalomra virradtak a lakók, tragédia a budapesti társasházban

A csen­des gyil­kos szerda éjjel csa­pott le a VI. ke­rü­let­ben.

A csen­des gyil­kos szerda éjjel csa­pott le a VI. ke­rü­let­ben.

A fél országban keresik ezt a 16 éves lányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 16 éves lányt, nem véletlenül

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 16 éves Aidát! A lány a bu­da­pesti VIII. ke­rü­let­ből tűnt el, még a múlt év végén.

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Min­den metró köz­le­ke­dik majd.

A szo­ká­sos éj­sza­kai já­ra­tok mel­lett min­den metró köz­le­ke­dik majd egész éjjel, rá­adá­sul a bu­szok és a HÉV-já­ra­tok is gya­ko­rib­bak lesz­nek.

A fél országban keresik ezt a 37 éves magyar férfit, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 37 éves magyar férfit, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a mun­ka­he­lyé­ről el­tűnt 37 éves Ist­vánt!

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a mun­ka­he­lyé­ről el­tűnt 37 éves Ist­vánt!

Exkluzív fotók, Lothar Matthäus elhagyta az országot

Exkluzív fotók, Lothar Matthäus elhagyta az országot

A ko­rábbi ma­gyar fo­ci­ka­pi­tány höl­gyek tár­sa­sá­gá­ban ér­ke­zett a re­pü­lő­térre.

A ko­rábbi ma­gyar fo­ci­ka­pi­tány höl­gyek tár­sa­sá­gá­ban ér­ke­zett a re­pü­lő­térre.

Hol kell fizetni a parkolásért az ünnepek alatt is?

Hol kell fizetni a parkolásért az ünnepek alatt is?

A fő­vá­ros nagy ré­szén in­gye­nes.

A fő­vá­ros nagy ré­szén in­gye­nes a par­ko­lás az ün­ne­pek alatt.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti áruházban, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti áruházban, le is kamerázták

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A bu­da­pesti rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a sap­kás férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Aljas dolgot művelt ez a fiú a budapesti étteremben, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a fiú a budapesti étteremben, le is kamerázták

A te­réz­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A te­réz­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a sap­kás fiút és tár­sait!

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám.

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a ja­nu­ári Ennio Mor­ri­cone-kon­cert szer­ve­zői.

Hatalmas lángokkal égő autóhoz vonultak a fővárosban a tűzoltók, fotók

Hatalmas lángokkal égő autóhoz vonultak a fővárosban a tűzoltók, fotók

Egy autó és egy sze­mét­tá­roló lán­golt csü­tör­tök este a fő­vá­ros IX. ke­rü­le­té­ben. Ol­va­sónk rob­ba­nást is hal­lott.

Elképesztő, mit tett a budapesti nyomozó a 133E éjszakai buszon

Elképesztő, mit tett a budapesti nyomozó a 133E éjszakai buszon

A bu­da­pesti nyo­mozó szol­gá­latba he­lyezte magát a bu­szon, meg is volt rá az oka.

A bu­da­pesti nyo­mozó szol­gá­latba he­lyezte magát a bu­szon, meg is volt rá az oka.