CÍMKE: 'budapest'

A Chelsea kapusa nagyon eltévedt Budapesten

A Chelsea kapusa nagyon eltévedt Budapesten

Csü­tör­tök este Bu­da­pes­ten lé­pett fel a Chel­sea. Mond­juk az angol csa­pat ka­pusa ezzel nem tel­je­sen volt tisz­tá­ban.

Csü­tör­tök este Bu­da­pes­ten lé­pett fel a Chel­sea. Mond­juk az angol csa­pat ka­pusa ezzel nem tel­je­sen volt tisz­tá­ban.

Csodás fotók jöttek: hólepel fedte be reggel a budapesti kerületeket

Csodás fotók jöttek: hólepel fedte be reggel a budapesti kerületeket

Este már más tá­ja­kon is lehet ha­va­zásra szá­mí­tani.

Este már más tá­ja­kon is lehet ha­va­zásra szá­mí­tani, végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő­já­rás.

Újabb nagy siker, rangos sporteseményt rendez Budapest

Újabb nagy siker, rangos sporteseményt rendez Budapest

Nem vé­let­len a sport­fő­vá­ros cím! Női pó­ló­vá­lo­ga­tot­tunk máris biz­tos részt­vevő a ran­gos vi­a­da­lon.

Nem vé­let­len a sport­fő­vá­ros cím! Női pó­ló­vá­lo­ga­tot­tunk máris biz­tos részt­vevő a ran­gos vi­a­da­lon.

Ennek mindenki örül: Befogadó játszótér a közös élményekért

Ennek mindenki örül: Befogadó játszótér a közös élményekért

Or­szág­szerte 8 ját­szó­tér ké­szül el.

Az együtt­mű­kö­dés­nek kö­szön­he­tően nyolc be­fo­gadó ját­szó­tér ké­szül el a "Játék össze­köt" prog­ram ke­re­té­ben.

Ezeknek a magyar városoknak a levegője káros az egészségre

Ezeknek a városoknak a levegő minősége káros az egészségre

A leg­fris­sebb mé­rési ada­tok alap­ján Bu­da­pest és több vi­déki város le­ve­gő­mi­nő­sé­gé­vel prob­léma van.

A leg­fris­sebb mé­rési ada­tok alap­ján Bu­da­pest és több vi­déki város le­ve­gő­mi­nő­sé­gé­vel prob­léma van. A fő­vá­ros­ban, Kecs­ke­mé­ten és Veszp­rém­ben egész­ség­te­len, míg Mis­kol­con és Pé­csett ki­fe­je­zet­ten káros az egész­ségre.

Nem hiszed el, hol bukkant fel Kiszel Tünde

Nem hiszed el, hol bukkant fel Kiszel Tünde

Jó­té­kony­sági ren­dez­vényt vezet.

Egé­szen új ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg Ki­szel Tün­dét, aki egy bu­da­pesti ál­ta­lá­nos is­kola jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyére lá­to­gat el szom­ba­ton.

Hatalmas csattanás történt a János Kórháznál, alakul a dugó

Hatalmas csattanás történt a János Kórháznál, alakul a dugó

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a fő­vá­ros II. ke­rü­le­té­ben. A hely­színre hív­ták a men­tő­ket és a tűz­ol­tó­kat is.

Itt a bizonyíték, Budapestre is lecsapott a szexéhes párocska!

Itt a bizonyíték, Budapestre is lecsapott a szexéhes párocska!

Nem csak a pi­ra­mis tűnt va­dító hely­szín­nek, hanem a Lánc­híd te­teje is.

Úgy tűnik, nem csak a gízai nagy pi­ra­mis tűnt nekik va­dító hely­szín­nek, hanem a Lánc­híd te­teje is.

Megérkezett Budapest vadiúj trolibusza, mutatjuk, hogy milyen

Megérkezett Budapest vadiúj trolibusza, mutatjuk, hogy milyen

Végre Bu­da­pestre ér­ke­zett annak a 21 új tro­li­busz­nak az első pél­dá­nya, ame­lyek­kel a fő­vá­rosi há­ló­za­tot bő­ví­tik majd.

Végre Bu­da­pestre ér­ke­zett annak a 21 új tro­li­nak az első pél­dá­nya, ame­lyek­kel a fő­vá­rosi há­ló­za­tot bő­ví­tik majd. Az új, aka­dály­men­tes, ala­csony­pad­lós, mo­dern jár­mű­vek akár ak­ku­mu­lá­to­ros üzem­mód­ban is ké­pe­sek több ki­lo­mé­tert meg­tenni.

Örömhírt osztott meg Orbán Viktor

Örömhírt osztott meg Orbán Viktor

Ma­gyar­or­szág ren­dez­heti meg 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vb-t.

Ma­gyar­or­szág ren­dez­heti meg 2023-ban a sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got. Ez a világ har­ma­dik leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye, mely­nek hely­színe a ter­ve­zés alatt álló Nem­zeti At­lé­ti­kai Köz­pont lesz.

Most közölte a Tesco, ezért kellett azonnal kiüríteni az üzletet Budapesten

Most közölte a Tesco, ezért kellett azonnal kiüríteni az üzletet Budapesten

Egy dol­gozó je­lezte a fe­let­te­sé­nek, hogy gond tör­tént, az áru­ház­ve­zető pedig meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket.

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

At­lé­ti­kai vb-t ren­dez­nek ha­zánk­ban.

A ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got. A vb-re 25 évvel a nagy si­kerű bu­da­pesti Eu­rópa-baj­nok­ság után kerül sor.

Már csak hármat kell aludni, kedden az egész magyar sport ünnepelhet

Már csak hármat kell aludni, kedden az egész magyar sport ünnepelhet

Min­den idők leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye lehet ha­zánk­ban.

Min­den idők leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye lehet ha­zánk­ban.

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Ször­nyű lát­vány fo­gadta a NÉBIH el­len­őreit egy fő­vá­rosi cuk­rász­üzem­ben, sok ko­moly prob­lé­má­val szem­be­sül­tek.

Újabb nagy sporteseményt rendezne Magyarország

Újabb nagy sporteseményt rendezne Magyarország

A 2017-es vizes-vi­lág­baj­nok­ság után újabb ran­gos ren­dez­vény­nek adhat ott­hont Ma­gyar­or­szág.

Schwarzi nagyon boldoggá tett egy férfit Budapesten

Schwarzi nagyon boldoggá tett egy férfit Budapesten

Ar­nold Schwar­ze­neg­ger egyik ra­jon­gó­já­val töl­tött né­hány napot, és kü­lön­le­ges él­mé­nyek­ben ré­sze­sí­tette.

Ar­nold Schwar­ze­neg­ger egyik ra­jon­gó­já­val töl­tött né­hány napot, és kü­lön­le­ges él­mé­nyek­ben ré­sze­sí­tette.

Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

Kiszivárgott, Babos Timi továbbra sem akar kibékülni a szövetséggel

A ma­gyar te­ni­szező ter­ve­i­ben a bu­da­pesti ver­seny és a Fed-kupa-sze­rep­lés sem sze­re­pel.

A ma­gyar te­ni­szező ter­ve­i­ben a bu­da­pesti ver­seny és a Fed-kupa-sze­rep­lés sem sze­re­pel.

Megszólalt a BKK a rejtélyes budapesti metróleállásról

Megszólalt a BKK a rejtélyes budapesti metróleállásról

Hir­te­len le­állt a 2-es metró.

Tel­jes a káosz a fő­vá­ros­ban, mi­u­tán hir­te­len le­állt a 2-es metró, tűz­ol­tók és mentő is a Sta­di­o­nok­nál van. Mi tör­tént?

Teljes káosz Budapesten: Leállt a metró, beindultak a szirénák

Teljes káosz Budapesten: Leállt a metró, beindultak a szirénák

Ki­te­rel­ték az uta­so­kat a met­ró­ból, pót­ló­busz köz­le­ke­dik. A Sta­di­o­nok­nál ren­ge­teg a tűz­oltó, mentő is a hely­szí­nen!

Chuck Norris nem öregszik! Fotók a sztárról a Papp László Sportarénában

Chuck Norris nem öregszik! Fotók a sztárról a Papp László Sportarénában

A 78 éves szí­nész rend­kí­vül jó for­má­ban van.

A 78 éves szí­nész rend­kí­vül jó for­má­ban van.

Európa egyik legjobb évbúcsúztató bulija a budapesti Memoryland

Európa egyik legjobb évbúcsúztató bulija a budapesti Memoryland

Eu­rópa egyik leg­jobb év­bú­csúz­tató bu­lija lesz Bu­da­pes­ten.

Eu­rópa egyik leg­jobb év­bú­csúz­tató bu­lija lesz ismét a bu­da­pesti Mil­le­ná­ris park­ban, azon­ban most a "B" és "D" épü­let is a fer­ge­teg­parti hely­színe lesz, hogy még több szó­ra­kozni vágyó él­vez­hesse az egyik leg­jobb­nak szá­mító bulit.

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Újra Bu­da­pes­ten az ázsiai túra után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Két nőt is meg­tá­mad­tak egy éj­szaka.

Két nőt is meg­tá­ma­dott egy éj­szaka alatt a férfi. Az egyi­ket meg­men­tet­ték, a má­si­kat már nem tud­ták.

Kiderült, hogy Tarlós István elrendeli-e a szmogriadót Budapesten

Kiderült, hogy Tarlós István elrendeli-e a szmogriadót Budapesten

A szálló por magas kon­cent­rá­ci­ója miatt Nyír­egy­há­zán már életbe lé­pett a szmog­ri­adó tá­jé­koz­ta­tási fo­ko­zata szom­ba­ton.

Újabb világsztár Budapesten: elképesztő videó a Budai Várban

Újabb világsztár Budapesten: elképesztő videót forgattak a Budai Várban

A szőke szép­ség, Ellie Go­ul­ding a ma­gyar fő­vá­rost vá­lasz­totta a vi­de­ó­já­hoz.

Örömhír, visszatért Magyarországra Terence Hill

Örömhír a rajongóknak, visszatért Magyarországra Terence Hill

Ismét Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ismét Ma­gyar­or­szá­gon pihen.

Gyomorforgató állapotok egy budapesti étteremben, a hússal is gond volt

Gyomorforgató állapotok egy budapesti étteremben, a hússal is gond volt

Az ét­te­rem ház­hozszál­lí­tás­sal is fog­lal­ko­zott.

Az ét­te­rem ház­hozszál­lí­tás­sal is fog­lal­ko­zott. Sok prob­lé­mára de­rült fény.

Nagyszabású sporteseménynek ad otthont jövő nyáron Budapest

Nagyszabású sporteseménynek ad otthont jövő nyáron Budapest

Jövő nyá­ron Bu­da­pes­ten ren­de­zik a 15. Mac­cabi Eu­rópa Já­té­ko­kat.

Jövő nyá­ron Bu­da­pes­ten ren­de­zik a 15. Mac­cabi Eu­rópa Já­té­ko­kat, 2500 spor­toló ére­zik a fő­vá­rosba.

Aggasztó hírt közölt a rendőrség, egy budapesti taxist keresnek

Aggasztó hírt közölt a rendőrség, egy budapesti taxist keresnek

Ha tud va­la­mit a férfi hol­lé­té­ről, min­den­kép­pen te­gyen be­je­len­tést!

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

Megverték a magyar színészt, elfogatóparancsot adtak ki Dávid ellen

A férfi­nak társa is volt, őt a héten Zug­ló­ban fog­ták el, de Dávid még szö­kés­ben van.

Imádja Budapestet, hazánkba látogatott a világhírű szupermodell

Imádja Budapestet, hazánkba látogatott a világhírű szupermodell

El­ké­pesztő fotót posz­tolt a Lánc­híd­ról Gigi Hadid.

El­ké­pesztő fotót posz­tolt a Lánc­híd­ról Gigi Hadid.

Milliós tömeg a temetőben

Milliós tömeg a temetőben

Egy hét alatt közel egy­mil­li­óan ke­res­ték fel a te­me­tő­ket Bu­da­pes­ten.

Egy hét alatt közel egy­mil­li­óan ke­res­ték fel a te­me­tő­ket Bu­da­pes­ten, így a fő­vá­ros sír­kert­je­i­nek a ha­lot­tak nap­já­hoz kap­cso­lódó lá­to­ga­tott­sága idén is az előző évek­hez ha­son­lóan ala­kult.

Döbbenet Budapesten, szerzetes maradványai kerültek elő

Teljes döbbenet Budapesten, egy szerzetes maradványai kerültek elő

Rá­adá­sul mind­vé­gig ott volt egy ki­ál­lí­tá­son, ami csak egy kínai falu la­kó­i­nak lett gya­nús.

Utcára került Bochkor Gábor

Utcára került Bochkor Gábor

A rá­diós fe­ne­gye­rekre va­laki na­gyon ha­ra­gud­hat Bu­da­pes­ten a IX. ke­rü­let­ben, hi­szen ki­szórta a róla ké­szült fény­kép­gyűj­te­mé­nyét.

A rá­diós fe­ne­gye­rekre va­laki na­gyon ha­ra­gud­hat Bu­da­pes­ten a IX. ke­rü­let­ben, hi­szen ki­szórta a róla ké­szült fény­kép­gyűj­te­mé­nyét.

Búcsú a csúcson? Komoly döntés előtt a magyar birkózók

Búcsú a csúcson? Komoly döntés előtt a magyar birkózók

So­kat­mondó nyi­lat­ko­za­tok hang­zot­tak el a dön­tők után. Bácsi Péter nem is ver­seny­zett volna, ha nem Bu­da­pest ren­dezi a vi­lág­baj­nok­sá­got.

So­kat­mondó nyi­lat­ko­za­tok hang­zot­tak el a dön­tők után. Bácsi Péter nem is ver­seny­zett volna, ha nem Bu­da­pest ren­dezi a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Szenzációs hír, óriási elismerésben részesült Budapest

Szenzációs hír, óriási elismerésben részesült Budapest

A Nem­zet­közi Olim­piai Bi­zott­ság német el­nöke, Tho­mas Bach sze­rint Bu­da­pest igazi sport­fő­vá­ros.

Tho­mas Bach sze­rint Bu­da­pest igazi sport­fő­vá­ros. A világ első számú sport­ve­ze­tője a bir­kózó-vb-vel is elé­ge­dett volt.

Óriási magyar sikerrel zárult a budapesti vb

Óriási magyar sikerrel zárult a budapesti vb

Erre az ered­ményre büsz­kék le­het­nek a ma­gyar bir­kó­zók.

Erre az ered­ményre büsz­kék le­het­nek a ma­gyar bir­kó­zók. Ki­tet­tek ma­gu­kért a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Elképesztő, mi zajlott éjszaka az Andrássyn

Elképesztő, mi zajlott éjszaka az Andrássyn

Elképesztő, mi zajlott éjszaka nagy titokban az Andrássy úton

Éjfél után ke­ve­seb­ben jár­nak er­re­felé au­tó­val és gya­lo­go­san is...

Bu­da­pest köz­ponti su­gár­út­ján min­dig nagy a for­ga­lom, éjfél után azon­ban egyre ke­ve­seb­ben jár­nak er­re­felé au­tó­val és gya­lo­go­san is...

Ettől elolvadsz, kisfiával ünnepelt a magyar sztár

Ettől elolvadsz, kisfiával ünnepelt a magyar sztár

Ma­gyar si­ke­rek a bir­kózó-vb-n.

Csü­tör­tök este két elő­dön­tő­ben, és két bronz­meccsen szur­kol­hat­tunk a ma­gyar bir­kó­zók­nak a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ünnepel az ország, megvan a birkózó-vb első magyar aranyérme!

Ünnepel az ország, megvan a birkózó-vb első magyar aranyérme!

Bácsi Péter ha­tal­mas küz­de­lem­ben nyert hazai kö­zön­ség előtt.

Bácsi Péter ha­tal­mas küz­de­lem­ben nyert hazai kö­zön­ség előtt. Kor­pási Bá­lint ezüst­ér­mes lett.

Orbán Viktor: Budapest egy globális sportfőváros

Orbán Viktor: Budapest egy globális sportfőváros

Ehhez min­den kö­rül­mény adott.

A ma­gyar kor­mányfő sze­rint Bu­da­pest egy glo­bá­lis sport­fő­vá­ros, ehhez min­den kö­rül­mény és ké­pes­ség adott: el­he­lyez­ke­dése, szép­sége, gaz­da­sági fej­lő­dése.

Édesanyja találta holtan saját kisfiát

Édesanyja holtan találta a három hónapos budapesti kisfiút

Bor­zasztó tra­gé­dia rá­zott meg egy öt tagú bu­da­pesti csa­lá­dot.

Bor­zasztó tra­gé­dia rá­zott meg egy öt tagú bu­da­pesti csa­lá­dot szom­bat éj­szaka. A tra­gé­dia a XV. ke­rü­let­ben tör­tént.

Közelharc az arénában, tátva marad a szád a vébé legjobb fotóitól

Tátva marad a szád a vébé legjobb fotóitól

Nézd meg ga­lé­ri­án­kat a bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság­ról!

Eddig is nagy volt volt a csata, de a ma­gyar érmek mos­tan­tól jö­het­nek iga­zán. Nézd meg ga­lé­ri­án­kat a bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság­ról!

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­vence, Sán­dor Szandra.

Pazar hangulat az Arénában, Budapestre figyel a világ

Pazar hangulat az Arénában, Budapestre figyel a világ

Meg­kez­dő­dött a bir­kózó-vb.

Négy ma­gyar ver­senyző sze­re­pelt a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság első nap­ján, szom­bat dél­előtt.

Kezdődik! Tőlük várjuk az érmeket a birkózó vb-n

Kezdődik! Tőlük várjuk az érmeket a birkózó vb-n

Szom­ba­ton kez­dő­dik a vi­a­dal.

Szom­ba­ton kez­dő­dik és jövő va­sár­nap zárul a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság, ame­lyen 30 fős hazai csa­pat indul.

Halloweeni folk-punk az Akvárium Klubban

Halloweeni folk-punk az Akvárium Klubban

Ok­tó­ber 31-én ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába a brit folk-punk egyik leg­főbb kép­vi­se­lője, Frank Turner és ze­ne­kara, a Sle­e­ping Souls.

Ok­tó­ber 31-én ér­ke­zik az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába a brit folk-punk egyik leg­főbb kép­vi­se­lője, Frank Turner és ze­ne­kara, a Sle­e­ping Souls, hogy be­mu­tas­sák a kö­zön­ség­nek a nem­ré­gi­ben meg­je­lent Be More Kind című leg­újabb le­me­zü­ket.

Schwarzenegger meglepetést kapott a magyaroktól, nekünk szurkol a Terminator

Schwarzenegger meglepetést kapott a magyaroktól, nekünk szurkol a Terminator

A bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got sem hagyja ki a ná­lunk for­gató szí­nész.

A bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got sem hagyja ki a ná­lunk for­gató szí­nész.

Kiderült, hol találkozhatsz Chuck Norrissal, íme a részletek

Kiderült, hol találkozhatsz Chuck Norrissal, íme a részletek

Az idén már 78 éves ame­ri­kai szí­nész a Bap­tista Sze­re­tet­szol­gá­lat meg­hí­vá­sára ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba.

20 éves a Fény Utcai Piac

20 éves a Fény Utcai Piac

A "pi­a­co­zás" egyre nép­sze­rűbb a fi­a­ta­labb kor­osz­tály kö­ré­ben is.

31 mil­lió lá­to­gató, 150 tonna gomba, 1000 tonna ke­nyér, 5500 tonna csir­ke­hús, 6500 tonna bur­go­nya, 2 mil­lió darab lán­gos - csak né­hány szám­adat az idén 20 éves Fény Utcai Pi­ac­ról.

Mit keres egy kék oroszlán Budapest utcáin?

Mit keres egy kék oroszlán Budapest utcáin?

Van már közös képed az ara­nyos ka­ba­la­ál­lat­tal, ChampLi­on­nal? A bir­kózó-vb-n be­pó­tol­ha­tod.

Van már közös képed az ara­nyos ka­ba­la­ál­lat­tal, ChampLi­on­nal? A bir­kózó-vb-n, a Papp László Sport­aré­ná­ban szom­bat­tól be­pó­tol­ha­tod.

Hihetetlen, mi történt a budapesti pénzváltóban - videón a tettesek

Hihetetlen, mi történt a budapesti pénzváltóban - videón a tettesek

El­ké­pesztő trük­kel ju­tot­tak be az üz­letbe a tet­te­sek...

El­ké­pesztő trük­kel ju­tot­tak be az üz­letbe a tet­te­sek, akik a 20-22 mil­liót tar­tal­mazó pán­cél­szek­rényre utaz­tak. Vesz­tü­ket az okozta, hogy téves in­for­má­ciót kap­tak, így mind­ket­tő­jü­ket még a hely­szí­nen el­fog­ták a rend­őrök.

Most érkezett: Leugrott egy férfi a budapesti felüljáróról

Most érkezett: Leugrott egy férfi a budapesti felüljáróról

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai jár­őrö­zés köz­ben vet­ték észre a férfit.

Az Orbán-Tarlós tárgyalás részletei a miniszterelnöktől! Videó

Az Orbán-Tarlós tárgyalás részletei a miniszterelnöktől! Videó

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök "Tar­lós 2019" cím­mel posz­tolt vi­deót a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra.

Budapesten láthatod a világ legjobb testű nőjét, hihetetlen, mire vállalkozott

Budapesten láthatod a világ legjobb testű nőjét, hihetetlen, mire vállalkozott

Ezen a hét­vé­gén ren­de­zik meg a FitPa­rá­dét, melyre tel­je­sen új sze­rep­ben ér­ke­zik Regős Lili.

Botrány a budapesti iskolánál, egy kislány vette videóra a szatírt

Botrány a budapesti iskolánál, egy kislány vette videóra a szatírt

A gye­re­kek azon­nal a gond­nok­hoz ro­han­tak, aki aztán ér­te­sí­tette az igaz­ga­tó­nőt.

A gye­re­kek azon­nal a gond­nok­hoz ro­han­tak, aki aztán ér­te­sí­tette az igaz­ga­tó­nőt a tör­tén­tek­ről.

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst,
hogy induljon a főpolgármesterségért

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst, hogy induljon a főpolgármesterségért

Meg­szü­le­tett a nagy dön­tés, meg­volt a be­je­len­tés. Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Tar­lós Ist­ván a Vá­ros­há­zán tár­gyalt.

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

az éne­kesnő csak rit­kán jár Bu­da­pes­ten, hi­szen több­nyire rep­ked a föld­ré­szek kö­zött. De, ha ha­za­jön...

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Nem csak a szur­ko­lók, hanem a csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Régi nagy ri­vá­li­sá­val, egy­ben ba­rát­já­val ver­se­nyez a bu­da­pesti vi­lág­ku­pán, de csak utána jön a java!

Lefotózták, világsztár érkezett Budapestre

Lefotózták a reptéren, világsztár érkezett Budapestre

Mo­us­sam­bani a Duna Aré­ná­ban fog úszni.

Eric Mo­us­sam­bani már a ma­gyar fő­vá­ros­ban han­go­ló­dik a csü­tör­tö­kön kez­dődő bu­da­pesti úszó vi­lág­ku­pára. Ma­gyar sztá­rok ellen fog úszni.

Szakadj ki a komfortzónádból!

Szakadj ki a komfortzónádból!

Az Ak­vá­rium Klub idén is a CAFé Bu­da­pest egyik hely­szí­ne­ként vesz részt az ok­tó­ber 5-21. kö­zött tartó prog­ram­so­ro­za­ton.

Az Ak­vá­rium Klub idén is a CAFé Bu­da­pest egyik hely­szí­ne­ként vesz részt az ok­tó­ber 5-21. kö­zött tartó prog­ram­so­ro­za­ton. Ennek ke­re­té­ben ér­ke­zik a klubba ok­tó­ber 9-én az el­ké­pesztő zenei te­het­ség­gel meg­ál­dott Ma­sego, ok­tó­ber 5-7. kö­zött vár ta­lál­ko­zá­sok és fel­fe­de­zé­sek fesz­ti­válja, a Bu­da­pest Ritmo.

Rendőrök jelentek meg Lászlónál: őket is meglepte, amit a lakásban találtak

Rendőrök jelentek meg Lászlónál: őket is meglepte, amit a lakásban találtak

A férfi egy évig buj­kált a ha­tó­sá­gok elől, végül ott­ho­ná­ban fog­ták el.

A férfi egy évig buj­kált a ha­tó­sá­gok elől, végül ott­ho­ná­ban fog­ták el.

Hihetetlen látvány egy Rákóczi úti turkáló előtt

Hihetetlen látvány egy Rákóczi úti turkáló előtt

Nem hi­szünk a sze­münk­nek!

Nem hi­szünk a sze­münk­nek! Tele van a járda ruhás zsá­kok­kal egy tur­káló előtt a for­gal­mas bel­vá­rosi úton. A gya­lo­go­sok meg ug­rál­hat­nak.

Jó hír a budapesti autósoknak: könnyebb lesz a parkolás

Jó hír a budapesti autósoknak: könnyebb lesz a parkolás

Ha­tal­mas jó hír ér­ke­zett a bel­vá­rosi au­tó­sok szá­mára. Ha­ma­ro­san okos­te­le­fo­nos al­kal­ma­zás se­gít­het a par­ko­lás­ban.

A dugó közepén halt meg az utas, a sofőr újraélesztette

A dugó kellős közepén halt meg az utas, a sofőr sikeresen újraélesztette

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét az a férfi, aki a pesti du­gó­ban ara­szoló au­tó­ban min­den elő­ze­tes pa­nasz nél­kül rosszul lett az anyós­ülé­sen.

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét az a férfi, aki a pesti csúcs­for­ga­lom­ban ara­szoló au­tó­ban min­den elő­ze­tes pa­nasz nél­kül rosszul lett az anyós­ülé­sen. Az sze­ren­csés ki­me­ne­telű eset­ről az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat szá­molt be.