CÍMKE: 'budapest'

Elözönlik Budapestet a külföldiek, 143 országból érkeznek

Elözönlik Budapestet a külföldiek, 143 országból érkeznek

Még el sem kez­dő­dött az asz­ta­li­te­nisz-vb, máris óri­ási si­ker­nek örül­het­nek a ma­gyar szer­ve­zők.

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten az FC Bar­ce­lona. A 4 és 14 éves gye­re­ke­ket kép­zik majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten a Bar­ce­lona. A 4 és 14 éves gye­re­ke­ket kép­zik majd.

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre.

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Lecsaptak a rendőrök Budapesten, illegális gyorsulási versenyt előztek meg

Lecsaptak a rendőrök Budapesten, illegális gyorsulási versenyt előztek meg

Több kocsi ki­pu­fo­gó­ját is át­ala­kí­tot­ták, hogy han­go­sabb le­gyen, ez za­varta a la­kó­kat is.

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Több szülő is je­lezte, hogy gye­reke rosszul lett az éj­sza­kai buli után.

Több szülő is je­lezte, hogy gye­reke rosszul lett az éj­sza­kai buli után. Mi­ni­mum 10 rend­őr­autó van a hely­szí­nen.

Magyar álomsiker, ilyen még nem volt Budapesten

Magyar álomsiker, ilyen még nem volt Budapesten

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Az egész országban keresik Ardó Lászlót, nem véletlenül

Az egész országban keresik Ardó Lászlót, nem véletlenül

A fő­vá­ros­ban tűnt el.

Pén­te­ken a fő­vá­ros­ban el­tűnt Ardó László. Fon­tos, hogy minél előbb meg­ta­lál­ják a 35 éves férfit, mivel al­ko­hol- és men­tá­lis prob­lé­mák­kal is küzd.

Elképesztő siker, újabb csodát tett Magyarországon a sztáredző

Elképesztő siker, újabb csodát tett Magyarországon a sztáredző

Tör­té­nelmi ma­gyar siker szü­le­tett a bu­da­pesti női jég­ko­rong-vb-n.

Tör­té­nelmi ma­gyar siker szü­le­tett a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s női jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Szenzációs bejelentés, ismét csúcseseményt rendez Budapest

Szenzációs bejelentés, ismét csúcseseményt rendez Budapest

Az ese­ményt évről évre óri­ási ér­dek­lő­dés övezi: 2018-ban 198 or­szág­ban volt lát­ható a ver­seny.

Az ese­ményt évről évre óri­ási ér­dek­lő­dés övezi: 2018-ban 198 or­szág­ban volt lát­ható a ver­seny.

Történelmi magyar diadal jöhet, erről szól ma minden Budapesten

Történelmi magyar diadal jöhet, erről szól ma minden Budapesten

Óri­ási esély előtt áll a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott.

Óri­ási esély előtt áll a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott.

Újabb hatalmas bomba Budapesten, megvan mikor hatástalanítják

Újabb hatalmas bomba Budapesten, megvan mikor hatástalanítják

Az utóbbi idő­ben több­ször is ke­rül­tek elő vi­lág­há­bo­rús bom­bák a fő­vá­ros­ban, több­ször is ki kel­lett ürí­teni a la­kó­há­za­kat.

Szépek és ügyesek: a női hokisok meghódították Budapestet

Szépek és ügyesek: a női hokisok meghódították Budapestet

Igazi fesz­ti­vál­han­gu­lat ural­ko­dik a ma­gyar női jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott mér­kő­zé­sein a bu­da­pesti di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Áp­ri­lis 15-én jöhet a be­je­len­tés.

A há­rom­he­tes olasz ke­rék­pá­ros kör­ver­seny rajt­jára már több­ször ke­rült sor kül­föl­dön. Áp­ri­lis 15-én jöhet a hi­va­ta­los be­je­len­tés.

Így égetik le a tolvajokat a budapesti kisboltban

Így égetik le a tolvajokat a budapesti kisboltban

Me­g­elé­gel­ték a szar­ká­kat.

Fo­lya­ma­to­san há­bo­rúz­nak a bolti tol­va­jok­kal a fő­vá­rosi Ki­rály utca kis üz­le­te­i­ben. Az egyik­ben sa­já­tos módon lép­nek fel a bolti szar­kák­kal szem­ben.

Elképesztő, ezt csinálta egy férfi a kalauzzal a váci vonaton

Elképesztő, ezt csinálta egy férfi a kalauzzal a váci vonaton

A 27 éves bu­da­ka­lá­szi férfi a Bu­da­pest-Szob vo­na­lon uta­zott.

A 27 éves bu­da­ka­lá­szi férfi a Bu­da­pest-Szob vo­na­lon uta­zott. A jegy­vizs­gáló kérte tőle a me­net­je­gyet.

Így vitték el a bombát-képek a lezárásról

Így vitték el a bombát-képek a lezárásról

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús bom­bá­kat si­ke­re­sen ha­tás­ta­la­ní­tot­ták.

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús bom­bá­kat si­ke­re­sen ha­tás­ta­la­ní­tot­ták a szak­em­be­rek a BAH-cso­mó­pont­nál. Mu­tat­juk, mi­lyen volt a le­zá­rás.

Alattomos gáncsolás, kórházba vitték a magyar válogatott játékosát

Alattomos gáncsolás, kórházba vitték a magyar válogatott játékosát

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént hét­főn a Ma­gyar­or­szág-Sz­lo­vá­kia női jég­ko­rong-mér­kő­zé­sen. A sza­bály­ta­lan­ko­dóra ki­ál­lí­tás várt.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti buszmegállóban, körözik

Aljas dolgot művelt ez a férfi a budapesti buszmegállóban, körözik

A rend­őr­ség egy grafi­kát ké­szí­tett a csuk­lyás fic­kó­ról, ez alap­ján ke­re­sik.

A rend­őr­ség egy grafi­kát ké­szí­tett a csuk­lyás fic­kó­ról, ez alap­ján ke­re­sik.

Nagy a felháborodás, pórázon vezettek egy kisgyereket Budapesten

Nagy a felháborodás, pórázon vezettek egy kisgyereket Budapesten

Egyre több gye­re­ken látni úgy­ne­ve­zett hámos gye­rek­pó­rázt, ami­vel az utcán sé­tál­nak a szü­le­ik­kel.

Ingyenes koncertek egész áprilisban az Akvárium Tavasz Teraszon

Ingyenes koncertek egész áprilisban az Akvárium Tavasz Teraszon

Ismét kez­de­tét veszi az egyik leg­jobb kül­téri prog­ram­so­ro­zat, az Ak­vá­rium Ta­vasz Te­rasz.

Döbbenet, mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Döbbenet,
mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek.

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek. Hosszú Ka­tinka volt férje rá­adá­sul part­nert is ta­lált ma­gá­nak a kü­lö­nös mó­ká­hoz!

DJ fronton is erősít a Sziget

DJ fronton is erősít a Sziget

A Szi­get szer­ve­zői be­je­len­tet­ték az idei Sam­sung Co­los­seum tel­jes zenei fel­ho­za­ta­lát, a sor­ban olya­no­kat, mint pél­dául Ava­lon Emer­son, Co­ur­tesy, Red Axes, Butch vagy Mar­ga­ret Dygas.

A Szi­get szer­ve­zői be­je­len­tet­ték az idei Sam­sung Co­los­seum tel­jes zenei fel­ho­za­ta­lát.

Felháborító, ahogy a munkások dolgoznak

Felháborító, ahogy a munkások dolgoznak Budapesten

Pedig ugyan­annyi idő alatt jól is meg le­he­tett volna csi­nálni!

Rosszul vissza­tett csa­tor­na­fe­dél, össze­tá­kolt fi­gyel­mez­tető bója, tre­há­nyul le­be­to­no­zott ak­na­fe­de­lek csú­fít­ják Bu­da­pes­tet.

Óriási csattanás hallatszott, forgalmas budapesti úton áll a kocsisor

Óriási csattanás hallatszott, forgalmas budapesti úton áll a kocsisor

Na­gyon rosszul jár az, aki erre pró­bál köz­le­kedni. A tűz­ol­tók már a hely­szí­nen van­nak!

Átverte egy szélhámos a magyar mentőket, mégis életet mentettek

Átverte egy szélhámos a magyar mentőket, mégis életet mentettek

A bu­da­pesti men­tők­höz ér­ke­zett csü­tör­tö­kön hamis be­je­len­tés.

A bu­da­pesti men­tők­höz ér­ke­zett csü­tör­tö­kön hamis be­je­len­tés, ők a hely­színre is men­tek, ott vi­szont va­lami egé­szen más várta őket.

Fotók a helyszínelésről: lövöldöztek a Nagykörúton Budapesten

Fotók a helyszínelésről: lövöldöztek a Nagykörúton Budapesten

Fotók a helyszínelésről: lövöldöztek a Nagykörúton Budapesten

Va­ló­szí­nű­leg nem éles lő­fegy­ver­rel.

Va­ló­szí­nű­leg nem éles lő­fegy­ver­rel, hanem egy gáz­pisz­tollyal tü­zelt va­laki, két banda szó­lal­ko­zott össze.

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Korda Györ­gyöt nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte, fe­le­sé­gé­vel együtt ün­ne­pel.

Korda Györ­gyöt nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte, fe­le­sé­gé­vel együtt ün­ne­pel.

Darnyi Tamás óriási örömhírt kapott

Darnyi Tamás óriási örömhírt kapott

Le­gen­dás ma­gyar úszók ki­tün­te­té­sé­ről dön­tött a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Ez ám a szép el­is­me­rés! Le­gen­dás ma­gyar úszók ki­tün­te­té­sé­ről dön­tött zárt ülé­sén a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

Magyar-horvát: megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

Na­gyon fájt neki a bu­da­pesti ve­re­ség.

A Real Mad­rid sztárja nem ker­telt, mi­u­tán a hor­vát fo­ci­vá­lo­ga­tott ki­ka­pott Bu­da­pes­ten. A ma­gya­ro­kat köz­ben meg­di­csérte.

Bizarr közlekedési anomália Budapesten, erre vajon mi a magyarázat?

Bizarr közlekedési anomália Budapesten, erre vajon mi a magyarázat?

Két azo­nos tar­talmú tábla el­len­té­tes ha­la­dásra kö­te­lezi az au­tó­so­kat a 11. ke­rü­let­ben.

Kiderült, mennyi pénzt kap idén Hosszú Katinka

Kiderült, mennyi pénzt kap idén Hosszú Katinka

Min­den évben külön dön­te­nek majd.

Min­den évben külön dön­te­nek majd az Iron Swim Bu­da­pest anyagi tá­mo­ga­tá­sá­nak mér­té­ké­ről a fő­vá­ros il­le­té­ke­sei.

Változik az útvonal: erre figyelj, ha az 5-ös busszal utaznál

Változik az útvonal: erre figyelj, ha az 5-ös busszal utaznál

Egy­irá­nyú­sít­ják a Pa­sa­réti út alsó sza­ka­szát kedd­től. Ezekre a dol­gokra kell fi­gyel­ned!

Egy­irá­nyú­sít­ják a Pa­sa­réti út alsó sza­ka­szát kedd­től.

Végéhez közelít az Olof Palme Ház felújítása

Végéhez közelít az Olof Palme Ház felújítása

Rö­vi­de­sen le­zá­rul a re­konst­ruk­ció.

Rö­vi­de­sen le­zá­rul az Olof Palme Ház mű­em­léki re­konst­ruk­ci­ója, a res­ta­u­rá­tori mun­kák már be­fe­je­ződ­tek, az épü­le­tet Mil­len­nium Háza néven ős­szel ve­he­tik majd bir­tokba a lá­to­ga­tók.

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pes­ten a ma­gyar-hor­vát meccs miatt.

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a ma­gyar-hor­vát meccs miatt. Va­sár­nap este át­me­ne­ti­leg a met­ró­pót­ló­bu­szok is te­relve köz­le­ked­nek majd.

Most érkezett: Újabb fogolyszökés történt Budapesten

Most érkezett: Újabb fogolyszökés történt Budapesten

A 41 éves Mo­zs­o­lits At­ti­lát ke­resi a rend­őr­ség, ő szö­kött meg most a fő­vá­ros­ban. Aki látja, hívja a 112-t!

A 41 éves Mo­zs­o­lits At­ti­lát ke­resi a rend­őr­ség, ő szö­kött meg most a fő­vá­ros­ban. Aki látja, hívja a 112-t!

Vonat hozza a sört az étteremasztalhoz Budapesten

Vonat hozza a sört az étteremasztalhoz Budapesten

A Ke­leti pá­lya­ud­var­tól nem messze.

Hi­he­tet­le­nül le­le­mé­nyes ét­te­rem nyílt Bu­da­pes­ten, nem messze a Ke­leti pá­lya­ud­var­tól. Itt nem pin­cé­rek hoz­zák ki a ven­dé­gek ital ren­de­lé­seit.

Világsztár énekesnő érkezik Budapestre, itt fog fellépni

Világsztár énekesnő érkezik Budapestre, itt fog fellépni

Meg­van a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­nek sztár­ven­dége. Ame­ri­kai csil­lag ér­ke­zik.

Meg­van a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­nek sztár­ven­dége. Ame­ri­kai csil­lag ér­ke­zik.

Óriási bulit csaptak az írek a magyar fővárosban

Óriási bulit csaptak az írek a magyar fővárosban

A Ma­gyar­or­szá­gon élő írek is meg­ün­ne­pel­ték Szent Pat­rik nap­ját, és né­hány órára zöldbe bo­rult a fő­vá­ro­sunk a fer­ge­te­ges kar­ne­vá­lon.

A Ma­gyar­or­szá­gon élő írek is meg­ün­ne­pel­ték Szent Pat­rik nap­ját, és né­hány órára zöldbe bo­rult a fő­vá­ro­sunk a fer­ge­te­ges kar­ne­vá­lon.

Itt a nagy bejelentés, valami megváltozik Hosszú Katinka életében

Itt a nagy bejelentés, valami megváltozik Hosszú Katinka életében

A dön­tés vég­le­ges, már hét­vé­gén is új for­má­ban lát­hat­juk az úszó­nőt.

A dön­tés vég­le­ges, már hét­vé­gén is új for­má­ban lát­hat­juk az úszó­nőt.

Súlyos balesetet szenvedett egy mentőautó Budapesten, sérültek vannak

Súlyos balesetet szenvedett egy mentőautó Budapesten, sérültek vannak

Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani.

A rend­őr­ség azt kö­zölte, hogy a bal­eset­tel érin­tett út­sza­ka­szon tor­ló­dásra kell szá­mí­tani.

Lecsapott a rendőrség a budapesti lakásra, döbbenetes, mit találtak

Lecsapott a rendőrség a budapesti lakásra, döbbenetes, mit találtak

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség két ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt is le­kap­csolt.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség két ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt is le­kap­csolt.

Budapesti közvécék: végre változás jöhet!

Budapesti közvécék: végre változás jöhet!

20 éve még 112 bu­da­pesti köz­vécé volt nyitva, de ma már csak 47.

20 éve még 112 köz­vécé volt nyitva, ma már csak 47 mű­kö­dik a csa­tor­ná­zási művek ke­ze­lé­sé­ben. Jó né­hány van még a ke­rü­leti ön­kor­mány­za­tok ke­ze­lé­sé­ben, de senki nem tudja, mennyi.

Hatalmas pusztítást végez a vihar: fotók a budapesti károkról

Hatalmas pusztítást végez a vihar: fotók a budapesti károkról

A szél épü­le­te­ket ron­gál meg.

A fő­vá­ros­ban és kör­nyé­kén hét­főn ren­ge­teg mun­kája akadt a tűz­ol­tók­nak, a vihar ugyanis fákat dönt ki és épü­le­te­ket ron­gál meg.

Felcsaptak a lángok a budapesti kollégiumban, evakuálták a diákokat

Felcsaptak a lángok a budapesti kollégiumban, evakuálták a diákokat

Bu­da­pest XI. ke­rü­le­tébe, a Rátz László ut­cába ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Hihetetlen, ezt csinálják a gyalogosok a zebrákon

Hihetetlen, ezt csinálják a gyalogosok a zebrákon

Ve­szé­lyes így át­kelni az úton!

Pa­nasz­ára­dat ér­ke­zett ol­va­só­ink­tól az el­múlt na­pok­ban: azt mond­ják, ve­szély­ben van­nak a gya­lo­go­sok.

Megszökött egy fogoly Budapesten, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Megszökött egy fogoly Budapesten, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Ha va­laki látja, fel­is­meri Nor­ber­tet, azon­nal hívja a 107-es vagy 112-es te­le­fon­szá­mok va­la­me­lyi­két!

Vadállatok lepik el Budapest belvárosát

Vadállatok lepik el Budapest belvárosát

Él­ve­fogó ket­re­cet kel­lett ki­tenni több helyre is.

Leg­utóbb egy budai la­kó­park­ból ér­ke­zett egy videó a vad­ál­lat­be­fo­gó­hoz: egy róka a la­kó­ház közös te­rü­le­tén, vissza­járó ven­dég­ként ran­da­lí­ro­zott a kert­ben. Él­ve­fogó ket­re­cet kel­lett ki­tenni több helyre is.

Fordulat a budapesti túszejtő ügyében, kamerákkal figyelik

Fordulat a budapesti túszejtő ügyében, kamerákkal figyelik

Min­den moz­du­la­tát nyo­mon kö­ve­tik. Édes­anyja sze­rint a fia egy­sze­rűen meg akart halni.

Min­den moz­du­la­tát nyo­mon kö­ve­tik. Édes­anyja sze­rint a fia egy­sze­rűen meg akart halni.

Hiánypótló állatkórház épült Budapesten

Hiánypótló állatkórház épült Budapesten

240 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­letű!

Meg­nyílt a fő­vá­ros egyik leg­na­gyobb és leg­mo­der­nebb ál­lat­or­vosi ren­de­lője, mely­nek egyik ter­mé­ben méltó módon vehet bú­csút a gazdi a ked­ven­cé­től.

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Meg­döb­bentő ár­kü­lönb­sé­gek...

Meg­döb­bentő kü­lönb­sé­ge­ket ta­lál­tunk a Wizz Air disz­kont lé­gi­tár­sa­ság jegy­árai kö­zött, pedig ugyan­azo­kat a na­po­kat és úti cé­lo­kat néz­tük.

Ezt találtuk a portugál hekker budapesti lakásánál

Ezt találtuk a portugál hekker budapesti lakásánál

Rui Pinto ma­gyar ba­rát­nője sem­mit nem tu­dott ba­rátja ügye­i­ről, amíg le nem tar­tóz­tat­ták a hek­kert ja­nu­ár­ban.

Rui Pinto ma­gyar ba­rát­nője sem­mit nem tu­dott ba­rátja ügye­i­ről, amíg le nem tar­tóz­tat­ták a hek­kert ja­nu­ár­ban.

Ezért autózhatunk jobban az Andrássy úton

Ezért autózhatunk jobban az Andrássy úton

A Hősök tere kri­ti­kus pontja volt az And­rássy útnak, de mos­tan­tól meg­könnyeb­bül­het­nek az erre au­tó­zók. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

A Hősök tere kri­ti­kus pontja volt az And­rássy útnak, de mos­tan­tól meg­könnyeb­bül­het­nek az erre au­tó­zók. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

Nagy sikert ért el Magyarország

Szenzációs bejelentés, nagy sikert ért el Magyarország

Bu­da­pest ren­dez­heti az első World Urban Ga­mest.

Szep­tem­ber­ben Bu­da­pest ren­dez­heti az első World Urban Ga­mest. Az ese­mény in­gye­nes lesz a szur­ko­lók szá­mára.

Nagy bejelentés érkezett a hazánkba látogató világsztárról

Nagy bejelentés érkezett a Magyarországra látogató világsztárról

Jó hírt kap­tak a ma­gyar ra­jon­gók.

Bárki li­ci­tál­hat azért, hogy már­cius nyol­ca­di­kán meg­mér­kőz­zön a világ leg­jobb dart­so­sá­val, Mi­chael van Ger­wen­nel.

Patkányinvázió sújtja a fővárost

Patkányinvázió sújtja a fővárost és környékét

A jó idő elő­csa­lo­gatta a kár­te­vő­ket a csa­tor­nák­ból. Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban töb­ben is pa­nasz­kod­nak a pat­ká­nyok miatt. A bol­tok és ét­ter­mek kör­nyé­kén a leg­rosszabb a hely­zet.

A kel­le­mes idő elő­csa­lo­gatta a kár­te­vő­ket a csa­tor­nák­ból. Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban töb­ben is pa­nasz­kod­nak a pat­ká­nyok miatt. Úgy tűnik, a bol­tok és ét­ter­mek kör­nyé­kén a leg­rosszabb a hely­zet. Az ir­tást végző céget el­érni sem könnyű, a ki­szál­lá­sukra pedig na­po­kat kell várni.

Életveszélyes manőver a Dózsa György útnál, videó készült a jelenetről

Életveszélyes manőver a Dózsa György útnál, videó készült a jelenetről

Az autós sem­mi­lyen köz­le­ke­dési sza­bályt nem vett fi­gye­lembe.

Az autós sem­mi­lyen köz­le­ke­dési sza­bályt nem vett fi­gye­lembe, ezzel pedig nem csak magát so­dorta ve­szélybe.

Készenléti rendőrök fényes nappal rohanták le a magyar kokainbárót

Készenléti rendőrök fényes nappal rohanták le a magyar kokainbárót

A ma­gyar drog­ke­res­ke­dőt éppen üz­le­te­lés köz­ben kap­ták el.

A ma­gyar drog­ke­res­ke­dőt éppen üz­le­te­lés köz­ben kap­ták el.

Sokkot kapott a kisfiú, nem először támadott a budapesti rém

Sokkot kapott a kisfiú, nem először támadott a budapesti rém

A gye­rek­nek fel­duz­zadt az arca.

A tet­tes min­den ok nél­kül ütötte arcon a kisfiút, aki­nek fel­duz­zadt az arca és azóta is fáj a füle.

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

Akkora pofon csattant a magyar iskolában, hogy riasztották a mentőket

A gye­rek ta­nára ta­gadja, hogy kezet emelt volna a fiúra, de az ügy­ben belső vizs­gá­lat in­dult.

Drámai vallomás: nem hallgat tovább a budapesti túszejtő édesanyja

Drámai vallomás: nem hallgat tovább a budapesti túszejtő édesanyja

A nő fia a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről szö­kött meg, majd ko­csi­val me­ne­kült a rend­őrök elől.

Világsztárok érkeznek, Budapesten lép fel a vb-címvédő válogatott

Világsztárok érkeznek, Budapesten lép fel a vb-címvédő válogatott

Nem min­den­napi mér­kő­zést ren­dez­nek áp­ri­lis­ban Bu­da­pes­ten. Vi­lág­klasszi­sok ér­kez­nek.

Nem min­den­napi mér­kő­zést ren­dez­nek áp­ri­lis­ban Bu­da­pes­ten.

Budapesten osztottak fontos szerepet a népszerű világsztárra

Budapesten osztottak fontos szerepet a népszerű világsztárra

Sze­les Mó­nika díjat adott át.

A ki­lenc­sze­res Grand Slam-tor­na­győz­tes Sze­les Mó­nika újra el­lá­to­ga­tott Ma­gyar­or­szágra, a Hun­ga­rian La­dies Open dön­tője után a díj­át­adón is részt vett.

Óriási küzdelem Budapesten, erre figyeltek a sportrajongók

Óriási küzdelem Budapesten, erre figyeltek a sportrajongók

Stol­lár Fanny a brit Heat­her Wat­son ol­da­lán el­vesz­tette a dönt­ő­t.

Stol­lár Fanny a brit Heat­her Wat­son ol­da­lán el­vesz­tette a dönt­ő­t a bu­­da­­pesti te­nisz­tor­nán.

Lecsapott a rendőrség Budapest VII. kerületében, durva dolgokat találtak

Lecsapott a rendőrség Budapest VII. kerületében, durva dolgokat találtak

Egy ká­bí­tó­szer­ügy­let le­bo­nyo­lí­tá­sát kö­ve­tően fog­tak el két dí­lert.

Egy ká­bí­tó­szer­ügy­let le­bo­nyo­lí­tá­sát kö­ve­tően fog­tak el két dí­lert.

Drámai segélykérést kaptak a járőrök: szülő nőt kísértek a kórházba

Drámai segélykérést kaptak a járőrök: szülő nőt kísértek a kórházba

Egy férfi kért pén­te­ken se­gít­sé­get a rend­őrök­től, mert nem ju­tott volna idő­ben kór­házba a fe­le­sé­gé­vel.

Külön repteret kaphatnak a fapadosok hazánkban

Külön repteret kaphatnak a fapadosok hazánkban

Erről Tar­lós Ist­ván be­szélt.

A Fe­ri­hegy­ről in­duló és oda ér­kező, a fő­vá­ro­siak tö­me­gét za­varó re­pü­lő­zaj prob­lé­má­jára több­féle meg­ol­dás is szü­let­het - mondta el Tar­lós Ist­ván fő­pol­gár­mes­ter.

Csúcsesemény, vasárnap erre figyelnek Budapesten

Csúcsesemény, vasárnap erre figyelnek Budapesten

Ma­gyar já­té­kos dönt­ő­zik va­sár­nap a bu­da­pesti 250 ezer dol­lár (70 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Ma­gyar já­té­kos dönt­ő­zik va­sár­nap a bu­da­pesti 250 ezer dol­lár (70 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

A 9 éves kisfiú hol­lé­té­ről sem­mit sem lehet tudni.

A 9 éves kisfiú hol­lé­té­ről sem­mit sem lehet tudni.

Fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

Budapesti fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

A férfi ál­la­pota már sta­bil. A rend­őrök ki­hall­gat­ták, be­is­merő val­lo­mást tett.

15 kamionnyi legóból nyitnak kiállítást

15 kamionnyi legóból nyitnak kiállítást

A Ma­gyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Mú­zeum ad he­lyet a ki­ál­lí­tás­nak.

A Ma­gyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Mú­zeum ad he­lyet Eu­rópa leg­na­gyobb, legó­koc­kák­ból ké­szí­tett utazó ki­ál­lí­tá­sá­nak. A tár­lat feb­ruár 28-án nyit ki, és 15 ka­mi­onnyi legót hoz­tak.

Hatalmas fogás Budapesten: bérlethamisító bandát buktattak le

Hatalmas fogás Budapesten: bérlethamisító bandát buktattak le

A rend­őr­ség négy férfi ellen in­dí­tott el­já­rást.

A rend­őr­ség négy férfi ellen in­dí­tott el­já­rást, de a vá­sár­lóik sem úsz­hat­ják meg szá­ra­zon.