CÍMKE: 'búcsú'

Így vettek végső búcsút Benke Laci bácsitól

Így vettek végső búcsút Benke Laci bácsitól

A la­jos­mi­zsei te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­ká­csot.

Fájdalmas búcsú fiatalon, visszavonul a világbajnok focisztár

Fájdalmas búcsú fiatalon, visszavonul a világbajnok focisztár

A spa­nyol tá­madó Eu­rópa-baj­noki fi­ná­lét is el­dön­tött. Most kö­zös­ségi ol­da­lán kö­szönt el.

A spa­nyol tá­madó Eu­rópa-baj­noki fi­ná­lét is el­dön­tött. Most kö­zös­ségi ol­da­lán kö­szönt el.

Szívszorító, így búcsúzott egykori munkáltatója Benke Laci bácsitól

Szívszorító, így búcsúzott egykori munkáltatója Benke Laci bácsitól

A vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

Megható pillanat, elsírta magát a pályán a sztársportoló

Megható pillanat, elsírta magát a pályán a sztársportoló

A 37 éves Rafa Mar­ti­nez a spa­nyol ko­sár­labda-baj­nok­ság elő­dön­tő­jé­ben bú­csú­zott el a szur­ko­lók­tól.

A 37 éves Rafa Mar­ti­nez a spa­nyol ko­sár­labda-baj­nok­ság elő­dön­tő­jé­ben bú­csú­zott el a szur­ko­lók­tól.

Elhagyta az országot, dolgozni sem képes Bács Ferenc gyászoló özvegye

Elhagyta az országot, dolgozni sem képes Bács Ferenc gyászoló özvegye

Trefil Edina meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a kül­vi­lág­gal, az el­kö­vet­ke­zendő idő­ben csak saját ma­gára akar kon­cent­rálni.

Ez volt Benke Laci bácsi utolsó videója

Ez volt Benke Laci bácsi utolsó videója

Fel­ke­rült a kö­zös­ségi ol­da­lakra a 70 éves ko­rá­ban el­hunyt több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács utolsó vi­de­ója.

Fel­ke­rült a kö­zös­ségi ol­da­lakra a 70 éves ko­rá­ban el­hunyt több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács utolsó vi­de­ója.

Könnyes búcsú, így köszöntek el a magyar csapat sztárjai

Könnyes búcsú, így köszöntek el a magyar csapat sztárjai

Öt já­té­kos is el­bú­csú­zott.

A Veszp­rém 35-24-re győzte le a Sze­ge­det a férfi ké­zi­labda NB I dön­tő­jé­nek első mér­kő­zé­sén. Öt já­té­kos is el­bú­csú­zott.

Utolsó meccs? Elbúcsúzhat Böde a fradistáktól

Utolsó meccs? Elbúcsúzhat Böde a fradistáktól

Hét­éves kor­szak zá­rul­hat le ma.

Hét­éves kor­szak zá­rul­hat le ma a Fe­renc­vá­ros­nál. Könnyen lehet, hogy Böde Dá­ni­elt utol­jára lát­hatja zöld-fe­hér­ben a Gro­u­pama Aréna kö­zön­sége.

Véget ért egy korszak: elköszönt világsztárjától a Bayern München

Véget ért egy korszak: elköszönt világsztárjától a Bayern München

Franck Ri­béry 12 év után tá­vo­zik a német sztár­csa­pat­tól.

Franck Ri­béry nem hosszab­bít szer­ző­dést, így 12 év után tá­vo­zik a német sztár­csa­pat­tól.

Szívszorító vallomás, édesanyját gyászolja Polgár Kriszta

Szívszorító vallomás, édesanyját gyászolja Polgár Kriszta

Na­gyon fáj a hi­á­nya.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ti­zen­négy évvel ez­előtt, egy tra­gi­kus bal­eset­ben ve­szí­tette el imá­dott szü­lő­jét, aki­nek hi­á­nya a mai napig mar­dossa a lel­két.

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

A mű­sor­ve­zető közel egy év­ti­ze­det töl­tött a csa­tor­ná­nál, szá­mos si­ker­mű­sor fű­ző­dik a ne­vé­hez.

Már hónapok óta gyászolja Bács Ferencet az özvegye

Már hónapok óta gyászolja Bács Ferencet az özvegye

Edi­ná­nak volt ideje fel­ké­szül­nie a leg­rosszabbra. Az asszony célja most az, hogy imá­dott fér­jé­hez méltó módon élje a min­den­nap­jait.

Edi­ná­nak volt ideje fel­ké­szül­nie a leg­rosszabbra. Az asszony célja most az, hogy imá­dott fér­jé­hez méltó módon élje a min­den­nap­jait.

Gyászol Benkő László, nehéz időszakon megy keresztül

Gyászol Benkő László, nehéz időszakon megy keresztül

Az Omega együt­tes le­gen­dás bil­len­tyűse a só­go­rát ve­szí­tette el a na­pok­ban.

Az Omega együt­tes le­gen­dás bil­len­tyűse a só­go­rát ve­szí­tette el a na­pok­ban. Az egész csa­lád jelen volt, ami­kor az or­szá­gos hírű bal­eseti se­bész lég­zése vég­leg le­állt. A ze­nész már má­sod­szor élt át ha­son­lót, hi­szen évek­kel ez­előtt a húga ha­lál­tu­sá­ját volt kény­te­len vé­gig­nézni.

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber.

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber, mi­u­tán el­adta a kis­pesti klu­bot.

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, most pedig ször­nyű bánat.

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

El­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Szá­mos kol­léga és barát ér­ke­zett.

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek az éne­kes­től.

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Több év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte őket.

A híres szí­nészt sok év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte Ko­ós­hoz, de nem ment el a bú­csúz­ta­tásra, bár a be­szé­det ő írta.

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Szerda dél­után ha­tal­mas tömeg előtt végső bú­csút vet­tek sze­ret­tei, tisz­te­lői, pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai Koós Já­nos­tól.

Könnyes búcsú: társa küldte haza a forgatásról a TV2 sztárját

Könnyes búcsú: társa küldte haza a forgatásról a TV2 sztárját

A Ki­hí­vók csa­pata még na­gyobb em­ber­hát­rányba ke­rült.

A Ki­hí­vók csa­pata még na­gyobb em­ber­hát­rányba ke­rült.

Megtörte a csendet a Prodigy: szívszorító üzenetet tettek közzé

Megtörte a csendet a Prodigy: szívszorító üzenetet tettek közzé

A ze­ne­kar tag­jai sok­kot kap­tak tár­suk ha­lála miatt, eddig nem is tud­tak meg­szó­lalni.

A ze­ne­kar tag­jai sok­kot kap­tak tár­suk ha­lála miatt, eddig nem is tud­tak meg­szó­lalni.

Nem szomorkodik: hazatért Palik László családja

Nem szomorkodik: hazatért Palik László családja

El kel­lett bú­csúz­nia sze­ret­te­i­től.

Hat nap együtt töl­tött idő után el kel­lett bú­csúz­nia sze­ret­te­i­től.

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét a vi­lág­ban.

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála. Na­gyon hi­ány­zik neki a mű­vész, és mint mondta, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét a vi­lág­ban.

Mérhetetlen a fájdalma, zokogva gyászol Hajdú Péter

Mérhetetlen a fájdalma, zokogva gyászol Hajdú Péter

A mű­sor­ve­ze­tőt ret­te­ne­te­sen meg­rázta a va­sár­napi gyász­hír, szo­morú so­rok­kal em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról.

A mű­sor­ve­ze­tőt ret­te­ne­te­sen meg­rázta a va­sár­nap reg­gel ér­ke­zett gyász­hír, szo­morú so­rok­kal em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról.

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át, az el­múlt egy hónap a gyász­ról és férje ma­gyar és ame­ri­kai bú­csúz­ta­tá­sá­ról szólt.

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott...

Győ­zike fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott a nem­rég el­hunyt férfi­től. Te­me­tés­ről posz­tolt ké­pe­ket a roma show­man.

Zokogva emlékezett elhunyt kolléganőjére a TV2 sztárja

Zokogva emlékezett elhunyt kolléganőjére a TV2 sikersorozatának sztárja

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő éve­ken át dol­go­zott a Jóban Rossz­ban csa­pa­tá­ban, ő ala­kí­totta a Csil­lag­vi­rág Kli­nika min­dig kí­ván­csi bü­fé­sét.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő éve­ken át dol­go­zott a Jóban Rossz­ban csa­pa­tá­ban, 2005 óta ő ala­kí­totta a Csil­lag­vi­rág Kli­nika min­dig kí­ván­csi bü­fé­sét, Jo­lika nénit.

Drámai döntést hozott Aleska, könnyek között búcsúzott

Drámai döntést hozott Aleska, könnyek között búcsúzott

Sokan bán­tot­ták a lég­tor­nászt, úgy érezte, ez a leg­jobb, amit tehet. Palik László döb­ben­ten hall­gatta.

Sokan bán­tot­ták a lég­tor­nászt, úgy érezte, ez a leg­jobb, amit tehet. Palik László döb­ben­ten hall­gatta.

Hoppá, Bochkor Gábor máris lelép az országból

Hoppá, Bochkor Gábor máris lelép az országból

A mű­sor­ve­zető nem tét­len­ke­dik az első, Music FM nél­küli nap­ján! In­kább cso­ma­gol...

A mű­sor­ve­zető nem tét­len­ke­dik az első, Music FM nél­küli nap­ján! In­kább cso­ma­gol...

Minden kiderült a rádió utolsó napjáról, így búcsúznak ma Bochkorék

Minden kiderült a rádió utolsó napjáról, így búcsúznak ma Bochkorék

Az Ön­in­dító című műsor ve­ze­tői nem akar­nak fel­haj­tást, de a biz­ton­ságra na­gyon ügyel­nek az utolsó napon.

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Végső bú­csút vet­tek tőle.

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Va­sár­nap el­hunyt Andy Vajna.

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna va­sár­nap.

Szívszorító vallomás: súlyos beteg a magyar műsorvezető, távozik a tévétől

Szívszorító vallomás: súlyos beteg a magyar műsorvezető, távozik a tévétől

Egy időre vissza­vo­nul a te­le­ví­ziós mun­ká­tól Baló György. A mű­sor­ve­ze­tő­nek ke­ze­lésre van szük­sége.

Dráma a forgatáson, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Dráma a forgatáson, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

A Ki­hí­vók csa­pata el­vesz­tette az első já­té­ko­sát, így a Baj­no­kok ke­rül­tek előnybe.

A Ki­hí­vók csa­pata el­vesz­tette az első já­té­ko­sát, így a Baj­no­kok ke­rül­tek előnybe.

Megindító levélben tudatta a tanárnő a diákjaival, hogy meg fog halni

Megindító levélben tudatta a tanárnő a diákjaival, hogy meg fog halni

Mi­u­tán a há­rom­gye­re­kes anyuka meg­tudta, hogy be­teg­sége a végső stá­di­um­hoz ér­ke­zett, el­bú­csú­zott is­ko­lá­já­tól.

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Egy iga­zán jó ba­rát­já­tól kel­lett bú­csút ven­nie. Meg­ható üze­net­ben kö­szönte meg a sok közös em­lé­ket Arab­el­lá­nak.

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

18 éve hunyt el Jimmy: fia szívszorító verssel emlékezik a sztárra

18 éve hunyt el Jimmy: fia szívszorító verssel emlékezik a sztárra

Az éne­kest ti­zen­nyolc éve, egy vég­ze­tes haj­na­lon érte ha­lá­los fej­lö­vés, a csa­ládja pedig azóta is ne­he­zen vi­seli a hi­á­nyát.

Az éne­kest ti­zen­nyolc éve, egy vég­ze­tes haj­na­lon érte ha­lá­los fej­lö­vés, a csa­ládja pedig azóta is ne­he­zen vi­seli a hi­á­nyát.

Szívszorító módon búcsúzott szomszédaitól a haldokló férfi

Szívszorító módon búcsúzott szomszédaitól a haldokló férfi

A csa­lád zo­ko­gás­ban tört ki, ami­kor rá­jöt­tek, mit tett értük a szom­széd.

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai Claudia: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Lip­tai Cla­u­dia kar­ri­er­jé­nek leg­csil­lo­góbb idő­szaka zá­rult le va­sár­nap este.

Ennyi volt, búcsúzik a Real Madrid focisztárja

Ennyi volt, közel fél évtized után búcsúzik a Real Madrid sztárkapusa

A kapus hiába nyert meg min­dent a klub­bal, a kis­padra ke­rült. Már azt is tudni lehet, hogy mely csa­pa­tok tar­ta­ná­nak rá igényt.

A já­té­kos hiába nyert meg min­dent a klub­bal, a kis­padra ke­rült. Már azt is tudni lehet, hogy mely csa­pa­tok tar­ta­ná­nak igényt az el­is­mert há­lóőr szol­gá­la­ta­ira. Vár­ha­tóan Olasz­or­szágba iga­zol, kér­dés, me­lyik klub­nak mond majd igent.

Elbúcsúzott a nézőktől Mádai Vivien

Elbúcsúzott a nézőktől Mádai Vivien

A Mokka gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tője szá­mára véget ért idén a munka. Elér­ke­zett az idő a pi­he­nésre. De senki ne essen két­ségbe, jö­vőre ter­mé­sze­te­sen vissza­tér.

A Mokka gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tője szá­mára véget ért idén a munka. Elér­ke­zett az idő a jól meg­ér­de­melt pi­he­nésre.

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

Újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Hien kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját.

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját, aki­nek a ha­lá­lát a mai napig nem tudta tel­je­sen fel­dol­gozni.

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben. Most őszin­tén val­lott a ne­héz­sé­gek­ről, hogy ezzel más nők­nek adjon erőt.

Megható vallomás, ezt üzeni elhunyt barátjának Vastag Csaba

Megható vallomás, ezt üzeni elhunyt barátjának Vastag Csaba

Orbán Józsi sokat tett hozzá Csabi kar­ri­er­jé­hez.

Orbán Józsi sokat tett hozzá Csabi kar­ri­er­jé­hez.

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar sztáranyuka

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar sztáranyuka

Bor­zal­mas, ami tör­tént.

Bor­zal­mas, ami tör­tént. Két hónap alatt két sze­ret­té­től is bú­csúz­nia kel­lett az egy­kori mo­dell­nek.

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Ismét bú­csú­zott va­laki.

A múlt heti adás­­ban Szőcs Reni kö­­szönt el a né­­zők­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­gal bő­­vült a ki­e­sők tá­­bora.

Gyászol a magyar énekes: Így búcsúzott Gigitől

Gyászol a magyar énekes: Így búcsúzott Gigitől

Fáj­dal­mas sorok...

A nép­szerű éne­kes fáj­dal­mas so­rok­ban és egy rajz­zal em­lé­ke­zett meg az évek­ről, amit együtt tölt­het­tek.

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. A kor­mányfő a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Kipróbálták és veszélyesnek találták a balesetet okozó hintát

Kipróbálták és veszélyesnek találták a balesetet okozó hintát

Egy 16 éves ta­ta­bá­nyai lány csuk­lója és egy 28 éves férfi kulcs­csontja tört el, mi­u­tán ki­sza­kadt velük a kör­hinta ko­csija.

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ezekkel a szavakkal vett végső búcsút a kormányfő Kerényi Imrétől

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták a mű­vészt a Fi­u­mei úti sír­kert­ben.

Nem tudta feldolgozni műsorának megszűnését az elhunyt magyar sztár

Nem tudta feldolgozni műsorának megszűnését az elhunyt magyar sztár

A csa­ló­dás a ha­lá­láig kí­sér­tette őt.

A csa­ló­dás a ha­lá­láig kí­sér­tette őt.

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Ha­lála min­den­kit meg­rá­zott.

A le­gen­dás éne­kes hir­te­len ha­lála min­den­kit meg­rá­zott, is­mert ba­rá­tai szív­szo­rító módon kö­szön­tek el sze­ret­tük­től.

Szomorú pillanat, Babos Timi elbúcsúzott szerelmétől

Szomorú pillanat, Babos Timi elbúcsúzott szerelmétől

A pá­ros­ban vi­lág­első ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek ju­tott ideje a pi­he­nésre. Pár­já­val ro­man­ti­ká­zott.

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

A le­gen­dás éne­kesnő ti­zenöt évvel ez­előtt hunyt el.

A le­gen­dás éne­kesnő 15 évvel ez­előtt hunyt el, sze­ret­tei azóta is ne­he­zen dol­goz­zák fel a hi­á­nyát.

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee

A rap­per ba­rát­ját vesz­tette el.

Nem sokan gon­dol­ják, hogy a rap­per zord kül­seje érző szí­vet takar. Pedig így van, bár­mit meg­tenne pél­dául imá­dott kis­lá­nyá­ért, és sírni is szo­kott.

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a magyar sztárénekesnő

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a magyar sztárénekesnő

Cser­pes Laura vi­gasz­tal­ha­tat­lan.

Cser­pes Laura meg­ható sza­vak­kal bú­csú­zott el­vesz­tett ba­rát­já­tól.

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, de a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra. A mű­vész ké­ré­sé­nek ele­get téve rá­adá­sul nem is Bu­da­pes­ten te­me­tik majd el a 2018. jú­nius 13-án el­hunyt szí­nészt.

Hihetetlen, mit művelt Budapest jelképén a világsztár

Hihetetlen, mit művelt Budapest jelképén a világsztár

A Men in Black című fil­mek­ből is is­mert Will Smith csü­tör­tö­kön bú­csú­zott el a ma­gyar fő­vá­ros­tól, és ezt igen em­lé­ke­ze­tessé tette.

A Men in Black című fil­mek­ből is is­mert Will Smith csü­tör­tö­kön bú­csú­zott el a ma­gyar fő­vá­ros­tól, és ezt igen em­lé­ke­ze­tessé tette.

Újabb focistájától búcsúzik a Ferencváros

Újabb focistájától búcsúzik a Ferencváros

Gera Zol­tán után a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyást sem lát­juk többé zöld-fehér mez­ben.

Gera Zol­tán után a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyást sem lát­juk többé zöld-fehér mez­ben.

Gyászhír, meghalt a világhírű magyar tervező

Gyászhír, meghalt a világhírű magyar tervező

Kedd dél­után je­len­tet­ték be...

Kedd dél­után je­len­tet­ték be, hogy el­hunyt az idős férfi, aki­nek mun­ká­ját a világ több pont­ján is dí­jak­kal is­mer­ték el.

Csendben, testvéreivel temette el édesanyját Majka

Csendben, testvéreivel temette el édesanyját Majka

Ibo­lya nénit négy gyer­meke gyá­szolja.

Tu­cat­nyi virág bo­rítja az ózdi te­mető egyik sír­ját. A ko­szo­rú­kon a csa­lád­ta­gok és ba­rá­tok üze­ne­tei, me­lye­ket ha­lott­juk utolsó út­jára szán­tak. Majka édes­any­ját, vagy ahogy a köz­vé­le­mény meg­is­mer­hette, Ibo­lya nénit, négy gyer­meke és sze­ret­tei kí­sér­ték utolsó út­jára.

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént, éppen az első fokú bí­ró­sági dön­tés más­nap­ján.

Könnyes búcsú, elköszönt a bajnokcsapat egyik legjobbja

Könnyes búcsú, elköszönt a bajnokcsapat egyik legjobbja

Az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be tá­vo­zá­sát a kö­zön­ség nagy ked­vence.

Megrázó részletek Paudits Béla haláláról!

Megrázó részletek Paudits Béla haláláról!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szer­ve­zete szer­dán adta fel a har­cot. Egyet­len lánya még meg tudta lá­to­gatni őt a kór­ház­ban, a szí­nész csak ez­után tá­vo­zott erről a vi­lág­ról.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szer­ve­zete szer­dán adta fel a har­cot. Egyet­len lánya még meg tudta lá­to­gatni őt a kór­ház­ban, a szí­nész csak ez­után tá­vo­zott erről a vi­lág­ról.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

Véget ért egy korszak, elbúcsúzott a képernyőtől Nagy Adri!

Véget ért egy korszak, elbúcsúzott a képernyőtől Nagy Adri!

A csi­nos kis­mama ked­den ve­ze­tett utol­jára mű­sort a FEM3 Ca­fé­ban, A Nagy Duett után szü­lési sza­bad­ságra ment.

Itt a vége: búcsút int a sportnak a világbajnok sztár

Itt a vége: búcsút int a sportnak a világbajnok sztár

A 28 éves spor­toló szá­mos vi­lág­baj­noki érmet nyert pá­lya­fu­tása alatt. Az egyet­len ara­nyát 2016-ban sze­rezte.

A 28 éves spor­toló szá­mos vi­lág­baj­noki érmet nyert pá­lya­fu­tása alatt. Az egyet­len ara­nyát 2016-ban 1500 mé­te­ren sze­rezte.

Szívszorító pillanat: Ezért tört ki zokogásban Rubint Réka

Szívszorító pillanat: Ezért tört ki zokogásban Rubint Réka

A kö­zös­ségi ol­da­lon osz­tott meg egy vi­deót a nép­szerű fit­nesz­ki­rálynő.

A kö­zös­ségi ol­da­lon osz­tott meg egy vi­deót a nép­szerű fit­nesz­ki­rálynő.

Búcsút int a ringnek Növényi Norbert!

Búcsút int a ringnek Növényi Norbert!

Utolsó profi pank­rá­tor­mér­kő­zé­sét vívja meg.

Utolsó profi pank­rá­tor­mér­kő­zé­sét vívja meg a Slá­ger Reg­gel mű­sor­ve­ze­tője, aki szom­ba­ton lép ringbe utol­jára.

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Tahi Tóth László, a le­gen­dás mű­vész ha­lála óta öz­ve­gye min­den éjjel vele ál­mo­dott.

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt.

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt, de igyek­szik csak a szépre em­lé­kezni.

Nagy meglepetés, ők A Nagy Duett újabb kiesői

Nagy meglepetés, ők A Nagy Duett újabb kiesői

Már csak hat páros küz­dött a TV2 stú­di­ó­já­ban a kö­zön­ség és a nézők sza­va­za­ti­ért.

Már csak hat páros küz­dött a TV2 stú­di­ó­já­ban a kö­zön­ség és a nézők sza­va­za­ti­ért. Bele is adtak apait-anyait a pro­duk­ci­ókba.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duettől!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duettől!

Hiába adtak bele min­dent.

Hiába adtak bele min­dent, a zsűri és a nézők végül még­sem ta­lál­ták elég jónak a pro­duk­ci­ó­ju­kat a to­vább­ju­tás­hoz.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben, a nézők sza­va­za­tai alap­ján ők ma­rad­tak alul a ver­seny­ben.

Nyílt levél: Így búcsúzik az Operettszínház fiatal sztárja

Nyílt levél: Így búcsúzik az Operettszínház fiatal sztárja

Az éne­kes-szí­nész éve­ken át ját­szotta a le­gen­dás darab egyik ka­rak­te­rét.

Az éne­kes-szí­nész éve­ken át ját­szotta a le­gen­dás darab egyik ka­rak­te­rét, most pedig bú­csút vett tőle a kö­zös­ségi ol­da­lon.