CÍMKE: 'brutális'

Nagyon súlyos: ez a nő olyat akar művelni a férfiakkal, ami kész elmebaj

Nagyon súlyos: ez a nő olyat akar művelni a férfiakkal, ami kész elmebaj

Hal­lot­tunk már me­re­dek öt­le­te­ket, de ez min­de­nen túl­megy.

Hal­lot­tunk már me­re­dek öt­le­te­ket, de ez min­de­nen túl­megy.

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Beindult az influenzajárvány, tarol a kisgyerekek között a betegség

Beindult az influenzajárvány, tarol a kisgyerekek között a betegség

Egyre több az influ­en­zás beteg Ma­gyar­or­szá­gon.

Egyre több az influ­en­zás beteg Ma­gyar­or­szá­gon. A be­teg­ség rend­kí­vül gyor­san ter­jed.

Vérfagyasztó, brutális támadás érte Boggie-t

Vérfagyasztó, brutális támadás érte Boggie-t

Hosszú be­jegy­zés­ben szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Egy hosszú be­jegy­zés­ben szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Kegyetlen gyerekgyilkosság történt: megsütötte az unokáját

Kegyetlen gyerekgyilkosság történt: megsütötte az unokáját

A bru­tá­lis ki­vég­zés Mis­sis­sip­pi­ben tör­tént.

A bru­tá­lis ki­vég­zés Mis­sis­sip­pi­ben tör­tént.

Ítélet született a nagyerdei brutális gyilkosság ügyében

Ítélet született a nagyerdei brutális gyilkosság ügyében

Sok volt a vád­lott szám­lá­ján.

Egy bru­tá­lis gyil­kos­ság és nyolc sú­lyos testi sér­tés volt a vád­lott szám­lá­ján.

Borzalmas titok derült ki, sorra halnak meg az iskola diákjai

Borzalmas titok derült ki, sorra halnak meg az iskola diákjai

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek...

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött éltek ott a di­á­kok.

Brutális videó: családja előtt lőtték agyon a férfit

Brutális videó: családja előtt lőtték agyon a férfit

Tett­le­ges­sé­gig fa­jult egy ba­ná­lis­nak tűnő vita. Csak erős ide­ge­ze­tűek néz­zék meg a vi­deót.

Tett­le­ges­sé­gig fa­jult egy ba­ná­lis­nak tűnő vita. Csak erős ide­ge­ze­tűek néz­zék meg a vi­deót.

Nem hiszed el, hogy mit művelt ez a férfi a 3 éves kislánya előtt

Nem hiszed el, hogy mit művelt ez a férfi a 3 éves kislánya előtt

A nagy­szü­lők későn ér­kez­tek, már nem tud­ták meg­aka­dá­lyozni a ször­nyű tet­tet.

A nagy­szü­lők későn ér­kez­tek, már nem tud­ták meg­aka­dá­lyozni a ször­nyű tet­tet.

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő, de most meg­je­lent a szí­nen egy ti­tok­za­tos te­le­fo­náló.

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

13 "fiatal" elrabolt és két hónapig erőszakolt meg egy 17 éves lányt...

13 "fiatal" elrabolt és két hónapig erőszakolt egy 17 éves lányt

Az eset óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett az or­szág­ban.

Az eset óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett az or­szág­ban. Az egyik te­le­ví­zió erről ké­szí­tett vi­de­ó­ját egy hét alatt már több mint 1 mil­li­óan lát­ták az in­ter­ne­ten. Mi is meg­mu­tat­juk.

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella fon­tos bi­zo­nyí­té­kot is meg­osz­tott a nyil­vá­nos­ság­gal.

Kren­csey Hella ked­den rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be ügye je­len­legi ala­ku­lá­sá­ról, il­letve egy fon­tos bi­zo­nyí­té­kot is meg­osz­tott a nyil­vá­nos­ság­gal.

Ezért fojtogatták és öntötték le forró olajjal lányukat a kegyetlen szülők

Ezért fojtogatták és öntötték le forró olajjal lányukat a kegyetlen szülők

A gyer­mek még csak 15 éves volt, ami­kor el­kez­dő­dött ez a bor­za­lom.

A gyer­mek még csak 15 éves volt, ami­kor el­kez­dő­dött ez a bor­za­lom. Nyo­moz az FBI.

"Kővel gyilkolunk meg, nálunk ez így szokás!" Dráma a tengerparton

"Kővel gyilkolunk meg, nálunk ez így szokás!" Dráma a tengerparton

Két ma­rok­kói be­ván­dorló bru­tá­li­san bán­tal­ma­zott majd még ki is ra­bolt egy meleg férfit. A bí­ró­ság most hir­de­tett íté­le­tet.

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt az útja.

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus fel­vi­déki útja.

Durva videó: lecsapta a nő lábát a lift, mert mobilozott

Durva videó: lecsapta a nő lábát a lift, mert mobilozott

Bru­tá­lis vi­deót tet­tek közzé.

Egy biz­ton­sági ka­mera által rög­zí­tett, bru­tá­lis vi­deót tet­tek közzé az in­ter­ne­ten! Vég­tag­já­val fi­ze­tett egy nő a mo­bil­füg­gő­sé­géért.

Sokkoló videón a kegyetlen gyilkosság, taxi miatt öltek a fővárosban

Sokkoló videón a kegyetlen gyilkosság, taxi miatt öltek a fővárosban

Egy szó­ra­ko­zó­hely előtt, nem messze a német nagy­kö­vet­ség­től tör­tént a bes­ti­á­lis gyil­kos­ság. Meg­rázó videó!

Molnár Anikó mindenkit kiakasztott: Durva amit mutat!

Molnár Anikó mindenkit kiakasztott: Durva amit mutat!

Az egy­kori va­ló­ság­show hős nem ap­rózza el a dol­got. Ezek­kel a ké­pek­kel har­col a szőr­me­bun­dák ellen!

Az egy­kori va­ló­ság­show hős nem ap­rózza el a dol­got. Ezek­kel a ké­pek­kel har­col a szőr­me­bun­dák ellen!

Ez lehetett a brutális zsámboki gyilkosság oka

Ez lehetett a brutális zsámboki gyilkosság oka

Meg­szó­lalt az ál­do­zat menye.

Meg­szó­lalt az ál­do­zat menye, aki rá­ta­lált, a he­lyiek sze­rint pedig más is ve­szély­ben lehet a fa­lu­ban.

Brutális fotót posztolt Tóth Gabi: rossz nézni, mit tett magával

Brutális fotót posztolt Tóth Gabi: rossz nézni, mit tett magával

A nép­szerű éne­kesnő ijesztő fel­vé­telt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A nép­szerű éne­kesnő ijesztő fel­vé­telt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Brutális támadás érte a tehetségkutató sztárját

Brutális támadás érte a tehetségkutató sztárját

A leg­fris­sebb hírek sze­rint az éne­kes­nőt 15 fi­a­tal­ból álló banda tá­madta meg.

A leg­fris­sebb hírek sze­rint az éne­kes­nőt 15 fi­a­tal­ból álló banda tá­madta meg.

Az ablakon hajította ki újszülött csecsemőjét a 16 éves anya

Az ablakon hajította ki újszülött csecsemőjét a 16 éves anya

Fa­ce­boo­kon kért se­gít­sé­get a nyo­mok el­tün­te­té­sé­hez. Ott­hon nem is sej­tet­ték, hogy ter­hes.

Brutális módon végeztek egy 7 hónapos terhes nővel

Brutális módon végeztek egy 7 hónapos terhes nővel

A 45 éves nőnek esé­lye sem volt.

A rend­őr­ség nem árul el rész­le­te­ket, de a szem­ta­núk annál be­szé­de­seb­bek. Ők már azt is tudni vélik, hogy ki a gyil­kos.

Megrázó brutalitás az óvodában: ököllel ütötték a kislányt

Megrázó brutalitás az óvodában: ököllel ütötték a kislányt

Egy édes­anya tette közzé a ké­pe­ket a kis­lány­ról, akit ököl­lel ver­tek meg az óvo­dá­ban.

Egy édes­anya tette közzé a ké­pe­ket a kis­lány­ról, akit ököl­lel ver­tek meg az óvo­dá­ban.

DNS-e buktatja le a kétéves kislány erőszakolóját

DNS-e buktatja le a kétéves kislány erőszakolóját

Akár na­po­kon belül meg­le­het­nek az ered­mé­nyek és elő­ke­rül­het az el­kö­vető.

Akár na­po­kon belül meg­le­het­nek az ered­mé­nyek és elő­ke­rül­het az el­kö­vető, aki szó sze­rint majd­nem ha­lálra erő­sza­kolta a kis­lányt.

Újabb brutális állatkínzás: vadkacsát gyújtottak fel Kőbányán!

Állatkínzás: vadkacsát gyújtottak fel Kőbányán!

Még ke­re­sik azt az el­kö­ve­tőt, aki fel­gyúj­tott egy ki­csi­nyeit védő vad­ka­csát. Nem ez az el­múlt idők egyet­len em­ber­te­len ál­lat­kín­zása.

Börtönben gazdagodhat meg a 16 éves Dominika brutális gyilkosa!

Börtönben gazdagodhat meg a 16 éves Dominika brutális gyilkosa!

Egye­lőre nem szü­le­tett má­sod­fokú íté­let T. Zol­tán ügyé­ben. Tég­lá­val verte agyon a 16 éves Do­mi­ni­kát.

Savval öntött arcon egy anyát, majd röhögött rajta!

Savval öntött arcon egy anyát, majd röhögve mutogatta a fotót!

Sok évnyi bün­te­tésre szá­mít­hat az a férfi, aki elő­ször arcon ön­tött egy nőt sav­val, majd a bor­zal­mas égési sé­rü­lé­sek­kel ma­gára hagyta...

Sok évnyi bün­te­tésre szá­mít­hat az a férfi, aki elő­ször arcon ön­tött egy nőt sav­val, majd a bor­zal­mas égési sé­rü­lé­sek­kel ma­gára hagyta, sőt ké­sőbb még mo­so­lyogva mu­to­gatta is ször­nyű tet­tét.

Felismerhetetlen roncsok maradtak csak a halálos pécsi baleset után

Felismerhetetlen roncsok maradtak csak a halálos pécsi baleset után

Öten sé­rül­tek meg az ször­nyű esti bal­eset­ben. Egyi­kük meg­halt.

Össze­sen öten sé­rül­tek meg a ször­nyű bal­eset­ben, ami­ben két jármű ka­ram­bo­lo­zott.

Így vitték a bíróságra a brutális késelőt - videó!

Így vitték a bíróságra a brutális késelőt - videó!

Így vitték a bíróságra a brutális késelőt - videó!

Volt élet­tár­sán kívül egy másik férfit is meg­ké­selt F. Lajos, akit egy órán belül el is fog­tak.

Volt élet­tár­sán kívül egy másik férfit is meg­ké­selt F. Lajos, akit egy órán belül el is fog­tak.

Sokkoló videó: alaposan megverték a gyanútlan turistákat!

Sokkoló videó: alaposan megverték a gyanútlan turistákat!

A ko­ru­kat sem­mibe véve, bru­tá­lis módon ver­ték meg az idős brit párt és a kö­zép­korú fi­u­kat.

Rendőri intézkedés után halt meg a háromgyermekes apa!

Rendőri intézkedés után halt meg a háromgyermekes apa!

A rend­őrök fe­le­lős­sé­gét vizs­gál­ják.

Az ügyész­ség je­len­leg a rend­őrök fe­le­lős­sé­gét vizs­gálja, egy­előre elég el­lent­mon­dá­sos az ügy.

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Brutális tömeggyilkosság nyomaira bukkantak a régészek!

Több tucat le­gyil­kolt ember te­te­mét ta­lál­ták meg Kis­kun­majsa ha­tá­rá­ban.

Botrány a kosármeccsen: ezt hogy úszta meg az elkövető?

Botrány a kosármeccsen: ezt hogy úszta meg az elkövető?

Nem vet­ték észre a bírók a bru­tá­lis tá­ma­dást. Csak a fel­vé­te­lek alap­ján tilt­hat­ják el a ko­sa­rast.

Sorozatgyilkos támadhatta meg a tatai időseket

Sorozatgyilkos támadhatta meg a tatai időseket

A bru­tá­li­san bán­tal­ma­zott idős há­zas­pár túl­élte a tá­ma­dást, az előző tá­ma­dá­sok ál­do­za­tai nem.

Keresztfiuk talált rá a brutálisan meggyilkolt házaspárra

Keresztfiuk talált rá a brutálisan meggyilkolt házaspárra

Kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel vé­gez­tek az idős, men­dei há­zas­pár­ral.