CÍMKE: 'brüsszel'

V4NA: Brüsszel nem az európai embereket szolgálja

V4NA: Brüsszel nem az európai embereket szolgálja

Egy friss fel­mé­rés sze­rint az Eu­ró­pai Unió nem az ő leg­jobb ér­de­kük sze­rint cse­lek­szik.

Brüsszel tovább asszisztál a Soros-tervhez

Brüsszel tovább asszisztál a Soros-tervhez

Soros György Ma­gyar­or­szágra akarja kény­sze­rí­teni a be­ván­dor­lást!

Migránsinváziót akar a brüsszeli bürokrácia

Migránsinváziót akar a brüsszeli bürokrácia

A Fi­desz ál­lás­pontja sze­rint fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel to­vábbra is ránk akarja kény­sze­rí­teni be­te­le­pí­tési kvó­tát - szö­gezte le Dunai Mó­nika pén­teki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

A Fi­desz ál­lás­pontja sze­rint fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel to­vábbra is ránk akarja kény­sze­rí­teni be­te­le­pí­tési kvó­tát - szö­gezte le Dunai Mó­nika.

Orbán Viktor: Timmermans és Weber elbukott

Orbán Viktor: Timmermans és Weber elbukott

A Hír tv és az M1 mű­so­rá­ban nyi­lat­ko­zott a mi­nisz­ter­el­nök a Brüsszel­ben zajló tár­gya­lá­sok­ról.

A Hír tv és az M1 mű­so­rá­ban nyi­lat­ko­zott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Brüsszel­ben zajló tár­gya­lá­sok­ról és az el nem fo­ga­dott klí­ma­vál­la­lás­ról.

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

Brüs­szel tíz­ez­res nagy­ság­rend­ben osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat.

Brüs­szel to­vábbra is tíz­ez­res nagy­ság­rend­ben osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat.

Orbán Viktor: Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első

Orbán Viktor: Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első

A csü­tör­töki bu­da­pesti V4-es ta­lál­kozó és egyez­te­tés sze­mé­lyi kér­dé­sek­ben és a kö­vet­kező 5 éves uniós alap­el­vek­ben is meg­ál­la­po­dást ho­zott.

Migránskártyák tízezreit osztotta ki Brüsszel

Migránskártyák tízezreit osztotta ki Brüsszel

Brüs­szel még min­dig tíz­ez­rek­nek osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat - mondta Zsig­mond Barna Pál.

Brüs­szel még min­dig tíz­ez­rek­nek osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat - mondta Zsig­mond Barna Pál, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője szom­ba­ton.

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­het­sé­ges ve­ze­tő­jé­ről tár­gyal­nak.

A ma­gyar kor­mányfő azon a ta­nács­ko­zá­son vesz részt, ame­lyen az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­het­sé­ges ve­ze­tő­jé­ről tár­gyal­nak az állam- és kor­mány­fők.

Brüsszel miatt nőhetnek a magyar élelmiszerárak

Brüsszel miatt nőhetnek a magyar élelmiszerárak

Ren­ge­te­gen írták alá a pe­tí­ciót.

Csak­nem 200 ezer ma­gyar gazda alá­írta alá a pe­tí­ciót, mely­ben az ellen til­ta­koz­nak, hogy Brüs­szel az ag­rár­for­rá­sok­ból akarja tá­mo­gatni a be­ván­dor­ló­kat.

Európa büszke lehet Magyarországra

Európa büszke lehet Magyarországra

A va­sár­napi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son elért ma­ga­sabb rész­vé­tel, több sza­va­zat, több man­dá­tum azt je­lenti, hogy Ma­gyar­or­szág­nak erő­sebb lesz a kép­vi­se­lete Brüsszel­ben.

A va­sár­napi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son elért ma­ga­sabb rész­vé­tel, több sza­va­zat, több man­dá­tum azt je­lenti, hogy Ma­gyar­or­szág­nak erő­sebb lesz a kép­vi­se­lete Brüsszel­ben. Erről is be­szélt a Szá­zad­vég Ala­pít­vány Eu­rópa vá­laszt! - Az ér­té­ke­lés című ren­dez­vé­nyén Orbán Ba­lázs, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség par­la­menti és stra­té­giai ál­lam­tit­kára.

A V4NA jelenti: Brüsszel már nem a belgáké

A V4NA jelenti: Brüsszel már nem a belgáké

A pár­hu­za­mos tár­sa­dal­mak ki­ala­ku­lása és egy­más mel­lett élése a belga fő­vá­ros­ban a jelen va­ló­sága.

A pár­hu­za­mos tár­sa­dal­mak ki­ala­ku­lása és egy­más mel­lett élése a belga fő­vá­ros­ban nem a jövő, hanem a jelen va­ló­sága.

V4NA: Botrány Brüsszelben, lebukott az EU-számvevőszék fővizsgálója

V4NA: Botrány Brüsszelben, lebukott az EU-számvevőszék fővizsgálója

Hamis szám­lák, biz­to­sí­tási csa­lás, leg­alább 500 000 euró csa­lárd el­köl­tése, ismét egy el­hall­ga­tott bűn­cse­lek­mény-so­ro­zat.

Pénzért törvényt is sért a brüsszeli elit

Pénzért törvényt is sért a brüsszeli elit

Nem tö­rőd­nek az EU ve­ze­tői az ál­lam­pol­gá­rok­kal.

Nem tö­rőd­nek az EU ve­ze­tői az ál­lam­pol­gá­rok­kal vagy leg­alább is ezt gon­dol­ják az unió pol­gá­rai egy fel­mé­rés sze­rint. A brüsszeli elit csak saját zse­bé­nek a ki­tö­mé­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára, amit meg kell aka­dá­lyozni.

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára, amit meg kell aka­dá­lyozni - mondta a mi­nisz­ter­el­nök Fejér me­gyei Me­ző­fal­ván, a III. NAK szán­tó­földi napok és ag­rár­gép­show ren­dez­vé­nyén.

Brüsszel adjon zöld utat a babaváró hitelnek

Brüsszel adjon zöld utat a babaváró hitelnek

A Fi­desz-KDNP fel­szó­lítja a brüsszeli bi­zott­sá­got, hogy minél ha­ma­rabb adja meg az elő­ze­tes jó­vá­ha­gyást a ba­ba­váró tá­mo­ga­tásra.

A Fi­desz-KDNP fel­szó­lítja a brüsszeli bi­zott­sá­got, hogy minél ha­ma­rabb adja meg az elő­ze­tes jó­vá­ha­gyást a ba­ba­váró tá­mo­ga­tásra - hang­sú­lyozta Nacsa Lő­rinc a kor­mány­pár­tok ne­vé­ben szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

Ba­kondi György sze­rint Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból egyre több­ször hall­juk, hogy a mig­rá­ció véget ért, pedig ez nem igaz.

Ba­kondi György sze­rint egyre több­ször hall­juk, hogy a mig­rá­ció véget ért, pedig ez nem igaz.

Rétvári Bence: Brüsszel fenyeget és akadályoz

Brüsszel fenyeget és akadályoz

Brüs­szel ket­tős be­szé­det al­kal­maz.

Brüs­szel ket­tős be­szé­det al­kal­maz a ba­ba­váró tá­mo­ga­tás­sal kap­cso­lat­ban, mert a brüsszeli bü­rok­ra­ták aka­dá­lyoz­zák a prog­ram meg­va­ló­su­lá­sát, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság szó­vi­vője pedig azt ál­lítja, nincs ki­fo­gá­suk el­lene.

Itt a bizonyíték: Brüsszel megtámadta a babaváró támogatást

Itt a bizonyíték: Brüsszel megtámadta a babaváró támogatást

Nyil­vá­nos­ságra hozta a kor­mány a jegy­ző­köny­ve­ket, ame­lyek bi­zo­nyít­ják, hogy az EB meg­tá­madta a ba­ba­váró tá­mo­ga­tást.

Szijjártó: Fejezze be az Unió és az ENSZ a támadásokat

Szijjártó: Fejezze be az Unió és az ENSZ a támadásokat

Az lenne a he­lyes, ha New York­ból és Brüsszel­ből nem he­lyez­né­nek nyo­mást Ma­gyar­or­szágra si­ker­te­len mo­del­lek vég­re­haj­tása ér­de­ké­ben.

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Eu­rópa nyu­gati fele nem tartja annyira fon­tos­nak, hogy meg­őrizze saját iden­ti­tá­sát - hang­sú­lyozta Varga Mi­hály a Fi­desz or­szág­já­rá­sán Új­pes­ten.

Így lopják az uniós polgárok pénzét a balosok

Így lopják az uniós polgárok pénzét a balosok

Költ­ség­té­rí­tést vett fel - jog­ta­la­nul.

Több mint 27 ezer eu­ró­nyi (9 mil­lió fo­rint) szál­lás­költ­ség-té­rí­tést vett fel 2018-ban Sop­hie in 't Veld, a 66-os De­mok­ra­ták el­ne­ve­zésű hol­land párt kép­vi­se­lője.

A határkerítés lebontása lefegyverezné Magyarországot

A határkerítés lebontása lefegyverezné Magyarországot

A május 26-i eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás le­he­tő­ség min­denki szá­mára, hogy üzen­jen Brüsszel­nek.

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő.

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő ked­den az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Gulyás Gergely: Lopakodó brüsszeli hatáskör bővítés

Gulyás Gergely: Lopakodó brüsszeli hatáskör bővítés

A Mz Eu­ró­pai Bi­zott­ság az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás kér­dé­sé­ben bort iszik és vizet pré­di­kál.

A Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter sze­rint az Eu­ró­pai Bi­zott­ság az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás kér­dé­sé­ben bort iszik és vizet pré­di­kál.

Csoda! Brüsszel hajlandó vizsgálni az ukrán nyelvtörvényt

Csoda! Brüsszel hajlandó vizsgálni az ukrán nyelvtörvényt

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság meg fogja vizs­gálni a sokak által bí­rált ukrán nyelv­tör­vény vég­le­ges szö­ve­gét, ame­lyet előző nap fo­ga­dott el a ki­jevi par­la­ment.

Lehazudja a migránsok számát a brüsszeli bürokrácia

Lehazudja a migránsok számát Brüsszel

Brüs­szel be­ván­dor­lás­párti több­sége le akarja ta­gadni a mig­rá­ciós nyo­más nyil­ván­való ada­tait az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kö­ze­led­té­vel.

Kocsis Máté: A hazai ellenzékre nem számíthatunk

Kocsis Máté: A hazai ellenzékre nem számíthatunk

A be­ván­dor­lás meg­fé­ke­zé­sét egy­ál­ta­lán nem bíz­hat­juk az el­len­zékre - je­len­tette ki a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője Eger­ben.

A be­ván­dor­lás meg­fé­ke­zé­sét egy­ál­ta­lán nem bíz­hat­juk az el­len­zékre - je­len­tette ki a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője Eger­ben, ahol arról is be­szélt: május 26-án jövőt vá­laszt ma­gá­nak Eu­rópa és benne Ma­gyar­or­szág.

Elítélték a Jobbik és a baloldal összeborulását

Elítélték a Jobbik és a baloldal összeborulását Brüszelben

"Mély­sé­ge­sen el­ítél­ték" több eu­ró­pai bal­ol­dali és li­be­rá­lis párt össze­fo­gá­sát a jog­ál­la­mi­ság ellen a szél­ső­job­bal.

"Mély­sé­ge­sen el­ítél­ték" több eu­ró­pai bal­li­be­rá­lis párt össze­fo­gá­sát a jog­ál­la­mi­ság ellen a szél­ső­job­bal.

Alattomos volt, ahogy Brüsszel bevezette a migránskártyát

Alattomos volt, ahogy Brüsszel bevezette a migránskártyát

Fel­há­bo­rí­tó­nak ne­vezte Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő, hogy Brüs­szel si­ke­res prog­ram­ként be­szél a mig­ráns­kár­tyák­ról.

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A brüsszeli bi­zott­ság nyi­lat­ko­zata sze­rint na­gyon si­ke­res a mig­ráns­kár­tya-prog­ram, sze­rin­tünk vi­szont meg kell szün­tetni azt.

Migránsinváziótól tart az osztrák belügyminiszter

Migránsinváziótól tart az osztrák belügyminiszter

Az Eu­ró­pát sújtó tö­me­ges be­ván­dor­lás újabb hul­lá­mára fi­gyel­mez­tette Brüsszelt le­vél­ben az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter, Her­bert Kickl.

Az Eu­ró­pát sújtó tö­me­ges be­ván­dor­lás újabb hul­lá­mára fi­gyel­mez­tette Brüsszelt le­vél­ben az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter, Her­bert Kickl. Le­szö­gezte, hogy az Eu­ro­pol ada­tai sze­rint már je­len­leg is több tíz­ezer mig­ráns van a ré­gi­ó­ban.

Kovács Zoltán: Boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Kovács Zoltán: Boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Eu­rópa ha­tá­rait csak az lép­hesse át, aki­nek joga van arra - mondta Ko­vács Zol­tán ál­lam­tit­kár az M1 ak­tu­á­lis csa­torna mű­so­rá­ban.

Eu­rópa ha­tá­rait csak az lép­hesse át, aki­nek joga van arra - mondta Ko­vács Zol­tán, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára az M1 ak­tu­á­lis csa­torna mű­so­rá­ban.

Ez a véleménye az osztrák belügyminiszternek a migránskaravánról

Ez a véleménye az osztrák belügyminiszternek a migránskaravánról

Her­bert Kickl oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter meg­kon­gatta a vész­ha­ran­go­kat.

Her­bert Kickl oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter meg­kon­gatta a vész­ha­ran­go­kat.

Meg tudjuk védeni a migránsoktól az országhatárt

Meg tudjuk védeni a migránsoktól az országhatárt

Fo­ko­zódó mig­rá­ciós nyo­más.

Az egyre fo­ko­zódó mig­rá­ciós nyo­másra nem a meg­hát­rá­lás a vá­lasz, hanem a ha­tár­vé­de­lem erő­sí­tése és annak ki­mon­dása, hogy Eu­ró­pát meg kell vé­deni.

Brüsszelnek fogalma sincs, kiket pénzel

Brüsszelnek fogalma sincs, kiket pénzel

Ho­gyan kap­ha­tott mig­ráns­kár­tyát a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott ter­ro­rista.

A Fi­desz sze­rint a brüsszeli bi­zott­ság­nak vá­la­szol­nia kell arra: ho­gyan kap­ha­tott mig­ráns­kár­tyát a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott szír ter­ro­ris­ta­ve­zér, Ha­szan F. Ha­lász János is erre kí­ván­csi.

Hasznosnak hazudja Brüsszel a migrációt

Hasznosnak hazudja Brüsszel a migrációt

Szij­jártó Péter sze­rint Brüs­szel sze­reti a be­ván­dor­lást.

Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint Brüs­szel sze­reti a be­ván­dor­lást, és ez abból is lát­szik, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság most éppen a le­gá­lis mig­rá­ció po­zi­tív ha­tá­sa­i­ról kez­dett el kom­mu­ni­kálni.

Brüsszel bosszúhadjáratot folytat ellenünk

Brüsszel bosszúhadjáratot folytat ellenünk

A len­gye­le­ket is tá­mad­ják.

A brüsszeli be­ván­dor­lás­párti bü­rok­rá­cia bosszú­had­já­ra­tot foly­tat Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág ellen, de a két or­szág min­dig szá­mít­hat egy­másra.

A Fidesz kizárásának terve Brüsszel bosszúja

Brüsszel bosszúja a Fidesz kizárásának terve

Brüs­szel nem tá­mo­gatja a ma­gyar kor­mányt Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­já­nak meg­vé­dé­sé­ben.

Brüs­szel nem tá­mo­gatja a ma­gyar kor­mányt Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­já­nak meg­vé­dé­sé­ben, a ma­gyar csa­lá­dok mel­letti ki­ál­lás­ban.

Eszükben sincs integrálódni a migránsoknak

Eszükben sincs integrálódni a migránsoknak

Isz­la­mi­zá­ció, nö­vekvő bű­nö­zés.

Isz­la­mi­zá­ció, nö­vekvő bű­nö­zés, ko­szos utcák és le­rob­banó be­ván­dor­ló­ne­gye­dek - ilyenné vált mára a be­ván­dor­lás­párti Brüsz­szel.

Európa gyarmatává tenné hazánkat

Európa gyarmatává tenné hazánkat

A Fi­desz köz­le­mény­ben re­a­gált Gyur­csányné keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­jára.

A Fi­desz köz­le­mény­ben re­a­gált Gyur­csányné keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján el­hang­zot­takra. Dob­rev Klára nem is tit­kolta, hogy ki­fe­je­zet­ten Ma­gyar­or­szág-el­le­nes prog­ra­mot akar meg­va­ló­sí­tani.

Beismerő vallomás Brüsszelből

Beismerő vallomás Brüsszelből

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást Ko­vács Zol­tán.

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást Ko­vács Zol­tán.

Brüsszel akkor is hazudik, ha igazat mond

Brüsszel akkor is hazudik, ha igazat mond

Na­gyon pisz­kálja a cső­rét az unió bal­li­be­rá­lis kö­re­i­nek a ma­gyar kor­mány pla­kát­kam­pá­nya. .

Na­gyon pisz­kálja a cső­rét az unió bal­li­be­rá­lis kö­re­i­nek a ma­gyar kor­mány pla­kát­kam­pá­nya. A brüsszeli bü­rok­ra­ták ál­hí­re­ket em­le­get­nek.

Brüsszel ígér, de pénzt nem ad határvédelemre

Brüsszel a magyar határvédelemre nem, de a Soros-szervezeteknek ad pénzt

A "Soros-szer­ve­ze­te­ket" tá­mo­gatja.

Ígé­re­té­vel el­len­tét­ben még min­dig nem adott egyet­len fil­lért sem a ma­gyar ha­tár­vé­de­lemre.

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Több mint 90 ezer mig­ráns kap pénzt az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon.

Több mint 90 ezer mig­ráns kap jut­ta­tást az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon az Eu­ró­pai Uni­ó­tól, össze­sen csak­nem 40 mil­li­árd fo­rint ér­ték­ben - mondta a kor­mány­szó­vivő az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­ná­nak.

Januárban már 60 ezren kaptak migránskártyára pénzt Brüsszeltől

Januárban már 60 ezren kaptak migránskártyára pénzt Brüsszeltől

Brüs­szel a be­ván­dor­lást ösz­tönző ja­vas­la­to­kat el­hall­gatja.

Brüs­szel a be­ván­dor­lást ösz­tönző ja­vas­la­to­kat el­hall­gatja, a köz­pon­to­sí­tott me­ne­kült­ügy ter­vé­vel pedig ki­szol­gál­tatná Ma­gyar­or­szá­got a mig­rá­ci­ó­nak.

Törölték a járatokat, ezek a repülők nem indulnak el Budapestről

Törölték a járatokat, ezek a repülők nem indulnak el Budapestről

Sztráj­kot tar­ta­nak Bel­gi­um­ban, ezért több bu­da­pesti járat sem indul.

Sztráj­kot tar­ta­nak Bel­gi­um­ban, ezért több bu­da­pesti járat sem tud útnak in­dulni szer­dán.

Kovács Zoltán: Migránspártiak uralják az európai intézményeket

Kovács Zoltán: Migránspártiak uralják az európai intézményeket

A bal­ol­dali li­be­rá­lis, be­ván­dor­lás­párti po­li­tika el­fog­lalta az eu­ró­pai in­téz­mé­nye­ket, és saját cél­ja­ira hasz­nálja őket.

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik.

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik, nincs olyan glo­bá­lis ki­hí­vás, amely ne érin­tené mind­két föld­részt egy­szerre - je­len­tette ki Szij­jártó Péter ked­den Brüsszel­ben.

Szíjjártó: Brüsszel ámokfutása folytatódik

Szíjjártó: Brüsszel ámokfutása folytatódik

Min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára.

A be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ámok­fu­tása foly­ta­tó­dik, min­dig, min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára, annak el­le­nére, hogy ki­lenc uniós tag­ál­lam nem sza­vazta meg azt - vá­la­szolta Szij­jártó Péter az MTI ér­dek­lő­dé­sére.

Szíjjártó: keménynek kell maradnunk

Szíjjártó Péter: keménynek kell maradnunk

Óri­á­sit téved az, aki hall­gat a brüsszeli és New York-i szi­rén­han­gokra. A mig­rán­sára­dat csök­ke­né­sé­ről be­szél­nek, mi­köz­ben a szá­mok egé­szen mást bi­zo­nyí­ta­nak.

Óri­á­sit téved az, aki hall­gat a brüsszeli és New York-i szi­rén­han­gokra. A mig­rán­sára­dat csök­ke­né­sé­ről be­szél­nek, mi­köz­ben a szá­mok egé­szen mást bi­zo­nyí­ta­nak. A mig­rá­ciós nyo­más nem eny­hül, el­len­ke­ző­leg, fo­lya­ma­to­san erő­sö­dik. A mi­nisz­ter sze­rint el akar­nak min­ket al­tatni.

Gál Kinga: Sargentini szereptévesztésben szenved

Gál Kinga: Sargentini szereptévesztésben szenved

Je­len­tés­te­vői fel­adata véget ért, de ma­gára akarja vál­lalni a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék lis­ta­ve­ze­tői sze­re­pét.

Je­len­tés­te­vői fel­adata véget ért, de a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék lis­ta­ve­ze­tői sze­re­pét játssza.

A brüsszeli ellenzéki akció Soros EP-kampányának a része

Menetelnek a Soros-csapatok Brüsszelben is

Sar­gen­ti­ni­vel a ma­gyar el­len­zék.

A Fi­desz sze­rint a keddi brüsszeli el­len­zéki akció Soros György eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tási kam­pá­nyá­nak a része. Sar­gen­tini nem mer Bu­da­pestre jönni.

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Sar­gen­ti­ni­vel kö­zö­sen vonul fel.

Ked­den Brüsszel­ben együtt tün­tet­nek a ma­gyar el­len­zéki pár­tok és Ju­dith Sar­gen­tini, hol­land zöld­párti eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­selő.

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

A szent­este előtti dél­előtt hal­lat­szot­tak lö­vé­sek az egyik leg­hí­re­sebb ét­te­rem­nél.

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg.

Egyes for­rá­sok sze­rint a me­rénylő azt ki­ál­totta, hogy "Allah akbar!" A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg Brüs­szel köz­pont­já­ban kedd reg­gel.

Tüntetni csak békésen szabad

Tüntetni csak békésen szabad

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője ked­den Brüsszel­ben.

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője ked­den Brüsszel­ben.

Brüsszel cenzúrázza a magyar kormányt

Brüsszel cenzúrázza a magyar kormányt

Guy Ver­hofs­tadt és tár­sai azt hi­szik, bár­mit meg­te­het­nek a ma­gya­rok­kal.

Guy Ver­hofs­tadt és tár­sai bár­mit meg­te­het­nek a ma­gya­rok­kal, de Ma­gyar­or­szág nem tehet sem­mit Ver­hofs­tadt­tal. Meg­ál­lí­tot­ták a ma­gyar üze­ne­tet hor­dozó te­her­au­tót és le­sze­det­ték a pla­ká­tot.

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei.

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Eu­ró­pai Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei.

Amit a részeges Juncker művelt néhány órája, arra nincsenek szavak

Amit a részeges Juncker művelt néhány órája,
arra nincsenek szavak

Mintha csak egy idét­len szi­pust lát­nánk a hülye gye­re­kek ta­lál­ko­zó­ján.

Mintha csak egy idét­len szi­pust lát­nánk a hülye gye­re­kek ta­lál­ko­zó­ján.

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Az Isz­lám nevű párt ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat ígér az isz­lám hi­tűek szá­mára.

Orbán: nem mondunk le a határőrizet jogáról

Orbán: a határőrizet jogáról nem mondunk le

A par­la­ment­ben mon­dott be­szé­det.

A kor­mányfő a par­la­ment őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó­nap­ján tar­tott be­szé­det.

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta.

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta.

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök. A meg­be­szé­lé­sek fő té­mája, hogy ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat. Videó.

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök. A meg­be­szé­lé­sek fő té­mája, hogy ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat. Videó.

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Ju­dith Sar­gen­tini olyan ma­gyar és kül­földi mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták­kal ta­lál­ko­zott Brüsszel­ben, akik a be­ván­dor­lás­párti spe­ku­láns ál­lás­pont­ját kép­vi­se­lik és Ma­gyar­or­szág el­íté­lé­séért lob­biz­nak. Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben. A kor­mány­fők ta­lál­ko­zó­ján a mig­rá­ció lesz a leg­fon­to­sabb téma, és egyre töb­ben tá­mo­gat­ják a ma­gyar ál­lás­pon­tot.

Orbán álmosan,de mosolyogva hajnali 4.41-kor kijött a tárgyalóteremből

Orbán álmosan,de mosolyogva hajnali 4.41-kor kijött a tárgyalóteremből

Az egész éj­sza­kát vé­gig­tár­gyal­ták Brüsszel­ben.

Az egész éj­sza­kát vé­gig­tár­gyal­ták Brüsszel­ben. Ki nyerte a csa­tát az Eu­ró­pai Uniót láz­ban tartó mig­ráns­ügy­ben? Szét­oszt­hat­ják-e a tag­or­szá­gok kö­zött, akár aka­ra­tuk el­le­nére a több mil­lió mig­ránst?

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun
a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun
a migránsokat,
bármi áron

Gyak­ran kilóg a lóláb.

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb. Mint pél­dául most.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv­ről is.

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv­ről is.

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

A mi­nisz­ter­el­nök haj­nal­ban ké­szí­tett egy vi­deót Brüsszel­ben, a Be­at­les-dalt idézve.

Orbán Viktor: Európa megtelt

Orbán Viktor: Európa megtelt

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. "

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

Megér­ke­zett a kor­mányfő Brüsszelbe a mi­nisz­ter­el­nöki csúcs­ta­lál­ko­zóra. A csúcs leg­fon­to­sabb kér­dése a be­ván­dor­lás lesz.

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Te­her­autó so­fő­rök hív­ták ki őket...

Egy te­her­autó-par­koló so­főr­jei hív­ták ki őket, mert már fél­tek a mig­rán­sok­tól, akik éjjel fel­mász­tak a ponyva alá.

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Be­ván­dor­lás­párti szö­vet­sé­ge­seit nyug­tat­gatta: rá szá­mít­hat­nak, ha a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvóta vég­re­haj­tá­sá­ról van szó - je­len­tette ki Hol­lik Ist­ván or­szág­gyű­lési kép­vi­selő.

Szö­vet­sé­ge­seit nyug­tat­gatta: rá szá­mít­hat­nak, ha a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvóta vég­re­haj­tá­sá­ról van szó.

Orbán Viktor is megosztotta Deutsch Tamás videóját a migránskerületről

Orbán Viktor is megosztotta Deutsch Tamás videóját a brüsszeli migránskerületről

Az EP-kép­vi­selő be­mu­tatja, ho­gyan lett a vá­ros­rész a dzsi­ha­dista ter­ro­ris­ták köz­pontja.

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Hó­na­po­kon belül jön a dön­tés.

Brüs­szel pár hó­na­pon belül dön­teni akar a kö­te­lező be­te­le­pí­té­sek­ről, ez pedig a leg­több ma­gyar vá­rost és te­le­pü­lést érin­tené.

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált arra, hogy hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok közé bújva nyo­mást gya­ko­rol­jon a be­ván­dor­lás­el­le­nes ma­gyar kor­mányra.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált arra, hogy hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok közé bújva nyo­mást gya­ko­rol­jon a kor­mányra.

Bevándorlókontinenst akar Brüsszel

Bevándorló-kontinenst akar Brüsszel

Az "eu­ró­pai egye­sült ál­la­mok" lét­re­jötte azt je­len­tené, hogy "ne­künk egy be­ván­dor­ló­kon­ti­nen­sünk lesz" be­ván­dor­ló­or­szággá tett Ma­gyar­or­szág­gal - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Az "eu­ró­pai egye­sült ál­la­mok" lét­re­jötte azt je­len­tené, hogy "ne­künk egy be­ván­dor­ló­kon­ti­nen­sünk lesz".

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Pénz­ről és a mig­rá­ci­ó­ról tár­gyal­nak.

A 2020 utáni uniós költ­ség­ve­tés kér­dé­sei sze­re­pel­nek a mai tár­gya­lá­so­kon. És nem mel­les­leg a mig­rá­ció ke­ze­lése.

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szö­vet­sé­ge­sekre van szük­sé­günk a nem­zet­közi tér­ben is.

Szö­vet­sé­ge­sekre van szük­sé­günka nem­zet­közi tér­ben is.

Brüsszelben irigylik a TEK-et

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Kö­ve­tendő pél­dá­nak tart­ják más, uniós or­szá­gok szá­mára is.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen - mondta Né­meth Szi­lárd.

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Mi­köz­ben az EU-ban fo­lya­ma­to­san a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a belga po­li­ti­ku­sok va­ló­já­ban a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Mi­köz­ben az EU-ban fo­lya­ma­to­san a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a belga po­li­ti­ku­sok va­ló­já­ban a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.