CÍMKE: 'brüsszel'

Brüsszel bosszúja a Fidesz kizárásának terve

Brüsszel bosszúja a Fidesz kizárásának terve

Brüs­szel nem tá­mo­gatja a ma­gyar kor­mányt Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­já­nak meg­vé­dé­sé­ben.

Eszükben sincs integrálódni a migránsoknak

Eszükben sincs integrálódni a migránsoknak

Isz­la­mi­zá­ció, nö­vekvő bű­nö­zés, ko­szos utcák és le­rob­banó be­ván­dor­ló­ne­gye­dek.

Brüsszel bosszúhadjáratot folytat ellenünk

Brüsszel bosszúhadjáratot folytat ellenünk

A brüsszeli be­ván­dor­lás­párti bü­rok­rá­cia bosszú­had­já­ra­tot foly­tat Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág ellen.

A brüsszeli be­ván­dor­lás­párti bü­rok­rá­cia bosszú­had­já­ra­tot foly­tat Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág ellen, de a két or­szág min­dig szá­mít­hat egy­másra.

Beismerő vallomás Brüsszelből

Beismerő vallomás Brüsszelből

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást Ko­vács Zol­tán.

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást Ko­vács Zol­tán.

Brüsszel akkor is hazudik, ha igazat mond

Brüsszel akkor is hazudik, ha igazat mond

Nem tet­szik nekik a pla­kát­kam­pány.

Na­gyon pisz­kálja a cső­rét az unió bal­li­be­rá­lis kö­re­i­nek a ma­gyar kor­mány pla­kát­kam­pá­nya. A mig­ráns­párti ter­ve­ket fel­táró üze­ne­tet pró­bál­ják ta­gadni.

Januárban már 60 ezren kaptak migránskártyára pénzt Brüsszeltől

Januárban már 60 ezren kaptak migránskártyára pénzt Brüsszeltől

Brüs­szel a be­ván­dor­lást ösz­tönző ja­vas­la­to­kat el­hall­gatja.

Brüs­szel a be­ván­dor­lást ösz­tönző ja­vas­la­to­kat el­hall­gatja.

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Több mint 90 ezer mig­ráns kap pénzt az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon.

Több mint 90 ezer mig­ráns kap jut­ta­tást az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon az Eu­ró­pai Uni­ó­tól, össze­sen csak­nem 40 mil­li­árd fo­rint ér­ték­ben - mondta a kor­mány­szó­vivő az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­ná­nak.

Törölték a járatokat, ezek a repülők nem indulnak el Budapestről

Törölték a járatokat, ezek a repülők nem indulnak el Budapestről

Sztráj­kot tar­ta­nak Bel­gi­um­ban, ezért több bu­da­pesti járat sem tud útnak in­dulni szer­dán.

Brüsszel csak ígérget: a magyar határvédelemre nem, de a Soros-szervezeteknek ad pénzt

Brüsszel a magyar határvédelemre nem, de a Soros-szervezeteknek ad pénzt

Brüs­szel más­fél éve tett ígé­re­té­vel el­len­tét­ben még min­dig nem adott egyet­len fil­lért sem a ma­gyar ha­tár­vé­de­lemre, mi­köz­ben a be­ván­dor­lást tá­mo­gató "Soros-szer­ve­ze­te­ket" bő­ke­zűen tá­mo­gatja.

Szíjjártó: Brüsszel ámokfutása folytatódik

Szíjjártó: Brüsszel ámokfutása folytatódik

Min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára.

Min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára, amit 9 oszág meg sem sza­va­zott.

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik.

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik, nincs olyan glo­bá­lis ki­hí­vás, amely ne érin­tené mind­két föld­részt egy­szerre - je­len­tette ki Szij­jártó Péter ked­den Brüsszel­ben.

Szíjjártó Péter: keménynek kell maradnunk

Szíjjártó: keménynek kell maradnunk

A mig­rá­ciós nyo­más nem eny­hül.

Óri­á­sit téved az, aki hall­gat a brüsszeli és New York-i szi­rén­han­gokra. A mig­rán­sára­dat csök­ke­né­sé­ről be­szél­nek, mi­köz­ben a szá­mok egé­szen mást bi­zo­nyí­ta­nak.

Migránspártiak uralják az európai intézményeket

Kovács Zoltán: Migránspártiak uralják az eu, és saját céljaira használja őket, már nem csak kamprópai intézményeket

A bal­ol­dali li­be­rá­lis, be­ván­dor­lás­párti po­li­tika el­fog­lalta az eu­ró­pai in­téz­mé­nye­ket, és saját cél­ja­ira hasz­nálja őket.

A bal­ol­dali li­be­rá­lis, be­ván­dor­lás­párti po­li­tika el­fog­lalta az eu­ró­pai in­téz­mé­nye­ket, és saját cél­ja­ira hasz­nálja őket.

Gál Kinga: Sargentini szereptévesztésben szenved

Gál Kinga: Sargentini szereptévesztésben szenved

Je­len­tés­te­vői fel­adata véget ért, de ma­gára akarja vál­lalni a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék lis­ta­ve­ze­tői sze­re­pét.

Ju­dith Sar­gen­tini lát­ha­tóan sze­rep­té­vesz­tés­ben van, hi­szen je­len­tés­te­vői fel­adata véget ért, de most, úgy lát­szik, ma­gára akarja vál­lalni a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék lis­ta­ve­ze­tői sze­re­pét - mondta a Ma­gyar Hír­lap­nak Gál Kinga fi­de­szes EP-kép­vi­selő.

A brüsszeli ellenzéki akció Soros EP-kampányának a része

A brüsszeli ellenzéki akció Soros EP-kampányának része

Brüsszel­ben együtt tün­tet a ma­gyar el­len­zék Ju­dith Sar­gen­ti­ni­vel, Soros György egyik leg­fon­to­sabb em­be­ré­vel.

Brüsszel­ben együtt tün­tet a ma­gyar el­len­zék Ju­dith Sar­gen­ti­ni­vel, Soros György egyik leg­fon­to­sabb em­be­ré­vel.

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Sar­gen­ti­ni­vel kö­zö­sen vonul fel.

Ked­den Brüsszel­ben együtt tün­tet­nek a ma­gyar el­len­zéki pár­tok és Ju­dith Sar­gen­tini, hol­land zöld­párti eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­selő.

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

A szent­este előtti dél­előtt hal­lat­szot­tak lö­vé­sek az egyik leg­hí­re­sebb ét­te­rem­nél.

Tüntetni csak békésen szabad

Tüntetni csak erőszakmentesen szabad

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll bé­ké­sen gya­ko­rolni a tün­te­tés­hez való jogát.

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője.

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Eu­ró­pai Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei. A fron­tok meg­me­re­ved­tek.

Orbán Viktor: viharos körülmények között sikerült visszavernünk a támadást

Orbán Viktor: viharos körülmények között sikerült visszavernünk a támadást

Brüsszel­ből je­lent­ke­zett be Fa­ce­book ol­da­lára Orbán Vik­tor.

Brüsszel­ből je­lent­ke­zett Orbán Vik­tor.

Brüsszel cenzúrázza a magyar kormányt

Brüsszel cenzúrázza a magyar kormányt

Guy Ver­hofs­tadt és tár­sai azt hi­szik, bár­mit meg­te­het­nek a ma­gya­rok­kal.

Guy Ver­hofs­tadt és tár­sai bár­mit meg­te­het­nek a ma­gya­rok­kal, de Ma­gyar­or­szág nem tehet sem­mit Ver­hofs­tadt­tal. Meg­ál­lí­tot­ták a ma­gyar üze­ne­tet hor­dozó te­her­au­tót és le­sze­det­ték a pla­ká­tot.

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg.

Egyes for­rá­sok sze­rint a me­rénylő azt ki­ál­totta, hogy "Allah akbar!" A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg Brüs­szel köz­pont­já­ban kedd reg­gel.

Amit a részeges Juncker művelt néhány órája, arra nincsenek szavak

Amit a részeges Juncker művelt néhány órája,
arra nincsenek szavak

Mintha csak egy idét­len szi­pust lát­nánk a hülye gye­re­kek ta­lál­ko­zó­ján.

Mintha csak egy idét­len szi­pust lát­nánk a hülye gye­re­kek ta­lál­ko­zó­ján.

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta. Videó

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök. Ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat? .

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.Ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat?

Orbán: nem mondunk le a határőrizet jogáról

Orbán: a határőrizet jogáról nem mondunk le

A par­la­ment­ben mon­dott be­szé­det.

A kor­mányfő a par­la­ment őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó­nap­ján tar­tott be­szé­det.

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Ju­dith Sar­gen­tini ma­gyar és kül­földi mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták­kal ta­lál­ko­zott Brüsszel­ben.

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Az Isz­lám nevű párt ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat ígér az isz­lám hi­tűek szá­mára.

Az Isz­lám nevű párt ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat ígér az isz­lám hi­tűek szá­mára. Brüsszel­ben be­ve­zet­nék pél­dául, hogy a bu­szo­kon ki­zá­ró­lag külön utaz­has­sa­nak a nők és a férfiak.

Orbán álmosan,de mosolyogva hajnali 4.41-kor kijött a tárgyalóteremből

Orbán álmosan,de mosolyogva hajnali 4.41-kor kijött a tárgyalóteremből

Az egész éj­sza­kát vé­gig­tár­gyal­ták Brüsszel­ben.

Szét­oszt­hat­ják-e a tag­or­szá­gok kö­zött, akár aka­ra­tuk el­le­nére a több mil­lió mig­ránst?

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben. A kor­mány­fők ta­lál­ko­zó­ján a mig­rá­ció lesz a leg­fon­to­sabb téma, és egyre töb­ben tá­mo­gat­ják a ma­gyar ál­lás­pon­tot.

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb. Mint pél­dául most.

Orbán Viktor: Azt szeretnénk, hogy helyreállítsuk a demokráciát Európában

Orbán Viktor: Azt szeretnénk, hogy helyreállítsuk a demokráciát Európában

Az eu­ró­pai de­mok­rá­cia meg­bi­csak­lott.

Az eu­ró­pai de­mok­rá­cia meg­bi­csak­lott, ezért azt sze­ret­nénk, hogy hely­re­ál­lít­suk a de­mok­rá­ciát Eu­ró­pá­ban - je­len­tette ki Orbán Vik­tor Brüsszel­ben.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv­ről.

Ahhoz, hogy meg tud­juk vé­deni Ma­gyar­or­szá­got az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­sal szem­ben, új sza­bá­lyo­kat kell al­ko­tunk, amely a Brüsszel­ből ér­kező tá­ma­dá­so­kat is képes ki­vé­deni - mondta Orbán Vik­tor.

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

A mi­nisz­ter­el­nök haj­nal­ban ké­szí­tett egy vi­deót Brüsszel­ben.

A mi­nisz­ter­el­nök haj­nal­ban ké­szí­tett egy vi­deót.

Orbán Viktor: Európa megtelt

Orbán Viktor: Európa megtelt

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. "

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

Megér­ke­zett a kor­mányfő Brüsszelbe a mi­nisz­ter­el­nöki csúcs­ta­lál­ko­zóra. A csúcs leg­fon­to­sabb kér­dése a be­ván­dor­lás lesz.

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Fel­ke­reste szö­vet­sé­ge­seit.

Ka­rá­csony Ger­gely, az MSZP-Pár­be­széd közös mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azért utaz­gat kül­földre, hogy meg­nyug­tassa be­ván­dor­lás­párti szö­vet­sé­ge­seit.

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált erre.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált arra, hogy hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok közé bújva nyo­mást gya­ko­rol­jon a be­ván­dor­lás­el­le­nes ma­gyar kor­mányra

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Hó­na­po­kon belül jön a dön­tés.

Brüs­szel pár hó­na­pon belül dön­teni akar a kö­te­lező be­te­le­pí­té­sek­ről, ez pedig a leg­több ma­gyar vá­rost és te­le­pü­lést érin­tené.

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Te­her­autó so­fő­rök hív­ták ki őket...

Egy te­her­autó-par­koló so­főr­jei hív­ták ki őket, mert már fél­tek a mig­rán­sok­tól, akik éjjel fel­mász­tak a ponyva alá.

Bevándorlókontinenst akar Brüsszel

Bevándorló-kontinenst akar Brüsszel

Az "eu­ró­pai egye­sült ál­la­mok" lét­re­jötte azt je­len­tené, hogy "ne­künk egy be­ván­dor­ló­kon­ti­nen­sünk lesz" be­ván­dor­ló­or­szággá tett Ma­gyar­or­szág­gal - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Az "eu­ró­pai egye­sült ál­la­mok" lét­re­jötte azt je­len­tené, hogy "ne­künk egy be­ván­dor­ló­kon­ti­nen­sünk lesz".

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Pénz­ről és a mig­rá­ci­ó­ról tár­gyal­nak.

A 2020 utáni uniós költ­ség­ve­tés kér­dé­sei sze­re­pel­nek a mai tár­gya­lá­so­kon. És nem mel­les­leg a mig­rá­ció ke­ze­lése.

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Vi­de­óüze­ne­tet tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, mi­előtt el­in­dult a brüsszeli EU-csúcs­ta­lál­ko­zóra.

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Mi­köz­ben az EU-ban a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Mi­köz­ben az EU-ban a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Brüsszelben irigylik a TEK-et

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Kö­ve­tendő pél­dá­nak tart­ják más, uniós or­szá­gok szá­mára is.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen - mondta Né­meth Szi­lárd.

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Nem vál­toz­ta­tunk a me­ne­kült­ügyi sza­bá­lyo­kon, nem akar­juk le­bon­tani a ha­tár­zá­rat.

Kész az új migránsszoftver: Számítógép küldi hozzánk kötelezően, ezrével a migránsokat?

Kész az új migránsszoftver: Számítógép küldi hozzánk kötelezően, ezrével a migránsokat?

Már a nyá­ron be akar­nak te­le­pí­teni hoz­zánk 10 ezer mig­ránst. Egye­lőre 200 ezer a felső határ. Egy szá­mí­tó­gép hozná a dön­té­se­ket. Kész a mig­ráns­szoft­ver!

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát.

Nem en­ged­he­tünk a zsa­ro­lás­nak, szá­munkra Ma­gyar­or­szág az első, és har­colni fo­gunk azok­kal szem­ben, akik meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte.

Orbán: A brüsszeli politikusok azt hiszik, egy birodalom középontjai

Orbán Viktor: A brüsszeli politikusok úgy viselkednek, mintha egy birodalom központja lennének

Nem lehet a vi­lág­nak úgy se­gí­teni, hogy tönk­re­tesszük a saját né­pün­ket - je­len­tette ki Orbán.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

Ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint, az ál­tala dik­tált ütem­ben ala­kul­nak a dol­gok.

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Na­gyon vál­to­za­to­sak a vé­le­mé­nyek!

Eu­rosz­kep­ti­ku­sok és europe­rek vitái szok­ták jel­le­mezni a kö­zös­ség min­den­nap­jait, de ennél sok­kal vál­to­za­to­sabb az uni­ó­ban élők vé­le­mé­nye.

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Az ál­ta­luk be­en­ge­dett mig­rán­so­kat azok­hoz akar­ják kül­deni, akik ebből nem kér­nek.

Az ál­ta­luk be­en­ge­dett mig­rán­so­kat azok­hoz akar­ják kül­deni, akik ebből nem kér­nek.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést.

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit és jól el­íté­lik Ma­gyar­or­szá­got - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket a be­ván­dor­lás­pár­tiak.

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket a be­ván­dor­lás­pár­tiak.

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

Már ezt is Brüsszel­ből irá­nyí­ta­nák...

An­to­nio Ta­jani, az Eu­ró­pai Par­la­ment el­nöke sze­rint meg kell dup­lázni az unió éves költ­ség­ve­té­sét.

Brutális pusztítás: összecsaptak a rendőrökkel a focihuligánok

Brutális pusztítás: összecsaptak a rendőrökkel a focihuligánok

Leg­alább 22 rendőr sé­rült meg, ami­kor a fo­ci­druk­ke­rek zúzni kezd­tek a bel­vá­ros­ban.

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést a mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték.

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést ere­de­ti­leg a Lí­bi­á­ban rab­szol­ga­ként síny­lődő mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték, de a rend ha­ma­ro­san fel­bom­lott.

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta a mig­ráns­kér­dés­sel kap­cso­lat­ban.

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta a mig­ráns­kér­dés­sel kap­cso­lat­ban.

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsu­zsa a sport­ból él.

Csisztu Zsu­zsa mos­ta­ná­ban leg­in­kább a sport­ból él. Tele a ha­tár­idő­nap­lója: a kö­vet­kező idő­szak­ban szá­mos kül­földi meg­hí­vás­nak tesz ele­get.

Ez végezhet az EU-val

Ez végezhet az Európai Unióval

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú tag­ál­la­mok szá­mára, azzal meg­ássa a kö­zös­ség sír­ját.

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú, EU-párti tag­ál­la­mok szá­mára, akkor azzal gya­kor­la­ti­lag meg is ássa a kö­zös­ség sír­ját - ál­lítja a len­gyel elnök.

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek
a migránsok

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata a kedd esti me­rény­let­kí­sér­let­nek a brüsszeli fő­pá­lya­ud­va­ron. Egy 35 éves férfit öltek meg,

Megfejtették a gigantikus belga pénisz titkát

Megfejtették a gigantikus belga pénisz titkát

Egy paj­zán brüsszeli graffi­tis ha­tal­mas férfi nemi szer­vet pin­gált az egyik ház fa­lára.

Egy paj­zán brüsszeli graffi­tis igen­csak vic­ces ked­vé­ben le­he­tett, ami­kor egy ha­tal­mas férfi nemi szer­vet pin­gált az egyik ház fa­lára.

Machetás nő támadt Brüsszelben!

Machetás nő támadt Brüsszelben!

Három já­ró­ke­lőt meg­se­be­sí­tett egy ámok­futó nő!

Újabb tá­ma­dás tör­tént Bel­gi­um­ban! Három já­ró­ke­lőt meg­se­be­sí­tett egy ámok­futó nő! a helyi hír­for­rá­sok sze­rint nem isz­lam­ista ter­ro­ris­tá­ról, hanem egy men­tá­li­san za­vart nőről van szó.

Nem semmi: a minimálbér duplájába kerül egy migráns ellátása

Nem semmi: a minimálbér duplájába kerül egy migráns ellátása

Há­rom­szori ét­ke­zés, or­vosi el­lá­tás, tisz­ta­sági cso­mag, ese­ten­ként köl­tő­pénz is jár a mig­rán­sok­nak.

Már a brüsszeli francia EP-képviselő is a magyaroknak szurkol

Már a brüsszeli francia EP-képviselő is a magyaroknak szurkol

Együtt szur­kol a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­réért két Eu­rópa par­la­menti kép­vi­selő.

Centiken múlt a magyar sérült élete

Centiken múlt a magyar sérült élete

Centiken múlt a brüsszeli robbantás egyik magyar sérültjének élete

Kra­hu­lecz Er­zsé­bet az első rep­téri rob­ban­tás­ban sé­rült meg.

Kra­hu­lecz Er­zsé­bet az első rob­ban­tás­ban sé­rült meg. Az ol­da­lán ta­lálta el egy tíz­cen­tis fém­da­rab, ami miatt el­esett.

Pánik Brüsszelben: "bombamellény van rajtam!"

Pánik Brüsszelben: "bombamellény van rajtam!"

Egy em­bert le­tar­tóz­tat­tak, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy me­rény­le­tet akart el­kö­vetni egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Egy em­bert le­tar­tóz­tat­tak, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy me­rény­le­tet akart el­kö­vetni egy brüsszeli be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt.

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

A ter­vek sze­rint Brüs­szel bír­ság­gal súj­taná a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat.

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Éppen musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy sofőr szán­dé­ko­san gá­zolt.

Musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy sofőr szán­dé­ko­san gá­zolt.

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

A Belga rend­őr­ség le­vél­ben fi­gyel­mez­tet a min­dig ve­szélyt je­lentő dzsi­ha­dis­tákra, akik a rep­té­ren dol­goz­nak.

A Belga rend­őr­ség le­vél­ben fi­gyel­mez­tet a min­dig ve­szélyt je­lentő dzsi­ha­dis­tákra, akik a rep­té­ren dol­goz­nak.

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Har­mincöt em­ber­élet, sok száz se­be­sült ál­do­zat múlt azon, hogy a belga ha­tó­sá­gok nem vet­ték ko­mo­lyan az FBI-t.

Vihar előtti csend Brüsszelben: meglépett a fehér ruhás terrorista

Vihar előtti csend Brüsszelben: meglépett a fehér ruhás terrorista

Újabb tá­ma­dást ké­szít elő az Isz­lám Állam, a belga fő­vá­ros­ban nyíl­tan to­bo­roz­nak har­co­so­kat a dzsi­ha­dis­ták.

Kiderült, hol készült merényletre az Iszlám Állam Brüsszelben

Kiderült, hol készült terrortámadásra az Iszlám Állam Brüsszelben

A belga kor­mány­fői hi­va­tal épü­le­tét áb­rá­zoló terv­raj­zo­kat is ta­lál­tak a ter­ro­ris­ták lap­top­ján.

A belga kor­mány­fői hi­va­tal épü­le­tét áb­rá­zoló fény­ké­pe­ket és terv­raj­zo­kat is ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok azon a szá­mí­tó­gé­pen, ame­lyet az előző heti brüsszeli me­rény­le­tek el­kö­ve­tő­i­nek bú­vó­he­lyén ta­lál­tak.

A brüsszeli öngyilkos merénylő öccse képviseli Belgiumot az olimpián

A brüsszeli öngyilkos merénylő öccse képviseli Belgiumot az olimpián

A 21 éves él­spor­toló "meg­szé­gye­nülve és le­sújtva" érzi magát.

A 21 éves él­spor­toló "meg­szé­gye­nülve és le­sújtva" érzi magát.

Hihetetlen: már tavaly tudtak a hatóságok a terroristák terveiről

Hihetetlen: már tavaly tudtak a hatóságok a terroristák terveiről

Egy görög hír­por­tál ér­te­sü­lése sze­rint.

A rend­őr­ség már ta­valy ja­nu­ár­ban ta­lált fel­jegy­zé­se­ket egy eset­le­ges brüsszeli re­pü­lő­téri me­rény­let­ről.

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Biz­ton­sági okok­ból el­ma­radt a tö­meg­ren­dez­vény.

Biz­ton­sági okok­ból el­ma­radt a "fé­le­lem el­leni" mot­tó­val meg­hir­de­tett utcai fel­vo­nu­lás a belga fő­vá­ros­ban. A tö­meg­ren­dez­vényt a keddi me­rény­le­tek ál­do­za­tai iránti szo­li­da­ri­tás­ból tar­tot­ták volna meg.