CÍMKE: 'brüsszel'

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a kor­mány csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­ter­vé­ről is.

FRISS HÍREK

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

A mi­nisz­ter­el­nök haj­nal­ban ké­szí­tett egy vi­deót Brüsszel­ben.

A mi­nisz­ter­el­nök haj­nal­ban ké­szí­tett egy vi­deót.

Orbán Viktor: Európa megtelt

Orbán Viktor: Európa megtelt

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

A kor­mányfő a brüsszeli csúcs­ta­lál­kozó előtt kül­dött vi­de­o­ü­ze­ne­tet.

A kor­mányfő a brüsszeli csúcs­ta­lál­kozó előtt kül­dött vi­de­o­ü­ze­ne­tet.

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Fel­ke­reste szö­vet­sé­ge­seit.

Ka­rá­csony Ger­gely, az MSZP-Pár­be­széd közös mi­nisz­ter­el­nök-je­löltje azért utaz­gat kül­földre, hogy meg­nyug­tassa be­ván­dor­lás­párti szö­vet­sé­ge­seit.

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Te­her­autó so­fő­rök hív­ták ki őket...

Egy te­her­autó-par­koló so­főr­jei hív­ták ki őket, mert már fél­tek a mig­rán­sok­tól, akik éjjel fel­mász­tak a ponyva alá.

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált erre.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált arra, hogy hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok közé bújva nyo­mást gya­ko­rol­jon a be­ván­dor­lás­el­le­nes ma­gyar kor­mányra

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Brüs­szel pár hó­na­pon belül dön­teni akar a kö­te­lező be­te­le­pí­té­sek­ről, ez pedig a leg­több ma­gyar vá­rost és te­le­pü­lést érin­tené.

Brüs­szel pár hó­na­pon belül dön­teni akar a kö­te­lező be­te­le­pí­té­sek­ről, ez pedig a leg­több ma­gyar vá­rost és te­le­pü­lést érin­tené, mert a kvóta or­szá­gon be­lüli szét­osz­tást is je­lent, és ez a nem­zet­közi pél­dák sze­rint rend­kí­vül sú­lyos helyi konflik­tu­so­kat okoz.

Bevándorlókontinenst akar Brüsszel

Bevándorló-kontinenst akar Brüsszel

Az "eu­ró­pai egye­sült ál­la­mok" lét­re­jötte azt je­len­tené, hogy "ne­künk egy be­ván­dor­ló­kon­ti­nen­sünk lesz" be­ván­dor­ló­or­szággá tett Ma­gyar­or­szág­gal - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Az "eu­ró­pai egye­sült ál­la­mok" lét­re­jötte azt je­len­tené, hogy "ne­künk egy be­ván­dor­ló­kon­ti­nen­sünk lesz".

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Pénz­ről és a mig­rá­ci­ó­ról tár­gyal­nak.

A 2020 utáni uniós költ­ség­ve­tés kér­dé­sei sze­re­pel­nek a mai tár­gya­lá­so­kon. És nem mel­les­leg a mig­rá­ció ke­ze­lése.

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Vi­de­óüze­ne­tet tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Vi­de­óüze­ne­tet tett fel a Fa­ce­book-ol­da­lára Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, mi­előtt el­in­dult a brüsszeli EU-csúcs­ta­lál­ko­zóra. Azt mondta, a mig­rá­ci­ó­val szem­ben szö­vet­sé­ge­sekre van szük­sé­günk, nem­csak itt­hon, hanem a nem­zet­közi tér­ben is.

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Mi­köz­ben az EU-ban a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Mi­köz­ben az EU-ban a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Brüsszelben irigylik a TEK-et

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Kö­ve­tendő pél­dá­nak tart­ják más, uniós or­szá­gok szá­mára is.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen - mondta Né­meth Szi­lárd.

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Nem vál­toz­ta­tunk a me­ne­kült­ügyi sza­bá­lyo­kon, nem akar­juk le­bon­tani a ha­tár­zá­rat.

Orbán: A brüsszeli politikusok azt hiszik, egy birodalom középontjai

Orbán Viktor: A brüsszeli politikusok úgy viselkednek, mintha egy birodalom központja lennének

Nem lehet a vi­lág­nak úgy se­gí­teni, hogy tönk­re­tesszük a saját né­pün­ket - je­len­tette ki Orbán.

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát.

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Hiába akarja ezt Brüs­szel.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, az ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint ala­kul­nak a dol­gok.

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Az ál­ta­luk be­en­ge­dett mig­rán­so­kat azok­hoz akar­ják kül­deni, akik ebből nem kér­nek.

Az ál­ta­luk be­en­ge­dett mig­rán­so­kat azok­hoz akar­ják kül­deni, akik ebből nem kér­nek.

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit és jól el­íté­lik Ma­gyar­or­szá­got - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Na­gyon vál­to­za­to­sak a vé­le­mé­nyek!

Eu­rosz­kep­ti­ku­sok és europe­rek vitái szok­ták jel­le­mezni a kö­zös­ség min­den­nap­jait, de ennél sok­kal vál­to­za­to­sabb az uni­ó­ban élők vé­le­mé­nye.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tés.

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést csü­tör­töki brüsszeli saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést ere­de­ti­leg a Lí­bi­á­ban rab­szol­ga­ként síny­lődő mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték.

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

Már ezt is Brüsszel­ből irá­nyí­ta­nák...

An­to­nio Ta­jani, az Eu­ró­pai Par­la­ment el­nöke sze­rint meg kell dup­lázni az unió éves költ­ség­ve­té­sét.

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az EP-kép­vi­se­lők.

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti kép­vi­se­lői. Frank Engel lu­xem­burgi po­li­ti­kus sze­rint a mig­rán­sok sokba ke­rül­nek, ami­hez a pén­ze­ket meg kell ta­lálni. Soros pél­dául üzem­anyag­adót ja­va­sol.

Brutális pusztítás: összecsaptak a rendőrökkel a focihuligánok

Brutális pusztítás: összecsaptak a rendőrökkel a focihuligánok

Leg­alább 22 rendőr sé­rült meg, ami­kor a fo­ci­druk­ke­rek zúzni kezd­tek.

Leg­alább 22 rendőr sé­rült meg, ami­kor a fo­ci­druk­ke­rek zúzni kezd­tek a bel­vá­ros­ban.

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta a mig­ráns­kér­dés­sel kap­cso­lat­ban.

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta a mig­ráns­kér­dés­sel kap­cso­lat­ban.

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

A Soros-terv­ről nyi­lat­ko­zott Orbán.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsu­zsa a sport­ból él.

Csisztu Zsu­zsa mos­ta­ná­ban leg­in­kább a sport­ból él. Tele a ha­tár­idő­nap­lója: a kö­vet­kező idő­szak­ban szá­mos kül­földi meg­hí­vás­nak tesz ele­get.

Ez végezhet az EU-val

Ez végezhet az Európai Unióval

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú tag­ál­la­mok szá­mára, azzal meg­ássa a kö­zös­ség sír­ját.

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú, EU-párti tag­ál­la­mok szá­mára, akkor azzal gya­kor­la­ti­lag meg is ássa a kö­zös­ség sír­ját - ál­lítja a len­gyel elnök.

Nem semmi: a minimálbér duplájába kerül egy migráns ellátása

Nem semmi: a minimálbér duplájába kerül egy migráns ellátása

Há­rom­szori ét­ke­zés, or­vosi el­lá­tás, tisz­ta­sági cso­mag, ese­ten­ként köl­tő­pénz is jár a mig­rán­sok­nak.

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

Megfejtették a gigantikus belga pénisz titkát

Megfejtették a gigantikus belga pénisz titkát

Egy paj­zán brüsszeli graffi­tis igen­csak vic­ces ked­vé­ben le­he­tett, ami­kor egy ha­tal­mas férfi nemi szer­vet pin­gált az egyik ház fa­lára.

Machetás nő támadt Brüsszelben!

Machetás nő támadt Brüsszelben!

Három já­ró­ke­lőt meg­se­be­sí­tett egy ámok­futó nő!

Újabb tá­ma­dás tör­tént Bel­gi­um­ban! Három já­ró­ke­lőt meg­se­be­sí­tett egy ámok­futó nő! a helyi hír­for­rá­sok sze­rint nem isz­lam­ista ter­ro­ris­tá­ról, hanem egy men­tá­li­san za­vart nőről van szó.

Már a brüsszeli francia EP-képviselő is a magyaroknak szurkol

Már a brüsszeli francia EP-képviselő is a magyaroknak szurkol

Együtt szur­kol a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­réért két Eu­rópa par­la­menti kép­vi­selő.

Együtt szur­kol a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­réért két Eu­rópa par­la­menti kép­vi­selő.

Pánik Brüsszelben: "bombamellény van rajtam!"

Pánik Brüsszelben: "bombamellény van rajtam!"

Egy em­bert le­tar­tóz­tat­tak, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy me­rény­le­tet akart el­kö­vetni egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Egy em­bert le­tar­tóz­tat­tak, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy me­rény­le­tet akart el­kö­vetni egy brüsszeli be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

A ter­vek sze­rint Brüs­szel bír­ság­gal súj­taná a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat.

Centiken múlt a magyar sérült élete

Centiken múlt a magyar sérült élete

Centiken múlt a brüsszeli robbantás egyik magyar sérültjének élete

Kra­hu­lecz Er­zsé­bet az első rep­téri rob­ban­tás­ban sé­rült meg.

Kra­hu­lecz Er­zsé­bet az első rob­ban­tás­ban sé­rült meg. Az ol­da­lán ta­lálta el egy tíz­cen­tis fém­da­rab, ami miatt el­esett.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát - írta a La Libre Bel­gi­que belga na­pi­lap in­ter­ne­tes ki­adása.

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Éppen musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy sofőr szán­dé­ko­san gá­zolt.

Musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy sofőr szán­dé­ko­san gá­zolt.

Kiderült, hol készült terrortámadásra az Iszlám Állam Brüsszelben

Kiderült, hol készült terrortámadásra az Iszlám Állam Brüsszelben

A belga kor­mány­fői hi­va­tal épü­le­tét áb­rá­zoló fény­ké­pe­ket és terv­raj­zo­kat is ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok a ter­ro­ris­ták szá­mí­tó­gé­pén.

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Har­mincöt em­ber­élet, sok száz se­be­sült ál­do­zat múlt azon, hogy a belga ha­tó­sá­gok nem vet­ték ko­mo­lyan az FBI-t.

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

A Belga rend­őr­ség nyílt le­vél­ben fi­gyel­mez­tet a még min­dig ha­tal­mas ve­szélyt je­lentő dzsi­ha­dis­tákra, akik a rep­té­ren dol­goz­nak.

A Belga rend­őr­ség nyílt le­vél­ben fi­gyel­mez­tet a még min­dig ha­tal­mas ve­szélyt je­lentő dzsi­ha­dis­tákra, akik tö­me­gé­vel dol­goz­hat­nak a brüsszeli re­pü­lő­té­ren.

Vihar előtti csend Brüsszelben: meglépett a fehér ruhás terrorista

Vihar előtti csend Brüsszelben: meglépett a fehér ruhás terrorista

Újabb tá­ma­dást ké­szít elő az Isz­lám Állam a belga fő­vá­ros­ban.

Újabb tá­ma­dást ké­szít elő az Isz­lám Állam, a belga fő­vá­ros­ban nyíl­tan to­bo­roz­nak har­co­so­kat a dzsi­ha­dis­ták. Több jel is arra utal, hogy újabb csa­pás érhet békés pol­gá­ro­kat.

A brüsszeli öngyilkos merénylő öccse képviseli Belgiumot az olimpián

A brüsszeli öngyilkos merénylő öccse képviseli Belgiumot az olimpián

A 21 éves él­spor­toló "meg­szé­gye­nülve és le­sújtva" érzi magát.

A 21 éves él­spor­toló "meg­szé­gye­nülve és le­sújtva" érzi magát.

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Biz­ton­sági okok­ból el­ma­radt a "fé­le­lem el­leni" mot­tó­val meg­hir­de­tett utcai fel­vo­nu­lás a belga fő­vá­ros­ban.

Hihetetlen: már tavaly tudtak a hatóságok a terroristák terveiről

Hihetetlen: már tavaly tudtak a hatóságok a terroristák terveiről

Egy görög hír­por­tál ér­te­sü­lése sze­rint.

A rend­őr­ség már ta­valy ja­nu­ár­ban ta­lált fel­jegy­zé­se­ket egy eset­le­ges brüsszeli re­pü­lő­téri me­rény­let­ről.

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki rész­vé­tü­ket.

Az egész világ fel­boly­dult, ami­kor kedd reg­gel sú­lyos ter­ror­tá­ma­dás érte a belga fő­vá­rost. A hazai hí­res­sé­gek a Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki együtt­ér­zé­sü­ket.

Újabb robbanás Brüsszelben!

Újabb robbanás Brüsszelben!

A brüsszeli Scha­er­beek nevű ne­gyed­ben egy rend­őr­ségi raz­zia során, a tel­jes kör­nyé­ket le­zár­ták! Az egy­sé­gek éppen egy ma­gán­la­kásba ha­tol­tak be.

A brüsszeli Scha­er­beek nevű ne­gyed­ben egy rend­őr­ségi raz­zia során, a tel­jes kör­nyé­ket le­zár­ták! Az egy­sé­gek éppen egy ma­gán­la­kásba ha­tol­tak be.

Őrizetbe vették a brüsszeli öngyilkos merénylő segítőjét

Őrizetbe vették a brüsszeli öngyilkos merénylő segítőjét

Egy ha­tal­mas tás­kát ci­pelt.

A metró biz­ton­sági ka­me­rái rög­zí­tet­ték, ahogy egy ha­tal­mas tás­kát ci­pelt az ön­gyil­kos me­rény­le­tet el­kö­vető Khalid el-Bak­ra­oui mel­lett .

Tavaly óta tudta a belga rendőrség Ablesdam búvóhelyének címét

Tavaly óta tudta a belga rendőrség Ablesdam búvóhelyének címét

De­cem­ber ele­jén már sze­re­pelt a cím egy bi­zal­maMeg­előz­hető lett volna a brüsszeli tra­gé­dia?

Kiderült, mi volt az Iszlám Állam célja a brüsszeli robbantásokkal

Kiderült, mi volt az Iszlám Állam célja a brüsszeli robbantásokkal

A me­rény­le­tek cél­pont­jai rész­ben ame­ri­kai ál­lam­pol­gá­rok le­het­tek.

A me­rény­le­tek cél­pont­jai rész­ben ame­ri­kai ál­lam­pol­gá­rok le­het­tek.

Ez a titokzatos férfi a brüsszeli terror negyedik gyanúsítottja

Egy titokzatos férfi a brüsszeli terror negyedik gyanúsítottja

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók már egy ne­gye­dik, rej­té­lyes férfi­ről szól­nak...

Sok a rej­tély a brüsszeli re­pü­lő­téri me­rény­let körül. Ami biz­tos, a három gya­nú­sí­tott közül ket­ten fel­rob­ban­tot­ták ma­gu­kat. A har­ma­dik ter­ro­ris­tát még min­dig ke­re­sik a rend­őrök, a leg­fris­sebb in­for­má­ciók azon­ban egy rej­té­lyes férfi­ről is szól­nak...

Tíz nap alatt három terrortámadást úszott meg

Tíz nap alatt három terrortámadást úszott meg

Sze­ren­csés ember egy belga fo­cista: az utóbbi na­po­kat a "tűz­vo­nal­ban" töl­tötte, de egy­szer sem esett baja.

Ritka sze­ren­csés­nek mond­hatja magát egy belga fo­cista. Rendre ott volt, ahol a ter­ror­ak­ciók tör­tén­tek, de nem esett baja.

Csoda Brüsszelben! Három terrortámadást is túlélt a 19 éves fiú!

Csoda Brüsszelben! Három terrortámadást is túlélt a 19 éves fiú!

El­ké­pesztő sze­ren­cséje van annak az ame­ri­kai fi­a­tal­nak, aki már három ter­ror­tá­ma­dást élt túl.

Brüsszel: Súlyos állapotban a terrorakcióban sérült magyar férfi

Súlyos állapotban a brüsszeli robbantásban megsérült magyar férfi

Ál­la­pota sú­lyo­sabb, mint gon­dol­ták, a lépét is ki kel­lett venni. Fe­le­sége és ba­rá­tai ag­gód­nak.

3 éves ikerpár édesanyja az első azonosított áldozat Brüsszelben

3 éves ikerpár édesanyja az első azonosított áldozat Brüsszelben

Alig 24 óra telt el a teg­napi ter­ror­cse­lek­mény el­kö­ve­tése óta.

Alig 24 óra telt el a teg­napi ter­ror­cse­lek­mény el­kö­ve­tése óta, máris kez­de­nek nap­vi­lá­got látni a sze­mé­lyes tra­gé­diák. Az ál­do­za­to­kat kez­dik azo­no­sí­tani, a sé­rül­te­kért pedig to­vábbra is imád­koz­nak.

A brüsszeli merényletek miatt aggódtak Nagy Adriért

A brüsszeli merényletek miatt aggódtak Nagy Adriért

A Jóban Rossz­ban so­ro­zat Betty Ta­na­ki­sát ala­kító Nagy Adri nem­rég Bel­gi­umba uta­zott.

A Jóban Rossz­ban so­ro­zat Betty Ta­na­ki­sát ala­kító Nagy Adri nem­rég Bel­gi­umba uta­zott.

Ez a férfi lehet a brüsszeli terror fő gyanúsítottja!

Ez a férfi lehet a brüsszeli terror fő gyanúsítottja!

2013-ban lé­pett be az Isz­lám Ál­lamba.

Svájci ér­te­sü­lé­sek sze­rint az eddig 34 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő, össze­han­golt ak­ciók mö­gött egy 24 éves férfi áll­hat.

Videofelvételek a brüsszeli merényletekről

Videofelvételek a brüsszeli merényletekről

Több videó is ké­szült a keddi ter­ror­ról.

Több videó is ké­szült a kedd reg­geli brüsszeli ter­ror­cse­lek­mé­nyek­ről, me­lye­ket a hely­szí­nen, szem­ta­núk ké­szí­tet­tek. Ezek közül mu­ta­tunk né­há­nyat.

Brüsszeli terrortámadások: merénylet a labdarúgás ellen is

Brüsszeli terror: merénylet a labdarúgás ellen is

El­ma­radó edzé­sek és meccsek, meg­vál­to­zott hely­szí­nek. A rob­ban­tá­sok ha­tás­sal van­nak a sport leg­jobb­ja­ira is. Ve­szély­ben C. Ro­nal­dóék mér­kő­zése is.

Gépfegyveres tűzpárbaj Brüsszelben: több rendőr megsérült!

Gépfegyveres tűzpárbaj Brüsszelben: több rendőr megsérült!

A belga rend­őr­ség a ta­valy no­vem­beri pá­ri­zsi tá­ma­dá­sok ki­ter­ve­lőit és az Isz­lám Állam zsol­do­sait ke­resi.

Rejtélyes papír esett ki az elfogott terrorista nadrágjából!

Rejtélyes papír esett ki az elfogott terrorista nadrágjából!

Láz­ban tartja a vi­lá­got a kis cetli.

Napok óta láz­ban tartja a vi­lá­got az a gya­nús cetli, ami Salah Ab­des­lam el­fo­gá­sa­kor esett ki az egyik me­rénylő nad­rág­szá­rá­ból.

Kiderült, mit akar elérni Magyarország az EU-csúcson!

Kiderült, mit akar elérni Magyarország az EU-csúcson!

Orbán Vik­tor ha­tá­ro­zot­tan fo­gal­maz.

A ma­gyar kor­mány célja, hogy ki­zá­ró­lag ön­kén­tes ala­pon tör­tén­jen bár­mi­fajta me­ne­kült­csere vagy be­te­le­pí­tés.

Európai terrorveszély: újabb gyanúsítottat fogtak el Brüsszelben

Európai terrorveszély: újabb gyanúsítottat fogtak el

Csü­tör­tök vir­ra­dóra újabb gya­nú­sí­tot­tat vet­tek őri­zetbe a belga ha­tó­sá­gok Brüs­szel Mo­len­beek ne­gye­dé­ben.

Csü­tör­tök vir­ra­dóra újabb gya­nú­sí­tot­tat vet­tek őri­zetbe a ha­tó­sá­gok Brüs­szel Mo­len­beek ne­gye­dé­ben.

Orbán Viktor Brüsszelben beszélt az Ákos ügyről

Orbán Viktor Brüsszelben beszélt az Ákos ügyről

Nem ért egyet a Te­le­kom dön­té­sé­vel.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sem hagyta szó nél­kül, hogy a Te­le­kom fel­bon­totta a szer­ző­dé­sét Ko­vács Ákos­sal az éne­kes bot­rányt okozó ki­je­len­té­sei miatt.

Terrorveszély miatt Brüsszelben elmarad a szilveszter!

Terrorveszély miatt Brüsszelben elmarad a szilveszter!

Nem lesz tű­zi­já­ték és sem­mi­lyen vá­rosi ün­nep­ség az év utolsó nap­ján.

Brüsszel­ben tö­röl­ték a szil­vesz­teri bu­li­kat. Nem lesz tű­zi­já­ték és sem­mi­lyen vá­rosi ün­nep­ség az év utolsó nap­ján. A ha­tó­sá­gok olyan in­for­má­ciók bir­to­kába ju­tot­tak, amik alap­ján le kel­lett mon­dani a ren­dez­vé­nye­ket.

Fegyveresek, páncélautók vigyáznak a brüsszeliek életére

Fegyveresek, páncélautók vigyáznak a brüsszeliek életére

A kor­mány biz­tos in­for­má­ci­ó­kat ka­pott arról, hogy a pá­ri­zsi­hoz ha­sonló me­rény­let ké­szü­lő­dik...

"A magyar kerítést le kell rombolni!"

Horvát elnök: A magyar kerítést le kell rombolni

Zoran Mi­lano­vic is részt vett a teg­napi, rend­kí­vüli EU-s csúcs­ta­lál­ko­zón.

Zoran Mi­lano­vic is részt vett a teg­napi, rend­kí­vüli eu­ró­pai uniós csúcs­ta­lál­ko­zón, ahol új­ság­írók­nak úgy fo­gal­ma­zott, hogy a ma­gyar ke­rí­tést le kell rom­bolni.

Gyorsított eljárás Brüsszelben a menekültek miatt

Gyorsított eljárás Brüsszelben a menekültek miatt

Ki­de­rül, mennyi tá­mo­ga­tást adnak.

Jövő héten hét­főn be­je­lent­he­tik, hogy mennyi tá­mo­ga­tást ad Brüs­szel Ma­gyar­or­szág­nak a me­ne­kült­kér­dés ren­de­zé­sére.