CÍMKE: 'brüsszel'

Brüsszelben irigylik a TEK-et

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Kö­ve­tendő pél­dá­nak tart­ják más, uniós or­szá­gok szá­mára.

Kö­ve­tendő pél­dá­nak tart­ják más, uniós or­szá­gok szá­mára.

FRISS HÍREK

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Nem vál­toz­ta­tunk a me­ne­kült­ügyi sza­bá­lyo­kon, marad a ha­tár­zár.

Nem vál­toz­ta­tunk a me­ne­kült­ügyi sza­bá­lyo­kon, nem akar­juk le­bon­tani a ha­tár­zá­rat.

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát.

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte.

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Úgy hír­lik, a ne­heze most jön. Eu­rópa erős ál­la­mai csak azért is ke­resz­tül akar­ják eről­tetni az aka­ra­tu­kat.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint ala­kul­nak a dol­gok.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint, az ál­tala dik­tált ütem­ben ala­kul­nak a dol­gok.

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit, majd el­íté­lik ha­zán­kat...

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit, majd kö­zö­sen el­íté­lik ha­zán­kat...

Mi jöhet még? Brüsszel betiltaná a gíroszt és a lángost

Mi jöhet még? Brüsszel betiltaná a gíroszt és a lángost

Ve­szély­ben a rán­tott hús és a fánk is?

Ma­gyar­or­szá­gon bár­kit meg­kér­de­zünk, til­ta­ko­zik, hogy az Eu­ró­pai Unió egy toll­vo­nás­sal be­til­taná a gír­oszt (török nevén dön­ert).

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Az üzem­anyag­adót Soros ta­lálta ki.

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti kép­vi­se­lői.

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Eu­rosz­kep­ti­ku­sok és europe­rek vitái szok­ták jel­le­mezni a kö­zös­ség min­den­nap­jait, de ennél sok­kal vál­to­za­to­sabb az uni­ó­ban élők vé­le­mé­nye.

Eu­rosz­kep­ti­ku­sok és europe­rek vitái szok­ták jel­le­mezni a kö­zös­ség min­den­nap­jait, de egy friss ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy va­ló­já­ban ennél sok­kal vál­to­za­to­sabb az uni­ó­ban élők vé­le­mé­nye.

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést a mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték.

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést ere­de­ti­leg a Lí­bi­á­ban rab­szol­ga­ként síny­lődő mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték, de a rend ha­ma­ro­san fel­bom­lott.

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

An­to­nio Ta­jani, az Eu­ró­pai Par­la­ment el­nöke sze­rint meg kell dup­lázni az unió éves költ­ség­ve­té­sét.

An­to­nio Ta­jani, az Eu­ró­pai Par­la­ment el­nöke sze­rint meg kell dup­lázni az unió éves költ­ség­ve­té­sét.

Brutális pusztítás: összecsaptak a rendőrökkel a focihuligánok

Brutális pusztítás: összecsaptak a rendőrökkel a focihuligánok

Leg­alább 22 rendőr sé­rült meg, ami­kor a fo­ci­druk­ke­rek zúzni kezd­tek a bel­vá­ros­ban.

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta a mi­nisz­ter­el­nök a mig­ráns­kér­dés­sel kap­cso­lat­ban.

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

A Soros-terv­ről nyi­lat­ko­zott Orbán.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

Megfejtették a gigantikus belga pénisz titkát

Megfejtették a gigantikus belga pénisz titkát

Egy paj­zán brüsszeli graffi­tis igen­csak vic­ces ked­vé­ben le­he­tett, ami­kor egy ha­tal­mas férfi nemi szer­vet pin­gált az egyik ház fa­lára.

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

A tévés mos­ta­ná­ban leg­in­kább a sport­ból él, és ez ren­ge­teg fel­adat­tal jár.

A tévés mos­ta­ná­ban leg­in­kább a sport­ból él, és ez ren­ge­teg fel­adat­tal jár. Ugya­n­ak­kor csep­pet sem pa­nasz­ko­dik, él­vezi a ki­hí­vá­so­kat.

Ez végezhet az EU-val

Ez végezhet az Európai Unióval

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú tag­ál­la­mok szá­mára, azzal meg­ássa a kö­zös­ség sír­ját.

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú, EU-párti tag­ál­la­mok szá­mára, akkor azzal gya­kor­la­ti­lag meg is ássa a kö­zös­ség sír­ját - ál­lítja a len­gyel elnök.

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

Machetás nő kaszabolt járókelőket Brüsszelben!

Machetás nő kaszabolt járókelőket Brüsszelben!

Újabb tá­ma­dás tör­tént Bel­gi­um­ban! Három já­ró­ke­lőt meg­se­be­sí­tett egy ámok­futó nő!

Újabb tá­ma­dás tör­tént Bel­gi­um­ban! Három já­ró­ke­lőt meg­se­be­sí­tett egy ámok­futó nő!

A minimálbér duplájába kerül egy migráns ellátása

A minimálbér duplájába kerül egy migráns ellátása

Há­rom­szori ét­ke­zés, or­vosi el­lá­tás, tisz­ta­sági cso­mag, ese­ten­ként köl­tő­pénz is jár...

Há­rom­szori ét­ke­zés, or­vosi el­lá­tás, tisz­ta­sági cso­mag, ese­ten­ként köl­tő­pénz is jár...

Pánik Brüsszelben: "robbanómellény van rajtam!"

Pánik Brüsszelben: "robbanómellény van rajtam!"

Egy em­bert le­tar­tóz­tat­tak...

Egy em­bert le­tar­tóz­tat­tak, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy me­rény­le­tet akart el­kö­vetni egy brüsszeli be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt.

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Már a brüsszeli francia EP-képviselő is a magyaroknak szurkol

Már a brüsszeli francia EP-képviselő is a magyaroknak szurkol

Együtt szur­kol a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­réért két Eu­rópa par­la­menti kép­vi­selő.

Együtt szur­kol a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­réért két Eu­rópa par­la­menti kép­vi­selő.

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

Bír­ság­gal súj­ta­nák a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat.

Bír­ság­gal súj­ta­nák a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat.

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Szán­dé­ko­san gá­zolt.

Éppen musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy fehér autót ve­zető férfi el­gá­zolt egy musz­lim vi­se­let­ben sé­táló nőt.

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

A rend­őr­ség le­vél­ben fi­gyel­mez­tet.

A Belga rend­őr­ség nyílt le­vél­ben fi­gyel­mez­tet a még min­dig ha­tal­mas ve­szélyt je­lentő dzsi­ha­dis­tákra, akik tö­me­gé­vel dol­goz­hat­nak a brüsszeli re­pü­lő­té­ren.

Centiken múlt a brüsszeli robbantás egyik magyar sérültjének élete

Centiken múlt a brüsszeli robbantás egyik magyar sérültjének élete

Centiken múlt a brüsszeli robbantás egyik magyar sérültjének élete

Kra­hu­lecz Er­zsé­bet az első rob­ban­tás­ban sé­rült meg.

Kra­hu­lecz Er­zsé­bet az első rob­ban­tás­ban sé­rült meg. Az ol­da­lán ta­lálta el egy tíz­cen­tis fém­da­rab, ami miatt el­esett, és fel sem tu­dott állni. Ezért úszta meg élve a má­so­dik rob­ban­tást.

Kiderült, hol készült merényletre az Iszlám Állam Brüsszelben

Kiderült, hol készült terrortámadásra az Iszlám Állam Brüsszelben

A belga kor­mány­fői hi­va­tal épü­le­tét áb­rá­zoló terv­raj­zo­kat is ta­lál­tak a ter­ro­ris­ták lap­top­ján.

A belga kor­mány­fői hi­va­tal épü­le­tét áb­rá­zoló fény­ké­pe­ket és terv­raj­zo­kat is ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok azon a szá­mí­tó­gé­pen, ame­lyet az előző heti brüsszeli me­rény­le­tek el­kö­ve­tő­i­nek bú­vó­he­lyén ta­lál­tak.

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Har­mincöt em­ber­élet, sok száz se­be­sült ál­do­zat múlt ezen.

A belga ha­tó­sá­gok nem vet­ték ko­mo­lyan az FBI egy hét­tel ko­rábbi fi­gyel­mez­te­té­sét.

Vihar előtti csend Brüsszelben: meglépett a fehér ruhás terrorista

Vihar előtti csend Brüsszelben: meglépett a fehér ruhás terrorista

Újabb tá­ma­dást ké­szít elő az Isz­lám Állam, a belga fő­vá­ros­ban nyíl­tan to­bo­roz­nak har­co­so­kat a dzsi­ha­dis­ták.

A brüsszeli öngyilkos merénylő öccse képviseli Belgiumot az olimpián

A brüsszeli öngyilkos merénylő öccse képviseli Belgiumot az olimpián

A 21 éves él­spor­toló "meg­szé­gye­nülve és le­sújtva" érzi magát bátyja tette miatt, de spor­to­lói kar­ri­er­jét nem haj­landó fel­adni.

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Biz­ton­sági okok­ból el­ma­radt a "fé­le­lem el­leni" mot­tó­val meg­hir­de­tett utcai fel­vo­nu­lás a belga fő­vá­ros­ban.

Őrizetbe vették a brüsszeli öngyilkos merénylő segítőjét

Őrizetbe vették a brüsszeli öngyilkos merénylő segítőjét

Egy ha­tal­mas tás­kát ci­pelt.

A metró biz­ton­sági ka­me­rái rög­zí­tet­ték, ahogy egy ha­tal­mas tás­kát ci­pelt az ön­gyil­kos me­rény­le­tet el­kö­vető Khalid el-Bak­ra­oui mel­lett .

Hihetetlen: már tavaly tudtak a hatóságok a terroristák terveiről

Hihetetlen: már tavaly tudtak a hatóságok a terroristák terveiről

A rend­őr­ség már ta­valy ja­nu­ár­ban ta­lált fel­jegy­zé­se­ket egy eset­le­ges brüsszeli re­pü­lő­téri me­rény­let­ről.

A rend­őr­ség már ta­valy ja­nu­ár­ban ta­lált fel­jegy­zé­se­ket egy eset­le­ges brüsszeli re­pü­lő­téri me­rény­let­ről.

Újabb robbanás Brüsszelben!

Újabb robbanás Brüsszelben!

A Scha­er­beek ne­gyed­ben egy raz­zia során, a tel­jes kör­nyé­ket le­zár­ták!

A brüsszeli Scha­er­beek nevű ne­gyed­ben egy rend­őr­ségi raz­zia során, a tel­jes kör­nyé­ket le­zár­ták!

Tavaly óta tudta a belga rendőrség Ablesdam búvóhelyének címét

Tavaly óta tudta a belga rendőrség Ablesdam búvóhelyének címét

De­cem­ber ele­jén már sze­re­pelt a cím egy bi­zal­mas je­len­tés­ben.

De­cem­ber ele­jén már sze­re­pelt a cím egy bi­zal­mas je­len­tés­ben.

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

Az egész világ fel­boly­dult, ami­kor kedd reg­gel sú­lyos ter­ror­tá­ma­dás érte a belga fő­vá­rost.

A 34 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő, össze­han­golt me­rény­let a hazai sztár­vi­lá­got is mé­lyen meg­rázta, a hí­res­sé­gek a Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki együtt­ér­zé­sü­ket.

Így emlékezik a világ a brüsszeli terror áldozataira

Így emlékezik a világ a brüsszeli terror áldozataira

Belga szí­nek­ben úsz­tak a vá­ro­sok.

Gyer­tya­gyúj­tás­sal és vi­rág­ko­szo­rúk­kal em­lé­kez­tek vi­lág­szerte a keddi brüsszeli rob­ban­tá­sos me­rény­le­tek ha­lá­los ál­do­za­ta­ira.

Ez a titokzatos férfi a brüsszeli terror negyedik gyanúsítottja

Ez a titokzatos férfi a brüsszeli terror negyedik gyanúsítottja

Egy ter­ro­ris­tát még min­dig ke­res­nek a rend­őrök, a leg­fris­sebb in­for­má­ciók azon­ban már egy ne­gye­dik férfi­ről is szól­nak...

Kiderült, mi volt az Iszlám Állam célja a brüsszeli robbantásokkal

Kiderült, mi volt az Iszlám Állam célja a brüsszeli robbantásokkal

A me­rény­le­tek cél­pont­jai rész­ben ame­ri­kai ál­lam­pol­gá­rok le­het­tek.

A me­rény­le­tek cél­pont­jai rész­ben ame­ri­kai ál­lam­pol­gá­rok le­het­tek, őket akar­ták meg­tá­madni - vé­le­ke­dett a wa­shing­toni kong­resszus egy fel­de­rí­tési ügyek­ben il­le­té­kes kép­vi­se­lője.

Miért éppen Brüsszel? Melyik ország lesz a következő?

Miért éppen Brüsszel? Melyik ország lesz a következő?

Min­denki ta­lál­gat: mi lehet a ter­ro­ris­ták kö­vet­kező cél­pontja?

Min­denki ta­lál­gat: mi lehet a ter­ro­ris­ták kö­vet­kező cél­pontja?

Tíz nap alatt három terrortámadást úszott meg

Tíz nap alatt három terrortámadást úszott meg

Sze­ren­csés­nek mond­hatja magát.

Sze­ren­csés em­ber­nek mond­hatja magát egy belga fo­cista. Az utóbbi na­pok­ban rendre ott volt, ahol a ter­ror­ak­ciók tör­tén­tek, de nem esett baja.

3 éves ikerpár édesanyja az első azonosított áldozat Brüsszelben

3 éves ikerpár édesanyja az első azonosított áldozat Brüsszelben

Alig 24 óra telt el a teg­napi ter­ror­cse­lek­mény el­kö­ve­tése óta, máris kez­de­nek nap­vi­lá­got látni a sze­mé­lyes tra­gé­diák.

Megtaláltuk a brüsszeli terror fő gyanúsítottját! A Keletinél állt a tömegben!

Megtaláltuk a brüsszeli terror fő gyanúsítottját! A Keletinél állt a tömegben!

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kan­tunk.

A ter­ro­ris­tá­ról úgy tudni, hogy a mig­rán­sok közé ve­gyülve tért vissza Bel­gi­umba, Ma­gyar­or­szá­gon ke­resz­tül. A Ri­post most egy meg­döb­bentő fo­tóra buk­kant, amin nagy va­ló­szí­nű­ség­gel a férfi lát­ható.

Csoda Brüsszelben! Három terrortámadást is túlélt a 19 éves fiú!

Csoda Brüsszelben! Három terrortámadást is túlélt a 19 éves fiú!

El­ké­pesztő sze­ren­cséje van az ame­ri­kai Mason Wells­nek.

El­ké­pesztő sze­ren­cséje van annak az ame­ri­kai fi­a­tal­nak, aki ugyan meg­sé­rült a ször­nyű brüsszeli rob­ban­tá­sok­kor, mégis túl­élte a me­rény­le­tet. Ki­de­rült, ez már a har­ma­dik olyan ter­ro­rista akció volt, amit ép bőr­rel meg­úszott.

Súlyos állapotban a brüsszeli robbantásban megsérült magyar férfi

Súlyos állapotban a brüsszeli robbantásban megsérült magyar férfi

Ki kel­lett venni lépét. Fe­le­sége és ba­rá­tai na­gyon ag­gód­nak érte.

Ki kel­lett venni lépét. Fe­le­sége és ba­rá­tai na­gyon ag­gód­nak érte.

A brüsszeli merényletek miatt aggódtak Nagy Adriért

A brüsszeli merényletek miatt aggódtak Nagy Adriért

Nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

A Jóban Rossz­ban so­ro­zat Betty Ta­na­ki­sát ala­kító Nagy Adri nem­rég Bel­gi­umba uta­zott.

Ez a férfi lehet a brüsszeli terror fő gyanúsítottja!

Ez a férfi lehet a brüsszeli terror fő gyanúsítottja!

2013-ban lé­pett be az Isz­lám Ál­lamba.

Svájci ér­te­sü­lé­sek sze­rint az eddig 34 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő, össze­han­golt ak­ciók mö­gött egy 24 éves férfi áll­hat.

Rejtélyes papír esett ki az elfogott terrorista nadrágjából!

Rejtélyes papír esett ki az elfogott terrorista nadrágjából!

Láz­ban tartja a vi­lá­got a kis cetli.

Napok óta láz­ban tartja a vi­lá­got az a gya­nús cetli, ami Salah Ab­des­lam el­fo­gá­sa­kor esett ki az egyik me­rénylő nad­rág­szá­rá­ból.

Videofelvételek a brüsszeli merényletekről

Videofelvételek a brüsszeli merényletekről

Több videó is ké­szült a kedd reg­geli brüsszeli ter­ror­cse­lek­mé­nyek­ről, me­lye­ket szem­ta­núk ké­szí­tet­tek.

Több videó is ké­szült a kedd reg­geli brüsszeli ter­ror­cse­lek­mé­nyek­ről, me­lye­ket a hely­szí­nen, szem­ta­núk ké­szí­tet­tek.

Brüsszeli terrortámadások: merénylet a labdarúgás ellen is

Brüsszeli terror: merénylet a labdarúgás ellen is

El­ma­radó edzé­sek és meccsek, meg­vál­to­zott hely­szí­nek. A rob­ban­tá­sok ha­tás­sal van­nak a sport leg­jobb­ja­ira is. Ve­szély­ben C. Ro­nal­dóék mér­kő­zése is.

Brüsszelben megtámadtak egy metróvonalat is

Két helyen is robbantottak Brüsszelben, megtámadtak egy metróvonalat

Nem­csak a re­pü­lő­té­ren, hanem egy uniós in­téz­mé­nyek kö­ze­lé­ben lévő met­ró­ál­lo­má­son is rob­ban­tás volt.

Kiderült, mit akar elérni Magyarország az EU-csúcson!

Kiderült, mit akar elérni Magyarország az EU-csúcson!

A ma­gyar kor­mány célja, hogy ki­zá­ró­lag ön­kén­tes ala­pon tör­tén­jen bár­mi­fajta me­ne­kült­csere vagy be­te­le­pí­tés.

A ma­gyar kor­mány célja, hogy ki­zá­ró­lag ön­kén­tes ala­pon tör­tén­jen bár­mi­fajta me­ne­kült­csere vagy be­te­le­pí­tés.

Gépfegyveres tűzpárbaj Brüsszelben: több rendőr megsérült!

Gépfegyveres tűzpárbaj Brüsszelben: több rendőr megsérült!

A belga rend­őr­ség a ta­valy no­vem­beri pá­ri­zsi tá­ma­dá­sok ki­ter­ve­lőit ke­resi.

A belga rend­őr­ség a ta­valy no­vem­beri pá­ri­zsi tá­ma­dá­sok ki­ter­ve­lőit és az Isz­lám Állam zsol­do­sait ke­resi.

Európai terrorveszély: újabb gyanúsítottat fogtak el Brüsszelben

Európai terrorveszély: újabb gyanúsítottat fogtak el Brüsszelben

Csü­tör­tök vir­ra­dóra újabb gya­nú­sí­tot­tat vet­tek őri­zetbe a belga ha­tó­sá­gok Brüs­szel Mo­len­beek ne­gye­dé­ben.

Terrorveszély miatt Brüsszelben elmarad a szilveszter!

Terrorveszély miatt Brüsszelben elmarad a szilveszter!

Tö­röl­ték a szil­vesz­teri bu­li­kat.

Nem lesz tű­zi­já­ték és sem­mi­lyen vá­rosi ün­nep­ség. A ha­tó­sá­gok olyan in­for­má­ciók bir­to­kába ju­tot­tak, amik alap­ján le kel­lett mon­dani a ren­dez­vé­nye­ket.

Luxusterepjáróval hajtott a villamosalagútba: Brüsszel nagyja lebénult!

Luxusterepjáróval hajtott a villamosalagútba: Brüsszel nagyja lebénult!

A leg­tisz­tes­sé­ge­sebb so­főr­rel is meg­esik, hogy oly­kor meg­szegi a sza­bá­lyo­kat. Egy po­fát­lan sofőr vi­szont úgy pró­bálta meg le­rö­vi­dí­teni útját, hogy a vil­la­mos alag­út­jába haj­tott.

"A magyar kerítést le kell rombolni"

Horvát elnök: A magyar kerítést le kell rombolni

A hor­vát kor­mányfő is részt vett a teg­napi EU-csú­cson.

Zoran Mi­lano­vic is részt vett a teg­napi, rend­kí­vüli eu­ró­pai uniós csúcs­ta­lál­ko­zón.

Gyorsított eljárás Brüsszelben a menekültek miatt

Gyorsított eljárás Brüsszelben a menekültek miatt

Jövő héten hét­főn be­je­lent­he­tik, hogy mennyi tá­mo­ga­tást ad Brüs­szel Ma­gyar­or­szág­nak.