CÍMKE: 'brüsszel'

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik.

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik, nincs olyan glo­bá­lis ki­hí­vás, amely ne érin­tené mind­két föld­részt egy­szerre.

Szíjjártó Péter: keménynek kell maradnunk

Szíjjártó Péter: keménynek kell maradnunk

A mig­rá­ciós nyo­más nem eny­hül, el­len­ke­ző­leg, fo­lya­ma­to­san erő­sö­dik.

A brüsszeli ellenzéki akció Soros EP-kampányának a része

A brüsszeli ellenzéki akció Soros EP-kampányának része

Brüsszel­ben együtt tün­tet a ma­gyar el­len­zék Ju­dith Sar­gen­ti­ni­vel, Soros György egyik leg­fon­to­sabb em­be­ré­vel.

Brüsszel­ben együtt tün­tet a ma­gyar el­len­zék Ju­dith Sar­gen­ti­ni­vel, Soros György egyik leg­fon­to­sabb em­be­ré­vel.

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Újhelyi újra Magyarország ellen tüntet

Ked­den Brüsszel­ben együtt tün­tet­nek a ma­gyar el­len­zéki pár­tok és Ju­dith Sar­gen­tini zöld­párti EP kép­vi­selő.

Ked­den Brüsszel­ben együtt tün­tet­nek a ma­gyar el­len­zéki pár­tok és Ju­dith Sar­gen­tini, hol­land zöld­párti eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­selő.

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

Lövések dördültek a híres brüsszeli étteremben, ezt mondja a rendőrség

A szent­este előtti dél­előtt hal­lat­szot­tak lö­vé­sek az egyik leg­hí­re­sebb ét­te­rem­nél.

Tüntetni csak békésen szabad

Tüntetni csak békésen szabad

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője ked­den Brüsszel­ben.

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője ked­den Brüsszel­ben.

Brüsszel cenzúrázza a magyar kormányt

Brüsszel cenzúrázza a magyar kormányt

Guy Ver­hofs­tadt és tár­sai azt hi­szik, bár­mit meg­te­het­nek a ma­gya­rok­kal.

Guy Ver­hofs­tadt és tár­sai bár­mit meg­te­het­nek a ma­gya­rok­kal, de Ma­gyar­or­szág nem tehet sem­mit Ver­hofs­tadt­tal. Meg­ál­lí­tot­ták a ma­gyar üze­ne­tet hor­dozó te­her­au­tót és le­sze­det­ték a pla­ká­tot.

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg.

Egyes for­rá­sok sze­rint a me­rénylő azt ki­ál­totta, hogy "Allah akbar!" A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg Brüs­szel köz­pont­já­ban kedd reg­gel.

Orbán Viktor: viharos körülmények között sikerült visszavernünk a támadást

Orbán Viktor: viharos körülmények között sikerült visszavernünk a támadást

Brüsszel­ből je­lent­ke­zett Orbán Vik­tor.

A brüsszeli mi­nisz­ter­el­nöki csúcs egyik szü­ne­té­ben ké­szí­tett vi­deót Orbán Vik­tor, amit fel is töl­tött a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei.

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Eu­ró­pai Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei.

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta

Orbán Viktor maga ment ki a reptérre. Útközben ezt mondta

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt. Videó.

Brüsszelbe in­dult ma dél­előtt a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök. A meg­be­szé­lé­sek fő té­mája, hogy ki és ho­gyan védje meg az eu­ró­pai ha­tá­ro­kat. Videó.

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Az Isz­lám nevű párt ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat ígér az isz­lám hi­tűek szá­mára.

Amit a részeges Juncker művelt néhány órája, arra nincsenek szavak

Amit a részeges Juncker művelt néhány órája, arra nincsenek szavak

Mintha csak egy idét­len szi­pust lát­nánk a hülye gye­re­kek ta­lál­ko­zó­ján.

Mintha csak egy idét­len szi­pust lát­nánk a hülye gye­re­kek ta­lál­ko­zó­ján. Fejbe vag­dossa és le­smárja, aki éppen az út­jába kerül. A két­ség­te­le­nül jól ne­velt Mer­kel ar­cára is kiül a döb­be­net, no de azért egy arc­izma sem rez­dül.

Orbán: a határőrizet jogáról nem mondunk le

Orbán: a határőrizet jogáról nem mondunk le

A kor­mányfő a par­la­ment őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó­nap­ján tar­tott be­szé­det.

A kor­mányfő a par­la­ment őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó­nap­ján tar­tott be­szé­dé­ben sú­lyos, tör­té­nelmi hi­bá­nak ne­vezte azt, hogy az eu­ró­pai elit nem tudta az Eu­ró­pai Unión belül tar­tani a bri­te­ket és kívül tar­tani a mig­rán­so­kat.

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Ju­dith Sar­gen­tini olyan ma­gyar és kül­földi mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták­kal ta­lál­ko­zott Brüsszel­ben, akik a be­ván­dor­lás­párti spe­ku­láns ál­lás­pont­ját kép­vi­se­lik és Ma­gyar­or­szág el­íté­lé­séért lob­biz­nak. Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Orbán álmosan,de mosolyogva hajnali 4.41-kor kijött a tárgyalóteremből

Orbán álmosan,de mosolyogva hajnali 4.41-kor kijött a tárgyalóteremből

Az egész éj­sza­kát vé­gig­tár­gyal­ták Brüsszel­ben. Ki nyerte a csa­tát az Eu­ró­pai Uniót láz­ban tartó mig­ráns­ügy­ben?

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Kvótaügyben nem lesz alku Brüsszelben

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök is részt vesz az EU-csú­cson Brüsszel­ben. A kor­mány­fők ta­lál­ko­zó­ján a mig­rá­ció lesz a leg­fon­to­sabb téma, és egyre töb­ben tá­mo­gat­ják a ma­gyar ál­lás­pon­tot.

Orbán Viktor: Európa megtelt

Orbán Viktor: Európa megtelt

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. "

"Mig­rán­so­kat nem en­ge­dünk és nem fo­ga­dunk be. Ha Eu­rópa meg­telt, akkor véd­jük meg a ha­tá­rait!" - mondta a kor­mányfő az Eu­ró­pai Nép­párt ve­ze­tő­ségi ülé­sén, Brüsszel­ben.

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Trükkös: Így hozzák be a hátsó kapun a migránsokat, bármi áron

Gyak­ran kilóg a lóláb. Mint pél­dául most.

Bár már kissé vissza­fo­got­tab­ban kom­mu­ni­kál­nak "mig­ráns­ügy­ben", gyak­ran kilóg a lóláb.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a kor­mány csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­ter­vé­ről is.

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

Orbán Viktor hajnalban jelentkezett Brüsszelből: A Beatles híres dalát idézte

A mi­nisz­ter­el­nök haj­nal­ban ké­szí­tett egy vi­deót Brüsszel­ben, a Be­at­les-dalt idézve.

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

Orbán Viktor: Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak

A kor­mányfő a brüsszeli csúcs­ta­lál­kozó előtt kül­dött vi­de­o­ü­ze­ne­tet.

A kor­mányfő a brüsszeli csúcs­ta­lál­kozó előtt kül­dött vi­de­o­ü­ze­ne­tet.

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Be­ván­dor­lás­párti szö­vet­sé­ge­seit nyug­tat­gatta: rá szá­mít­hat­nak, ha a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvóta vég­re­haj­tá­sá­ról van szó - je­len­tette ki Hol­lik Ist­ván or­szág­gyű­lési kép­vi­selő.

Szö­vet­sé­ge­seit nyug­tat­gatta: rá szá­mít­hat­nak, ha a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvóta vég­re­haj­tá­sá­ról van szó.

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Hó­na­po­kon belül jön a dön­tés.

Brüs­szel pár hó­na­pon belül dön­teni akar a kö­te­lező be­te­le­pí­té­sek­ről, ez pedig a leg­több ma­gyar vá­rost és te­le­pü­lést érin­tené.

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Te­her­autó so­fő­rök hív­ták ki őket...

Egy te­her­autó-par­koló so­főr­jei hív­ták ki őket, mert már fél­tek a mig­rán­sok­tól, akik éjjel fel­mász­tak a ponyva alá.

Orbán Viktor is megosztotta Deutsch Tamás videóját a brüsszeli migránskerületről

Orbán Viktor is megosztotta Deutsch Tamás videóját a brüsszeli migránskerületről

A Brüs­szel Mo­len­beek vá­ros­ré­szé­ben for­ga­tott kisfil­men Deutsch Tamás EP-kép­vi­selő be­mu­tatja, ho­gyan lett a vá­ros­rész a dzsi­ha­dista ter­ro­ris­ták köz­pontja. A vi­deót a kor­mányfő is meg­osz­totta Fa­ce­book-ol­da­lán

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Brüsszel beavatkozik a kampányba

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált arra, hogy hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok közé bújva nyo­mást gya­ko­rol­jon a be­ván­dor­lás­el­le­nes ma­gyar kor­mányra.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb al­kal­mat ta­lált arra, hogy hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok közé bújva nyo­mást gya­ko­rol­jon a kor­mányra.

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre.

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Brüsszel bevándorlókontinenst akar

Brüsszel bevándorlókontinenst akar

Az "eu­ró­pai egye­sült ál­la­mok" lét­re­jötte azt je­len­tené, hogy "ne­künk egy be­ván­dor­ló­kon­ti­nen­sünk lesz" be­ván­dor­ló­or­szággá tett Ma­gyar­or­szág­gal.

Az "eu­ró­pai egye­sült ál­la­mok" lét­re­jötte azt je­len­tené, hogy "ne­künk egy be­ván­dor­ló­kon­ti­nen­sünk lesz" be­ván­dor­ló­or­szággá tett Ma­gyar­or­szág­gal - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mián, az Igaz­ság­ügyi zseb­tör­vény­tár című ki­ad­vány be­mu­ta­tó­ján.

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Az unió ter­ve­zett re­formja, a 2020 utáni uniós költ­ség­ve­tés kér­dé­sei sze­re­pel­nek a mai tár­gya­lá­so­kon. És nem mel­les­leg a mig­rá­ció ke­ze­lése.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár­ral is ta­lál­ko­zott a brüsszeli EU-csúcs előtt. Az unió ter­ve­zett re­formja, a 2020 utáni uniós költ­ség­ve­tés kér­dé­sei sze­re­pel­nek a mai tár­gya­lá­so­kon. És nem mel­les­leg a mig­rá­ció ke­ze­lése.

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szövetségeseket toboroz Orbán, csúcsra jár a miniszterelnök - videó

Szö­vet­sé­ge­sekre van szük­sé­günk a nem­zet­közi tér­ben is.

Szö­vet­sé­ge­sekre van szük­sé­günka nem­zet­közi tér­ben is.

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Egyre töb­ben al­sza­nak az ut­cá­kon.

Mi­köz­ben az EU-ban fo­lya­ma­to­san a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a belga po­li­ti­ku­sok va­ló­já­ban a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Brüsszelben irigylik a TEK-et

Brüsszelben irigykedve tekintenek a TEK-re

Kö­ve­tendő pél­dá­nak tart­ják más, uniós or­szá­gok szá­mára is.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) nem kis mér­ték­ben járul hozzá, hogy ma Ma­gyar­or­szág Eu­rópa egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb or­szága le­hes­sen - mondta Né­meth Szi­lárd.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte.

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Nem vál­toz­ta­tunk a me­ne­kült­ügyi sza­bá­lyo­kon, marad a ha­tár­zár.

Nem vál­toz­ta­tunk a me­ne­kült­ügyi sza­bá­lyo­kon, nem akar­juk le­bon­tani a ha­tár­zá­rat.

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Orbán Viktor: Nem engedhetünk a zsarolásnak, harcolni fogunk

Meg akar­ják vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa ke­resz­tény iden­ti­tá­sát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Hiába akarja ezt Brüs­szel.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, az ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint ala­kul­nak a dol­gok.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést.

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit és jól el­íté­lik Ma­gyar­or­szá­got - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

A mig­rán­so­kat azok­hoz akar­ják kül­deni, akik ebből nem kér­nek.

Úgy hír­lik, a ne­heze most jön. Eu­rópa erős ál­la­mai csak azért is ke­resz­tül akar­ják eről­tetni az aka­ra­tu­kat. Az ál­ta­luk be­en­ge­dett mig­rán­so­kat azok­hoz akar­ják kül­deni, akik ebből nem kér­nek.

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Kiderült: így gondolkodunk az EU-ról

Eu­rosz­kep­ti­ku­sok és europe­rek vitái szok­ták jel­le­mezni a kö­zös­ség min­den­nap­jait.

Eu­rosz­kep­ti­ku­sok és europe­rek vitái szok­ták jel­le­mezni a kö­zös­ség min­den­nap­jait, de ennél sok­kal vál­to­za­to­sabb az uni­ó­ban élők vé­le­mé­nye.

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Az üzem­anyag­adót Soros ta­lálta ki.

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti kép­vi­se­lői.

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

Vízágyús oszlatás Brüsszelben, helikoptereket is bevetettek

A bé­kés­nek in­dult tün­te­tést ere­de­ti­leg a Lí­bi­á­ban rab­szol­ga­ként síny­lődő mig­rán­sok hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sára szer­vez­ték.

Mi jöhet még? Brüsszel betiltaná a gíroszt és a lángost

Mi jöhet még? Brüsszel betiltaná a gíroszt és a lángost

A lán­gos vagy a ránt­ott­hús is ve­szélybe kerül egy brüsszeli ötlet miatt...

Ma­gyar­or­szá­gon bár­kit meg­kér­de­zünk, til­ta­ko­zik, hogy az Eu­ró­pai Unió egy toll­vo­nás­sal be­til­taná a gír­oszt (török nevén dön­ert), mert ál­lí­tó­lag túl sok fosz­fá­tot tar­tal­maz. Fel­me­rül a kér­dés: akkor a dön­er­nél/gír­osz­nál jóval több fosz­fort tar­tal­mazó kólát miért nem merik bán­tani a brüsszeli bü­rok­ra­ták?

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

Felháborító: uniós adót vetnének ki a magyar emberekre is

An­to­nio Ta­jani, az Eu­ró­pai Par­la­ment el­nöke sze­rint meg kell dup­lázni az unió éves költ­ség­ve­té­sét.

An­to­nio Ta­jani, az Eu­ró­pai Par­la­ment el­nöke sze­rint meg kell dup­lázni az unió éves költ­ség­ve­té­sét. A ve­zető po­li­ti­kus ezért azt ja­va­solja, hogy ve­zes­se­nek be az em­be­rek szá­mára egy új eu­ró­pai uniós adót.

Brutális pusztítás: összecsaptak a rendőrökkel a focihuligánok

Brutális pusztítás: összecsaptak a rendőrökkel a focihuligánok

Leg­alább 22 rendőr sé­rült meg, ami­kor a fo­ci­druk­ke­rek zúzni kezd­tek.

Leg­alább 22 rendőr sé­rült meg, ami­kor a fo­ci­druk­ke­rek zúzni kezd­tek a bel­vá­ros­ban.

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta a mi­nisz­ter­el­nök a mig­ráns­kér­dés­sel kap­cso­lat­ban.

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

A Soros-terv­ről nyi­lat­ko­zott Orbán.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsuzsa elhagyja Magyarországot

Csisztu Zsu­zsa a sport­ból él.

Csisztu Zsu­zsa mos­ta­ná­ban leg­in­kább a sport­ból él. Tele a ha­tár­idő­nap­lója: a kö­vet­kező idő­szak­ban szá­mos kül­földi meg­hí­vás­nak tesz ele­get.

Machetás nő támadt Brüsszelben!

Machetás nő támadt Brüsszelben!

Három já­ró­ke­lőt meg­se­be­sí­tett egy ámok­futó nő!

Újabb tá­ma­dás tör­tént Bel­gi­um­ban! Három já­ró­ke­lőt meg­se­be­sí­tett egy ámok­futó nő! a helyi hír­for­rá­sok sze­rint nem isz­lam­ista ter­ro­ris­tá­ról, hanem egy men­tá­li­san za­vart nőről van szó.

Ez végezhet az Európai Unióval

Ez végezhet az EU-val

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú, EU-párti tag­ál­la­mok szá­mára, akkor azzal gya­kor­la­ti­lag meg is ássa a kö­zös­ség sír­ját - ál­lítja a len­gyel elnök.

Ha Brüs­szel elit klu­bot ala­kít ki az erő­sebb gaz­da­ságú, EU-párti tag­ál­la­mok szá­mára, akkor azzal meg is ássa a kö­zös­ség sír­ját - ál­lítja a len­gyel elnök.

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

Megfejtették a gigantikus belga pénisz titkát

Megfejtették a gigantikus belga pénisz titkát

Egy paj­zán brüsszeli graffi­tis igen­csak vic­ces ked­vé­ben le­he­tett, ami­kor egy ha­tal­mas férfi nemi szer­vet pin­gált az egyik ház fa­lára.

A minimálbér duplájába kerül egy migráns ellátása

A minimálbér duplájába kerül egy migráns ellátása

Há­rom­szori ét­ke­zés, or­vosi el­lá­tás, tisz­ta­sági cso­mag, ese­ten­ként köl­tő­pénz is jár...

Há­rom­szori ét­ke­zés, or­vosi el­lá­tás, tisz­ta­sági cso­mag, ese­ten­ként köl­tő­pénz is jár...

Már a brüsszeli francia EP-képviselő is a magyaroknak szurkol

Már a brüsszeli francia EP-képviselő is a magyaroknak szurkol

Együtt szur­kol a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­réért két Eu­rópa par­la­menti kép­vi­selő.

Együtt szur­kol a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­réért két Eu­rópa par­la­menti kép­vi­selő.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt.

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

A ter­vek sze­rint Brüs­szel bír­ság­gal súj­taná a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat.

Pánik Brüsszelben: "bombamellény van rajtam!"

Pánik Brüsszelben: "robbanómellény van rajtam!"

Egy em­bert le­tar­tóz­tat­tak, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy me­rény­le­tet akart el­kö­vetni egy brüsszeli be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Egy em­bert le­tar­tóz­tat­tak, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy me­rény­le­tet akart el­kö­vetni egy brüsszeli be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. Ő maga ér­te­sí­tette a ha­tó­sá­go­kat a korai órák­ban. A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint nem volt az el­fo­gott férfi­nál rob­ba­nó­esz­köz.

Centiken múlt a brüsszeli robbantás egyik magyar sérültjének élete

Centiken múlt a brüsszeli robbantás egyik magyar sérültjének élete

Centiken múlt a brüsszeli robbantás egyik magyar sérültjének élete

Kra­hu­lecz Er­zsé­bet az első rob­ban­tás­ban sé­rült meg.

Kra­hu­lecz Er­zsé­bet az első rob­ban­tás­ban sé­rült meg. Az ol­da­lán ta­lálta el egy tíz­cen­tis fém­da­rab.

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

A rend­őr­ség le­vél­ben fi­gyel­mez­tet.

A Belga rend­őr­ség nyílt le­vél­ben fi­gyel­mez­tet a még min­dig ha­tal­mas ve­szélyt je­lentő dzsi­ha­dis­tákra, akik tö­me­gé­vel dol­goz­hat­nak a brüsszeli re­pü­lő­té­ren.

Kiderült, hol készült terrortámadásra az Iszlám Állam Brüsszelben

Kiderült, hol készült terrortámadásra az Iszlám Állam Brüsszelben

A belga kor­mány­fői hi­va­tal épü­le­tét áb­rá­zoló fény­ké­pe­ket és terv­raj­zo­kat is ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok a ter­ro­ris­ták szá­mí­tó­gé­pén.

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy sofőr szán­dé­ko­san el­gá­zolt egy nőt.

Éppen musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy fehér autót ve­zető férfi el­gá­zolt egy ha­gyo­má­nyos musz­lim vi­se­let­ben sé­táló nőt.

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Erre nincs mentség: megakadályozhatták volna a brüsszeli robbantásokat

Nem vet­ték ko­mo­lyan az FBI egy hét­tel ko­rábbi fi­gyel­mez­te­té­sét.

Har­mincöt em­ber­élet, sok száz se­be­sült ál­do­zat sorsa múlt azon, hogy a belga ha­tó­sá­gok nem vet­ték ko­mo­lyan az FBI egy hét­tel ko­rábbi fi­gyel­mez­te­té­sét, akik in­for­má­ci­ó­kat adták át a ké­sőbbi rob­bantó el-Bak­ra­oui test­vé­rek­ről.

Vihar előtti csend Brüsszelben: meglépett a fehér ruhás terrorista

Vihar előtti csend Brüsszelben: meglépett a fehér ruhás terrorista

Újabb tá­ma­dást ké­szít elő az Isz­lám Állam a belga fő­vá­ros­ban.

Újabb tá­ma­dást ké­szít elő az Isz­lám Állam, a belga fő­vá­ros­ban nyíl­tan to­bo­roz­nak har­co­so­kat.

A brüsszeli öngyilkos merénylő öccse képviseli Belgiumot az olimpián

A brüsszeli öngyilkos merénylő öccse képviseli Belgiumot az olimpián

A 21 éves él­spor­toló "meg­szé­gye­nülve és le­sújtva" érzi magát bátyja tette miatt, de spor­to­lói kar­ri­er­jét nem haj­landó fel­adni.

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Biz­ton­sági okok­ból el­ma­radt a "fé­le­lem el­leni" mot­tó­val meg­hir­de­tett utcai fel­vo­nu­lás a belga fő­vá­ros­ban.

Hihetetlen: már tavaly tudtak a hatóságok a terroristák terveiről

Hihetetlen: már tavaly tudtak a hatóságok a terroristák terveiről

Egy görög hír­por­tál ér­te­sü­lése sze­rint.

A rend­őr­ség már ta­valy ja­nu­ár­ban ta­lált fel­jegy­zé­se­ket egy eset­le­ges brüsszeli re­pü­lő­téri me­rény­let­ről.

Tavaly óta tudta a belga rendőrség Ablesdam búvóhelyének címét

Tavaly óta tudta a belga rendőrség Ablesdam búvóhelyének címét

De­cem­ber ele­jén már sze­re­pelt a cím egy bi­zal­maMeg­előz­hető lett volna a brüsszeli tra­gé­dia?

Ebben hibáztak nagyot a titkosszolgálatok, ezért van előnyben az Iszlám Állam

Ebben hibáztak nagyot a titkosszolgálatok, ezért van előnyben az Iszlám Állam

Nagy lé­pés­hát­rány­ban van­nak a tit­kos­szol­gá­la­tok Brüsszel­ben.

Nagy lé­pés­hát­rány­ban van­nak a tit­kos­szol­gá­la­tok Brüsszel­ben.

Újabb robbanás Brüsszelben!

Újabb robbanás Brüsszelben!

A Scha­er­beek ne­gyed­ben egy raz­zia során, a tel­jes kör­nyé­ket le­zár­ták!

A brüsszeli Scha­er­beek nevű ne­gyed­ben egy rend­őr­ségi raz­zia során, a tel­jes kör­nyé­ket le­zár­ták!

Őrizetbe vették a brüsszeli öngyilkos merénylő segítőjét

Őrizetbe vették a brüsszeli öngyilkos merénylő segítőjét

Egy ha­tal­mas tás­kát ci­pelt.

A metró biz­ton­sági ka­me­rái rög­zí­tet­ték, ahogy egy ha­tal­mas tás­kát ci­pelt az ön­gyil­kos me­rény­le­tet el­kö­vető Khalid el-Bak­ra­oui mel­lett .

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

Az egész világ fel­boly­dult, ami­kor kedd reg­gel sú­lyos ter­ror­tá­ma­dás érte a belga fő­vá­rost.

A 34 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő, össze­han­golt me­rény­let a hazai sztár­vi­lá­got is mé­lyen meg­rázta, a hí­res­sé­gek a Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki együtt­ér­zé­sü­ket.

Kiderült, mi volt az Iszlám Állam célja a brüsszeli robbantásokkal

Kiderült, mi volt az Iszlám Állam célja a brüsszeli robbantásokkal

A me­rény­le­tek cél­pont­jai rész­ben ame­ri­kai ál­lam­pol­gá­rok le­het­tek.

A me­rény­le­tek cél­pont­jai rész­ben ame­ri­kai ál­lam­pol­gá­rok le­het­tek.

Ez a titokzatos férfi a brüsszeli terror negyedik gyanúsítottja

Ez a titokzatos férfi a brüsszeli terror negyedik gyanúsítottja

Egy ter­ro­ris­tát még min­dig ke­res­nek a rend­őrök, a leg­fris­sebb in­for­má­ciók azon­ban már egy ne­gye­dik férfi­ről is szól­nak...

Miért éppen Brüsszel? Melyik ország lesz a következő?

Miért éppen Brüsszel? Melyik ország lesz a következő?

Min­denki ta­lál­gat: mi lehet a ter­ro­ris­ták kö­vet­kező cél­pontja?

Így emlékezik a világ a brüsszeli terror áldozataira

Így emlékezik a világ a brüsszeli terror áldozataira

Gyer­tya­gyúj­tás­sal és vi­rág­ko­szo­rúk­kal em­lé­kez­tek vi­lág­szerte a keddi brüsszeli rob­ban­tá­sos me­rény­le­tek ha­lá­los ál­do­za­ta­ira.

Gyer­tya­gyúj­tás­sal és vi­rág­ko­szo­rúk­kal em­lé­kez­tek vi­lág­szerte a keddi brüsszeli rob­ban­tá­sos me­rény­le­tek ha­lá­los ál­do­za­ta­ira. A nagy­vá­ro­sok ne­ve­ze­tes­sé­gei a belga zászló szí­ne­i­ben úsz­tak, a zász­ló­kat fél­ár­bocra en­ged­ték.

3 éves ikerpár édesanyja az első azonosított áldozat Brüsszelben

3 éves ikerpár édesanyja az első azonosított áldozat Brüsszelben

Alig 24 óra telt el a teg­napi ter­ror­cse­lek­mény el­kö­ve­tése óta, máris kez­de­nek nap­vi­lá­got látni a sze­mé­lyes tra­gé­diák.

Csoda Brüsszelben! Három terrortámadást is túlélt a 19 éves fiú!

Csoda Brüsszelben! Három terrortámadást is túlélt a 19 éves fiú!

El­ké­pesztő sze­ren­cséje van annak az ame­ri­kai fi­a­tal­nak, aki már három ter­ror­tá­ma­dást élt túl.

Tíz nap alatt három terrortámadást úszott meg

Tíz nap alatt három terrortámadást úszott meg

Ritka sze­ren­csés em­ber­nek mond­hatja magát egy belga fo­cista. Rendre ott volt, ahol a ter­ror­ak­ciók tör­tén­tek, de nem esett baja.

Ritka sze­ren­csés em­ber­nek mond­hatja magát egy belga fo­cista. AZ utóbbi na­pok­ban rendre ott volt, ahol a ter­ror­ak­ciók tör­tén­tek, de neki nem esett baja.