Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok csatárkiválósága

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok csatárkiválósága

A lab­da­rúgó a Flu­mi­nen­sé­ben és a Va­len­ci­á­ban is on­totta a gó­lo­kat. A vá­lo­ga­tott­ban is re­me­kelt.

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre, aki­nél csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak.

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre, aki­nél csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak. A le­le­mé­nyes nő eze­ket akarta csem­pé­szetre hasz­nálni.

Leomlott a zagytározó gátja, sokan meghaltak, rengetegen eltűntek

Leomlott a zagytározó gátja, sokan meghaltak, rengetegen eltűntek

Le­ál­lí­tot­ták a men­tést, pedig több száz ember he­ver­het az iszap­ára­dat alatt.

Le­ál­lí­tot­ták a men­tést, pedig több száz ember he­ver­het az iszap­ára­dat alatt Bra­zí­li­á­ban.

Villámcsapástól lett rosszul a pályán egy fiatal focista

Villámcsapástól lett rosszul a pályán egy fiatal focista

Ijesztő je­le­net ját­szó­dott le a bra­zil után­pót­lás-baj­nok­ság egyik mér­kő­zé­sén.

Nem fújta le idő­ben a meccset a bíró. Ijesztő je­le­net ját­szó­dott le a bra­zil után­pót­lás-baj­nok­ság egyik "vi­ha­ros" mér­kő­zé­sén.

Brazíliának sem tetszik - kiléptek az ENSZ migránspaktumából

Brazíliának sem tetszik - kiléptek az ENSZ migránspaktumából

Hi­va­ta­lo­san is ki­lé­pett az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ból Bra­zí­lia.

Az új elnök sza­va­tartó: hi­va­ta­lo­san is ki­lé­pett az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ból Bra­zí­lia.

Az izraeli miniszterelnökkel tárgyalt Orbán Viktor Brazíliában

Az izraeli miniszterelnökkel tárgyalt Orbán Viktor Brazíliában

Orbán Vik­tor a V4-Iz­rael csúcs­ról és a biz­ton­ság­po­li­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ről is tár­gyalt Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu­val.

Orbán Viktor részt vett a brazil elnök beiktatási ünnepségén

Orbán Viktor részt vett a brazil elnök nagyszabású beiktatási ünnepségén

Le­tette a hi­va­tali esküt ked­den a par­la­ment­ben Jair Bol­so­naro, Bra­zí­lia jobb­ol­dali el­nöke.

Brazília sem kér a migránsokból

Brazília sem kér a migránsokból

Bra­zí­lia kilép az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ból. Ezt helyi hi­va­ta­los for­rá­sok sze­rint Jair Bol­so­naro újon­nan be­ik­ta­tott bra­zil elnök je­lezte Bra­zi­lia­vá­ros­ban..

Bra­zí­lia kilép az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ból. Ezt helyi hi­va­ta­los for­rá­sok sze­rint Jair Bol­so­naro újon­nan be­ik­ta­tott bra­zil elnök a Bra­zí­lia­vá­ros­ban tar­tóz­kodó Mike Pom­peo ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter­nek je­lezte. Bol­so­naro tá­jé­koz­tatta Pom­peót, hogy vissza­vonja Bra­zí­lia csat­la­ko­zá­sát a Mig­rá­ci­ó­ról szóló Glo­bá­lis Me­gál­la­po­dás­hoz

Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet

Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ja­nuár el­se­jén Jair Bol­so­naro meg­vá­lasz­tott bra­zil elnök be­ik­ta­tá­sán vesz részt.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ja­nuár el­se­jén Jair Bol­so­naro meg­vá­lasz­tott bra­zil elnök be­ik­ta­tá­sán vesz részt.

Forró, meztelenül fekszik a kádban a nagymellű modell

Forró képek, meztelenül fekszik a kádban a nagymellű modell

Vi­vi­ane imádja mu­to­gatni a tes­tét.

Vi­vi­ane Bor­din imádja a világ elé tárni bá­jait. A bol­dog­sága akkor lenne tel­jes, ha Ney­mar is felfi­gyelne rá.

Brazília sem hódol be, nemet mondtak a migrációs paktumra

Brazília sem hódol be, nemet mondtak a migrációs paktumra

A dél-ame­ri­kai or­szág sze­rint az ENSZ cso­magja nem meg­fe­lelő a prob­lé­mák ke­ze­lé­sére.

A dél-ame­ri­kai or­szág sze­rint az ENSZ cso­magja nem meg­fe­lelő a prob­lé­mák ke­ze­lé­sére.

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. A cikk­ben lát­ható vi­deót csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Fényes nappal gázolták el a szolgálatot teljesítő rendőrt! - videó

Fényes nappal gázolták el a szolgálatot teljesítő rendőrt! - videó

Egy­ből el­kezd­ték ül­dözni a vét­kes so­főrt.

Egy­ből el­kezd­ték ül­dözni a vét­kes so­főrt, akit pár ut­cá­val ké­sőbb le is tar­tóz­tat­tak.

Lángokban áll a város, kiűzték a migránsokat a helyiek

Lángokban áll a város, kiűzték a migránsokat a helyiek

Ne­ki­es­tek a be­ván­dor­lók­nak.

A he­lyiek ne­ki­es­tek a be­ván­dor­lók­nak, a hol­mi­ju­kat fel­gyúj­tot­ták.

Lázadnak Neymar ellen, ezzel végleg elvágta magát

Lázadnak Neymar ellen, ezzel végleg elvágta magát

Vissza­felé sült el Ney­mar val­lo­mása.

Vissza­felé sült el Ney­mar val­lo­mása. To­vább ron­tott a hely­ze­tén a Paris Saint-Ger­main bra­zil fo­cis­tája.

Neymar változni szeretne, nagyon szenved a vb óta

Neymar változni szeretne, nagyon szenved a vb óta

Őszin­tén val­lott a bra­zil fo­cista.

Őszin­tén val­lott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon tör­tén­tek­ről a bra­zil fo­cista, akit ren­ge­teg kri­tika ért.

Rémálom, olyat videóztak egy istállóban, amit sose lett volna szabad

Rémálom, olyat videóztak egy istállóban, amit sose lett volna szabad

Sok­kot kap­tak a hely­bé­liek, ami­kor meg­lát­ták a nem­rég szü­le­tett pél­dányt.

Bankot robbantott Neymar, ettől mindenki megdöbbent

Bankot robbantott Neymar, ettől mindenki megdöbbent

A bra­zil fut­ball­sztár pó­ke­re­zés­sel mú­latta az időt, a végén nem kevés pénz­zel me­he­tett haza.

A bra­zil fut­ball­sztár pó­ke­re­zés­sel mú­latta az időt, a végén nem kevés pénz­zel me­he­tett haza.

Neymarnál betelt a pohár, reagált a fetrengésekre

Neymarnál betelt a pohár, reagált a fetrengésekre

A fet­ren­gé­sei miatt tá­mad­ják.

Ney­mart a fet­ren­gé­sei miatt fog­ják em­le­getni az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság kap­csán.

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

35 év után ol­dó­dott meg a kü­lö­nös kö­rül­mé­nyek kö­zött köddé vált 513-as járat rej­té­lye.

Ez tényleg durva: páros lábbal szálltak bele Neymarba

Ez tényleg durva: páros lábbal szálltak bele Neymarba

A bra­zi­lok ki­esé­ses után a me­xi­kó­iak sztárja szólt be a PSG já­té­ko­sá­nak. Na­gyon vár­ha­tott már erre a pil­la­natra.

A bra­zi­lok ki­esé­ses után a me­xi­kó­iak sztárja szólt be a PSG já­té­ko­sá­nak. Na­gyon vár­ha­tott már erre a pil­la­natra.

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben.

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben. Biz­tos, hogy eu­ró­pai csa­paté lesz az arany­érem.

Szegény, Neymar! Elbújik szégyenében, ha ezt meglátja

Szegény, Neymar! Elbújik szégyenében, ha ezt meglátja

Vic­cet csi­nál­tak Neym­ar­ból.

Vic­cet csi­nál­tak Ney­mar fet­ren­gé­se­i­ből. Az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon a bra­zil sztár több­ször el­ját­szotta a nagy ha­lált.

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ingyen pia jár a vébé alatt egy kocsmában, amikor Neymar elesik a pályán! - videó

Ingyen pia jár a vébé alatt egy kocsmában, amikor Neymar elesik a pályán! - videó

Akár­hány­szor a földre kerül Ney­mar, in­gyen italt osz­ta­nak.

Akár­hány­szor a földre kerül Ney­mar, in­gyen italt osz­ta­nak.

Kegyetlen verekedés robbant ki a focivébén

Ijesztő látvány, kegyetlen verekedésbe torkollott a brazilok meccse

Nem kí­mél­ték egy­mást a szur­ko­lók, röp­köd­tek a kő­ke­mény üté­sek.

Nem kí­mél­ték egy­mást a szur­ko­lók, röp­köd­tek a kő­ke­mény üté­sek.

Áll a bál, Neymart támadják a brazilok

Áll a bál, Neymart támadják a brazilok

Két mér­kő­zést kö­ve­tően négy pont­tal áll a bra­zil vá­lo­ga­tott.

Két mér­kő­zést kö­ve­tően négy pont­tal áll a bra­zil vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ney­mart fo­lya­ma­to­san kri­ti­zál­ják.

Kiderült, a sok szex a vb-siker titka

Kiderült, a sok szex a vb-siker titka

To­vábbra sem tel­jes az egyet­ér­tés abban, hogy a fo­cis­ták él­je­nek-e sze­xu­á­lis éle­tet a meccsek előtt. A vb-részt­ve­vők is meg­osz­tot­tak.

To­vábbra sem tel­jes az egyet­ér­tés abban, hogy a fo­cis­ták él­je­nek-e sze­xu­á­lis éle­tet a meccsek előtt. A vb-részt­ve­vők is meg­osz­tot­tak.

Óriási dráma, nagy bajból menekültek a brazilok

Óriási dráma, nagy bajból menekültek a brazilok

A hosszab­bí­tás­ban dőlt el a Costa Rica el­leni meccs. Ennél azon­ban több kell Ney­ma­rék­tól.

A hosszab­bí­tás­ban dőlt el a Costa Rica el­leni meccs. Ennél azon­ban több kell Ney­ma­rék­tól.

Szexi fotóval, a szobájából üzent a dögös modell

Szexi fotóval, a szobájából üzent a dögös modell

Iza­bel na­gyon szur­kol a bra­zi­lok­nak.

Iza­bel Go­u­l­art na­gyon szur­kol a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak, amely dön­tet­len­nel kezdte a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Neymar felrobban dühében, lelépett az edzésről

Neymar felrobban dühében, lelépett az edzésről

Rossz hírek ér­kez­tek.

Rossz hírek ér­kez­tek a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő, esé­lyes­nek szá­mító bra­zi­lok tá­bo­rá­ból. Szív­ből ag­gód­nak a szur­ko­lók.

Teljes a káosz, minden esélyes botlott a vébén

Teljes a káosz, minden esélyes botlott a vébén

Egyet­len sztár­csa­pat sem nyert va­sár­nap. A né­me­tek után a bra­zi­lok is pi­ron­kod­hat­nak.

Micsoda fogás! Neymarral mehet Madridba az új Real-edző

Micsoda fogás! Neymarral mehet Madridba az új Real-edző

Egye­lőre a vi­lág­baj­nok­sá­gon dol­go­zik együtt Ney­mar és a tré­ner, de au­gusz­tus­tól már Mad­rid­ban mű­köd­het­nek.

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Dárdai elárulta, milyen munkákra mondott nemet a közelmúltban

Dárdai elárulta, milyen munkákra mondott nemet a közelmúltban

Mit fog kapni a tipp­jéért? St­ressz és sze­rep­lés he­lyett ba­ráti kör­ben, tévén él­vezi a meccse­ket.

Félelem a vb-n, kommandósok lepték el a brazilok szállását

Félelem a világbajnokságon, kommandósok lepték el a brazilok szállását

Il­le­ték­te­len dró­nokra va­dász­nak.

Kém­ke­dés ellen ki­kép­zett szak­em­be­rek vi­gyáz­nak Ney­ma­rékra.

Felfoghatatlan, mit nézett végig a védőnő, ezt művelték a csecsemővel

Felfoghatatlan, mit nézett végig a védőnő, ezt művelték a csecsemővel

A csa­lád élve ásta el a kis­ba­bát, a vé­dőnő csak ez­után kért se­gít­sé­get.

A csa­lád élve ásta el a kis­ba­bát, a vé­dőnő csak ez­után kért se­gít­sé­get.

Erre senki sem számított, Neymar meglepetést okozott

Erre senki sem számított, Neymar meglepetést okozott

Három hét­tel a vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztár­jára fi­gyel a kö­zön­ség.

Három hét­tel a vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztár­jára fi­gyel a kö­zön­ség.

Sokkoló hírt kaptak a brazilok, veszélyben a világsztár vb-je

Sokkoló hírt kaptak a brazilok, veszélyben a világsztár vb-je

Dani Alves is ki­hagyja a tor­nát?

A Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben sé­rült meg Dani Alves. Nagy lehet a baj.

Neymar befejezi Párizsban, az utolsó meccsére készül

Neymar befejezi Párizsban, az utolsó meccsére készül

Gyor­san véget érhet a ka­land.

A már baj­nok pá­ri­zsiak május 19-én játsszák utolsó mér­kő­zé­sü­ket. Ez lehet Ney­mar bú­csú­fel­lé­pése.

Szexvilágbajnokság jön, szítja a tüzet a világsztár

Szexvilágbajnokság jön, szítja a tüzet a világsztár

Ha va­laki, hát ő tudja a siker tit­kát! Ro­mário nyil­ván a saját ta­pasz­ta­la­tai alap­ján adja a ta­ná­cso­kat.

Ha va­laki, hát ő tudja a siker tit­kát! Ro­mário nyil­ván a saját ta­pasz­ta­la­tai alap­ján adja a ta­ná­cso­kat.

Meztelenül randalírozott a fiatal lány a bevásárlóközpontban!

Meztelenül randalírozott a fiatal lány a bevásárlóközpontban! - videó

A fel­vé­te­lek ta­nú­sága sze­rint ren­de­sen be volt dro­gozva a nő.

A fel­vé­te­lek ta­nú­sága sze­rint ren­de­sen be volt dro­gozva a nő.

A szomszédok is sírtak: nem hagyja el halott gazdája házát a kutya

A szomszédok is sírtak: nem hagyja el halott gazdája házát a kutya

A kutya gaz­dája és a csa­lád másik három tagja egy föld­csu­szam­lás során vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Megtalálták a Brazíliában lezuhant rejtélyes tárgy maradványait...

Elő­ször me­te­or­nak hit­ték a Bra­zí­lia fe­lett fel­rob­bant fé­nyes tár­gyat, csak­hogy...

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

Brutális támadás, agyhalottá nyilvánították a 14 éves netes sztárt

A fi­a­tal Yo­u­tube sztár szer­dán egy tűz­pár­baj kö­ze­pén ta­lálta magát.

A fi­a­tal Yo­u­tube sztár szer­dán egy tűz­pár­baj kö­ze­pén ta­lálta magát, ahol rend­kí­vül sú­lyo­san meg­sé­rült.

Támadás érte, válságos állapotba került a sikeres focista

Támadás érte, válságos állapotba került a sikeres focista

A spor­toló a piros lám­pá­nál vá­ra­ko­zott, ami­kor vá­rat­la­nul rá­ron­tot­tak. El­me­ne­kült, de aztán mű­teni kel­lett.

A spor­toló a piros lám­pá­nál vá­ra­ko­zott, ami­kor vá­rat­la­nul rá­ron­tot­tak. Nem sok­kal ké­sőbb mű­teni kel­lett.

Szörnyű tragédia: rászakadt a színpad a népszerű zenészre - videó

Szörnyű tragédia: rászakadt a színpad a népszerű zenészre - videó

So­káig küz­döt­tek a fi­a­tal DJ éle­té­ért, de a kór­ház­ban be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Ro­nal­dinho után őt is rabul ej­tette.

Ro­nal­dinho után a világ leg­drá­gább fo­cis­tá­ját is rabul ej­tette a ma­gyar ta­lál­mány. Ebben sem ügyet­len, de van még mit ta­nul­nia...

Aggódnak a rajongók, tolószékben a legendás focista

Aggódnak a rajongók, tolószékben a legendás focista

Így még sosem lát­hat­tuk a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok Pelét, akit úgy kel­lett be­tolni a sor­so­lásra.

Így még sosem lát­hat­tuk a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok Pelét, akit úgy kel­lett be­tolni a sor­so­lásra.

Újabb fegyveres támadás, retteg a Forma-1

Újabb fegyveres támadás, retteg a Forma-1

A Sa­u­ber volt a cél­pont.

A Mer­ce­des után a Sa­u­ber volt a cél­pont. Az akció egy koc­ca­nás­sal kez­dő­dött.

Fegyveres támadás érte a válogatott labdarúgót

Fegyveres támadás érte a válogatott labdarúgót

Majd­nem az éle­té­vel fi­ze­tett.

Majd­nem az éle­té­vel fi­ze­tett, végül csak az au­tó­ját vit­ték el.

Kegyetlen támadás: kisgyerekek égtek halálra az óvodai tűzben

Kegyetlen támadás: kisgyerekek égtek halálra az óvodai tűzben

Ámok­fu­tásba kez­dett a biz­ton­sági őr, gye­re­ke­ket rán­tott ma­gá­val a ha­lálba.

Ámok­fu­tásba kez­dett a biz­ton­sági őr, pici gye­re­ke­ket rán­tott ma­gá­val a ha­lálba.

Most érkezett a fotó, Pelé tolószékbe került

Most érkezett a fotó, Pelé tolószékbe került

Rossz ál­la­pot­ban lát­ták az Egye­sült Ál­la­mok­ban a bra­zil fut­ball le­gen­dás alak­ját, Pelét, aki három vi­lág­baj­noki címet szer­zett.

Rossz ál­la­pot­ban lát­ták az Egye­sült Ál­la­mok­ban a bra­zil fut­ball le­gen­dás alak­ját, Pelét, aki három vi­lág­baj­noki címet szer­zett.

Gyász, elhunyt a brazilok legendás kapusa

Gyász, elhunyt a brazilok legendás kapusa

Szív­ro­ha­mot ka­pott.

Szív­ro­ha­mot ka­pott a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pusa, aki három vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pelt.

Egy szál bugyiban terpeszt a dögös szurkolólány

Egy szál bugyiban terpeszt a dögös szurkolólány

Da­i­ane egy bra­zil csa­pa­tért ra­jong.

Azt nem lehet mon­dani Da­i­ane-ra, hogy di­vat­szur­koló lenne. A szőke bom­bázó egyre nép­sze­rűbb, a képei alap­ján ez nem meg­lepő.

Csak egy üveg vizet akart, meggyilkolták az édesanyát

Csak egy üveg vizet akart, meggyilkolták az édesanyát

A brit csa­lád vé­let­le­nül té­vedt be a rossz hírű bra­zil nyo­mor­ne­gyedbe. A rend­őr­ség sze­rint egy fél­re­ér­tés miatt ke­rül­tek ve­szélybe.

A brit csa­lád vé­let­le­nül té­vedt be a rossz hírű bra­zil nyo­mor­ne­gyedbe.

Meghökkentő reklám a futballmezeken

Meghökkentő reklám a futballmezeken

Egé­szen kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­tot­ták a rek­lá­mo­zás­nak a bra­zil lab­da­rú­gó­klub­nál. Min­den meccsre kü­lön­le­ges aján­lat­tal ké­szül­nek.

Egé­szen kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­tot­ták a rek­lá­mo­zás­nak a bra­zil lab­da­rú­gó­klub­nál.

13 évre börtönbe zárják a legendás futballista fiát

13 évre börtönbe zárják a legendás futballista fiát

Még örül­het is ennek az íté­let­nek.

Még örül­het is ennek az íté­let­nek, mert ere­de­ti­leg 33 évre akar­ták rács mögé zárni. Ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­de­lem és pénz­mo­sás miatt ke­rült ek­kora bajba.

Ettől retteg Szász Emese

Ettől retteg Szász Emese

Olim­pi­ko­nunk nem akarja ve­szély­nek ki­tenni szü­le­tendő gyer­me­két.

Olim­piai baj­no­kunk nem akarja sem­mi­lyen ve­szély­nek sem ki­tenni szü­le­tendő gyer­me­két. Ver­senyt is le­mond.

Újra focizhat a barátnője holttestét a kutyával megetető gonosztevő

Újra focizhat a barátnője holttestét a kutyával megetető gonosztevő

Máris sza­ba­dult a 22 évre le­csu­kott kapus. Ta­lált ma­gá­nak új csa­pa­tot is.

Vi­lág­bot­rány, máris sza­ba­dult a 22 évre le­csu­kott lab­da­rúgó. Egy­ből ta­lált ma­gá­nak új csa­pa­tot is.

Kibuggyanó mellű latin bombázót újított be Szalai Ádám

Kibuggyanó mellű latin bombázót újított be Szalai Ádám

Rit­kán sze­re­pel nő a vá­lo­ga­tott csa­tár fo­tóin. De akkor na­gyon szexi... Ki ez a len­gén öl­tö­zött lány a Bra­zí­li­á­ban bu­lizó lé­gi­ó­sunk mel­lett?

Rit­kán sze­re­pel nő a vá­lo­ga­tott csa­tár fo­tóin. De akkor na­gyon szexi... Ki ez a len­gén öl­tö­zött lány a Bra­zí­li­á­ban bu­lizó lé­gi­ó­sunk mel­lett?

Kitört a brazil-német háború a focisztár poénja miatt

Kitört a háború a focisztár poénja miatt

Kroos oda­dör­gölt egy jót újév al­kal­má­ból. A Real Mad­rid vi­lág­baj­noka sem gon­dolta volna, mi­lyen bal­hét okoz.

Kroos oda­dör­gölt egy jót újév al­kal­má­ból. A Real Mad­rid vi­lág­baj­noka sem gon­dolta volna, mi­lyen bal­hét okoz.

BL-győztes brazil világsztárral bulizott Szalai Ádám

BL-győztes brazil világsztárral bulizott Szalai Ádám

Na­ponta ta­lál­ko­zik hí­res­sé­gek­kel.

A ma­gyar fo­cista na­ponta ta­lál­ko­zik hí­res­sé­gek­kel Bra­zí­li­á­ban. Most éppen a Ju­ven­tus vé­dő­jé­vel akadt össze.

Ez igen! Szalai félmeztelenül telel

Ez igen! Szalai félmeztelenül telel

Vá­lo­ga­tot­tunk­nak nem hi­ány­zik a fűtés. Egy szál rö­vid­nad­rág­ban pózol.

Vá­lo­ga­tott já­té­ko­sunk­nak nem hi­ány­zik a fűtés. Egy szál rö­vid­nad­rág­ban pózol. Eköz­ben egy szin­tén ki­váló klí­májú or­szág­ban is szí­ve­sen lát­nák a ma­gyar tá­ma­dót.

Térden állva pitiztek a Barcelona sztárjának

Térden állva pitiztek a Barcelona sztárjának

A já­té­kos össze­kul­csolt kéz­zel kö­nyör­gött a csa­tár­nak.

A já­té­kos össze­kul­csolt kéz­zel kö­nyör­gött a csa­tár­nak. El­sőre úgy tűnt, a tá­madó meg­kö­nyö­rül el­len­fe­lén, aztán ke­gyet­le­nül le­csa­pott...

Szinte teljesen meztelenre vetkőzött a csábító modell

Szinte teljesen meztelenre vetkőzött a csábító modell

A láb­be­lit és a bu­gyit hagyta magán.

A láb­be­lit és a bu­gyit hagyta csak magán a bra­zil szép­ség, aki na­gyon örült annak, hogy a vá­lo­ga­tott le­győzte Ar­gen­tí­nát.

Megdöbbentő videó: hármas naplemente Brazília felett

Megdöbbentő videó: hármas naplemente Brazília felett

Erő­sen fel­hős volt az ég, mégis jó le­hett látni a nap­le­men­tét... három he­lyen is egy­szerre!

Erő­sen fel­hős volt az ég, mégis jó le­hett látni a nap­le­men­tét... három he­lyen is egy­szerre!

Téves cím miatt lőtték agyon a turistát

Téves cím miatt lőtték agyon a turistát

Az két olasz férfi Rio de Ja­nei­róba uta­zott - de rossz fa­ve­lába haj­tot­tak be.

Az két olasz férfi Rio de Ja­nei­róba uta­zott - de rossz fa­ve­lába haj­tot­tak be. Egyi­kük­nek ez lett a veszte: azon­nal fejbe lőt­ték a drog­ke­res­ke­dők.

Halálgép: jó előre megjósolták a focicsapat tragédiáját

Halálgép: jó előre megjósolták a focicsapat tragédiáját

Hó­na­pok­kal ko­ráb­ban így jö­ven­dölt.

Hó­na­pok­kal ko­ráb­ban így jö­ven­dölt egy is­mert bra­zil jós. Most mil­lió­számra nézik a hi­he­tet­len fel­vé­telt.

Pokoli baleset: letarolt mindent az elszabadult kamion - videó

Pokoli baleset: letarolt mindent az elszabadult kamion - videó

Tu­cat­nyi autót tett tönkre a monst­rum. Hi­he­tet­len, ami utána tör­tént.

Tu­cat­nyi autót tett tönkre a monst­rum, amíg meg­állt. Hi­he­tet­len, ami utána tör­tént.

Ringó melleit és formás popsiját is bedobta a kampányoló amazon

Ringó melleit és formás popsiját is bedobta a kampányoló amazon

A pop­sik­i­rálynő trón­jáért küzd, de más test­ré­szeit is be­dobja a si­ke­rért.

A pop­sik­i­rálynő trón­jáért küzd, de más test­ré­szeit is be­dobja a si­ke­rért.

Jönnek vissza a magyarok Rióból, érkezhet a Zika-vírus

Jönnek vissza a magyarok Rióból, érkezhet a Zika-vírus

Ná­lunk is fel­buk­kan­hat a fer­tő­zés.

Egyre kö­ze­lebb jut Ma­gyar­or­szág­hoz a Zika-vírus, ha­ma­ro­san ná­lunk is fel­buk­kan­hat a fer­tő­zés, hi­szen sok spor­toló és druk­ker tér majd haza Bra­zí­li­á­ból.

Megcsúfolták a vízilabdát, ide nekünk Montenegrót!

Megcsúfolták a vízilabdát, ide nekünk Montenegrót!

El­ké­pesztő ered­mé­nyek szü­let­tek.

El­ké­pesztő ered­mé­nyek szü­let­tek a pó­ló­tor­nán. Ma­gyar­or­szág nem su­má­kolt, így po­koli ne­gyed­döntő vár ránk.

Magyar éremeső a paralimpián

Magyar éremeső a paralimpián

Asz­ta­li­te­ni­sze­zőnk sze­rint élete leg­gyen­gébb já­té­kát nyúj­totta, de egy rossz szava nem lehet, mert ére­mért ment Bra­zí­li­ába.

Asz­ta­li­te­ni­sze­zőnk sze­rint élete leg­gyen­gébb já­té­kát nyúj­totta, de egy rossz szava nem lehet, mert ére­mért ment Bra­zí­li­ába. Kard­ví­vónk simán bukta a dön­tő­jét, de így is elé­ge­dett, akár­csak úszónk, aki na­gyon meg­nyomta a fi­nálé első 50 mé­te­rét.

Szenzáció: meglehet a Zika-vírus ellenszere!

Szenzáció: meglehet a Zika-vírus ellenszere!

Ame­ri­kai ku­ta­tók már abba a fá­zisba lép­tek, hogy em­be­re­ken kí­sér­le­te­zik a vak­ci­nát. Ha igaz a hír, az nagy át­tö­rést je­len­tene az or­vos­tu­do­mány­ban...

Ame­ri­kai ku­ta­tók már abba a fá­zisba lép­tek, hogy em­be­re­ken kí­sér­le­te­zik a vak­ci­nát.

Kiderült: fatális hiba miatt rabolhatták el Ecclestone anyósát!

Kiderült: fatális hiba miatt rabolhatták el Ecclestone anyósát!

Saját hi­bá­já­ból ra­bol­hat­ták el...

A kül­földi sajtó egy­be­hang­zóan ál­lítja, hogy a mil­li­ár­dos üz­let­em­ber anyó­sát könnyen lehet, hogy a saját hi­bája miatt tud­ták el­ra­bolni.

Még a Beatles is gratulált a magyar válogatottnak!

Még a Beatles is gratulált a magyar válogatottnak!

50 éve ver­tük a bra­zi­lo­kat.

Napra pon­to­san 50 éve ját­szot­ták a ma­gyar fut­ball­tör­té­ne­lem egyik leg­töb­bet em­le­ge­tett mér­kő­zé­sét. Még a Be­at­les tag­jai is gra­tu­lál­tak a siker után.

Érzékeny pontra tapintott a vadító szépség, bosszút álltak a brazilok

Érzékeny pontra tapintott a vadító szépség, bosszút álltak a brazilok

Az olim­pia előtt csi­nált vic­cet az or­szá­got érintő jár­vány miatt.

Az olim­pia előtt csi­nált vic­cet az or­szá­got érintő jár­vány miatt, meg­kapta a ma­gáét rög­tön az első meccsén.