CÍMKE: 'botrány'

Ez botrány, Szalai edzője őrjöng a kiállítás miatt

Ez botrány, Szalai edzője őrjöng a kiállítás miatt

A ma­gyar csa­tár két perc alatt két sár­gát is ka­pott, a Hoffen­heim biz­to­san ki­esett a BL-ből.

Botrány az Eurovízión: elképesztő, ami történt

Botrány az Eurovízión: elképesztő, ami történt

A brit éne­kest az elő­adás köz­ben "tá­madta" meg a rend­bontó.

Megtudtuk, így reagált Király Linda Rippel Feri mocskolódására

Megtudtuk, így reagált Király Linda Rippel Feri mocskolódására

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki Rip­pel Feri szem­te­len vi­sel­ke­dése miatt. Tóth Vera tá­lalt ki a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki Rip­pel Feri szem­te­len vi­sel­ke­dése miatt.

Megszólalt Rippel Feri Tóth Vera megalázása után: durva, mit mondott

Megszólalt Rippel Feri Tóth Vera megalázása után: durva, mit mondott

A fel­há­bo­rító tör­tén­tek­ről az éne­kesnő maga szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A fel­há­bo­rító tör­tén­tek­ről az éne­kesnő maga szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el szinte a sem­mire, elege lett, és min­den­ki­nek el­mondta, miből.

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el szinte a sem­mire, elege lett, és min­den­ki­nek el­mondta, miből.

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

A nő va­cso­rát ké­szí­tett a gye­re­ke­i­nek, talán nem a leg­jobb alap­anyag­ból. A kép ki­verte a biz­to­sí­té­kot a többi anyu­ká­nál.

Botrány élő adásban, mikrofonnal ütött a riporternő

Botrány élő adásban, mikrofonnal ütött a riporternő

Jó­kora balhé volt élő adás­ban az észak- és közép-ame­ri­kai zóna lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája dön­tője után.

Jó­kora balhé volt élő adás­ban az észak- és közép-ame­ri­kai zóna lab­da­rúgó BL-dön­tője után.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség...

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Újabb vád...

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

Váratlan fordulat Berki Krisztián rendőrségi ügyében

Váratlan fordulat Berki Krisztián rendőrségi ügyében

Berki Krisz­tián né­hány hete zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát, aki vi­szont rá­gal­ma­zá­sért és be­csü­let­sér­té­sért pe­relte be őt.

Berki Krisz­tián né­hány hete zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát, aki vi­szont rá­gal­ma­zá­sért és be­csü­let­sér­té­sért pe­relte be őt.

Hajdú Péter nem hagyja magát: így támad vissza a pornós nagyi miatt

Hajdú Péter nem hagyja magát: így támad vissza a pornós nagyi miatt

A mű­sor­ve­zető nem hitt a sze­mé­nek szerda reg­gel...

A mű­sor­ve­zető nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor szerda reg­gel cím­la­pon látta magát.

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

Csa­ládja ki­ta­gadta, mivel egy nővel él.

A világ leg­is­mer­tebb "har­cos" szí­né­szé­nek lánya az in­ter­ne­ten keres se­gít­sé­get. Csa­ládja ki­ta­gadta, mivel egy nővel él, és az ut­cára ke­rül­tek.

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ezt nem teszi ki az ab­lakba...

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt az egyik nagy in­ter­ne­tes kö­zös­ség ala­pí­tó­já­nak is...

Botrányosan szexi fotó készült a bombázóról, kitört a balhé

Botrányosan szexi fotó készült a bombázóról, kitört a balhé

Ki­pa­kolt a ki­rú­gott pom­pon­lány. El­ké­pesztő, oly­kor meg­alázó sza­bá­lyok.

Ki­pa­kolt a ki­rú­gott pom­pon­lány. El­ké­pesztő, oly­kor meg­alázó sza­bá­lyo­kat kell be­tar­ta­niuk. Bez­zeg a fo­cis­ták­nak min­dent sza­bad!

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Bot­rá­nyok­tól han­gos a média.

Hó­na­pok óta Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián bot­rá­nya­i­tól han­gos a média. Szinte min­den napra jut va­lami, kép­te­le­nek bé­ké­ben el­válni egy­más­tól.

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból, ide­ig­le­ne­sen vissza­vo­nult, emi­att nagy könnyebb­sé­get érez.

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

A mo­dell­nek elege van abból, hogy egy­kori párja hó­na­pok óta le­ala­cso­nyí­tóan be­szél róla, ezért úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

A török szak­em­bert a szur­ko­lók dob­ták fejbe, a mér­kő­zést nem ját­szot­ták végig.

Egyre nagyobb bajban van Berki Krisztián: Újabb milliós vádak

Egyre nagyobb bajban van Berki Krisztián: Újabb milliós vádak

Las­san eljön az ideje, hogy Berki Krisz­tián ki­áll­jon a nyil­vá­nos­ság elé és pont­ról pontra re­a­gál­jon...

Las­san eljön az ideje, hogy Berki Krisz­tián ki­áll­jon a nyil­vá­nos­ság elé és pont­ról pontra re­a­gál­jon...

Kitört a botrány: Jolly lopással vádolja, nekiment Bódi Gusztinak

Kitört a botrány: egymásnak estek a zenészek, lopás a vád

Jolly ál­lítja, ő sze­rezte a "Kire csil­log a sze­med" című dalt, ami­vel Bódi Gusz­tiék arat­nak. Ehhez Gusz­ti­nak is van né­hány szava, ke­mé­nyen vág vissza.

Visszaszólt Muri Enikő a gyalázkodó Berkinek

Visszaszólt Muri Enikő a gyalázkodó Berkinek

Soha ilyen össz­tűz nem zú­dult még is­mert em­berre.

Soha ilyen össz­tűz nem zú­dult még is­mert em­berre, mint ami most Berki Krisz­ti­ánra vár. Senki nem hagyja szó nél­kül a be­szó­lá­sait.

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül.

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül.

Botrányba fullad Harry és Meghan esküvője? Durva vádak érték őket

Botrányba fullad Harry és Meghan esküvője? Durva vádak érték őket

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal egy­ál­ta­lán nem fogta vissza magát.

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal egy­ál­ta­lán nem fogta vissza magát. Már a her­ceg­nek is üzent.

Hatalmas fordulat Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Hatalmas fordulat Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Az éne­kesnő csa­lád­já­nak élete im­má­ron nyolc éve nem foly­hat a ren­des ke­rék­vá­gás­ban, és még min­dig nincs vége.

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát.

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után.

Hatalmas fordulat a Baukó-Berki háborúban!

Hatalmas fordulat a Baukó-Berki háborúban!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat.

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Még neki állt fel­jebb a trá­gár­ság után.

Még neki állt fel­jebb, mi­u­tán ki­de­rült, hogy trá­gár sza­vak­kal il­lette az RB Le­ip­zig vesz­tes fo­cis­táit.

Messiék egymásnak estek? Iniesta elárulta, mi történt

Messiék egymásnak estek? Iniesta elárulta, mi történt

Bal­hé­ról plety­kál­tak.

A plety­kák sze­rint az AS Roma-Bar­ce­lona lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája meccs után ko­moly balhé volt a ven­dé­gek öl­tö­ző­jé­ben.

Rasszista botrány, forrtak az indulatok Messiék edzésén

Rasszista botrány, forrtak az indulatok Messiék edzésén

A hírek sze­rint Luis Su­árez nyug­tatta le az edző­jét és a csa­pat­tár­sát. Már múlt héten is vol­tak gon­dok az öl­tö­ző­ben.

A hírek sze­rint Luis Su­árez nyug­tatta le az edző­jét és a csa­pat­tár­sát. Már múlt héten is vol­tak gon­dok az öl­tö­ző­ben.

Botrány a levegőben: durván nekimentek Tolvai Reninek

Botrány a levegőben: durván nekimentek Tolvai Reninek

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel ma­gá­ról egy fotót, de bár ne tette volna.

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel ma­gá­ról egy fotót, de bár ne tette volna.

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva csak kap­kodta a le­ve­gőt, annyira fel­ide­ge­sí­tette magát Berki Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sén.

Baukó Éva csak kap­kodta a le­ve­gőt, annyira fel­ide­ge­sí­tette magát Berki Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sén.

Folytatódik a zaklatási botrány, vádat emelhetnek a világhírű színész ellen

Folytatódik a zaklatási botrány, vádat emelhetnek a világhírű színész ellen

A sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rányba ke­ve­re­dett Kevin Spa­cey el­leni vád­eme­lés le­he­tő­sé­gét vizs­gálja a Los An­ge­les me­gyei ügyész­ség.

Nagy a baj: botrány botrányt követ Pars Krisztián életében

Nagy a baj: botrány botrányt követ Pars Krisztián életében

Rossz for­du­la­tot vett a sorsa.

Az olim­piai arany­érem meg­szer­zése óta rossz for­du­la­tot vett a ka­la­pács­vető sorsa.

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Sokan há­bo­rog­nak az auszt­rá­lok dön­tése miatt! Rá­adá­sul ha­sonló dol­gok tör­tén­nek Lon­don­ban is.

Váratlan fordulat: Nem hiszed el, ki állt Oszter Sándor mellé

Váratlan fordulat: Nem hiszed el, ki állt Oszter Sándor mellé

Me­g­elé­gel­ték a vá­das­ko­dá­so­kat..

Me­g­elé­gel­ték a vá­das­ko­dá­so­kat, Osz­ter Sán­dor csa­ládja össze­fo­gott és ki­áll­nak egy­má­sért.

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

El­in­dult a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben má­so­dik évada.

El­in­dult a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben má­so­dik évada. A VIASAT3 so­ro­zata most is bot­rá­nyok­tól han­gos.

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor.

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor. A ket­rec­har­cos be­törte egy busz szél­vé­dő­jét.

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak...

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán.

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán. Óri­ási le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a ma­gyar edző gár­dája.

Botrány tört ki a színházban: egy néző esett neki a színésznek

Botrány tört ki a színházban: egy néző esett neki a színésznek

A néző a szín­padra ron­tott, hogy meg­aka­dá­lyozza Jézus ke­resztre fe­szí­té­sét.

A néző a szín­padra ron­tott, hogy meg­aka­dá­lyozza Jézus ke­resztre fe­szí­té­sét.

Súlyos botrány, nőket rángattak, tepertek a földre

Súlyos botrány, nőket rángattak, tepertek a földre

Óri­ási balhé tör­tént Lon­don­ban.

Óri­ási balhé tör­tént Lon­don­ban. Nem vá­lo­ga­tot­tak az esz­kö­zök­ben a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei.

Meglepő fordulat: Ilyen sms-t küldött Berki új barátnője Pamelának

Meglepő fordulat: Ilyen sms-t küldött Berki új barátnője Pamelának

Ahogy a Ri­post meg­írta, ren­ge­teg vita és üzen­ge­tés után jú­nius 1-jén el­kez­dő­dik Ber­kiék gye­rek­el­he­lye­zési pere.

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten.

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten, sőt már Sz­lo­vá­ki­á­ban is hir­det­nek elő­adást. Mind­ezt úgy, hogy a szí­nész-ren­dező nem be­szélt Edit asszonnyal, és a szer­zők­től sem ka­pott en­ge­délyt a foly­ta­tásra.

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Muszlim nő miatt nem látogathatta beteg lányát egy bécsi férfi

Muszlim nő miatt nem látogathatta beteg lányát egy bécsi férfi

Eddig és nem to­vább - ál­lítja az apa...

Egy beteg lány ke­rült kór­házba Bécs­ben, de édes­apja nem lá­to­gat­hatta meg, mert egy musz­lim nő is volt a kór­te­rem­ben...

Áll a bál a teniszben, elképesztő botrányt kavart a világsztár

Áll a bál a teniszben, elképesztő botrányt kavart a világsztár

Vá­rat­lan ve­re­sége után köz­le­mény­ben vá­dolta meg a szur­ko­ló­kat és a ren­de­ző­ket a szexi ex­vi­lág­első.

Vá­rat­lan ve­re­sége után köz­le­mény­ben vá­dolta meg a szur­ko­ló­kat és a ren­de­ző­ket a szexi ex­vi­lág­első.

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek.

A szí­nészt ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek, ál­lí­tó­lag nincs szom­szédja, akit ne ej­tett volna át már leg­alább egy­szer.

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál.

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál.

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Meg­lepő fotót kap­tunk.

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

A fel­szín alatt forr­nak az in­du­la­tok.

Bár úgy tűnik, Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt ko­moly in­du­la­tok forr­nak.

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Ki tudja miért, de idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes...

Ki tudja miért, de Zámbó Jimmy fi­á­nak idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes, aki­nek ne­ki­tá­mad a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Egy szemtanú vallomása: buszvezetővel őrjöngött Berki Krisztián?

Egy szemtanú vallomása: buszvezetővel őrjöngött Berki Krisztián?

Hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek.

Berki Krisz­tián és ba­rát­nője, Mazsi a hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek. Egy bus­szal ka­ram­bo­lo­zott a mű­sor­ve­zető lu­xus­au­tója. Szom­ba­ton Berki arról vi­szont hall­ga­tott, hogy a hely­szí­ne­lés során fe­szült lett volna a lég­kör. Egy, a bu­szon ülő utas azon­ban egé­szen más­ról szá­molt be.

Szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

Robbant a botránybomba: szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség.

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség, aki ál­lí­tása sze­rint két hó­na­pig ka­vart a por­tu­gál csil­lag­gal.

Állóháború, roma énekesek ócsárolják Buli Dorinát!

Állóháború, roma énekesek ócsárolják Buli Dorinát!

Pár hó­napja vált is­mertté a lány.

A ti­ni­lány né­hány hó­nap­pal ez­előtt vált or­szá­go­san is­mertté, mint éne­kesnő, rög­tön fel is buk­kan­tak az irigy­ke­dők.

Botrányos szakítás Manchesterben, kirúgták a United sztárját

Botrányos szakítás Manchesterben, kirúgták a United sztárját

Piros lapot ka­pott ba­rát­nő­jé­től az angol vá­lo­ga­tott fo­cista.

Piros lapot ka­pott ba­rát­nő­jé­től a vá­lo­ga­tott fo­cista. Nem csak pár meccsre, örökre szól a bün­te­tés.

Balhék sora, Shane Tusup egy rakás botrányt okozott

Balhék sora, Shane Tusup egy rakás botrányt okozott

Szinte min­den­ki­vel össze­rúgta a port.

Hosszú Ka­tinka férje és edzője szinte min­den­ki­vel össze­rúgta a port a ma­gyar úszó­sport­ban.

Összeomlott, zokogva vallott helyzetéről a Neoton egykori sztárja

Összeomlott, zokogva vallott helyzetéről a Neoton egykori sztárja

Sokan tá­mad­ták az éne­kes­nőt.

Sokan tá­mad­ták az éne­kes­nőt, aki most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Elképesztő vihart kavart a neten az anyuka fotója, népharag zúdúlt rá

Elképesztő vihart kavart a neten az anyuka fotója, népharag zúdúlt rá

Pedig csak egy­éves kisfia szü­le­tés­napi fo­tó­ját tette közzé egy cso­port­ban.

Pedig csak egy­éves kisfia szü­le­tés­napi fo­tó­ját tette közzé egy kis­mama cso­port­ban. Elő­ször el­hord­ták min­den­nek, majd úgy ki­til­tot­ták, hogy a lába se érte a föl­det. Nem érti, miért ilyen rossz­in­du­la­túak az em­be­rek... Bi­zarr fotók kö­vet­kez­nek!

Védtelen nőt erőszakolt a sorozatsztár, még ezután sem állt le

Védtelen nőt erőszakolt a sorozatsztár, még ezután sem állt le

Ki­tá­lalt az ál­do­zat, akit szex­rab­szol­ga­ként tar­tott ott­ho­ná­ban Ed West­wick.

Ki­tá­lalt az ál­do­zat, akit szex­rab­szol­ga­ként tar­tott ott­ho­ná­ban Ed West­wick. Meg­alázó dol­go­kat mű­velt.

Megvádolták Balázs Fecót a kollégái!

Megvádolták Balázs Fecót a kollégái

Ám az éne­kes nem ké­szül­het fel­hőt­le­nül az ese­ményre.

A le­gen­dás Korál együt­tes, Ba­lázs Fe­có­val az élén, május 5-én az Aré­ná­ban ad nagy­kon­cer­tet. Ám a Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas éne­kes nem ké­szül­het fel­hőt­le­nül a szín­vo­na­las ese­ményre.

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Ver­heti a fejét a falba, ki­til­tás fe­nye­geti. A biz­ton­sági szol­gá­lat ve­tett véget a nyil­vá­nos ön­ki­elé­gí­tés­nek.

Lángolt a stadion, újabb súlyos futballbotrány

Lángolt a stadion, újabb súlyos futballbotrány

Szo­kás sze­rint egy orosz­or­szági lab­da­rúgó meccsen bal­héz­tak a hu­li­gá­nok. Ag­gasztó a hely­zet az ot­tani vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Szo­kás sze­rint egy orosz­or­szági lab­da­rúgó meccsen bal­héz­tak a hu­li­gá­nok. Ag­gasztó a hely­zet az ot­tani vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Ganxsta botrányos beszólása: Szentpéteri Csilla egy szerencsétlen!

Ganxsta botrányos beszólása: Szentpéteri Csilla egy szerencsétlen!

Egyál­ta­lán nem tet­szett a zon­go­ra­mű­vész kri­ti­kája, ami­vel az AWS-t il­lette.

A rap­per­nek egy­ál­ta­lán nem tet­szett a zon­go­ra­mű­vész kri­ti­kája, ami­vel az AWS-t il­lette.

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Nagy botrány lesz, végre megfogják a korrupt magyar politikusokat

Sokan attól tar­ta­nak, hogy még a vá­lasz­tá­sok előtt meg­tö­rik és ki­tá­lal.

Sokan attól tar­ta­nak, hogy még a vá­lasz­tá­sok előtt meg­tö­rik és ki­tá­lal. Ha nem ő, akkor a szin­tén elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő bűn­tár­sai. Min­den idők leg­na­gyobb ma­gyar kor­rup­ciós bot­rá­nya van ki­bon­ta­ko­zó­ban.

Puzsér Róbert beszólt, Hódi Pamela azonnal reagált!

Puzsér Róbert beszólt, Hódi Pamela azonnal reagált!

A sztár­anyuka el­mondta vé­le­mé­nyét az őt ért kri­ti­kára!

Most aztán tényleg rossz embernek szólt be Puzsér Róbert!

Most aztán tényleg rossz embernek szólt be Puzsér Róbert!

A kri­ti­kus ez­út­tal sem tett la­ka­tot a szá­jára, és dur­ván be­szólt Hódi Pam­e­lá­nak és Berki Krisz­ti­án­nak!

Interjú Berkivel: Amit mindenki megkérdezne a botrányról

Interjú Berkivel: Amit mindenki megkérdezne a botrányról

Berki Krisz­tián körül forr­nak az in­du­la­tok, ami­óta új sze­relme van.

Durva harcot vív gyermeke felügyeleti jogáért a magyar sztár!

Durva harcot vív gyermeke felügyeleti jogáért a magyar sztár!

A Jóban Rossz­ban egy­kori álom­párja kö­zött annyira el­mér­ge­se­dett a vi­szony, hogy már csak a bí­ró­sá­gon be­szél­nek egy­más­sal.

Nem létező előadásra árul jegyet a Viagogo

Nem létező előadásra árul jegyet a Viagogo

To­vább dagad a bot­rány az in­ter­ne­tes jegy­üzé­rek bi­ro­dalma körül: az erő­sen túl­ára­zott, il­letve hamis be­lé­pők mel­lett már nem lé­tező pro­duk­ci­ókra is kí­nál­nak szín­ház­je­gyet.

To­vább dagad a bot­rány az in­ter­ne­tes jegy­üzé­rek bi­ro­dalma körül: az erő­sen túl­ára­zott, hamis be­lé­pők mel­lett már más­sal is csal­nak.

Ugrottak a fellépések, durván keresztbe tettek Kozsónak!

Ugrottak a fellépések, durván keresztbe tettek Kozsónak!

Az éne­kes­nek három hak­nija is el­ma­rad.

Az éne­kes­nek három hak­nija is el­ma­rad, mi­u­tán egy ren­dez­vény­szer­vező csú­nyán el­bánt vele és csa­pa­tá­val.

Berki Krisztián: Pamela megszegte a megállapodásunkat

Berki Krisztián: Pamela megszegte a megállapodásunkat

Krisz­tián el­mondja, mi tör­tént...

Az izom­ce­leb és gyer­meke édes­anyja kö­zött egyre in­kább el­mér­ge­se­dik a hely­zet. Krisz­tián el­mondja, mi tör­tént az el­múlt na­pok­ban.

Botrány lett a színésznő nevetős temetési fotójából

Botrány lett a színésznő nevetős temetési fotójából

Kim Catt­rall nem gon­dolta volna, hogy ennyi ne­ga­tív kom­men­tet kap a test­vére te­me­té­sén ké­szült fotó miatt.

Kim Catt­rall nem gon­dolta volna, hogy ennyi ne­ga­tív kom­men­tet kap a test­vére te­me­té­sén ké­szült fotó miatt.

Baljós előjelek, háborúba torkolhat a focivébé

Baljós előjelek, háborúba torkolhat a focivébé

Nyá­ron Orosz­or­szág ren­dezi a vb-t, és sokan attól tar­ta­nak, hogy ve­szély­ben lesz­nek az igazi szur­ko­lók.

Nyá­ron Orosz­or­szág ren­dezi a vb-t, és sokan attól tar­ta­nak, hogy ve­szély­ben lesz­nek az igazi szur­ko­lók.

Apja csodálja a botrányhős magyar olimpikont

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Sze­rinte Swa­ney nem ár­tott sen­ki­nek.

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek a téli olim­pián.

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

Ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha kell.

A szí­nésznő őszin­tén be­szélt arról, hogy ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha erre szük­ség van.

Botrány a levegőben: kiakadt Hódi Pamela, a Facebookon üzent Berkinek

Botrány a levegőben: kiakadt Hódi Pamela, a Facebookon üzent Berkinek

Úgy érzi Hódi Pa­mela, hogy meg­alázta gyer­meke édes­apja!

Úgy érzi Hódi Pa­mela, hogy meg­alázta gyer­meke édes­apja!

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Ígéri, fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Ígéri, fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén, kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki.

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor egy­sze­rűen ki­ha­jí­tot­ták...

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.