CÍMKE: 'bosszú'

Migráns gyújtogatott, ketten bennégtek

Migráns gyújtogatott, ketten bennégtek

Két ember meg­halt, 2 sú­lyo­san meg­se­be­sült.

Két ember meg­halt, 2 sú­lyo­san meg­se­be­sült, 16-an pedig füst­mér­ge­zést kap­tak.

Bosszút forral a bíró ellen az elítélt migráns

Bosszút forral a bíró ellen az elítélt migráns

A 31 éves tu­né­ziai Mo­ha­med J. na­gyon ve­szé­lyes a német ha­tó­sá­gok sze­rint.

Kiakadtak a netezők, kegyetlen dolgot tett feleségével a férfi - videó

Kiakadtak a netezők, kegyetlen dolgot tett feleségével a férfi - videó

A férj a kom­men­te­lők sze­rint túl messzire ment.

A férj a kom­men­te­lők sze­rint túl messzire ment.

Bosszúból rendeztek vérfürdőt Sri Lankán

Bosszúból rendeztek vérfürdőt Sri Lankán

A hús­vét­va­sár­napi Srí Lanka-i össze­han­golt me­rény­le­te­ket bosszú­ból kö­vet­ték el a christ­chur­chi me­cse­tek­ben el­kö­ve­tett már­cius 15-i tö­meg­mé­szár­lá­sért.

A hús­vét­va­sár­napi Srí Lanka-i össze­han­golt me­rény­le­te­ket bosszú­ból kö­vet­ték el a christ­chur­chi me­cse­tek­ben el­kö­ve­tett már­cius 15-i öl­dök­lé­sért.

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett férjével az őrjöngő anyuka

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett férjével az őrjöngő anyuka

A nőnek na­gyon elege lett lusta fér­jé­ből, ezért meg­lec­kéz­tette.

A nőnek na­gyon elege lett lusta fér­jé­ből, ezért úgy dön­tött, egy életre meg­lec­kéz­teti pár­ját.

A Fidesz kizárásának terve Brüsszel bosszúja

A Fidesz kizárásának terve Brüsszel bosszúja

Ezt tük­rözi a Szá­zad­vég ku­ta­tása.

Brüs­szel nem tá­mo­gatja a ma­gyar kor­mányt Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­já­nak meg­vé­dé­sé­ben, a ma­gyar csa­lá­dok mel­letti ki­ál­lás­ban.

Sztárok, akik megmenekültek a szcientológusok csapdájából

Sztárok, akik megmenekültek a szcientológusok csapdájából

Ren­ge­teg vi­lág­sztár ke­rült a Sz­ci­en­to­ló­gia Egy­ház bűv­kö­rébe.

Ren­ge­teg vi­lág­sztár ke­rült a Sz­ci­en­to­ló­gia Egy­ház bűv­kö­rébe.

Brutális vallomás: Meg akart gyilkolni egy férfit Liam Neeson

Brutális vallomás: Meg akart gyilkolni egy férfit Liam Neeson

Örökre el­in­téz­hette a kar­ri­er­jét.

El­kép­zel­hető, hogy a nép­szerű szí­nész örökre el­in­tézte a kar­ri­er­jét, mi­u­tán be­val­lotta leg­sö­té­tebb tit­kát.

Kiverték a fogait és börtönbe zárták, mert keresztény akart maradni...

Kiverték a fogait és börtönbe zárták, mert keresztény akart maradni...

A férfi édes­anyja el­me­sélte, hogy be­mu­tat­ták őket egy dús­gaz­dag musz­lim­nak, aki tá­mo­ga­tást ígért a gyer­me­kek, ha...

Nagyon ráfázott a sztárapuka, hogy kinyitotta a száját

Nagyon ráfázott a sztárapuka, hogy kinyitotta a száját

Egyre töb­ben for­dul­nak el­lene, már a vörös sző­nye­ges film­be­mu­ta­tó­ját is tö­röl­ték.

Egyre töb­ben for­dul­nak el­lene, már a vörös sző­nye­ges film­be­mu­ta­tó­ját is tö­röl­ték.

Nejének akart fájdalmat okozni a hétéves lányát megfojtó férfi

Nejének akart fájdalmat okozni a hétéves lányát megfojtó férfi

A na­pok­ban kez­dő­dött Düs­sel­dorf­ban az egyip­tomi mig­ráns a pere...

A na­pok­ban kez­dő­dött Düs­sel­dorf­ban az egyip­tomi mig­ráns a pere...

"Magyar" autóval rontott be Mohamed az éjszakai klubba. 28 évre ítélték

"Magyar" autóval rontott be Mohamed az éjszakai klubba. 28 évre ítélték

Volt, aki­nek ki­ug­rott a térde, egy má­sik­nak el­tört a me­den­ce­csontja, egy har­ma­dik­nak pedig a síp­csontja.

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett a megcsalt anyuka

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett a megcsalt anyuka

Mint mondta, azért kel­lett ezt ten­nie, mert ven­nie kell egy másik kony­ha­kést: "az enyém ugyanis a ko­csi­ke­re­ké­ből lóg ki éppen."

Mint mondta, azért kel­lett ezt ten­nie, mert ven­nie kell egy másik kony­ha­kést: "az enyém ugyanis a ko­csi­ke­re­ké­ből lóg ki éppen."

Döbbenet amit a gyilkosról mond az utcán lelőtt óvónő férje

Döbbenet amit a gyilkosról mond az utcán lelőtt óvónő férje

Hajni nénit hiába vár­ták az óvó­dá­sok, teg­nap már nem ér­ke­zett meg...

Hajni nénit hiába vár­ták az óvó­dá­sok, teg­nap már nem ér­ke­zett meg a mun­ka­he­lyére. Fi­á­nak apósa az utcán orvul le­lőtte... Hi­he­tet­len, hogy mi ve­ze­tett el ide­áig.

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Úgy tűnik, van­nak akik még min­dig át­koz­zák Amb­rus At­tila nevét.

Úgy tűnik, van­nak akik a múlt­béli tény­ke­dé­sek miatt még min­dig át­koz­zák Amb­rus At­tila nevét.

Várpalotai horror: bosszút esküdött a nagymama

Várpalotai horror: bosszút esküdött a nagymama, tudja, mivel teszi tönkre a gyilkost

A nagy­ma­má­nak pon­tos terve van....

A nagy­mama el­ha­tá­rozta, neki is lesz pár szava uno­kája gyil­ko­sá­hoz, pon­tos ter­vet ké­szí­tett a bosszúra....

Mindenkit megölünk! Migránsbanda támadt a keletnémet diszkó vendégeire

Mindenkit megölünk! Migránsbanda támadt a keletnémet diszkó vendégeire

Az Allah akbar-or­dí­to­zás­sal kez­dő­dött. Az eset előz­mé­nye, hogy a disz­kó­ban egy 20 és egy 22 éves szí­riai be­ván­dorló be­rú­gott.

Borzalom Baranyában: befalazott holttestet találtak az idős nő házában

Borzalom Baranyában: befalazott holttestet találtak az idős nő házában

Egy férfi bosszú­ból ölte meg volt kol­lé­gá­ját, akit két tár­sá­val együtt fa­la­zott be édes­anyja pin­cé­jé­ben.

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Big Daddy Laca na­gyon dühös. Az in­ter­net­ről ren­delt egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt, de mást ka­pott he­lyette.

Big Daddy Laca dühös. Az in­ter­net­ről ren­delt egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt, de mást ka­pott he­lyette.

Bosszú! Csak por és hamu maradt a sok milliós kocsiból

Bosszú! Csak por és hamu maradt a sok milliós kocsiból

A szom­szé­dok le­het­tek...

Alig­hogy en­ge­dé­lyez­ték a nők­nek, hogy autót ve­zet­het­nek Szaúd-Ará­bi­á­ban, va­la­kik bru­tá­li­san je­lez­ték, hogy nem ér­te­nek vele egyet...

Brutális bosszút állt a szeretőn a feleség, vajon mit követett el a férj

Brutális bosszút állt a szeretőn a feleség, vajon mit követett el a férj

A fél­té­keny asszony Bu­da­pes­ten, az utca nyil­vá­nos­sága előtt vett re­van­sot.

A fél­té­keny asszony Bu­da­pes­ten, az utca nyil­vá­nos­sága előtt vett re­van­sot. Csak az nem látta, aki nem akarta, hogy egy csú­nya sze­relmi há­rom­szög vi­ha­ros le­csen­gése zaj­lik.

Hátborzongató dologra készült Whitney Houston halála előtt lánya

Hátborzongató dologra készült Whitney Houston halála előtt lánya

A fi­a­tal lány nem tudta túl­tenni magát anyja drog­füg­gő­sé­gén.

A fi­a­tal lány nem tudta túl­tenni magát anyja drog­füg­gő­sé­gén, már ko­ráb­ban is ön­gyil­kos akart lenni.

Bosszút állt kolléganőjén George Clooney

Bosszút állt kolléganőjén George Clooney

Nem tűri, hogy vic­cel­je­nek vele.

A sztára­puka híres csip­ke­lődő meg­jegy­zé­se­i­ről, de azt nem tűri, hogy be­lőle csi­nál­ja­nak vic­cet.

"Édes a bosszú" - Vilmos megfenyegette Harry herceget

"Édes a bosszú" - Vilmos megfenyegette Harry herceget

A két test­vér min­dig tré­fál­ko­zik.

A két test­vér min­dig tré­fál­ko­zik egy­más­sal, így ez az­után sem tör­tént más­képp, mi­u­tán Harry meg­kérte báty­ját, hogy le­gyen a ta­núja.

Döbbenetes, amit az Amerikában felrobbantott Ildikó legjobb barátnője mond

Döbbenetes, amit az Amerikában felrobbantott Ildikó legjobb barátnője mond

Az FBI nyo­moz az ügy­ben..

Az FBI nyo­moz az ügy­ben, ugyanis va­laki hi­deg­vérű bosszút for­ral­ha­tott a csa­lád­anya ellen. K. Il­dikó 49 éves volt, 15 éve élt Ka­li­for­ni­á­ban...

Divat lett nálunk a bosszúgyilkosság?

Divat lett nálunk a bosszúgyilkosság?

Itt­hon három olyan eset is tör­tént, ami­kor a férfi meg­ölte sze­rel­mét.

A musz­lim or­szá­gok­ban "be­csü­let­gyil­kos­ság­nak" hív­ják, ha a férfi meg­öli a sze­rinte hely­te­le­nül vi­sel­kedő nőt. Ma­gyar­or­szá­gon csak idén már három olyan eset is tör­tént, ami­kor egy férfi le­mé­szá­rolta sze­rel­mét.

Ez meglepő, kiderült, mit gondol az ellenségeiről Hajdú Péter!

Ez meglepő, kiderült, mit gondol az ellenségeiről Hajdú Péter!

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője nem bosszúálló típus, és most az is ki­de­rült, miért hagyja, hogy az élet ren­dezze el a dol­go­kat.

Durva bosszút állt szülein egy 12 éves iskolás

Durva bosszút állt szülein egy 12 éves iskolás

Össze­ve­szett a szü­le­i­vel, ezért gon­dolt a meg­tor­lásra. Azt mondta, is­ko­lába megy.

Össze­ve­szett a szü­le­i­vel, ezért gon­dolt a meg­tor­lásra. Azt mondta, is­ko­lába megy.

Nem semmi: szexuális játékszerrel állt bosszút exén a borsodi nő

Nem semmi: szexuális játékszerrel állt bosszút exén a borsodi nő

A nő egy ero­ti­kus társ­ke­reső ol­dalt is be­ve­tett, hogy elég­té­telt ve­gyen.

A nő egy ero­ti­kus társ­ke­reső ol­dalt is be­ve­tett, hogy elég­té­telt ve­gyen a férfin. Ebben az ügy­ben már a rend­őrökre is szük­ség volt.

Furcsa videót osztott meg a sértődött Tolvai Reni, kicsinyes bosszú?

Furcsa videót osztott meg a sértődött Tolvai Reni, kicsinyes bosszú?

A zsűri éppen az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját és dalát ér­té­kelte, ami­kor Schell Judit szí­nész­nő­nek el­ment a hangja.

Schell Ju­dit­nak el­ment a hangja, ami­kor az éne­kes­nőt ér­té­kelte.

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Nem csak a ve­re­ség fáj a por­tu­gál­nak.

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. A kö­zeli fel­vé­tel­ről jól lát­szik: egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Véres leszámolás jön? A maffia vadászik a világhírű sportolóra

Ve­szély­ben McG­re­gor élete?

Ve­szély­ben McG­re­gor élete? A ket­rec­har­cos ez­út­tal na­gyon rosszul vá­lasz­tott ma­gá­nak el­len­fe­let. A szak­író sze­rint óri­ási bajba ke­rült.

Magyar feleségek bosszúja: Kipakol a magánnyomozó

Magyar feleségek bosszúja: Kipakol a magánnyomozó

Na­gyon édes tud lenni a bosszú...

Az, hogy már nem ket­ten van­nak a kap­cso­lat­ban, gyak­ran de­rült égből vil­lám­csa­pás­ként éri a nőket. Az érin­tet­tek egy része sok­kot kap és el­vá­lik.

Undorító, aljas bosszút állt szexuális zaklatója Földes Eszteren

Undorító, aljas bosszút állt szexuális zaklatója Földes Eszteren

Egyre több zak­la­tásra derül fény. Saj­nos Lo­vasi And­rás fe­le­sé­gé­nek, Föl­des Esz­ter­nek is van miről ki­pa­kol­nia.

Egyre több zak­la­tásra derül fény. Saj­nos Lo­vasi And­rás fe­le­sé­gé­nek, Föl­des Esz­ter­nek is van miről ki­pa­kol­nia.

A megcsalt nő szétverte párja autóját... de elnézte a rendszámot

A megcsalt nő szétverte párja autóját... de elnézte a rendszámot

A spic­ces nő min­den­kép­pen bosszút akart állni volt pár­ján, de a szá­mí­tá­sa­iba hiba csú­szott.

Ünnep Berlinben, így köszöntötte Dárdait a Hertha

Örömünnep Berlinben, így köszöntötte Dárdait a Hertha

Min­den össze­jött Pál­nak.

Meg­ad­ták a mód­ját az ün­nep­lés­nek a ma­gyar edző 100. tét­meccsén. Most min­den össze­jött Pál­nak.

Kegyetlen bosszút állt az anya, akinek megerőszakolták 6 éves kislányát

Kegyetlen bosszút állt az anya, akinek megerőszakolták 6 éves kislányát

A bé­bi­szit­ter faj­ta­lan­ko­dott a gye­rek­kel, az anya pedig meg­bosszulta.

A bé­bi­szit­ter faj­ta­lan­ko­dott a gye­rek­kel, az anya pedig meg­bosszulta.

Baltával bosszulta meg a hatóságok döntését az erőszakos migráns

Baltával bosszulta meg a hatóságok döntését az erőszakos migráns

Úgy érezte a 33 éves iráni szár­ma­zású mig­ráns, hogy jog­ta­la­nul uta­sí­tot­ták el a me­ne­dék­ké­rel­mét.

Úgy érezte a 33 éves iráni szár­ma­zású mig­ráns, hogy jog­ta­la­nul uta­sí­tot­ták el a me­ne­dék­ké­rel­mét.

Meg akarták ölni a gyerekgyilkos apát a börtönben

Meg akarták ölni a gyerekgyilkos apát a börtönben

"Me­göl­tél egy kis­ba­bát!" - üvöl­töt­ték.

"Me­göl­tél egy kis­ba­bát!" - üvöl­töt­ték a rabok, mi­köz­ben ütöt­ték-rúg­ták a fi­a­tal gyil­kost, akit sé­rü­lé­sei miatt végül kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Bosszúért liheg az Iszlám Állam

Bosszúért liheg az Iszlám Állam

Újabb bor­zal­mas vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet: ez­út­tal egy ka­masz fiú szó­lítja fegy­verbe az Isz­lám Állam hí­veit azért, hogy áll­ja­nak bosszút Mo­szul el­vesz­té­séért.

Újabb bor­zal­mas vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet: ez­út­tal egy ka­masz fiú szó­lítja fegy­verbe az Isz­lám Állam hí­veit azért, hogy áll­ja­nak bosszút az iraki bá­zi­suk, Mo­szul el­vesz­té­séért.

Bosszúból ripityára törte a lány a barátja BMW-jét!

Bosszúból ripityára törte a lány a barátja BMW-jét!

El­ké­pesz­tően ki­akadt a walesi lány, ami­kor meg­tudta, hogy párja meg­csalta.

El­ké­pesz­tően ki­akadt a walesi lány, ami­kor meg­tudta, hogy párja meg­csalta.A fe­kete ruhás nő ri­pi­tyára tör egy BMW-t.

Manchesterben megölt barátjáért állhatott bosszút a robbantó

Barátjáért állhatott bosszút a manchesteri robbantó

Sal­man Abedi ba­rát­jáért akart bosszút állni, akit Man­ches­ter­ben öltek meg 2016-ban.

Rettenetes módon állt bosszút Gáboron a feldühödött öccse

Rettenetes módon állt bosszút Gáboron a feldühödött öccse

Or­szá­gos lej­ártó kam­pányba kez­dett.

Or­szá­gos lej­ártó kam­pányba kez­dett Mátó Axel Gábor öccse, Kevin. Ahova csak tu­dott, pla­ká­to­kat ra­gasz­tott test­vére ar­cá­val és te­le­fon­szá­má­val.

Felesége szeretőjére vadászott a pécsi vadász

Felesége szeretőjére vadászott a pécsi vadász

Vér­gőzbe bo­rult egy pécsi va­dász agya, ami­kor meg­tudta, hogy a fe­le­sé­gé­nek sze­re­tője van. Va­dász­pus­ká­val in­dult ve­tély­tár­sá­hoz.

Vér­gőzbe bo­rult egy pécsi va­dász agya, ami­kor meg­tudta, hogy a fe­le­sé­gé­nek sze­re­tője volt. Va­dász­pus­ká­val in­dult ve­tély­tár­sá­hoz.

Elképesztő módon állnak bosszút párjukon a magyar fiatalok

Elképesztő módon állnak bosszút párjukon a magyar fiatalok

A pasi berúg a ba­rá­ta­i­val, emi­att ugrik a közös prog­ram. Is­me­rős szi­tu­á­ció?

A pasi berúg a ba­rá­ta­i­val, emi­att ugrik a közös prog­ram. Is­me­rős szi­tu­á­ció? A 23 éves Na­ta­lie sem hagyta meg­tor­lás nél­kül ezt a csúf­sá­got: ré­sze­gen hor­tyogó ba­rát­ját nővé smin­kelte. A Ri­post össze­gyűj­tött né­hány édes bosszút.

Szörnyűség a focipályán: a bíró életébe került a piros lap

Szörnyűség a focipályán: a bíró életébe került a piros lap

Ilyen bor­za­lomra senki sem szá­mít­ha­tott. Vég­ze­tes bosszú a ki­ál­lí­tá­sért.

Ilyen bor­za­lomra senki sem szá­mít­ha­tott. Vég­ze­tes bosszút állt egy lab­da­rúgó a ki­ál­lí­tá­sáért.

Az Iszlám Állam bosszúért kiált: itt a végső leszámolás ideje?

Az Iszlám Állam bosszúért kiált: itt a végső leszámolás ideje?

A ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet arra kéri hí­veit, hogy áll­ja­nak bosszút a hi­tet­le­ne­ken...

Vérbe borul Európa! Bosszút áll az Iszlám Állam!

Vérbe borul Európa! Kegyetlen bosszút esküdött az Iszlám Állam!

Fé­lel­me­tes ter­vek szü­let­tek.

Ter­ror­tá­ma­dá­sok ten­ge­ré­vel akar­ják meg­to­rolni a dzsi­há­d­is­ták, hogy egyre je­len­tő­sebb te­rü­le­tek­ről szo­rul­nak ki.

Hatalmas falloszokkal fenyegetik a polgármestert!

Hatalmas falloszokkal fenyegetik a polgármestert!

Bosszú­had­já­rat Szil­sár­kány­ban!

Bosszú­had­já­rat Szil­sár­kány­ban! Az ön­kor­mány­zat egyet­len trak­to­rát is tönk­re­tet­ték, rá­adá­sul az ülésre egy ha­tal­mas dög­lött pat­kányt ül­tet­tek.

Sokkoló valóság: Egy megcsalt asszony akcióba lendül! Videó!

Sokkoló valóság: Egy megcsalt asszony akcióba lendül! Videó!

Nem egy szép tör­té­net! A fel­szar­va­zott nő el­in­dul a férje sze­re­tő­jé­hez...

Nem egy szép tör­té­net! A fel­szar­va­zott nő el­in­dul a férje sze­re­tő­jé­hez...

Kísért a múlt: Szörnyű tragédiáról vallott Matt Damon!

Kísért a múlt: Szörnyű tragédiáról vallott Matt Damon!

Új filmje tépte fel a tit­kolt se­be­ket...

A hol­ly­woodi vi­lág­sztár­nak leg­újabb film­jé­nek for­ga­tá­sán kel­lett szem­be­néz­nie azzal a trau­má­val, ami már év­ti­ze­dek óta be­ár­nyé­kolja a min­den­nap­jait...

Gyönyörűen állt bosszút a megcsalt feleség!

Gyönyörűen állt bosszút a megcsalt feleség!

Kevés ele­gán­sabb meg­ol­dás lé­te­zik.

Ennél ele­gán­sabb meg­ol­dás kevés lé­te­zik, hogy meg­szé­gye­nítsd a hűt­len fér­jed! ÉS még csak ki sem kell te­re­getni min­den szennyest...

Véres bosszút állt hűtlen pasiján a megcsalt fiatal nő!

Véres bosszút állt hűtlen pasiján a megcsalt fiatal nő!

A fél­té­keny asszony egy hosszú pen­gé­vel esett neki sze­rel­mé­nek. Tet­téért 2,5 év bör­tönt ka­pott.

A fél­té­keny asszony egy hosszú pen­gé­vel esett neki sze­rel­mé­nek. Tet­téért 2,5 év bör­tönt ka­pott.

Az utcán támadtak rá Zana Józsefre, kórházba került!

Az utcán támadtak rá Zana Józsefre, kórházba került!

A 77 éves mű­vész az­után ka­pott sú­lyos ví­rus­fer­tő­zést, hogy az egyik pó­ker­te­rem osz­tója arcon köpte az utcán.

A 77 éves mű­vész az­után ka­pott sú­lyos ví­rus­fer­tő­zést, hogy az egyik pó­ker­te­rem osz­tója arcon köpte az utcán.

Durva videó: Így bosszulta meg az oroszlán agyonlőtt társa halálát

Durva videó: Így bosszulta meg az oroszlán agyonlőtt társa halálát

A fi­a­tal orv­va­dász az egyik perc­ben még büsz­kén pó­zolt zsák­má­nya élet­te­len teste mel­lett, majd hir­te­len...

Csalta a férje, ezért levágta ura nemi szervét a bangkoki csirkeárus

Csalta a férje, ezért levágta ura nemi szervét a bangkoki csirkeárus

A leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel csalta meg a férje az asszonyt, bosszút állt.

A leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel csalta meg a férje az asszonyt, aki mi­u­tán rá­jött a do­logra, ke­gyet­len bosszút állt.

Késsel akart kirabolni egy nőt, végül pucéran kellett menekülnie

Késsel akart kirabolni egy nőt, végül pucéran kellett menekülnie

Fé­nyes nap­pal akarta el­venni egy nő tás­ká­ját a bátor rabló, azon­ban ala­po­san ráfi­ze­tett.

Fé­nyes nap­pal akarta el­venni egy nő tás­ká­ját a bátor rabló, azon­ban ala­po­san ráfi­ze­tett.

Végre bosszút állhat felesége Hujber Ferin!

Végre bosszút állhat felesége Hujber Ferin!

A Drá­gám, add az éle­ted! remek le­he­tő­ség a re­van­sra.

Ha jól meg­néz­zük a Drá­gám, add az éle­ted! sze­rep­lőit, egy­va­laki ki­tű­nik a többi közül. Huj­ber Feri fe­le­sége az egyet­len, aki­nek oka lehet ala­po­san meg­szí­vatni hites urát.

Lajcsi bosszút esküdött

Lajcsi bosszút esküdött

Bör­tönbe jut­tatja azo­kat, akik le­csu­kat­ták!

Ga­lam­bos Lajos nem kön­tör­fa­laz csü­tör­tö­kön meg­je­lent bot­rány­köny­vé­ben. Nem csak, hogy meg­ne­vezi vélt el­len­fe­leit, akik a rács mögé jut­tat­ták, de ki­je­len­tette, utolsó le­he­le­téig har­col és bosszút áll.

Gesztesi Károly lepofozná feljelentőjét

Gesztesi Károly lepofozná feljelentőjét

Ál­lí­tó­lag ré­sze­gen lát­ták mu­latni a szí­nészt, aki tel­je­sen fel­há­bo­ro­dott ezen az ál­lí­tá­son, hi­szen el­mon­dása sze­rint több mint két hó­napja józan, egész­sé­ges éle­tet él.

Ál­lí­tó­lag ré­sze­gen lát­ták mu­latni a szí­nészt, aki tel­je­sen fel­há­bo­ro­dott ezen az ál­lí­tá­son, hi­szen el­mon­dása sze­rint több mint két hó­napja józan, egész­sé­ges éle­tet él.

Ettől a 15 éves terroristától retteg egész Európa!

Ettől a 15 éves terroristától retteg egész Európa!

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek ki­ter­ve­lő­jé­nek 15 éves kis­öccse Szí­ri­á­ból Bel­gi­umba uta­zott és azt ter­vezi, hogy bosszút áll test­vé­réért.

Olyan in­for­má­ciók ke­rül­tek a ha­tó­sá­gok bir­to­kába, mely sze­rint a pá­ri­zsi me­rény­le­tek ki­ter­ve­lő­jé­nek 15 éves kis­öccse Szí­ri­á­ból Bel­gi­umba uta­zott és azt ter­vezi, hogy bosszút áll test­vé­réért.

Elváltak, majd a férj elképesztő módon állt bosszút! Videó!

Elváltak, majd a férj elképesztő módon állt bosszút! Videó!

Ilyen nincs: aho­gyan a bíró kö­te­lezte őt, a férfi meg­fe­lezte a kö­zö­sen szer­zett va­gyont.

Ilyen nincs: aho­gyan a bíró kö­te­lezte őt, a férfi meg­fe­lezte a kö­zö­sen szer­zett va­gyont. Azt senki nem mondta, hogy ne így csi­nálja!

Ezért ne szívózz a nagyival!

Ezért ne szívózz a nagyival!

A tökös nagy­mama ne­he­zen vi­seli, ha le­nyúl­ják előle a par­ko­ló­he­lyet.

Van­nak a lek­vár­főző, süti sütő nagy­ma­mák és van Ő! A tökös nagy­mama, aki ne­he­zen vi­seli, ha po­fát­la­nul le­nyúl­ják előle a par­ko­ló­he­lyet.

Drámai fordulat: Lajcsi bosszúra készül?

Drámai fordulat: Lajcsi bosszúra készül?

Ga­lam­bos Lajos nem hagyja annyi­ban a meg­hur­col­ta­tá­sát.

Ga­lam­bos Lajos alig tért haza Me­xi­kó­ból, máris be­je­len­tette a saj­tó­nak, hogy nem hagyja annyi­ban a meg­hur­col­ta­tá­sát.

Szexvideójukkal alázta kiskorú barátnőjét egy nógrádi férfi

Szexvideójukkal alázta kiskorú barátnőjét egy nógrádi férfi

Egy hét alatt ez már a má­so­dik!

Egy hét alatt ez már a má­so­dik szex­bot­rány Nóg­rád me­gyé­ben! Ez­út­tal is egy kis­korú lány­ról ke­rült fel az in­ter­netre házi pornó.

A fényevők állnak bosszút Lajcsin?

A fényevők állnak bosszút Lajcsin?

Né­hány éve egy fény­evő szekta bűv­kö­rébe ke­rült Ga­lam­bos Lajos, de még ide­jé­ben si­ke­rült rá­jön­nie, hogy át­ve­rik, és ki­tá­lalt róluk. Talán ezért vesz­nek re­van­sot rajta.

Né­hány éve egy fény­evő szekta bűv­kö­rébe ke­rült Ga­lam­bos Lajos, de még ide­jé­ben si­ke­rült rá­jön­nie, hogy át­ve­rik, és ki­tá­lalt róluk. Talán ezért vesz­nek re­van­sot rajta.

Meztelenül kellett utcára mennie a hűtlen barátnőnek

Meztelen sétára kényszerítette hűtlen barátnőjét! - videó

A ba­rátja mind­ezt fel­vette.

Egy férfi azon kapta a ba­rát­nő­jét, hogy hét férfi­vel flör­töl­get a te­le­fon­ján, ezért arra kény­sze­rí­tette, hogy mez­te­le­nül sé­tál­jon New York ut­cáin.

Pornóval állt bosszút barátján

Pornóval állt bosszút

Nem tudta meg­bo­csá­tani ba­rát­já­nak, hogy éppen akkor csalta meg, ami­kor vi­lágra hozta közös gyer­me­kü­ket, ezért állt bosszút.

Nem tudta meg­bo­csá­tani ba­rát­já­nak, hogy éppen akkor csalta meg, ami­kor vi­lágra hozta közös gyer­me­kü­ket.

Már Kína is hadat üzent az Iszlám Államnak!

Már Kína is hadat üzent az Iszlám Államnak!

Mi­u­tán múlt szer­dán az ISIS ki­vé­gezte az első kínai tú­szát, a Kínai Nép­köz­tár­sa­ság bru­tá­lis igaz­ság­szol­gál­ta­tást he­lye­zett ki­lá­tásba.