CÍMKE: 'börtön'

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Osz­ter Sán­dor las­san más­fél éve jár a bí­ró­ságra, és sze­retné, ha végre be­fe­je­ződne ez a rém­álom.

FRISS HÍREK

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

A tor­nyos­pál­cai apa­gyil­kos alap­vető nyug­ta­lan­sá­got okoz a bör­tön­ben...

A tor­nyos­pál­cai apa­gyil­kos alap­vető nyug­ta­lan­sá­got okoz a bör­tön­ben...

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta a fő­nö­ké­nek, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Ma­gán­cel­lá­ban ül és fo­ko­zot­tan őrzik a bör­tön­ben T. Bélát (38), aki még ja­nuár végén szur­kálta ha­lálra édes­ap­ját...

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett. Az ügy­vé­dei talán meg tud­ják men­teni az olasz mil­li­ár­dost, aki 1,1 mil­li­árd fo­rint­nyi adót nem fi­ze­tett be.

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett. Az ügy­vé­dei talán meg tud­ják men­teni az olasz mil­li­ár­dost.

"Pornográf táncról" készített fényképekért börtön vár 5 brit turistára

"Pornográf táncról" készített fényképekért börtön vár 5 brit turistára

Sze­gé­nyek nem értik, hogy mi volt a baj az ár­tat­lan já­ték­kal. Ők csak nya­ralni men­tek Kam­bo­dzsába...

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Se­gít­sé­get kö­ve­tel­nek!

Mi­köz­ben a bí­ró­ság ha­za­en­gedte a szí­nész erő­sza­kos fiát, a ra­jon­gók és a kör­nyé­ken élők se­gít­sé­gért ki­ál­ta­nak. Nem vé­let­le­nül!

Elképesztő okból razziáztak a rendőrök a gyönyörű modellnél

Elképesztő okból razziáztak a rendőrök a gyönyörű modellnél

A fi­a­tal nő egy ki­éle­sí­tett fegy­vert rej­te­ge­tett a há­ló­ban, mi­köz­ben tíz éves gye­reke is ott­hon volt.

A fi­a­tal nő egy ki­éle­sí­tett fegy­vert rej­te­ge­tett a há­ló­ban, mi­köz­ben tíz éves gye­reke is ott­hon volt.

Megrázó vallomás, börtönbe küldené exét a leszbikus magyar színésznő!

Megrázó vallomás, börtönbe küldené exét a leszbikus magyar színésznő!

A fi­a­tal lány ne­he­zen vi­seli, hogy ne­ga­tív szín­ben tün­te­tik fel őt.

A fi­a­tal lány ne­he­zen vi­seli, hogy ne­ga­tív szín­ben tün­te­tik fel őt, mi­köz­ben ő volt a bán­tal­ma­zott fél a kap­cso­la­tuk­ban.

Nem bírta tovább a terhet a kislányát halálra késelő Anikó: ezt tette a börtönben

Nem bírta tovább a terhet a kislányát halálra késelő Anikó: ezt tette a börtönben

Anikó 111 kés­szú­rás­sal ölte meg 8 éves kis­lá­nyát, La­u­rát. A nő sosem hagy­hatja el a bör­tönt.

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Tun­kel Nán­dor 30 esz­ten­dős erő­emelő kis­korú lá­nyok­nak fi­ze­tett sze­xért, il­letve por­no­gráf vi­deót ké­szí­tett róluk. A spor­toló hiába bánta meg tet­tét, ve­szély­ben van a pá­lya­fu­tása.

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Brutálisan elbántak a pedofil bűnözővel a börtönben! - videó

Brutálisan elbántak a pedofil bűnözővel a börtönben! - videó

A benti tör­vé­nyek alap­ján ez a leg­na­gyobb bűn, amit egy férfi el­kö­vet­het. Nem járt ke­gye­lem.

A benti tör­vé­nyek alap­ján ez a leg­na­gyobb bűn, amit egy férfi el­kö­vet­het.

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel.

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel.

Meglepő fordulat a diákjával elélvező nő ügyében

Meglepő fordulat a diákjával elélvező nő ügyében

A szü­lők nem erre szá­mí­tot­tak!

A meg­ron­tott ka­masz fel­há­bo­ro­dott szü­lei egé­szen biz­tos, hogy nem egy ilyen íté­letre szá­mí­tot­tak a bí­ró­ság­tól, mint amit végül a csá­bító pe­da­gó­gus ka­pott!

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Óri­ási bajba ke­rült.

Fi­gyel­met­len­ség vagy szán­dé­kos fél­re­ve­ze­tés? Bár­me­lyik áll­jon is a kel­le­met­len hely­zet mö­gött, óri­ási baj­ban van most a latin díva.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad, majd jó né­hány év bör­tönt kap.

Istennek képzelte magát, de nagyon megjárta

Istennek képzelte magát, de nagyon megjárta

Bör­tön vár a kés­sel ha­do­ná­szó férfira.

Bör­tön vár a kés­sel ha­do­ná­szó férfira.

Elképesztő - Ez jár Dubajban egy bosszús SMS miatt!

Elképesztő - Ez jár Dubajban egy bosszús SMS miatt!

Az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok szi­gorú tör­vé­nyei min­den­kit utol­ér­nek.

Az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok szi­gorú tör­vé­nyei min­den­kit utol­ér­nek.

A kampókezű imám megakadályozhatta volna a 9/11-es terrortámadást

A kampókezű imám megakadályozhatta volna a 9/11-es terrortámadást

Meg­lepő rész­le­tek de­rül­tek ki az év­ez­red egyik leg­vé­re­sebb tö­meg­gyil­kos­sá­gá­ról.

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

A szí­nész ügyé­nek tár­gya­lása las­san a vé­gé­hez ér, de lehet, hogy sú­lyo­sabb bün­te­tést kap, mint re­mélte.

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Szabadulása után sem mehet haza "Lópici" erőszakos fia

Szabadulása után sem mehet haza "Lópici" erőszakos fia

Pé­tert ja­nuár 12-én jó eséllyel ki­en­ged­he­tik az elő­ze­tes­ből, ám Szil­ágyi Ist­ván nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Pé­tert ja­nuár 12-én jó eséllyel ki­en­ged­he­tik az elő­ze­tes­ből.

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

A Visz­kis rab­lót so­káig a harag él­tette.

A Visz­kis rab­lót so­káig az éget­len ha­ragja és gyű­lö­lete irá­nyí­totta a bör­tön­évek alatt. Lá­zadt a kö­rül­mé­nyek ellen és szám­ta­lan el­len­sé­get szer­zett ma­gá­nak.

Véres börtönlázadás tört ki, egy foglyot lefejeztek, sok a halott

Véres börtönlázadás tört ki, egy foglyot lefejeztek, sok a halott

Töb­ben meg­hal­tak és meg­se­be­sül­tek egy bör­tön­lá­za­dás­ban Bra­zí­li­á­ban.

Töb­ben meg­hal­tak és meg­se­be­sül­tek egy bör­tön­lá­za­dás­ban Bra­zí­li­á­ban, amely­nek során több tu­cat­nyian szök­tek meg a fegy­ház­ból. A zsú­folt cel­lák­ban nem csak a szű­kös élet­tér gond, de a rá­csok mö­gött ban­da­há­bo­rúk is dúl­nak.

Kínos botránya miatt akadtak ki a rajongók Király L. Norbira

Kínos botránya miatt akadtak ki a rajongók Király L. Norbira

Hiába tesz meg min­dent az éne­kes, hogy el­si­mítsa az ügyet. De kö­zön­sége nem fe­lejt...

Hiába tesz meg min­dent az éne­kes, hogy el­si­mítsa az ügyet. De kö­zön­sége nem fe­lejt...

Meg akarta ölni magát Ambrus Attila

Meg akarta ölni magát Ambrus Attila

Na­gyon meg­vi­sel­ték a bör­tön­évek a Visz­kist.

Na­gyon meg­vi­sel­ték a bör­tön­évek a Visz­kis néven el­hí­re­sült Amb­rus At­ti­lát, so­káig azon gon­dol­ko­dott, hogy végez ma­gá­val. Végül azon­ban si­ke­rült újra talpra áll­nia.

Lesz békés karácsony Lópici Gáspáréknál

Lesz békés karácsony Lópici Gáspáréknál

Szil­ágyi Ist­ván és fe­le­sége szo­mor­ká­san ké­szül­nek a ka­rá­csonyra fiuk nél­kül, aki to­vábbra is elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van édes­apja meg­ve­ré­séért.

Szil­ágyi Ist­ván és fe­le­sége szo­mor­ká­san ké­szül­nek a ka­rá­csonyra fiuk nél­kül, aki to­vábbra is elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van édes­apja meg­ve­ré­séért.

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Börtönben érzik magukat a strasbourgi karácsonyi vásár látogatói

Börtönben érzik magukat a strasbourgi karácsonyi vásár látogatói

Ka­to­nák, rend­őrök és több mint egy­mil­lió euró biz­ton­sági ki­adá­sokra.

Ka­to­nák, rend­őrök és több mint egy­mil­lió euró biz­ton­sági ki­adá­sokra.

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Kín­val­la­tás vagy agyon­ve­rés vár rá? Fél a ki­ada­tás­tól az in­diai üz­let­em­ber.

Kín­val­la­tás vagy akár agyon­ve­rés vár rá a ha­zá­já­ban? Ko­moly óva­dé­kért lehet sza­bad­lá­bon. Fél a ki­ada­tás­tól a Lon­don­ban le­tar­tóz­ta­tott in­diai üz­let­em­ber és ko­rábbi par­la­menti po­li­ti­kus.

Cudar napjai vannak a Teréz körúti robbantónak: így zaklatják a börtönben

Cudar napjai vannak a Teréz körúti robbantónak: így zaklatják a börtönben

A férfi ügy­véd­jén ke­resz­tül pa­naszt tett a bör­tön pa­rancs­nok­sá­gá­nál: sze­retne újra egy­sze­mé­lyes cel­lá­ban ülni.

Stadler József: Éreztem, ahogy a vér folyik le a nyakamon

Stadler József: Éreztem, ahogy a vér folyik le a nyakamon

Me­se­szerű szto­ri­ként in­dult az élete.

St­ad­ler Jó­zsef élete me­se­szerű szto­ri­ként in­dult, de végül rém­mese lett a vál­lal­ko­zóvá lett akasz­tói ju­hász tör­té­ne­té­ből.

Kiderült, milyen élete van a kislányát teherbe ejtő apának a börtönben

Kiderült, milyen élete van a kislányát teherbe ejtő apának a börtönben

Azt plety­kál­ják, ke­mé­nyen bán­nak a gye­re­ke­ket mo­lesz­tá­lók­kal a sit­ten...

Azt plety­kál­ják, ke­mé­nyen bán­nak a gye­re­ke­ket mo­lesz­tá­lók­kal a sit­ten...

Kemény ítélet, súlyosbították a gyilkos sportoló büntetését

Kemény ítélet, súlyosbították a gyilkos sportoló büntetését

Sok­kal to­vább kell bör­tön­ben ülnie. A ba­rát­nője meg­gyil­ko­lása miatt ítél­ték el a hat­szo­ros pa­ra­lim­piai baj­nok spor­to­lót.

Döbbenetes dolgokat mondott a kislányát halálra éheztető apa a börtönben

Döbbenetes dolgokat mondott a kislányát halálra éheztető apa a börtönben

Gusz­táv ki­tart amel­lett, hogy nem tehet kis­lá­nya ha­lá­lá­ról. A gyer­mek 3 és fél kiló volt, ami­kor más­fél éve­sen meg­halt.

Mint a filmekben: 38 év után szabadult az ártatlan férfi

Mint a filmekben: 38 év után szabadult az ártatlan férfi

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan, de a bí­ró­ság nem hitt neki.

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan, de a bí­ró­ság nem hitt neki - csak egy vissza­vo­nult nyo­mozó.

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Az egy­kori rab­lót élő­ben kap­csol­ták az Appra Ma­gyar stú­di­ó­já­ban, ahol mar­káns vé­le­ményt for­mált a hí­res­sé­gek­ről.

Az egy­kori rab­lót élő­ben kap­csol­ták az Appra Ma­gyar stú­di­ó­já­ban, ahol mar­káns vé­le­ményt for­mált a hí­res­sé­gek­ről.

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Sokan fel­há­bo­rod­tak.

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol akar­nak el­szál­lá­solni több ezer mig­ránst: egy ki­szu­pe­rált bör­tön­ben.

Így tudta megölni magát egy elítélt a börtönben

Így tudta megölni magát egy elítélt a börtönben

Több­ször is rá­tá­madt az őrökre a férfi.

Több­ször is rá­tá­madt az őrökre a férfi, aki­nek most si­ke­rült ön­ke­zé­vel véget vetni éle­té­nek a szom­bat­he­lyi bör­tön­ben.

Durva, kilenc év börtönre ítélték a sztárfocistát

Durva, kilenc év börtönre ítélték a sztárfocistát

Bű­nös­nek ta­lálta a bí­ró­ság a vá­lo­ga­tott já­té­kost. Ko­ráb­ban olyan sztár­csa­pa­tok­ban is ját­szott, mint a Real Mad­rid és az AC Milan.

Bű­nös­nek ta­lálta a bí­ró­ság a vá­lo­ga­tott já­té­kost. Ko­ráb­ban olyan sztár­csa­pa­tok­ban is ját­szott, mint a Real Mad­rid, a Man­ches­ter City és az AC Milan.

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Amb­rus At­tila Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Közel 30 al­ka­lom­mal ra­bolt.

Amb­rus At­tila Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Mint­egy 30 al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat, pos­tá­kat...

Retteg a téltől az összevert magyar színész

Retteg a téltől az összevert magyar színész

Nincs elég tű­zi­fá­juk...

Az idős szí­nész sorsa egyre ne­he­zebbre for­dul mióta bör­tönbe zár­ták az őt meg­verő fiát. Most attól fél, hogy meg­fagy, mert nincs elég tű­zi­fá­juk.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Titkos szerető vagy egy barát? Ezért úszta meg a börtönt Hujber Ferenc

Titkos szerető vagy egy barát? Ezért úszta meg a börtönt Hujber Ferenc

Vajon ki ho­zott ek­kora ál­do­za­tot a bot­rány­hős szí­né­szért?

Vajon ki ho­zott érte ek­kora ál­do­za­tot?

Megdöbbentő körülmények a párizsi terrorista cellájában

Elképesztő luxus a párizsi terrorista cellájában

2015. no­vem­ber 13-án tör­tént Eu­rópa ed­digi leg­sú­lyo­sabb isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dása.

2015. no­vem­ber 13-án tör­tént Eu­rópa ed­digi leg­sú­lyo­sabb isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dása. A me­rény­lők öt hely­szí­nen haj­tot­tak végre össze­han­golt tá­ma­dást. Az egyet­len ter­ro­rista, aki túl­élte a tá­ma­dást egy fran­cia bör­tön­ben ra­bos­ko­dik, ahol még saját kon­di­terme is van.

Holtan találták a cellájában a gyerekgyilkos apát

Holtan találták a cellájában a gyerekgyilkos apát

A vad­ál­lat­ként vi­sel­kedő férfi két­na­pos lá­nyát verte ha­lálra - rab­tár­sai ke­gyet­len bosszút áll­tak a pi­ci­ért.

A vad­ál­lat­ként vi­sel­kedő férfi két­na­pos lá­nyát verte ha­lálra - rab­tár­sai a bör­tön­ben ke­gyet­len bosszút áll­tak a pi­ci­ért.

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Va­ló­sá­gos hor­rorfilmmé vált a 33 éves Laura Plum­mer egyip­tomi nya­ra­lása: a brit nő egy túl­zsú­folt bör­tön­ben szen­ved.

Meglepő részletek: kiderült, hogy bánnak Bróker Marcsival a börtönben

Meglepő részletek: kiderült, hogy bánnak Bróker Marcsival a börtönben

Bró­ker Mar­csi pere ma kez­dő­dik, ki­de­rül, mit csi­nál a bör­tön­ben. A lu­xus­hoz szo­kott asszony még ta­ka­rít is...

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Ma reg­gel kez­dő­dik a Szol­noki Tör­vény­szé­ken Bró­ker Mar­csi pere, aki a vád sze­rint 12 mil­li­árd fo­rint kárt oko­zott.

Botrány a börtönben, terjed a radikális iszlám

Botrány a börtönben, terjed a radikális iszlám

Ko­moly hibát ta­lál­tak Auszt­ri­á­ban.

Könnyen hoz­zá­jut­hat­tak a ra­di­ká­lis isz­lam­ista gyű­lö­let­be­szé­det ter­jesztő köny­vek­hez az auszt­riai Kor­ne­u­burg bör­tö­né­nek rab­jai.

30 évre börtönbe kerülhet az elnök

30 évre börtönbe kerülhet az elnök

Sokat koc­káz­ta­tott Ka­ta­ló­nia füg­get­len­sé­gé­nek egy­ol­dalú ki­ki­ál­tá­sá­val Carles Pu­ig­de­mont: lehet, hogy élete hát­ra­lévő ré­szé­nek je­len­tős há­nya­dát rá­csok mö­gött kell töl­te­nie.

Sokat koc­káz­ta­tott Ka­ta­ló­nia füg­get­len­sé­gé­nek egy­ol­dalú ki­ki­ál­tá­sá­val Carles Pu­ig­de­mont: lehet, hogy élete hát­ra­lévő ré­szé­nek je­len­tős há­nya­dát rá­csok mö­gött kell töl­te­nie.

Lejárt az idő, nem fizetett Hujber Ferenc

Lejárt az idő, nem fizetett Hujber Ferenc

Huj­ber Feri nem tel­je­sí­tette kö­te­le­zett­sé­gét.

Huj­ber Feri nem tel­je­sí­tette kö­te­le­zett­sé­gét és talán a kö­vet­kez­mé­nyek­kel sem szá­molt.

Nagy bajban van egy kétéves, az életébe kerülhet apja viselkedése

Nagy bajban van egy kétéves, az életébe kerülhet apja viselkedése

A kis­gye­rek­nek bor­zasztó dol­go­kon kell ke­resz­tül­menni ön­hi­bá­ján kívül. Édes­anyja te­he­tet­len.

Továbbra sem találják a tegnap Pécsett megszökött rabot

Továbbra sem találják a tegnap Pécsett megszökött rabot

Más­fél napja nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a férfit, aki bör­tönbe szál­lí­tása köz­ben ol­dott ke­re­ket.

Más­fél napja nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség azt a férfit, aki bör­tönbe szál­lí­tása köz­ben ol­dott ke­re­ket.

Drámai vallomás, Aradszky László menthette meg bátyját a kivégzéstől

Drámai vallomás, Aradszky László menthette meg bátyját a kivégzéstől

El­vá­laszt­ha­tat­lan lett a le­gen­dás éne­kes és test­vére, And­rás.

El­vá­laszt­ha­tat­lan lett a le­gen­dás éne­kes és test­vére, And­rás.

Ezért hazudott a bíróságon a brutálisan összevert magyar színész

Ezért hazudott a bíróságon a brutálisan összevert magyar színész

Szil­ágyi Ist­ván még ön­ma­gára is kezet emelt a bí­ró­sá­gon, olyan hév­vel pró­bálta meg­vál­toz­tatni a fia ellen tett val­lo­má­sát.

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

Fordulat a bíróságon, előzetesben marad Lópici Gáspár erőszakos fia!

A 46 éves férfi úgy meg­verte idős édes­ap­ját, hogy azt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Botrány: Gyűlöletirodalmat olvastak a rabok a börtönökben

Botrány: Gyűlöletirodalmat olvastak a rabok a börtönökben

De ennek most vége, mert a szál­lí­tóik le­buk­tak.

De ennek most vége, mert a szál­lí­tóik le­buk­tak. Per­sze, nem ér­te­nek egyet a igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter dön­té­sé­vel, de már késő. Auszt­ri­á­ban még szi­go­rúb­ban fog­ják al­kal­mazni a nulla to­le­ran­ciát.

Megint szakított az erőszakos magyar színész

Megint szakított az erőszakos magyar színész

A szí­nész nem bánt kesz­tyűs kéz­zel ed­digi ba­rát­nő­i­vel. Szinte ki­vé­tel nél­kül mind­egyi­kük meg­vá­dolta erő­szak­kal...

A szí­nész nem bánt kesz­tyűs kéz­zel ed­digi ba­rát­nő­i­vel. Szinte ki­vé­tel nél­kül mind­egyi­kük meg­vá­dolta erő­szak­kal...

Börtönből netezett egy magyar rab

Börtönből netezett egy magyar rab

Saját Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tol­ga­tott fo­tó­kat a cel­lá­já­ról és kö­rül­mé­nye­i­ről.

Saját Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tol­ga­tott fo­tó­kat a cel­lá­já­ról és kö­rül­mé­nye­i­ről egy sop­ron­kő­hi­dai rab. A férfi per­rel fe­nye­ge­tő­zik, mivel sze­rinte túl kicsi a cella, és nem ízlik neki az étel.

Elképesztő dolgot tett két felbőszült nyugdíjas: börtönt is lehet a vége

Elképesztő dolgot tett két felbőszült nyugdíjas: börtönt is lehet a vége

Dur­ván esett egy­más­nak két idős asszony Püs­pök­la­dány­ban egy vi­rá­gos­kert miatt. Az ügy­ben ha­ma­ro­san íté­let vár­ható...

Brutálisan bántak a kirúgott őrök a rabokkal a börtönben! - videó

Brutálisan bántak a kirúgott őrök a rabokkal a börtönben! - videó

Az Ohio ál­lam­beli eset ko­moly in­du­la­to­kat vál­tott ki a ten­ge­ren­tú­lon!

Az Ohio ál­lam­beli eset ko­moly in­du­la­to­kat vál­tott ki a ten­ge­ren­tú­lon!

Börtönre ítélték a magyar válogatott csatár apját

Börtönre ítélték a magyar válogatott csatár apját

Sú­lyos meg­ráz­kód­ta­tás érte a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tá­rát, Ba­logh Nor­ber­tet.

Sú­lyos meg­ráz­kód­ta­tás érte a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tá­rát, Ba­logh Nor­ber­tet.

Nemzetközi elfogatóparancsot adhatnak ki Hujber Ferenc ellen!

Nemzetközi elfogatóparancsot adhatnak ki Hujber Ferenc ellen!

A szí­nész né­hány hét­tel ez­előtt köl­tö­zött Ka­na­dába.

A szí­nész né­hány hét­tel ez­előtt köl­tö­zött Ka­na­dába, ám a pénz­bün­te­té­sét egy­előre nem fi­zette be.

Külföldre költözött: börtön elől menekült Kanadába Hujber Ferenc!

Külföldre költözött: börtön elől menekült Kanadába Hujber Ferenc!

A szí­nész nem fi­zette be a bír­sá­got, így bár­mi­kor fog­házba ke­rül­hetne, ám ő el­tűnt az or­szág­ból.

Szomszédháború: börtöntől retteg a 72 éves asszony

Szomszédháború: börtöntől retteg a 72 éves asszony

Akár négy és fél év bör­tönt is kap­hat Sá­rika, az a 72 éves püs­pök­la­dá­nyi asszony, aki vi­tába ke­ve­re­dett szom­széd­asszo­nyá­val a tár­sas­há­zuk előtt.

Kiderült, hogy bánnak a börtönben a kislányát halálra éheztető apával

Kiderült, hogy bánnak a börtönben a kislányát halálra éheztető apával

A gyön­gyösi kő­fa­ragó most a váci fegy­ház­ban spár­tai kö­rül­mé­nyek kö­zött várja a má­sod­fokú tár­gya­lást.

Ezzel a videóval csúnyán megjárhatja a hírhedt pesti bűnöző

Ezzel a videóval csúnyán megjárhatja a hírhedt pesti bűnöző

Élő vi­de­ója óta lett is­mert.

A kis­gye­re­ket ci­giz­tető Brendon élő vi­de­ója óta lett szé­les kör­ben is is­mert, de úgy tűnik, hogy rossz hír­neve ki­csit sem za­varja.

Ma szabadult a feleséggyilkossággal vádolt sztár

Ma szabadult a feleséggyilkossággal vádolt sztár

9 évet töl­tött bör­tön­ben, jó ma­ga­vi­se­lete miatt sza­ba­dul­ha­tott. Így hagyta el a bör­tönt.

9 évet töl­tött bör­tön­ben, jó ma­ga­vi­se­lete miatt sza­ba­dul­ha­tott. Így hagyta el a bör­tönt.

Döntött a bíróság: ha nem fizet, börtön vár Kabai Lászlóra!

Döntött a bíróság: ha nem fizet, börtön vár Kabai Lászlóra!

Alig két hó­napja kap­csol­ták le.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját alig két hó­napja kap­csol­ták le ittas ve­ze­tés miatt.

Így él a börtönben a lányát halálra szurkáló Anikó

Így él a börtönben a lányát halálra szurkáló Anikó

Senki nem lá­to­gatja a rá­csok mö­gött.

Senki nem lá­to­gatja a bör­tön­ben Á. Ani­kót, akit kis­lá­nya bru­tá­lis meg­ö­lé­séért első fokon valós élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­tésre ítél­tek.

Hét év után kapták el a petőfiszállási gyilkost!

Hét év után kapták el a petőfiszállási gyilkost!

A bör­tön­ből vit­ték el a rend­őrök ki­hall­gatni, igaz, eddig egé­szen más ügy miatt volt a rá­csok mö­gött.

A bör­tön­ből vit­ték el a rend­őrök ki­hall­gatni, igaz, eddig egé­szen más ügy miatt volt a rá­csok mö­gött.

Erőszakos közösülés után a börtönben kapta meg a jutalmát!

Erőszakos közösülés után a börtönben kapta meg a jutalmát!

Ne is ta­lál­gas­sa­nak, ezt úgy­sem lehet ki­ta­lálni. De annyi ab­szurd dolog tör­té­nik mos­ta­ná­ban...

Ne is ta­lál­gas­sa­nak, ezt úgy­sem lehet ki­ta­lálni. De annyi ab­szurd dolog tör­té­nik mos­ta­ná­ban...

Szigor jön a magyar börtönökben!

Szigor jön a magyar börtönökben!

Ki­fa­kadt egy anya, mert meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Ki­fa­kadt egy anya, mert meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Nyolc év börtönbüntetést is kaphat a magyar sztárszínész

Nyolc év börtönbüntetést is kaphat a magyar sztárszínész

Me­gint ké­sett, és el­aludt Osz­ter Sán­dor a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken, ahol be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­ják.

Szigor jön a magyar börtönökben, mert visszaéltek a rabok a kedvezményekkel

Szigor jön a magyar börtönökben, mert visszaéltek a rabok a kedvezményekkel

Ki­fa­kadt egy anya, mert meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje.

Ki­fa­kadt egy szom­bat­he­lyi anya, mert úgy meg­vál­to­zott a bör­tön­lá­to­ga­tá­sok rendje, hogy a férje sem őt, sem a gyer­me­kü­ket nem lát­hatja egy kö­zé­jük ál­lí­tott fal miatt. Ki­de­rült, nem vé­let­len a szi­go­rí­tás.

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

A szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

A drog­bot­rányba ke­ve­re­dett szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

Kiderült, mit csinálnak most a börtönben a gyönyörű fiatal lány gyilkosával

Kiderült, mit csinálnak most a börtönben a gyönyörű fiatal lány gyilkosával

Nap­kel­té­től nap­nyug­táig ka­me­rák fi­gye­lik, hogy mit csi­nál Tompa Esz­ter gyil­kosa bör­tön­cel­lá­já­ban.

Még hónapokig a rácsok mögött maradhat a magyar igazgató

Még hónapokig a rácsok mögött maradhat a magyar igazgató

Több ezer ol­da­las vád­irat alap­ján a fő­ügyész­ség vádat emelt a bics­kei gyer­mek­ott­hon ve­ze­tő­jé­vel szem­ben.

Transznemű rab próbálta megerőszakolni cellatársait

Transznemű rab próbálta megerőszakolni cellatársait

Meg­pró­bálta meg­erő­sza­kolni rab­tár­sait egy nő a Bron­zefield bör­tön­ben.

Meg­pró­bálta meg­erő­sza­kolni rab­tár­sait egy nő a Bron­zefield bör­tön­ben, Eu­rópa leg­na­gyobb, csak nők szá­mára fenn­tar­tott fegy­há­zá­ban.