CÍMKE: 'börtön'
FRISS HÍREK

A börtönből üzent a Budapesten elfogott hekker

A börtönből üzent a Budapesten elfogott hekker

A kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van. A fut­ball­sztá­rok ré­mé­nek esze ágá­ban sincs le­áll­nia, akár vád­al­kut is köt­het.

Ügy­védje sze­rint Rui Pinto a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van. A fut­ball­sztá­rok ré­mé­nek esze ágá­ban sincs le­áll­nia, akár vád­al­kut is köt­het.

Brutális dolgot tettek a börtönőrök a védekezésre képtelen rabbal! - videó

Brutális dolgot tettek a börtönőrök a védekezésre képtelen rabbal! - videó

Több száz mil­li­ó­nyi kár­té­rí­tést ka­pott az el­ítélt.

Három egyen­ru­hást ki is rúg­tak, több száz mil­li­ó­nyi kár­té­rí­tést ka­pott az el­ítélt.

Olaszliszkai lincselés: váratlanul rengeteg pénzhez juthatott a vádlott

Olaszliszkai lincselés: váratlanul rengeteg pénzhez juthatott a vádlott

A 17 évre el­ítélt lin­cselő gaz­dag em­ber­ként sza­ba­dul­hat.

A lin­cselő gaz­dag em­ber­ként sza­ba­dul­hat. Az ügy egy másik vád­lott­nak is öt­le­tet adott...

TBC-s migráns halt meg egy német börtönben

TBC-s migráns halt meg egy német börtönben

Vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügyész­ség.

Fel­te­he­tően már a bör­tönbe ke­rü­lése előtt tu­ber­ku­ló­zi­sos volt az a 35 éves szo­má­liai rab, aki egy han­no­veri bör­tön­ben vesz­tette éle­tét ja­nuár végén.

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

Megúszhatja a börtönt a szekszárdi gyerekgyilkos

Megúszhatja a börtönt a szekszárdi gyerekgyilkos

Ha­tal­mas for­du­lat.

Min­den jel arra mutat, hogy nem, leg­alábbis nem tel­je­sen be­szá­mít­ható a 19 éves K. Dá­niel, aki ki­vé­gezte saját ro­ko­nát. Rész­le­tek...

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma.

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma. Vá­ros­ká­já­ban sokan és so­káig ki­áll­tak mel­lette, ám mi­u­tán el­in­dult a la­vina, ren­ge­teg mo­csok de­rült ki a ko­ráb­ban nagy tisz­te­let­ben álló gyer­mek­or­vos­ról.

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti.

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti a Csil­lag­ban.

Elismerte, hogy megölte és elásta saját unokahúgát a rezi férfi

Elismerte, hogy megölte és elásta saját unokahúgát a rezi férfi

Rá­tá­madt az ál­do­zat édes­anyja a za­la­eger­szegi bí­ró­sá­gon B. Já­nosra. A Rezi köz­ség­ben élő férfi 11 éve meg­foj­totta uno­ka­hú­gát.

Zokogott, mert zaklatással vádolták, mégsem ezért csukták le a sztárapukát

Zokogott, mert zaklatással vádolták, mégsem ezért csukták le a sztárapukát

Úgy tűnik, nem gon­dos­ko­dik meg­fe­le­lően gyer­me­ke­i­ről. Pénz­ügyi ne­héz­sé­gekre hi­vat­ko­zott...

Fejlemény az eltűnt villanyszerelők ügyében, ez történt a bíróságon

Fejlemény az eltűnt villanyszerelők ügyében, ez történt a bíróságon

A vil­lany­sze­re­lők meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfit bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.

Pén­te­ken a két vil­lany­sze­relő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott vál­lal­ko­zót bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták, ő pedig nyu­god­tan fo­gadta a dön­tést.

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna jogerősen elítélt zaklatója

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got.

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got a cel­lá­já­ban, éle­tét a gyors és szak­szerű or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel a kór­ház­ban el­hunyt.

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt a kór­ház­ban.

Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Csü­tör­tök reg­gel vesz­tette éle­tét.

Bár a férfit az ön­gyil­kos­sági kí­sér­let után kór­házba szál­lí­tot­ták, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben egy flo­ri­dai bör­tön­ben, mi­u­tán a re­pü­lő­té­ren el­fog­ták. Ez volt a baj.

Könnyek között vallott Kozso, ezt élte át a külföldi börtönben

Könnyek között vallott Kozso, ezt élte át a külföldi börtönben

A ma­gyar sztár az Egye­sült Ál­la­mokba uta­zott az év ele­jén, de a rep­té­ren ször­nyű for­du­la­tot vett a ki­ruc­ca­nás.

Ebből botrány lesz: Baukó Éva csúnyán beszólt Aureliónak

Ebből botrány lesz: Baukó Éva csúnyán beszólt Aureliónak

Va­ze­lint kül­dene neki a bör­tönbe.

Éva azt is el­árulta, mit kül­dene neki a bör­tönbe, ha eset­leg va­ló­ban a rá­csok mögé ke­rült.

Hihetetlen! Így került börtönbe az elektromos cigi miatt egy francia nő

Hihetetlen! Így került börtönbe az elektromos cigi miatt egy francia nő

Hor­ror lett a thai­földi nya­ra­lá­sá­ból, mert nem is­mert egy tör­vényt.

Hor­ror lett a thai­földi nya­ra­lá­sá­ból, mert nem is­mert egy 2014-ben ho­zott tör­vényt.

Részletek a bíróság döntéséről, így él most a halálosztó Magda Marinko

Részletek a bíróság döntéséről, így él most a halálosztó Magda Marinko

A so­ro­zat­gyil­kost 25 évvel ez­előtt ítél­ték el ke­gyet­len tet­te­i­ért, de a mai napig sem bánta meg bű­neit.

Fordulat a sorozatgyilkos Magda Marinko ügyében, ez vár rá

Fordulat a sorozatgyilkos Magda Marinko ügyében, ez vár rá

Magda Ma­rin­kót egy oros­házi asszony meg­gyil­ko­lá­sáért, és egy Kecs­ke­mé­ten el­kö­ve­tett hár­mas gyil­kos­sá­gért ítél­ték el.

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik most in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik most in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­lett gyil­kolt.

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­let gyil­kolt.

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban.

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol az olasz ál­se­bész miatt el­ren­delt át­fogó vizs­gá­lat során le­bu­kott egy ál­fog­or­vos. Mint ki­de­rült, az ál­se­bész ügy­védje sem va­lódi ügy­véd.

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

A tíz éve szí­ven szúrt ké­zi­lab­dázó gyil­ko­sai a leg­jobb ál­lást kap­ták a bör­tön­ben.

A tíz éve szí­ven szúrt ké­zi­lab­dázó gyil­ko­sai a leg­jobb ál­lást kap­ták a bör­tön­ben.

Elképesztő rekordot döntöttek meg a német börtönök

Elképesztő rekordot döntöttek meg a német börtönök

Több német nagy­vá­ros­ban van­nak már olyan bör­tö­nök, ame­lyek­ben a rabok több mint fele kül­földi.

Több német nagy­vá­ros­ban is van­nak már olyan bör­tö­nök, ame­lyek­ben a rabok több mint fele kül­földi.

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Ügy­véd le­gyen a tal­pán, aki ki­mossa...

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

Elképesztő bűncselekményre használtak fel egy profi drónt

Elképesztő bűncselekményre használtak fel egy profi drónt

Tő­lünk ke­letre a le­le­mé­nye­sebb bű­nö­zők is hasz­nál­ják a rep­kedő ma­si­ná­kat, rá­adá­sul nem csak fo­tó­zásra.

Stohl András sírt a színpadon: Ez még a börtönnél is rosszabb volt

Stohl András sírt a színpadon: Ez még a börtönnél is rosszabb volt

A kínzó lel­ki­is­me­ret­fur­da­lás­sal nem tud mit kez­deni!

Bár Buci élete lát­szó­lag egye­nesbe jött, a kínzó lel­ki­is­me­ret­fur­da­lás­sal nem tud mit kez­deni!

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

A pén­teki tár­gya­lá­sán döb­be­ne­tes val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

A férfi je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, ám a pén­teki tár­gya­lá­sán döb­be­ne­tes val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

Teljes a káosz, letartóztatták a focivezért

Teljes a káosz, letartóztatták a focivezért

17 tár­sá­val együtt rács mögé dug­ták Pato fő­nö­két. Rák­keltő ter­mé­ket gyár­tott a nagy­ha­talmú üz­let­em­ber cége.

17 tár­sá­val együtt rács mögé dug­ták Pato fő­nö­két. Rák­keltő ter­mé­ket gyár­tott a nagy­ha­talmú üz­let­em­ber cége.

Rejtélyes halál: Tetovált holttestet találtak Pest megyében

Rejtélyes halál: Tetovált holttestet találtak Pest megyében

Nem tudni, ki az ál­do­zat, a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint egy­kori bör­tön­vi­selt férfi­ről van szó.

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát. Le­ve­le­ik­ben bőven vol­tak sze­xu­á­lis uta­lá­sok.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Gyil­kos­sá­gok sora ol­dód­hat meg, ha hi­te­les­nek bi­zo­nyul egy tanú, aki a bör­tön­ben kez­dett el be­szélni.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Ti­zen­négy éve há­za­so­dott meg K. Ala­dár, az es­kü­vőt a bör­tön­ben tar­tot­ták.

Ti­zen­négy éve há­za­so­dott meg K. Ala­dár, az es­kü­vőt a bör­tön­ben tar­tot­ták.

Több ezren ültek kalandvágyból rabomobilba

Több ezren ültek kalandvágyból rabomobilba

Sokan kö­ze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­het­tek a bör­tö­nök zárt, ugyan­ak­kor kü­lön­le­ges vi­lá­gá­val a bün­te­tés-vég­re­haj­tás (bv) or­szá­gos road­show-ján.

Sokan kö­ze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­het­tek a bör­tö­nök zárt, ugyan­ak­kor kü­lön­le­ges vi­lá­gá­val a bün­te­tés-vég­re­haj­tás (bv) or­szá­gos road­show-ján.

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Hó­na­po­kon ke­resz­tül zak­latta a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, és meg is fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték.

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítélte a bí­ró­ság Szö­ul­ban azt a lel­készt, aki nyolc kö­ve­tő­jét erő­sza­kolta meg több mint negy­ven al­ka­lom­mal.

Börtönre ítélték, pedig csak egy csipszet nyitott ki

Börtönre ítélték, pedig csak egy csipszet nyitott ki

Te is ki­szok­tad nyitni a Tes­co­ban az áru­kat? In­nen­től, biz­to­san nem te­szed majd...

Te is ki­szok­tad nyitni a Tes­co­ban az áru­kat? In­nen­től, biz­to­san nem te­szed majd... Az üzlet dol­go­zói fel­is­mer­ték, mikor be­lé­pett, és egy doboz Pring­les-szel az ön­ki­szol­gáló kassza felé vette az irányt. A biz­ton­sá­giak meg­kér­ték, hogy hagyja el a bol­tot, mire ő le­szedte a fó­liát a cso­ma­go­lás­ról.

Sötét üzenetet kapott halott társától a skálás gyilkos

Sötét üzenetet kapott halott társától a skálás gyilkos

Bene László ön­gyil­kos tár­sá­ról is be­szélt. El­árulta, miért lett hi­he­tet­le­nül mér­ges Do­ná­szi Ala­dárra...

Bene László, most elő­ször, a bör­tön­ben ön­gyil­kos­sá­got el­kö­vető tár­sá­ról is be­szélt.

Durva, ami a börtönben történik az inárcsi családsegítő gyilkosával

Durva, ami a börtönben történik az inárcsi családsegítő gyilkosával

Hiába van fe­le­sége és több gyer­meke is, senki nem lá­to­gatja a bör­tön­ben.

Hiába van fe­le­sége és több gyer­meke is, senki nem lá­to­gatja a bör­tön­ben az inár­csi csa­lád­se­gí­tő­ben dol­gozó nő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

Még a le­bu­kása után is azt mondta, hogy nem tá­mo­gatja az ISIS ideo­ló­gi­á­ját... Va­la­mint, ha majd ki­sza­ba­dul, dol­gozni akar.

Még a le­bu­kása után is azt mondta, hogy nem tá­mo­gatja az ISIS ideo­ló­gi­á­ját... Va­la­mint, ha majd ki­sza­ba­dul, dol­gozni akar és be sze­retne il­lesz­kedni a tár­sa­da­lomba... Vajon ko­mo­lyan gon­dolja mind­ezt? Mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt­het a tár­sa­da­lomra?

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót.

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót.

Napokon belül kiengedik a börtönből a két brutális tinigyilkost

Napokon belül kiengedik a börtönből a két brutális tinigyilkost

Ti­zen­nyolc nap múlva sza­ba­dul­hat­nak a rá­csok mögül az egész or­szá­got meg­rázó ka­pos­vári gyil­kos­ság el­kö­ve­tői.

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni. Azóta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, most dön­töt­tek az ügyé­ben.

Kiderült, mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Kiderült, mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Re­ze­sová meg­gyö­tört kül­ső­vel sza­ba­dult au­gusz­tus­ban a bör­tön­ből, ennek mára már nyoma sin­csen.

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni, mit is tett...

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Felfoghatatlan, mérget tett a bolti bébiételekbe egy férfi

Felfoghatatlan, mérget tett a bolti bébiételekbe egy férfi

Aztán meg­zsa­rolta az üz­le­te­ket.

Aztán azzal zsa­rolta meg az üz­le­te­ket, hogy pén­zért el­árulja, hol van­nak a mér­ge­zett üve­gek.

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni rá­csok mö­gött seny­vedő sze­ret­te­i­ket a hoz­zá­tar­to­zók...

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Ék­szert akart ra­bolni az új barát...

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban...

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Vál­lalta a ki­hí­vást.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. In­dián meg­vál­to­zott a bör­tön­ben.

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül...

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül, hogy üz­leti ügyeit in­téz­hesse...

Nagy a baj: börtönbe kerülhet a csinos magyar színésznő

Nagy a baj: börtönbe kerülhet a csinos magyar színésznő

Fésűs Nelly­nek fél éve van arra, hogy meg­ál­la­pod­jon az ál­tala oko­zott au­tó­bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel...

Fésűs Nelly­nek fél éve van arra, hogy meg­ál­la­pod­jon az ál­tala oko­zott au­tó­bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel...

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt állt.

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt tett val­lo­mást köz­vet­le­nül az­után, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült 2015 szep­tem­be­ré­ben.

Boldog a börtönben a skálás gyilkos

Boldog a börtönben a skálás gyilkos

Sza­bad­nak érzi magát a sze­gedi csil­lag­bör­tön­ben Bene László, a ská­lás gyil­kos néven el­hí­re­sült bű­nöző... Sza­va­i­ból ki­de­rül, talán nem is akar annyira sza­ba­dulni...

Sza­bad­nak érzi magát a sze­gedi csil­lag­bör­tön­ben Bene László, a ská­lás gyil­kos néven el­hí­re­sült bű­nöző, aki 1989 és 1994 kö­zött tu­cat­nyi fegy­ve­res rab­lást, va­la­mint négy gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el. A min­den idők egyik leg­ke­gyet­le­nebb ma­gyar bű­nö­ző­jé­nek tar­tott Bene a 888.hu por­tál­nak adott in­ter­jút. Meg­döb­bentő dol­go­kat mon­dott.

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek, amit el­kö­ve­tett... A bíró is meg­szó­lalt, in­do­kolta az íté­le­tet.

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek, amit el­kö­ve­tett... A bíró is meg­szó­lalt, in­do­kolta az íté­le­tet. Rész­le­tek a cikk­ben!

Nem vicc, börtönbüntetést kapott a Real Madrid világsztárja

Nem vicc, börtönbüntetést kapott a Real Madrid világsztárja

Luka Mod­ric min­den­ben meg­ál­la­po­dott az ügyész­ség­gel, aztán ki­hasz­nált egy kis­ka­put.

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána pedig íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben a Deb­re­ceni Íté­lő­táb­lán.

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

A gyil­kos­ság után össze­kar­molt arc­cal lát­ták a kör­nyé­ken R. Szil­vesz­tert, le­bu­kása után azon­ban semmi sem lát­szik rajta, ugyan­úgy vi­sel­ke­dik, mint eddig...

Így él most a börtönben a gyönyörű magyar színésznő, Soproni Ági gyilkos fia

Így él most a börtönben a gyönyörű magyar színésznő, Soproni Ági gyilkos fia

Sop­roni Ágit, a Nem­zeti Szín­ház egy­kori szí­nész­nő­jét fia ölette meg 18 évvel ez­előtt. 22 év múlva sza­ba­dul, így tel­nek most a nap­jai...

Meglepő dolgokat csinál a börtönben a móri mészáros

Meglepő dolgokat csinál a börtönben a móri mészáros

We­isz­dorn Ró­bert 11 éve van bör­tön­ben, a móri mé­szár­lá­sért el­ítélt férfi meg­lepő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül...

We­isz­dorn Ró­bert 11 éve van bör­tön­ben, a móri mé­szár­lá­sért el­ítélt férfi meg­lepő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül...

Így engedték szabadon Eva Rezesovát - Videó

Így engedték szabadon Eva Rezesovát - Videó

Erre nem szá­mí­tot­tunk!

A csa­ládja is ott volt, de a leg­ér­de­ke­sebb az volt, amit ma­gá­val vitt a bör­tön­ből... To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Megtörte a csendet, megrendülve nyilatkozott Szita Bence édesanyja

Megtörte a csendet, megrendülve nyilatkozott Szita Bence édesanyja

Az asszony sze­rint a kisfiú gyil­kosa nem szen­ve­dett ele­get.

Az asszony sze­rint a kisfiú gyil­kosa nem szen­ve­dett ele­get.

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya.

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Kitört a botrány a színész családjában, késsel fenyegetőzött a sztár fia

Kitört a botrány az 57 éves színész családjában, késsel fenyegetőzött a sztár fia

Jean-Cla­ude Van Damme fia bör­tönbe is ke­rül­het.

Jean-Cla­ude Van Damme fia a szo­ba­tár­sát fe­nye­gette meg egy kés­sel, bör­tönbe is ke­rül­het.

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette...

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette, ag­gódó ro­ko­nait is csú­nyán át­verte.

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got.

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de most már ret­teg is. P. László annyira le­gyen­gült, hogy el is vit­ték a Ve­nyige utcai bör­tön­ből.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út?

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rája buk­tatta le a meg­va­dult egyen­ru­há­so­kat.

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rája buk­tatta le a három meg­va­dult egyen­ru­hást, akik nem fi­nom­kod­tak a meg­bi­lin­cselt kezű, lá­tá­sá­ban és így a tá­jé­ko­zó­dás­ban szin­tén aka­dá­lyoz­ta­tott, vé­de­ke­zésre kép­te­len fog­va­tar­tot­tal. Pil­la­na­tok alatt a földre vit­ték.