CÍMKE: 'börtön'

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

A lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni rá­csok mögé ke­rült sze­ret­te­i­ket...

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni, mit is tett...

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, ko­moly bün­te­tést ka­pott.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad...

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül, hogy üz­leti ügyeit in­téz­hesse...

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Ék­szert akart ra­bolni az új barát...

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban...

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték.

Boldog a börtönben a skálás gyilkos

Boldog a börtönben a skálás gyilkos

Sza­bad­nak érzi magát a sze­gedi csil­lag­bör­tön­ben Bene László...

Sza­bad­nak érzi magát a sze­gedi csil­lag­bör­tön­ben Bene László, a ská­lás gyil­kos néven el­hí­re­sült bű­nöző, aki 1989 és 1994 kö­zött tu­cat­nyi fegy­ve­res rab­lást, to­vábbá négy gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el.

Nagy a baj: börtönbe kerülhet a csinos magyar színésznő

Nagy a baj: egy év börtönnel sújthatják a csinos magyar színésznőt

Fésűs Nelly­nek fél éve van arra, hogy meg­ál­la­pod­jon a ta­valy no­vem­ber­ben ál­tala oko­zott au­tó­bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel...

Fésűs Nelly­nek fél éve van arra, hogy meg­ál­la­pod­jon a ta­valy no­vem­ber­ben ál­tala oko­zott au­tó­bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel. Mil­liós nagy­ság­rendű kár­té­rí­tés­ről lehet szó, s ha nem jár si­ker­rel a szí­nésznő, akár egy évre is bör­tönbe ke­rül­het...

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt tett val­lo­mást köz­vet­le­nül az­után, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült.

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt tett val­lo­mást köz­vet­le­nül az­után, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült 2015 szep­tem­be­ré­ben.

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek.

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek, amit el­kö­ve­tett... A 48 éves férfit, nem ke­ve­sebb mint húsz év bör­tön­tün­te­tésre ítél­ték. Rész­le­tek a cikk­ben.

Nem vicc, börtönbüntetést kapott a Real Madrid világsztárja

Nem vicc, börtönbüntetést kapott a Real Madrid világsztárja

Luka Mod­ric min­den­ben meg­ál­la­po­dott az ügyész­ség­gel, aztán ki­hasz­nált egy kis­ka­put.

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat..

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána pedig íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben a Deb­re­ceni Íté­lő­táb­lán.

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

A gyil­kos­ság után össze­kar­molt arc­cal lát­ták a kör­nyé­ken R. Szil­vesz­tert...

A gyil­kos­ság után össze­kar­molt arc­cal lát­ták a kör­nyé­ken R. Szil­vesz­tert, le­bu­kása után azon­ban semmi sem lát­szik rajta, ugyan­úgy vi­sel­ke­dik, mint eddig...

Meglepő dolgokat csinál a börtönben a móri mészáros

Meglepő dolgokat csinál a börtönben a móri mészáros

We­isz­dorn 11 éve van bör­tön­ben...

We­isz­dorn Ró­bert 11 éve van bör­tön­ben, a móri mé­szár­lá­sért el­ítélt férfi meg­lepő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül...

Így engedték szabadon Eva Rezesovát - Videó

Így engedték szabadon Eva Rezesovát - Videó

Erre nem szá­mí­tot­tunk!

A csa­ládja is ott volt, de a leg­ér­de­ke­sebb az volt, amit ma­gá­val vitt a bör­tön­ből... To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Kitört a botrány, késsel fenyegetőzött Jean-Claude Van Damme fia

Kitört a botrány az 57 éves színész családjában, késsel fenyegetőzött a sztár fia

Jean-Cla­ude Van Damme fia a szo­ba­tár­sát fe­nye­gette meg egy kés­sel, bör­tönbe is ke­rül­het.

Így él most a börtönben a gyönyörű magyar színésznő, Soproni Ági gyilkos fia

Így él most a börtönben a gyönyörű magyar színésznő, Soproni Ági gyilkos fia

Sop­roni Ágit, a Nem­zeti Szín­ház egy­kori szí­nész­nő­jét fia ölette meg...

Sop­roni Ágit, a Nem­zeti Szín­ház egy­kori szí­nész­nő­jét fia ölette meg 18 évvel ez­előtt. 22 év múlva sza­ba­dul, így tel­nek most a nap­jai...

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor senki se látta őket! - videó

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Végül le­buk­tak...

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rája buk­tatta le a meg­va­dult egyen­ru­há­so­kat, ki tudja addig mit mű­vel­tek.

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got.

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de most már ret­teg is. P. László annyira le­gyen­gült, hogy el is vit­ték a Ve­nyige utcai bör­tön­ből.

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette...

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette, ag­gódó ro­ko­nait is csú­nyán át­verte.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: durva vallomás a sztársportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Innen már nincs lej­jebb? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy kan­deli dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Bo­lon­dos öt­let­tel állt elő.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel. Az egy­kor szebb na­po­kat is lá­tott ex va­ló­ság­show-sztár újab­ban min­dent meg­tesz azért, hogy bör­tönbe ke­rül­hes­sen, mint mondja, azért, hogy hi­te­les kö­zeg­ben in­teg­rá­lód­has­son bű­nö­zővé.

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Most már csak hetek kér­dése, hogy a négy ember ha­lá­lát okozó szlo­vák mil­li­o­mosnő fel­té­te­le­sen ugyan, de el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Most már csak hetek kér­dése, hogy a négy ember ha­lá­lát okozó szlo­vák mil­li­o­mosnő fel­té­te­le­sen ugyan, de el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Ki­lenc év telt el Ma­rian Cozma ha­lála óta.

Ki­lenc év telt el Ma­rian Cozma ha­lála óta. A múlt héten ha­za­en­ged­ték az egyik fe­le­lőst.

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Az apa egy rej­té­lyes cet­lit ta­lált meg­gyil­kolt lá­nyá­nak a szo­bá­já­ban. Tár­csá­zott, és a mobil a bör­tön­ben csön­gött ki...

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta. Te­herbe esett tőle.

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen.

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság, mert kap­zsin kö­ve­telte a há­la­pénzt...

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Gábor több mint 100 kés­szú­rás­sal ölte meg ve­tély­tár­sát, majd a pé­ni­szét is le­vágta...

Figyelem, rabszállítóból szökött meg egy rab. Itt kell nagyon vigyázni

Figyelem, rabszállítóból szökött meg egy rab. Itt kell nagyon vigyázni

Belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az eset miatt.

Belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az eset miatt.

5 év börtön, petárdákért. Így vitték el a két "terrorista" székelyt. Videók!

5 év börtön, petárdákért. Így vitték el a két "terrorista" székelyt. Videók!

A román ügyész­ség sze­rint gyil­koló erejű bom­bát tud­tak volna gyár­tani...

A román ügyész­ség sze­rint gyil­koló erejű bom­bát tud­tak volna gyár­tani...

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

A 29 éves férfi azért vég­zett a ked­ve­sé­vel, mert az nem akart vele meg­szökni. Most el­me­meg­fi­gye­lőbe ke­rült.

Sorsdöntő fordulat Geréb Ágnes ügyében, döntött Áder János

Sorsdöntő fordulat Geréb Ágnes ügyében, döntött Áder János

Ke­gyel­met ka­pott Geréb Ágnes.

Ke­gyel­met ka­pott Geréb Ágnes Áder János ál­lam­fő­től, így nem kell a szü­lész-nő­gyó­gyászra ki­sza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést vég­re­haj­tani.

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

To­vább tart a há­ború a Fradi és Pa­int­sil, no meg főleg a me­ne­dzsere kö­zött. El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

Az Iszlám Állam magas rangú emberét engedhetik szabadon hamarosan

Az Iszlám Állam magas rangú emberét engedhetik szabadon hamarosan

A 42 éves Kamel Ben Yahia Sa­i­da­nit az egyik leg­ve­szé­lye­sebb isz­lam­is­ta­ként tart­ják szá­mon Né­met­or­szág­ban.

Így él a börtönben a szép pszichológuslány, Bándy Kata gyilkosa

Így él a börtönben a szép pszichológuslány, Bándy Kata gyilkosa

Kez­det­ben na­gyon bal­hés rab volt

Pén­tek László kez­det­ben na­gyon bal­hés rab volt, több fe­gyel­mit is ka­pott...

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

A szí­nésznő ta­valy no­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt, most pedig gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az ügy­ben.

A szí­nésznő ta­valy no­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt, most pedig gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az ügy­ben.

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

El­sőre jó mó­ká­nak tűn­het egy-két szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra, de jobb oda­fi­gyelni, hogy mi kerül a bő­röndbe.

El­sőre jó mó­ká­nak tűn­het egy-két szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra. Bi­zo­nyos or­szá­gok­ban hamar hű­vösre ke­rül­het, aki­nek a bő­rönd­jé­ben vib­rá­tort ta­lál­nak a vá­mo­sok.

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

A szlo­vák mil­li­o­mos­nőt egyet­len lépés vá­lasztja el a sza­ba­du­lás­tól.

A szlo­vák mil­li­o­mos­nőt egyet­len lépés vá­lasztja el a sza­ba­du­lás­tól.

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Új­ra­in­dult a nyo­mo­zás, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a két­gyer­me­kes Dórát. A Ri­post meg­tudta, mi­lyen bün­te­tést kap­hat.

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Osz­ter Sán­dort be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg.

Más­fél éve jár a bí­ró­ságra Osz­ter Sán­dor, akit be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg.

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben a No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi.

Megerőszakolt egy lányt a válogatott focista

Megerőszakolt egy lányt a válogatott focista

Nemi erő­szak miatt bör­tönbe kerül.

Nemi erő­szak miatt bör­tönbe kerül a 23 éves vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Szégyenkezik a királyi család: vérlázító dolgot tett a király sógora

Szégyenkezik a királyi család: vérlázító dolgot tett a király sógora

Ugya­n­ak­kor tisz­te­let­ben tart­ják az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gét. Krisz­tina her­ceg­nő­nek is fe­lel­nie kell.

De tisz­te­let­ben tart­ják az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gét. Krisz­tina her­ceg­nő­nek is fe­lel­nie kell.

Gigabotrány a repülőn, a pilóta viselkedése mindenen túltesz

Gigabotrány a repülőn, a pilóta viselkedése mindenen túltesz

Nem csoda, hogy töb­bet nem mehet vissza a pi­ló­ta­fül­kébe. Sokak éle­tét so­dorta volna ve­szélybe.

Most közölték: öngyilkosság történt Szombathelyen

Most közölték: öngyilkosság történt Szombathelyen

Egy rab vég­zett ma­gá­val.

Egy rab vég­zett ma­gá­val a bör­tön egyik zár­ká­já­ban, a dol­go­zók már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Óriási baj lehet belőle, ha ezt teszed a vibrátoroddal a nyaraláson

Óriási baj lehet belőle, ha ezt teszed a vibrátoroddal a nyaraláson

Ér­de­mes meg­fon­tolni az öröm­szer­zést né­hány or­szág­ban.

Ér­de­mes meg­fon­tolni az öröm­szer­zést né­hány or­szág­ban.

Szexbotrány rázta meg Spanyolországot: szaftos videó terjed

Szexbotrány rázta meg Spanyolországot: szaftos videó terjed

Hiába til­ta­ko­zott a nő, erő­sebb volt a trió. Most azon­ban meg­fi­zet­het a három lab­da­rúgó.

Hiába til­ta­ko­zott a nő, erő­sebb volt a trió. Most azon­ban meg­fi­zet­het a három lab­da­rúgó.

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

A bí­ró­ság dön­tött, sú­lyos­bí­tá­sért fel­leb­be­zett. A nehéz sorsú szí­nész ret­tegve várja a má­sod­fokú el­já­rás végét.

Így bánnak a sólyi gyerekgyilkossal a börtönben: nincsenek könnyű napjai

Így bánnak a sólyi gyerekgyilkossal a börtönben: nincsenek könnyű napjai

Nin­csen jól, mos­tanra tel­je­sen össze­om­lott a 16 éves gyil­kos. Fe­renc egy 8 éves kis­lányt ölt meg Só­lyon.

Kórházba került a magyar "horroranya", a tragikus hírtől összeroppant

Kórházba került a magyar "horroranya", a tragikus hírtől összeroppant

A szi­get­szent­mik­lósi nő nem tudja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Az ő test­vére volt az a nő, aki a hét­vé­gén az egyik bá­nya­tóba ful­ladt Kis­kun­lac­háza és Bugyi kö­zött.

Kattant a bilincs! Börtönre és pénzbüntetésre ítéltek egy boltost!

Kattant a bilincs! Börtönre és pénzbüntetésre ítéltek egy boltost!

Pedig ő nem volt bű­nöző, csak ud­va­ri­a­san meg­kért va­la­kit va­la­mire.

Pedig ő nem volt bű­nöző, csak ud­va­ri­a­san meg­kért va­la­kit va­la­mire.

40 veszélyes terrorista szabadul ki a francia börtönökből

40 veszélyes terrorista szabadul ki a francia börtönökből

Meg­le­he­tő­sen je­len­tős koc­ká­zat...

Fran­cia­or­szág­ban a jövő év vé­géig 40 olyan fog­va­tar­tot­tat fog­nak sza­ba­don en­gedni a ha­tó­sá­gok, aki­ket ko­ráb­ban ter­ro­riz­mus miatt ítél­tek el.

Maffiaper, börtönbe kerülhet a világbajnok focista

Maffiaper, börtönbe kerülhet a világbajnok focista

Az édes­apja is vád­lott.

Az édes­apja is ott van a vád­lot­tak kö­zött. A ko­rábbi 40-sze­res olasz vá­lo­ga­tott tá­ma­dót Il­le­gá­lis fegy­ver­vi­se­lés­sel is vá­dol­ják a per­ben.

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, mi­előtt 2014 áp­ri­li­sá­ban szer­ve­zete fel­adta a har­cot.

Részegen balhézott a világhírű futballsztár, börtönbe vághatják

Részegen balhézott a világhírű futballsztár, börtönbe vághatják

Na­gyon be­rú­gott Ar­turo Vidal, a szem­ta­núk sze­rint gya­kor­la­ti­lag min­den­kibe be­le­kö­tött. A leg­rosszabb eset­ben tíz évet is kap­hat.

Na­gyon be­rú­gott Ar­turo Vidal, a szem­ta­núk sze­rint gya­kor­la­ti­lag min­den­kibe be­le­kö­tött. A leg­rosszabb eset­ben tíz évet is kap­hat.

A Gyorskocsi utcai börtönben is készülnek a gyermeknapra

A Gyorskocsi utcai börtönben is készülnek a gyermeknapra

A rabok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel ké­szült el a csa­lád­ba­rát lá­to­ga­tó­he­lyi­ség.

A rabok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel ké­szült el a csa­lád­ba­rát lá­to­ga­tó­he­lyi­ség.

Ez történik most a börtönben a sólyi gyerekgyilkossal

Ez történik most a börtönben a sólyi gyerekgyilkossal

F. Fe­ren­cet ka­me­rák fi­gye­lik..

F. Fe­ren­cet fo­lya­ma­to­san ka­me­rák fi­gye­lik..

Idén szabadulhatnak az elit gimnáziumba járt gyilkosok

Idén szabadulhatnak az elit gimnáziumba járt gyilkosok

A bör­tön­ben érett­sé­giz­tek le.

A bör­tön­ben érett­sé­giz­tek le a ka­pos­vári zse­ni­képző egy­kori hall­ga­tói, akik azért ölték meg a tár­su­kat, mert a fiú a vé­le­mé­nyük sze­rint nagy­képű lett.

Ezt reagálta a sólyi gyerekgyilkosnak írt levélre a BVOP

Ezt reagálta a sólyi gyerekgyilkosnak írt levélre a BVOP

Ezt min­den­ki­nek ér­de­mes tud­nia!

A gyil­kos­ság után a kö­zös­ségi mé­di­á­ban je­lent meg egy "Fe­ri­ké­nek, aki vég­zett a 8 éves kis­lánnyal" - című levél. Ezt lát­nunk kell!

Horror a börtönben, holtan találták a motorosgyilkost

Horror a börtönben, holtan találták a motorosgyilkost

Öt tár­sát vé­gezte ki.

A tet­tes öt tár­sát vé­gezte ki. A vé­reng­zés után két nő szem­ta­nú­ként tett val­lo­mása alap­ján fog­ták el, mi­u­tán az ő éle­tü­ket meg­kí­mélte.

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát, a bra­zi­lok ko­rábbi vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­ját, Mar­ce­lin­hót.

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát, a bra­zi­lok ko­rábbi vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­ját, Mar­ce­lin­hót.

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki.

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki a zsa­ruk előtt. Óri­ási baj­ban van!

Ígéri: azonnal ölni fog a kegyetlen magyar gyilkos, amint kiengedik a börtönből

Ígéri: azonnal ölni fog a kegyetlen magyar gyilkos, amint kiengedik a börtönből

A héten dön­te­nek Bene László sza­bad­lábra he­lye­zé­sé­ről, de nem ő az egyet­len bru­tá­lis gyil­kos, aki a jö­vő­ben sza­ba­dul.

Sokkoló! Ezért ítéltek el egy abádszalóki nőt

Sokkoló! Ezért ítéltek el egy abádszalóki nőt

A 39 éves asszony egy rok­kant­nyug­dí­jas ha­lá­lát okozta. A nő és a férje kö­tött el­tar­tási szer­ző­dést a fél ol­da­lára le­bé­nult férfi­val, mi­sze­rint vál­lal­ják a hol­tig tartó gon­do­zá­sát.

A 39 éves asszony egy rok­kant­nyug­dí­jas ha­lá­lát okozta. A nő és a férje kö­tött el­tar­tási szer­ző­dést a fél ol­da­lára le­bé­nult férfi­val.

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Akut hely hiány van a német börtönökben

Ko­moly prob­lé­mák van­nak a német bör­tö­nök­ben. Egy­részt szinte már alig van sza­bad hely ben­nük, más­részt pedig egyre több tá­ma­dás éri a sze­mély­ze­tet.

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek szer­ve­ző­jét, Salah Ab­des­la­mot most nem a me­rény­let miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé. Ebben az ügy­ben is bű­nös­nek ta­lál­ták.

Megdöbbentő fordulat: Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Megdöbbentő fordulat: Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént.

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént Osz­ter Sán­dor tár­gya­lá­sán, ismét el­to­lód­tak a vé­dő­be­szé­dek.

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott!

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

Kijár a börtönből a móri mészárosnak hitt bűnöző

Kijár a börtönből a móri mészárosnak hitt bűnöző

Eddig há­rom­szor en­ged­ték ki...

Kaiser Edét eddig há­rom­szor en­ged­ték ki a bör­tön­ből, és kö­ze­le­dik a vég­le­ges sza­ba­du­lá­sá­nak az ideje is...

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt sze­re­le­mé­nek a bör­tön­ből.

Fordulat várható a négy magyar halálát okozó szlovák milliomosnő ügyében

Fordulat várható a négy magyar halálát okozó szlovák milliomosnő ügyében

Hat év ra­bos­ko­dás után nyá­ron sza­ba­dul­hat Re­ze­sova..

Hat év ra­bos­ko­dás után a nyá­ron sza­ba­dul­hat a bör­tön­ből Eva Re­ze­sova, aki ré­sze­gen szá­gul­do­zott az M3-as au­tó­pá­lyán, és ezzel négy ember ha­lá­lát okozta.