CÍMKE: 'börtön'

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

Már át­vette a pá­ri­zsi ügyész­ség a csü­tör­töki Le Havre bör­tö­né­ben tör­tént tá­ma­dás ügyét.

Rendkívüli szigorral őrzik F. Hasszánt

Rendkívüli szigorral őrzik F. Hasszánt a budapesti börtönben

A nap 24 órá­já­ban fi­gyeli egy kom­man­dós...

A nap 24 órá­já­ban fi­gyeli egy kom­man­dós az Isz­lám Állam hó­hé­rát.

FRISS HÍREK

Újabb ügy miatt büntették meg a Teréz körúti robbantót

Újabb ügy miatt büntették meg a Teréz körúti robbantót

30 év bör­tönt ka­pott a Teréz kör­úti rob­bantó. Ám úgy tűnik, hogy a rá­csok mö­gött sem tud nyu­godni...

30 év bör­tönt ka­pott a Teréz kör­úti rob­bantó, aki a rá­csok mö­gött sem tud nyu­godni...

20 év börtönt kaphat a "Feketék Lepedője"

20 év börtönt kaphat a "Feketék Lepedője"

A Sea Watch 3 nevet vi­selő német "civil" hajó ka­pi­tá­nya, Pia Klemp ke­rül­het na­gyon nehéz hely­zetbe. A mig­rán­so­kat ta­xiz­tató hölgy akár 20 év bör­tönt is kap­hat Olasz­or­szág­ban.

A Sea Watch 3 nevet vi­selő német "civil" hajó ka­pi­tá­nya, Pia Klemp ke­rül­het na­gyon nehéz hely­zetbe. Akár 20 év bör­tönt is kap­hat Olasz­or­szág­ban.

Iszonyat a börtönben, a mosdóban találták holtan a rendőrgyilkost

Iszonyat a börtönben, a mosdóban találták holtan a rendőrgyilkost

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, de már nem tud­tak se­gí­teni a férfin. Hát­bor­zon­gató módon ve­tett véget az éle­té­nek.

Ügyvédje erősítette meg a hírt: meghalt Szita Bence gyilkosa

Ügyvédje erősítette meg a hírt: meghalt Szita Bence gyilkosa

A kisfiút még 2012-ben ölték meg, a tet­te­se­ket pedig tény­le­ges élet­fogy­tig­lanra ítél­ték a ször­nyű­ség miatt.

A kisfiút még 2012-ben ölték meg, a tet­te­se­ket pedig tény­le­ges élet­fogy­tig­lanra ítél­ték a ször­nyű­ség miatt.

Drogdílerek gyűjtenek a rászorulóknak Szekszárdon

Drogdílerek gyűjtenek a rászorulóknak Szekszárdon

60 kiló tar­tós élel­mi­szert gyűj­töt­tek.

Több, mint 60 kiló tar­tós élel­mi­szert gyűj­töt­tek össze fog­va­tar­tot­tak.

Ítélet született a cellatársukat halálra kínzó rabok ügyében

Ítélet született a cellatársukat halálra kínzó rabok ügyében

Élet­fogy­tig­lant kap­tak.

Em­ber­ölés­ben ta­lál­ták bű­nös­nek mind­há­rom rabot, akik csics­káz­tat­ták, kí­noz­ták egy rab­tár­su­kat, aki be­le­halt a kín­zá­sokba.

Dráma a börtönben: így mentették meg az öngyilkosságra készülő rabot a társai!

Dráma a börtönben: így mentették meg az öngyilkosságra készülő rabot a társai!

Épp az utolsó pil­la­nat­ban tud­ták meg­men­teni a férfi éle­tét.

Épp az utolsó pil­la­nat­ban tud­ták meg­men­teni a férfi éle­tét.

Elkezdődött Berki Krisztián pere: vagyonelkobzást kért az ügyész

Elkezdődött Berki Krisztián pere: vagyonelkobzást kért az ügyész

Egy év fel­füg­gesz­tett bör­tönt és va­gyon­el­kob­zást kap­hat Berki Krisz­tián.

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

Elkezdődött Aurelio büntetőpere: Évekre rács mögé kerülhet

Zak­la­tot­tan ér­ke­zett a bí­ró­ságra.

A fi­a­tal celeb zak­la­tot­tan ér­ke­zett kedd reg­gel a Kecs­ke­méti Já­rás­bí­ró­ságra, ahol el­kez­dő­dött em­ber­rab­lási ügyé­nek tár­gya­lása.

Nagy bajban Aurelio: terhelő vallomást tettek rá

Nagy bajban Aurelio: terhelő vallomást tettek rá

Szo­rul a hurok az egy­kori va­ló­vi­lá­gos nyaka körül. Friss hírek a tár­gya­ló­te­rem­ből.

Szo­rul a hurok az egy­kori va­ló­vi­lá­gos nyaka körül. Friss hírek a tár­gya­ló­te­rem­ből.

Börtönre ítélték a francia királyok katedrálisát megrongáló muszlimot

Börtönre ítélték a francia királyok katedrálisát megrongáló muszlimot

Mind­össze két hó­napja ér­ke­zett.

Mind­össze két hó­napja ér­ke­zett az or­szágba. Be­tört a szé­kes­egy­házba és ott sú­lyo­san meg­ron­gálta a benne lévő or­go­nát, va­la­mint össze­tört több dí­szes ólom­üveg ab­la­kot.

Megrázó vallomást tett a Viszkis: a börtön mentette meg

Megrázó vallomást tett a Viszkis: a börtön mentette meg

Amb­rus At­tila ál­lítja, a bör­tön­nek kö­szön­heti az éle­tét. Ha nem kap­ják el, be­le­halt volna az al­ko­ho­liz­musba.

Amb­rus At­tila ál­lítja, a bör­tön­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Most közölték: Óvodánál is letolta nadrágját az elítélt magyar pedofil

Most közölték: Óvodánál is letolta nadrágját az elítélt magyar pedofil

A bí­ró­ság 2 év bör­tön­bün­te­tésre ítélt egy férfit sze­mé­rem­sér­tés és gyer­mek­por­no­gráf képek meg­szer­zése miatt.

Így él a börtönben a móri mészáros, ezért fáj legjobban a szíve

Így él a börtönben a móri mészáros, ezért fáj legjobban a szíve

Nem min­den sze­ret­tét lát­hatja.

A 45 éves, több­szö­rös em­ber­ölé­sért el­ítélt bank­rab­ló­nak még több mint ne­gyed­szá­za­dot kell a rá­csok mö­gött el­töl­te­nie, de nem min­den sze­ret­tét lát­hatja.

Döbbenetes, mi derült ki Eva Rezesováról: így él most a börtön után

Döbbenetes, mi derült ki Eva Rezesováról: így él most a börtön után

Rá­ta­lált a sze­re­lem.

A hat évig ra­bos­kodó örö­kösnő fejét el­csa­varta egy fi­a­ta­labb férfi.

Megcsináltatták a fogaimat és jó a kaja is! Dicshimnusz egy német börtönhöz

Megcsináltatták a fogaimat és jó a kaja is! Dicshimnusz egy német börtönhöz

Két és fél évet ka­pott a bol­gár mig­ráns­csem­pész. Durva tör­té­net az övé, mégis ára­do­zik a német bör­tön­kö­rül­mé­nyek­ről.

Retteg a férjét megszúró asszony: évekig nem láthatja a gyermekét

Retteg a férjét megszúró asszony: évekig nem láthatja a gyermekét

Sírva bú­csú­zott el csa­lád­já­tól az asszony, mi­előtt bör­tönbe vo­nult.

Sírva bú­csú­zott el csa­lád­já­tól az asszony, mi­előtt bör­tönbe vo­nult.

Heteken belül szabadulhat az egyik legkönyörtelenebb magyar gyilkos

Heteken belül szabadulhat az egyik legkönyörtelenebb magyar gyilkos

A ská­lás gyil­kos­ként el­hí­re­sült férfi több év­ti­zed ra­bos­ko­dás után el­hagy­hatja a bör­tönt.

Derékig levágta a haját, megkínozta élettársát

Derékig levágta a haját, megégette, és még ezt tette gyermekei anyjával

A gye­re­keik is lát­ták...

Jo­g­erő­sen ti­zenöt év fegy­ház­bün­te­tés­sel súj­tot­ták a kecs­ke­méti férfit.

Sokkoló részletek, ezért verte agyon kislányát egy apa

Sokkoló részletek, ezért verte agyon kislányát egy apa

Még a fal is csupa vér volt, ami­kor a rend­őrök be­men­tek abba a házba, ahol a kis­lány ájul­tan fe­küdt.

Még a fal is csupa vér volt, ami­kor a rend­őrök be­men­tek abba a házba, ahol a kis­lány ájul­tan fe­küdt. A férfit le­tar­tóz­tat­ták.

A börtönből üzent a Budapesten elfogott hekker

A börtönből üzent a Budapesten elfogott hekker

A kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van. A fut­ball­sztá­rok ré­mé­nek esze ágá­ban sincs le­áll­nia, akár vád­al­kut is köt­het.

Ügy­védje sze­rint Rui Pinto a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van. A fut­ball­sztá­rok ré­mé­nek esze ágá­ban sincs le­áll­nia, akár vád­al­kut is köt­het.

Olaszliszkai lincselés: váratlanul rengeteg pénzhez juthatott a vádlott

Olaszliszkai lincselés: váratlanul rengeteg pénzhez juthatott a vádlott

A 17 évre el­ítélt lin­cselő gaz­dag em­ber­ként sza­ba­dul­hat. Az ügy egy másik vád­lott­nak is öt­le­tet adott...

TBC-s migráns halt meg egy német börtönben

TBC-s migráns halt meg egy német börtönben

Vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügyész­ség.

Fel­te­he­tően már a bör­tönbe ke­rü­lése előtt tu­ber­ku­ló­zi­sos volt az a 35 éves szo­má­liai rab, aki egy han­no­veri bör­tön­ben vesz­tette éle­tét ja­nuár végén.

Brutális dolgot tettek a börtönőrök a védekezésre képtelen rabbal! - videó

Brutális dolgot tettek a börtönőrök a védekezésre képtelen rabbal! - videó

Három egyen­ru­hást ki is rúg­tak, több száz mil­li­ó­nyi kár­té­rí­tést ka­pott az el­ítélt.

Három egyen­ru­hást ki is rúg­tak, több száz mil­li­ó­nyi kár­té­rí­tést ka­pott az el­ítélt.

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

Megúszhatja a börtönt a szekszárdi gyerekgyilkos

Megúszhatja a börtönt a szekszárdi gyerekgyilkos

Ha­tal­mas for­du­lat.

Min­den jel arra mutat, hogy nem, leg­alábbis nem tel­je­sen be­szá­mít­ható a 19 éves K. Dá­niel, aki ki­vé­gezte saját ro­ko­nát. Rész­le­tek...

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma.

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma. Vá­ros­ká­já­ban sokan és so­káig ki­áll­tak mel­lette, ám mi­u­tán el­in­dult a la­vina, ren­ge­teg mo­csok de­rült ki a ko­ráb­ban nagy tisz­te­let­ben álló gyer­mek­or­vos­ról.

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti.

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti a sze­gedi Csil­lag Bör­tön­ben, ahon­nan leg­ko­ráb­ban 2043-ban sza­ba­dul­hat.

Fejlemény az eltűnt villanyszerelők ügyében, ez történt a bíróságon

Fejlemény az eltűnt villanyszerelők ügyében, ez történt a bíróságon

A két vil­lany­sze­relő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfit bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.

Pén­te­ken a két vil­lany­sze­relő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott vál­lal­ko­zót bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták.

Elismerte, hogy megölte és elásta saját unokahúgát a rezi férfi

Elismerte, hogy megölte és elásta saját unokahúgát a rezi férfi

Rá­tá­madt az ál­do­zat édes­anyja a za­la­eger­szegi bí­ró­sá­gon B. Já­nosra. A Rezi köz­ség­ben élő férfi 11 éve meg­foj­totta uno­ka­hú­gát.

Zokogott, mert zaklatással vádolták, mégsem ezért csukták le a sztárapukát

Zokogott, mert zaklatással vádolták, mégsem ezért csukták le a sztárapukát

Úgy tűnik, nem gon­dos­ko­dik meg­fe­le­lően gyer­me­ke­i­ről. Pénz­ügyi ne­héz­sé­gekre hi­vat­ko­zott...

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got, éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni.

Könnyek között vallott Kozso, ezt élte át a külföldi börtönben

Könnyek között vallott Kozso, ezt élte át a külföldi börtönben

A ma­gyar sztár az Egye­sült Ál­la­mokba uta­zott az év ele­jén, de a rep­té­ren ször­nyű for­du­la­tot vett a ki­ruc­ca­nás.

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt a kór­ház­ban.

Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Csü­tör­tök reg­gel vesz­tette éle­tét.

Bár a férfit az ön­gyil­kos­sági kí­sér­let után kór­házba szál­lí­tot­ták, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben egy flo­ri­dai bör­tön­ben, mi­u­tán a re­pü­lő­té­ren el­fog­ták. Ez volt a baj.

Hihetetlen! Így került börtönbe az elektromos cigi miatt egy francia nő

Hihetetlen! Így került börtönbe az elektromos cigi miatt egy francia nő

Hor­ror lett a thai­földi nya­ra­lá­sá­ból, mert nem is­mert egy tör­vényt.

Hor­ror lett a thai­földi nya­ra­lá­sá­ból, mert nem is­mert egy 2014-ben ho­zott tör­vényt.

Részletek a bíróság döntéséről, így él most a halálosztó Magda Marinko

Részletek a bíróság döntéséről, így él most a halálosztó Magda Marinko

A so­ro­zat­gyil­kost 25 évvel ez­előtt ítél­ték el ke­gyet­len tet­te­i­ért.

A so­ro­zat­gyil­kost 25 évvel ez­előtt ítél­ték el ke­gyet­len tet­te­i­ért, de a mai napig sem bánta meg bű­neit.

Ebből botrány lesz: Baukó Éva csúnyán beszólt Aureliónak

Ebből botrány lesz: Baukó Éva csúnyán beszólt Aureliónak

Va­ze­lint kül­dene neki a bör­tönbe.

Éva azt is el­árulta, mit kül­dene neki a bör­tönbe, ha eset­leg va­ló­ban a rá­csok mögé ke­rült.

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Agy­rém­nek tűnik, per­sze van oka.

Agy­rém­nek tűnik, per­sze van rá hi­va­ta­los ma­gya­rá­zat. Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik mos­ta­ná­ban in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Fordulat a sorozatgyilkos Magda Marinko ügyében, ez vár rá

Fordulat a sorozatgyilkos Magda Marinko ügyében, ez vár rá

Magda Ma­rin­kót hár­mas gyil­kos­sá­gért ítél­ték el.

Magda Ma­rin­kót egy oros­házi asszony meg­gyil­ko­lá­sáért, va­la­mint egy Kecs­ke­mé­ten el­kö­ve­tett hár­mas gyil­kos­sá­gért ítél­ték el.

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­lett gyil­kolt.

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­let gyil­kolt.

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban.

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol az olasz ál­se­bész miatt el­ren­delt át­fogó vizs­gá­lat során le­bu­kott egy ál­fog­or­vos. Mint ki­de­rült, az ál­se­bész ügy­védje sem va­lódi ügy­véd.

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

A tíz éve szí­ven szúrt ké­zi­lab­dázó gyil­ko­sai a leg­jobb ál­lást kap­ták a bör­tön­ben.

A tíz éve szí­ven szúrt ké­zi­lab­dázó gyil­ko­sai a leg­jobb ál­lást kap­ták a bör­tön­ben.

Elképesztő rekordot döntöttek meg a német börtönök

Elképesztő rekordot döntöttek meg a német börtönök

Több német nagy­vá­ros­ban is van­nak már olyan bör­tö­nök, ame­lyek­ben a rabok több mint fele kül­földi.

Több német nagy­vá­ros­ban van­nak már olyan bör­tö­nök, ame­lyek­ben a rabok több mint fele kül­földi.

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Ügy­véd le­gyen a tal­pán, aki ki­mossa...

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

Elképesztő bűncselekményre használtak fel egy profi drónt

Elképesztő bűncselekményre használtak fel egy profi drónt

Tő­lünk ke­letre a le­le­mé­nye­sebb bű­nö­zők is hasz­nál­ják a rep­kedő ma­si­ná­kat, rá­adá­sul nem csak fo­tó­zásra.

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

A férfi je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, ám a pén­teki tár­gya­lá­sán döb­be­ne­tes val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

Teljes a káosz, letartóztatták a focivezért

Teljes a káosz, letartóztatták a focivezért

17 tár­sá­val együtt rács mögé dug­ták Pato fő­nö­két. Rák­keltő ter­mé­ket gyár­tott a nagy­ha­talmú üz­let­em­ber cége.

17 tár­sá­val együtt rács mögé dug­ták Pato fő­nö­két. Rák­keltő ter­mé­ket gyár­tott a nagy­ha­talmú üz­let­em­ber cége.

Rejtélyes halál: Tetovált holttestet találtak Pest megyében

Rejtélyes halál: Tetovált holttestet találtak Pest megyében

Nem tudni, ki az ál­do­zat, a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint egy­kori bör­tön­vi­selt férfi­ről van szó.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Gyil­kos­sá­gok sora ol­dód­hat meg.

Gyil­kos­sá­gok sora ol­dód­hat meg, ha hi­te­les­nek bi­zo­nyul egy tanú, aki a bör­tön­ben kez­dett el be­szélni.

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát. Le­ve­le­ik­ben bőven vol­tak sze­xu­á­lis uta­lá­sok.

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Ti­zen­négy éve há­za­so­dott meg K. Ala­dár, az es­kü­vőt a bör­tön­ben tar­tot­ták, nem akár­mi­lyen nőt vett el...

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

Több ezren ültek kalandvágyból rabomobilba

Több ezren ültek kalandvágyból rabomobilba

Sokan kö­ze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­het­tek a bör­tö­nök zárt, ugyan­ak­kor kü­lön­le­ges vi­lá­gá­val a bün­te­tés-vég­re­haj­tás (bv) or­szá­gos road­show-ján.

Sokan kö­ze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­het­tek a bör­tö­nök zárt, ugyan­ak­kor kü­lön­le­ges vi­lá­gá­val a bün­te­tés-vég­re­haj­tás (bv) or­szá­gos road­show-ján.

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Hó­na­po­kon ke­resz­tül zak­latta a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, és meg is fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték.

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítélte a bí­ró­ság Szö­ul­ban azt a lel­készt, aki nyolc kö­ve­tő­jét erő­sza­kolta meg több mint negy­ven al­ka­lom­mal.

Börtönre ítélték, pedig csak egy csipszet nyitott ki

Börtönre ítélték, pedig csak egy csipszet nyitott ki

Te is ki­szok­tad nyitni a Tes­co­ban az áru­kat? In­nen­től, biz­to­san nem te­szed majd...

Te is ki­szok­tad nyitni a Tes­co­ban az áru­kat? In­nen­től, biz­to­san nem te­szed majd... Az üzlet dol­go­zói fel­is­mer­ték, mikor be­lé­pett, és egy doboz Pring­les-szel az ön­ki­szol­gáló kassza felé vette az irányt. A biz­ton­sá­giak meg­kér­ték, hogy hagyja el a bol­tot, mire ő le­szedte a fó­liát a cso­ma­go­lás­ról.

Sötét üzenetet kapott halott társától a skálás gyilkos

Sötét üzenetet kapott halott társától a skálás gyilkos

Bene László, most elő­ször, a bör­tön­ben ön­gyil­kos­sá­got el­kö­vető tár­sá­ról is be­szélt. El­árulta, miért lett hi­he­tet­le­nül mér­ges Do­ná­szi Ala­dárra...

Bene László, most elő­ször, a bör­tön­ben ön­gyil­kos­sá­got el­kö­vető tár­sá­ról is be­szélt. El­árulta, miért lett hi­he­tet­le­nül mér­ges Do­ná­szi Ala­dárra...

Durva, ami a börtönben történik az inárcsi családsegítő gyilkosával

Durva, ami a börtönben történik az inárcsi családsegítő gyilkosával

Hiába van fe­le­sége és több gyer­meke is, senki nem lá­to­gatja a bör­tön­ben.

Hiába van fe­le­sége és több gyer­meke is, senki nem lá­to­gatja a bör­tön­ben.

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

A húga csem­pészte be neki.

Még a le­bu­kása után is azt mondta, hogy nem tá­mo­gatja az ISIS ideo­ló­gi­á­ját...Va­la­mint, ha majd ki­sza­ba­dul, dol­gozni akar. Vajon mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt?

Kiderült, mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Kiderült, mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Re­ze­sová meg­gyö­tört kül­ső­vel sza­ba­dult au­gusz­tus­ban a bör­tön­ből, ennek mára már nyoma sin­csen.

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót.

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót.

Napokon belül kiengedik a börtönből a két brutális tinigyilkost

Napokon belül kiengedik a börtönből a két brutális tinigyilkost

Ti­zen­nyolc nap múlva sza­ba­dul­hat­nak a rá­csok mögül az egész or­szá­got meg­rázó ka­pos­vári gyil­kos­ság el­kö­ve­tői.

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni. Azóta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, most dön­töt­tek az ügyé­ben.

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Felfoghatatlan, mérget tett a bolti bébiételekbe egy férfi

Felfoghatatlan, mérget tett a bolti bébiételekbe egy férfi

Aztán azzal zsa­rolta meg az üz­le­te­ket, hogy pén­zért el­árulja, hol van­nak a mér­ge­zett üve­gek.

Aztán azzal zsa­rolta meg az üz­le­te­ket, hogy pén­zért el­árulja, hol van­nak a mér­ge­zett üve­gek.

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni, mit is tett...

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Ko­ko­rin nem úszta meg.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, bün­te­tést ka­pott.

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni...

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni rá­csok mö­gött seny­vedő sze­ret­te­i­ket a hoz­zá­tar­to­zók. Ci­pő­talpba rejtve, ka­lácsba sütve, és még so­rol­hat­nánk. Ám a mi­napi eset min­den ed­di­git fe­lül­múlt! Mu­tat­juk is!

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Ék­szert akart ra­bolni az új barát...

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban...

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Vál­lalta a ki­hí­vást.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. In­dián meg­vál­to­zott a bör­tön­ben.

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül...

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül, hogy üz­leti ügyeit in­téz­hesse...