CÍMKE: 'börtön'

Idén szabadulhatnak az elit gimnáziumba járt gyilkosok

Idén szabadulhatnak az elit gimnáziumba járt gyilkosok

A bör­tön­ben érett­sé­giz­tek le a ka­pos­vári zse­ni­képző egy­kori hall­ga­tói, akik meg­öl­ték a tár­su­kat.

A BVOP reakciója a fenyegető üzenetre

Ezt reagálta a sólyi gyerekgyilkosnak írt levélre a BVOP

Ezt min­den­ki­nek ér­de­mes tud­nia!

Ezt min­den­ki­nek ér­de­mes tud­nia!

FRISS HÍREK

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát, a bra­zi­lok ko­rábbi vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­ját, Mar­ce­lin­hót.

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát, a bra­zi­lok ko­rábbi vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­ját, Mar­ce­lin­hót.

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki a zsa­ruk előtt. Óri­ási bajba so­dorta magát.

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki a zsa­ruk előtt. Óri­ási bajba so­dorta magát.

Azonnal öl a kegyetlen magyar gyilkos, ha kiengedik

Azonnal öl a kegyetlen magyar gyilkos, ha kiengedik

A héten dön­te­nek Bene László sza­bad­lábra he­lye­zé­sé­ről, de to­vábbi ke­gyet­len gyil­ko­sok is sza­ba­dul­nak.

A héten dön­te­nek Bene László sza­bad­lábra he­lye­zé­sé­ről, s to­vábbi gyil­ko­sok is sza­ba­dul­nak.

Horror a börtönben, holtan találták a motorosgyilkost

Horror a börtönben, holtan találták a motorosgyilkost

Öt tár­sát vé­gezte ki.

A tet­tes öt tár­sát vé­gezte ki. A vé­reng­zés után két nő szem­ta­nú­ként tett val­lo­mása alap­ján fog­ták el, mi­u­tán az ő éle­tü­ket meg­kí­mélte.

Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Megdöbbentő fordulat: Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént.

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént Osz­ter Sán­dor tár­gya­lá­sán.

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Akut hely hiány van a német börtönökben

Ko­moly prob­lé­mák van­nak a német bör­tö­nök­ben. Egy­részt szinte már alig van sza­bad hely ben­nük, más­részt pedig egyre több tá­ma­dás éri a sze­mély­ze­tet.

Sokkoló! Ezért ítéltek el egy abádszalóki nőt

Sokkoló! Ezért ítéltek el egy abádszalóki nőt

Ti­zen­há­rom év bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték jog­erő­sen azt az abád­sza­lóki nőt, aki miatt meg­halt egy rok­kant­nyug­dí­jas. El­tar­tási szer­ző­dést kö­töt­tek a férfi­val.

Ti­zen­há­rom év bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték jog­erő­sen azt az abád­sza­lóki nőt, aki miatt meg­halt egy rok­kant­nyug­dí­jas. A nő és a férje el­tar­tási szer­ző­dést kö­tött a félig le­bé­nult férfi­val, akit kö­te­les­sé­gük lett volna ápolni élete vé­géig. Vi­szont, ahogy a nővel ket­tes­ben ma­radt, se ételt, se italt nem ka­pott ren­de­sen.

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek szer­ve­ző­jét, Salah Ab­des­la­mot most nem a me­rény­let miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé.

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek szer­ve­ző­jét, Salah Ab­des­la­mot most nem a me­rény­let miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé. Ebben az ügy­ben is bű­nös­nek ta­lál­ták.

Fordulat várható a négy magyar halálát okozó szlovák milliomosnő ügyében

Fordulat várható a négy magyar halálát okozó szlovák milliomosnő ügyében

hat év ra­bos­ko­dás után a nyá­ron sza­ba­dul­hat a bör­tön­ből Eva Re­ze­sova, aki ré­sze­gen szá­gul­do­zott az M3-as au­tó­pá­lyán, és ezzel négy ember ha­lá­lát okozta.

Kijár a börtönből a móri mészárosnak hitt bűnöző

Kijár a börtönből a móri mészárosnak hitt bűnöző

Eddig há­rom­szor en­ged­ték ki...

Kaiser Edét eddig há­rom­szor en­ged­ték ki a bör­tön­ből, és kö­ze­le­dik a vég­le­ges sza­ba­du­lá­sá­nak az ideje is...

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a pénz­szál­lí­tó­rab­lá­sok­kal vá­dolt férfi.

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt ked­ve­sé­nek, az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek a bör­tön­ből. Az egy­kori sze­rel­mes­pár kö­zött csú­nyán el­mér­ge­se­dett a vi­szony...

Így tölti napjait a börtönben Fanni gyilkosa

Így tölti napjait a börtönben Fanni gyilkosa

Nem csak tanul, dol­go­zik is a ja­ví­tó­in­té­zet­ben a sze­rel­mét ha­lálra ké­selő 17 éves tini, W. Dávid.

Nem csak tanul, dol­go­zik is a ja­ví­tó­in­té­zet­ben a sze­rel­mét ha­lálra ké­selő 17 éves tini, W. Dávid. A lány ba­rá­tai kép­te­le­nek meg­bo­csáj­tani neki.

Megtámadta egy kutya, amputálták az ujját

Megtámadta egy kutya, amputálták az ujját

A gazdi akár két év bör­tönt is kap­hat.

Az egyik al­ka­lom­mal át­szö­kött a szom­szé­dos csa­ládi ház ud­va­rára, és meg­tá­madta az ott élő sér­tett né­met­ju­hász ku­tyá­ját. A gazdi akár bör­tönt is kap­hat.

Borzasztó, ezt tette egy győri rab a cellatársával

Borzasztó, ezt tette egy győri rab a cellatársával

Fogva tar­tá­suk óta ter­ro­ri­zálta.

Fogva tar­tá­suk óta ter­ro­ri­zálta és kü­lön­féle mó­do­kon meg­alázta zár­ka­tár­sát egy férfi. Tet­téért akár 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is ki­szab­ható.

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le a va­ló­ság­show-hős el­tű­nése miatt.

Óriási bajban a világbajnok futballsztár: többéves börtön fenyegeti

Óriási bajban a világbajnok futballsztár: többéves börtön fenyegeti

Nem ússza meg fel­füg­gesz­tett bün­te­tés­sel, mint a ha­sonló ci­pő­ben járó tár­sai? Akár nyolc évre is le­csuk­hat­ják.

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

Több mint ne­gyed év­szá­zad­nak kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy meg­ta­lál­ják Stepha­nie Drew gyil­ko­sát.

Több mint ne­gyed év­szá­zad­nak kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy meg­ta­lál­ják Stepha­nie Drew gyil­ko­sát.

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Erre nem szá­mí­tótt.

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

Kutyaként sétáltatta és verte rabtársát egy férfi

Kutyaként sétáltatta és verte rabtársát egy férfi

Most emel­tek vádat a férfi ellen.

Két év után, most ke­rül­het bí­ró­ság elé a ke­gyet­len férfi. Kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel, va­la­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vá­dol­ták meg.

Teljes a téboly Oszter Sándor tárgyalásán

Teljes a téboly Oszter Sándor tárgyalásán

Eddig a szín­mű­vész ké­sé­sei vol­tak a leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sek, de az egyik vád­lott val­lo­mása kész ka­ba­rét csi­nált a bí­ró­sá­gon.

Eddig a szín­mű­vész ké­sé­sei vol­tak a leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sek, de az egyik vád­lott val­lo­mása kész ka­ba­rét csi­nált a bí­ró­sá­gon.

Diáklányra gerjedt az eljegyzett tanárnő

Diáklányra gerjedt az eljegyzett tanárnő

Három évet ka­pott a 30 napos vi­szo­nyért a 13 éves di­ák­lánnyal ki­kezdő bi­szex ta­nárnő, aki edző­ként is te­vé­keny­ke­dett.

Három évet ka­pott a 30 napos vi­szo­nyért a 13 éves di­ák­lánnyal ki­kezdő bi­szex ta­nárnő, aki edző­ként is te­vé­keny­ke­dett.

Durva büntetést kaphat a trencséni anya, aki hagyta fiát lógni

Durva büntetést kaphat a trencséni anya, aki hagyta fiát lógni

Az is­ko­la­ke­rülő gye­rek 148 iga­zo­lat­lan órát gyűj­tött össze, az anya vi­szont észre sem vette.

Megküzd a szélsőséges muszlimokkal Franciaország

Bekeményít Franciaország, megküzdenek a szélsőséges muszlimokkal

Fran­cia­or­szág újabb fron­to­kon veszi fel a har­cot a szél­ső­sé­ges isz­lám ter­je­dé­sé­vel.

22 év börtönt kaphat a nyugdíjast kifosztó férfi

22 év börtön járhat a nyugdíjast kifosztó férfinak

Vajon miért ve­te­me­dett tet­tére az el­kö­vető, aki tudta jól, hogy ren­ge­te­get koc­káz­tat?

Vajon miért ve­te­me­dett tet­tére az el­kö­vető, aki tudta jól, hogy ren­ge­te­get koc­káz­tat? Rá­adá­sul ál­do­zata ki­fe­je­zet­ten po­zi­tí­van állt a prob­lé­má­já­hoz! A Győri Já­rási és Nyo­mozó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy helyi férfi­val szem­ben. Az ira­tok sze­rint a férfi aznap reg­gel ugyan azzal a bus­szal uta­zott, mint a sér­tett.

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat a bal­hézó el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

A tor­nyos­pál­cai apa­gyil­kos alap­vető nyug­ta­lan­sá­got okoz a bör­tön­ben...

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Osz­ter Sán­dor las­san más­fél éve jár a bí­ró­ságra, és sze­retné, ha végre be­fe­je­ződne ez a rém­álom.

Osz­ter Sán­dor las­san más­fél éve jár a bí­ró­ságra, és sze­retné, ha végre be­fe­je­ződne ez a rém­álom.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta ele­gáns tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta ele­gáns tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Ma­gán­cel­lá­ban ül és fo­ko­zot­tan őrzik a bör­tön­ben T. Bélát...

Ma­gán­cel­lá­ban ül és fo­ko­zot­tan őrzik a bör­tön­ben T. Bélát (38), aki még ja­nuár végén szur­kálta ha­lálra édes­ap­ját...

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett.

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett. Az ügy­vé­dei talán meg tud­ják men­teni az olasz mil­li­ár­dost, aki 1,1 mil­li­árd fo­rint­nyi adót nem fi­ze­tett be.

Elképesztő okból razziáztak a rendőrök a gyönyörű modellnél

Elképesztő okból razziáztak a rendőrök a gyönyörű modellnél

Fegy­vert rej­te­ge­tett a há­ló­ban.

A fi­a­tal nő egy ki­éle­sí­tett fegy­vert rej­te­ge­tett a há­ló­ban, mi­köz­ben tíz éves gye­reke is ott­hon volt.

"Pornográf táncról" készített fényképekért börtön vár 5 brit turistára

"Pornográf táncról" készített fényképekért börtön vár 5 brit turistára

Sze­gé­nyek nem értik, hogy mi volt a baj az ár­tat­lan já­ték­kal. Ők csak nya­ralni men­tek Kam­bo­dzsába...

Nem bírta tovább a terhet a kislányát halálra késelő Anikó: ezt tette a börtönben

Nem bírta tovább a terhet a kislányát halálra késelő Anikó: ezt tette a börtönben

Anikó 111 kés­szú­rás­sal ölte meg 8 éves kis­lá­nyát, La­u­rát. A nő sosem hagy­hatja el a bör­tönt.

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Mi­köz­ben a bí­ró­ság ha­za­en­gedte a szí­nész erő­sza­kos fiát, a ra­jon­gók és a kör­nyé­ken élők se­gít­sé­gért ki­ál­ta­nak.

Mi­köz­ben a bí­ró­ság ha­za­en­gedte a szí­nész erő­sza­kos fiát, a ra­jon­gók és a kör­nyé­ken élők se­gít­sé­gért ki­ál­ta­nak. Nem vé­let­le­nül!

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik a fé­le­lem.

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Tun­kel Nán­dor 30 esz­ten­dős erő­emelő kis­korú lá­nyok­nak fi­ze­tett sze­xért, il­letve por­no­gráf vi­deót ké­szí­tett róluk.

Tun­kel Nán­dor 30 esz­ten­dős erő­emelő kis­korú lá­nyok­nak fi­ze­tett sze­xért, il­letve por­no­gráf vi­deót ké­szí­tett róluk.

Brutálisan elbántak a pedofil bűnözővel a börtönben! - videó

Brutálisan elbántak a pedofil bűnözővel a börtönben! - videó

A benti tör­vé­nyek alap­ján ez a leg­na­gyobb bűn, amit egy férfi el­kö­vet­het. Nem járt ke­gye­lem.

A benti tör­vé­nyek alap­ján ez a leg­na­gyobb bűn, amit egy férfi el­kö­vet­het. Nem járt ke­gye­lem a mo­lesz­tá­ló­nak.

Meglepő fordulat a diákjával elélvező nő ügyében

Meglepő fordulat a diákjával elélvező nő ügyében

A szü­lők nem erre szá­mí­tot­tak!

A meg­ron­tott ka­masz fel­há­bo­ro­dott szü­lei egé­szen biz­tos, hogy nem egy ilyen íté­letre szá­mí­tot­tak a bí­ró­ság­tól, mint amit végül a csá­bító pe­da­gó­gus ka­pott!

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Óri­ási bajba ke­rült.

Fi­gyel­met­len­ség vagy szán­dé­kos fél­re­ve­ze­tés? Bár­me­lyik áll­jon is a kel­le­met­len hely­zet mö­gött, óri­ási baj­ban van most a latin díva.

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel - a bri­tek­nél be­telt a pohár.

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel - a bri­tek­nél be­telt a pohár.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad.

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad.

A kampókezű imám megakadályozhatta volna a 9/11-es terrortámadást

A kampókezű imám megakadályozhatta volna a 9/11-es terrortámadást

Meg­lepő rész­le­tek de­rül­tek ki az év­ez­red egyik leg­vé­re­sebb tö­meg­gyil­kos­sá­gá­ról.

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Sokkoló dolgot vett fel a korláton hagyott videokamera...

Bi­zarr szel­lem­vi­deó...

Tony Fer­gu­son pa­ra­nor­má­lis ku­ta­tó­nak, a hír­hedt bod­mini bör­tön­ben egy fé­lel­me­tes fel­vé­telt si­ke­rült össze­hoz­nia.

Elképesztő - Ez jár Dubajban egy bosszús SMS miatt!

Elképesztő - Ez jár Dubajban egy bosszús SMS miatt!

Az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok szi­gorú tör­vé­nyei min­den­kit utol­ér­nek.

Az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok szi­gorú tör­vé­nyei min­den­kit utol­ér­nek. Az is könnyen a vád­lot­tak pad­ján ta­lál­hatja magát, akit csú­nyát át­ver­tek és meg­ká­ro­sí­tot­tak.

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

A szí­nész ügyé­nek tár­gya­lása las­san a vé­gé­hez ér.

A szí­nész ügyé­nek tár­gya­lása las­san a vé­gé­hez ér, de lehet, hogy sú­lyo­sabb bün­te­tést kap, mint re­mélte.

Istennek képzelte magát, de nagyot tévedett

Istennek képzelte magát, de nagyot tévedett

1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tésre ítélt a Kom­lói Já­rás­bí­ró­ság szer­dán egy vissza­eső bű­nö­zőt.

1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tésre ítélt a Kom­lói Já­rás­bí­ró­ság szer­dán egy vissza­eső bű­nö­zőt, fel­fegy­ver­ke­zett ga­ráz­da­ság és ron­gá­lás miatt.

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Szabadulása után sem mehet haza "Lópici" erőszakos fia

Szabadulása után sem mehet haza "Lópici" erőszakos fia

Ja­nuár 12-én jó eséllyel ki­en­ged­he­tik.

Pé­tert ja­nuár 12-én jó eséllyel ki­en­ged­he­tik az elő­ze­tes­ből, ám Szil­ágyi Ist­ván nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Véres börtönlázadás tört ki, egy foglyot lefejeztek, sok a halott

Véres börtönlázadás tört ki, egy foglyot lefejeztek, sok a halott

Töb­ben meg­hal­tak és meg­se­be­sül­tek egy bör­tön­lá­za­dás­ban Bra­zí­li­á­ban. A zsú­folt cel­lák­ban ban­da­há­bo­rúk dúl­nak.

Lesz békés karácsony Lópici Gáspáréknál

Lesz békés karácsony Lópici Gáspáréknál

Szil­ágyi Ist­ván és fe­le­sége szo­mor­ká­san ké­szül­nek a ka­rá­csonyra.

Szil­ágyi Ist­ván és fe­le­sége szo­mor­ká­san ké­szül­nek a ka­rá­csonyra fiuk nél­kül, aki to­vábbra is elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van édes­apja meg­ve­ré­séért.

A rendőrök sem gondolták, hogy az Iszlám Állam veszélyes katonáját fogták el

A rendőrök sem gondolták, hogy az Iszlám Állam veszélyes katonáját fogták el

Tel­je­sen más bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­tése miatt vet­ték őri­zetbe...

Tel­je­sen más bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­tése miatt vet­ték őri­zetbe...

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

A Visz­kis rab­lót so­káig a harag él­tette.

A Visz­kis rab­lót so­káig az éget­len ha­ragja és gyű­lö­lete irá­nyí­totta a bör­tön­évek alatt. Lá­zadt a kö­rül­mé­nyek ellen és szám­ta­lan el­len­sé­get szer­zett ma­gá­nak.

Kínos botránya miatt akadtak ki a rajongók Király L. Norbira

Kínos botránya miatt akadtak ki a rajongók Király L. Norbira

Kö­zön­sége nem fe­lejt...

Hiába tesz meg min­dent az éne­kes, hogy el­si­mítsa az ügyet. De kö­zön­sége nem fe­lejt...

Meg akarta ölni magát Ambrus Attila

Meg akarta ölni magát Ambrus Attila

Na­gyon meg­vi­sel­ték a bör­tön­évek a Visz­kis néven el­hí­re­sült Amb­rus At­ti­lát, so­káig azon gon­dol­ko­dott, hogy végez ma­gá­val.

Na­gyon meg­vi­sel­ték a bör­tön­évek a Visz­kis néven el­hí­re­sült Amb­rus At­ti­lát, so­káig azon gon­dol­ko­dott, hogy végez ma­gá­val.

Döbbenetes részletek: ilyen kegyetlen gyilkosságra készültek a fővárosi börtönben

Döbbenetes részletek: ilyen kegyetlen gyilkosságra készültek a fővárosi börtönben

Agya­fúrt, ke­gyet­len ter­vet eszelt ki két rab az egyik bu­da­pesti bör­tön­ben...

Agya­fúrt, ke­gyet­len ter­vet eszelt ki két rab az egyik bu­da­pesti bör­tön­ben...

Börtönben érzik magukat a strasbourgi karácsonyi vásár látogatói

Börtönben érzik magukat a strasbourgi karácsonyi vásár látogatói

45 ka­tona, több száz rendőr és össze­sen több mint egy­mil­lió euró biz­ton­sági ki­adá­sokra.

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Kín­val­la­tás vagy agyon­ve­rés vár rá? Fél a ki­ada­tás­tól az in­diai üz­let­em­ber.

Kín­val­la­tás vagy akár agyon­ve­rés vár rá a ha­zá­já­ban? Ko­moly óva­dé­kért lehet sza­bad­lá­bon. Fél a ki­ada­tás­tól a Lon­don­ban le­tar­tóz­ta­tott in­diai üz­let­em­ber és ko­rábbi par­la­menti po­li­ti­kus.

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Cudar napjai vannak a Teréz körúti robbantónak: így zaklatják a börtönben

Cudar napjai vannak a Teréz körúti robbantónak: így zaklatják a börtönben

A férfi ügy­véd­jén ke­resz­tül pa­naszt tett a bör­tön pa­rancs­nok­sá­gá­nál.

A férfi ügy­véd­jén ke­resz­tül pa­naszt tett a bör­tön pa­rancs­nok­sá­gá­nál: sze­retne újra egy­sze­mé­lyes cel­lá­ban ülni.

Kiderült, milyen élete van a kislányát teherbe ejtő apának a börtönben

Kiderült, milyen élete van a kislányát teherbe ejtő apának a börtönben

A férfi­nek, úgy tűnik, arany­élete van, sza­kács­ként dol­go­zik, és még rab­tár­sai is fél­nek tőle.

Kemény ítélet, súlyosbították a gyilkos sportoló büntetését

Kemény ítélet, súlyosbították a gyilkos sportoló büntetését

Sok­kal to­vább kell bör­tön­ben ülnie. A ba­rát­nője meg­gyil­ko­lása miatt ítél­ték el a hat­szo­ros pa­ra­lim­piai baj­nok spor­to­lót.

Stadler József: Éreztem, ahogy a vér folyik le a nyakamon

Stadler József: Éreztem, ahogy a vér folyik le a nyakamon

St­ad­ler Jó­zsef élete me­se­szerű szto­ri­ként in­dult, de végül rém­mese lett a vál­lal­ko­zóvá lett akasz­tói ju­hász tör­té­ne­té­ből.

St­ad­ler Jó­zsef élete me­se­szerű szto­ri­ként in­dult, de végül rém­mese lett a vál­lal­ko­zóvá lett akasz­tói ju­hász tör­té­ne­té­ből.

Döbbenetes dolgokat mondott a kislányát halálra éheztető apa a börtönben

Döbbenetes dolgokat mondott a kislányát halálra éheztető apa a börtönben

Gusz­táv to­vábbra is ki­tart amel­lett, hogy nem tehet kis­lá­nya ha­lá­lá­ról.

Gusz­táv to­vábbra is ki­tart amel­lett, hogy nem tehet kis­lá­nya ha­lá­lá­ról. A gyer­mek mind­össze három és fél kiló volt, ami­kor más­fél éve­sen meg­halt. A kis Kiara apját és any­ját is el­ítél­ték, mert a bí­ró­ság sze­rint ha­lálra éhez­tet­ték a gyer­me­ket...

38 év után szabadult az ártatlan férfi

Mint a filmekben: 38 év után szabadult az ártatlan férfi

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan.

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan, de a bí­ró­ság nem hitt neki - csak egy vissza­vo­nult nyo­mozó.

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Mar­káns vé­le­ményt for­mált.

Az egy­kori rab­lót élő­ben kap­csol­ták az Appra Ma­gyar stú­di­ó­já­ban, ahol mar­káns vé­le­ményt for­mált a hí­res­sé­gek­ről.

Durva, kilenc év börtönre ítélték a sztárfocistát

Durva, kilenc év börtönre ítélték a sztárfocistát

Bű­nös­nek ta­lálta a bí­ró­ság.

Bű­nös­nek ta­lálta a bí­ró­ság a vá­lo­ga­tott já­té­kost. Ko­ráb­ban olyan sztár­csa­pa­tok­ban is ját­szott, mint a Real Mad­rid, a Man­ches­ter City és az AC Milan.

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol akar­nak el­szál­lá­solni több ezer mig­ránst.

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol akar­nak el­szál­lá­solni több ezer mig­ránst.

Így tudta megölni magát egy elítélt a börtönben

Így tudta megölni magát egy elítélt a börtönben

Több­ször is rá­tá­madt az őrökre a férfi.

Több­ször is rá­tá­madt az őrökre a férfi, aki­nek most si­ke­rült ön­ke­zé­vel véget vetni éle­té­nek a szom­bat­he­lyi bör­tön­ben.

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Amb­rus At­tila Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Mint­egy 30 al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat, ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­te­ket...

Retteg a téltől az összevert magyar színész

Retteg a téltől az összevert magyar színész

Az idős szí­nész sorsa egyre ne­he­zebbre for­dul mióta bör­tönbe zár­ták az őt meg­verő fiát.

Az idős szí­nész sorsa egyre ne­he­zebbre for­dul mióta bör­tönbe zár­ták az őt meg­verő fiát. Most attól fél, hogy meg­fagy, mert nincs elég tű­zi­fá­juk.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Mi­köz­ben vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője a szí­nész­nek.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Holtan találták a cellájában a gyerekgyilkos apát

Holtan találták a cellájában a gyerekgyilkos apát

Rab­tár­sai ke­gyet­len bosszút áll­tak.

A vad­ál­lat­ként vi­sel­kedő férfi két­na­pos lá­nyát verte ha­lálra - rab­tár­sai ke­gyet­len bosszút áll­tak a pi­ci­ért.

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Kivégezhetik a turistát, akinél fájdalomcsillapítót találtak

Va­ló­sá­gos hor­rorfilmmé vált a 33 éves Laura Plum­mer egyip­tomi nya­ra­lása: a brit nő egy túl­zsú­folt bör­tön­ben szen­ved.

Megdöbbentő körülmények a párizsi terrorista cellájában

Elképesztő luxus a párizsi terrorista cellájában

2015. no­vem­ber 13-án tör­tént Eu­rópa ed­digi leg­sú­lyo­sabb isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dása.

2015. no­vem­ber 13-án tör­tént Eu­rópa ed­digi leg­sú­lyo­sabb isz­lam­ista ter­ror­tá­ma­dása. A me­rény­lők öt hely­szí­nen haj­tot­tak végre össze­han­golt tá­ma­dást. Az egyet­len ter­ro­rista, aki túl­élte a tá­ma­dást egy fran­cia bör­tön­ben ra­bos­ko­dik, ahol még saját kon­di­terme is van.

Meglepő részletek: kiderült, hogy bánnak Bróker Marcsival a börtönben

Meglepő részletek: kiderült, hogy bánnak Bróker Marcsival a börtönben

Bró­ker Mar­csi pere ma kez­dő­dik, az asszony még ta­ka­rít is a bör­tön­ben...

Bró­ker Mar­csi pere ma kez­dő­dik, ki­de­rült, mit csi­nál a bör­tön­ben. A lu­xus­hoz szo­kott asszony még ta­ka­rít is...

30 évre börtönbe kerülhet az elnök

30 évre börtönbe kerülhet az elnök

Sokat koc­káz­ta­tott Ka­ta­ló­nia füg­get­len­sé­gé­nek egy­ol­dalú ki­ki­ál­tá­sá­val.

Sokat koc­káz­ta­tott Ka­ta­ló­nia füg­get­len­sé­gé­nek egy­ol­dalú ki­ki­ál­tá­sá­val Carles Pu­ig­de­mont: lehet, hogy élete hát­ra­lévő ré­szé­nek je­len­tős há­nya­dát rá­csok mö­gött kell töl­te­nie.

Lejárt az idő, nem fizetett Hujber Ferenc

Lejárt az idő, nem fizetett Hujber Ferenc

Huj­ber Feri nem tel­je­sí­tette kö­te­le­zett­sé­gét.

Huj­ber Feri nem tel­je­sí­tette kö­te­le­zett­sé­gét és talán a kö­vet­kez­mé­nyek­kel sem szá­molt.

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Kezdődik az évtized pere: ma bíróság elé állítják Bróker Marcsit

Ma reg­gel kez­dő­dik a Szol­noki Tör­vény­szé­ken Bró­ker Mar­csi pere, aki a vád sze­rint 767 em­ber­nek össze­sen 12 mil­li­árd fo­rint kárt oko­zott.

Ma reg­gel kez­dő­dik a Szol­noki Tör­vény­szé­ken D. Sán­dorné, azaz Bró­ker Mar­csi pere, aki a vád sze­rint 767 em­ber­nek össze­sen 12 mil­li­árd fo­rint kárt oko­zott.