CÍMKE: 'börtön'

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

FRISS HÍREK

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette, ag­gódó ro­ko­nait is csú­nyán át­verte.

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rája buk­tatta le a meg­va­dult egyen­ru­há­so­kat.

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele buk­tatta le a meg­va­dult egyen­ru­há­so­kat.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út?

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről egy rokon is.

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne a börtönben?

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de már ret­teg is. Annyira le­gyen­gült, hogy el is vit­ték a bör­tön­ből.

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de most már ret­teg is a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott fi­a­tal­em­ber. P. László annyira le­gyen­gült az utóbbi idő­ben, hogy kény­te­le­nek vol­tak el­szál­lí­tani a Ve­nyige utcai bör­tön­ből.

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy kan­deli dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Ale­xandra kész nővé érett.

Most már csak hetek kér­dése, hogy a négy ember ha­lá­lát okozó szlo­vák mil­li­o­mosnő fel­té­te­le­sen ugyan, de el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Ki­lenc év telt el Ma­rian Cozma ha­lála óta. A múlt héten ha­za­en­ged­ték az egyik fe­le­lőst, Sz­tojka Ivánt jó ma­ga­vi­se­lete miatt.

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Az apa egy rej­té­lyes cet­lit ta­lált meg­gyil­kolt lá­nyá­nak a szo­bá­já­ban...

Az apa egy rej­té­lyes cet­lit ta­lált meg­gyil­kolt lá­nyá­nak a szo­bá­já­ban. Tár­csá­zott, és a mobil a bör­tön­ben csön­gött ki...

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta.

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta.

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen.

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

A 16 éves ka­maszfiú ki­vé­gezte...

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság, mert kap­zsin kö­ve­telte a há­la­pénzt...

5 év börtön, petárdákért. Így vitték el a két "terrorista" székelyt. Videók!

5 év börtön, petárdákért. Így vitték el a két "terrorista" székelyt. Videók!

A román ügyész­ség sze­rint gyil­koló erejű bom­bát le­he­tett volna gyár­tani a pe­tár­dák­ból...

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Gábor meg­ölte meg ve­tély­tár­sát, a pé­ni­szét is le­vágta...

Gábor több mint 100 kés­szú­rás­sal ölte meg ve­tély­tár­sát, majd a pé­ni­szét is le­vágta...

Figyelem, rabszállítóból szökött meg egy rab!

Figyelem, rabszállítóból szökött meg egy rab. Itt kell nagyon vigyázni

Nagy erők­kel ke­re­sik.

Belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az eset miatt. To­vábbi ré­sze­tek a cikk­ben!

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Tart a há­ború a Fradi, és Pa­int­sil meg a me­ne­dzsere kö­zött. El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

A 29 éves férfi azért vég­zett a ked­ve­sé­vel, mert az nem akart vele meg­szökni.

A 29 éves férfi azért vég­zett a ked­ve­sé­vel, mert az nem akart vele meg­szökni. Most el­me­meg­fi­gye­lőbe ke­rült.

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

No­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt.

A szí­nésznő ta­valy no­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt, most pedig gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az ügy­ben.

Sorsdöntő fordulat Geréb Ágnes ügyében, döntött Áder János

Sorsdöntő fordulat Geréb Ágnes ügyében, döntött Áder János

Ke­gyel­met ka­pott Geréb Ágnes Áder János ál­lam­fő­től, így nem kell a szü­lész-nő­gyó­gyászra ki­sza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést vég­re­haj­tani.

Ke­gyel­met ka­pott Geréb Ágnes Áder János ál­lam­fő­től, így nem kell a szü­lész-nő­gyó­gyászra ki­sza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést vég­re­haj­tani.

Az Iszlám Állam magas rangú emberét engedhetik szabadon hamarosan

Az Iszlám Állam magas rangú emberét engedhetik szabadon hamarosan

Kamel Ben Yahia Sa­i­da­nit a leg­ve­szé­lye­seb­bek közt tart­ják szá­mon.

Kamel Ben Yahia Sa­i­da­nit a leg­ve­szé­lye­seb­bek közt tart­ják szá­mon.

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

El­sőre jó mó­ká­nak tűn­het egy-két szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra, de bi­zo­nyos or­szá­gok­ban v hamar hű­vösre ke­rül­he­tünk az ilyesmi miatt.

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

A szlo­vák mil­li­o­mosnő az­után ke­rült bör­tönbe, hogy 2012-ben ha­lá­los köz­úti bal­ese­tet oko­zott az M3-as au­tó­pá­lyán.

Így él a börtönben a szép pszichológuslány, Bándy Kata gyilkosa

Így él a börtönben a szép pszichológuslány, Bándy Kata gyilkosa

Pén­tek László kez­det­ben na­gyon bal­hés rab volt, több fe­gyel­mit is ka­pott...

Pén­tek László kez­det­ben na­gyon bal­hés rab volt, több fe­gyel­mit is ka­pott...

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Új­ra­in­dult a nyo­mo­zás, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki Dórát.

Új­ra­in­dult a nyo­mo­zás, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a két­gyer­me­kes Dórát. A Ri­post meg­tudta, mi­lyen bün­te­tés vár­hat rá.

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben a No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi.

Szégyenkezik a királyi család: vérlázító dolgot tett a király sógora

Szégyenkezik a királyi család: vérlázító dolgot tett a király sógora

Ugya­n­ak­kor tisz­te­let­ben tart­ják az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gét. Krisz­tina her­ceg­nő­nek is fe­lel­nie kell.

Gigabotrány a repülőn, a pilóta viselkedése mindenen túltesz

Gigabotrány a repülőn, a pilóta viselkedése mindenen túltesz

Nem csoda, hogy töb­bet nem mehet vissza a pi­ló­ta­fül­kébe. Sokak éle­tét so­dorta volna ve­szélybe.

Szexbotrány rázta meg Spanyolországot: szaftos videó terjed

Szexbotrány rázta meg Spanyolországot: szaftos videó terjed

Hiába til­ta­ko­zott a nő a trió ellen.

Hiába til­ta­ko­zott a nő, erő­sebb vol­tak a férfiak. Most azon­ban ka­ma­tos­tul meg­fi­zet­het a három lab­da­rúgó.

Most közölték: öngyilkosság történt Szombathelyen

Most közölték: öngyilkosság történt Szombathelyen

Egy rab vég­zett ma­gá­val a bör­tön egyik zár­ká­já­ban, a dol­go­zók már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Egy rab vég­zett ma­gá­val a bör­tön egyik zár­ká­já­ban, a dol­go­zók már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Megerőszakolt egy lányt a válogatott focista

Megerőszakolt egy lányt a válogatott focista

Nemi erő­szak miatt bör­tönbe kerül.

Nemi erő­szak miatt bör­tönbe kerül a 23 éves vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Óriási baj lehet belőle, ha ezt teszed a vibrátoroddal a nyaraláson

Óriási baj lehet belőle, ha ezt teszed a vibrátoroddal a nyaraláson

Egy forró nyári nap végén kü­lö­nö­sen nagy ked­vünk tá­mad­hat némi öröm­szer­zés­hez, de ér­de­mes meg­fon­tolni a dol­got.

Kórházba került a magyar "horroranya", a tragikus hírtől összeroppant

Kórházba került a magyar "horroranya", a tragikus hírtől összeroppant

A szi­get­szent­mik­lósi nő nem tudja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

A szi­get­szent­mik­lósi nő nem tudja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

A bí­ró­ság dön­tött, sú­lyos­bí­tá­sért fel­leb­be­zett. A nehéz sorsú szí­nész ret­tegve várja a má­sod­fokú el­já­rás végét.

A nehéz sorsú szí­nész ret­tegve várja a má­sod­fokú el­já­rás végét.

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, mi­előtt 2014 áp­ri­li­sá­ban szer­ve­zete fel­adta a har­cot.

Így bánnak a sólyi gyerekgyilkossal a börtönben: nincsenek könnyű napjai

Így bánnak a sólyi gyerekgyilkossal a börtönben: nincsenek könnyű napjai

Nin­csen jól, mos­tanra tel­je­sen össze­om­lott a 16 éves gyil­kos.

Nin­csen jól, mos­tanra tel­je­sen össze­om­lott a 16 éves gyil­kos. Fe­renc egy 8 éves kis­lányt ölt meg Só­lyon, a na­pok­ban ér­tette meg tet­té­nek sú­lyát...

40 veszélyes terrorista szabadul ki a francia börtönökből

40 veszélyes terrorista szabadul ki a francia börtönökből

Az ügyész­ség sze­rint is je­len­tős koc­ká­zata van a sza­bad­lábra he­lye­zé­sek­nek...

Az ügyész­ség sze­rint is je­len­tős koc­ká­zata van a sza­bad­lábra he­lye­zé­sek­nek...

Részegen balhézott a világhírű futballsztár, börtönbe vághatják

Részegen balhézott a világhírű futballsztár, börtönbe vághatják

Na­gyon be­rú­gott Ar­turo Vidal.

Na­gyon be­rú­gott Ar­turo Vidal, a szem­ta­núk sze­rint gya­kor­la­ti­lag min­den­kibe be­le­kö­tött. A leg­rosszabb eset­ben tíz évet is kap­hat.

A Gyorskocsi utcai börtönben is készülnek a gyermeknapra

A Gyorskocsi utcai börtönben is készülnek a gyermeknapra

A rabok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel ké­szült el a csa­lád­ba­rát lá­to­ga­tó­he­lyi­ség.

Maffiaper, börtönbe kerülhet a világbajnok focista

Maffiaper, börtönbe kerülhet a világbajnok focista

Az édes­apja is ott van a vád­lot­tak kö­zött. A ko­rábbi olasz vá­lo­ga­tott tá­ma­dót Il­le­gá­lis fegy­ver­vi­se­lés­sel is vá­dol­ják.

Az édes­apja is ott van a vád­lot­tak kö­zött. A ko­rábbi olasz vá­lo­ga­tott tá­ma­dót Il­le­gá­lis fegy­ver­vi­se­lés­sel is vá­dol­ják.

Ez történik most a börtönben a sólyi gyerekgyilkossal

Ez történik most a börtönben a sólyi gyerekgyilkossal

F. Fe­ren­cet fo­lya­ma­to­san ka­me­rák fi­gye­lik, egye­dül van egy zár­ká­ban. Az őrök azon­nal köze tud­nak avat­kozni, ha baj tör­ténne...

F. Fe­ren­cet fo­lya­ma­to­san ka­me­rák fi­gye­lik..

Idén szabadulhatnak az elit gimnáziumba járt gyilkosok

Idén szabadulhatnak az elit gimnáziumba járt gyilkosok

A bör­tön­ben érett­sé­giz­tek le a ka­pos­vári zse­ni­képző egy­kori hall­ga­tói, akik azért ölték meg a tár­su­kat, mert a fiú a vé­le­mé­nyük sze­rint nagy­képű lett.

A bör­tön­ben érett­sé­giz­tek le a ka­pos­vári zse­ni­képző egy­kori hall­ga­tói, akik meg­öl­ték a tár­su­kat.

Ezt reagálta a sólyi gyerekgyilkosnak írt levélre a BVOP

Ezt reagálta a sólyi gyerekgyilkosnak írt levélre a BVOP

Ezt min­den­ki­nek ér­de­mes tud­nia!

A gyil­kos­ság után a kö­zös­ségi mé­di­á­ban je­lent meg egy "Fe­ri­ké­nek, aki vég­zett a 8 éves kis­lánnyal" - című levél. Ezt lát­nunk kell!

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát.

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát, a bra­zi­lok ko­rábbi vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­ját.

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki.

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki a zsa­ruk előtt. Óri­ási baj­ban van!

Sokkoló! Ezért ítéltek el egy abádszalóki nőt

Sokkoló! Ezért ítéltek el egy abádszalóki nőt

A 39 éves asszony egy rok­kant­nyug­dí­jas ha­lá­lát okozta.

A 39 éves asszony egy rok­kant­nyug­dí­jas ha­lá­lát okozta. A nő és a férje el­tar­tási szer­ző­dést kö­tött félig le­bé­nult férfi­val. Kö­te­les­sé­gük lett volna ápolni, de ehe­lyett ha­lálra éhez­tet­ték.

Azonnal öl a kegyetlen magyar gyilkos, ha kiengedik

Azonnal öl a kegyetlen magyar gyilkos, ha kiengedik

A héten dön­te­nek Bene László sza­bad­lábra he­lye­zé­sé­ről, de to­vábbi ke­gyet­len gyil­ko­sok is sza­ba­dul­nak.

A héten dön­te­nek Bene László sza­bad­lábra he­lye­zé­sé­ről, s to­vábbi gyil­ko­sok is sza­ba­dul­nak.

Horror a börtönben, holtan találták a motorosgyilkost

Horror a börtönben, holtan találták a motorosgyilkost

Öt tár­sát vé­gezte ki.

A tet­tes öt tár­sát vé­gezte ki. A vé­reng­zés után két nő szem­ta­nú­ként tett val­lo­mása alap­ján fog­ták el, mi­u­tán az ő éle­tü­ket meg­kí­mélte.

Pénzére vár a skálás gyilkos

Pénzére vár a skálás gyilkos

Bene a pén­zére vár, amit kár­té­rí­tés­ként kell kap­nia...

Annak el­le­nére Bene László sza­bad­lábra he­lye­zése mel­lett dön­tött a bí­ró­ság, hogy a 90-es évek hír­hedt ská­lás gyil­kosa ezt nem akarja. Bene a pén­zére vár, amit kár­té­rí­tés­ként kell kap­nia a bör­tön­kö­rül­mé­nyek miatt.

Megdöbbentő fordulat: Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Megdöbbentő fordulat: Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént Osz­ter Sán­dor tár­gya­lá­sán.

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént Osz­ter Sán­dor tár­gya­lá­sán.

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Az el­ítél­tek egy bi­zo­nyos cso­port­já­val kü­lö­nö­sen nagy baj van.

Az el­ítél­tek egy bi­zo­nyos cso­port­já­val kü­lö­nö­sen nagy baj van.

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Véres börtönlázadás volt az USA-ban, rengeteg a halott! - videó

Közel egy napig tar­tott a tö­meg­ve­re­ke­dés, mely­ben ké­sek­kel va­dász­tak egy­másra a rabok.

Fordulat várható a négy magyar halálát okozó szlovák milliomosnő ügyében

Fordulat várható a négy magyar halálát okozó szlovák milliomosnő ügyében

hat év ra­bos­ko­dás után a nyá­ron sza­ba­dul­hat a bör­tön­ből Eva Re­ze­sova, aki ré­sze­gen szá­gul­do­zott az M3-as au­tó­pá­lyán, és ezzel négy ember ha­lá­lát okozta.

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

Salah Ab­des­la­mot bű­nös­nek ta­lál­ták egy másik ügy­ben is.

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek szer­ve­ző­jét, Salah Ab­des­la­mot most nem a me­rény­let miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé. Ebben az ügy­ben is bű­nös­nek ta­lál­ták.

Kijár a börtönből a móri mészárosnak hitt bűnöző

Kijár a börtönből a móri mészárosnak hitt bűnöző

Kaiser Edét eddig há­rom­szor en­ged­ték ki a bör­tön­ből, és kö­ze­le­dik a vég­le­ges sza­ba­du­lá­sá­nak az ideje is...

Kaiser Edét eddig há­rom­szor en­ged­ték ki a bör­tön­ből, és kö­ze­le­dik a vég­le­ges sza­ba­du­lá­sá­nak az ideje is...

Így tölti napjait a börtönben Fanni gyilkosa

Így tölti napjait a börtönben Fanni gyilkosa

Nem csak tanul, dol­go­zik is.

Nem csak tanul, dol­go­zik is a ja­ví­tó­in­té­zet­ben a sze­rel­mét ha­lálra ké­selő 17 éves tini, W. Dávid. A lány ba­rá­tai kép­te­le­nek meg­bo­csáj­tani neki.

Megtámadta egy kutya, amputálták az ujját

Megtámadta egy kutya, amputálták az ujját

A gazdi akár két év bör­tönt is kap­hat.

Az egyik al­ka­lom­mal át­szö­kött a szom­szé­dos csa­ládi ház ud­va­rára, és meg­tá­madta az ott élő sér­tett né­met­ju­hász ku­tyá­ját. A gazdi akár bör­tönt is kap­hat.

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a pénz­szál­lí­tó­rab­lá­sok­kal vá­dolt férfi.

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt ked­ve­sé­nek, az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek a bör­tön­ből. Az egy­kori sze­rel­mes­pár kö­zött csú­nyán el­mér­ge­se­dett a vi­szony...

Borzasztó, ezt tette egy győri rab a cellatársával

Borzasztó, ezt tette egy győri rab a cellatársával

Fogva tar­tá­suk óta ter­ro­ri­zálta és kü­lön­féle mó­do­kon meg­alázta zár­ka­tár­sát egy férfi.

Fogva tar­tá­suk óta ter­ro­ri­zálta és kü­lön­féle mó­do­kon meg­alázta zár­ka­tár­sát egy férfi. Az ügyész­ség a vád­lot­tat három bűn­cse­lek­ménnyel: sze­xu­á­lis erő­szak­kal, ki­fosz­tás­sal és mi­nő­sí­tett testi sér­tés­sel vá­dolja. Vele szem­ben akár 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is ki­szab­ható.

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le.

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le.

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

Több mint ne­gyed év­szá­zad­nak kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy meg­ta­lál­ják Stepha­nie Drew gyil­ko­sát.

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Erre nem szá­mí­tótt.

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

Kutyaként sétáltatta és verte rabtársát egy férfi

Kutyaként sétáltatta és verte rabtársát egy férfi

Most emel­tek vádat a férfi ellen.

Két év után, most ke­rül­het bí­ró­ság elé a ke­gyet­len férfi. Kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel, va­la­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vá­dol­ták meg.

22 év börtönt kaphat a nyugdíjast kifosztó férfi

22 év börtönt kaphat a nyugdíjast kifosztó férfi

Vajon miért tette?

Vajon miért ve­te­me­dett tet­tére az el­kö­vető, aki tudta jól, hogy ren­ge­te­get koc­káz­tat? Rá­adá­sul ál­do­zata ki­fe­je­zet­ten po­zi­tí­van állt a prob­lé­má­já­hoz!

Óriási bajban a világbajnok futballsztár: többéves börtön fenyegeti

Óriási bajban a világbajnok futballsztár: több év börtön fenyegeti

Nem ússza meg fel­füg­gesz­tett bün­te­tés­sel, mint a tár­sai?

Nem ússza meg fel­füg­gesz­tett bün­te­tés­sel, mint a ha­sonló ci­pő­ben járó tár­sai? Nyolc évre is le­csuk­hat­ják.

Teljes a téboly Oszter Sándor tárgyalásán

Teljes a téboly Oszter Sándor tárgyalásán

Eddig a szín­mű­vész ké­sé­sei vol­tak a leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sek.

Eddig a szín­mű­vész ké­sé­sei vol­tak a leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sek, de az egyik vád­lott val­lo­mása kész ka­ba­rét csi­nált a bí­ró­sá­gon.

Diáklányra gerjedt az eljegyzett tanárnő

Diáklányra gerjedt az eljegyzett tanárnő

Három évet ka­pott a 13 éves di­ák­lánnyal ki­kezdő bi­szex ta­nárnő.

Három évet ka­pott a 30 napos vi­szo­nyért a 13 éves di­ák­lánnyal ki­kezdő bi­szex ta­nárnő, aki edző­ként is te­vé­keny­ke­dett. A bíró sze­rint a vád­lott több tabut is sárba ti­port.

Durva büntetést kaphat a trencséni anya, aki hagyta fiát lógni

Durva büntetést kaphat a trencséni anya, aki hagyta fiát lógni

Az is­ko­la­ke­rülő gye­rek 148 iga­zo­lat­lan órát gyűj­tött össze.

Az is­ko­la­ke­rülő gye­rek 148 iga­zo­lat­lan órát gyűj­tött össze, az anya vi­szont észre sem vette.

Megküzd a szélsőséges muszlimokkal Franciaország

Megküzd a szélsőséges muszlimokkal Franciaország

Újabb fron­ton veszi fel a har­cot a szél­ső­sé­ges isz­lám ter­je­dé­sé­vel: ki­eme­lik a ve­szé­lyes ra­bo­kat a bör­tö­nök­ből.

Új fron­ton veszi fel a har­cot a szél­ső­sé­ges isz­lám­mal: ki­eme­lik a ve­szé­lyes ra­bo­kat a bör­tö­nök­ből.

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Osz­ter Sán­dor a bí­ró­ságra jár.

Osz­ter Sán­dor las­san más­fél éve jár a bí­ró­ságra, és sze­retné, ha végre be­fe­je­ződne ez a rém­álom.

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

Ezért rettegnek a rabok a kegyetlen magyar gyilkostól a börtönben

A tor­nyos­pál­cai apa­gyil­kos alap­vető nyug­ta­lan­sá­got okoz a bör­tön­ben...

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Megvadult a rab a börtönben, öt fegyőr is alig bírt vele! - videó

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat az el­ítélt, ami­ért ököl­lel ütötte a bör­tön­őrö­ket.

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta a fő­nö­ké­nek, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Így védekezik a börtönben a tornyospálcai kettősgyilkos

Ma­gán­cel­lá­ban ül és fo­ko­zot­tan őrzik a bör­tön­ben T. Bélát (38), aki még ja­nuár végén szur­kálta ha­lálra édes­ap­ját...

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett.

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett. Az ügy­vé­dei talán meg tud­ják men­teni az olasz mil­li­ár­dost, aki 1,1 mil­li­árd fo­rint­nyi adót nem fi­ze­tett be.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta ele­gáns tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta ele­gáns tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?