CÍMKE: 'börtön'

Fordulat a sorozatgyilkos Magda Marinko ügyében, ez vár rá

Fordulat a sorozatgyilkos Magda Marinko ügyében, ez vár rá

Magda Ma­rin­kót egy Kecs­ke­mé­ten el­kö­ve­tett hár­mas gyil­kos­sá­gért ítél­ték el.

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik most in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik most in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­lett gyil­kolt.

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­let gyil­kolt.

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

Szí­ven szúr­ták a ké­zi­lab­dá­zót.

A tíz éve szí­ven szúrt ké­zi­lab­dázó gyil­ko­sai a leg­jobb ál­lást kap­ták a bör­tön­ben.

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol az olasz ál­se­bész miatt el­ren­delt át­fogó vizs­gá­lat során le­bu­kott egy ál­fog­or­vos.

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol újabb ál­or­vos bu­kott le. Rész­le­tek a cikk­ben!

Elképesztő rekordot döntöttek meg a német börtönök

Elképesztő rekordot döntöttek meg a német börtönök

Egyre több a kül­földi fog­va­tar­tott.

Több német nagy­vá­ros­ban is van­nak már olyan bör­tö­nök, ame­lyek­ben a rabok több mint fele kül­földi.

Stohl András sírt a színpadon: Ez még a börtönnél is rosszabb volt

Stohl András sírt a színpadon: Ez még a börtönnél is rosszabb volt

Bár Buci élete lát­szó­lag egye­nesbe jött, a kínzó lel­ki­is­me­ret­fur­da­lás­sal nem tud mit kez­deni!

Borzalom a szombathelyi börtönben: halálra kínozták az egyik rabot

Borzalom a szombathelyi börtönben: halálra kínozták az egyik rabot

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel kí­noz­ták.

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel kí­noz­ták cel­la­tár­su­kat a rabok.

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

Majdnem biztos: Nem úszhatja meg a börtönt Aurelio

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

A tör­vény sze­rint nincs az az ügy­védi fur­fang, ami­vel el­ke­rül­hető lenne szá­mára a bör­tön, ha bű­nös­nek ta­lál­ják.

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

A férfi je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, ám a pén­teki tár­gya­lá­sán döb­be­ne­tes val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

Teljes a káosz, letartóztatták a focivezért

Teljes a káosz, letartóztatták a focivezért

Mi lesz így a fut­ball­sztá­rok­kal?

17 tár­sá­val együtt rács mögé dug­ták Pato fő­nö­két. Rák­keltő ter­mé­ket gyár­tott a nagy­ha­talmú üz­let­em­ber cége. Mi lesz így a fut­ball­sztá­rok­kal?

Elképesztő bűncselekményre használtak fel egy profi drónt

Elképesztő bűncselekményre használtak fel egy profi drónt

Tő­lünk ke­letre a le­le­mé­nye­sebb bű­nö­zők is hasz­nál­ják a re­pülő ma­si­ná­kat.

Egyre töb­ben vá­sá­rol­nak dró­no­kat ma­guk­nak, hogy fent­ről fo­tóz­has­sák a gyö­nyörű tá­ja­kat. De tő­lünk ke­letre a le­le­mé­nye­sebb bű­nö­zők is hasz­nál­ják a rep­kedő ma­si­ná­kat, rá­adá­sul nem­csak fo­tó­zásra, hanem bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sére is.

Kislányokat rontott meg - brutálisan összeverték a börtönben

Kislányokat rontott meg - brutálisan összeverték a börtönben

A házas csa­lád­apa pe­dofil­há­ló­za­tot üze­mel­te­tett.

A házas csa­lád­apa pe­dofil­há­ló­za­tot üze­mel­te­tett.

Tetovált holttestet találtak Pest megyében

Tetovált holttestet találtak Pest megyében

Nem tudni, ki az ál­do­zat, a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint egy­kori bör­tön­vi­selt férfi­ről van szó.

Nem tudni, ki az ál­do­zat, a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint egy­kori bör­tön­vi­selt férfi­ről van szó.

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

600 rá­szo­ruló csa­lá­don se­gí­te­nek.

A solti bör­tön­ből ér­ke­zett egy sú­lyos ado­mány a Mil­le­ná­ri­son ta­lál­ható Mi­ku­lásGyárba, ahon­nan majd 600 rá­szo­ruló csa­lád­hoz kerül a kül­de­mény.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Gyil­kos­sá­gok sora ol­dód­hat meg, ha hi­te­les­nek bi­zo­nyul egy tanú, aki a bör­tön­ben kez­dett el be­szélni.

Több ezren ültek kalandvágyból rabomobilba

Több ezren ültek kalandvágyból rabomobilba

Ro­ad­show-t tar­tott a bv.

Sokan kö­ze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­het­tek a bör­tö­nök zárt, ugyan­ak­kor kü­lön­le­ges vi­lá­gá­val a bün­te­tés-vég­re­haj­tás (bv) or­szá­gos road­show-ján.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére.

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát. Le­ve­le­ik­ben bőven vol­tak sze­xu­á­lis uta­lá­sok.

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Ti­zen­négy éve há­za­so­dott meg K. Ala­dár, az es­kü­vőt a bör­tön­ben tar­tot­ták, nem akár­mi­lyen nőt vett el...

Börtönre ítélték, pedig csak egy csipszet nyitott ki

Börtönre ítélték, pedig csak egy csipszet nyitott ki

Te is ki­szok­tad nyitni a Tes­co­ban az áru­kat? In­nen­től, biz­to­san nem te­szed majd...

Te is ki­szok­tad nyitni a Tes­co­ban az áru­kat? In­nen­től, biz­to­san nem te­szed majd... Re­a­gált az érin­tett ő is a vá­dakra.

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Meg­fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Hó­na­po­kon ke­resz­tül zak­latta a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, és meg is fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Sötét üzenetet kapott halott társától a skálás gyilkos

Sötét üzenetet kapott halott társától a skálás gyilkos

Bene ön­gyil­kos tár­sá­ról is be­szélt.

Bene László, most elő­ször, a bör­tön­ben ön­gyil­kos­sá­got el­kö­vető tár­sá­ról is be­szélt. El­árulta, miért lett hi­he­tet­le­nül mér­ges Do­ná­szi Ala­dárra...

Durva, ami a börtönben történik az inárcsi családsegítő gyilkosával

Durva, ami a börtönben történik az inárcsi családsegítő gyilkosával

Hiába van fe­le­sége és több gyer­meke is, senki nem lá­to­gatja a bör­tön­ben az inár­csi csa­lád­se­gí­tő­ben dol­gozó nő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Nyolc
követőjét
erőszakolta meg a lelkész

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítélte a bí­ró­ság Szö­ul­ban azt a lel­készt, aki nyolc kö­ve­tő­jét erő­sza­kolta meg több mint negy­ven al­ka­lom­mal.

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítélte a bí­ró­ság Szö­ul­ban azt a lel­készt, aki nyolc kö­ve­tő­jét erő­sza­kolta meg több mint negy­ven al­ka­lom­mal. A kö­ve­tői bíz­tak benne, ő pedig ki­hasz­nálta a hely­ze­tet és vissza­élt a bi­zal­muk­kal.

Brutális erőszak áldozata lett a fiatal lány, még durvább, ami ezután történt

Brutális erőszak áldozata lett a fiatal lány, még durvább, ami ezután történt

A lány bele is be­te­ge­dett a tör­tén­tekbe, és nem kap se­gít­sé­get.

Mégis az ál­do­za­tot hi­báz­tat­ják. A lány bele is be­te­ge­dett a tör­tén­tekbe, és nem kap se­gít­sé­get.

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

A húga csem­pészte be neki.

Még a le­bu­kása után is azt mondta, hogy nem tá­mo­gatja az ISIS ideo­ló­gi­á­ját...Va­la­mint, ha majd ki­sza­ba­dul, dol­gozni akar. Vajon mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt?

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Ezt nem akar­juk el­hinni róla!

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót. El­tus­sol­hat­ták a ko­rábbi ha­sonló bot­rá­nyait.

Vérben úszva hagyták, kegyetlen bosszút álltak a börtönben a gyerekgyilkoson

Vérben úszva hagyták, kegyetlen bosszút álltak a börtönben a gyerekgyilkoson

A meg­tá­ma­dott rabot egy nyolc­éves gye­rek meg­ölése miatt ítél­ték el.

A meg­tá­ma­dott rabot egy nyolc­éves gye­rek meg­ölése miatt ítél­ték el.

Napokon belül kiengedik a börtönből a két brutális tinigyilkost

Napokon belül kiengedik a börtönből a két brutális tinigyilkost

Ti­zen­nyolc nap múlva sza­ba­dul­hat­nak a ka­pos­vári gyil­kos­ság el­kö­ve­tői.

Ti­zen­nyolc nap múlva sza­ba­dul­hat­nak a rá­csok mögül az egész or­szá­got meg­rázó ka­pos­vári gyil­kos­ság el­kö­ve­tői. A két fi­a­tal­em­ber a bör­tön­ben le­érett­sé­gi­zett, s úgy hír­lik, hogy a hű­vö­sön soha, sem­mi­lyen pa­nasz nem volt rájuk.

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni. Azóta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, most dön­töt­tek az ügyé­ben.

Kiderült, mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Kiderült, mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Re­ze­sová meg­gyö­tört kül­ső­vel sza­ba­dult au­gusz­tus­ban a bör­tön­ből, ennek mára már nyoma sin­csen.

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Felfoghatatlan, mérget tett a bolti bébiételekbe egy férfi

Felfoghatatlan, mérget tett a bolti bébiételekbe egy férfi

Aztán meg­zsa­rolta az üz­le­te­ket.

Aztán azzal zsa­rolta meg az üz­le­te­ket, hogy pén­zért el­árulja, hol van­nak a mér­ge­zett üve­gek.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

A nép­szerű szí­nész kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni...

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni...

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni, mit is tett...

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Ko­ko­rin nem úszta meg.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, bün­te­tést ka­pott.

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad...

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül, hogy üz­leti ügyeit in­téz­hesse...

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban.

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban.

Nagy a baj: börtönbe kerülhet a csinos magyar színésznő

Nagy a baj: börtönbe kerülhet a csinos magyar színésznő

Fésűs Nelly­nek fél éve van ...

Fésűs Nelly­nek fél éve van arra, hogy meg­ál­la­pod­jon a ta­valy no­vem­ber­ben ál­tala oko­zott au­tó­bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel. Ha nem si­ke­rül, bör­tönbe ke­rül­het.

Boldog a börtönben a skálás gyilkos

Boldog a börtönben a skálás gyilkos

Sza­bad­nak érzi magát a sze­gedi csil­lag­bör­tön­ben Bene László...

Sza­bad­nak érzi magát a sze­gedi csil­lag­bör­tön­ben Bene László, a ská­lás gyil­kos néven el­hí­re­sült bű­nöző, aki 1989 és 1994 kö­zött tu­cat­nyi fegy­ve­res rab­lást, to­vábbá négy gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el.

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. A hír­hedt re­a­li­tysz­tár más ember lett a bör­tön­ben, amit sze­retne is be­bi­zo­nyí­tani. VV In­dián sokat fog­lal­ko­zik gyer­me­ké­vel, és a már 3,5 éves uno­ká­já­val is.

Durva, ami a VV Fanni feltételezett gyilkosával történik a börtönben

Durva, ami a VV Fanni feltételezett gyilkosával történik a börtönben

B. Lász­lót las­san tel­je­sen fel­emészti a hosszú vá­ra­ko­zás....

B. Lász­lót las­san tel­je­sen fel­emészti a hosszú vá­ra­ko­zás....

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek.

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek, amit el­kö­ve­tett... A 48 éves férfit, nem ke­ve­sebb mint húsz év bör­tön­tün­te­tésre ítél­ték. Rész­le­tek a cikk­ben.

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt tett val­lo­mást köz­vet­le­nül az­után, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült 2015 szep­tem­be­ré­ben.

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt tett val­lo­mást köz­vet­le­nül az­után, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült 2015 szep­tem­be­ré­ben.

Börtönbüntetést kapott a Real Madrid világsztárja

Nem vicc, börtönbüntetést kapott a Real Madrid világsztárja

Luka Mod­ric min­den­ben meg­ál­la­po­dott az ügyész­ség­gel, aztán ki­hasz­nált egy kis­ka­put.

Luka Mod­ric min­den­ben meg­ál­la­po­dott az ügyész­ség­gel, aztán ki­hasz­nált egy kis­ka­put.

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat..

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben Deb­re­cen­ben.

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

A gyil­kos­ság után össze­kar­molt arc­cal lát­ták a kör­nyé­ken R. Szil­vesz­tert, le­bu­kása után azon­ban semmi sem lát­szik rajta, ugyan­úgy vi­sel­ke­dik, mint eddig...

Meglepő dolgokat csinál a börtönben a móri mészáros

Meglepő dolgokat csinál a börtönben a móri mészáros

We­isz­dorn 11 éve van bör­tön­ben...

We­isz­dorn Ró­bert 11 éve van bör­tön­ben, a móri mé­szár­lá­sért el­ítélt férfi meg­lepő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül...

Így engedték szabadon Eva Rezesovát - Videó

Így engedték szabadon Eva Rezesovát - Videó

Erre nem szá­mí­tot­tunk!

A csa­ládja is ott volt, de a leg­ér­de­ke­sebb az volt, amit ma­gá­val vitt a bör­tön­ből... To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy fény­szóró döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik...

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Így él most a börtönben a gyönyörű magyar színésznő, Soproni Ági gyilkos fia

Így él most a börtönben a gyönyörű magyar színésznő, Soproni Ági gyilkos fia

Sop­roni Ágit, a Nem­zeti Szín­ház egy­kori szí­nész­nő­jét fia ölette meg 18 évvel ez­előtt. 22 év múlva sza­ba­dul, így tel­nek most a nap­jai...

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette, ag­gódó ro­ko­nait is csú­nyán át­verte.

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor senki se látta őket! - videó

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Végül le­buk­tak...

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rája buk­tatta le a meg­va­dult egyen­ru­há­so­kat, ki tudja addig mit mű­vel­tek.

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de már ret­teg is. Annyira le­gyen­gült, hogy el is vit­ték a Ve­nyige utcai bör­tön­ből.

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de már ret­teg is. Annyira le­gyen­gült, hogy el is vit­ték a bör­tön­ből.

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről egy rokon is.

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy kan­deli dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Most már csak hetek kér­dése, hogy el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Most már csak hetek kér­dése, hogy el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Ki­lenc év telt el Ma­rian Cozma ha­lála óta. A múlt héten ha­za­en­ged­ték az egyik fe­le­lőst, Sz­tojka Ivánt jó ma­ga­vi­se­lete miatt.

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Az apa egy rej­té­lyes cet­lit ta­lált meg­gyil­kolt lá­nyá­nak a szo­bá­já­ban. Tár­csá­zott, és a mobil a bör­tön­ben csön­gött ki...

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta. Te­herbe esett tőle.

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Gábor több mint 100 kés­szú­rás­sal ölte meg ve­tély­tár­sát, majd a pé­ni­szét is le­vágta...

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

A 16 éves ka­maszfiú ki­vé­gezte...

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság, mert kap­zsin kö­ve­telte a há­la­pénzt...

Kulcsfontosságú fejlemény VV Fanni gyilkosságának ügyében

Kulcsfontosságú fejlemény VV Fanni gyilkosságának ügyében

A na­pok­ban igaz­ság­ügyi el­me­or­vos szak­értő vizs­gálta B. Lász­lót.

A na­pok­ban igaz­ság­ügyi el­me­or­vos szak­értő vizs­gálta B. Lász­lót.

Figyelem, rabszállítóból szökött meg egy rab. Itt kell nagyon vigyázni

Figyelem, rabszállítóból szökött meg egy rab. Itt kell nagyon vigyázni

Belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az eset miatt.

Belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az eset miatt.

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

To­vább tart a há­ború a Fradi és Pa­int­sil, no meg főleg a me­ne­dzsere kö­zött. El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

A 29 éves férfi azért vég­zett a ked­ve­sé­vel, mert az nem akart vele meg­szökni. Most el­me­meg­fi­gye­lőbe ke­rült.

5 év börtön, petárdákért. Így vitték el a két "terrorista" székelyt. Videók!

5 év börtön, petárdákért. Így vitték el a két "terrorista" székelyt. Videók!

A román ügyész­ség sze­rint gyil­koló erejű bom­bát tud­tak volna gyár­tani...

A román ügyész­ség sze­rint gyil­koló erejű bom­bát le­he­tett volna gyár­tani azok­ból a szil­vesz­terre ren­delt pe­tár­dák­ból, ame­lye­ket a ház­ku­ta­tá­son az egyik vád­lott­nál ta­lál­tak a nyo­mo­zók...

Sorsdöntő fordulat Geréb Ágnes ügyében, döntött Áder János

Sorsdöntő fordulat Geréb Ágnes ügyében, döntött Áder János

Ke­gyel­met ka­pott Geréb Ágnes Áder János ál­lam­fő­től, így nem kell a szü­lész-nő­gyó­gyász­nak bör­tönbe men­nie.

Ke­gyel­met ka­pott Geréb az ál­lam­fő­től, így nem kell a szü­lész-nő­gyó­gyász­nak bör­tönbe men­nie.

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

No­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt.

A szí­nésznő ta­valy no­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt, most pedig gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az ügy­ben.

Az Iszlám Állam magas rangú emberét engedhetik szabadon hamarosan

Az Iszlám Állam magas rangú emberét engedhetik szabadon hamarosan

A 42 éves Kamel Ben Yahia Sa­i­da­nit az egyik leg­ve­szé­lye­sebb isz­lam­is­ta­ként tart­ják szá­mon Né­met­or­szág­ban.

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez.

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.