CÍMKE: 'börtön'

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére.

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Lebuktak, a szekrénybe bújt a rabbal a kéjenc fegyőrnő

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát.

Az édes­anya sze­relmi bánat miatt ke­reste a fo­goly tár­sa­sá­gát. Pi­káns le­ve­le­ket is vál­tot­tak.

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Elképesztő, kit vett feleségül a börtönben a szombathelyi gyerekgyilkos

Ti­zen­négy éve há­za­so­dott meg K. Ala­dár, az es­kü­vőt a bör­tön­ben tar­tot­ták.

Ti­zen­négy éve há­za­so­dott meg K. Ala­dár, az es­kü­vőt a bör­tön­ben tar­tot­ták.

Több ezren ültek kalandvágyból rabomobilba

Több ezren ültek kalandvágyból rabomobilba

Ro­ad­show-t tar­tott a bv.

Sokan kö­ze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­het­tek a bör­tö­nök zárt, ugyan­ak­kor kü­lön­le­ges vi­lá­gá­val a bün­te­tés-vég­re­haj­tás (bv) or­szá­gos road­show-ján.

Börtönre ítélték, pedig csak egy csipszet nyitott ki

Börtönre ítélték, pedig csak egy csipszet nyitott ki

Te is ki­szok­tad nyitni a Tes­co­ban az áru­kat? In­nen­től, biz­to­san nem te­szed majd...

Te is ki­szok­tad nyitni a Tes­co­ban az áru­kat? In­nen­től, biz­to­san nem te­szed majd... Re­a­gált az érin­tett ő is a vá­dakra.

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték.

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítélte a bí­ró­ság Szö­ul­ban azt a lel­készt, aki nyolc kö­ve­tő­jét erő­sza­kolta meg több mint negy­ven al­ka­lom­mal.

Sötét üzenetet kapott halott társától a skálás gyilkos

Sötét üzenetet kapott halott társától a skálás gyilkos

Bene ön­gyil­kos tár­sá­ról is be­szélt.

Bene László, most elő­ször, a bör­tön­ben ön­gyil­kos­sá­got el­kö­vető tár­sá­ról is be­szélt. El­árulta, miért lett hi­he­tet­le­nül mér­ges Do­ná­szi Ala­dárra...

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Meg­fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Hó­na­po­kon ke­resz­tül zak­latta a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, és meg is fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Durva, ami a börtönben történik az inárcsi családsegítő gyilkosával

Durva, ami a börtönben történik az inárcsi családsegítő gyilkosával

Hiába van fe­le­sége és több gyer­meke is, senki nem lá­to­gatja a bör­tön­ben.

Hiába van fe­le­sége és több gyer­meke is, senki nem lá­to­gatja a bör­tön­ben.

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

A húga csem­pészte be neki.

Még a le­bu­kása után is azt mondta, hogy nem tá­mo­gatja az ISIS ideo­ló­gi­á­ját...Va­la­mint, ha majd ki­sza­ba­dul, dol­gozni akar. Vajon mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt?

Brutális erőszak áldozata lett a fiatal lány, még durvább, ami ezután történt

Brutális erőszak áldozata lett a fiatal lány, még durvább, ami ezután történt

A lány bele is be­te­ge­dett a tör­tén­tekbe, és nem kap se­gít­sé­get.

Mégis az ál­do­za­tot hi­báz­tat­ják. A lány bele is be­te­ge­dett a tör­tén­tekbe, és nem kap se­gít­sé­get.

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót. El­tus­sol­hat­ták a ko­rábbi ha­sonló bot­rá­nyait.

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót. El­tus­sol­hat­ták a ko­rábbi ha­sonló bot­rá­nyait.

Napokon belül kiengedik a börtönből a két brutális tinigyilkost

Napokon belül kiengedik a börtönből a két brutális tinigyilkost

Ti­zen­nyolc nap múlva sza­ba­dul­hat­nak a ka­pos­vári gyil­kos­ság el­kö­ve­tői.

Ti­zen­nyolc nap múlva sza­ba­dul­hat­nak a ka­pos­vári gyil­kos­ság el­kö­ve­tői, akik a hű­vö­sön le­érett­sé­giz­tek.

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni. Azóta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, most dön­töt­tek az ügyé­ben.

Kiderült, mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Kiderült, mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Re­ze­sová meg­gyö­tört kül­ső­vel sza­ba­dult au­gusz­tus­ban a bör­tön­ből, ennek mára már nyoma sin­csen.

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Ko­ko­rin nem úszta meg.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, bün­te­tést ka­pott.

Felfoghatatlan, mérget tett a bolti bébiételekbe egy férfi

Felfoghatatlan, mérget tett a bolti bébiételekbe egy férfi

Aztán azzal zsa­rolta meg az üz­le­te­ket, hogy pén­zért el­árulja, hol van­nak a mér­ge­zett üve­gek.

Aztán azzal zsa­rolta meg az üz­le­te­ket, hogy pén­zért el­árulja, hol van­nak a mér­ge­zett üve­gek.

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Találékony nép a magyar, de a lesittelt férfi rokonánál nincs kreatívabb

Egé­szen el­ké­pesztő mó­do­kon pró­bál­ják mo­bil­te­le­fon­hoz jut­tatni rá­csok mö­gött seny­vedő sze­ret­te­i­ket a hoz­zá­tar­to­zók...

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni, mit is tett...

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad...

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül, hogy üz­leti ügyeit in­téz­hesse...

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Vál­lalta a ki­hí­vást.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. In­dián meg­vál­to­zott a bör­tön­ben.

Nagy a baj: börtönbe kerülhet a csinos magyar színésznő

Nagy a baj: börtönbe kerülhet a csinos magyar színésznő

Fésűs Nelly­nek fél éve van ...

Fésűs Nelly­nek fél éve van arra, hogy meg­ál­la­pod­jon a ta­valy no­vem­ber­ben ál­tala oko­zott au­tó­bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel. Ha nem si­ke­rül, bör­tönbe ke­rül­het.

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban.

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban. A fran­cia elnök ugyanis töb­bek kö­zött egy bör­tön­vi­selt fe­kete férfi­val is ké­szí­tett több közös fotót. Mac­ron új ba­rát­já­ról ki­de­rült, hogy egy nap­pal a szelfi után egy ék­szer­boltba tört be.

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt állt.

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt tett val­lo­mást köz­vet­le­nül az­után, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült 2015 szep­tem­be­ré­ben.

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Durva, ami a VV Fanni feltételezett gyilkosával történik a börtönben

Durva, ami a VV Fanni feltételezett gyilkosával történik a börtönben

B. Lász­lót las­san tel­je­sen fel­emészti a hosszú vá­ra­ko­zás....

B. Lász­lót las­san tel­je­sen fel­emészti a hosszú vá­ra­ko­zás....

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Hihetetlen, ezért kapott húsz év börtönt egy férfi

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek, amit el­kö­ve­tett...To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben.

Már biz­tos nem tartja jó öt­let­nek, amit el­kö­ve­tett... A 48 éves férfit, nem ke­ve­sebb mint húsz év bör­tön­tün­te­tésre ítél­ték. Bűne az volt, hogy ta­valy de­cem­ber­ben emelt el tíz kar­ton ci­ga­ret­tát egy ve­gyes­bolt ve­ze­tő­jé­nek iro­dá­já­ból. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben.

Börtönbüntetést kapott a Real Madrid világsztárja

Nem vicc, börtönbüntetést kapott a Real Madrid világsztárja

Luka Mod­ric min­den­ben meg­ál­la­po­dott az ügyész­ség­gel, aztán ki­hasz­nált egy kis­ka­put.

Luka Mod­ric min­den­ben meg­ál­la­po­dott az ügyész­ség­gel, aztán ki­hasz­nált egy kis­ka­put.

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána pedig íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben a Deb­re­ceni Íté­lő­táb­lán.

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

Fura, ami történt a soroksári futó nő férjével, amikor megtudta, ki a gyilkos

A gyil­kos­ság után össze­kar­molt arc­cal lát­ták a kör­nyé­ken R. Szil­vesz­tert, le­bu­kása után azon­ban semmi sem lát­szik rajta, ugyan­úgy vi­sel­ke­dik, mint eddig...

Meglepő dolgokat csinál a börtönben a móri mészáros

Meglepő dolgokat csinál a börtönben a móri mészáros

We­isz­dorn 11 éve van bör­tön­ben...

We­isz­dorn Ró­bert 11 éve van bör­tön­ben, a móri mé­szár­lá­sért el­ítélt férfi meg­lepő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül...

Így engedték szabadon Eva Rezesovát - Videó

Így engedték szabadon Eva Rezesovát - Videó

A csa­ládja is ott volt, de a leg­ér­de­ke­sebb az volt, amit hat év után ma­gá­val vitt a bör­tön­ből... To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

A csa­ládja is ott volt, de a leg­ér­de­ke­sebb az volt, amit ma­gá­val vitt a bör­tön­ből...

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Így él most a börtönben a gyönyörű magyar színésznő, Soproni Ági gyilkos fia

Így él most a börtönben a gyönyörű magyar színésznő, Soproni Ági gyilkos fia

Sop­roni Ágit, a Nem­zeti Szín­ház egy­kori szí­nész­nő­jét fia ölette meg 18 évvel ez­előtt. 22 év múlva sza­ba­dul, így tel­nek most a nap­jai...

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya.

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette, ag­gódó ro­ko­nait is csú­nyán át­verte.

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Durva ami a börtönben történt Zsolttal: jelenleg kómában tartják

Egyik rab­társa meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben...

Egyik rab­társa úgy meg­verte a pál­hal­mai bör­tön­ben, hogy a férfit je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban tart­ják az or­vo­sok.

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Ezt tették a rabbal az őrök, amikor azt hitték, senki se látja őket! - videó

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rája buk­tatta le a meg­va­dult egyen­ru­há­so­kat.

Végül a lift biz­ton­sági ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele buk­tatta le a meg­va­dult egyen­ru­há­so­kat.

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Drog, börtön és verés: elképesztő vallomás a világsztár sportolótól

Innen már csak föl­felé vezet az út?

Innen már csak föl­felé vezet az út? Jan Ull­rich egy­szer már pad­lóra ke­rült, de most még ne­he­zebb a hely­zete.

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről egy rokon is.

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne?

Retteg a Teréz körúti robbantó, valaki az életére törne a börtönben?

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de már ret­teg is. Annyira le­gyen­gült, hogy el is vit­ték a bör­tön­ből.

Eddig sem vi­selte jól a be­zárt­sá­got, de most már ret­teg is a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott fi­a­tal­em­ber. P. László annyira le­gyen­gült az utóbbi idő­ben, hogy kény­te­le­nek vol­tak el­szál­lí­tani a Ve­nyige utcai bör­tön­ből.

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy kan­deli dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D. Az afgán mig­ráns nem tudta magát túl­tenni azon, hogy a 15 éves lány sza­kí­tott vele. A fi­a­tal férfi most a rá­csok mö­gött kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got el­kö­vetni.

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Ale­xandra kész nővé érett.

Most már csak hetek kér­dése, hogy a négy ember ha­lá­lát okozó szlo­vák mil­li­o­mosnő fel­té­te­le­sen ugyan, de el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Ki­lenc év telt el Ma­rian Cozma ha­lála óta. A múlt héten ha­za­en­ged­ték az egyik fe­le­lőst, Sz­tojka Ivánt jó ma­ga­vi­se­lete miatt.

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Az apa egy rej­té­lyes cet­lit ta­lált meg­gyil­kolt lá­nyá­nak a szo­bá­já­ban. Tár­csá­zott, és a mobil a bör­tön­ben csön­gött ki...

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Felháborító dolgok derültek ki a hálapénz miatt börtönre ítélt magyar orvosról

Egy bu­da­pesti or­vost két év le­töl­tendő bör­tönre ítélt a bí­ró­ság, mert kap­zsin kö­ve­telte a há­la­pénzt...

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta.

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta.

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Vécézés miatt került rács mögé a tomboló sztár

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen.

Három vád­pont az NFL-já­té­kos ellen. Nem en­ged­ték be az il­lem­helyre, de nem mér­ték föl jól az erő­vi­szo­nyo­kat.

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

A 16 éves ka­maszfiú ki­vé­gezte...

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Gábor meg­ölte meg ve­tély­tár­sát, a pé­ni­szét is le­vágta...

Gábor több mint 100 kés­szú­rás­sal ölte meg ve­tély­tár­sát, majd a pé­ni­szét is le­vágta...

Kulcsfontosságú fejlemény VV Fanni gyilkosságának ügyében

Kulcsfontosságú fejlemény VV Fanni gyilkosságának ügyében

A na­pok­ban igaz­ság­ügyi el­me­or­vos szak­értő vizs­gálta B. Lász­lót.

A na­pok­ban igaz­ság­ügyi el­me­or­vos szak­értő vizs­gálta B. Lász­lót.

5 év börtön, petárdákért. Így vitték el a két "terrorista" székelyt. Videók!

5 év börtön, petárdákért. Így vitték el a két "terrorista" székelyt. Videók!

A román ügyész­ség sze­rint gyil­koló erejű bom­bát le­he­tett volna gyár­tani a pe­tár­dák­ból...

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

To­vább tart a há­ború a Fradi és Pa­int­sil, no meg főleg a me­ne­dzsere kö­zött. El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Figyelem, rabszállítóból szökött meg egy rab. Itt kell nagyon vigyázni

Figyelem, rabszállítóból szökött meg egy rab. Itt kell nagyon vigyázni

Belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az eset miatt.

A Bün­te­tés-vég­re­haj­tás Or­szá­gos Pa­rancs­nok­sága éppen egy fog­va­tar­tot­tat őr­zött egy rab­szál­lí­tó­ban, ami­kor is az ki­ug­rott az au­tó­ból. Belső vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak az eset miatt. To­vábbi sok­koló rész­le­tek a cikk­ben!

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

A 29 éves férfi azért vég­zett a ked­ve­sé­vel, mert az nem akart vele meg­szökni.

A 29 éves férfi azért vég­zett a ked­ve­sé­vel, mert az nem akart vele meg­szökni. Most el­me­meg­fi­gye­lőbe ke­rült.

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

No­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt.

A szí­nésznő ta­valy no­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt, most pedig gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az ügy­ben.

Sorsdöntő fordulat Geréb Ágnes ügyében, döntött Áder János

Sorsdöntő fordulat Geréb Ágnes ügyében, döntött Áder János

Ke­gyel­met ka­pott Geréb Ágnes Áder János ál­lam­fő­től, így nem kell a szü­lész-nő­gyó­gyászra ki­sza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést vég­re­haj­tani.

Ke­gyel­met ka­pott Geréb Ágnes Áder János ál­lam­fő­től, így nem kell a szü­lész-nő­gyó­gyászra ki­sza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést vég­re­haj­tani.

Az Iszlám Állam magas rangú emberét engedhetik szabadon hamarosan

Az Iszlám Állam magas rangú emberét engedhetik szabadon hamarosan

Kamel Ben Yahia Sa­i­da­nit a leg­ve­szé­lye­seb­bek közt tart­ják szá­mon.

A 42 éves Kamel Ben Yahia Sa­i­da­nit az egyik leg­ve­szé­lye­sebb isz­lam­is­ta­ként tart­ják szá­mon Né­met­or­szág­ban. A férfi ha­ma­ro­san sza­ba­dul a bör­tön­ből, és úgy néz ki, hogy nem ezt kö­ve­tően sem fog­ják tudni ki­to­lon­colni.

Így él a börtönben a szép pszichológuslány, Bándy Kata gyilkosa

Így él a börtönben a szép pszichológuslány, Bándy Kata gyilkosa

Pén­tek László kez­det­ben na­gyon bal­hés rab volt, több fe­gyel­mit is ka­pott. Je­len­leg hul­la­dé­kot vá­lo­gat..

Pén­tek László kez­det­ben na­gyon bal­hés rab volt, több fe­gyel­mit is ka­pott...

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

Börtönbe kerülhet, aki ezt műveli a vibrátorával!

El­sőre jó mó­ká­nak tűn­het egy-két szex­já­ték­szer­rel in­dulni a nya­ra­lásra, de bi­zo­nyos or­szá­gok­ban v hamar hű­vösre ke­rül­he­tünk az ilyesmi miatt.

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

A szlo­vák mil­li­o­mosnő az­után ke­rült bör­tönbe, hogy 2012-ben ha­lá­los köz­úti bal­ese­tet oko­zott az M3-as au­tó­pá­lyán.

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Új­ra­in­dult a nyo­mo­zás, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a két­gyer­me­kes Dórát. A Ri­post meg­tudta, mi­lyen bün­te­tést kap­hat.

Gigabotrány a repülőn, a pilóta viselkedése mindenen túltesz

Gigabotrány a repülőn, a pilóta viselkedése mindenen túltesz

Nem csoda, hogy töb­bet nem mehet vissza a pi­ló­ta­fül­kébe. Sokak éle­tét so­dorta volna ve­szélybe.

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben a No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi.

Szégyenkezik a királyi család: vérlázító dolgot tett a király sógora

Szégyenkezik a királyi család: vérlázító dolgot tett a király sógora

Ugya­n­ak­kor tisz­te­let­ben tart­ják az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gét. Krisz­tina her­ceg­nő­nek is fe­lel­nie kell.

Most közölték: öngyilkosság történt Szombathelyen

Most közölték: öngyilkosság történt Szombathelyen

Egy rab vég­zett ma­gá­val a bör­tön egyik zár­ká­já­ban, a dol­go­zók már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Egy rab vég­zett ma­gá­val a bör­tön egyik zár­ká­já­ban, a dol­go­zók már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Megerőszakolt egy lányt a válogatott focista

Megerőszakolt egy lányt a válogatott focista

Nemi erő­szak miatt bör­tönbe kerül a 23 éves vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. Har­minc­két hó­na­pot ka­pott.

Nemi erő­szak miatt bör­tönbe kerül a 23 éves vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. Har­minc­két hó­na­pot ka­pott.

Szexbotrány rázta meg Spanyolországot: szaftos videó terjed

Szexbotrány rázta meg Spanyolországot: szaftos videó terjed

Hiába til­ta­ko­zott a nő a trió ellen.

Hiába til­ta­ko­zott a nő, erő­sebb vol­tak a férfiak. Most azon­ban ka­ma­tos­tul meg­fi­zet­het a három lab­da­rúgó.

Kórházba került a magyar "horroranya", a tragikus hírtől összeroppant

Kórházba került a magyar "horroranya", a tragikus hírtől összeroppant

Az ő test­vére volt az a nő, aki a hét­vé­gén az egyik bá­nya­tóba ful­ladt Kis­kun­lac­háza és Bugyi kö­zött.

Óriási baj lehet belőle, ha ezt teszed a vibrátoroddal a nyaraláson

Óriási baj lehet belőle, ha ezt teszed a vibrátoroddal a nyaraláson

Ér­de­mes meg­fon­tolni az öröm­szer­zést né­hány or­szág­ban.

Egy forró nyári nap végén kü­lö­nö­sen nagy ked­vünk tá­mad­hat némi öröm­szer­zés­hez, de ér­de­mes meg­fon­tolni a dol­got.

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

A bí­ró­ság dön­tött, sú­lyos­bí­tá­sért fel­leb­be­zett. A nehéz sorsú szí­nész ret­tegve várja a má­sod­fokú el­já­rás végét.

A nehéz sorsú szí­nész ret­tegve várja a má­sod­fokú el­já­rás végét.

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, mi­előtt 2014 áp­ri­li­sá­ban szer­ve­zete fel­adta a har­cot.

Így bánnak a sólyi gyerekgyilkossal a börtönben: nincsenek könnyű napjai

Így bánnak a sólyi gyerekgyilkossal a börtönben: nincsenek könnyű napjai

Nin­csen jól, mos­tanra tel­je­sen össze­om­lott a 16 éves gyil­kos.

Nin­csen jól, mos­tanra tel­je­sen össze­om­lott a 16 éves gyil­kos. Fe­renc egy 8 éves kis­lányt ölt meg Só­lyon, a na­pok­ban ér­tette meg tet­té­nek sú­lyát...