CÍMKE: 'bor'
FRISS HÍREK

Aggódnak barátai Curtisért, új függőség fenyegeti a rappert?

Aggódnak barátai Curtisért, új függőség fenyegeti a rappert?

A ze­nész la­zí­tás­kép­pen meg szo­kott inni egy-egy pohár bort, de na­gyon óva­tos­nak kell len­nie.

A ze­nész la­zí­tás­kép­pen meg szo­kott inni egy-egy pohár bort, de na­gyon óva­tos­nak kell len­nie.

Idén kétnapos lesz a monori Borvidékek Hétvégéje

Idén kétnapos lesz a monori Borvidékek Hétvégéje

Az el­múlt évek­ben fo­lya­ma­to­san nö­ve­ke­dett a lá­to­ga­tó­szám a 22 ma­gyar bor­vi­dék se­reg­szem­lé­jén.

Az el­múlt évek­ben fo­lya­ma­to­san nö­ve­ke­dett a lá­to­ga­tó­szám a 22 ma­gyar bor­vi­dék se­reg­szem­lé­jén.

Fiatalodhatunk borral és gyógyvízzel? A válasz: igen!

Fiatalodhatunk borral és gyógyvízzel? A válasz: igen!

Nagy va­ló­szí­nű­ség sze­rint Ma­gyar­or­szág bár­mely te­rü­le­tén kez­de­nénk el ásni, ott ter­mál­vi­zet ta­lál­nánk.

Nagy va­ló­szí­nű­ség sze­rint Ma­gyar­or­szág bár­mely te­rü­le­tén kez­de­nénk el ásni, ott ter­mál­vi­zet ta­lál­nánk.

Alig hitt a szemének, ezt találta reggel a kanapéján a tolnai férfi

Alig hitt a szemének, ezt találta reggel a kanapéján a tolnai férfi

A férfi­hoz be­tört egy nő, de végül nem si­ke­rült el­vin­nie sem­mit, ugyanis a bűn­cse­lek­mény köz­ben el­aludt.

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Le­zá­rult a Nagy Bor Teszt.

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Furcsán viselkedett a szőke tanárnéni, elképesztő dologgal bukott le

Furcsán viselkedett a szőke tanárnéni, elképesztő dologgal bukott le

A 43 éves nő na­gyon kínos hely­zetbe hozta magát azzal, hogy nem tu­dott le­mon­dani káros szen­ve­dé­lyé­ről.

Hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Bődületes hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Sokan erre a sza­bályra hi­vat­kozva bru­tá­lis mennyi­sé­ge­ket isz­nak meg.

Sokan egy jól is­mert sza­bályra hi­vat­kozva bru­tá­lis mennyi­sé­ge­ket isz­nak meg. Egé­szen idáig sen­ki­nek nem ju­tott eszébe, vajon tény­leg mű­kö­dik-e az ál­lí­tás. Ám egy ku­ta­tó­cso­port bi­zarr kí­sér­let­tel utá­na­járt...

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Két hét alatt há­rom­szor tört be ugyan­arra a helyre.

Két hét alatt há­rom­szor tört be ugyan­arra a helyre.

Iszonyú mocskot hagytak maguk után a hídon borozók

Iszonyú mocskot hagytak maguk után a hídon borozók

El­ké­pesztő kosz lett a vég­ered­mény.

El­ké­pesztő kosz lett a vég­ered­mé­nye egy szom­bat esti fa­ce­boo­kos kez­de­mé­nye­zés­nek. A kö­zös­ségi ol­da­lon hir­det­ték meg az ese­ményt.

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Pró­bál­tá­tok már sör­rel?

Pró­bál­tá­tok már sör­rel? Ha nem, itt az ideje! Egy új fel­fe­de­zés sze­rint a ma­xi­mu­mot hozza ki a férfi­ból sze­xu­á­lis téren heti né­hány pohár sö­röcske.

"Nem vagyok felelős" - mondja a város teliszemetelője

"Nem vagyok felelős" - mondja a város teliszemetelője

Min­den­kit fel­há­bo­rí­tott, hogy szom­bat este el­ké­pesztő sze­mét és mo­csok ön­tötte el a Sza­bad­ság hidat.

Min­den­kit fel­há­bo­rí­tott, hogy szom­bat este el­ké­pesztő sze­mét és mo­csok ön­tötte el Bu­da­pest egyik ne­ve­ze­tes­sé­gét, a Sza­bad­ság hidat, mi­u­tán egy Fa­ce­boo­kon szer­ve­zett prog­ram, az Egy üveg bor­ral a Sza­bad­ság hídon szer­ve­zője, Mándi Fe­renc több ezer em­bert cső­dí­tett oda.

Gór Nagy Mária: Napi két deci borral tartom fiatalon magam!

Gór Nagy Mária: Napi két deci borral tartom fiatalon magam!

Meg­lepő re­ak­ciók lep­ték el az in­ter­ne­tet Gór Nagy Mária FEM3 Cafés in­ter­júja után.

Meg­lepő re­ak­ciók lep­ték el az in­ter­ne­tet Gór Nagy Mária FEM3 Cafés in­ter­júja után.

Szeretnél 90 évig élni? Akkor ebből igyál meg minden este egy pohárral

Szeretnél 90 évig élni? Akkor ebből igyál meg minden este egy pohárral

Vajon mi lehet a hosszú élet titka? Az él­ve­ze­tek hal­mo­zása!

Vajon mi lehet a hosszú élet titka? Egyes ku­ta­tá­sok sze­rint nem más, mint az él­ve­ze­tek hal­mo­zása.

Itt a legmeglepőbb átigazolási bombahír, megy a Barcelona csillaga?

Itt a legmeglepőbb átigazolási bombahír, megy a Barcelona csillaga?

Na ugye, hogy nem csak a pénz szá­mít! Bor­ral csá­bít­ják Kí­nába a világ- és Eu­rópa-baj­nok fut­ball­sztárt.

Adásban került kínos helyzetbe Nyertes Zsuzsa, mindenki rajta nevetett

Adásban került kínos helyzetbe Nyertes Zsuzsa, mindenki rajta nevetett

A nép­szerű szí­nésznő tit­ká­ról ke­resztfia, Danó rántja le a lep­let a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! című mű­sor­ban.

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got.

Borfesztivál a Duna túlpartján

Borfesztivál a Duna túlpartján

Tölt­sön el egy cso­dá­la­tos hét­vé­gét a Sza­bad Kürti Bor­köz­tár­sa­ság­ban!

Tölt­sön el egy cso­dá­la­tos hét­vé­gét a Sza­bad Kürti Bor­köz­tár­sa­ság­ban! 60 bo­rász Eu­rópa 7 or­szá­gá­ból, gaszt­ro­nó­miai- és bor­kü­lön­le­ges­sé­gek, fan­tasz­ti­kus kon­cer­tek és prog­ra­mok vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket.

Vajon mi történt: külön él Oszter Sándor és felesége

Vajon mi történt: külön él Oszter Sándor és felesége

Osz­ter Sán­dor fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella még szokja új jár­gá­nyát.