CÍMKE: 'bombariadó'

Bombariadó miatt több tízezer embert kellett evakuálni

Bombariadó miatt több tízezer embert kellett evakuálni

Har­minc­ezer em­bert eva­ku­ál­tak Moszkva és kör­nyéke köz­in­téz­mé­nye­i­ből, il­letve be­vá­sár­ló­köz­pont­ja­i­ból.

Har­minc­ezer em­bert eva­ku­ál­tak Moszkva és kör­nyéke köz­in­téz­mé­nye­i­ből, il­letve be­vá­sár­ló­köz­pont­ja­i­ból.

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

Bombariadó a reptéren: a rendőrök sem számítottak arra, amit találtak

Bombariadó a reptéren: a rendőrök sem számítottak arra, amit találtak

Egy el­ha­gyott cso­mag miatt zár­ták le az egész kör­nyé­ket, ám va­lami igen ara­nyo­sat ta­lál­tak benne.

Rendkívüli hír: Bombariadó a BL-döntő helyszínén, lezárták a környéket

Rendkívüli hír: Bombariadó a BL-döntő helyszínén, lezárták a környéket

A meccsre fo­ko­zott biz­ton­sági elő­írá­sok lesz­nek majd ér­vény­ben.

A meccsre fo­ko­zott biz­ton­sági elő­írá­sok lesz­nek majd ér­vény­ben.

Hatalmas a készültség, menekítik az embereket a budapesti plázából

Hatalmas a készültség, menekítik az embereket a budapesti plázából

Az Örs vezér te­ré­nél ta­lál­ható Árkád áru­ház­ból rend­őrök kí­sér­ték ki az em­be­re­ket a szem­ta­núk el­mon­dása sze­rint.

Szemtanúja volt a budapesti bombariadónak a sztárszínész és a fia

Szemtanúja volt a budapesti bombariadónak a sztárszínész és a fia

Né­meth Kris­tóf élet­ve­szélyre fi­gyel­mez­tet. Ő éppen rossz­kor ér­ke­zett...

Közölte a rendőrség: súlyos okból kellett kiüríteni a budapesti plázát

Közölte a rendőrség: súlyos okból kellett kiüríteni a budapesti plázát

Egy férfi pén­te­ken be­te­le­fo­nált a X. ke­rü­leti Árkád áru­házba.

Egy férfi pén­te­ken be­te­le­fo­nált a X. ke­rü­leti Árkád áru­házba és azt mondta, hogy rob­ban­tani fog.

Most jött a hír: robbanásveszély a Westendben, kiürítik a környéket

Most jött a hír: robbanásveszély a Westendben, kiürítik a környéket

Azon­nal el kel­lett hagy­niuk az em­be­rek­nek a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot.

Azon­nal el kel­lett hagy­niuk az em­be­rek­nek a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot.

Ilyen piti ok miatt még sosem volt bombariadó

Ilyen piti ok miatt még sosem volt bombariadó

A nő na­gyon vá­gyott va­la­mire...

A nő na­gyon vá­gyott va­la­mire, és úgy érezte, ez a leg­jobb esz­köz célja el­éré­sére...

Rémálommá vált Bódi Sylvi utazása...

Rémálommá vált Bódi Sylvi utazása...

Az első csa­pás egy bom­ba­ri­adó volt a bu­da­pesti rep­té­ren.

Az első csa­pás egy bom­ba­ri­adó volt a bu­da­pesti rep­té­ren, ám a ma­gyar sztár ekkor még azt hitte, az uta­zás többi része za­var­ta­lan lesz. Saj­nos nem így tör­tént...

Bombariadó sokkolta a magyar válogatottat a reptéren

Bombariadó sokkolta a magyar válogatottat a reptéren

Vá­rat­lan fenn­aka­dás, kel­le­met­len köz­já­ték oko­zott za­vart a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott­nál.

Vá­rat­lan fenn­aka­dás, kel­le­met­len köz­já­ték oko­zott za­vart a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott­nál.

Gyorshír: kitört a pánik! Bombariadó a Tescóban!

Gyorshír: kitört a pánik! Bombariadó a Tescóban!

A bu­da­ke­szi Tes­có­nál tört ki a pánik, bom­ba­ri­a­dót je­len­tet­tek! Már a busz sem jár addig.

A bu­da­ke­szi Tes­có­nál tört ki a pánik, bom­ba­ri­a­dót je­len­tet­tek!

Tovább folytatódik a bombariadó a WestEndnél + Képek!

Tovább folytatódik a bombariadó a WestEndnél + Képek!

Ta­ka­rókba csa­varva ülnek az utcán a Hil­ton ven­dé­gei. Egye­lőre nem en­ge­dik őket vissza.

Ta­ka­rókba csa­varva ülnek az utcán a Hil­ton ven­dé­gei. Egye­lőre nem en­ge­dik őket vissza.

Gyorshír: bombariadó a WestEndnél

Gyorshír: bombariadó a WestEndnél

Ki kel­lett ürí­teni a WestEnd­nél lévő Hil­ton szál­lo­dát.

Ki kel­lett ürí­teni a WestEnd­nél lévő Hil­ton szál­lo­dát.

Nagy volt a riadalom Rióban: ezt úszta meg Hosszú Katinka!

Nagy volt a riadalom Rióban: ezt úszta meg Hosszú Katinka!

Bom­ba­ri­adó volt az uszo­dá­ban.

Bom­ba­ri­adó volt az uszo­dá­ban, rö­vid­del a ma­gyar sztár vízbe csob­ba­nása előtt. Si­etve ki­ürí­tet­ték az egész lé­te­sít­ményt...

Bombariadóba fulladt a szerelmi dráma!

Ez lenne a romantika? Bombariadóba fulladt a szerelmi dráma!

A nő nem akarta, hogy férje ott­hagyja, ezért ha­tal­mas bajba ke­verte magát...

Ez aztán az őrült fél­tés! A sze­rel­mes nő nem akarta, hogy férje ott­hagyja, ezért ha­tal­mas bajba ke­verte saját magát... A rep­té­ren ki­tört a pánik!

Szorul a hurok a bombával fenyegető férfi körül!

Szorul a hurok a bombával fenyegető férfi körül!

Óbu­dá­ról te­le­fo­nált a rend­őr­ségre.

Nagy erők­kel ke­reste csü­tör­tök este a rend­őr­ség azt a te­le­fo­ná­lót, aki azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy fel­rob­bantja az egyik bu­da­örsi áru­há­zat.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Két gya­nús cso­mag miatt.

42 nyaralót gyújtott fel Budaörsön szerelmi bánatában a 22 éves fiú

42 nyaralót gyújtott fel Budaörsön szerelmi bánatában a 22 éves fiú

El­te­relő had­mű­ve­let­ként bom­ba­ri­a­dó­kat pro­vo­kált áru­há­zak­ban, végül ez buk­tatta le.

Röhejes blamázs! A semmiért menekült 75 ezer szurkoló

Röhejes blamázs! A semmiért menekült 75 ezer szurkoló

Nem ter­ro­riz­mus, csak tre­hány­ság.

Nem ter­ro­riz­mus, csak tre­hány­ság okozta a kel­le­met­len­sé­get. Úgy lát­szik, van még mit ta­nul­niuk a bom­ba­ke­reső ku­tyák­nak.

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

Két szegedi bankot is robbantással fenyegettek meg!

A te­le­fo­náló nem ne­vezte meg me­lyik fi­ók­ban van a bomba, így két épü­le­tet is ki­ürí­tet­tek a rend­őrök.

A te­le­fo­náló nem ne­vezte meg me­lyik fi­ók­ban van a bomba, így két épü­le­tet is ki­ürí­tet­tek a rend­őrök.

Sorozatos robbantással fenyegetik a budaörsi áruházakat!

Sorozatos robbantással fenyegetik a budaörsi áruházakat!

Az el­múlt he­tek­ben össze­sen négy bom­ba­ri­adó volt Bu­da­ör­sön.

Az el­múlt he­tek­ben össze­sen négy bom­ba­ri­adó volt Bu­da­ör­sön.

Robbantással fenyegetőztek Győrben! Kiürítették a megyei bíróságot

Robbantással fenyegetőztek Győrben! Kiürítették a megyei bíróságot

Az épü­let­ben min­den szin­tet át­vizs­gál­nak a rend­őrök, a bí­ró­ság kör­nyé­kén a jár­dá­kat le­zár­ták.

Ilyen huncut vibrátort még nem láttak a terrorelhárítók!

Ilyen huncut vibrátort még nem láttak a terrorelhárítók!

Egy utcát ürí­tet­tek ki Olasz­or­szág­ban.

Egy be­kap­csolva fe­lej­tett ku­kába ha­jí­tott vib­rá­tor miatt ürí­tet­tek ki egy tel­jes utcát Olasz­or­szág­ban.

Bombafenyegetés: Evakuálni kellett több budaörsi áruházat!

Bombafenyegetés: Evakuálni kellett több budaörsi áruházat!

Ki­ürí­tet­ték a bu­da­örsi De­cath­lon és Ikea áru­há­zat, ál­lí­tó­lag bom­ba­ri­adó van az Au­chan­ban is.

Ki­ürí­tet­ték a bu­da­örsi De­cath­lon és Ikea áru­há­zat, ál­lí­tó­lag bom­ba­ri­adó van az Au­chan­ban is.

Óvodarobbantással fenyegetőzött

Óvodarobbantással fenyegetőzött az óvónő

Két­szer is hívta az óvo­dát, hogy fel fogja rob­ban­tani.

Két­szer is hívta az óvo­dát, hogy fel fogja rob­ban­tani, má­sod­jára men­tet­ték ki a gye­re­ke­ket.

Bombariadó a FIFA ülésén!

Bombariadó a FIFA ülésén!

Va­la­kik aka­dá­lyozni pró­bál­ják az el­nök­vá­lasz­tást.

Va­la­kik na­gyon nem akar­ják, hogy dön­tés szü­les­sen a FIFA el­nö­ké­nek sze­mé­lyé­ről.