CÍMKE: 'bologna'

Meglepő adat a magyar válogatott focistáról

Meglepő adat a magyar válogatott focistáról

A 24 éves Nagy Ádám a ta­vas­szal kevés le­he­tő­sé­get ka­pott olasz klub­já­ban, a Bo­lo­gná­ban.

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Nagy Ádám ezen a nyá­ron el­hagyja a Bo­logna lab­da­rúgó-csa­pa­tát.

Súlyos döntést hozott a mellőzött magyar sztár

Súlyos döntést hozott a mellőzött magyar sztár

Esze ágá­ban sincs Bo­lo­gná­ban ma­radni, mi­u­tán edzője le­ve­gő­nek nézi. Jó aján­ló­le­vél a vá­lo­ga­tott me­ne­te­lése.

Esze ágá­ban sincs Bo­lo­gná­ban ma­radni, mi­u­tán edzője le­ve­gő­nek nézi. Jó aján­ló­le­vél a vá­lo­ga­tott me­ne­te­lése.

Kiszivárgott, ennyit keres a magyar válogatott focistája

Kiszivárgott, ennyit keres a magyar válogatott focistája

Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő já­té­ko­sok bérét.

Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő já­té­ko­sok bérét.

Nagy árat fizethet hibájáért a magyar válogatott focista

Nagy árat fizethet hibájáért a magyar válogatott focista

Rossz­kor ka­pott pi­ro­sat.

A saját és a vá­lo­ga­tott szem­pont­já­ból is a le­hető leg­rosszabb­kor kapta meg profi pá­lya­fu­tása első piros lap­ját Nagy Ádám.

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

A Bo­logna hazai pá­lyán 1-0-ra ka­pott ki a SPAL-tól.

A Bo­logna hazai pá­lyán 1-0-ra ka­pott ki a SPAL-tól az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

Szomorú vallomás, csalódott a magyar válogatott Eb-hőse

Szomorú vallomás, csalódott a magyar válogatott Eb-hőse

Nem sok sze­re­pet kap idén.

Nem sok sze­re­pet kap idén az olasz baj­nok­ság­ban. Ta­valy 25-ször lé­pett pá­lyára, idén csu­pán öt­ször. Nem szá­mol vele Do­na­doni.

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás.

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna hazai pá­lyán 2-1-re ka­pott ki az Udi­ne­sé­től az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. A 12. he­lyen áll Nagy csa­pata.

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Meg­sze­rezte fel­nőtt pá­lya­fu­tása első ta­lá­la­tát.

Meg­sze­rezte fel­nőtt pá­lya­fu­tása első ta­lá­la­tát. Ezen a hét­vé­gén ez már a má­so­dik top­li­gás gól, ame­lyet ma­gyar já­té­kos szer­zett.

Ez vár Nagy Ádámra, végre reagált az edzője

Ez vár Nagy Ádámra, végre reagált az edzője

Ki­szo­rult a csa­pat­ból.

Amíg a ta­va­lyi idény­ben alap­em­ber­ként szá­molt Nagy Ádám­mal a Bo­logna, addig az új sze­zon­ban ki­szo­rult a csa­pat­ból.

Ezek a gondok Nagy Ádámmal, ezért nem játszik

Ezek a gondok Nagy Ádámmal, ezért nem játszik

Nagy Ádám csak kis­pa­dos.

Nagy Ádám az új idény­ben még egyet­len per­cet sem ját­szott a Bo­lo­gná­ban.

Elismerő szavakat kapott Nagy Ádám

Elismerő szavakat kapott Nagy Ádám

A pá­lyára vissza­térve csa­pata leg­jobb já­té­kosa lett.

A pá­lyára vissza­térve csa­pata leg­jobb já­té­kosa lett.

Karrierválság, Nagy Ádám borzalmas helyzetbe került

Karrierválság, Nagy Ádám borzalmas helyzetbe került

Olyan hely­zetbe ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó, amellyel még nem ta­lál­ko­zott.

Olyan hely­zetbe ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó, amellyel még nem ta­lál­ko­zott.

Nincs visszaút? Ezért ül a kispadon Nagy Ádám

Nincs visszaút? Ezért ül a kispadon Nagy Ádám

Ki­szo­rult a Bo­logna kez­dő­csa­pa­tá­ból Nagy Ádám, aki az ed­digi három for­du­lót a kis­pa­don ülte végig.

Ki­szo­rult a Bo­logna kez­dő­csa­pa­tá­ból Nagy Ádám, aki az ed­digi három for­du­lót a kis­pa­don ülte végig.

Csinos összeg, ennyit keres a válogatott Eb-hőse

Csinos összeg, ennyit keres a válogatott Eb-hőse

Nem pa­nasz­kod­hat a fut­bal­lista.

Nem pa­nasz­kod­hat a ta­va­lyi lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­got is meg­járt fut­bal­lista.

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ment oda.

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ér­ke­zett a vá­rosba a te­het­sé­ges kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna já­té­kosa a pár­já­val lazít Spa­nyol­or­szág­ban.

Újabb kudarc érte a magyar aranylabdást

Újabb kudarc érte a magyar aranylabdást

Nagy Ádám ismét vesz­tes csa­pat tagja volt az olasz baj­nok­ság­ban.

Nagy Ádám ismét vesz­tes csa­pat tagja volt, a Bo­logna hul­lám­völgybe ke­rült az olasz baj­nok­ság­ban, már csak a 15. he­lyen áll.

Ennyi volt, egy magyar játékos maradt a topligában

Ennyi volt, egy magyar játékos maradt a topligában

A volt fe­renc­vá­rosi kö­zép­pá­lyás csa­pata már biz­tos, hogy nem eshet ki. Ba­log­hék ké­szül­het­nek a má­sod­osz­tályra.

A volt fe­renc­vá­rosi kö­zép­pá­lyás csa­pata már biz­tos, hogy nem eshet ki. Ba­log­hék ké­szül­het­nek a má­sod­osz­tályra.

Dráma, válogatottunk ászának véget ért az idény

Dráma, fociválogatottunk legjobbjának véget ért az idény

Talán nyá­ron be­vet­hető lesz.

Talán nyá­ron be­vet­hető lesz a ma­gyar csa­pat ásza.

Végre összejött, újra volt magyar gól a topligában

Végre összejött, újra magyar gól a topligában

Több mint hat­éves átok tört meg.

Több mint hat­éves átok tört meg. A ma­gyar vá­lo­ga­tott első ta­lá­la­tán túl nem sok min­den­nek örül­he­tett.

Magyarok támadnak. Ezúttal Bologna a célpont

Magyarok támadnak. Ezúttal Bologna a célpont

Fran­cia­or­szág­ban célt értek, de mi lesz Olasz­or­szág­ban? Párt­fo­golt­juk ma­ga­biz­tos győ­ze­lemre szá­mít­hat.

Fran­cia­or­szág­ban célt értek, de mi lesz Olasz­or­szág­ban? Párt­fo­golt­juk min­den­esetre ma­ga­biz­to­san ké­szül meg­hó­dí­tani az olasz vá­rost.

Ez igen! Magyar válogatott focista lett a legjobb

Ez igen! Magyar focista lett a legjobb

A já­té­kos tel­je­sít­mé­nyét a szur­ko­lók is el­is­me­rik. A hó­nap­ban egy baj­no­kin ő volt a meccs em­bere is.

Vá­lo­ga­tott já­té­ko­sunk tel­je­sít­mé­nyét a szur­ko­lók is el­is­me­rik. A hó­nap­ban egy baj­no­kin ő volt a meccs em­bere is.

Ki hinné? Nagy Ádámnak ez az év élménye

Ki hinné? Nagy Ádámnak ez az év élménye

Szá­mos él­mény érte 2016-ban...

Szá­mos él­mény érte 2016-ban Nagy Ádá­mot, de a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása gon­dol­ko­dás nél­kül vá­lasz­tani tu­dott.

Tökéletes magyar focistára panaszkodnak az olaszok

Tökéletes magyar focistára panaszkodnak az olaszok

Gya­nús­nak ta­lál­ják Nagy Ádá­mot a Bo­logna ve­zé­rei. A ma­gyar lab­da­rúgó min­den moz­du­la­tát árgus sze­mek­kel fi­gye­lik.

Lesújtó vélemény. Kifakadt a Fradi legendája

Lesújtó vélemény. Kifakadt a Fradi legendája

Az összes ma­gyar lab­da­rúgó meg­kapja a ma­gáét.

Az összes ma­gyar lab­da­rúgó meg­kapja a ma­gáét.

Máris belezúgtak Nagy Ádámba az olaszok

Máris belezúgtak Nagy Ádámba az olaszok

Nagy Ádá­mon na­gyot fog­nak ka­szálni.

Bo­lo­gná­ban immár pon­to­san tud­ják, hogy "ba­góért" sze­rez­ték meg a ma­gyar kö­zép­pá­lyást. Nagy Ádá­mon na­gyot fog­nak ka­szálni.

Otromba nyilatkozat, ezt mondta Détári

Otromba nyilatkozat, ezt mondta Détári a tehetségről

A ma­gyar le­genda vé­le­mé­nyét a mai napig ki­ké­rik.

A ma­gyar le­genda vé­le­mé­nyét a mai napig ki­ké­rik. Ebben az eset­ben kár volt fel­hívni Dét­ári La­jost.

Nagy Ádámot élre lőtték, és több pénzt szeretne

Nagy Ádámot élre lőtték, és több pénzt szeretne

Ran­gos sza­va­zá­son győ­zött.

Ran­gos sza­va­zá­son vég­zett az első he­lyen a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa. Nagy Ádám még min­dig nem egye­zett meg a Bo­lo­gná­val.