CÍMKE: 'boldogság'

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

A nép­szerű rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta sze­relme vi­lágra hozta kisfi­u­kat.

FRISS HÍREK

Végre megmutatta szerelmét Ganxsta Zolee

Végre megmutatta szerelmét Ganxsta Zolee

Sokan ag­gód­tak a nagy­szájú rap­pe­rért, ami­kor két évvel ez­előtt sza­kí­tott vele ba­rát­nője.

Sokan ag­gód­tak a nagy­szájú rap­pe­rért, ami­kor két évvel ez­előtt sza­kí­tott vele ba­rát­nője. Pet­rát annyira sze­rette, hogy még a nevét is ma­gára te­to­vál­tatta.

Elárulta a magyar színésznő, kinek köszönheti a Kossuth-díját

Elárulta a magyar színésznő, kinek köszönheti a Kossuth-díját

A ma is aktív és gyö­nyörű Tor­dai Te­ri­nek 76 éve­sen is ren­ge­teg terve van.

A még ma is aktív és gyö­nyörű Tor­dai Te­ri­nek 76 éve­sen is ren­ge­teg terve van.

Ennél cukibbat ma még nem láttál, így alszik fiával a magyar sztár

Ennél cukibbat ma még nem láttál, így alszik fiával a magyar sztár

Las­san három hó­na­pos lesz Cooky és ked­vese, De­bóra első gyer­meke.

Las­san három hó­na­pos lesz Cooky és ked­vese, De­bóra első gyer­meke. A rá­diós imádja a kis Ke­vint.

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, mi­u­tán ja­nu­ár­ban meg­szü­le­tett első közös gyer­me­kük.

Négyszeres öröm érte Szandiékat! Ezért gyűlt össze a család!

Négyszeres öröm érte Szandiékat! Ezért gyűlt össze a család!

Az éne­kesnő már több­ször be­bi­zo­nyí­totta, hogy fel­ta­lálja magát a kony­há­ban! Ez­út­tal is ki­tett ma­gáért!

Az éne­kesnő már több­ször be­bi­zo­nyí­totta, hogy fel­ta­lálja magát a kony­há­ban! Ez­út­tal is ki­tett ma­gáért!

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar színésznő, mindenki örül

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar színésznő, mindenki örül

Az évek óta Olasz­or­szág­ban élő Os­várt And­rea és párja Ro­berto las­san két éve al­kot­nak egy párt.

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik.

Nem vagy egyedül: a nők 90%-a ugyanattól fél... De van megoldás!

Nem vagy egyedül: a nők 90%-a ugyanattól fél... De van megoldás!

Az ál­mat­lan éj­sza­kák, az ag­go­da­lom­mal töl­tött éj­sza­kák el­ke­rül­he­tők és le­küzd­he­tők. Se­gí­tünk neked!

Az ál­mat­lan éj­sza­kák, az ag­go­da­lom­mal töl­tött éj­sza­kák el­ke­rül­he­tők és le­küzd­he­tők. Se­gí­tünk neked!

Kiderült Kulcsár Edina babájának neme

Kiderült Kulcsár Edina babájának neme

Bol­do­gabb már nem is le­hetne a gyö­nyörű mo­dell és sze­relme, Csuti. Három hó­nap­pal ez­előtt de­rült ki, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják, és el­je­gyez­ték egy­mást.

Bol­do­gabb már nem is le­hetne a gyö­nyörű mo­dell és sze­relme, Csuti. Három hó­nap­pal ez­előtt de­rült ki, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

Íme, az első nyilatkozat, megtörte a csendet Tóth Gabi új szerelme!

Íme, az első nyilatkozat, megtörte a csendet Tóth Gabi új szerelme!

Az éne­kesnő és a sztár­séf sze­rel­mé­ről jó ideje plety­kál­nak már, most ki­de­rült, hogy iga­zak a hírek.

Keresett modell lett a magyar sztár gyönyörű lánya

Keresett modell lett a magyar sztár gyönyörű lánya

Rába Timi büszke gyer­me­kére.

Ennél büsz­kébb már nem is le­hetne Rába Tímea, az 1991-es Miss World Hun­gary má­so­dik he­lye­zettje. Lánya egy di­vat­cég rek­lám­arca lett.

Hoppá: Még idén el kell vennie párját Berki Krisztiánnak

Hoppá: Még idén el kell vennie párját Berki Krisztiánnak

Az izom­sztár­nak dön­te­nie kel­lett, vagy el­ve­szi pár­ját, vagy el­ve­szíti őt. Igaz, Mazsi még el sem vált fér­jé­től.

Az izom­sztár­nak dön­te­nie kel­lett, vagy el­ve­szi pár­ját, vagy el­ve­szíti őt. A kér­dés pi­káns, hi­szen Mazsi még há­zas­ság­ban él, mégis el­várja Berki Krisz­ti­án­tól, hogy még idén hi­va­ta­lo­san is össze­kös­sék éle­tü­ket. A kérés pi­káns, hi­szen Mazsi még há­zas­ság­ban él.

Gyönyörű jegygyűrűvel kérte meg párja Kulcsár Edina kezét

Gyönyörű jegygyűrűvel kérte meg párja Kulcsár Edina kezét

A mo­dell múlt héten je­len­tette be, hogy első gyer­me­ké­vel vá­ran­dós.

A mo­dell és ked­vese múlt héten je­len­tet­ték be, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják. Kul­csár Edina ter­mé­sze­tes úton esett te­herbe, amit kész cso­dá­nak tart. Több olyan be­teg­sége is van, ami miatt azt hit­ték, lom­bik­ba­bá­juk lesz.

Fiatalabb párjától várja harmadik gyermekét a magyar sztár

Fiatalabb párjától várja harmadik gyermekét a magyar sztár

Szil­vesz­ter­kor fo­gan­ha­tott a mag­zat, mér­he­tet­le­nül bol­dog a pár.

Szil­vesz­ter­kor fo­gan­ha­tott a mag­zat, a mű­sor­ve­zető és fo­cista párja mér­he­tet­le­nül bol­dog.

Elképesztő titkok derültek ki A Dal győztes bandájáról

Elképesztő titkok derültek ki A Dal győztes bandájáról

Me­tál­banda megy a ver­senyre.

Mé­dia­tör­té­neti pil­la­nat­nak le­het­tek tanúi szom­bat este A Dal 2018 nézői, hi­szen Ma­gyar­or­szág elő­ször küld me­tál­ban­dát az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Erre kíváncsi minden megcsalt feleség: Ilyen a szerető boldogsága

Erre kíváncsi minden megcsalt feleség: Ilyen a szerető boldogsága

Vi­szony egy nős férfi­val?

A fe­le­sé­gek na­gyon sze­ret­nék tudni, mi is jár annak a nőnek a fe­jé­ben, aki el­sze­rette a fér­jü­ket. Lás­suk csak!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra, a csa­lád nap­jait pedig azóta is be­ara­nyozza az ap­ró­ság.

Csak nálunk: Megtaláltuk Berki Krisztián barátnőjét

Csak nálunk: Megtaláltuk Berki Krisztián barátnőjét

Ki­zá­ró­lag a Ri­post­ban lát­ha­tod, ho­gyan ro­man­ti­ká­zott a hét­vé­gén új ked­ve­sé­vel a mű­sor­ve­zető.

Ki­zá­ró­lag a Ri­post­ban lát­ha­tod, ho­gyan ro­man­ti­ká­zott a hét­vé­gén új ked­ve­sé­vel a mű­sor­ve­zető. Re­náta azt is el­mondja, hogy kez­dő­dött a kap­cso­la­tuk.

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Czip­pán Anett néha ugyan azt sem tudja, hol áll a feje, de élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket.

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta, hogy meg­ér­kez­zen hoz­zá­juk az ap­ró­ság. Zol­tán most a világ leg­bol­do­gabb em­bere.

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta, hogy meg­ér­kez­zen hoz­zá­juk az ap­ró­ság. Zol­tán most a világ leg­bol­do­gabb em­bere.

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Varga Mik­lós lánya ta­valy, fia pedig idén nyerte meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rát.

Varga Mik­lós lánya ta­valy, fia pedig idén nyerte meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­nak dön­tő­jét. Az éne­kes na­gyon büszke!

Elképesztő szépség lett a magyar sztár lányából

Elképesztő szépség lett a magyar sztár lányából

Mo­dell lett Rába Timi gyer­meke.

Az 1991-es Miss Hun­gary szép­ség­ver­seny má­so­dik he­lye­zettje na­gyon büszke a 15 éves Ni­nára.

Új taggal bővült Csézy családja

Új taggal bővült Csézy családja, hatalmas a boldogság

A Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az öröm­hír­ről.

Az is­mert ma­gyar éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az öröm­hír­ről.

Intim fotót osztott meg rajongóival a magyar sztár

Intim fotót osztott meg rajongóival a magyar sztár

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Co­o­ky­val, ami­óta ked­vese, De­bóra vi­lágra hozta első gyer­me­kü­ket, Ke­vint.

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Co­o­ky­val, ami­óta ked­vese, De­bóra vi­lágra hozta első gyer­me­kü­ket, Ke­vint. A büszke édes­apa szinte min­den nap posz­tol Ins­tag­ram ol­da­lán egy-egy új fotót a ja­nuár 23-án vi­lágra jött kisfi­á­ról. Cooky igyek­szik minél több ter­het le­venni sze­relme vál­lá­ról, így, ha kell, pe­len­káz, für­det.

Megdöbbentően őszinte ez a személyiségteszt - megtudod, ki vagy!

Megdöbbentően őszinte ez a személyiségteszt - egyetlen válasz, és megtudod, ki vagy!

Nincs más dol­god, mint egyet­len kér­désre fe­lelni. Mégis töb­bet tudsz meg ma­gad­ról, mint gon­dol­nád.

Mennyire boldog a párkapcsolatod? - Tesztünkből kiderül!

Mennyire boldog a párkapcsolatod? - Tesztünkből kiderül!

Mit gon­dolsz, iga­zán bol­dog a kap­cso­la­tod? Eset­leg van­nak két­sé­geid? Most min­den ki­de­rül!

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

A két hí­res­ség több mint más­fél éve alkot egy párt.

A két hí­res­ség több mint más­fél éve alkot egy párt, ám lát­ha­tóan ugyan­olyan bol­do­gok, mint kap­cso­la­tuk leg­ele­jén.

Intim titkokat árult el gyermeke születéséről Cooky

Intim titkokat árult el gyermeke születéséről Cooky

A rá­diós a fel­le­gek fe­lett jár, hi­szen ked­den meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

A rá­diós a fel­le­gek fe­lett jár, hi­szen ked­den meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

Curtisék csókjától még a monitorod is elolvad

Curtisék csókjától még a monitorod is elolvad

To­vábbra is lán­gol a sze­re­lem a rap­per és ba­rát­nője kö­zött. Cur­tis előző kap­cso­lata na­gyon vi­ha­ros volt, több­ször új­ra­kezd­ték, végül ta­valy áp­ri­lis végén vég­leg sza­kí­tot­tak.

To­vábbra is lán­gol a sze­re­lem a rap­per és ba­rát­nője kö­zött. Cur­tis előző kap­cso­lata na­gyon vi­ha­ros volt, több­ször új­ra­kezd­ték.

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A hí­res­ség­nek so­káig nem volt sze­ren­cséje a sze­re­lem­ben, ám most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Kapócs Zsóka megmutatta: Álomszép lett a babaszoba

Kapócs Zsóka megmutatta: Álomszép lett a babaszoba

A gyö­nyörű szí­nésznő ta­valy szep­tem­ber 20-án tu­datta min­den­ki­vel, hogy hat év küz­de­lem után kis­ba­bát vár.

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Ko­csis Ti­bóék min­dent vit­tek.

Fo­ko­zó­dik az iz­ga­lom, nyol­ca­dik for­du­lója volt ma este a Su­perTV2 há­zi­bu­li­já­nak. Ábel Ani­táé­kat és a né­ző­ket is nehéz hely­zetbe hozta a tíz páros.

Hamarabb érkezik Cookyék kisfia, az esküvőt mégsem tervezik

Hamarabb érkezik Cookyék kisfia, az esküvőt mégsem tervezik

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés a mű­sor­ve­zető pár­já­nál.

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Ra­gyog ked­vese ol­da­lán Kár­páti Re­beka. Völ­gyi Da­ni­val együtt néz­ték a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi élő adá­sát.

Csak úgy ra­gyog ked­vese ol­da­lán Kár­páti Re­beka. Völ­gyi Da­ni­val a hely­szí­nen néz­ték meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi élő adá­sát.

30 napos kihívás: íme, ez a boldogabb élet biztos titka!

30 napos kihívás: íme, ez a boldogabb élet biztos titka!

Ki az, aki ne sze­retné job­ban érezni magát a bő­ré­ben, elé­ge­det­tebb és bol­do­gabb lenni? Se­gí­tünk, hogy tel­je­sül­jön a vá­gyad!

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban láss.

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban lásd, vajon tény­leg ko­moly-e a gond.

Meglepték Keresztes Ildikó fiatal partnerét, ezt kapta

Meglepték Keresztes Ildikó fiatal partnerét, ezt kapta

Ennél bol­do­gabb már nem is le­hetne a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi fi­a­tal ver­seny­zője.

Ennél bol­do­gabb már nem is le­hetne a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi fi­a­tal ver­seny­zője.

Tündéri fotót osztott meg a gyermekeiről Szinetár Dóra!

Tündéri fotót osztott meg a gyermekeiről Szinetár Dóra!

Élete leg­bol­do­gabb kor­sza­kát éli.

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb kor­sza­kát éli im­má­ron há­rom­gyer­me­kes édes­anya­ként.

Intim fotót posztolt az ágyból Som-Balogh Edina, így szereti férjét

Intim fotót posztolt az ágyból Som-Balogh Edina, így szereti férjét

A gyö­nyörű szí­nésznő és férje hét éve van­nak együtt, azóta két gyer­me­kük szü­le­tett.

Hoppá, ők nyerték meg a mai Sztárban Sztár meg egy kicsit!

Hoppá, ők nyerték meg a mai Sztárban Sztár meg egy kicsit!

A tíz páros mind­egyike be­le­adott apait-anyait a va­sár­nap esti show-ban.

A tíz páros mind­egyike be­le­adott apait-anyait a va­sár­nap esti show-ban. De csak egy heti győz­tes lehet. Most nekik si­ke­rült. Nem volt könnyű dolga va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár + 1 kicsi zsű­ri­jé­nek, és per­sze a Su­perTV2 né­ző­i­nek sem, na­gyon szo­ros volt a ver­seny.

Kivirult Hujber felesége, mióta elhagyta: Így bulizott

Kivirult Hujber felesége, mióta elhagyta: Így bulizott

A kü­lö­nös élet­vi­telt foly­tató szí­nész fe­le­sége egyre bol­do­gabb és fel­sza­ba­dul­tabb.

A kü­lö­nös élet­vi­telt foly­tató szí­nész fe­le­sége egyre bol­do­gabb és fel­sza­ba­dul­tabb.

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi

Sokat nőtt a sztár­anyuka kis­lá­nya.

El­ké­pesztő, mennyit nőtt a sztár­anyuka kis­lá­nya.

Így reagált Szabó Zsófi édesanyja, amikor meglátta unokáját

Így reagált Szabó Zsófi édesanyja, amikor meglátta unokáját

A mű­sor­ve­zető egy napja lett anya.

A mű­sor­ve­zető egy napja lett édes­anya, ért­hető, hogy az egész csa­lád két lé­pés­sel a föld fe­lett jár.

Családi körben, szombaton veszi el szerelmét a magyar sztárénekes

Családi körben, szombaton veszi el szerelmét a magyar sztárénekes

Öt év együtt­élés után, három hó­nap­pal ez­előtt kérte meg sze­relme kezét.

Öt év együtt­élés után, három hó­nap­pal ez­előtt kérte meg sze­relme kezét a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi ver­seny­zője. Rácz Gergő ked­ve­sé­nek, Be­á­nak a ked­venc hó­napja a szü­le­tés­napja és az ün­ne­pek miatt a de­cem­ber, ezért tűz­ték ki a nagy nap idő­pont­ját 30-ára.

Fantasztikus örömhírt jelentett be Demjén Ferenc

Fantasztikus örömhírt jelentett be Demjén Ferenc

Gőz­erő­vel ké­szül de­cem­ber 30-i, ha­gyo­má­nyos nagy­kon­cert­jére a le­gen­dás éne­kes.

Gőz­erő­vel ké­szül de­cem­ber 30-i, ha­gyo­má­nyos nagy­kon­cert­jére a le­gen­dás éne­kes. De arra időt sza­kí­tott Dem­jén Fe­renc, hogy át­ve­gye a Fe­renc­vá­ros dísz­pol­gára cím­mel járó pla­ket­tet és vi­rág­csok­rot. A IX. ke­rü­let fon­tos­nak tar­totta ki­fe­jezni tisz­te­le­tét a Kos­suth-díjas mű­vész előtt.

Hatalmas örömhír: Megszületett Szabó Zsófi kisfia

Hatalmas örömhír: Megszületett Szabó Zsófi kisfia

A mű­sor­ve­zető már alig várta, hogy el­ér­kez­zen a pil­la­nat és végre ke­zé­ben tartsa kisfiát.

A mű­sor­ve­zető már alig várta, hogy el­ér­kez­zen a pil­la­nat és végre ke­zé­ben tartsa kisfiát.

Költözésük óta először tudtak színházba menni Laky Zsuzsiék

Költözésük óta először tudtak színházba menni Laky Zsuzsiék

Eu­rópa szépe örült a prog­ram­nak.

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott Eu­rópa szépe és csa­ládja élete, ami­óta ki­köl­töz­tek Gödre.

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

A két­sze­res Kos­suth-díjas mű­vésznő ál­la­pota sokat ja­vult, ami­óta ki­ke­rült az in­ten­zív­ről.

A britek boldogabbak a Brexit óta

A britek boldogabbak a Brexit óta

Rep­re­zen­ta­tív fel­mé­rést tar­tot­tak Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

Nagy­sza­bású rep­re­zen­ta­tív fel­mé­rést tar­tot­tak Nagy-Bri­tan­ni­á­ban, amely során 300 ezer em­bert kér­dez­tek meg arról, ho­gyan érzik ma­gu­kat a Bre­xit óta.

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Biz­to­san hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, de ezt tuti nem tud­tad!

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Párod már másra vágyik? Vége a kapcsolatodnak? Íme a jelek, melyekre figyelj!

Párod már másra vágyik? Vége a kapcsolatodnak? Íme a jelek, melyekre figyelj!

Ne hagyd, hogy kap­cso­la­tod zá­tonyra fus­son! Mentsd meg, amíg még tudod.

Ne hagyd, hogy kap­cso­la­tod zá­tonyra fus­son! Mentsd meg, amíg még tudod. Se­gí­tünk!

Eladták a boldogság titkának kulcsát

Eladták a boldogság titkának kulcsát

Eins­tein cet­li­ken hagyta az utó­korra böl­cses­sé­geit.

Eins­tein cet­li­ken hagyta az utó­korra böl­cses­sé­geit. Most va­laki mil­li­ó­kat fi­ze­tett érte.

Vége a kapcsolatodnak? Íme a jelek, melyekből tudhatod

Vége a kapcsolatodnak? Íme a jelek, melyekből tudhatod: nincs tovább

Ma­gá­nyos és el­ve­szett vagy? Már alig em­lék­szel rá, mi­lyen érzés a bol­dog­ság?

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nyolc hónap szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem az éne­kesre. Semmi nem fel­hőzi be bol­dog­sá­gát.

Nyolc hónap szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem az éne­kesre. Semmi sem fel­hőzi be bol­dog­sá­gát.

Teljesen kiakadt a magyar sztár, nem érti, miért támadják

Teljesen kiakadt a magyar sztár, nem érti, miért támadják

Cooky 48 éve­sen lesz elő­ször apuka.

Co­o­ky­val ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta meg­tudta, sze­relme kis­ba­bát vár. De örö­mét be­ár­nyé­kolja, hogy sokan a szá­mo­kat nézik, nem az ér­zé­se­ket.

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

A szí­nésznő bol­dog, és bár szűk­sza­vúan nyi­lat­ko­zott, a Ri­post ki­de­rí­tette a kap­cso­lat rész­le­teit!

Intim fotót osztott meg Liptai Claudia

Intim fotót osztott meg Liptai Claudia

Ami­óta vissza­köl­tö­zött a bol­dog­ság Lip­tai Cla­u­dia éle­tébe, a Tv2 mű­sor­ve­ze­tője egyre-másra posz­tolja a neki fon­tos pil­la­na­to­kat.

Ami­óta vissza­köl­tö­zött a bol­dog­ság Lip­tai Cla­u­dia éle­tébe, egyre-másra posz­tolja a neki fon­tos pil­la­na­to­kat. A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek most nyil­vá­nos­ságra ho­zott fény­képe egy egé­szen kü­lön­le­ges hely­színre és hely­zetbe enged be­pil­lan­tást a kí­ván­csi te­kin­te­tek­nek.

Meddőség fenyegette, így lett várandós Kapócs Zsóka

Meddőség fenyegette, így lett várandós Kapócs Zsóka

Ka­pócs Zsóka éve­ket várt, de most na­gyon bol­dog, hogy jön a baba. Azt hitte ez már neki nem ada­tik meg.

Ka­pócs Zsóka éve­ket várt, de most na­gyon bol­dog, hogy jön a baba. Azt hitte ez már neki nem ada­tik meg.

Nézd meg, hogyan él a TV2 sztárja

Nézd meg, hogyan él a TV2 sztárja

Sze­beni Ist­vánék há­zá­ban meg­csa­pott ben­nün­ket a hús­le­ves il­lata.

Ami­kor be­lép­tünk Sze­beni Ist­vánék há­zába rög­tön meg­csa­pott ben­nün­ket a hús­le­ves finom il­lata. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője imád a kony­há­ban lenni, fe­le­sége sze­rint alig lehet onnan ki­rob­ban­tani.

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet fon­tos.

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz - erre a kö­vet­kez­te­tésre ju­tott egy új ku­ta­tás.

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is fan­tasz­ti­kus for­má­ban van.

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is fan­tasz­ti­kus for­má­ban van. Így nem csoda, hogy férje, Scho­bert Norbi újra fe­le­sé­gül vette Rékát. Igaz, gyer­me­kei anyja sze­rint sze­relme min­den­nap meg­kéri a kezét.

Eljegyezték a magyar színésznőt

Eljegyezték a magyar színésznőt

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, hi­szen örökre meg­vál­to­zik az élete. Zsu­zsi ha­ma­ro­san férj­hez megy.

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, hi­szen örökre meg­vál­to­zik az élete. Zsu­zsi ha­ma­ro­san férj­hez megy.

Ennél cukibbat még nem láttál, Som-Balogh Edina kisfia szerelmes lett

Ennél cukibbat még nem láttál, Som-Balogh Edina kisfia szerelmes lett

A gyö­nyörű szí­nésznő el­bű­völve nézte négy­éves kisfiát, aki most elő­ször csó­kolt szá­jon egy kis­lányt.

Felrobban a cukiságfaktor Liptai Claudia kisfiától

Felrobban a cukiságfaktor Liptai Claudia kisfiától

Jövő hó­nap­ban lesz egy éves Mar­cell.

Jövő hó­nap­ban lesz egy éves a csi­nos mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke. Lip­tai Cla­u­dia nap, mint nap meg­le­pő­dik azon, mennyit fej­lő­dött a kis Mar­cell.

Elképesztő fordulat, új családtag érkezett Curtisékhez

Elképesztő fordulat, új családtag érkezett Curtisékhez

Má­jus­ban ta­lál­tak egy­másra.

Má­jus­ban, egy nagy csa­ló­dás után ta­lált egy­másra a rap­per és ba­rát­nője. Kriszti elő­ször nem is akart kap­cso­la­tot, mert úgy tudta, hogy fe­le­sége van.

Fantasztikus örömhírt jelentett be Tóth Vera, erre senki nem számított

Fantasztikus örömhírt jelentett be Tóth Vera, erre senki nem számított

Két­ség­be­eset­ten kért se­gít­sé­get is­me­rő­se­i­től és ra­jon­gó­i­tól az éne­kesnő, mi­u­tán el­ve­szett a ci­cája.

Megható felhívás, Tóth Vera sírva kért segítséget

Megható felhívás, Tóth Vera sírva kért segítséget

Az éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy imádja az ál­la­to­kat. Ott­ho­nát négy ku­tyá­val és egy macs­ká­val osztja meg.

Az éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy imádja az ál­la­to­kat. Ott­ho­nát négy ku­tyá­val és egy macs­ká­val osztja meg. Mind­egyik ked­vence be­fo­ga­dott jó­szág.

Szerelme ducin is szereti, a pajzsmirigybeteg magyar sztárt

Szerelme ducin is szereti, a pajzsmirigybetegségben szenvedő magyar sztárt

Ki­rály Linda negy­ven napos lé­böjt­kú­rát tart, hogy ki­mossa a szer­ve­ze­té­ből a mér­ge­ket.

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak, Kris­tóf­nak.

Kiderült az igazság, így rabolta el Curtis szívét barátnője

Kiderült az igazság, így rabolta el Curtis szívét barátnője

Úgy lát­szik a nagy­szájú rap­per ba­rát­nője is hisz abban, a férfi szí­vé­hez a gyom­rán ke­resz­tül vezet az út.

Úgy lát­szik a nagy­szájú rap­per ba­rát­nője is hisz abban, a férfi szí­vé­hez a gyom­rán ke­resz­tül vezet az út.

Nyolc hónapos gyermekükkel kitette lakásukból férje a sztáranyukát

Nyolc hónapos gyermekükkel kitette lakásukból férje a sztáranyukát

Fejős Éva nagy álma vált va­lóra, ami­kor 49 éve­sen anya lett.

Fejős Éva nagy álma vált va­lóra, ami­kor 49 éve­sen meg­szü­le­tett első gyer­meke.

Ilyen Liptai Claudia, amikor haragszik a világra, felismered őt?

Ilyen Liptai Claudia, amikor haragszik a világra, felismered őt?

Na­gyon erős a kont­raszt.

Senki nem tudja az okát, hogy a gyö­nyörű szí­nésznő miért hozta nyil­vá­nos­ságra épp ezt a fotót. Az vi­szont biz­tos, hogy na­gyon erős a kont­raszt.

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Ha­za­jött az USA-ban élő test­vér.

A nép­szerű éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja meg­ér­kez­tek Ma­gyar­or­szágra. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

Gólyahír: Megszületett a magyar színész harmadik gyermeke

Gólyahír: Megszületett a magyar színész harmadik gyermeke

A szín­ház­igaz­gató és fe­le­sége szom­ba­ton reg­gel in­dul­tak útnak a kór­házba, dél­ben pedig már ke­zük­ben tart­hat­ták gyer­me­kü­ket.

A szín­ház­igaz­gató és fe­le­sége szom­ba­ton reg­gel in­dul­tak útnak a kór­házba, dél­ben pedig már ke­zük­ben tart­hat­ták gyer­me­kü­ket.

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be az öröm­hírt...

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be az öröm­hírt...

Egyre boldogabbak a magyarok

Egyre boldogabbak a magyarok

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet!

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet! A leg­fris­sebb össz­eu­ró­pai bol­dog­ság­fel­mé­rés­ben a ma­gya­rok két­har­mada mondta azt, hogy elé­ge­dett az éle­té­vel.

Felfújta Tücsi ruháját a szél, nagyot villantott

Felfújta Tücsi ruháját a szél, nagyot villantott

Pár­já­val nya­ral a szép mű­sor­ve­zető.

Az eg­zo­ti­kus szép­ségű mű­sor­ve­zető most ugyan nya­ral ked­ve­sé­vel, de min­den nap posz­tol képet.

Úgy érzed, hogy lehetnél boldogabb? Ez a 10 tipp tuti betalál

Úgy érzed, hogy lehetnél boldogabb? Ez a 10 tipp tuti betalál

A pszi­cho­ló­gus sze­rint közös min­tá­zat ta­lál­ható pá­ci­en­sei sor­sá­ban.

A pszi­cho­ló­gus sze­rint egyet­len nagy közös min­tá­zat ta­lál­ható ed­digi több ezer pá­ci­ense sor­sá­ban: az, aho­gyan az em­be­rek meg­ne­he­zí­tik a saját éle­tün­ket. Ezen kell minél előbb vál­toz­tatni!