CÍMKE: 'boldogság'

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról.

Biz­to­san hal­lot­tál már a ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra tuti, hogy nem gon­dol­tál!

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nyolc hónap szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem az éne­kesre.

Megcsal a párod? Magányos vagy? Keresed az utad? Segítünk! Így lehetsz boldogabb ember!

Megcsal a párod? Magányos vagy? Keresed az utad? Segítünk! Így lehetsz boldogabb ember!

Fi­gyeld az ér­zé­seid, fej­leszd ön­ma­gad, de ne válj ön­ma­gad el­len­sé­gévé sem.

Fi­gyeld az ér­zé­seid, fej­leszd ön­ma­gad, de ne válj ön­ma­gad el­len­sé­gévé sem. Íme a bol­dog­ság kul­csa.

Teljesen kiakadt a magyar sztár, nem érti, miért támadják

Teljesen kiakadt a magyar sztár, nem érti, miért támadják

Co­o­ky­val ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta meg­tudta, sze­relme kis­ba­bát vár.

Co­o­ky­val ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta meg­tudta, sze­relme kis­ba­bát vár. De örö­mét be­ár­nyé­kol­ják a rossz­in­du­latú kom­men­tek­lők.

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

Bár szűk­sza­vúan nyi­lat­ko­zott, a Ri­post ki­de­rí­tette a kap­cso­lat rész­le­teit!

A szí­nésznő bol­dog, és bár szűk­sza­vúan nyi­lat­ko­zott, a Ri­post ki­de­rí­tette a kap­cso­lat rész­le­teit!

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

Nézd meg, hogyan él a TV2 sztárja

Nézd meg, hogyan él a TV2 sztárja

Sze­beni Ist­vánék há­zá­ban meg­csa­pott ben­nün­ket a hús­le­ves il­lata.

Ami­kor be­lép­tünk Sze­beni Ist­vánék há­zába rög­tön meg­csa­pott ben­nün­ket a hús­le­ves finom il­lata. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője imád a kony­há­ban lenni, fe­le­sége sze­rint alig lehet onnan ki­rob­ban­tani.

Meddőség fenyegette, így lett várandós Kapócs Zsóka

Meddőség fenyegette, így lett várandós Kapócs Zsóka

Ka­pócs Zsóka éve­ket várt, de most na­gyon bol­dog, hogy jön a baba. Azt hitte ez már neki nem ada­tik meg.

Ka­pócs Zsóka éve­ket várt, de most na­gyon bol­dog, hogy jön a baba. Azt hitte ez már neki nem ada­tik meg.

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

Eljegyezték a magyar színésznőt

Eljegyezték a magyar színésznőt

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, meg­vál­to­zik az élete.

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, hi­szen örökre meg­vál­to­zik az élete.

Ennél cukibbat még nem láttál, Som-Balogh Edina kisfia szerelmes lett

Ennél cukibbat még nem láttál, Som-Balogh Edina kisfia szerelmes lett

A gyö­nyörű szí­nésznő el­bű­völve nézte négy­éves kisfiát, aki most elő­ször csó­kolt szá­jon egy kis­lányt.

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is fan­tasz­ti­kus for­má­ban van.

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is fan­tasz­ti­kus for­má­ban van. Így nem csoda, hogy férje, Scho­bert Norbi újra fe­le­sé­gül vette Rékát. Igaz, gyer­me­kei anyja sze­rint sze­relme min­den­nap meg­kéri a kezét.

Felrobban a cukiságfaktor Liptai Claudia kisfiától

Felrobban a cukiságfaktor Liptai Claudia kisfiától

Jövő hó­nap­ban lesz egy éves a csi­nos mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke. Lip­tai Cla­u­dia nap, mint nap meg­le­pő­dik azon, mennyit fej­lő­dött a kis Mar­cell.

Jövő hó­nap­ban lesz egy éves a csi­nos mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke. Lip­tai Cla­u­dia nap, mint nap meg­le­pő­dik azon, mennyit fej­lő­dött a kis Mar­cell. Már sza­lad és min­dent meg­ért. Imádja apu­ká­ját és utá­nozza is, mint azt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja leg­újabb fo­tója is bi­zo­nyítja.

Elképesztő fordulat, új családtag érkezett Curtisékhez

Elképesztő fordulat, új családtag érkezett Curtisékhez

Má­jus­ban ta­lált egy­másra a rap­per és ba­rát­nője. Pedig Kriszti elő­ször nem is akart kap­cso­la­tot.

Má­jus­ban ta­lált egy­másra a rap­per és ba­rát­nője. Pedig Kriszti elő­ször nem is akart kap­cso­la­tot.

Megható felhívás, Tóth Vera sírva kért segítséget

Megható felhívás, Tóth Vera sírva kért segítséget

Az éne­kesnő imádja az ál­la­to­kat.

Az éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy imádja az ál­la­to­kat. Ott­ho­nát négy ku­tyá­val és egy macs­ká­val osztja meg, mind­egyik vé­dence be­fo­ga­dott jó­szág.

Szerelme ducin is szereti, a pajzsmirigybeteg magyar sztárt

Szerelme ducin is szereti, a pajzsmirigybetegségben szenvedő magyar sztárt

Ki­rály Linda negy­ven napos lé­böjt­kú­rát tart, hogy ki­mossa a szer­ve­ze­té­ből a mér­ge­ket.

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak, Kris­tóf­nak.

Gólyahír: Megszületett a magyar színész harmadik gyermeke

Gólyahír: Megszületett a magyar színész harmadik gyermeke

Két óra alatt meg­ér­ke­zett a pici.

A szín­ház­igaz­gató és fe­le­sége szom­ba­ton reg­gel in­dul­tak útnak a kór­házba.

Fantasztikus örömhírt jelentett be Tóth Vera, erre senki nem számított

Fantasztikus örömhírt jelentett be Tóth Vera, erre senki nem számított

Két­ség­be­eset­ten kért se­gít­sé­get is­me­rő­se­i­től az éne­kesnő, el­tűnt a ci­cája.

Két­ség­be­eset­ten kért se­gít­sé­get is­me­rő­se­i­től és ra­jon­gó­i­tól az éne­kesnő, mi­u­tán el­ve­szett a ci­cája.

Kiderült az igazság, így rabolta el Curtis szívét barátnője

Kiderült az igazság, így rabolta el Curtis szívét barátnője

Kriszti főz­té­vel ké­nyez­teti pár­ját.

Úgy lát­szik a nagy­szájú rap­per ba­rát­nője is hisz abban, a férfi szí­vé­hez a gyom­rán ke­resz­tül vezet az út. Ezért ezzel is ké­nyez­teti Cur­tist.

Nyolc hónapos gyermekükkel kitette lakásukból férje a sztáranyukát

Nyolc hónapos gyermekükkel kitette lakásukból férje a sztáranyukát

Fejős Éva nagy álma vált va­lóra, ami­kor 49 éve­sen meg­szü­le­tett első gyer­meke.

Ilyen Liptai Claudia, amikor haragszik a világra, felismered őt?

Ilyen Liptai Claudia, amikor haragszik a világra, felismered őt?

Senki nem tudja az okát, hogy a gyö­nyörű szí­nésznő miért hozta nyil­vá­nos­ságra épp ezt a fotót.

Senki nem tudja az okát, hogy a gyö­nyörű szí­nésznő miért hozta nyil­vá­nos­ságra épp ezt a fotót.

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Az éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja ha­za­jöt­tek. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

Az éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja ha­za­jöt­tek. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

Úgy érzed, hogy lehetnél boldogabb? Ez a 10 tipp tuti betalál

Úgy érzed, hogy lehetnél boldogabb? Ez a 10 tipp tuti betalál

A pszi­cho­ló­gus sze­rint egyet­len nagy közös min­tá­zat ta­lál­ható ed­digi több ezer pá­ci­ense sor­sá­ban.

Egyre boldogabbak a magyarok

Egyre boldogabbak a magyarok

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet!

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet! A leg­fris­sebb össz­eu­ró­pai bol­dog­ság­fel­mé­rés­ben a ma­gya­rok két­har­mada mondta azt, hogy elé­ge­dett az éle­té­vel.

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be, hogy meg­szü­le­tett kis­lá­nyuk Mimi...

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be, hogy meg­szü­le­tett kis­lá­nyuk Mimi...

Felfújta Tücsi ruháját a szél, nagyot villantott

Felfújta Tücsi ruháját a szél, nagyot villantott

Az eg­zo­ti­kus szép­ségű mű­sor­ve­zető most ugyan nya­ral ked­ve­sé­vel, de min­den nap posz­tol képet. Mivel sok kö­ve­tője van, gon­dos­ko­dik róla, hogy ne ma­rad­ja­nak le sem­mi­ről.

Az eg­zo­ti­kus szép­ségű mű­sor­ve­zető Hor­vát­or­szág­ban nya­ral ked­ve­sé­vel, ami­ről min­den nap posz­tol képet.

Ezért költözött a Balatonhoz a népszerű színész

Ezért költözött a Balatonhoz a népszerű színész

Fi­á­val nya­ralt Né­meth Kris­tóf.

Régi vágya vált va­lóra Né­meth Kris­tóf­nak azzal, hogy Ba­la­tonl­el­lén egy hétre ki­bé­relt egy házat. Na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat a ma­gyar ten­ger­nél.

Így kényezteti kedvesét a szépségkirálynő, neki bevált

Így kényezteti kedvesét a szépségkirálynő, neki bevált

Bár Kul­csár Edi­ná­nak nem sok sza­bad­ideje van, egyre több­ször ragad fa­ka­na­lat.

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

Leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! A bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

A 44 éves szí­nésznő ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak, Mar­cell­nek, és azóta hi­he­tet­len vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Cla­u­dia leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! Hiába, no, a bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

Ezért nem megy hozzá új szerelméhez a gyönyörű színésznő

Ezért nem megy hozzá új szerelméhez a gyönyörű színésznő

Janza Kata nem ta­gadja, nehéz idő­szak kö­vet­ke­zett, ami­kor sze­re­lembe estek pár­já­val, Pesák Ádám­mal.

Prágában romantikázik kedvesével a TV2 sztárja

Prágában romantikázik kedvesével a TV2 sztárja

Váczi Ger­gely sza­va­tartó ember, amit meg­ígér, azt min­dig be­tartja.

Váczi Ger­gely sza­va­tartó ember, amit meg­ígér, azt min­dig be­tartja. Ezért vitte Prá­gába fe­le­sé­gét.

Édesapja halála után a munkába menekült a magyar színésznő

Édesapja halála után a munkába menekült a magyar színésznő

Hat­van­éves lett Básti Juli.

Au­gusz­tus 10-én ün­nepli hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ját Básti Juli. A Kos­suth-díjas szí­nésznő a jeles év­for­duló al­kal­má­ból exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Curtis meglepő vallomása, exe sosem volt a felesége

Curtis meglepő vallomása, exe sosem volt a felesége

Ame­ri­kai há­zas­sá­guk nem hi­va­ta­los.

Éve­ken ke­resz­tül se-veled se nél­kü­led kap­cso­lat­ban élt egy­más­sal a rap­per és Csilla. Nagy volt a sze­re­lem köz­tük, leg­alábbis ez jött le a poszt­ja­ik­ból.

Válása után összeköltözött új szerelmével R. Kárpáti Péter

Válása után összeköltözött új szerelmével R. Kárpáti Péter

Meg­gyá­szolta az előző há­zas­sá­gát, de túl­lé­pett a régi sé­rel­me­ken, és most ka­ma­szos ra­jon­gás­sal sze­reti az új pár­ját.

Bikiniben vallotta be Iszak Eszter: Ezzel lehet boldoggá tenni

Bikiniben vallotta be Iszak Eszter: Ezzel lehet boldoggá tenni

Nem kell más, csak három dolog!

Nem kell más, csak három dolog és ettől bol­dog lesz a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Méret a lényeg: Nagyon durva ez a párkereső hirdetés

Méret a lényeg: Nagyon durva ez a párkereső hirdetés

A hir­de­tést egy férfi adta fel Bu­da­pes­ten, még­pe­dig tel­je­sen nyil­vá­nos he­lyen, egy utcai hir­de­tő­táb­lán.

A hir­de­tést egy férfi adta fel Bu­da­pes­ten, még­pe­dig tel­je­sen nyil­vá­nos he­lyen, egy erre a célra szol­gáló utcai hir­de­tő­táb­lán. A lé­nyeg azon­nal ki­de­rül: ha­tal­ma­sat akar!

Végre egy kis boldogság: férjhez ment a leukémiás magyar modell!

Végre egy kis boldogság: férjhez ment a leukémiás magyar modell!

A gyö­nyörű anyu­ká­nál egy évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­ták a sú­lyos be­teg­sé­get, ám ő da­colva a kór­ral úgy dön­tött, oltár elé áll.

Nagy az öröm Szinetár Dóra családjában: mind együtt ünnepeltek!

Nagy az öröm Szinetár Dóra családjában: mind együtt ünnepeltek!

A szí­nésznő szü­lei im­má­ron negy­ven­négy éve tar­ta­nak ki egy­más mel­lett jóban-rossz­ban.

Fogadjunk, még sosem láttad így Liptai Claudiát

Fogadjunk, még sosem láttad így Liptai Claudiát

Egyre több­ször en­gedi meg ma­gá­nak a ter­mé­sze­tes­sé­get, ra­jon­gói pedig ren­ge­teg lájk­kal ju­tal­maz­zák.

Egyre több­ször en­gedi meg ma­gá­nak a ter­mé­sze­tes­sé­get, ra­jon­gói pedig ren­ge­teg lájk­kal ju­tal­maz­zák.

Medence partján mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Medence partján mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Je­so­ló­ban nya­ral az ae­ro­bik ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője. A három gyer­me­kes anyu­kát sokan irigy­lik alak­jáért.

Csa­lád­já­val együtt, Je­so­ló­ban nya­ral az ae­ro­bik ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője. Rékát sokan irigy­lik tes­téért.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

A Ba­la­ton kö­ze­pére hívta ran­dizni.

A mes­ter­fod­rász ro­man­ti­kus módon, a Ba­la­ton kö­ze­pére hívta elő­ször ran­dizni a szí­nész­nőt.

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Majka és ze­nész­társa kon­certje a sió­foki Plá­zson, ahol Kriszti is ott volt.

Most már biztos, így leszünk újra boldogok egy válás után

Most már biztos, így leszünk újra boldogok egy válás után

A szak­ér­tők sze­rint öt kö­rül­mény ha­tá­rozza meg a leg­job­ban, mennyi ideig is tart mindez a va­ló­ság­ban. Lás­suk, mi az az öt kér­dés.

A szak­ér­tők sze­rint öt kö­rül­mény ha­tá­rozza meg a leg­job­ban, mennyi ideig is tart mindez a va­ló­ság­ban. Lás­suk, mi az az öt kér­dés, ame­lyikre ilyen­kor ér­de­mes vá­laszt adni.

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Iszo­nya­to­san ked­ves pil­la­na­tot örö­kí­tett meg a két­gye­re­kes anyu­ka­ként ra­gyogó szí­nésznő.

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Bol­dog­ság van a Bár­dosi csa­lád­ban.

Nagy a bol­dog­ság az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó csa­lád­já­ban. Ma lett egy hó­na­pos má­so­dik gyer­me­kük. A spor­toló fe­le­sége na­gyon büszke a kis her­ceg­nőre.

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere. Úgy tűnik, ha­ma­ro­san új szintre eme­lik a kap­cso­la­tu­kat.

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere. Úgy tűnik, ha­ma­ro­san új szintre eme­lik a kap­cso­la­tu­kat.

Hosszú idő után újra szerelmes a magyar sztár

Hosszú idő után újra szerelmes a magyar sztár

Végre úgy érzi Sári Évi, hogy meg­ta­lálta a nagy Őt. Az éne­kesnő nem­so­kára be­tölti a negy­ve­ne­dik élet­évét.

Végre úgy érzi Sári Évi, hogy meg­ta­lálta a nagy Őt. Az éne­kesnő nem­so­kár be­tölti a negy­ve­ne­dik élet­évét, rá­fért már a bol­dog­ság, most volt elő­ször ket­tes­ben nya­ralni Zol­tán­nal. A kré­tai út na­gyon jól si­ke­rült, így nem csoda, hogy Évi bi­za­kodó az új sze­re­lem­mel kap­cso­lat­ban.

Szülinapi buliból indult a szülőszobába a TV2 sztárja

Szülinapi buliból indult a szülőszobába a TV2 sztárja

Bol­do­gabb már nem is le­hetne Be­szeda Gábor azóta, hogy meg­szü­le­tett má­so­dik fia, Kende.

Bol­do­gabb már nem is le­hetne Be­szeda Gábor azóta, hogy meg­szü­le­tett má­so­dik fia, Kende.

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága?

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az? Töb­bek közt erre is ke­reste a vá­laszt egy ku­ta­tás.

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak, aki édes­apja után a Ká­roly nevet kapta.

Átverés volt minden: egy hét múlva megesküszik Berki Krisztián és Pamela!

Átverés volt minden: egy hét múlva megesküszik Berki Krisztián és Pamela!

Gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött je­len­tet­ték be az es­küvő le­mon­dá­sát, ám ez va­ló­szí­nű­leg csak egy mé­dia­hekk volt.

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Po­lyák Lilla gyer­me­kei saját ku­tyá­juk, Zserbó el­vesz­tése óta vágy­tak egy ku­tyusra, akit most meg is kap­tak.

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem.

Év ele­jén egy régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem Kiss Ra­móna és a ké­zi­lab­dázó Lékai Máté kö­zött.

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Máté Sza­bolcs mos­tan­tól férj.

Máté Sza­bolcs­nak mos­tan­tól férj­ként kell meg­áll­nia a he­lyét. A na­pok­ban oltár elé ve­zette ked­ve­sét.

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja, hogy szü­lése utáni pár hét kő­ke­mény volt.

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja ke­mény volt a szü­lése utáni pár hét.

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól VV Ágica.

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól Szö­geczki Ágica.

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

A bécsi ki­ruc­ca­nás után a hosszú hét­vé­gét gyer­me­ke­i­vel töl­tötte a TV2 mű­sor­ve­ze­tője.

Így nézett ki Tóth Vera, miután megnyerte a Megasztárt!

Így nézett ki Tóth Vera, miután megnyerte a Megasztárt!

Az éne­kesnő mind­össze ti­zen­ki­lenc éves volt, ami­kor tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Ahogy be­lé­pünk Mül­ler At­tila és fe­le­sége közös ott­ho­nába, finom füs­tölő illat csapja meg az or­run­kat.

Ahogy be­lé­pünk Mül­ler At­tila és fe­le­sége közös ott­ho­nába, finom füs­tölő illat csapja meg az or­run­kat. A mű­sor­ve­zető és a gyö­nyörű mo­dell, La­rion Zoé la­ká­sá­nak min­den szeg­le­té­ből árad a har­mó­nia és a sze­re­tet ér­zése. A há­zas­pár három és fél éve van együtt szem­mel­lát­ható bol­dog­ság­ban és har­mó­ni­á­ban.

Hihetetlen meglepetésben volt része Fodor Zsókának

Hihetetlen meglepetésben volt része Fodor Zsókának

Va­sár­nap töl­tötte be 75. szü­le­tés­nap­ját min­denki Magdi anyusa. Egész nap fo­gadta az ün­nepi te­le­fon­hí­vá­so­kat.

Va­sár­nap töl­tötte be 75. szü­le­tés­nap­ját min­denki Magdi anyusa. Egész nap hív­ták és kö­szön­töt­ték.

Na ne! 32 évesen vesztette el szüzességét a Jóbarátok sztárja

Na ne! 32 évesen vesztette el szüzességét a Jóbarátok sztárja

Lisa Ku­drow a ka­rak­ter­beli sze­re­pé­ben falta a pa­si­kat. A va­ló­ság­ban éle­té­ben egyet­len­egy férfi volt és van.

Itt az első fotó a világhírű magyar szupermodellről és párjáról

Itt az első fotó a világhírű magyar szupermodellről és párjáról

Min­denki sej­tette, de nem volt bi­zo­nyí­ték rá, hogy Mi­halik Enikő sze­rel­mes.

Megmutatta az arcát: Ez a nő Damu Roland titokzatos, új barátnője

Megmutatta az arcát: Ez a nő Damu Roland titokzatos, új barátnője

Újra el­ta­lálta Ámor nyila. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Újra el­ta­lálta Ámor nyila Damu Ro­lan­dot, aki kis­lá­nya, Maja szü­le­tése után döb­bent rá, kép­te­len együtt élni ko­rábbi fe­le­sé­gé­vel. Most bol­do­gabb, mint va­laha.

Végre! Megmutatta élete szerelmét a magyar sztárénekesnő

Végre! Megmutatta élete szerelmét a magyar sztárénekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi nem tud be­telni több mint két hó­na­pos kis­lá­nyá­val, Gló­ri­á­val.

Völ­gyi Zsu­zsi nem tud be­telni több mint két hó­na­pos kis­lá­nyá­val, Gló­ri­á­val. A pici em­lé­ke­ze­tes napon, már­cius 15-én szü­le­tett 3300 gram­mal és 54 cen­ti­vel. Az éne­kesnő nem is ta­gadja, ha­tal­mas a sze­re­lem közte és a pici kö­zött.

Egy ország várta: Megmutatta választottját Nagy Adri

Egy ország várta: Megmutatta választottját Nagy Adri

A dögös ma­gyar éne­kesnő nem tit­ko­ló­zik to­vább! Meg­mu­tatta azt a férfit, aki el­ra­bolta a szí­vét!

A dögös ma­gyar éne­kesnő nem tit­ko­ló­zik to­vább! Meg­mu­tatta azt a férfit, aki el­ra­bolta a szí­vét!

Elküldené férjét a frissen szült énekesnő

Elküldené férjét a frissen szült énekesnő

A világ leg­bol­do­gabb kis­ma­mája Völ­gyi Zsu­zsi!

A világ leg­bol­do­gabb kis­ma­mája Völ­gyi Zsu­zsi!

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám.

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám. A szí­nésznő csa­lád­já­ban most min­den a ki­csi­ről szól. Pa­taki Ádám és Cla­u­dia úgy érzik, mivel egy csil­lag­jegy­ben szü­let­tek, a sors is egy­más­nak szánta őket.

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Ismét bol­dog új ked­vese mel­lett.

Közel egy évvel azt kö­ve­tően, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága, ismét bol­dog új ked­vese, Gab­ri­ella mel­lett.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza.

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész.

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész, aki két hó­na­pig volt kór­ház­ban.

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Most bol­do­gabb, mint va­laha.

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Ne­gye­dik hó­nap­ban van Fresh Wiki.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva. Fel­vál­lalta ked­vese.

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

Újra sze­rel­mes a szí­nésznő.

El­szo­mo­rod­hat­nak a so­ro­zat­sztár férfi ra­jon­gói, újra sze­rel­mes a szí­nésznő. Kiss Ra­móna nem akár­ki­vel jött össze, a ké­zi­lab­dás Lékai Má­té­val jár.

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad előt­ted aka­dály, és bár­mit el­ér­hetsz.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen.

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Most let­tek elő­ször heti győz­te­sek.

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát. A pá­ros­nak nem volt könnyű dolga.

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Jól érzed magad az éle­ted­ben?

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kér­dé­se­ket te­gyél fel ma­gad­nak.

Hoppá, itt az új szerelme Nádai Anikónak

Hoppá, itt az új szerelme Nádai Anikónak

Nehéz idő­sza­kon van túl a mű­sor­ve­zető, aki pár hete sza­kí­tott kisfia édes­ap­já­val.

Nehéz idő­sza­kon van túl a mű­sor­ve­zető, aki pár hete sza­kí­tott kisfia édes­ap­já­val. De van va­laki, akire ha csak ránéz, el­fe­lejt min­den bút-bajt és ő is mo­so­lyogni kezd. A kisfiú igazi kis ener­gia bomba, nem hagyja, hogy anyu­kája unat­koz­zon.