CÍMKE: 'boldogság'
Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről EZO

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Vá­lassz egy ka­na­pét a 6 közül, és nézd meg, mi­lyen tit­ko­kat súg meg rólad ez a dön­tés.

FRISS HÍREK

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Tomán Sza­bina ja­nuár hu­sza­di­kán hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Szofit.

Tomán Sza­bina ja­nuár hu­sza­di­kán hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Szofit. A gyö­nyörű mo­dell élete azóta gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott.

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett ugyanis első közös gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Melyik folyosón indulnál el? Most kiderül, milyen lesz a jövőd, mire vágysz

Melyik folyosón indulnál el? Most kiderül, milyen lesz a jövőd, mire vágyik a lelked

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt abban segít, hogy fel­is­merd, merre ér­de­mes in­dul­nod, hol ta­lá­lod a bol­dog­sá­got.

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pel­ték meg a kis Maja első szü­le­tés­nap­ját.

Az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó és fe­le­sége szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pelte meg Maja első szü­le­tés­nap­ját.

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Bár­sony Bá­lint évek óta él Re­be­ká­val.

A Back II Black ze­ne­kar ex­sza­xo­fo­nosa múlt hét­vé­gén kö­tötte össze hi­va­ta­lo­san is éle­tét Re­be­ká­val. Bár­sony Bá­lin­ték lag­zija a Budai Jur­ta­köz­pont­ban volt.

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád! EZO

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád!

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád!

Nézd meg, vajon mi vár rád a kö­vet­kező he­tek­ben. Ez az év­szak vajon el­hozza, amire vágysz?

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre! EZO

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre!

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre!

Három lap közül kell ki­vá­lasz­ta­nod, me­lyik áll hoz­zád leg­kö­ze­lebb. Sor­sod pedig fel­tá­rul

Három lap közül kell ki­vá­lasz­ta­nod, me­lyik áll hoz­zád leg­kö­ze­lebb. Sor­sod pedig fel­tá­rul

Újra babázhat Rékasi Károly

Újra babázhat Rékasi Károly

Na­gyon bol­do­gok...

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba, és mos­tan­tól együtt fe­lel­nek egy kis­lány lelki egész­sé­géért.

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd... EZO

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd...

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd...

Vá­lassz ki egyet­len képet, és lásd meg, mit tar­to­gat szá­modra a hol­nap.

Húzz egy lapot! - Elárulja, milyen jövő vár rád, és mit kell tenned a boldogságért EZO

Húzz egy lapot! - Elárulja, milyen jövő vár rád, és mit kell tenned a boldogságért

Húzz egy lapot! - Elárulja, milyen jövő vár rád, és mit kell tenned a boldogságért

Vá­lassz egy lapot a három kár­tya közül, és nézd meg, mit üzen neked.

Vá­lassz egy lapot a három kár­tya közül, és nézd meg, mit üzen neked.

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Talán már a hét­végi ver­seny jár­hat az Iron Lady fe­jé­ben. Hat szám­ban áll rajt­hoz Fran­cia­or­szág­ban.

Talán már a hét­végi ver­seny jár­hat az Iron Lady fe­jé­ben. Hat szám­ban áll rajt­hoz Fran­cia­or­szág­ban.

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Min­dent kiírt ma­gá­ból.

Min­dent kiírt ma­gá­ból az Ins­tag­ram-ol­da­lán a sze­rel­mes éne­kesnő.

Párja minden nap megkéri a magyar sztárszínész kezét

Párja minden nap megkéri a magyar sztárszínész kezét

Bod­rogi Gyula ked­vese, el­árulta miért.

Bod­rogi Gyula nem sze­ret be­szélni a ma­gán­éle­té­ről, és ezt a párja is tisz­te­let­ben tartja. Vass An­géla azon­ban most a Ri­post na­pi­lap­pal ki­vé­telt tett.

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka EZO

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod? Ki­de­rül, ha ve­lünk tar­tasz most né­hány percre.

Megtudtuk, eljegyezték Nagy Adrit

Megtudtuk, eljegyezték Nagy Adrit

A Nagy Duett zsű­ri­tagja nem verte nagy­dobra az öröm­teli hírt.

Bár A Nagy Duett zsű­ri­tagja nem verte nagy­dobra az öröm­teli hírt, a Ri­post ki­szúrta a cso­da­szép gyé­mánt­gyű­rűt a ha­ma­ro­san anyai örö­mök elé néző éne­kesnő ujján.

Így mutatják meg újabban a nők eljegyzési gyűrűjüket

Így mutatják meg újabban a nők eljegyzési gyűrűjüket

Ki ne lenne büszke arra, hogy az ál­tala imá­dott férfi végre elő­állt a nagy kér­dés­sel?

Ki ne lenne büszke arra, hogy az ál­tala imá­dott férfi végre elő­állt a nagy kér­dés­sel?

Elképesztő fotó: Így kigömbölyödött a TV2 sztárjának pocakja

Elképesztő fotó: Így kigömbölyödött a TV2 sztárjának pocakja

Már csak pár hete van a szü­lé­sig.

Ja­nu­ár­ban je­len­tette be Nagy Adri, hogy kis­ba­bát vár. Az éne­kesnő ra­gyog, vá­ran­dós­sá­gá­nak első hó­nap­jait is meg­úszta ki­sebb rosszul­lé­tek­kel.

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait! EZO

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait!

Válassz egy lapot, és tudd meg a lelked és jövőd titkait!

Nézd meg jól a kár­tyá­kat, me­lye­ket mu­ta­tunk. És vá­laszd ki, me­lyik szó­lít meg téged.

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről! EZO

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről!

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről!

Ke­resd meg te­nye­re­den a szív­vo­na­lad, és nézd meg a jövőd - se­gí­tünk.

Ke­resd meg te­nye­re­den a szív­vo­na­lad, és nézd meg a jövőd - se­gí­tünk meg­ta­lálni és ér­tel­mezni.

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

Csak ő hi­ány­zik majd...

A mű­sor­ve­zető élete egyik leg­szebb nap­jára ké­szül, de a bol­dog pil­la­na­to­kat mégis be­ár­nyé­kolja egy szo­morú gon­do­lat.

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Antal Timi!

Mesébe illő esküvőn mondta ki a boldogító igent Antal Timi!

Min­den úgy ala­kult, ahogy el­kép­zelte.

Az éne­kesnő la­ko­dalma hét napon át tar­tott, akár­csak a me­sé­ben, és min­den úgy ala­kult a nagy napon, ahogy azt kis­lány­ként el­kép­zelte.

Megható: Így vallott szerelmet párjának első évfordulójukon Curtis

Megható: Így vallott szerelmet párjának első évfordulójukon Curtis

A rap­per és ba­rát­nője most ün­ne­pelte meg, hogy egy éve al­kot­nak egy párt.

A rap­per és ba­rát­nője va­sár­nap ün­ne­pelte meg, hogy egy éve al­kot­nak egy párt. Cur­tis, ami­óta együtt van­nak ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól, és bot­rá­nyos előző kap­cso­lata után, meg­ta­lálta az iga­zit.

Forró, így csókolja focista szerelmét Hódi Pamela

Forró, így csókolja focista szerelmét Hódi Pamela

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha. Ezt bi­zo­nyítja a fris­sen fel­töl­tött fény­képe is.

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha. Ezt bi­zo­nyítja a kö­zös­ségi mé­di­ába fris­sen fel­töl­tött fény­képe is. No meg a mellé írt szö­veg...

Világsztárral lépett fel Király Viktor

Világsztárral lépett fel Király Viktor

Az éne­kes fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként.

A nép­szerű éne­kes és gi­tá­ros ba­rátja fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként. A sztár me­nedzs­mentje akusz­ti­kus bulit kért Vik­to­rék­tól, akik nagy si­kert arat­tak fél órás szett­jük­kel.

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Hús­vét­kor sza­kí­tot­tak.

Hús­vét­kor je­len­tette be Janza Kata, hogy már nem al­kot­nak egy párt kol­lé­gá­já­val, Pesák Ádám­mal.

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf.

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf. Hor­vát Éva tudta, hogy így lesz, és azt mondja: az anya­ság­nál fan­tasz­ti­ku­sabb érzés nem is lé­te­zik. Az el­múlt egy évben a büszke anyu­kát sok­szor meg­lepte kisfia a hun­cut­sá­gá­val.

A magyar színésznő elárulta, milyen valójában a házassága

A magyar színésznő elárulta, milyen valójában a házassága

Au­gusz­tus­ban ün­nepli ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ját Gre­gor Ber­na­dett és Szar­vas At­tila.

Ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­nepli Gre­gor Ber­na­dett és férje, Szar­vas At­tila. A gyö­nyörű szí­nésznő és ked­vese bol­dog­ság há­zas­ság­ban élnek, és bár ele­inte sze­ret­tek volna közös gyer­me­ket, mára be­le­tö­rőd­tek abba, hogy ez nem ada­tik meg nekik.

Nem hiszed el, mi teszi boldoggá a legendás magyar színészt

Nem hiszed el, mi teszi boldoggá a legendás magyar színészt

Nehéz idő­sza­kon van túl Koncz Gábor, akit 2016-ban mű­töt­tek ge­rinc­sérv­vel. Egy évvel ké­sőbb már dol­go­zott.

Nehéz idő­sza­kon van túl Koncz Gábor, akit 2016-ban mű­töt­tek ge­rinc­sérv­vel, ami után ne­he­zen épült fel.

Melyik erkélyen pihennél? - Most kiderül, milyen a párkapcsolatod...

Melyik erkélyen pihennél? - Most kiderül, milyen valójában a párkapcsolatod...

Ez a teszt iga­zán könnyű, mégis ren­ge­teg dol­got el­árul arról, mi­lyen kap­cso­lat­ban élsz.

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Na­gyon ügye­sek vol­tak a já­té­ko­sok.

Még most sem tud­ják fel­fogni a Bezár a bazár! szer­dai já­té­ko­sai, hogy mennyi min­dent nyer­tek a mű­sor­ban. Vi­vien és Ri­chárd három éve al­kot­nak egy párt.

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő EZO

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő

Egyet­len képet kell csak ki­vá­lasz­ta­nod, mégis meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg ma­gad­ról.

Király Viktor fotójáról beszél ma mindenki, ezt látnod kell

Király Viktor fotójáról beszél ma mindenki, ezt látnod kell

Le sem ta­gad­hatná, mennyire bol­dog.

Le sem ta­gad­hatná, mennyire bol­dog sze­relme, Anita mel­lett.

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Nem a tervek szerint alakult a családbővítés a magyar sztárpárnál

Nem a tervek szerint alakult a családbővítés a magyar sztárpárnál

Mül­ler At­tila és La­rion Zoé ko­ráb­ban azt nyi­lat­koz­ták, hogy még ráér­nek a gyer­mek­kér­dés­sel fog­lal­kozni.

Mül­ler At­tila és La­rion Zoé ko­ráb­ban azt nyi­lat­koz­ták, hogy még ráér­nek a gyer­mek­kér­dés­sel fog­lal­kozni.

Sorsfordító hétvége: az áprilisi csillagállás megváltoztatja az életed EZO

Sorsfordító hétvége: az áprilisi csillagállás megváltoztatja az életed

Sorsfordító hétvége: az áprilisi csillagállás megváltoztatja az életed

Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­gek vár­nak rád, ha meg­ra­ga­dod most a le­he­tő­sé­get!

Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­gek vár­nak rád, ha meg­ra­ga­dod most a le­he­tő­sé­get!

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Tesz­tünk­ből ki­de­rül, vajon ideje lép­ned, vagy van még re­mény meg­men­teni a kap­cso­la­tod.

Nagy a boldogság Som-Balogh Edina családjában

Nagy a boldogság Som-Balogh Edina családjában

Az Ins­tag­ra­mon kö­zölte az öröm­hírt.

A ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte az öröm­hírt.

Gólyahír: megszületett Kapócs Zsóka kisfia, és meg is mutatta

Gólyahír: megszületett Kapócs Zsóka kisfia, és meg is mutatta

Ta­valy szep­tem­ber­ben je­len­tette be a szí­nésznő, hogy te­herbe esett.

Ta­valy szep­tem­ber­ben je­len­tette be a szí­nésznő, hogy hat si­ker­te­len pró­bál­ko­zás után te­herbe esett. Ka­pócs Zsóka pár­já­val, Simek Péter,egy­kori új­pesti fo­cis­tá­val már na­gyon várta első közös gyer­me­kük, Bo­risz meg­ér­ke­zé­sét.

Mi történt? Elsírta magát Ördög Nóri a televíziós díjátadón

Mi történt? Elsírta magát Ördög Nóri a televíziós díjátadón

Ti­zen­két ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díja gálán már­cius 28-án este a Pesti Ví­ga­dó­ban.

Ti­zen­két ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díja gálán már­cius 28-án este a Pesti Ví­ga­dó­ban.

Ezért érzékenyült el a népszerű magyar színész

Ezért érzékenyült el a népszerű magyar színész

35 éve mu­tat­ták be a Macs­ká­kat.

Több ma­gyar­or­szági szín­házi re­kor­dot is meg­dön­tött va­sár­nap este a 35 éves Macs­kák mu­si­cal. Sze­red­nyey Béla újra fel­lé­pett benne.

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

Het­ven­éve­sen mondta ki az igent.

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent. Zá­vodi János het­ven­éve­sen nő­sült meg.

Elképesztő szépség lett a magyar sztár lányából

Elképesztő szépség lett a magyar sztár lányából

Rába Timi na­gyon büszke 15 éves gyer­me­kére, aki nép­szerű di­vat­cé­get rek­lá­moz.

Rába Timi na­gyon büszke 15 éves gyer­me­kére, aki nép­szerű di­vat­cé­get rek­lá­moz. Nina örö­költe édes­anyja eg­zo­ti­kus szép­sé­gét, aki 1991-ben a Miss Hun­gary ver­se­nyen má­so­dik lett. A fi­a­tal lányra már több ru­ha­márka is felfi­gyelt, egy­más után kapja a meg­ke­re­sé­se­ket.

Nem hiszed el, mit vett születendő kisfiának Kulcsár Edina párja

Nem hiszed el, mit vett születendő kisfiának Kulcsár Edina párja

A gyö­nyörű mo­dell feb­ruár 23-án je­len­tette be, hogy kis­ba­bát vár.

A gyö­nyörű mo­dell feb­ruár 23-án je­len­tette be, hogy kis­ba­bát vár. Azt, hogy ter­mé­sze­tes úton esett te­herbe, Kul­csár Edina még most is cso­dá­nak tartja, és azóta az is ki­de­rült, hogy vő­le­gé­nyé­vel, Csu­ti­val kisfiuk lesz.

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

A rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni.

A nép­szerű rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta sze­relme vi­lágra hozta első közös gyer­me­kü­ket. Min­dent meg is tesz csa­lád­jáért.

Végre megmutatta szerelmét Ganxsta Zolee

Végre megmutatta szerelmét Ganxsta Zolee

Lát­szik, hogy végre bol­dog a rap­per.

Sokan ag­gód­tak a nagy­szájú rap­pe­rért, ami­kor két évvel ez­előtt sza­kí­tott vele ba­rát­nője. Pet­rát annyira sze­rette, hogy még a nevét is ma­gára te­to­vál­tatta.

Elárulta a magyar színésznő, kinek köszönheti a Kossuth-díját

Elárulta a magyar színésznő, kinek köszönheti a Kossuth-díját

A ma is aktív és gyö­nyörű Tor­dai Te­ri­nek 76 éve­sen is ren­ge­teg terve van, és még sok da­rab­ban sze­retné el­bű­völni a kö­zön­sé­get.

Nem vagy egyedül: a nők 90%-a ugyanattól fél... De van megoldás!

Nem vagy egyedül: a nők 90%-a ugyanattól fél... De van megoldás!

Az ál­mat­lan éj­sza­kák, az ag­go­da­lom­mal töl­tött éj­sza­kák el­ke­rül­he­tők és le­küzd­he­tők. Se­gí­tünk neked!

Ennél cukibbat ma még nem láttál, így alszik fiával a magyar sztár

Ennél cukibbat ma még nem láttál, így alszik fiával a magyar sztár

Las­san három hó­na­pos lesz Cooky és ked­vese, De­bóra első gyer­meke.

Las­san három hó­na­pos lesz Cooky és ked­vese, De­bóra első gyer­meke. A rá­diós imádja a kis Ke­vint.

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, mi­u­tán ja­nu­ár­ban meg­szü­le­tett első közös gyer­me­kük.

Négyszeres öröm érte Szandiékat! Ezért gyűlt össze a család!

Négyszeres öröm érte Szandiékat! Ezért gyűlt össze a család!

Az éne­kesnő már több­ször be­bi­zo­nyí­totta, hogy fel­ta­lálja magát a kony­há­ban! Ez­út­tal is ki­tett ma­gáért!

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar színésznő, mindenki örül

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar színésznő, mindenki örül

Az évek óta Olasz­or­szág­ban élő Os­várt And­rea két éve al­kot­nak egy párt.

Os­várt And­rea és párja Ro­berto las­san két éve al­kot­nak egy párt.

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik. A bol­dog nagy­papa őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik. A bol­dog nagy­papa őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Hoppá: Még idén el kell vennie párját Berki Krisztiánnak

Hoppá: Még idén el kell vennie párját Berki Krisztiánnak

Az izom­sztár­nak dön­te­nie kel­lett.

Az izom­sztár­nak dön­te­nie kel­lett, vagy el­ve­szi pár­ját, vagy el­ve­szíti őt. Pedig sze­relme,még el sem vált volt fér­jé­től. Igaz, a vá­ló­ke­re­se­tet be­adta.

Íme, az első nyilatkozat, megtörte a csendet Tóth Gabi új szerelme!

Íme, az első nyilatkozat, megtörte a csendet Tóth Gabi új szerelme!

Az éne­kesnő és a sztár­séf sze­rel­mé­ről jó ideje plety­kál­nak már, most ki­de­rült, hogy iga­zak a hírek.

Kiderült Kulcsár Edina babájának neme

Kiderült Kulcsár Edina babájának neme

Bol­do­gabb már nem is le­hetne a gyö­nyörű mo­dell és sze­relme, Csuti. Három hó­nap­pal ez­előtt de­rült ki, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

Bol­do­gabb már nem is le­hetne a gyö­nyörű mo­dell és sze­relme, Csuti. Három hó­nap­pal ez­előtt de­rült ki, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják, majd múlt héten az el­jegy­zés is meg­tör­tént. Kul­csár Edina biz­tos volt benne, hogy lá­nyos anyuka lesz, vő­le­gé­nye pedig úgy érezte, fiuk szü­le­tik.

Keresett modell lett a magyar sztár gyönyörű lánya

Keresett modell lett a magyar sztár gyönyörű lánya

Ennél büsz­kébb már nem is le­hetne Rába Tímea, az 1991-es Miss World Hun­gary má­so­dik he­lye­zettje.

Ennél büsz­kébb már nem is le­hetne Rába Tímea, az 1991-es Miss World Hun­gary má­so­dik he­lye­zettje. Lánya egy di­vat­cég rek­lám­arca lett.

Fiatalabb párjától, harmadik gyermekével várandós a magyar sztár

Fiatalabb párjától várja harmadik gyermekét a magyar sztár

Szil­vesz­ter­kor fo­gan­ha­tott a mag­zat, a mű­sor­ve­zető és fo­cista párja mér­he­tet­le­nül bol­dog.

Elképesztő titkok derültek ki A Dal győztes bandájáról

Elképesztő titkok derültek ki A Dal győztes bandájáról

Me­tál­banda megy a ver­senyre.

Mé­dia­tör­té­neti pil­la­nat­nak le­het­tek tanúi szom­bat este A Dal 2018 nézői, hi­szen Ma­gyar­or­szág elő­ször küld me­tál­ban­dát az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Gyönyörű jegygyűrűvel kérte meg párja Kulcsár Edina kezét

Gyönyörű jegygyűrűvel kérte meg párja Kulcsár Edina kezét

A mo­dell múlt héten je­len­tette be, hogy első gyer­me­ké­vel vá­ran­dós.

A mo­dell és ked­vese múlt héten je­len­tet­ték be, hogy első közös gyer­me­kü­ket vár­ják. Kul­csár Edina ter­mé­sze­tes úton esett te­herbe, amit kész cso­dá­nak tart. Több olyan be­teg­sége is van, ami miatt azt hit­ték, lom­bik­ba­bá­juk lesz.

Erre kíváncsi minden megcsalt feleség: Ilyen a szerető boldogsága

Erre kíváncsi minden megcsalt feleség: Ilyen a szerető boldogsága

A fe­le­sé­gek na­gyon sze­ret­nék tudni, mi is jár annak a nőnek a fe­jé­ben, aki el­sze­rette a fér­jü­ket. Lás­suk csak!

Vi­szony egy nős férfi­val? Le­gyünk őszin­ték, ez bi­zony meg­tör­té­nik. A fe­le­sé­gek pedig na­gyon sze­ret­nék tudni, mi is jár annak a nőnek a fe­jé­ben, aki el­sze­rette a fér­jü­ket. Lás­suk csak, mi­lyen a sze­re­tők bol­dog­sága! Tény­leg bol­dog­ság?

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra.

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra, a csa­lád nap­jait pedig azóta is be­ara­nyozza az ap­ró­ság.

Csak nálunk: Megtaláltuk Berki Krisztián barátnőjét

Csak nálunk: Megtaláltuk Berki Krisztián barátnőjét

Ki­zá­ró­lag a Ri­post­ban lát­ha­tod...

Ki­zá­ró­lag a Ri­post­ban lát­ha­tod, ho­gyan ro­man­ti­ká­zott a hét­vé­gén új ked­ve­sé­vel a mű­sor­ve­zető. Re­náta azt is el­mondja, hogy kez­dő­dött a kap­cso­la­tuk.

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Czip­pán Anett néha ugyan azt sem tudja, hol áll a feje, de élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket.

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Intim fotót osztott meg rajongóival a magyar sztár

Intim fotót osztott meg rajongóival a magyar sztár

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Co­o­ky­val.

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Co­o­ky­val, ami­óta ked­vese, De­bóra vi­lágra hozta első gyer­me­kü­ket, Ke­vint.

Egy korszak lezárult, eldőlt a műtéten átesett magyar sztár sorsa

Egy korszak lezárult, eldőlt a műtéten átesett magyar sztár sorsa

Na­gyon várta a pil­la­na­tot Sas­vári Sán­dor, hogy vissza­ve­gye sze­re­peit.

Na­gyon várta a pil­la­na­tot Sas­vári Sán­dor, hogy vissza­ve­gye sze­re­peit lo­vas­bal­esete után.

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta...

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta, hogy meg­ér­kez­zen hoz­zá­juk az ap­ró­ság. Zol­tán most a világ leg­bol­do­gabb em­bere.

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Varga Mik­lós büszke gyer­me­ke­ire.

Még most is be­le­bor­zong a pil­la­natba Varga Mik­lós, ami­kor Till At­tila ki­mondta: Vas­tag Tamás és Varga Sza­bolcs nyer­ték a Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi dön­tő­jét.

Elképesztő szépség lett a magyar sztár lányából

Elképesztő szépség lett a magyar sztár lányából

Az 1991-es Miss Hun­gary szép­ség­ver­seny má­so­dik he­lye­zettje na­gyon büszke a 15 éves Ni­nára.

Az 1991-es Miss Hun­gary szép­ség­ver­seny má­so­dik he­lye­zettje na­gyon büszke a 15 éves Ni­nára, aki egy híres márka arca lett.

Új taggal bővült Csézy családja, hatalmas a boldogság

Új taggal bővült Csézy családja, hatalmas a boldogság

Az is­mert ma­gyar éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az öröm­hír­ről.

Az is­mert ma­gyar éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az öröm­hír­ről.

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

A két hí­res­ség több mint más­fél éve alkot egy párt, ám lát­ha­tóan ugyan­olyan bol­do­gok, mint kap­cso­la­tuk leg­ele­jén.

Megdöbbentően őszinte ez a személyiségteszt - megtudod, ki vagy!

Megdöbbentően őszinte ez a személyiségteszt - egyetlen válasz, és megtudod, ki vagy!

Nincs más dol­god, mint egyet­len kér­désre fe­lelni. Mégis töb­bet tudsz meg ma­gad­ról, mint gon­dol­nád.

Mennyire boldog a párkapcsolatod? - Tesztünkből kiderül!

Mennyire boldog a párkapcsolatod? - Tesztünkből kiderül!

Mit gon­dolsz, iga­zán bol­dog a kap­cso­la­tod? Eset­leg van­nak két­sé­geid? Most min­den ki­de­rül!

Mit gon­dolsz, iga­zán bol­dog a kap­cso­la­tod? Eset­leg van­nak két­sé­geid? Most min­den ki­de­rül!

Curtisék csókjától még a monitorod is elolvad

Curtisék csókjától még a monitorod is elolvad

Lán­gol a sze­re­lem köz­tük.

To­vábbra is lán­gol a sze­re­lem a rap­per és ba­rát­nője kö­zött. Cur­tis előző kap­cso­lata na­gyon vi­ha­ros volt, több­ször új­ra­kezd­ték, majd vég­leg sza­kí­tot­tak.

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A hí­res­ség­nek so­káig nem volt sze­ren­cséje a sze­re­lem­ben, ám most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Intim titkokat árult el gyermeke születéséről Cooky

Intim titkokat árult el gyermeke születéséről Cooky

A rá­diós a fel­le­gek fe­lett jár, hi­szen ked­den meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

A rá­diós a fel­le­gek fe­lett jár, hi­szen ked­den meg­szü­le­tett az első gyer­meke.