CÍMKE: 'boldogság'

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Majka és ze­nész­társa kon­certje a sió­foki Plá­zson, ahol Kriszti is ott volt.

Itt a teljes igazság Madár koraszülött kisfiának állapotáról

Itt a teljes igazság Madár koraszülött kisfiának állapotáról

Véget ért a rém­álom, fel­lé­le­gez­het az Erdei csa­lád. A spor­toló elő­ször a Ri­post­nak me­sélt.

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Iszo­nya­to­san ked­ves pil­la­na­tot örö­kí­tett meg a két­gye­re­kes anyu­ka­ként ra­gyogó szí­nésznő.

Iszo­nya­to­san ked­ves pil­la­na­tot örö­kí­tett meg a két­gye­re­kes anyu­ka­ként ra­gyogó szí­nésznő.

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Nagy a bol­dog­ság az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó csa­lád­já­ban. Kis­lá­nya ugyanis egy hó­na­pos lett.

Nagy a bol­dog­ság az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó csa­lád­já­ban. Ma lett egy hó­na­pos má­so­dik gyer­me­kük.

Hosszú idő után újra szerelmes a magyar sztár

Hosszú idő után újra szerelmes a magyar sztár

Sári Évi meg­ta­lálta a nagy Őt.

Végre úgy érzi Sári Évi, hogy meg­ta­lálta a nagy Őt. Az éne­kesnő nem­so­kára be­tölti a negy­ve­ne­dik élet­évét, rá­fért már a bol­dog­ság..

Szülinapi buliból indult a szülőszobába a TV2 sztárja

Szülinapi buliból indult a szülőszobába a TV2 sztárja

Bol­do­gabb már nem is le­hetne Be­szeda Gábor azóta, hogy meg­szü­le­tett má­so­dik fia, Kende.

Bol­do­gabb már nem is le­hetne Be­szeda Gábor azóta, hogy meg­szü­le­tett má­so­dik fia, Kende.

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak, aki édes­apja után a Ká­roly nevet kapta.

Átverés volt minden: egy hét múlva megesküszik Berki Krisztián és Pamela!

Átverés volt minden: egy hét múlva megesküszik Berki Krisztián és Pamela!

Gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött je­len­tet­ték be az es­küvő le­mon­dá­sát, ám ez va­ló­szí­nű­leg csak egy mé­dia­hekk volt.

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Kiderült, mitől boldog a férfi!

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az?

Vajon miből fakad egy férfi bol­dog­sága? Ha egy dol­got kel­lene vá­lasz­ta­nia, ami leg­job­ban bol­doggá teszi, mi lenne az? Töb­bek közt erre is ke­reste a vá­laszt a Krušo­vice és az NRC leg­újabb ku­ta­tása.. A fel­mé­rés­ben öt­száz 18-59 év kö­zötti ma­gyar férfit kér­dez­tek meg. A vá­laszt szinte egy­ér­telmű volt.

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Máté Sza­bolcs mos­tan­tól férj.

Máté Sza­bolcs­nak mos­tan­tól férj­ként kell meg­áll­nia a he­lyét. A na­pok­ban oltár elé ve­zette ked­ve­sét.

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Po­lyák Lilla gyer­me­kei saját ku­tyá­juk, Zserbó el­vesz­tése óta vágy­tak egy ku­tyusra, akit most meg is kap­tak.

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Év ele­jén egy régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem Kiss Ra­móna és a ké­zi­lab­dázó Lékai Máté kö­zött.

Év ele­jén egy régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem Kiss Ra­móna és a ké­zi­lab­dázó Lékai Máté kö­zött.

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja, hogy szü­lése utáni pár hét kő­ke­mény volt.

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja, hogy a gyer­meke meg­szü­le­tése utáni öt-hat hét em­bert pró­báló idő­szak volt szá­mára. A kicsi Gló­ria has­fá­jós volt és sokat sírt. Zsu­zsi sok prak­ti­kát ki­pró­bált, de egyik sem vált be.

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól VV Ágica.

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól Szö­geczki Ágica.

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Mül­ler At­tiék meg­mu­tat­ták la­ká­su­kat.

Ahogy be­lé­pünk Mül­ler At­tila és fe­le­sége közös ott­ho­nába, finom füs­tölő illat csapja meg az or­run­kat. La­ká­suk negy­ven­hét négy­zet­mé­ter bol­dog­ság.

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

A bécsi ki­ruc­ca­nás után a hosszú hét­vé­gét gyer­me­ke­i­vel töl­tötte a TV2 mű­sor­ve­ze­tője.

Így nézett ki Tóth Vera, miután megnyerte a Megasztárt!

Így nézett ki Tóth Vera, miután megnyerte a Megasztárt!

Az éne­kesnő mind­össze ti­zen­ki­lenc éves volt, ami­kor tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Itt az első fotó a világhírű magyar szupermodellről és párjáról

Itt az első fotó a világhírű magyar szupermodellről és párjáról

Min­denki sej­tette, de nem volt bi­zo­nyí­ték rá, hogy Mi­halik Enikő sze­rel­mes.

Hihetetlen meglepetésben volt része Fodor Zsókának

Hihetetlen meglepetésben volt része Fodor Zsókának

Va­sár­nap töl­tötte be 75. szü­le­tés­nap­ját min­denki Magdi anyusa. Egész nap fo­gadta az ün­nepi te­le­fon­hí­vá­so­kat.

Va­sár­nap töl­tötte be 75. szü­le­tés­nap­ját min­denki Magdi anyusa. Egész nap hív­ták és kö­szön­töt­ték.

Megmutatta az arcát: Ez a nő Damu Roland titokzatos, új barátnője

Megmutatta az arcát: Ez a nő Damu Roland titokzatos, új barátnője

Újra el­ta­lálta Ámor nyila Damu Ro­lan­dot, aki kis­lá­nya, Maja szü­le­tése után döb­bent rá, kép­te­len együtt élni ko­rábbi fe­le­sé­gé­vel.

Na ne! 32 évesen vesztette el szüzességét a Jóbarátok sztárja

Na ne! 32 évesen vesztette el szüzességét a Jóbarátok sztárja

Lisa Ku­drow a ka­rak­ter­beli sze­re­pé­ben falta a pa­si­kat. A va­ló­ság­ban éle­té­ben egyet­len­egy férfi volt és van.

Végre! Megmutatta élete szerelmét a magyar sztárénekesnő

Végre! Megmutatta élete szerelmét a magyar sztárénekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi nem tud be­telni több mint két hó­na­pos kis­lá­nyá­val, Gló­ri­á­val.

Völ­gyi Zsu­zsi nem tud be­telni több mint két hó­na­pos kis­lá­nyá­val, Gló­ri­á­val. Meg­vál­to­zott az élete.

Egy ország várta: Megmutatta választottját Nagy Adri

Egy ország várta: Megmutatta választottját Nagy Adri

A dögös ma­gyar éne­kesnő nem tit­ko­ló­zik to­vább! Meg­mu­tatta azt a férfit, aki el­ra­bolta a szí­vét!

A dögös ma­gyar éne­kesnő nem tit­ko­ló­zik to­vább! Meg­mu­tatta azt a férfit, aki el­ra­bolta a szí­vét!

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám.

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám. A szí­nésznő csa­lád­já­ban most min­den a ki­csi­ről szól. Pa­taki Ádám és Cla­u­dia úgy érzik, mivel egy csil­lag­jegy­ben szü­let­tek, a sors is egy­más­nak szánta őket.

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Ismét bol­dog új ked­vese mel­lett.

Közel egy évvel azt kö­ve­tően, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága, ismét bol­dog új ked­vese, Gab­ri­ella mel­lett.

Elküldené férjét a frissen szült énekesnő

Elküldené férjét a frissen szült énekesnő

A világ leg­bol­do­gabb kis­ma­mája Völ­gyi Zsu­zsi, aki még a fér­jét is meg­lepte egy kis aján­dék­kal! Fő­ző­tan­fo­lyamra kül­dené Gá­bort!

A világ leg­bol­do­gabb kis­ma­mája Völ­gyi Zsu­zsi, aki még a fér­jét is meg­lepte egy kis aján­dék­kal! Fő­ző­tan­fo­lyamra kül­dené Gá­bort!

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész.

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész, aki két hó­na­pig volt kór­ház­ban.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Ne­gye­dik hó­nap­ban van Fresh Wiki.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza.

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva,

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese egy egész világ előtt fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

Újra sze­rel­mes a szí­nésznő.

El­szo­mo­rod­hat­nak a so­ro­zat­sztár férfi ra­jon­gói, újra sze­rel­mes a szí­nésznő. Kiss Ra­móna nem akár­ki­vel jött össze, a ké­zi­lab­dás Lékai Má­té­val jár.

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad előt­ted aka­dály, és bár­mit el­ér­hetsz.

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Jól érzed magad az éle­ted­ben?

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kér­dé­se­ket te­gyél fel ma­gad­nak.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen.

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Hoppá, itt az új szerelme Nádai Anikónak

Hoppá, itt az új szerelme Nádai Anikónak

Pat­rik teszi bol­doggá a sza­kí­tása után.

Nehéz idő­sza­kon van túl a mű­sor­ve­zető, aki pár hete sza­kí­tott kisfia édes­ap­já­val. A kisfiú igazi kis ener­gia bomba, nem hagyja, hogy anyu­kája unat­koz­zon.

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Most let­tek elő­ször heti győz­te­sek.

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát. A pá­ros­nak nem volt könnyű dolga.

Angelina Jolie régen volt ilyen vidám

Angelina Jolie régen volt ilyen vidám

Mi­köz­ben Brad Pitt ma­gá­nyo­san töl­tötte az ün­ne­pe­ket, fe­le­sége és a gye­re­keik vígan sí­el­tek, és nyoma sem volt a csa­ládi drá­má­nak.

Mi­köz­ben Brad Pitt ma­gá­nyo­san töl­tötte az ün­ne­pe­ket, fe­le­sége és a gye­re­keik vígan sí­el­tek, és nyoma sem volt a csa­ládi drá­má­nak.

Ettől lehetsz 2017-ben boldogabb, mint valaha! Lépd meg és oszd meg! EZO

Ettől lehetsz 2017-ben boldogabb, mint valaha! Lépd meg és oszd meg!

Ettől lehetsz 2017-ben boldogabb, mint valaha! Lépd meg és oszd meg!

Le­gyen ez az éved jobb min­den ed­di­gi­nél! És hogy mi a biz­tos módja ennek? El­mond­juk!

Ha ezt a 6 lépést betartod, mindent elérhetsz 2017-ben! EZO

Ha ezt a 6 lépést betartod, mindent elérhetsz 2017-ben!

Ha ezt a 6 lépést betartod, mindent elérhetsz 2017-ben!

Higgy ma­gad­ban! Higgy a vál­to­zás­ban és abban, hogy te­hetsz a saját bol­dog­sá­go­dért! Ke­zed­ben van a le­he­tő­ség, csak bíz­zál ön­ma­gad­ban és élj vele!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből. Meg­mu­tat­juk, mit nem csi­nál­nak az ere­den­dően bol­dog em­be­rek!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek azért, hogy a leg­sű­rűbb idő­sza­kok­ban is jól érez­zék ma­gu­kat. Csa­kis raj­tad múlik!

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt? Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek azért, hogy a leg­sű­rűbb idő­sza­kok­ban is jól érez­zék ma­gu­kat. Csa­kis raj­tad múlik, hogy mi­lyen lesz az ünnep: fá­rasztó, konflik­tu­sok­kal teli, vagy hi­bát­lan!

Árulkodó fotó: új szerelméhez költözött Bálint Antónia?

Árulkodó fotó: új szerelméhez költözött Bálint Antónia?

Úgy tűnik, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő élete a meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre egye­nesbe jött.

Úgy tűnik, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő élete a meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre egye­nesbe jött.

Megmutatta rejtélyes szerelmét a válófélben lévő Pintér Tibor

Megmutatta rejtélyes szerelmét a válófélben lévő Pintér Tibor

A szív­tipró szí­nész bol­do­gabb, mint va­laha. Úgy érzi, meg­ta­lálta élete sze­rel­mét.

A szív­tipró szí­nész bol­do­gabb, mint va­laha. Úgy érzi, meg­ta­lálta élete sze­rel­mét.

Elárulta az örök fiatalság titkát Zoltán Erika

Elárulta az örök fiatalság titkát Zoltán Erika

Az öt­ven­négy éves éne­kesnő év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna ko­rá­ból. Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Az öt­ven­négy éves éne­kesnő év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna ko­rá­ból. Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Mi a teljes és boldog élet titka? - II. ÉletMiNŐség Fesztivál

Mi a teljes és boldog élet titka? - II. ÉletMiNŐség Fesztivál

A II. ÉletMiNŐ­ség Fesz­ti­vál a nők és férfiak har­mo­ni­kus együtt­mű­kö­dé­sé­nek elő­moz­dí­tá­sát tűzte ki célul.

A II. ÉletMiNŐ­ség Fesz­ti­vál a nők és férfiak har­mo­ni­kus együtt­mű­kö­dé­sé­nek elő­moz­dí­tá­sát tűzte ki célul.

Ez gyorsan ment: máris túltette magát a szakításon Iszak Eszter!

Ez gyorsan ment: máris túltette magát a szakításon Iszak Eszter!

A VIVA mű­sor­ve­ze­tője öt év után sza­kí­tott Dob­rády Ákos­sal, és min­den jel arra mutat, hogy már egy­ál­ta­lán nem is bán­kó­dik.

Élete legboldogabb időszakát éli a frissen szakított Tóth Vera

Élete legboldogabb időszakát éli a frissen szakított Tóth Vera

Három év után újra szingli.

A TV2 egy­kori sztárja három év után újra szingli, de volt ked­ve­sé­vel ugyan­úgy tart­ják a kap­cso­la­tot, ahogy eddig.

Rátalált a szerelem Nótár Maryre!

Rátalált a szerelem Nótár Maryre!

So­káig csak ke­reste a bol­dog­sá­got, mi­u­tán a férfiak csak a dívát lát­ták benne, most újra bol­dog. Egye­lőre vi­szont rej­te­geti ked­ve­sét a nyil­vá­nos­ság elől.

So­káig csak ke­reste a bol­dog­sá­got, mi­u­tán a férfiak csak a dívát lát­ták benne, most vi­szont újra bol­dog.

Depressziója után újra boldog Mádai Vivien

Depressziója után újra boldog Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja nyárra le­köl­tö­zött a Ba­la­tonra.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja nyárra le­köl­tö­zött a Ba­la­tonra, két­éves fia imádja a ma­gyar ten­gert.

Újra rátalált a boldogság a ValóVilág egykori finalistájára

Újra rátalált a boldogság a ValóVilág egykori finalistájára

Már jó ideje nem sza­bad a szíve.

A csi­nos dj után ren­ge­teg férfi ácsin­gó­zott, de már jó ideje nem sza­bad a szíve.

Így készíts szexnaptárt, és tökéletes lesz a gyönyör

Így készíts szexnaptárt, és tökéletes lesz a gyönyör

Dél­ben meg­be­szé­lés, ket­tő­kor ebéd, fél ki­lenc­kor szex! Miért ne?

Dél­ben meg­be­szé­lés, ket­tő­kor ebéd, fél ki­lenc­kor szex! Miért ne?

Kiderült az igazság Németh Kristóf esküvői képeiről!

Kiderült az igazság Németh Kristóf esküvői képeiről!

A szí­nész­ről és pár­já­ról a na­pok­ban két­ér­telmű fotók je­len­tek meg, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got.

A szí­nész­ről és pár­já­ról a na­pok­ban két­ér­telmű fotók je­len­tek meg, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got.

26 évvel fiatalabb férfit szeret Nastassja Kinski!

26 évvel fiatalabb férfit szeret Nastassja Kinski!

Végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Ko­rábbi vi­ha­ros kap­cso­la­tai után úgy tűnik, hogy végre rá­ta­lált a sze­re­lem a szí­nész­nőre. A kor­kü­lönb­ség sem áll­hat a bol­dog­sá­guk út­jába.

Elárulta gyermeke nemét Péter Szabó Szilvia!

Kiderült, kislányt vagy kisfiút vár Péter Szabó Szilvia!

Sosem volt ennyire bol­dog.

A Nagy Duett nyer­tese sok éven át tartó bol­dog­ta­lan­ság után végre őszin­tén tud mo­so­lyogni, pár­já­val rá­adá­sul egy csa­ládi ha­gyo­mányt is meg­tör­tek!

Élete fontos állomásához érkezett Szinetár Dóra

Élete fontos állomásához érkezett Szinetár Dóra

Óri­ási a bol­dog­ság a szí­nész­nő­nél. Ennek pedig a Fa­ce­book-ol­da­lán is han­got adott.

Óri­ási a bol­dog­ság a szí­nész­nő­nél. Ennek pedig a Fa­ce­book-ol­da­lán is han­got adott.

9 mondat, amit SOHA ne mondj egy férfinek!

9 mondat, amit SOHA ne mondj egy férfinek!

Ha azt hi­szed, a leg­jobb az őszin­te­ség egy kap­cso­lat­ban, akkor na­gyon té­vedsz! Van­nak dol­gok, ami­ket jobb, ha ti­tok­ban tar­tasz, és nem be­szélsz róla a sze­re­tett férfi­nek. Nézd csak!

Ha azt hi­szed, a leg­jobb az őszin­te­ség egy kap­cso­lat­ban, akkor na­gyon té­vedsz! Van­nak dol­gok, ami­ket jobb, ha ti­tok­ban tar­tasz.

Így csajozik Gianni

Így csajozik Gianni

Az olasz ét­te­rem-tu­laj­do­nos sze­rint a belső ér­té­kek a leg­fon­to­sab­bak, de a kül­sőt sem sza­bad el­ha­nya­golni.

Habár a mai férfiak egyre ke­ve­seb­bet fog­lal­koz­nak az ud­var­lás­sal, Gi­anni igyek­szik tar­tani a szo­ká­so­kat. Az olasz ét­te­rem-tu­laj­do­nos sze­rint a belső ér­té­kek a leg­fon­to­sab­bak, ugyanis hosszú távon csak ez ve­zet­het a bol­dog­ság­hoz.

Kiderült, milyen gyakran szeretkeznek a legboldogabb párok!

Kiderült, milyen gyakran szeretkeznek a legboldogabb párok!

Egy ta­nul­mány meg­lepő ered­ményre ju­tott. El­árul­ták, mi­lyen gya­ko­ri­ságú a szex a leg­bol­do­gab­bak­nál.

Ezt kell tenned, hogy szerencsés legyél a szerelemben!

Ezt kell tenned, hogy szerencsés legyél a szerelemben!

Nem érted, hogy egye­sek ho­gyan ta­lál­hat­ják meg a sze­rel­met olyan egy­sze­rűen, míg te foly­ton po­fára esel? Most el­mond­juk, mi a tit­kuk!

Nem érted, hogy egye­sek ho­gyan ta­lál­hat­ják meg a sze­rel­met olyan egy­sze­rűen, míg te foly­ton po­fára esel? Két mé­ter­rel a föld fe­lett jár­nak, és csep­pet sem esik ne­he­zükre a bol­dog­ság. Most el­mond­juk, mi a tit­kuk!

Most kiderül az igazság: Hetente ennyi szex kell a boldogsághoz!

Most kiderül az igazság: Hetente ennyi szex kell a boldogsághoz!

Nőt és férfit egy­aránt fog­lal­koz­tat ez a kér­dés.

Nőt és férfit egy­aránt fog­lal­koz­tat ez a kér­dés. Vajon mennyit kell sze­rel­mes­kedni ahhoz, hogy sta­bi­lan, na­gyobb ki­len­gé­sek nél­kül mű­köd­jön a kap­cso­lat? Mi a túl kevés? Van-e túl sok? Most végre fény derül az igaz­ságra! Fi­gyelj, most meg­tud­ha­tod

Megkérték Liptai Claudia kezét?

Megkérték Liptai Claudia kezét?

A ba­rá­tok sze­rint a mű­sor­ve­zető azért annyira fel­hőt­le­nül bol­dog mos­ta­ná­ban, mert sze­relme, Pa­taki Ádám el­je­gyezte őt.

A ba­rá­tok sze­rint a mű­sor­ve­zető azért annyira bol­dog mos­ta­ná­ban, mert sze­relme el­je­gyezte őt.

Feladja a luxust Galambos Lajos, szerényebben fog élni

Feladja a luxust Galambos Lajos, szerényebben fog élni

Rá­jött, hogy a csa­ládja teszi bol­doggá.

Laj­csi a 125 nap ra­bos­ko­dás alatt rá­döb­bent, hogy nem a fény­űzés, hanem ki­zá­ró­lag a csa­ládja teszi bol­doggá. Úgy ter­vezi, hogy fel­adja ed­digi élet­mód­ját.

10 dolog, amit taníts meg gyermekednek, hogy sikeres felnőtt legyen

10 dolog, amit taníts meg gyermekednek, hogy sikeres felnőtt legyen

A fel­nőtt­kori bol­do­gu­lás leg­fon­to­sabb pil­lére, hogy mit ta­ní­tunk meg gyer­me­ke­ink­nek.

Szakítása után máris új barátnőre lelt Nemcsák Károly

Szakítása után máris új barátnőre lelt Nemcsák Károly

Fe­le­sé­gé­vel már nem tud­ták a kap­cso­la­tu­kat hely­re­hozni, a pletyka sze­rint azon­ban a szí­nészre újra rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Ezt tanulhatod meg a legboldogabb országok lakóitól!

Ezt tanulhatod meg a legboldogabb országok lakóitól!

Ne pa­nasz­kodj, légy bol­dog!

A ma­gya­rokra sok­szor mond­ják, hogy sze­ret­nek pa­nasz­kodni. Ha ez rád is igaz, nézd meg, mit ta­nul­hatsz azok­tól az or­szá­gok­tól, ahol sok a bol­dog ember.

Ettől a kókuszhabos forró csokoládétól fergeteges lesz az éjszaka!

Ettől a kókuszhabos forró csokoládétól fergeteges lesz az éjszaka!

A cso­ko­ládé vágy­keltő ha­tása rég­óta is­mert. Ősi in­dián kul­tú­rák­ban forró ital­ként kí­nál­ták nász­éj­szaka előtt, hogy igazi af­ro­di­zi­á­kum­ként has­son.

A cso­ko­ládé vágy­keltő ha­tása rég­óta is­mert. Ősi in­dián kul­tú­rák­ban forró ital­ként kí­nál­ták nász­éj­szaka előtt, hogy igazi af­ro­di­zi­á­kum­ként has­son. Mu­tat­juk az ál­ta­lunk is­mert leg­szen­ve­dé­lye­sebb re­cep­tet!

Ezért nem fogja feleségül venni Rékasi Pikalit

Ezért nem fogja feleségül venni Rékasi Pikalit

Ré­kasi Ká­roly el­árulta, hogy már egy­ál­ta­lán nem há­zas­ság­párti, és nem ter­vezi, hogy oltár elé ve­zeti pár­ját.

Ré­kasi Ká­roly el­árulta, hogy már egy­ál­ta­lán nem há­zas­ság­párti, és nem ter­vezi, hogy oltár elé ve­zeti pár­ját.

5 apró változás, ami tökéletes boldogságot hoz az életedbe

5 apró változás, ami tökéletes boldogságot hoz az életedbe

Meg­mu­tat­juk az apró prak­ti­ká­kat.

Egy nagy vál­to­zás ter­mé­sze­te­sen fe­ne­kes­tül fel­for­gatja az éle­te­det. De mi tör­té­nik akkor, ha mindez nehéz, és meg kell küz­de­ned a bol­dog­sá­go­dért.

Íme, a nők 5 legnagyobb szextitka

Íme, a nők 5 legnagyobb szextitka

Azt hi­szed, bőven volt al­kal­mad ki­is­merni a női test és lélek rej­tel­meit?

Azt hi­szed, bőven volt al­kal­mad ki­is­merni a női test és lélek rej­tel­meit? En­gedd meg, hogy ké­tel­ked­jünk! A leg­sej­tel­me­sebb rész­le­tek­ről, intim tit­kok­ról a még­oly bő­vérű sze­rető sem be­szél!

Ezek lesznek a tavasz legmenőbb divatszínei

Ezek lesznek a tavasz legmenőbb divatszínei

Kí­ván­csi vagy, hogy mi­lyen ár­nya­la­tok fog­ják uralni az idei ta­va­szi di­vat­tren­det? A könnyed, vidám, lé­gies, kü­lön­le­ges ru­ha­da­ra­bok ra­gyo­góbbá fog­ják va­rá­zsolni szá­modra a ta­vaszt.

Kí­ván­csi vagy, hogy mi­lyen ár­nya­la­tok fog­ják uralni az idei ta­va­szi di­vat­tren­det? A könnyed, vidám, lé­gies, kü­lön­le­ges ru­ha­da­ra­bok ra­gyo­góbbá fog­ják va­rá­zsolni szá­modra a ta­vaszt.

5 dolog, amit soha ne mondj a pasidnak, ha jót akarsz!

5 dolog, amit soha ne mondj a pasidnak, ha jót akarsz!

Ezek­kel a mon­da­tok­kal mé­lyen a férfi lel­kébe mar­hatsz, és talán nem is tudsz róla.

Ezek­kel a mon­da­tok­kal mé­lyen a férfi lel­kébe mar­hatsz, és talán nem is tudsz róla.

Figyelj, így lesz tartós és boldog a házasságod!

Így lesz tartós és boldog a házasságod!

Bár a há­zas­sá­gok egyre na­gyobb szá­za­léka vég­ző­dik vá­lás­sal, te­hetsz róla, hogy ne ke­rülj bele a sta­tisz­ti­kába. Meg­mu­tat­juk, mit ta­ná­csol­nak a leg­fris­sebb fel­mé­ré­sek.

10 dolog, amit ha megteszel, már ma boldogabb ember leszel

10 dolog, amit ha megteszel, már ma boldogabb ember leszel

Te is bol­dog­ságra vágysz, aho­gyan mind­annyian? Ez a lista már ma segít, hogy könnyeb­ben elérd!

Így vallott szerelmet a világ legjobb férje

Így vallott szerelmet a világ legjobb férje

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten az a fotó, amit egy nő tett közzé a na­pok­ban. A képen egy lista lát­ható, amit férje írt ki a für­dő­szo­bá­juk tük­rére.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten az a fotó, amit egy nő tett közzé a na­pok­ban. A képen egy lista lát­ható, amit férje írt ki a für­dő­szo­bá­juk tük­rére. Pon­tokba szedte, hogy miért imádja fe­le­sé­gét! Ilyen egy igazi sze­re­lem!