CÍMKE: 'black friday'

Ezekkel csalták lépre a magyar vásárlókat

Ezekkel csalták lépre a magyar vásárlókat

Po­fát­la­nul ver­tek át több ezer em­bert a ke­res­ke­dők az el­múlt na­pok­ban.

FRISS HÍREK

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Elképesztő,
mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Nem­csak a plá­zák és a web­áru­há­zak kí­nál­ták ol­csób­ban por­té­ká­i­kat.

Nem­csak a plá­zák és a web­áru­há­zak kí­nál­ták ol­csób­ban por­té­ká­i­kat.

Világszerte őrültek háza volt a Black Friday miatt

Világszerte őrültek háza volt a Black Friday miatt

Hosszas sorok kí­gyóz­tak éjjel óta a bol­tok előtt nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem szerte a vi­lág­ban.

Hosszas sorok kí­gyóz­tak éjjel óta a bol­tok előtt nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem szerte a vi­lág­ban.

A MediaMarkt webshopja nem bírta ki a magyarok vásárlási kedvét

A MediaMarkt webshopja nem bírta ki a magyarok vásárlási kedvét

Az elekt­ro­ni­kai áru­ház né­hány órára kény­te­len szü­ne­tel­tetni az on­line vá­sár­lást.

Elképesztő, mit tesz ma 200 magyarral a budapesti rendőrség

Elképesztő, mit tesz ma 200 magyarral a budapesti rendőrség

Nem semmi, amit ki­ta­lál­tak Black Fri­dayre! Íme, a BRFK vi­de­ója, amit neked is lát­nod kell!

Nem semmi, amit ki­ta­lál­tak Black Fri­dayre! Íme, a BRFK vi­de­ója, amit neked is lát­nod kell!

Itt a Fekete Péntek! Vigyázz, könnyen átvághatnak

Itt a Fekete Péntek!
Vigyázz, könnyen átvághatnak

Ilyen­kor a csa­lá­sok száma is meg­nőtt.

A Fe­kete Pén­tek, vagyis a Black Fri­day már ná­lunk is el­ter­jedt. Ezzel együtt a csa­lá­sok száma is meg­nőtt. Né­hány ta­náccsal szol­gá­lunk, hogy te ne dőlj be!

Ezeket rendelik a magyarok külföldről

Ezeket rendelik a magyarok külföldről

Ha­tal­mas mér­ték­ben meg­ug­rott a ma­gya­rok on­line vá­sár­lási kedve.

Hol­nap itt a Black Fri­day, vagyis az ak­ciós Fe­kete Pén­tek, ám az el­múlt na­pok­ban már több hazai for­gal­mazó is meg­tar­totta a maga on­line ak­ciós nap­ját. Ki­de­rült mit vesz­nek a ma­gya­rok.

Black Friday az állatmenhelyeken is, ilyen az ő akciójuk

Black Friday az állatmenhelyeken is, ilyen az ő akciójuk

Arra ösz­tön­zik az ál­lat­ba­rá­to­kat, hogy fo­gad­ja­nak örökbe fe­kete ál­la­to­kat. Te el­gon­dol­kodsz ezen?

Arra ösz­tön­zik az ál­lat­ba­rá­to­kat, hogy fo­gad­ja­nak örökbe fe­kete ál­la­to­kat. Te el­gon­dol­kodsz ezen? Talán ér­de­mes, mert ezek az ál­la­tok is ugyan­olyan sze­re­tetre és tö­rő­désre vágy­nak, mint a más szí­nűek.

Vigyázat, így élnek vissza a Black Fridayjel a bankok!

Vigyázat, így élnek vissza a Black Fridayjel a bankok!

A ban­kok is rá­ug­rot­tak arra, hogy ki­tört a vá­sár­lási láz, kez­dőd­nek a nagy Black Fri­day-ak­ciók.

A ban­kok is rá­ug­rot­tak arra, hogy ki­tört a vá­sár­lási láz, kez­dőd­nek a Black Fri­day-ak­ciók az in­ter­ne­ten és az áru­há­zak­ban.

Túl gyanús az alza.hu fekete pénteki akciója, vizsgálatot indítottak

Túl gyanús az alza.hu fekete pénteki akciója, vizsgálatot indítottak

A Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal vizs­gálja az in­ter­ne­tes áru­ház ak­ci­ó­ját és 80 szá­za­lé­kos le­ára­zás va­ló­di­sá­gát.

A fegyverkereskedők arattak a Black Friday-en

A fegyverkereskedők arattak a Black Friday-en

200 ezer fegy­ver cse­rélt gaz­dát.

A ked­vez­mé­nyes vá­sár­lás ün­nepe egy nem várt te­rü­le­tet is meg­hó­dí­tott: pén­te­ken 200 ezer­nél is több fegy­ver lelt új gaz­dára az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Meg­lo­va­gol­ták a csa­lók a Black Fri­day-hisz­té­riát...

Fi­ze­tett Black Fri­day hir­de­té­sek árasz­tot­ták el a Fa­ce­boo­kot, me­lyek leg­alább négy, kü­lön­böző nevű, ám egy­forma ol­dal­hoz ve­zet­tek, ame­lyek a gyanú sze­rint szá­mos ada­tot lop­nak el a meg­ren­de­lők­től. A Ri­post jel­zé­sére a Fa­ce­book tö­rölte a hir­de­té­se­ket.

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

A mű­sor­ve­ze­tőt egy­ál­ta­lán nem tart­ják láz­ban az ak­ciók, azt is el­mondta, hogy miért nem.

A mű­sor­ve­ze­tőt egy­ál­ta­lán nem tart­ják láz­ban az ak­ciók, azt is el­mondta, hogy miért nem.

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Rettegnek a magyar vásárlók: Így készülnek a rablók a Black Friday-re

Rettegnek a magyar vásárlók: Így készülnek a rablók a Black Friday-re

Több üzlet is meg­tartja hét­vé­gén a szo­ká­sos éves le­ára­zást, ilyen­kor tö­me­gé­vel ro­ha­moz­zák meg az áru­há­za­kat a vá­sár­lók.

Black Friday-őrület: Új módszerrel támadnak a tolvajok!

Black Friday-őrület: Új módszerrel támadnak a tolvajok!

Ki­fogy­ha­tat­lan a tol­va­jok tár­háza!

Ki­fogy­ha­tat­lan a tol­va­jok tár­háza! A hét­végi ro­hamra is fel­ké­szül­tek, új mód­sze­rek­kel pró­bál­ják ki­fosz­tani a gya­nút­lan vá­sár­ló­kat!

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

Idén két al­ka­lom­mal!

A Black Fri­day vagy Fe­kete Pén­tek a tömeg, az őrü­let és az el­ké­pesztő ak­ciók piros betűs ün­nepe - idén két al­ka­lom­mal is meg­tart­ják!

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day, azaz a fe­kete pén­tek, a nagy le­ára­zá­sok napja.

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day. Sokan ren­ge­te­get spó­rol­nak, míg mások jog­gal mér­ge­sek.

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Vá­sár­lás, vagy tö­meg­ve­re­ke­dés?

Vá­sár­lás, vagy tö­meg­ve­re­ke­dés? Itt egy kis össze­ál­lí­tás a leg­jobb full-kon­takt ese­mé­nyek­ből.

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

Sok üzlet nem ké­szül fel eléggé.

A Black Fri­day ugyan jó kez­de­mé­nye­zés­nek tűnik, de még nem min­den ma­gyar­or­szági üzlet ké­szült fel rá. Hol az áru fogy ki hamar, hol ve­re­ked­nek...

Black Friday, az emberi sötétség napja - verekedések ország- és világszerte

Black Friday, az emberi sötétség napja - verekedések ország- és világszerte

A nap, ami­kor tö­me­gek vál­tak gon­dol­kodó em­ber­ből pri­mi­tív ösz­tön­lénnyé.

A nap, ami­kor tö­me­gek vál­tak gon­dol­kodó em­ber­ből pri­mi­tív ösz­tön­lénnyé.

Ütik-verik egymást a vásárlók az akciók miatt

Ütik-verik egymást a vásárlók az akciók miatt

A Black Fri­day az ame­ri­kai em­be­rek éle­té­ben egy igazi vérre menő harc az ak­ciós ter­mé­ke­kért.

Vigyázz, ha Black Friday-en vásárolsz! Átverhetnek a boltosok

Vigyázz, ha Black Friday-en vásárolsz! Átverhetnek a boltosok

Alig ta­lálni olyan bol­tot vagy web­s­ho­pot, ame­lyik ne csat­la­kozna a pén­teki Black Fri­day-hez.

Tévéért taposták egymást Kaposváron az emberek

Tévéért taposták egymást Kaposváron az emberek

Az em­be­rek annyira tü­le­ked­tek a té­vé­kért, hogy még rend­őri in­téz­ke­désre is szük­ség volt.

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

No­vem­ber 27-én több üzlet is gi­gan­ti­kus le­ára­zá­so­kat tart. Össze­gyűj­töt­tük, hol ér­de­mes vá­sá­rol­nod, így akár tíz­ez­re­ket is meg­ta­ka­rít­hatsz.