CÍMKE: 'black friday'

A fegyverkereskedők arattak a Black Friday-en

A fegyverkereskedők arattak a Black Friday-en

A ked­vez­mé­nyes vá­sár­lás ün­nepe egy nem várt te­rü­le­tet is meg­hó­dí­tott.

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

A mű­sor­ve­ze­tőt egy­ál­ta­lán nem tart­ják láz­ban az ak­ciók, azt is el­mondta, hogy miért nem.

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Rettegnek a magyar vásárlók: Így készülnek a rablók a Black Friday-re

Rettegnek a magyar vásárlók: Így készülnek a rablók a Black Friday-re

Nincs biz­ton­ság­ban, aki fi­gyel­met­len, ugyanis a rab­lók is fel­ké­szül­nek!

Nincs biz­ton­ság­ban, aki fi­gyel­met­len, ugyanis a rab­lók is fel­ké­szül­nek!

Black Friday-őrület: Új módszerrel támadnak a tolvajok!

Black Friday-őrület: Új módszerrel támadnak a tolvajok!

Ki­fogy­ha­tat­lan a tol­va­jok tár­háza!

Ki­fogy­ha­tat­lan a tol­va­jok tár­háza! A hét­végi ro­hamra is fel­ké­szül­tek, új mód­sze­rek­kel pró­bál­ják ki­fosz­tani a gya­nút­lan vá­sár­ló­kat!

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day, azaz a fe­kete pén­tek, a nagy le­ára­zá­sok napja.

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day. Sokan ren­ge­te­get spó­rol­nak, míg mások jog­gal mér­ge­sek.

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

Sok üzlet nem ké­szül fel eléggé.

A Black Fri­day ugyan jó kez­de­mé­nye­zés­nek tűnik, de még nem min­den ma­gyar­or­szági üzlet ké­szült fel rá. Hol az áru fogy ki hamar, hol ve­re­ked­nek...

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

Idén két al­ka­lom­mal!

A Black Fri­day vagy Fe­kete Pén­tek a tömeg, az őrü­let és az el­ké­pesztő ak­ciók piros betűs ün­nepe - idén két al­ka­lom­mal is meg­tart­ják!

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

El­dönt­he­tet­len kér­dés, hogy az úgy­ne­ve­zett fe­kete pén­tek akció vajon a ter­mé­kek­ről, vagy in­kább a bru­ta­li­tás­ról szól-e! Ők el tud­ták dön­teni...

El­dönt­he­tet­len kér­dés, hogy az úgy­ne­ve­zett fe­kete pén­tek akció vajon a ter­mé­kek­ről, vagy in­kább a bru­ta­li­tás­ról szól-e! Ők el tud­ták dön­teni...

Ütik-verik egymást a vásárlók az akciók miatt

Ütik-verik egymást a vásárlók az akciók miatt

A Black Fri­day az ame­ri­kai em­be­rek éle­té­ben egy igazi vérre menő harc az ak­ciós ter­mé­ke­kért.

Vigyázz, ha Black Friday-en vásárolsz! Átverhetnek a boltosok

Vigyázz, ha Black Friday-en vásárolsz! Átverhetnek a boltosok

Alig ta­lálni olyan bol­tot vagy web­s­ho­pot, ame­lyik ne csat­la­kozna a pén­teki Black Fri­day-hez.

Tévéért taposták egymást Kaposváron az emberek

Tévéért taposták egymást Kaposváron az emberek

Az em­be­rek annyira tü­le­ked­tek a té­vé­kért, hogy még rend­őri in­téz­ke­désre is szük­ség volt.

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

No­vem­ber 27-én több üzlet is gi­gan­ti­kus le­ára­zá­so­kat tart. Össze­gyűj­töt­tük, hol ér­de­mes vá­sá­rol­nod, így akár tíz­ez­re­ket is meg­ta­ka­rít­hatsz.