CÍMKE: 'bkv'

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben.

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben.

Ő rongált meg egy budapesti villamost, keresik a rendőrök - videó

Ő rongált meg egy budapesti villamost, keresik a rendőrök - videó

Egy is­me­ret­len férfi­ről ké­szült vi­deót tett közzé a rend­őr­ség.

Egy is­me­ret­len férfi­ről ké­szült vi­deót tett közzé a rend­őr­ség, aki Kő­bá­nyán meg­ron­gált egy vil­la­most.

Hármas karambolban törtek rommá egy BKV-buszt reggel - fotók

Hármas karambolban törtek rommá egy BKV-buszt reggel - fotók

Össze­üt­kö­zött egy sze­mély­autó és egy BKV-busz reg­gel a XVIII. ke­rü­let­ben. Egy par­koló ko­csit is meg­tör­tek.

Örömhírt közölt a BKV, ez sokakat érinthet

Örömhírt közölt a BKV, ez sokakat érinthet

Nőtt az uta­zási iga­zol­ványra jo­go­sul­tak köre és a bérek is emel­ked­tek a vál­la­lat­nál, meg­szü­le­tett ugyanis a bér­meg­ál­la­po­dás.

Nőtt az uta­zási iga­zol­ványra jo­go­sul­tak köre és a bérek is emel­ked­tek a vál­la­lat­nál, meg­szü­le­tett a bér­meg­ál­la­po­dás.

Új buszjáratokat hoz a metrófelújítás, ez vár a fővárosiakra

Új buszjáratokat hoz a metrófelújítás, ez vár a fővárosiakra

A pót­ló­bu­szok az Üllői útra köl­töz­nek.

A héten le­zá­rul a hár­mas metró északi ré­szé­nek fel­újí­tása, a mun­kát a déli sza­kasz­nál foly­tat­ják. A pót­ló­bu­szok át­köl­töz­nek a Váci útról az Üllői útra.

Rég nem történt ilyen a Várban, lezárják a Bécsi kaput

Rég nem történt ilyen a Várban, lezárják a Bécsi kaput

Egy hó­na­pig tart a zárás.

Egy hó­napra le­zár­ják a Bécsi kaput a Budai Vár­ne­gyed­ben. A kapun csak gya­lo­go­san vagy ke­rék­pár­ral lehet át­jutni, így vál­to­zik a Vár­bu­szok me­net­rendje.

Ilyen lett a hármas metró felújított szakasza, képeken mutatjuk

Ilyen lett a hármas metró felújított szakasza, képeken mutatjuk

Csak­nem más­fél évet kel­lett várni rá, de meg­érte!

Más­fél évet kel­lett várni rá, de meg­érte! Szé­pek let­tek a fel­újí­tott ál­lo­má­sok az Árpád híd és Új­pest Vá­ros­köz­pont kö­zött, egy­út­tal ké­nyel­me­sebb és biz­ton­sá­go­sabb is lett ez a sza­kasz. Az au­tó­sok is vissza­kap­ták a Váci úti busz­sá­vo­kat.

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Bu­da­pes­ten, a 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­i­ban egyre több kor­lát hi­ány­zik.

Bu­da­pes­ten, a 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­i­ban egyre több kor­lát hi­ány­zik. Nem biz­ton­sá­gos így a meg­álló.

Botrány a budapesti buszmegállóban: utasok előtt pofozkodtak a sofőrök

Botrány a budapesti buszmegállóban: utasok előtt pofozkodtak a sofőrök

Egy taxis és egy busz­so­főr ve­szett össze a par­ko­lá­son, majd meg is ütöt­ték egy­mást.

Elképesztő összeget, 9 millió forintot találtak a BKV járatain

Elképesztő összeget, 9 millió forintot találtak a BKV járatain

Sok fur­csa tár­gyat ta­lál­tak.

Ren­ge­teg pénzt és sok fur­csa ta­lált tár­gyat őriz­nek a BKV erre sza­ko­so­dott rész­le­gén.

Újra füstöl a hármas metró, elmondjuk miért

Újra füstöl a hármas metró, elmondjuk miért

Lát­vá­nyos sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a hár­mas metró első sza­ka­szá­nak fel­újí­tása, ami egy­ben na­gyon fon­tos is.

Lát­vá­nyos sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a fő­vá­rosi hár­mas metró első sza­ka­szá­nak fel­újí­tása. A több, mint egy éve tartó északi rész re­konst­ruk­ci­ója las­san a vé­gé­hez ér, ám előtte egy igen­csak szem­be­tűnő és fon­tos dol­got kell el­vé­gez­niük a szak­em­be­rek­nek oda­lent.

Újra az utcákon Budapest híres karácsonyi látványossága

Újra az utcákon Budapest híres karácsonyi látványossága, a Csillamos

Meg­tette az idei idény első kö­reit a Fény­vil­la­mos.

Kö­ze­leg a ka­rá­csony, így a híres bu­da­pesti lát­vá­nyos­ság is elő­bújt a vil­la­mos­re­míz­ből: meg­tette az idei téli idény első kö­reit a BKV egyik kü­lön­le­ges­sége, a Fény­vil­la­mos, vagy ahogy sokan hív­ják: a Csil­la­mos.

Sűrítik a temetői járatokat

Sűrítik a temetői járatokat

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok, és rend­kí­vüli já­ra­to­kat is indít a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont. Ugya­n­ak­kor a be­haj­tást és a par­ko­lást is kor­lá­toz­zák.

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok, és rend­kí­vüli já­ra­to­kat is indít a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont. Ugya­n­ak­kor a be­haj­tást és a par­ko­lást is kor­lá­toz­zák.

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az arra ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­látAzt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Bólyával rejtették el a lyukat a forgalmas végállomáson, felelős egyelőre nincs.

Bólyával rejtették el a lyukat a forgalmas végállomáson, felelős egyelőre nincs

Több hete, de akár hó­na­pok óta is egy láb­fej nagy­ságú lyuk tá­tong a 2-es és 24-es vil­la­mo­sok So­rok­sári úti vég­ál­lo­má­sán.

Erre figyelj vasárnap Budapesten, ha nem akarsz agyvérzést kapni

Erre figyelj vasárnap Budapesten, ha nem akarsz agyvérzést kapni

NATO futás miatt fenn­aka­dá­sok vár­ha­tóak több budai úton és ut­cá­ban. A le­zá­rá­sok busz- és vil­la­mos­já­ra­to­kat is érin­te­nek.

Hatalmas káosz a Dunában talált bomba miatt, itt nem lehet közlekedni

Hatalmas káosz a Dunában talált bomba miatt, itt nem lehet közlekedni

A rob­ba­nó­test miatt sok utcát le­zár­nak, a BKV já­ra­tai is más­hogy köz­le­ked­nek, de több épü­le­tet is ki kell ürí­teni.

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Első lá­tásra vic­ces az a fény­kép, amit a Met­ró­ért Egye­sü­let tett közzé.

Első lá­tásra vic­ces az a fény­kép, amit a Met­ró­ért Egye­sü­let tett közzé.

Így újul majd meg a Kisföldalatti

Így újul majd meg a Kisföldalatti

Már dol­goz­nak a kon­ti­nens első föld­alatti vas­út­já­nak fel­újí­tási ter­vein.

Már ja­vá­ban dol­goz­nak a kon­ti­nens első föld­alatti vas­út­já­nak fel­újí­tási és ki­vi­te­le­zési ter­vein. A Ri­post utá­na­járt, hogy fog majd a tel­je­sen fel­újí­tott Kis­föld­alatti.

Megdobtak kővel egy pesti buszon utazó kislányt

Megdobtak kővel egy pesti buszon utazó kislányt

A szem­tanú me­sélte el a Ri­post­nak.

A szem­tanú me­sélte el a Ri­post­nak, mi tör­tént szer­dán dél­előtt. Meg­döb­bentő: egy ár­tat­lan gyer­mek volt az ál­do­zat.

Elkeserítő állapotban a villamosok, az utasok már nézni sem bírják

Elkeserítő állapotban a villamosok, az utasok már nézni sem bírják

A vi­szony­lag új sze­rel­vé­nyek is ro­ha­dás­nak in­dul­tak, pedig CAF vil­la­mos alig né­hány éve jár Bu­da­pes­ten.

A vi­szony­lag új sze­rel­vé­nyek is ro­ha­dás­nak in­dul­tak, pedig CAF vil­la­mos alig né­hány éve jár Bu­da­pes­ten.

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Óri­ási a hiány a busz­so­fő­rök­ből, így a BKV min­den­kit, aki­nek van meg­fe­lelő jo­go­sít­vá­nya és egész­ség­ügyi­leg al­kal­mas, meg­pró­bál rá­be­szélni, hogy ve­zes­sen buszt.

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Szét­ver­ték a 2-es vil­la­mos egyik kap­cso­ló­szek­ré­nyét a Já­szai Mari téren. Sza­ba­don ma­radt a 600 vol­tos áram!

Halálos metrózás

Halálos metrózás

Hát­bor­zon­ga­tóan re­a­lista ta­lál­ga­tá­sok az el­várt vi­sel­ke­dés­mód­ról nyil­vá­nos­ság előtt, élet­ve­szély­ben, tö­meg­köz­le­ke­dés­ben. Mi van, ha a Te pil­la­na­tod jött el? Íme a ké­te­lyek .

Hát­bor­zon­ga­tóan re­a­lista ta­lál­ga­tá­sok az el­várt vi­sel­ke­dés­mód­ról nyil­vá­nos­ság előtt, élet­ve­szély­ben, tö­meg­köz­le­ke­dés­ben.

Életveszélyes, földeletlen kábelre bukkantak Budapesten - fotók

Életveszélyes, földeletlen kábelre bukkantak Budapesten - fotók

A vil­la­mos­sí­nek­nél ló­gott a fel­ső­ve­ze­té­ket föl­delő kábel.

A vil­la­mos­sí­nek­nél ló­gott a fel­ső­ve­ze­té­ket föl­delő kábel. De va­ló­ban le van föl­de­lelve?

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Újra el­men­tünk meg­nézni a gazt.

Újra el­men­tünk meg­nézni, mi tör­tént a bu­da­pesti Üllői úton, mi­u­tán meg­ír­tuk, ha­tal­mas gaz te­re­bé­lye­se­dik az 50-es vil­la­mos pá­lyá­ján.

Felfedeztünk egy balesetveszélyes villamosvonalat

Felfedeztünk egy balesetveszélyes villamosvonalat

Már tör­tént ta­valy ilyen bal­eset.

Már tör­tént ta­valy bal­eset a fő­vá­ros­ban ha­sonló okok­ból, mint amit most fe­dez­tünk fel a vil­la­mos­sí­nek kö­zött.

Lesz olyan aluljáró, amit teljesen lezárnak az M3-as felújításánál

Lesz olyan aluljáró, amit teljesen lezárnak az M3-as felújításánál

Nem egy­ér­telmű, hogy hol mit kell le­zárni. Van okuk félni az alul­já­rók bol­to­sa­i­nak.

Nem egy­ér­telmű, hogy hol és mit kell majd le­zárni a ko­moly mun­ká­la­tok ide­jére. Van okuk félni az alul­já­rók bol­to­sa­i­nak és azok­nak is, akik meg­szok­ták már, hogy rend­sze­re­sen náluk vá­sá­rol­nak.

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak. Itt meg­ta­lá­lod a tud­ni­va­ló­kat.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak. Itt meg­ta­lá­lod a tud­ni­va­ló­kat.

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

A szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

Így mentett életet a trolisofőr

Így mentett életet a trolisofőr

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett. Ez ment­hette meg az éle­tét.

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett. Ez ment­hette meg az éle­tét.

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett.

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett.

Az utcán ütött ki két BKV-s ellenőrt egy utas - videó!

Az utcán ütött ki két BKV-s ellenőrt egy utas - videó!

Egy utcai ka­mera vette fel...

Egy utcai ka­mera vette fel, ahogy egy dühös utas az utcán verte össze az el­len­őrö­ket.

Döntött a közgyűlés: így utazhatsz, amíg nem lesz metró!

Döntött a közgyűlés: így utazhatsz, amíg nem lesz M3-as metró!

Reg­ge­lek dugó nél­kül?

A met­ró­pót­lás ké­nyes kér­dés a fő­vá­ros­ban, mert az M3-ast hasz­nálja a leg­több ember... Reg­ge­lek dugó nél­kül?

Friss: házkutatást tartottak a BKV-nál a baleset miatt

Friss: házkutatást tartottak a BKV-nál a baleset miatt

A keddre vir­radó éjjel rend­őrök lep­ték el a 2-es metró jár­mű­te­le­pét. A Pil­langó utcai bal­eset miatt vizs­gá­lód­nak.

A keddre vir­radó éjjel rend­őrök lep­ték el a 2-es metró jár­mű­te­le­pét. A Pil­langó utcai bal­eset miatt vizs­gá­lód­nak.

Megijedt a szatír a törékeny pesti lánytól!

Megijedt a szatír a törékeny pesti lánytól!

A 20E busz vo­na­lán fel­tűnt egy sza­tír. A smin­kes Zsu­zsan­nát is meg­ta­lálta.

Egyre több nőt zak­lat­nak a pesti tö­meg­köz­le­ke­dés­ben, most a 20E busz vo­na­lán tűnt fel egy sza­tír. A smin­kes Zsu­zsan­nát is meg­ta­lálta.

Balesetet szenvedett Aleska!

Balesetet szenvedett a TV2 sztárja!

A csi­nos spor­to­lónő na­gyon kínos hely­zetbe ke­rült!

A csi­nos spor­to­lónő na­gyon kínos hely­zetbe ke­rült! Ren­ge­te­gen néz­ték végig a za­varba ejtő szi­tu­á­ciót! Ez bi­zony fáj­ha­tott!

A BKV buszról került az intenzívre a fiatal lány

A BKV buszról került az intenzívre a fiatal lány

Át kel­lett adnia a he­lyét a bu­szon, ez lett a veszte... Ro­ham­mentő vitte, azon­nal az in­ten­zív osz­tályra ke­rült a fi­a­tal lány.

Át kel­lett adnia a he­lyét a bu­szon, ez lett a veszte... Ro­ham­mentő vitte, azon­nal az in­ten­zív osz­tályra ke­rült a fi­a­tal lány.

Így lopják el a táskádat a buszokon, ha nem vigyázol!

Így lopják el a táskádat a buszokon, ha nem vigyázol!

Videó ke­rült fel a netre, ahol az lát­szik, hogy mi­lyen po­fát­la­nul foszt­ják meg a gya­nút­lan em­be­re­ket az ér­té­ke­ik­től...

Videó ke­rült fel a netre, ahol az lát­szik, hogy mi­lyen po­fát­la­nul foszt­ják ki a gya­nút­lan em­be­re­ket

Szabályszegő BKV-sofőrt buktatott le Várkonyi Andrea

Szabályszegő BKV-sofőrt buktatott le Várkonyi Andrea

Nem hitt a sze­mé­nek a hír­adós.

Nem hitt a sze­mé­nek a hír­adós mű­sor­ve­zető. Ezért gyor­san csi­nált egy képet, fel­há­bo­ro­dá­sát pedig a Fa­ce­book-ol­da­lán sem bírta lep­lezni.

16 ezer forint egy szendvicsért? Ennyit fizetsz, ha villamoson eszed

16 ezer forint egy szendvicsért? Ennyit fizetsz, ha villamoson eszed

Gon­dold meg jól, hol, mibe ha­rapsz bele, mert a sas­szemű el­lenőr le­csap rád, és máris bün­tet.

Ingyen wifi, légkondi! A jövő elkezdődött, már jár a felújított HÉV

Ingyen wifi, légkondi! A jövő elkezdődött, már jár a felújított HÉV

Amit lát­tunk, az nem rossz. Kér­dés, lesz-e foly­ta­tás?

Még csak egy ösz­vér­sze­rel­vényt ér­tünk tet­ten a szent­end­rei vo­na­lon, de amit lát­tunk, az nem rossz. Kér­dés, lesz-e foly­ta­tás?

Fonódó villamos: káoszt hoz, vagy megújulást?

Fonódó villamos: káoszt hoz, vagy megújulást?

Ja­nuár 16-tól so­kak­nak egy­sze­rűbb lesz a köz­le­ke­dés Budán, de nem min­den­ki­nek.

Ja­nuár 16-tól so­kak­nak egy­sze­rűbb lesz a köz­le­ke­dés Budán, de nem min­den­ki­nek. Ők szidni fog­ják majd a BKV-t.

Decembertől bevezeti az e-jegyet a BKK, az első bérlet ingyenes a budapestieknek

Decembertől bevezeti az e-jegyet a BKK, az első bérlet ingyenes a budapestieknek

Ezzel egy­sze­rűbb lesz utaz­nunk, nem kell fe­les­le­ge­sen sor­ban áll­nunk a pénz­tá­rak­nál.

Boldog új évet kíván a BKV, és utcára tesz száz dolgozót!

Boldog új évet kíván a BKV, és utcára tesz száz dolgozót!

Cso­por­tos lét­szám­le­épí­tés!

Most, ka­rá­csony előtt egy hó­nap­pal tudja meg 111 BKV-s dol­gozó, hogy ja­nu­ár­tól nem lesz ál­lása! A ve­zér­igaz­gató cso­por­tos lét­szám­le­épí­tést je­len­tett be.

Érvénytelen, ősrégi BKV-jeggyel slisszant át az ellenőrökön

Érvénytelen, ősrégi BKV-jeggyel slisszant át az ellenőrökön

Egy 60 Ft-os vo­nal­je­gyet ta­lált egy kecs­ke­méti lány, aki a Fa­ce­boo­kon kért ta­ná­csot a hasz­ná­la­tá­ról.

Egy 60 Ft-os vo­nal­je­gyet ta­lált egy kecs­ke­méti lány, aki a Fa­ce­boo­kon kért ta­ná­csot a hasz­ná­la­tá­ról. Az egyik hoz­zá­szó­ló­nak már si­ke­rült ilyen jeggyel utaz­nia a met­rón.

Brutális áremelés várható! Bekeményít a BKV!

Brutális áremelés várható! Bekeményít a BKV!

Az Index.hu nyil­vá­nos­ságra hozta Tar­lós Ist­ván Orbán Vik­tor­nak írt le­ve­lét. A vá­ros­háza eddig tit­kolta a tar­tal­mát...

Az Index.hu nyil­vá­nos­ságra hozta Tar­lós Ist­ván Orbán Vik­tor­nak írt le­ve­lét. A vá­ros­háza eddig tit­kolta a tar­tal­mát, de az adat­vé­delmi ha­tó­ság sze­rint köz­ér­dek, ezért nyil­vá­nos. A le­vél­ből ki­de­rül, hogy drasz­ti­kus lé­pé­sek jö­het­nek, ha a kor­mány nem segít be a BKV-nak!

A buszvezető mentette meg utasai életét

A buszvezető mentette meg utasai életét

Hő­si­es­sé­gé­nek és gyor­sa­sá­gá­nak kö­szön­hető, hogy túl­él­ték a po­koli uta­zást. A kör­nyé­ken tor­ló­dás és dugó lesz.

Hő­si­es­sé­gé­nek és gyor­sa­sá­gá­nak kö­szön­hető, hogy túl­él­ték a po­koli uta­zást.

Perelned kell a BKV-t a pénzedért, ha baleset ér a villamoson vagy a metrón!

Perelned kell a BKV-t a pénzedért, ha baleset ér!

Évek­kel ez­előtt fel­mondta az utas­biz­to­sí­tást a BKV. Ha baj tör­té­nik, egyen­ként egyez­nek meg az uta­sok­kal, ami ál­ta­lá­ban pert je­lent.

Így változik holnap délelőtt a tömegközlekedés Budapesten

Így változik holnap délelőtt a tömegközlekedés Budapesten

Az aradi vér­ta­núk tisz­te­le­tére tar­tandó meg­em­lé­ke­zés miatt több BKV-járat út­vo­nala és utas­for­galma is vál­to­zik.

Ezért jár csigatempóban az 1-es villamos

Ezért jár csigatempóban az 1-es villamos

A te éle­te­det is meg­ke­se­ríti, hogy hi­he­tet­le­nül las­san ván­szo­rog át az 1-es vil­la­mos a Ka­csóh Pong­rác út és a Vá­gány utca kö­zötti fe­lül­já­rón?

A te éle­te­det is meg­ke­se­ríti, hogy hi­he­tet­le­nül las­san ván­szo­rog át az 1-es vil­la­mos a Ka­csóh Pong­rác út és a Vá­gány utca kö­zötti fe­lül­já­rón? Most meg­tud­ha­tod, miért.

Ha 15 percig nem jön a rendőr, megúszod a bliccelést a BKV-n

Ha 15 percig nem jön a rendőr, megúszod a bliccelést a BKV-n

Jöj­je­nek a leg­fon­to­sabb újí­tá­sok.

Ezen­túl nem rá­góz­hat, nem ülhet le a BKV el­lenőr. Min­dig kö­te­les lesz hor­da­nia a kar­sza­lag­ját, és,soha nem foly­tat­hat "intim tar­talmú érint­ke­zést".

Nemcsak a migránsok, már az őket szállító buszsofőrök is lázadnak

Nemcsak a migránsok, már az őket szállító buszsofőrök is lázadnak

Nemcsak a migránsok, már az őket szállító buszsofőrök is lázadnak

Ki­fo­gá­sol­ják a több mint tíz órás szü­net nél­küli ve­ze­té­se­ket.

Ki­fo­gá­sol­ják a több mint tíz órás szü­net nél­küli ve­ze­té­se­ket, sőt azt sem értik, ho­gyan fi­ze­tik majd ki őket. Elő­for­dul, hogy egy BKV sofőr tíz órát is dol­go­zik meg­ál­lás nél­kül.

Megbénult a tömegközlekedés Budapesten - ezeket a járatokat ne keresd!

Megbénult a tömegközlekedés Budapesten - ezeket a járatokat ne keresd!

A met­rót,, a vil­la­mo­sok és a tro­lik egy ré­szét is érinti a káosz. Íme az ak­tu­á­lis lista, hogy mi tör­té­nik éppen a já­ra­tok­kal

Kínos baleset a BKV-nál - Több milliós a kár!

Kínos baleset a BKV-nál - Több milliós a kár!

Még for­ga­lomba se áll­tak az új tro­lik a fő­vá­ros­ban, de az egyet­len min­ta­pél­dányt máris össze­törte egy be­mu­ta­tón a BKV egyik so­főrje.

Még for­ga­lomba se áll­tak az új tro­lik a fő­vá­ros­ban, de az egyet­len min­ta­pél­dányt máris össze­törte egy be­mu­ta­tón a BKV egyik so­főrje.

Utcazenészek már a BKV-n is! Mennyit keresnek?

Utcazenészek már a BKV-n is! Mennyit keresnek?

Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban be­vett szo­kás, hogy az ut­ca­ze­né­szek a tö­meg­köz­le­ke­dés já­ra­tain is te­vé­keny­ked­nek. Már Bu­da­pes­ten is bol­do­gít­ják az uta­zó­kö­zön­sé­get!