CÍMKE: 'bkv'

Ezt nézd: így még biztosan nem láttad a budapesti metrómegállókat

Ezt nézd: így még biztosan nem láttad a budapesti metrómegállókat

Meg­mu­tat­ták, ho­gyan néz­nek ki a 3-as metró fel­újí­tás alatt álló ál­lo­má­sai.

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben.

Hármas karambolban törtek rommá egy BKV-buszt reggel - fotók

Hármas karambolban törtek rommá egy BKV-buszt reggel - fotók

Össze­üt­kö­zött egy sze­mély­autó és egy BKV-busz reg­gel a XVIII. ke­rü­let­ben.

Össze­üt­kö­zött egy sze­mély­autó és egy BKV-busz reg­gel a XVIII. ke­rü­let­ben, de egy par­koló kocsi is tört.

Örömhírt közölt a BKV, ez sokakat érinthet

Örömhírt közölt a BKV, ez sokakat érinthet

Nőtt az uta­zási iga­zol­ványra jo­go­sul­tak köre és a bérek is emel­ked­tek a vál­la­lat­nál, meg­szü­le­tett ugyanis a bér­meg­ál­la­po­dás.

Nőtt az uta­zási iga­zol­ványra jo­go­sul­tak köre és a bérek is emel­ked­tek a vál­la­lat­nál, meg­szü­le­tett a bér­meg­ál­la­po­dás.

Ilyen lett a hármas metró felújított szakasza, képeken mutatjuk

Ilyen lett a hármas metró felújított szakasza, képeken mutatjuk

Más­fél évet kel­lett várni rá, de meg­érte! Szé­pek let­tek a fel­újí­tott ál­lo­má­sok az Árpád híd és Új­pest Vá­ros­köz­pont kö­zött.

Új buszjáratokat hoz a metrófelújítás, ez vár a fővárosiakra

Új buszjáratokat hoz a metrófelújítás, ez vár a fővárosiakra

A héten le­zá­rul a hár­mas metró északi ré­szé­nek fel­újí­tása, a mun­kát a déli sza­kasz­nál foly­tat­ják.

A héten le­zá­rul a hár­mas metró északi ré­szé­nek fel­újí­tása, a mun­kát a déli sza­kasz­nál foly­tat­ják. Az Üllői utat el­le­pik a pót­ló­bu­szok.

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Bu­da­pes­ten, a 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­i­ban egyre több kor­lát hi­ány­zik, élet­ve­szé­lyes a meg­ál­lók­ban állni.

Újra füstöl a hármas metró, elmondjuk miért

Újra füstöl a hármas metró, elmondjuk miért

Több, mint egy éve tart a fel­újí­tás.

Lát­vá­nyos sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a hár­mas metró első sza­ka­szá­nak fel­újí­tása. A több, mint egy éve tartó északi rész re­konst­ruk­ci­ója las­san a vé­gé­hez ér.

Rég nem történt ilyen a Várban, lezárják a Bécsi kaput

Rég nem történt ilyen a Várban, lezárják a Bécsi kaput

Csak­nem egy hó­napra le­zár­ják a Bécsi kaput a Budai Vár­ne­gyed­ben. A kapun csak gya­lo­go­san vagy ke­rék­pár­ral lehet át­jutni.

Csak­nem egy hó­napra le­zár­ják a Bécsi kaput a Budai Vár­ne­gyed­ben. A kapun csak gya­lo­go­san vagy ke­rék­pár­ral lehet át­jutni, így a 16-os, 16A és 116-os busz, va­la­mint a 916-os éj­sza­kai busz köz­le­ke­dé­sé­ben is vál­to­zás vár­ható a több hetes le­zá­rás ide­jére.

Botrány a budapesti buszmegállóban: utasok előtt pofozkodtak a sofőrök

Botrány a budapesti buszmegállóban: utasok előtt pofozkodtak a sofőrök

Egy taxis és egy busz­so­főr ve­szett össze a par­ko­lá­son.

Egy taxis és egy busz­so­főr ve­szett össze a par­ko­lá­son, majd meg is ütöt­ték egy­mást.

Újra az utcákon Budapest híres karácsonyi látványossága

Újra az utcákon Budapest híres karácsonyi látványossága

Meg­tette az idei téli idény első kö­reit a BKV egyik kü­lön­le­ges­sége, a Fény­vil­la­mos, vagy ahogy sokan hív­ják: a Csil­la­mos.

Sűrítik a temetői járatokat

Sűrítik a temetői járatokat

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok.

Szom­bat­tól sű­rű­ben jár­nak a te­mető felé köz­le­kedő já­ra­tok, és rend­kí­vüli já­ra­to­kat is indít a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont. Ugya­n­ak­kora be­haj­tást és a par­ko­lást is kor­lá­toz­zák.

Elképesztő összeget, 9 millió forintot találtak a BKV járatain

Elképesztő összeget, 9 millió forintot találtak a BKV járatain

Ren­ge­teg pénzt és sok fur­csa ta­lált tár­gyat őriz­nek a BKV erre sza­ko­so­dott rész­le­gén.

Ren­ge­teg a be­csü­le­tes ember: na­gyon sok pénz­tár­cát adtak le meg­ta­lá­lóik a BKV-nál ta­valy. Eddig 400 ezer fo­rint volt a leg­na­gyobb ta­lált összeg egy­ben. Ren­ge­teg pénzt és sok fur­csa ta­lált tár­gyat őriz­nek a BKV erre sza­ko­so­dott rész­le­gén.

Változik a közlekedés az Új köztemetőnél

Változik a
közlekedés az Új köztemetőnél

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor.

Min­den­szen­tek­kor újít­ják fel az Új köz­te­mető felé ve­zető vil­la­mo­sok vo­na­lát. Azt ígé­rik, a te­me­tőt érintő busz­já­ra­tok vi­szont sű­rűb­ben köz­le­ked­nek Min­den­szen­tek­kor, így nem fog­nak rosszul járni a köz­le­ke­dők.

Bólyával rejtették el a lyukat a forgalmas végállomáson, felelős egyelőre nincs

Bólyával rejtették el a lyukat a forgalmas végállomáson, felelős egyelőre nincs

Láb­fej nagy­ságú lyuk tá­tong a 2-es és 24-es vil­la­mo­sok vég­ál­lo­má­sán.

Láb­fej nagy­ságú lyuk tá­tong a 2-es és 24-es vil­la­mo­sok vég­ál­lo­má­sán.

Erre figyelj vasárnap Budapesten, ha nem akarsz agyvérzést kapni

Erre figyelj vasárnap Budapesten, ha nem akarsz agyvérzést kapni

NATO futás miatt fenn­aka­dá­sok vár­ha­tóak több budai úton és ut­cá­ban. A le­zá­rá­sok busz- és vil­la­mos­já­ra­to­kat is érin­te­nek.

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Első lá­tásra vic­ces az a fény­kép, amit a Met­ró­ért Egye­sü­let tett közzé: a metró ülés­hu­za­tán ját­szot­tak amő­bát.

Így újul majd meg a Kisföldalatti

Így újul majd meg a Kisföldalatti

Már dol­goz­nak a kon­ti­nens első föld­alatti vas­út­já­nak fel­újí­tási ter­vein.

Már ja­vá­ban dol­goz­nak a kon­ti­nens első föld­alatti vas­út­já­nak fel­újí­tási és ki­vi­te­le­zési ter­vein. A Ri­post utá­na­járt, hogy fog majd a tel­je­sen fel­újí­tott Kis­föld­alatti.

Elkeserítő állapotban a villamosok, az utasok már nézni sem bírják

Elkeserítő állapotban a villamosok, az utasok már nézni sem bírják

A vi­szony­lag új sze­rel­vé­nyek is ro­ha­dás­nak in­dul­tak, pedig CAF vil­la­mos alig né­hány éve jár Bu­da­pes­ten.

Megdobtak kővel egy pesti buszon utazó kislányt

Repült a nehéz kő

A szem­tanú me­sélte el a Ri­post­nak, mi tör­tént szer­dán dél­előtt. Meg­döb­bentő: egy gyer­mek az ál­do­zat.

Azt is tud­juk, hogy hol állt meg s kit ho­gyan ta­lált el. Egy ár­tat­lan kis­lány volt az ál­do­zat.Az eset után rend­őrt és men­tőt is hív­tak.

Hatalmas káosz a Dunában talált bomba miatt, itt nem lehet közlekedni

Hatalmas káosz a Dunában talált bomba miatt, itt nem lehet közlekedni

A rob­ba­nó­test miatt sok utcát le­zár­nak, a BKV já­ra­tai is más­hogy köz­le­ked­nek, de több épü­le­tet is ki kell ürí­teni.

Saját zsebre spórolnak a légkondival a buszsofőrök

Saját zsebre spórolnak a légkondival a buszsofőrök

El­vi­sel­he­tet­len hőség a BKK já­ra­tain.

El­vi­sel­he­tet­le­nül fül­ledt hőség van a BKK já­ra­tain. Utá­na­jár­tunk, miért nem üze­mel­te­tik ott sem a klí­mát, ahol van!

Halálos metrózás

Halálos metrózás

Hát­bor­zon­ga­tóan re­a­lista ta­lál­ga­tá­sok az el­várt vi­sel­ke­dés­mód­ról nyil­vá­nos­ság előtt, élet­ve­szély­ben, tö­meg­köz­le­ke­dés­ben. Íme a ké­te­lyek a ha­lál­kö­zeli vi­sel­ke­dés­mód­dal kap­cso­lat­ban.

Hát­bor­zon­ga­tóan re­a­lista ta­lál­ga­tá­sok az el­várt vi­sel­ke­dés­mód­ról nyil­vá­nos­ság előtt, élet­ve­szély­ben, tö­meg­köz­le­ke­dés­ben.

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Nem hiszed el, kiket ültet volán mögé a BKV

Óri­ási a hiány a busz­so­fő­rök­ből, így a BKV so­ka­kat meg­pró­bál rá­be­szélni, hogy dol­goz­za­nak náluk.

Óri­ási a hiány a busz­so­fő­rök­ből, így a BKV két­ség­be­esé­sé­ben so­ka­kat meg­pró­bál rá­be­szélni, hogy dol­goz­za­nak náluk.

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Szét­ver­ték a 2-es vil­la­mos egyik kap­cso­ló­szek­ré­nyét a Já­szai Mari téren.

Szét­ver­ték a 2-es vil­la­mos egyik kap­cso­ló­szek­ré­nyét a Já­szai Mari téren a fő­vá­ros­ban. Sza­ba­don ma­radt a 600 vol­tos áram, köz­vet­le­nül a já­ró­ke­lők mel­lett!

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Ez történt cikkünk után a budapesti villamosnál

Újra el­men­tünk meg­nézni, mi tör­tént, mi­u­tán meg­ír­tuk, ha­tal­mas gaz te­re­bé­lye­se­dik az 50-es vil­la­mos pá­lyá­ján.

Újra el­men­tünk meg­nézni, mi tör­tént, mi­u­tán meg­ír­tuk, ha­tal­mas gaz te­re­bé­lye­se­dik az 50-es vil­la­mos pá­lyá­ján.

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak.

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

Felfedeztünk egy balesetveszélyes villamosvonalat

Felfedeztünk egy balesetveszélyes villamosvonalat

Már tör­tént ta­valy bal­eset a fő­vá­ros­ban ha­sonló okok­ból, mint amit most fe­dez­tünk fel a vil­la­mos­sí­nek kö­zött.

Már tör­tént ta­valy bal­eset a fő­vá­ros­ban ha­sonló okok­ból, mint amit most fe­dez­tünk fel a vil­la­mos­sí­nek kö­zött.

Így mentett életet a trolisofőr

Így mentett életet a trolisofőr

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett a tro­li­busz ve­ze­tője. Amíg a men­tők ki nem értek, addig vé­gezte az új­ra­élesz­tést. Ez ment­hette meg a férfi éle­tét.

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett a tro­li­busz ve­ze­tője. Amíg a men­tők ki nem értek, addig vé­gezte az új­ra­élesz­tést. Ez ment­hette meg a férfi éle­tét.

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett. Egy ideje már tud­tak a prob­lé­má­ról, de a BKV sze­rint csak egyedi ese­tek vol­tak.

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett. Egy ideje már tud­tak a prob­lé­má­ról.

Az utcán ütött ki két BKV-s ellenőrt egy utas - videó!

Az utcán ütött ki két BKV-s ellenőrt egy utas - videó!

Egy utcai ka­mera vette fel...

Egy utcai ka­mera vette fel, ahogy egy dühös utas az utcán verte össze az el­len­őrö­ket.

Friss: házkutatást tartottak a BKV-nál a baleset miatt

Friss: házkutatást tartottak a BKV-nál a baleset miatt

A keddre vir­radó éjjel.

A keddre vir­radó éjjel rend­őrök lep­ték el a 2-es metró jár­mű­te­le­pét.

Megijedt a szatír a törékeny pesti lánytól!

Megijedt a szatír a törékeny pesti lánytól!

A 20E busz vo­na­lán fel­tűnt egy sza­tír. A smin­kes Zsu­zsan­nát is meg­ta­lálta.

Egyre több nőt zak­lat­nak a pesti tö­meg­köz­le­ke­dés­ben, most a 20E busz vo­na­lán tűnt fel egy sza­tír. A smin­kes Zsu­zsan­nát is meg­ta­lálta.

Így lopják el a táskádat a buszokon, ha nem vigyázol!

Így lopják el a táskádat a buszokon, ha nem vigyázol!

Videó ké­szült a po­fát­lan­ság­ról...

Videó ke­rült fel a netre, ahol az lát­szik, hogy mi­lyen ol­tári po­fát­lan foszt­ják meg a gya­nút­lan em­be­re­ket az ér­té­ke­ik­től... Nézd csak, mire vi­gyázz!

Balesetet szenvedett a TV2 sztárja!

Balesetet szenvedett a TV2 sztárja!

A csi­nos spor­to­lónő na­gyon kínos hely­zetbe ke­rült! Ren­ge­te­gen néz­ték végig a za­varba ejtő szi­tu­á­ciót! Ez bi­zony fáj­ha­tott!

A csi­nos spor­to­lónő na­gyon kínos hely­zetbe ke­rült! Ren­ge­te­gen néz­ték végig a za­varba ejtő szi­tu­á­ciót! Ez bi­zony fáj­ha­tott!

Döntött a közgyűlés: így utazhatsz, amíg nem lesz metró!

Döntött a közgyűlés: így utazhatsz, amíg nem lesz M3-as metró!

Reg­ge­lek dugó nél­kül?

A met­ró­pót­lás ké­nyes kér­dés a fő­vá­ros­ban, mert az M3-ast hasz­nálja a leg­több ember... Reg­ge­lek dugó nél­kül?

A BKV buszról került az intenzívre a fiatal lány

A BKV buszról került az intenzívre a fiatal lány

Át kel­lett adnia a he­lyét a bu­szon...

Az in­ten­zívre ke­rült egy fi­a­tal lány, aki össze­esett egy bu­da­pesti bu­szon, mint ki­de­rült, ko­moly baja van.

Ingyen wifi, légkondi! A jövő elkezdődött, már jár a felújított HÉV

Ingyen wifi, légkondi! A jövő elkezdődött, már jár a felújított HÉV

Még csak egy ösz­vér­sze­rel­vényt ér­tünk tet­ten a szent­end­rei vo­na­lon. Kér­dés, lesz-e foly­ta­tás?

Még csak egy ösz­vér­sze­rel­vényt ér­tünk tet­ten a szent­end­rei vo­na­lon. Kér­dés, lesz-e foly­ta­tás?

Szabályszegő BKV-sofőrt buktatott le Várkonyi Andrea

Szabályszegő BKV-sofőrt buktatott le Várkonyi Andrea

Gyor­san csi­nált egy képet, fel­há­bo­ro­dá­sát pedig a Fa­ce­book-ol­da­lán sem bírta lep­lezni.

Gyor­san csi­nált egy képet, fel­há­bo­ro­dá­sát pedig a Fa­ce­book-ol­da­lán sem bírta lep­lezni.

Fonódó villamos: káoszt hoz, vagy megújulást szombattól?

Fonódó villamos: káoszt hoz, vagy megújulást szombattól?

Ja­nuár 16-tól so­kak­nak egy­sze­rűbb lesz a köz­le­ke­dés Budán, de nem min­den­ki­nek.

Érvénytelen, ősrégi BKV-jeggyel slisszant át az ellenőrökön

Érvénytelen, ősrégi BKV-jeggyel slisszant át az ellenőrökön

60 Ft-os vo­nal­jeggyel uta­zott a lány.

Egy 60 Ft-os vo­nal­je­gyet ta­lált egy kecs­ke­méti lány, aki a Fa­ce­boo­kon kért ta­ná­csot a hasz­ná­la­tá­ról. Az egyik hoz­zá­szó­ló­nak si­ke­rült ilyen jeggyel utaz­nia.

16 ezer forint egy szendvicsért? Ennyit fizetsz, ha villamoson eszed

16 ezer forint egy szendvicsért? Ennyit fizetsz, ha villamoson eszed

Gon­dold meg jól, hol ha­rapsz bele, mert a sas­szemű el­lenőr le­csap rád.

Me­leg­szend­vics, fagy­lalt­töl­csér, tíz­óra­ira szánt pa­ri­ze­res zsemle miatt is ka­pott már bün­te­tést utas BKV já­ra­ton. Gon­dold meg jól, hol, mibe ha­rapsz bele, mert a sas­szemű el­lenőr le­csap rád, és máris bün­tet. A ta­rifa a tett­he­lyen 8000 fo­rint­ról indul.

Decembertől bevezeti az e-jegyet a BKK

Decembertől bevezeti az e-jegyet a BKK

De­cem­ber­ben el­kezdi az e-jegy be­ve­ze­té­sét Bu­da­pes­ten a BKK. A fej­lesz­tés­sel nem­csak utol­ér­jük Eu­ró­pát, de lé­pés­előnybe ke­rü­lünk azok­kal szem­ben, akik mö­gött eddig kul­log­tunk.

De­cem­ber­ben el­kezdi az e-jegy fo­ko­za­tos be­ve­ze­té­sét Bu­da­pes­ten a BKK. A fej­lesz­tés­sel nem­csak utol­ér­jük Eu­ró­pát, de lé­pés­előnybe is ke­rü­lünk.

Brutális áremelés várható! Bekeményít a BKV!

Brutális áremelés várható! Bekeményít a BKV!

A vá­ros­háza eddig tit­kolta...

Az Index.hu nyil­vá­nos­ságra hozta Tar­lós Ist­ván Orbán Vik­tor­nak írt le­ve­lét. A vá­ros­háza eddig tit­kolta a tar­tal­mát...

A buszvezető mentette meg utasai életét

A buszvezető mentette meg utasai életét

Hő­sies és gyors volt.

Hő­si­es­sé­gé­nek és gyor­sa­sá­gá­nak kö­szön­hető, hogy túl­él­ték a po­koli uta­zást.

Boldog új évet kíván a BKV, és utcára tesz száz dolgozót!

Boldog új évet kíván a BKV, és utcára tesz száz dolgozót!

Most, ka­rá­csony előtt egy hó­nap­pal tudja meg 111 BKV-s dol­gozó, hogy ja­nu­ár­tól nem lesz ál­lása! Cso­por­tos lét­szám­le­épí­tést je­len­tet­tek be.

Most, ka­rá­csony előtt egy hó­nap­pal tudja meg 111 BKV-s dol­gozó, hogy ja­nu­ár­tól nem lesz ál­lása! A ve­zér­igaz­gató cso­por­tos lét­szám­le­épí­tést je­len­tett be.

Perelned kell a BKV-t a pénzedért, ha baleset ér!

Perelned kell a BKV-t a pénzedért, ha baleset ér!

Évek­kel ez­előtt fel­mondta az utas­biz­to­sí­tást a BKV. Ha baj tör­té­nik, egyen­ként egyez­nek meg az uta­sok­kal, ami ál­ta­lá­ban pert je­lent.

Évek­kel ez­előtt fel­mondta az utas­biz­to­sí­tást a BKV. Ha baj tör­té­nik, egyen­ként egyez­nek meg az uta­sok­kal, ami ál­ta­lá­ban pert je­lent.

Így változik holnap délelőtt a tömegközlekedés Budapesten

Így változik holnap délelőtt a tömegközlekedés Budapesten

Ál­lami meg­em­lé­ke­zés miatt vál­to­zik a me­net­rend.

Az aradi vér­ta­núk tisz­te­le­tére tar­tandó meg­em­lé­ke­zés miatt több járat út­vo­nala és for­galma is vál­to­zik.

Ezért jár csigatempóban az 1-es villamos

Ezért jár csigatempóban az 1-es villamos

Most meg­tud­ha­tod, miért.

A te éle­te­det is meg­ke­se­ríti, hogy hi­he­tet­le­nül las­san ván­szo­rog át az 1-es vil­la­mos a Ka­csóh Pong­rác út és a Vá­gány utca kö­zötti fe­lül­já­rón? Most meg­tud­ha­tod, miért.

Elegük lett a migránsokat szállító buszsofőröknek

Elegük lett a migránsokat szállító buszsofőröknek

Elegük lett a migránsokat szállító buszsofőröknek

Elő­for­dul, hogy tíz órát ve­zet­nek.

Ki­fo­gá­sol­ják a több mint tíz órás szü­net nél­küli ve­ze­té­se­ket, sőt azt sem értik, ho­gyan fi­ze­tik majd ki őket. Tel­je­sen ki­me­rül­tek.

Kínos baleset a BKV-nál - Több milliós a kár!

Kínos baleset a BKV-nál - Több milliós a kár!

Még for­ga­lomba se áll­tak az új tro­lik a fő­vá­ros­ban, de az egyet­len min­ta­pél­dányt máris össze­tör­ték.

Ha 15 percig nem jön a rendőr, megúszod a bliccelést a BKV-n

Ha 15 percig nem jön a rendőr, megúszod a bliccelést a BKV-n

Ezen­túl nem rá­góz­hat, nem ülhet le a BKV el­lenőr. Min­dig kö­te­les lesz hor­dani a kar­sza­lag­ját .