CÍMKE: 'bizonyíték'

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Megszűnt a nyomozás Malina Hedvig ügyében

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást s ezzel a bün­te­tő­el­já­rást is.

Bi­zo­nyí­té­kok hi­á­nyá­ban meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást. Két­sé­get ki­zá­róan nem le­he­tett meg­ál­la­pí­tani, hogy ha­zu­dott-e vagy sem.

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Előkerült egy bizonyíték

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Előkerült egy bizonyíték

Ugyan a jövő hétre ter­ve­zett tár­gya­lás ismét el­ma­rad, Laj­csi ügy­védje meg­mu­tatta az ira­tot.

Ugyan a jövő hétre ter­ve­zett tár­gya­lás ismét el­ma­rad, Laj­csi ügy­védje meg­mu­tatta az ira­tot.

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban: megdöbbentő amit bejelentett a védő

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban: megdöbbentő amit bejelentett a védő

A DNS- min­tát ki­zár­hat­ják...

Az em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott R. Szil­vesz­ter ügy­védje haj­me­resztő dol­got állít.

Kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

Bizonyító erejű levelet találtak a meggyilkolt nő lakásában

Ezt a bizonyító erejű levelet találták a meggyilkolt nő lakásában

Egész Né­met­or­szág azt a 44 éves, szel­lemi sé­rült iráni férfit ke­resi, aki a gyanú sze­rint meg­ölt egy 36 éves német nőt.

Egész Né­met­or­szág azt a 44 éves iráni férfit ke­resi, aki a gyanú sze­rint meg­ölt egy 36 éves német nőt.

Szorul a hurok a Teréz körúti robbantó körül, új bizonyíték került elő

Szorul a hurok a Teréz körúti robbantó körül, új bizonyíték került elő

Ki­de­rült, ho­gyan bu­kott le a Teréz kör­úti rob­bantó: hiába ál­cázta magát egy nagy­ka­ri­májú hor­gász­sap­ká­val...

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

To­vábbra is forr­nak az in­du­la­tok az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő és sze­xu­á­lis zak­la­tója körül.

Váratlan fordulat: Kiderült az igazság a magyar rocklegenda eltitkolt fiáról

Váratlan fordulat: Kiderült az igazság a magyar rocklegenda eltitkolt fiáról

Itt a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len bi­zo­nyí­ték...

Itt a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len bi­zo­nyí­ték, mely­nek ha­tá­sára a rock­le­genda vég­leg fel­lé­le­gez­het. Vita nincs, Ba­lázs nem az ő fia!

Itt a bizonyíték: ezért kellett meghalnia VV Fanninak

Itt a bizonyíték: ezért kellett meghalnia VV Fanninak

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki az egy­kori vil­la­lakó ügyé­ről.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki az egy­kori vil­la­lakó ügyé­ről.

Vérlázító titok derült ki a veronai busztragédiáról

Vérlázító titok derült ki a veronai busztragédiáról

Ezzel min­den meg­vál­toz­hat!

Soha nem lá­tott fo­tó­kat tárt a nyil­vá­nos­ság elé a ve­ro­nai busz­bal­eset egyik ál­do­za­tá­nak édes­apja. Ezzel min­den meg­vál­toz­hat!

Vujity Tvrtko: Egymilliót adok a bizonyítékért!

Vujity Tvrtko: Egymilliót adok a bizonyítékért!

A mű­sor­ve­zető ren­ge­te­get uta­zik...

A mű­sor­ve­zető ren­ge­te­get uta­zik, 120 or­szágba már el is ju­tott, de soha nem köl­tözne el vég­leg Ma­gyar­or­szág­ról, és nem is ál­lí­tott ilyet soha.

Rémisztő fordulat történt az eltűnt Maddie ügyében, felbukkant egy rejtélyes lány

Rémisztő fordulat történt az eltűnt Maddie ügyében, felbukkant egy rejtélyes lány

A tini kü­lö­nös fo­tó­kat tett közzé.

A tini azt mondja, nem hisz az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek­ben, de vé­le­mé­nye sze­rint meg­dönt­he­tet­len bi­zo­nyí­té­kai van­nak.

Győzike édesapja egymilliót ajánlott fel fia bűnösségéért

Győzike édesapja egymilliót ajánlott fel fia bűnösségéért

Össze­fo­gott az egész Gás­pár csa­lád, és ki­ta­lál­ták, hogy ren­ge­teg pénzt fi­zet­nek annak, aki be­bi­zo­nyítja, hogy a test­vér­pár bűnös.

Össze­fo­gott az egész Gás­pár csa­lád, és ki­ta­lál­ták, hogy ren­ge­teg pénzt fi­zet­nek annak, aki be­bi­zo­nyítja, hogy a test­vér­pár bűnös. Mint az is­mert, áp­ri­lis óta tiszta rém­álom lett a csa­lád élete. Egy éj­szaka kom­man­dó­sok lep­ték el Győ­zike házát, ahol több mil­lió fo­rint kész­pénzt és arany­ék­sze­re­ket fog­lal­tak le.

Kitálalt az ügyészség Lajcsiról, most aztán foghatja a fejét

Kitálalt az ügyészség Lajcsiról, most aztán foghatja a fejét

Több tíz­ezer ol­da­las pak­sa­mé­tá­val ké­szül a Pest Me­gyei Főügyész­ség a trom­bi­tás ellen in­dí­tott bün­te­tő­perre!

Több tíz­ezer ol­da­las pak­sa­mé­tá­val ké­szül a Pest Me­gyei Főügyész­ség a trom­bi­tás ellen in­dí­tott perre!

10 jel, hogy tényleg itt a nyár

10 jel, hogy tényleg itt a nyár

Ezek­ből biz­tos rá­is­mersz majd a nyári énedre!

Ha a hő­mérő és a nap­tár még nem győ­zött volna meg, ezek­ből biz­tos rá­is­mersz majd a nyári énedre!

Nincs bizonyíték a szexuális zaklatásra, felmentették a két férfit

Nincs bizonyíték a szexuális zaklatásra, felmentették a két férfit

A bí­ró­ság nem ta­lált min­den két­sé­get ki­záró bi­zo­nyí­té­kot arra, hogy a vád­lot­tak kö­vet­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe.

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Hogy mi van? 5 milliót követelnek Kállay Saunderstől a verekedés miatt!

Hogy mi van? 5 milliót követelnek Kállay Saunderstől a verekedés miatt!

El­ké­pesztő, mégis igaz! Az ikrek a bi­zo­nyí­ték el­le­nére is ki­tar­ta­nak vád­juk mel­lett.

Vallott a feltételezett körúti robbantó nagybátyja: szerinte nincs bizonyíték

Vallott a feltételezett körúti robbantó nagybátyja: szerinte nincs bizonyíték

Meg­szó­lalt a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi tak­so­nyi nagy­bátyja.

Meg­szó­lalt a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi tak­so­nyi nagy­bátyja.

Kamerafelvétel bizonyíthatja Brad Pitt igazát!

Kamerafelvétel bizonyíthatja Brad Pitt igazát!

Vajon Jolie ha­zu­dott?

Egyes hírek sze­rint ha­ma­ro­san ki­de­rül­het, hogy iga­zak-e An­gel­ina Jolie vád­jai, me­lyek sze­rint Brad ré­sze­gen bán­tal­mazta volna ne­velt gyer­me­kü­ket.

Videóban mondja el az igazságot a testi sértéssel vádolt énekes!

Videóban mondja el az igazságot a testi sértéssel vádolt énekes!

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak elege lett a ve­re­ke­dési ügyé­vel kap­cso­la­tos fo­lya­ma­tos csúsz­ta­tá­sok­ból.

Nincs bizonyíték! Szabadulhat a gyilkosság gyanúsítottja?

Nincs bizonyíték! Szabadulhat a gyilkosság gyanúsítottja?

Két éve má­jus­ban az egész or­szá­got meg­rázta a dar­nó­zseli asszony ha­lála.

Két éve má­jus­ban az egész or­szá­got meg­rázta a dar­nó­zseli csa­lád­anya tra­gé­di­ája.

Titokzatos bizonyítékhoz jutott Lajcsi

Titokzatos bizonyítékhoz jutott Lajcsi

Adu­ászt jut­tat­tak el az ügy­véd­jé­hez.

A rend­őr­ségi vizs­gá­lat alatt álló mu­la­tós ze­nész azt ál­lítja, hogy egy adu­ászt jut­tat­tak el az ügy­véd­jé­hez, amit a nyo­mo­zó­ha­tó­sá­gok­kal szem­ben hasz­nál­hat.

Itt a bizonyíték! Létezik a szeretet ereje - Videó

Itt a bizonyíték! Létezik a szeretet ereje - Videó

El­ké­pesztő, de igaz!

Sokan mond­ják, hogy a sze­re­tet­nek és a gyűl­tet­nek van ha­tása a fi­zi­kai vi­lágra, de kéz­zel­fog­ható bi­zo­nyí­té­kot eddig nem iga­zán tu­dott fel­mu­tatni senki.

Kozsó ártatlan? Bocsánatot kért az Elmű az énekestől

Kozsó ártatlan? Bocsánatot kért az Elmű az énekestől

A közös kép­vi­selő sze­rint a ha­tó­sági vizs­gá­la­tok sem­mi­lyen tör­vény­te­len­ségre nem buk­kan­tak.

A szó­ban forgó in­gat­lan közös kép­vi­se­lője arról szá­molt be, hogy a ha­tó­sági vizs­gá­la­tok sem­mi­lyen tör­vény­te­len­ségre nem buk­kan­tak. Kozso kár­té­rí­tési pert fon­tol­gat.

Ezek a női orgazmus biztos jelei - nem kérdés többé, hogy valódi volt-e az öröm

Ezek a női orgazmus biztos jelei - nem kérdés többé, hogy valódi volt-e az öröm

Ha ezekre a je­lekre fi­gyelsz, akkor nem lesz többé kér­dés szá­modra, meg­ját­szotta-e a párod az or­gaz­must.

Itt a bizonyíték! Meg vannak számlálva a napjaink a Földön

Itt a bizonyíték! Meg vannak számlálva a napjaink a Földön

Ideje lenne fel­éb­redni!

A tu­dó­sok évek óta kon­gat­ják a vész­ha­ran­go­kat a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés miatt, mi azon­ban még min­dig csak le­gyint­ge­tünk a prob­léma hal­la­tán.