CÍMKE: 'bizarr'

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Egé­szen arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő sze­relme test­vére...

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént. Be­le­gon­dolni is ször­nyű.

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént. Be­le­gon­dolni is ször­nyű.

Elképesztő bizarr dolgot művel a meztelenségfüggő férfi!

Elképesztő bizarr dolgot művel a meztelenségfüggő férfi!

Ál­lí­tó­lag tel­je­sen ki­bo­rul, ha ruhát kell vi­sel­nie. Nem is na­gyon visel.

Ál­lí­tó­lag tel­je­sen ki­bo­rul, ha ruhát kell vi­sel­nie. Nem is na­gyon visel.

Sokkot kapott az orvos, amikor meglátta a páciens kontaktlencsés szemét

Sokkot kapott az orvos, amikor meglátta a páciens kontaktlencsés szemét

Nem vé­let­le­nül mond­ják, hogy a kon­takt­len­csét ki kell venni éj­sza­kára!

Nem vé­let­le­nül mond­ják min­dig, hogy a kon­takt­len­csét ki kell venni éj­sza­kára!

Durva, mit követelt a menyasszony az esküvőre: ez meredek!

Durva, mit követelt a menyasszony az esküvőre: ez meredek!

Akad­nak iga­zán ke­mény ké­ré­sek. Ez bőven do­bo­gós...

Akad­nak iga­zán ke­mény ké­ré­sek. Ez bőven do­bo­gós...

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ző­dik az el­ké­pesztő ter­hes­ség és maga a szü­lés, de végül meg­tör­tént a csoda!

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

A po­fonra a több­ség haj­la­mos le­gyin­teni, pedig, ha egy jól meg­ter­mett férfi arcon csap egy má­si­kat, abból ko­moly baj is lehet.

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Ér­de­mes meg­is­merni, hogy mi okozza a bi­zarr mel­lék­ha­tást, és miért...

Né­me­lyik étel olyan ano­má­liát pro­du­kál tá­vo­zás­kor, hogy sokan pá­nik­ban ke­res­nek rá a tü­ne­tekre.

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Meg­hök­kentő és bi­zarr ez a nad­rág, ugyan­ak­kor igen­csak szexi is. Kér­dés, vajon lesz-e olyan nő, aki fel meri venni...

Meg­hök­kentő és bi­zarr ez a nad­rág, ugyan­ak­kor igen­csak szexi is. Kér­dés, vajon lesz-e olyan nő, aki fel meri venni. A férfiak nem til­ta­koz­ná­nak, ha minél job­ban el­ter­jedne, az biz­tos!

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni, s mivel ti­tok­ban ku­ta­ko­dott...

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni, s mivel ti­tok­ban ku­ta­ko­dott, ezért a pár­já­val sem be­szél­het fel­fe­de­zé­sé­ről. Pedig azóta va­lami igen­csak meg­vál­to­zott...

Besokkolt a férfi, mikor meglátta, mit művel a fürdőben a barátnője...

Besokkolt a férfi, mikor meglátta, mit művel a fürdőben a barátnője...

Nem szá­mí­tott a férfi arra, amit lá­tott. Tel­je­sen ki­akadt.

Nem szá­mí­tott a férfi arra, amit lá­tott. Tel­je­sen ki­akadt.

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

A fi­a­tal távol-ke­leti lány sze­mére azt mondta egy orvos, hogy úgy néz ki, mintha meg­sü­töt­ték volna egy mik­ró­ban.

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá.

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

Nagyon durva ez a kedves családi fotó: totális pánik tört ki miatta!

Nagyon durva ez a kedves, karácsonyi családi fotó: totális pánik tört ki miatta az interneten!

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre.

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre. Könnyen lehet, hogy el­sőre nem ve­szed észre, mitől is szo­kat­lan ez a fotó, de nézd meg még egy­szer! Ha akkor sem ámulsz el, meg­mu­tat­juk, miért bor­zon­gató!

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

Pi­káns él­mény­be­szá­moló!

Akik hisz­nek benne, azt ál­lít­ják, hogy fel­tárja a női gyö­nyö­rök rej­tett ré­szeit, és mély, in­ten­zív or­gaz­must okoz. Mások sze­rint ha­tás­ta­lan, rá­adá­sul bi­zarr is.

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten, és ki­de­rült, hogy a prob­léma na­gyon sok em­bert érint.

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

Bi­zarr kér­dé­sek­ből nincs hiány, fura dol­gokra kí­ván­csiak az em­be­rek.

Bi­zarr kér­dé­sek­ből nincs hiány, fura dol­gokra kí­ván­csiak az em­be­rek.

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet!

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet!

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó.

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a kólás do­bozra.

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a kólás do­bozra.

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Őrü­let, de tény­leg egyre na­gyobb divat a macs­ka­sé­tál­ta­tás.

Őrü­let, de tény­leg egyre na­gyobb divat a macs­ka­sé­tál­ta­tás: főleg vá­ro­sok­ban lát­ha­tunk hámon ti­pegő ked­ven­ce­ket. Sokan le­gyin­te­nek rá, hogy va­lami újabb di­vat­hó­bort lehet. De vajon a macs­kák­nak jót vagy rosszat tesz a gaz­di­val a séta?

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk.

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved. Ez a paj­zán szex­já­ték rég­óta társa a nők­nek....

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben. Mu­ta­tunk egy­pár ext­rém mel­lék­he­lyi­sé­get...

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től, de ez az esz­köz so­ka­kat meg­hök­ken­tett...

Az addig rend­ben van, hogy sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től, de ez az esz­köz so­ka­kat meg­hök­ken­tett...

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott csa­lád­já­val...

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott, aztán a képet meg­osz­totta csak­nem egy­mil­liós kö­ve­tő­tá­bo­rá­val. Nem is csoda, hogy va­ló­sá­gos kom­ment­cu­nami lett a vége...

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Íme, a rémes ered­mé­nye annak, ami­kor a ta­pasz­ta­lat ma­xi­má­lis hi­á­nya kevés pénz­zel pá­ro­sul.

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

A vá­lasz­ték nem csu­pán vál­to­za­tos, de igen­csak pi­káns is...

Be­ü­töt­tek a ke­mény hi­de­gek, így ké­zen­fekvő, hogy újra meg­je­lent a ter­mék a web­áru­há­zak pol­cain.

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek?

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében

A te­le­pü­lé­sen egy óri­ási pé­nisz­szob­rot ké­szí­tet­tek fából, az al­ko­tás feje pedig egye­ne­sen az ég felé néz.

Elég a szájba venni: valósággal berobbantja a női orgazmust

Elég a szájba venni: valósággal berobbantja a női orgazmust

Erről a fajta or­gaz­mus­ról egé­szen idáig csak kevés nő tu­dott...

Kü­lö­nös ered­ményre ju­tott egy fel­mé­rés, mely leg­in­kább a férfi­a­kat döb­ben­tette meg. Ugyanis erről a fajta or­gaz­mus­ról egé­szen idáig csak azok a nők tud­tak, akik vol­tak olyan sze­ren­csé­sek, hogy át­él­ték már.

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Nem csoda, hogy nyil­vá­nos­ságra ke­rült az eset: ilyesmi ugyanis még soha nem tör­tént.

Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett, és min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély vajon miért kö­vette el a tet­tet...

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Be­vál­la­lós férfi­ak­nak iga­zán jó le­he­tő­ség; mil­li­ó­kat ugyanis rit­kán lehet ke­resni egy kap­cso­lat­tal.

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Ke­ser­édes fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit. Aki járt már ha­sonló ci­pő­ben tudja, ilyen­kor egy kis humor könnyebbé teszi az el­vá­lást.

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

A ci­vi­lek jót rö­hög­tek a hely­ze­ten, de a had­se­reg­ben kő­ke­mény sza­bá­lyok van­nak...

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, s ki tudja, mi lesz az ügy vége, mert még je­len­leg is fo­lyik a vizs­gá­lat. Bár a ci­vi­lek jót rö­hög­tek a hely­ze­ten, a dol­got nem min­denki ta­lálta vic­ces­nek. Sőt, az ame­ri­kai had­se­reg­ben kő­ke­mény sza­bá­lyok van­nak ér­vény­ben...

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

A kö­zön­ség az in­ter­ne­ten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket, tíz­ez­rek­hez ju­tot­tak el.

A kö­zön­ség az in­ter­ne­ten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket, tíz­ez­rek­hez ju­tot­tak el, és a fi­a­tal férfi­nak esze ágá­ban sincs le­állni; szinte na­ponta osztja meg a ké­peit. Meg­döb­bentő, de főleg férfiak kö­ve­tik, amit csi­nál...

Ez mindenen túltesz, ilyen visszataszítónak még nem láttuk Harryt és Meghant

Ez mindenen túltesz, ilyen visszataszítónak még nem láttuk Harryt és Meghant

Hiába a sok ké­szü­lő­dés, ez saj­nos nem tette jobbá a meg­je­le­né­sü­ket.

Hiába a sok ké­szü­lő­dés, ez saj­nos nem tette jobbá a meg­je­le­né­sü­ket.

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

El­kö­vette min­den nő rém­ál­mát...

Az ál­do­zat el­mondta, hogy der­mesztő volt vé­gig­nézni a fel­vé­telt. Ugyanis a férfi olyas­mire ve­te­me­dett, ami min­den nőnek a rém­ál­má­ban jön elő...

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Bár gya­nít­ható, hogy el­ső­sor­ban a férfi­ak­nak okoz él­ve­ze­tet, azért a leg­több nő sem til­ta­ko­zik el­lene, sőt...

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mi történik babájával - sokkoló felvétel!

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mi történik babájával - sokkoló felvétel!

Be­pá­ni­kolt az édes­anya, és egy­ál­ta­lán nem csoda, hogy ki­ké­szült.

Be­pá­ni­kolt az édes­anya, és egy­ál­ta­lán nem csoda, hogy ki­ké­szült a lát­vány­tól.

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ami­kor va­laki új part­nert keres, akkor igyek­szik a leg­jobb arcát mu­tatni. Na de ők...

Sokkoló fotótól pánikolt be a net

Sokkoló fotótól pánikolt be a net - elsőre szinte láthatatlan, mi rajta olyan ijesztő

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki egy hét­köz­napi fény­kép.

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki egy hét­köz­napi fény­kép. Pedig csak át­la­gos cso­port­kép­nek néz ki.

Elképesztő! Megetette a nagyanyja hamvait az osztálytársaival

Elképesztő! Megetette a nagyanyja hamvait az osztálytársaival

A ka­li­for­niai di­ák­lány osz­to­gatta az is­ko­lá­ban a sütit, amit a nagy­anyja ham­va­i­ból sü­tött.

A ka­li­for­niai di­ák­lány osz­to­gatta az is­ko­lá­ban a sütit, amit a nagy­anyja ham­va­i­ból sü­tött.

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy száj­hi­gi­é­niai sze­rek­től na­gyobb lesz a melle.

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy fog­krém­től megnő a melle.

Borzalmas színű sört dobtak piacra

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék...

Férfi­em­ber eddig nem na­gyon lát­hatta, újab­ban mek­kora di­vat­hó­bort van az uni­kor­ni­sok körül: egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék.

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Há­zas­sá­go­kat ment­het meg...

Aki vevő az ilyes­mire, egy jót röhög az egé­szen. Pedig lehet, hogy nem kis do­log­ról van szó. Pár­kap­cso­la­to­kat, há­zas­sá­go­kat ment­het meg a ta­lál­mány...

Ennél bizarrabb női bugyi sosem jött még divatba - tombolnak a netezők

Ennél bizarrabb női bugyi sosem jött még divatba - tombolnak a netezők

Tel­je­sen haj­me­resztő, amit ki­ta­lál­tak a ter­ve­zők. Ki is verte a biz­to­sí­té­kot.

Tel­je­sen haj­me­resztő, amit ki­ta­lál­tak a ter­ve­zők. Ki is verte a biz­to­sí­té­kot.