CÍMKE: 'bizarr'

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni. Rá­adá­sul ti­tok­ban ku­ta­ko­dott...

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni.

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Ha­tal­mas port ka­vart, ami­kor ez a fi­a­tal férfi meg­osz­totta fo­tó­ját.

Ha­tal­mas port ka­vart, ami­kor ez a fi­a­tal férfi meg­osz­totta, mit is szo­kott mű­velni a kony­há­ban.

Besokkolt a férfi, mikor meglátta, mit művel a fürdőben a barátnője...

Besokkolt a férfi, mikor meglátta, mit művel a fürdőben a barátnője...

Nem szá­mí­tott a férfi arra, amit lá­tott. Tel­je­sen ki­akadt.

Nem szá­mí­tott a férfi arra, amit lá­tott. Tel­je­sen ki­akadt.

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

A fi­a­tal távol-ke­leti lány sze­mére azt mondta egy orvos, hogy úgy néz ki, mintha meg­sü­töt­ték volna.

A fi­a­tal távol-ke­leti lány sze­mére azt mondta egy orvos, hogy úgy néz ki, mintha meg­sü­töt­ték volna.

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj.

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Nagyon durva ez a kedves családi fotó: totális pánik tört ki miatta!

Nagyon durva ez a kedves, karácsonyi családi fotó: totális pánik tört ki miatta az interneten!

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre.

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre. Könnyen lehet, hogy el­sőre nem ve­szed észre, mitől is szo­kat­lan ez a fotó, de nézd meg még egy­szer! Ha akkor sem ámulsz el, meg­mu­tat­juk, miért bor­zon­gató!

Nagyon súlyos: ez a nő olyat akar művelni a férfiakkal, ami kész elmebaj

Nagyon súlyos: ez a nő olyat akar művelni a férfiakkal, ami kész elmebaj

Hal­lot­tunk már me­re­dek öt­le­te­ket, de ez min­de­nen túl­megy.

Hal­lot­tunk már me­re­dek öt­le­te­ket, de ez min­de­nen túl­megy.

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

Akik hisz­nek benne, azt ál­lít­ják, hogy fel­tárja a női gyö­nyö­rök rej­tett ré­szeit, és mély, in­ten­zív or­gaz­must okoz.

Akik hisz­nek benne, azt ál­lít­ják, hogy fel­tárja a női gyö­nyö­rök rej­tett ré­szeit, és mély or­gaz­must okoz.

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Csak­nem ak­kora, mint egy ember...

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, a leg­vas­ta­gabb ré­szén több, mint har­minc centi az át­mé­rője. Igen bor­sos össze­gért vet­ték meg egy auk­ción...

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten, és ki­de­rült, hogy a prob­léma na­gyon sok em­bert érint.

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

Ha­vonta pél­dául majd­nem 4000 al­ka­lom­mal te­szik fel azt a kér­dést a ke­re­ső­mo­to­rok­nak, hogy menst­ru­ál­nak-e a férfiak!?

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet, és ter­mé­sze­te­sen min­denki fel­tölti a maga nad­rág­já­ról ké­szült fel­vé­telt.

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Hétköznapi boldogság: Ezért imádnak munkába járni az irodista férfiak

Hétköznapi boldogság: Ezért imádnak munkába járni az irodista férfiak

Nincs az a férfi, aki le­ta­gadná, hogy imádja nyom­kodni.

Nincs az a férfi, aki le­ta­gadná, hogy imádja nyom­kodni.

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Őrü­let, de tény­leg egyre na­gyobb divat a macs­ka­sé­tál­ta­tás: főleg vá­ro­sok­ban lát­ha­tunk hámon ti­pegő ked­ven­ce­ket.

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Ér­he­tet­len, ho­gyan ke­rült egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára.

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a Coca-Cola do­bo­zára. Vál­la­lati szin­ten in­dult meg a nyo­mo­zás.

Sokkot kapott a feleség, amikor férje mindenki előtt kinyitotta a sliccét

Sokkot kapott a feleség, amikor férje mindenki előtt kinyitotta a sliccét

Egé­szen döb­be­ne­tes dol­got mű­velt a férfi. A ro­ko­nok­nak el­akadt a szava.

Egé­szen döb­be­ne­tes dol­got mű­velt a férfi. A ro­ko­nok­nak el­akadt a szava.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved.

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved. Nincs is ennek éke­sebb bi­zo­nyí­téka, mint hogy ez a paj­zán szex­já­ték mi­lyen rég­óta társa a nők­nek. Sok­kal ré­geb­ben szü­le­tett ugyanis, mint sokan kép­ze­lik...

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Döbbenetes eszköz szőrös hátú férfiaknak

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Van, aki pe­ches volt a ge­ne­ti­kai lot­tón, és vas­tag bunda ta­karja a hátát.

Van, aki pe­ches volt a ge­ne­ti­kai lot­tón, és vas­tag bunda ta­karja a hátát. És sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től...

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott csa­lád­já­val...

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott, aztán a képet meg­osz­totta csak­nem egy­mil­liós kö­ve­tő­tá­bo­rá­val. Nem is csoda, hogy va­ló­sá­gos kom­ment­cu­nami lett a vége...

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Íme, a rémes ered­mé­nye annak, ami­kor a ta­pasz­ta­lat ma­xi­má­lis hi­á­nya kevés pénz­zel pá­ro­sul.

Elég a szájba venni: valósággal berobbantja a női orgazmust

Elég a szájba venni: valósággal berobbantja a női orgazmust

Erről a fajta or­gaz­mus­ról egé­szen idáig csak azok a nők tud­tak, akik vol­tak olyan sze­ren­csé­sek, hogy át­él­ték már.

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben...

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben...

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

Be­ü­töt­tek a ke­mény hi­de­gek, így ké­zen­fekvő, hogy újra meg­je­lent a ter­mék a web­áru­há­zak pol­cain.

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

A leg­több em­bert bru­tá­li­san meg­vi­seli az óévet bú­csúz­tató mu­lat­ság. De nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon - egyik bi­zar­rabb, mint a másik!

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán!

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019-ben. Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek?

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében, még a pap is megnézte

Döb­be­ne­tes ese­tet je­len­tet­tek Va­ras­dról.

A te­le­pü­lé­sen egy óri­ási pé­nisz­szob­rot ké­szí­tet­tek fából.

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett...

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, még fo­lyik a vizs­gá­lat. A ci­vi­lek jót rö­hög­tek a hely­ze­ten, de a had­se­reg­ben ke­mé­nyek a sza­bá­lyok...

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Be­vál­la­lós férfi­ak­nak iga­zán jó le­he­tő­ség; mil­li­ó­kat ugyanis rit­kán lehet ke­resni egy kap­cso­lat­tal.

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett, és min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély vajon miért kö­vette el a tet­tet...

Nem csoda, hogy nyil­vá­nos­ságra ke­rült az eset: ilyesmi ugyanis még soha nem tör­tént ko­ráb­ban. Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett, ren­ge­te­gen fel­hör­dül­tek, és min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély vajon miért kö­vette el a meg­döb­bentő tet­tet...

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit, aki sza­kí­tás után egyedi mód­szer­rel pó­tolta a ked­ve­sét.

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit, aki sza­kí­tás után egyedi mód­szer­rel pó­tolta a ked­ve­sét.

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

A kö­zön­ség az in­ter­ne­ten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket, tíz­ez­rek­hez ju­tot­tak el.

A kö­zön­ség az in­ter­ne­ten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket, tíz­ez­rek­hez ju­tot­tak el, és a fi­a­tal férfi­nak esze ágá­ban sincs le­állni; szinte na­ponta osztja meg a ké­peit. Meg­döb­bentő, de főleg férfiak kö­ve­tik, amit csi­nál...

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

El­kö­vette min­den nő rém­ál­mát...

Az ál­do­zat el­mondta, hogy der­mesztő volt vé­gig­nézni a fel­vé­telt. Ugyanis a férfi olyas­mire ve­te­me­dett, ami min­den nőnek a rém­ál­má­ban jön elő...

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Bár gya­nít­ható, hogy el­ső­sor­ban a férfi­ak­nak okoz él­ve­ze­tet, azért a leg­több nő sem til­ta­ko­zik el­lene, sőt...

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Elképesztő! Megetette a nagyanyja hamvait az osztálytársaival

Elképesztő! Megetette a nagyanyja hamvait az osztálytársaival

Osz­to­gatta az is­ko­lá­ban a sütit.

Osz­to­gatta az is­ko­lá­ban a sütit, amit a nagy­anyja ham­va­i­ból sü­tött.

Sokkoló fotótól pánikolt be a net - elsőre szinte láthatatlan, mi rajta olyan ijesztő

Sokkoló fotótól pánikolt be a net - elsőre szinte láthatatlan, mi rajta olyan ijesztő

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki.

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki egy hét­köz­napi fény­kép. Pedig csak át­la­gos cso­port­kép­nek néz ki.

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy száj­hi­gi­é­niai sze­rek­től na­gyobb lesz a melle.

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy fog­krém­től megnő a melle.

Borzalmas színű sört dobtak piacra

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék...

Férfi­em­ber eddig nem na­gyon lát­hatta, újab­ban mek­kora di­vat­hó­bort van az uni­kor­ni­sok körül: egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék.

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Há­zas­sá­go­kat ment­het meg...

Aki vevő az ilyes­mire, egy jót röhög az egé­szen. Pedig lehet, hogy nem kis do­log­ról van szó. Pár­kap­cso­la­to­kat, há­zas­sá­go­kat ment­het meg a ta­lál­mány...

Ennél bizarrabb női bugyi sosem jött még divatba - tombolnak a netezők

Ennél bizarrabb női bugyi sosem jött még divatba - tombolnak a netezők

Tel­je­sen haj­me­resztő, amit ki­ta­lál­tak a ter­ve­zők. Ki is verte a biz­to­sí­té­kot.

Tel­je­sen haj­me­resztő, amit ki­ta­lál­tak a ter­ve­zők. Ki is verte a biz­to­sí­té­kot.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat.

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat.

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Úgy lát­szik, nem úszta meg az élet­vi­te­lét a fickó.

Úgy lát­szik, nem úszta meg az élet­vi­te­lét az a fickó, aki szinte meg­ál­lás nél­kül az ágy­ban ak­ro­ba­ti­ká­zott.

Bepánikolt a lány, mikor meglátta, mit műveltek a szobájában - ez durva!

Bepánikolt a lány, mikor meglátta, mit műveltek a szobájában - ez durva!

Tel­je­sen sok­kot ka­pott a lány, és va­ló­színű, hogy mi is ki­akad­tunk volna.

Tel­je­sen sok­kot ka­pott a lány, és va­ló­színű, hogy mi sem ma­rad­tunk volna nyu­god­tak a he­lyé­ben.

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Haj­me­resztő az eset, a dol­go­zók tel­je­sen ki­akad­tak, ami nem csoda.

Haj­me­resztő az eset, az üzlet dol­go­zói tel­je­sen ki­akad­tak, ami tel­jes­ség­gel ért­hető.

Durván bepánikolt a terhes nő: döglött patkányt talált a levesében!

Durván bepánikolt a terhes nő: patkányt talált a levesében! VIDEÓ

Senki sem kí­vánja azt az él­ményt, amit ez a nő élt át a kínai ét­te­rem­ben. S ahogy a pa­nasz után bán­tak vele!

Nem hiszed el, hogy miért késett ez a vonat

Nem hiszed el,
hogy miért késett ez a vonat

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte .

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

Különös formájú kistáskák a sztárok kedvencei

Különös formájú kistáskák a sztárok kedvencei

Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get. A hí­res­sé­gek imád­ják eze­ket a da­ra­bo­kat.

A sztár­vi­lág­ban lát­tunk már ér­de­kes, di­va­tos­nak mon­dott cuc­co­kat. Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get. A hí­res­sé­gek imád­ják eze­ket a da­ra­bo­kat.

Kiderült, mennyit hazudnak neked naponta - de mi köze ennek a körmökhöz és a szexhez?

Kiderült, mennyit hazudnak neked naponta - de mi köze ennek a körmökhöz és a szexhez?

Meg­döb­bentő té­nye­ket mu­ta­tunk.

Meg­döb­bentő té­nye­ket mu­ta­tunk neked, amik hidd el, sok dol­got meg­vál­toz­tat­nak mos­tan­tól a nap­ja­id­ban...

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka. Nem csoda...

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Megérkezett a felnőttfilmek új generációja: Durva tartalom

Megérkezett a felnőttfilmek új generációja: Durva tartalom

Le­for­gat­ták az első olyan por­nófil­met, ami­ben szex­ba­bák is sze­re­pel­nek.

Le­for­gat­ták az első olyan por­nófil­met, ami­ben szex­ba­bák is sze­re­pel­nek a hús vér em­be­rek mel­lett.

12 undorító szokás, amit csak titokban engednek meg maguknak a nők

12 undorító szokás, amit csak titokban engednek meg maguknak a nők

Min­dig is sze­ret­ted volna tudni, mit csi­nál­nak egy­más kö­zött, ami­kor nem látja őket férfi­te­kin­tet?

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Az or­vo­sok nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­vizs­gál­ták a 29 éves férfit. El­ké­pesztő.

Ez a nő olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Ez a nő biztosan meghibbant, olyat művelt az oltár előtt, amit eddig még senki

Régen el­kép­zel­he­tet­len lett volna, hogy egy nő erre ve­te­med­jen. Sokan úgy is tart­ják, hogy nincs ki a négy ke­reke...

Mind­össze pár fel­vé­tel ké­szült a ce­re­mó­ni­á­ról, de azok be­jár­ták az in­ter­ne­tet. Nem vé­let­len: régen el­kép­zel­he­tet­len lett volna, hogy egy nő erre ve­te­med­jen. Sokan úgy is tart­ják, hogy nincs ki a négy ke­reke...

Nem hiszel a szemednek: mostantól férfimelltartó is kapható - FOTÓK

Nem hiszel a szemednek: mostantól férfimelltartó is kapható - FOTÓK

Megérett a világ a tel­jes ká­oszra. Ezt fi­gyeld!

Megérett a világ a tel­jes ká­oszra. Olyan ter­mé­ket dob­tak pi­acra, amire nehéz sza­va­kat ta­lálni...

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

A ku­ta­tók be­je­len­tése ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott az in­ter­ne­ten, bár tény, hogy a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki...

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét egy Fa­ce­book poszt­ban ecse­telte a va­ló­ság­show sztár.

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét egy Fa­ce­book poszt­ban ecse­telte a va­ló­ság­show sztár. Cso­pa­kon nya­ral, onnan tette közzé gon­do­la­tait.