CÍMKE: 'bizalom'

Összeomlott Pamela Anderson és családja, ezt tette vele a szerelme

Összeomlott Pamela Anderson és családja, ezt tette vele a szerelme

A sztár egész egy­sze­rűen nem képes fel­fogni, hogy párja hogy ve­te­med­he­tett erre.

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Orbán Viktor: Olyan vezetők kellenek, akik megvédik Európát (videóval)

Orbán Viktor: Olyan vezetők kellenek, akik megvédik Európát (videóval)

A ma­gya­rok vi­lá­go­san ki­mond­ták: Brüsszel­ben vál­to­zást sze­ret­né­nek.

A va­sár­napi EP vá­lasz­tá­son a ma­gya­rok vi­lá­go­san ki­mond­ták: Brüsszel­ben vál­to­zást sze­ret­né­nek.

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Gás­pár Eve­lin nem bízza a vé­let­lenre, csak a csa­lád­já­val be­szél.

Gás­pár Eve­lin nem bízza a vé­let­lenre, csak akkor nyí­lik meg, ha biz­ton­ság­ban érzi magát.

Fájdalmas dolgot kell elviselnie Meghan Markle-nek házassága miatt

Fájdalmas dolgot kell elviselnie Meghan Markle-nek házassága miatt

A her­cegné ma­gán­élete az es­küvő óta tel­je­sen meg­vál­to­zott.

A her­cegné ma­gán­élete az es­küvő óta tel­je­sen meg­vál­to­zott, már azt sem tudja kiben bíz­hat meg.

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

A ma­gyar fit­nesz­ki­rály­nőt édes­anyja, Zsu­zsa néni em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rály­nőt édes­anyja, Zsu­zsa néni em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

Ez az apróság mentette meg Beyoncé romokban heverő házasságát

Ez az apróság mentette meg Beyoncé romokban heverő házasságát

Nem­ré­gi­ben de­rült ki, hogy a sztár­pár, Beyoncé és Jay Z há­zas­sága egy­ál­ta­lán nem az, ami­nek lát­szik.

6 biztos jel, hogy a pasidnak nincsen szeretője

6 biztos jel, hogy a pasidnak nincsen szeretője

Lás­suk, me­lyek ezek.

Talán tel­je­sen biz­tos nem le­hetsz abban, hogy a pa­sid­nak nincs sze­re­tője, de azért van­nak olyan jelek, ame­lyek eléggé meg­nyug­tat­hat­nak.

Őszinte vallomás: ezt gondolja színész fiáról Ungár Anikó

Őszinte vallomás: ezt gondolja színész fiáról Ungár Anikó

Ha­tal­mas si­kert ara­tott hétfő este a Má­so­dik ne­ki­fu­tás című darab 50. elő­adása a Ka­rin­thy Szín­ház­ban.

Ha­tal­mas si­kert ara­tott hétfő este a Má­so­dik ne­ki­fu­tás című darab 50. elő­adása a Ka­rin­thy Szín­ház­ban. A fer­ge­te­ges víg­já­ték sze­rep­lőit: Szil­ágyi Ti­bort, Tóth Eni­kőt, Ger­lits Rékát, Mar­ton Ró­ber­tet, Ba­ro­nits Gá­bort nem csak a kö­zön­ség ün­ne­pelte, hanem a te­át­rum igaz­ga­tója is.

Ezért futhat zátonyra a TV2 sztárjának házassága

Ezért futhat zátonyra a TV2 sztárjának házassága

Min­den­kit meg­döb­ben­tett Csipa, aki va­sár­nap este A Nagy Duett szín­pa­dán ér­zé­se­i­ről val­lott.

Min­den­kit meg­döb­ben­tett Csipa, aki va­sár­nap este A Nagy Duett szín­pa­dán ér­zé­se­i­ről val­lott.

Óriási, ezt nézik meg szex előtt a nők a pasikon

Óriási, ezt nézik meg szex előtt a nők a pasikon

Az ide­á­­lis férfi füg­­get­­len, gon­­dos­­kodó.

Az ide­á­­lis férfi füg­­get­­len, gon­­dos­­kodó és va­­lódi társ. De miből derül ez ki? Mi­lyen szem­pon­tok sze­rint vá­laszt a nő, mit fi­gyel meg a férfin, ve­gyük csak sorba.

Vajon megbízhatsz a kedvesedben? Ezek a jelek megmutatják!

Vajon megbízhatsz a kedvesedben? Ezek a jelek megmutatják!

Elemi erejű, mély kö­te­lék.

A bi­za­lom nem­csak annyi­ról szól, hogy hi­hetsz-e a pá­rod­nak. Elemi erejű, mély kö­te­lék. Ezek a jelek meg­mu­tat­ják, ha szá­mít­hat­tok egy­másra.

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

Azt is mond­hat­nánk, bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

5 ok, amiért ne hagyd el azt, aki megcsalt

5 ok, amiért ne hagyd el azt, aki megcsalt

Hir­te­len fel­in­du­lás­ból, hoz­hatsz el­ha­mar­ko­dott dön­tést.

Ami­kor meg­csal­ják az em­bert, haj­la­mos rög­tön ha­lá­los íté­le­tet hozni.

Így vallott szerelmet a világ legjobb férje

Így vallott szerelmet a világ legjobb férje

Fu­tó­tűz­ként ter­jed ez a tört­éne­ket az igaz sze­re­lem­ről.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten az a fotó, amit egy nő tett közzé a na­pok­ban.