CÍMKE: 'biblia'

Nagy bejelentést tett Gesztesi Károly

Nagy bejelentést tett Gesztesi Károly

A szí­nész visszaül az is­ko­la­padba.

A szí­nész visszaül az is­ko­la­padba és nem is akár­mit fog ta­nulni: teo­ló­gia szakra je­lent­ke­zett. Nyá­rig azon­ban vár­nia kell, hogy meg­tudja, fel­vet­ték-e.

Élve temették a hóba a kisfiút, mert nem tudta felmondani a Bibliát

Élve temették a hóba a kisfiút, mert nem tudta felmondani a Bibliát

Hiába küz­döt­tek az or­vo­sok, a 7 éves kisfiú éle­tét nem tud­ták meg­men­teni.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató, mit rejt a kódolt térkép

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató, mit rejt a kódolt térkép

Hi­he­tet­len, mire buk­kan­tak, mi­u­tán si­ke­rült meg­fej­teni a tér­ké­pet.

Hi­he­tet­len, mire buk­kan­tak, mi­u­tán si­ke­rült meg­fej­teni a tér­ké­pet.

Megrázó: Ezt olvasta a zuhanás előtt a túlélő futballista!

Megrázó: Ezt olvasta a zuhanás előtt a túlélő futballista!

Köny­vet ta­lál­tak a ron­csok kö­zött, amely Ne­tó­hoz tar­to­zott. Könyv­jelző is volt benne...

Meglepő dolgot árult el Gesztesi Károly: sms-ben kap lelki segítséget

Meglepő dolgot árult el Gesztesi Károly: sms-ben kap lelki segítséget

A meg­tért szí­nész min­den­nap üze­net­ben kap idé­ze­te­ket a Bib­li­á­ból, ame­lyek se­gí­tik el­gon­dol­kodni.

Hihetetlen felfedezést tettek a tudósok: itt a bizonyíték a bibliai történetre

Hihetetlen felfedezést tettek a tudósok: itt a bizonyíték a bibliai történetre

Az ószö­vet­ségi tör­té­ne­te­ket sok tudós hi­tel­te­len­nek tartja.

Az ószö­vet­ségi tör­té­ne­te­ket sok tudós hi­tel­te­len­nek tartja. Ám most bi­zo­nyos­sá­got nyert, hogy van, ami biz­to­san igaz.

Megtalálták Noé bárkájának tervrajzát egy ősi agyagtáblán

Megtalálták Noé bárkájának tervrajzát egy ősi agyagtáblán

Kü­lö­nös, majd négy­ezer éves ék­írá­sos agyag­tábla ke­rült egy ré­gész­pro­fesszor ke­zébe né­hány éve...

Kü­lö­nös, majd négy­ezer éves ék­írá­sos agyag­tábla ke­rült egy ré­gész­pro­fesszor ke­zébe...

Különös mumifikálódott testrész fedhetné fel az ősi rejtélyt

Különös mumifikálódott testrész fedhetné fel az ősi rejtélyt

Egy kü­lö­nös egyip­tomi lelet bi­zo­nyít­hatná, hogy egy­ko­ron tény­leg éltek a föl­dön...

Riasztó jóslat! Tudósok állítják: Július végén tényleg itt a világvége!

Riasztó jóslat! Tudósok állítják: Július végén tényleg itt a világvége!

Több­­ször ké­­szül­­tünk már a vi­­lág­­vé­­gére. Fél­­tünk az ez­­red­­for­­du­­ló­­tól, a maják jós­­la­­tá­­tól.

Itt a bizonyíték a hitetleneknek: Jézus valóban létezett!

Itt a bizonyíték a hitetleneknek: Jézus valóban létezett!

Iz­ra­el­ből olyan ré­gé­szeti lelet ke­rült elő, amire még a szak­em­be­rek is el­ké­pedve néz­nek...

Iz­ra­el­ből olyan ré­gé­szeti le­le­tek ke­rül­tek elő, amire még a szak­em­be­rek is el­ké­pedve néz­nek. Az ása­tá­sok ered­mé­nye na­gyon fon­tos lehet a ke­resz­tény em­be­rek szá­mára. Nem ki­zárt, hogy a romos te­rü­let ha­ma­ro­san új za­rán­dok­hellyé fog válni...

Feltárul a rejtély: Ezt jelentik a misztikus számok a Bibliában EZO

Feltárul a rejtély: Ezt jelentik a misztikus számok a Bibliában

Feltárul a rejtély: Ezt jelentik a misztikus számok a Bibliában

Meg­nyíl­nak a jövő tit­kai!

Tit­kos jós­lás­sal, kó­dok­kal, rej­té­lyes szám­je­gyek­kel ta­lál­koz­ha­tunk a világ leg­ol­va­sot­tabb köny­vé­ben. A szá­mok­nak ko­moly je­len­tő­sége van!

Alekosz új videójától elkerekedik a szemed

Alekosz új videójától elkerekedik a szemed

Az Édes Élet sztárja ez­út­tal a Bib­li­á­ból idé­zett.

Az Édes Élet sztárja ez­út­tal nem saját böl­cses­sé­geit osz­totta meg a vi­lág­gal, hanem a Bib­li­á­ból idé­zett. Ettől vi­szont még szür­re­á­li­sabb a vi­de­ója.

Nem vette észre a tolvaj, mit rejt az ellopott táska

Nem vette észre a tolvaj, mit rejt az ellopott táska

Jó sok pénz üt­hette volna a mar­kát.

A 17 éves fi­a­tal egy au­tó­ból vitt el egy tás­kát, ami­ben Bib­lia is volt, de ezt ér­ték­te­len­nek ítélte. Ki­de­rült, hogy a táska rej­tett zse­be­i­ben pénz is la­pult.