CÍMKE: 'bevándorlók'

Így add ki a lakásodat bevándorlóknak... Videók!

Így add ki a lakásodat bevándorlóknak... Videók!

Az eu­ró­pa­iak és a be­ván­dor­lók kö­zötti "kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek" még szem­be­öt­lőb­bek...

Az olaszok kisebbségbe fognak kerülni a saját hazájukban!

Az olaszok kisebbségbe fognak kerülni a saját hazájukban!

Min­den sta­tisz­ti­kai adat ezt jelzi. Az idő a be­ván­dor­lók­nak dol­go­zik.

FRISS HÍREK

Minden második migráns megbukott a német vizsgán!

Minden második migráns megbukott a német vizsgán!

Már eleve sok­kal ke­ve­seb­ben je­lent­kez­tek rá, mint ahá­nyan me­ne­dé­ket kér­tek.

Már eleve sok­kal ke­ve­seb­ben je­lent­kez­tek rá, mint ahá­nyan me­ne­dé­ket kér­tek.

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Sorra tar­tóz­tat­ják fel a rend­őrök a te­her­au­tók­ban meg­bújt be­ván­dor­ló­kat.

Sorra tar­tóz­tat­ják fel a rend­őrök a te­her­au­tók­ban meg­bújt il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Bolond világ: Migránsok százai alig várják, hogy letartóztassák őket!

Bolond világ: Migránsok százai alig várják, hogy letartóztassák őket!

In­kább bé­ké­sen, órá­kig sor­ban áll­nak a rend­őr­ség előtt az észak-görög ki­kö­tő­vá­ros­ban.

A migránsok szétszakítják a szociális hálót

A migránsok szétszakítják a szociális hálót

Vagy jó­léti állam vagy be­ván­dor­lási or­szág. Mind­kettő együtt hosszú távon nem fog mű­ködni...

Vagy jó­léti állam vagy be­ván­dor­lási or­szág. Mind­kettő együtt hosszú távon nem fog mű­ködni - írta a pro­fesszor.

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Még az első 4 osz­tályt sem jár­ták ki.

Még az első négy osz­tályt sem jár­ták ki. Vi­szont a svéd mun­ka­erő­pi­a­con el­ső­sor­ban kép­zett szak­em­be­rekre lenne szük­ség...

Lázár elvegyült a bécsi migránsok között

Lázár elvegyült a bécsi migránsok között

Bécsbe uta­zott Lázár János. Szóba állt volna a bécsi mig­rán­sok­kal is...

Bécsbe uta­zott Lázár János. Szóba állt volna a bécsi mig­rán­sok­kal a kan­cel­lá­ria­mi­nisz­ter, de le­döb­bent a re­ak­ci­ó­juk­tól. Két vi­deót is posz­tolt.

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Pedig nem vol­tak puha fiúk, a fran­cia kü­lön­le­ges erők kö­te­lé­kébe tar­toz­tak. De a túl­erő le­győzte őket.

Pedig nem vol­tak puha fiúk, a fran­cia kü­lön­le­ges erők kö­te­lé­kébe tar­toz­tak. A kon­ti­nens­fog­la­lók egy diszkó-bár­ban mú­lat­ták az időt és min­den­kibe be­le­kö­töt­tek - ezért hív­ták rájuk a csend­őrö­ket.

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Erre ké­szít ter­ve­ket a je­len­legi bal­kö­zép kor­mány.

Erre ké­szít ter­ve­ket a je­len­legi bal­kö­zép kor­mány.

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

A Fi­desz or­szá­gos vá­laszt­má­nya ha­tá­ro­zat­ban uta­sítja el, hogy Ma­gyar­or­szá­got be­ván­dor­ló­or­szággá vál­toz­tas­sák.

Tárt karokkal fogadná a migránsokat ez a képviselő

Tárt karokkal fogadná a migránsokat ez a képviselő

Lep­le­zet­le­nül tá­mad­ják ha­zán­kat.

Bru­tá­lis ve­he­men­ci­á­val és lep­le­zet­len in­du­la­tok­kal tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got az Eu­ró­pai Par­la­ment li­be­rá­lis, kvó­ta­párti po­li­ti­ku­sai.

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra

El­ké­pesztő, ahogy át­ju­tot­tak...

Egy sza­bad­na­pos rendőr ri­asz­totta kol­lé­gáit hétfő este, hogy a kál­ló­sem­jéni háza fö­lött egy ala­cso­nyan szálló kis­re­pü­lőt ész­lelt. Ami ez­után tör­tént, az el­ké­pesztő.

Aggódó anya: két gyereken kívül mindenki bevándorló a fiam osztályában

Aggódó anya: két gyereken kívül mindenki bevándorló a fiam osztályában

Ha­tal­mas vita zaj­lik Auszt­ri­á­ban az eset­ről.

Ha­tal­mas vita zaj­lik Auszt­ri­á­ban arról, hogy baj-e a kül­föl­diek magas ará­nya az is­ko­lák­ban. Egy szep­tem­ber­ben meg­je­lent je­len­tés sze­rint már több musz­lim diák jár a bécsi ál­ta­lá­nos is­ko­lákba, mint ke­resz­tény.

Migránsok sebesítettek meg egy határrendészt, fegyver is előkerült

Migránsok sebesítettek meg egy határrendészt, fegyver is előkerült

Úgy tűnik, nem áll­nak le az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók.

Úgy tűnik, nem áll­nak le az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók: ez­út­tal egy ha­tár­ren­dészt is meg­se­be­sí­tet­tek.

Újabb migránsáradatot tartóztattak fel a határnál

Újabb migránsáradatot tartóztattak fel a határnál

Éjfél körül és haj­nal­ban is újabb be­ván­dor­ló­cso­por­tok pró­bál­koz­tak a ma­gyar ha­tár­nál.

Újabb migránsbetörés a magyar határnál: Teljes készültség

Újabb migránsbetörés a magyar határnál: Teljes készültség

Nem csak haj­nali fél 5-kor ro­ha­moz­ták meg a ha­tárt. A dél­előtt fo­lya­mán cso­por­tok ér­kez­tek...

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Azért kezd­ték el őket ha­za­to­lon­colni, mert így spó­rol­hat­nak a költ­sé­gek­kel...

Elképesztő: akciós áron csempészik az embereket Európába

Elképesztő: akciós áron csempészik az embereket Európába

Tíz­mil­li­ó­ért hoz­zák be őket.

Bár ná­lunk egyre ke­ve­seb­bet hal­lani a me­ne­kült­vál­ság­ról, Auszt­ri­á­ban és Né­met­or­szág­ban még min­dig óri­ási prob­lé­mák­kal küz­de­nek a ha­tó­sá­gok.

Migránsháború dúl Hollandiában

Migránsháború dúl Hollandiában

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a sza­va­zó­ur­nák­nál a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Bordélykirálysággá változott a kikötő

Bordélykirálysággá változott a kikötő

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt.

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Európa-bajnoki győzelmet

Miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Bosszú a leszúrt lányért: maszkos neonácik migránsokat vertek Stockholmban

Bosszú a leszúrt lányért: maszkos neonácik migránsokat vertek Stockholmban

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a stock­holmi pá­lya­ud­va­ron.

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a stock­holmi pá­lya­ud­va­ron.

Ausztria ismét, fokozatosan bekeményítene

Ausztria ismét bekeményítene

Mi­köz­ben ja­vá­ban zaj­lik a be­ván­dor­lók Auszt­ri­ába szál­lí­tása, a kan­cel­lár be­je­len­tette: fo­ko­za­to­san vissza kell vonni a ki­vé­te­les in­téz­ke­dé­se­ket.

Tífusz, HIV és szifiliszvírust azonosítottak néhány menekültben

Tífusz, HIV és szifiliszvírust azonosítottak néhány menekültben

Nincs még sem­mi­féle jár­vány­hely­zet, de a té­nyek ma­kacs dol­gok. Ijesztő ví­ru­so­kat azo­no­sí­tot­tak.

Szörnyű tragédia! 700 menekülttel süllyedt el megint egy hajó

Szörnyű tragédia! 700 menekülttel süllyedt el megint egy hajó

Nem­zet­közi szer­ve­ze­tek je­len­tése sze­rint nem ki­zárt, hogy szer­dán több szá­zan meg­ful­lad­tak.

Retteghet a börtöntől a nőverő fegyőr!

Retteghet a börtöntől a nőverő fegyőr!

Ha be­ke­rül, bosszút áll­hat­nak rajta a rabok!

Ma dönt a bí­ró­ság a Csil­lag volt bör­tön­őré­nek elő­ze­tesbe he­lye­zé­sé­ről. Bosszút áll­hat­nak rajta!