CÍMKE: 'bevándorlók'
FRISS HÍREK

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

A Fi­desz or­szá­gos vá­laszt­má­nya ha­tá­ro­zat­ban uta­sítja el, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

A Fi­desz or­szá­gos vá­laszt­má­nya ha­tá­ro­zat­ban uta­sítja el, hogy Ma­gyar­or­szá­got be­ván­dor­ló­or­szággá vál­toz­tas­sák.

Tárt karokkal fogadná a migránsokat ez a képviselő

Tárt karokkal fogadná a migránsokat ez a képviselő

Bru­tá­lis ve­he­men­ci­á­val és lep­le­zet­len in­du­la­tok­kal tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got a brüsszeli, kvó­ta­párti po­li­ti­ku­sok.

Bru­tá­lis ve­he­men­ci­á­val és lep­le­zet­len in­du­la­tok­kal tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got a kvó­ta­párti po­li­ti­ku­sok.

Aggódó anya: két gyereken kívül mindenki bevándorló a fiam osztályában

Aggódó anya: két gyereken kívül mindenki bevándorló a fiam osztályában

Ha­tal­mas vita zaj­lik Auszt­ri­á­ban az eset­ről.

Ha­tal­mas vita zaj­lik Auszt­ri­á­ban az eset­ről.

Migránsok sebesítettek meg egy határrendészt, fegyver is előkerült

Migránsok sebesítettek meg egy határrendészt, fegyver is előkerült

Úgy tűnik, nem áll­nak le az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók: ez­út­tal egy ha­tár­ren­dészt is meg­se­be­sí­tet­tek.

Újabb migránsáradatot tartóztattak fel a határnál

Újabb migránsáradatot tartóztattak fel a határnál

Éjfél körül és haj­nal­ban is újabb be­ván­dor­ló­cso­por­tok pró­bál­koz­tak.

Éjfél körül és haj­nal­ban is újabb be­ván­dor­ló­cso­por­tok pró­bál­koz­tak a ma­gyar ha­tár­nál.

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Azért kezd­ték el őket ha­za­to­lon­colni, mert így spó­rol­hat­nak a költ­sé­gek­kel...

Migránsháború dúl Hollandiában

Verbális migránsháború dúl Hollandiában

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat.

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a sza­va­zó­ur­nák­nál a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Újabb migránsbetörés a magyar határnál: Teljes készültség

Újabb migránsbetörés a magyar határnál: Teljes készültség

Újabb cso­por­tok pró­bál­koz­tak a ma­gyar ha­tár­nál, ez­út­tal Csi­ké­ria tér­sé­gé­ben.

Nem csak haj­nali fél 5-kor ro­ha­moz­ták meg a ha­tárt. A dél­előtt fo­lya­mán újabb il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat fog­tak el, ez­út­tal Csi­ké­ria tér­sé­gé­ben, rá­adá­sul több cso­port­ban ékez­tek a ha­tár­sér­tők.

Bordélykirálysággá változott a kikötő

Bordélykirálysággá változott a kikötő

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

Elképesztő: akciós áron csempészik az embereket Európába

Elképesztő: akciós áron csempészik az embereket Európába

Tíz­mil­li­ó­ért hoz­zák be őket.

Bár ná­lunk egyre ke­ve­seb­bet hal­lani a me­ne­kült­vál­ság­ról, Auszt­ri­á­ban és Né­met­or­szág­ban még min­dig óri­ási prob­lé­mák­kal küz­de­nek a ha­tó­sá­gok.

Bosszú a leszúrt lányért: maszkos neonácik migránsokat vertek Stockholmban

Bosszú a leszúrt lányért: maszkos neonácik migránsokat vertek Stockholmban

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a stock­holmi pá­lya­ud­va­ron, ahol száz neo­náci férfi be­ván­dor­ló­kat bán­tal­ma­zott.

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a győ­ze­lem után. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a fran­ciák el­leni döntő után. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Ausztria ismét, fokozatosan bekeményítene

Ausztria ismét bekeményítene

Mi­köz­ben ja­vá­ban zaj­lik a be­ván­dor­lók Auszt­ri­ába szál­lí­tása, a kan­cel­lár be­je­len­tette: fo­ko­za­to­san vissza kell vonni a ki­vé­te­les in­téz­ke­dé­se­ket.

Tífusz, HIV és szifiliszvírust azonosítottak néhány menekültben

Tífusz, HIV és szifiliszvírust azonosítottak néhány menekültben

Nincs még sem­mi­féle jár­vány­hely­zet, de a té­nyek ma­kacs dol­gok. Ijesztő ví­ru­so­kat azo­no­sí­tot­tak.

Szörnyű tragédia! 700 menekülttel süllyedt el megint egy hajó

Szörnyű tragédia! 700 menekülttel süllyedt el megint egy hajó

Nem­zet­közi szer­ve­ze­tek je­len­tése sze­rint nem ki­zárt, hogy szer­dán több szá­zan meg­ful­lad­tak.

Retteghet a börtöntől a nőverő fegyőr!

Retteghet a börtöntől a nőverő fegyőr!

Ha be­ke­rül, bosszút áll­hat­nak rajta a rabok!

Ma dönt a bí­ró­ság a Csil­lag volt bör­tön­őré­nek elő­ze­tesbe he­lye­zé­sé­ről. Bosszút áll­hat­nak rajta!