CÍMKE: 'bevándorlók'

Hatalmas fordulat! Itt a bizonyíték

Hatalmas fordulat a magyar lányt erőszakoló férfi ügyében!

Afgán me­ne­kült erő­sza­kolt meg egy húsz év kö­rüli fi­a­talt.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt: egy afgán me­ne­kült meg­erő­sza­kolt egy húsz év kö­rüli fi­a­talt.

5 nőt szinte halálra vert egy bevándorló banda Svájcban

5 nőt szinte halálra vert egy bevándorló banda Svájcban

Több for­rás sze­rint af­ri­kai és ko­szo­vói férfiak vol­tak a tet­te­sek.

FRISS HÍREK

Újabb EU-trükk: Jöhet a "humanitárius vízum"?!

Újabb EU-trükk: Jöhet a "humanitárius vízum"?!

Ezzel "ren­de­zett" módon le­hetne sza­bá­lyozni a mig­rá­ciót, annak meg­ál­lí­tása he­lyett.

Ezzel "ren­de­zett" módon le­hetne sza­bá­lyozni a mig­rá­ciót, annak meg­ál­lí­tása he­lyett.

Így add ki a lakásodat bevándorlóknak...
Videók!

Így add ki a lakásodat bevándorlóknak...
Videók!

Az eu­ró­pa­iak és a be­ván­dor­lók kö­zötti "kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek" még szem­be­öt­lőb­bek. Így járt egy fran­cia férfi is...

Az eu­ró­pa­iak és a be­ván­dor­lók kö­zötti "kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek" még szem­be­öt­lőb­bek...

Az olaszok kisebbségbe fognak kerülni a saját hazájukban!

Az olaszok kisebbségbe fognak kerülni a saját hazájukban!

Min­den sta­tisz­ti­kai adat ezt jelzi. Az idő a be­ván­dor­lók­nak dol­go­zik.

Min­den sta­tisz­ti­kai adat ezzel az elő­re­jel­zés­sel sok­kol. Az idő a be­ván­dor­lók­nak dol­go­zik.

Minden második migráns megbukott a német vizsgán!

Minden második migráns megbukott a német vizsgán!

Csak se­géd­mun­ká­sok le­het­nek...

Már eleve sok­kal ke­ve­seb­ben je­lent­kez­tek rá, mint ahá­nyan me­ne­dé­ket kér­tek. Nyelv­vizsga-bi­zo­nyít­vány nél­kül pedig leg­fel­jebb se­géd­mun­ká­sok le­het­nek.

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Sorra tar­tóz­tat­ják fel a rend­őrök a te­her­au­tók­ban meg­bújt be­ván­dor­ló­kat.

Sorra tar­tóz­tat­ják fel a rend­őrök a te­her­au­tók­ban meg­bújt il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Bolond világ: Migránsok százai alig várják, hogy letartóztassák őket!

Bolond világ: Migránsok százai alig várják, hogy letartóztassák őket!

In­kább bé­ké­sen, órá­kig sor­ban áll­nak a rend­őr­ség előtt az észak-görög ki­kö­tő­vá­ros­ban.

A migránsok szétszakítják a szociális hálót

A migránsok szétszakítják a szociális hálót

Vagy jó­léti állam vagy mig­rán­sok...

Vagy jó­léti állam vagy be­ván­dor­lási or­szág. Mind­kettő együtt hosszú távon nem fog mű­ködni - írta Hans-Wer­ner Sinn német köz­gaz­dász pro­fesszor.

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli. "Mu­száj lesz el­len­sú­lyozni az ál­lam­ház­tar­tás költ­sé­geit." - véli a svéd gaz­da­ság­ku­tató in­té­zet igaz­ga­tó­nője.

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Ájultra vert 2 csendőrt tízegynéhány bevándorló Korzikán

Pedig nem vol­tak puha fiúk, a fran­cia kü­lön­le­ges erők kö­te­lé­kébe tar­toz­tak. De a túl­erő le­győzte őket.

Pedig nem vol­tak puha fiúk, a fran­cia kü­lön­le­ges erők kö­te­lé­kébe tar­toz­tak.

Lázár elvegyült a bécsi migránsok között

Lázár elvegyült a bécsi migránsok között

Bécsbe uta­zott Lázár János. Szóba állt volna a bécsi mig­rán­sok­kal is...

Bécsbe uta­zott Lázár János. Szóba állt volna a bécsi mig­rán­sok­kal a kan­cel­lá­ria­mi­nisz­ter, de le­döb­bent a re­ak­ci­ó­juk­tól. Két vi­deót is posz­tolt.

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Robbanásveszély Milánóban. A lakosok 30 százaléka "idegen" lesz

Erre ké­szít ter­ve­ket a je­len­legi bal­kö­zép kor­mány A Forza Ita­lia po­li­ti­kusa vi­szont a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok­ban bízik.

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Még az első négy osz­tályt sem jár­ták ki. Vi­szont a svéd mun­ka­erő­pi­a­con el­ső­sor­ban kép­zett szak­em­be­rekre lenne szük­ség...

Még az első négy osz­tályt sem jár­ták ki. Vi­szont a svéd mun­ka­erő­pi­a­con el­ső­sor­ban kép­zett szak­em­be­rekre lenne szük­ség... Így csak a kasszát ter­he­lik meg. Ebből még na­gyon sok fe­szült­ség szár­maz­hat.

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra

El­ké­pesztő, ahogy át­ju­tot­tak...

Egy sza­bad­na­pos rendőr ri­asz­totta kol­lé­gáit hétfő este, hogy a kál­ló­sem­jéni háza fö­lött egy ala­cso­nyan szálló kis­re­pü­lőt ész­lelt. Ami ez­után tör­tént, az el­ké­pesztő.

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

A Fi­desz or­szá­gos vá­laszt­má­nya ha­tá­ro­zat­ban uta­sítja el, hogy Ma­gyar­or­szág be­ván­dor­ló­or­szág le­gyen.

A Fi­desz or­szá­gos vá­laszt­má­nya ha­tá­ro­zat­ban uta­sítja el, hogy Ma­gyar­or­szá­got be­ván­dor­ló­or­szággá vál­toz­tas­sák.

Tárt karokkal fogadná a migránsokat ez a képviselő

Tárt karokkal fogadná a migránsokat ez a képviselő

Lep­le­zet­le­nül tá­mad­ják ha­zán­kat.

Bru­tá­lis ve­he­men­ci­á­val és lep­le­zet­len in­du­la­tok­kal tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got az Eu­ró­pai Par­la­ment li­be­rá­lis, kvó­ta­párti po­li­ti­ku­sai.

Aggódó anya: két gyereken kívül mindenki bevándorló a fiam osztályában

Aggódó anya: két gyereken kívül mindenki bevándorló a fiam osztályában

Ha­tal­mas vita zaj­lik Auszt­ri­á­ban arról, hogy baj-e a kül­föl­diek magas ará­nya az is­ko­lák­ban.

Migránsok sebesítettek meg egy határrendészt, fegyver is előkerült

Migránsok sebesítettek meg egy határrendészt, fegyver is előkerült

Úgy tűnik, nem áll­nak le az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók: ez­út­tal egy ha­tár­ren­dészt is meg­se­be­sí­tet­tek.

Migránsháború dúl Hollandiában

Verbális migránsháború dúl Hollandiában

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat.

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a sza­va­zó­ur­nák­nál a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Újabb migránsáradatot tartóztattak fel a határnál

Újabb migránsáradatot tartóztattak fel a határnál

Éjfél körül és haj­nal­ban is újabb be­ván­dor­ló­cso­por­tok pró­bál­koz­tak.

Éjfél körül és haj­nal­ban is újabb be­ván­dor­ló­cso­por­tok pró­bál­koz­tak a ma­gyar ha­tár­nál.

Újabb migránsbetörés a magyar határnál: Teljes készültség

Újabb migránsbetörés a magyar határnál: Teljes készültség

Nem csak haj­nali fél 5-kor ro­ha­moz­ták meg a ha­tárt. A dél­előtt fo­lya­mán cso­por­tok ér­kez­tek...

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Azért kezd­ték el őket ha­za­to­lon­colni, mert így spó­rol­hat­nak a költ­sé­gek­kel...

Bordélykirálysággá változott a kikötő

Bordélykirálysággá változott a kikötő

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a győ­ze­lem után. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a győ­ze­lem után. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Bosszú a leszúrt lányért: maszkos neonácik migránsokat vertek Stockholmban

Bosszú a leszúrt lányért: maszkos neonácik migránsokat vertek Stockholmban

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a stock­holmi pá­lya­ud­va­ron, ahol száz neo­náci férfi be­ván­dor­ló­kat bán­tal­ma­zott.

Tüntetés: Újabb fordulat a kölni molesztálás ügyében

Tüntetés: Újabb fordulat a kölni molesztálás ügyében

Musz­lim férfiak de­monst­rál­tak.

Musz­lim férfiak de­monst­rál­tak a nők el­leni erő­szak­kal szem­ben Köln­ben.

Télen sem áll le a migránsbiznisz: akciós áron csempészik az embereket!

Elképesztő: akciós áron csempészik az embereket Európába

Tíz­mil­liót kér­nek egy csa­lá­dért, de rossz idő­ben ol­csóbb az ár.

Bár ná­lunk egyre ke­ve­seb­bet hal­lani a hí­rek­ben a me­ne­kült­vál­ság­ról, Auszt­ri­á­ban és Né­met­or­szág­ban még min­dig óri­ási prob­lé­mák­kal küz­de­nek a ha­tó­sá­gok. A ku­rier.at annak járt utána, ho­gyan és mennyi­ért lehet el­jutni Szí­ri­á­ból Eu­ró­pába em­ber­csem­pé­szek se­gít­sé­gé­vel.

Ausztria ismét, fokozatosan bekeményítene

Ausztria ismét bekeményítene

Mi­köz­ben ja­vá­ban zaj­lik a be­ván­dor­lók Auszt­ri­ába szál­lí­tása, a kan­cel­lár be­je­len­tette: fo­ko­za­to­san vissza kell vonni a ki­vé­te­les in­téz­ke­dé­se­ket.

Tífusz, HIV és szifiliszvírust azonosítottak néhány menekültben

Tífusz, HIV és szifiliszvírust azonosítottak néhány menekültben

Nincs még sem­mi­féle jár­vány­hely­zet, de a té­nyek ma­kacs dol­gok. Ijesztő ví­ru­so­kat azo­no­sí­tot­tak.

Szörnyű tragédia! 700 menekülttel süllyedt el megint egy hajó

Szörnyű tragédia! 700 menekülttel süllyedt el megint egy hajó

Nem­zet­közi szer­ve­ze­tek je­len­tése sze­rint nem ki­zárt, hogy szer­dán több szá­zan meg­ful­lad­tak.

Retteghet a börtöntől a nőverő fegyőr!

Retteghet a börtöntől a nőverő fegyőr!

Ha be­ke­rül, bosszút áll­hat­nak rajta a rabok!

Ma dönt a bí­ró­ság a Csil­lag volt bör­tön­őré­nek elő­ze­tesbe he­lye­zé­sé­ről. Bosszút áll­hat­nak rajta!