CÍMKE: 'bevándorlók'

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Azért kezd­ték el őket ha­za­to­lon­colni, mert így spó­rol­hat­nak...

Azért kezd­ték el őket ha­za­to­lon­colni, mert így spó­rol­hat­nak a költ­sé­gek­kel...

Migránsháború dúl Hollandiában

Verbális migránsháború dúl Hollandiában

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat.

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a sza­va­zó­ur­nák­nál a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Bordélykirálysággá változott a kikötő

Bordélykirálysággá változott a kikötő

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

Elképesztő: akciós áron csempészik az embereket Európába

Elképesztő: akciós áron csempészik az embereket Európába

Tíz­mil­li­ó­ért hoz­zák be őket.

Bár ná­lunk egyre ke­ve­seb­bet hal­lani a me­ne­kült­vál­ság­ról, Auszt­ri­á­ban és Né­met­or­szág­ban még min­dig óri­ási prob­lé­mák­kal küz­de­nek a ha­tó­sá­gok.

Bosszú a leszúrt lányért: maszkos neonácik migránsokat vertek Stockholmban

Bosszú a leszúrt lányért: maszkos neonácik migránsokat vertek Stockholmban

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a stock­holmi pá­lya­ud­va­ron, ahol száz neo­náci férfi be­ván­dor­ló­kat bán­tal­ma­zott.

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a győ­ze­lem után. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a fran­ciák el­leni döntő után. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Ausztria ismét, fokozatosan bekeményítene

Ausztria ismét bekeményítene

Mi­köz­ben ja­vá­ban zaj­lik a be­ván­dor­lók Auszt­ri­ába szál­lí­tása, a kan­cel­lár be­je­len­tette: fo­ko­za­to­san vissza kell vonni a ki­vé­te­les in­téz­ke­dé­se­ket.

Tífusz, HIV és szifiliszvírust azonosítottak néhány menekültben

Tífusz, HIV és szifiliszvírust azonosítottak néhány menekültben

Nincs még sem­mi­féle jár­vány­hely­zet, de a té­nyek ma­kacs dol­gok. Ijesztő ví­ru­so­kat azo­no­sí­tot­tak.

Szörnyű tragédia! 700 menekülttel süllyedt el megint egy hajó

Szörnyű tragédia! 700 menekülttel süllyedt el megint egy hajó

Nem­zet­közi szer­ve­ze­tek je­len­tése sze­rint nem ki­zárt, hogy szer­dán több szá­zan meg­ful­lad­tak.

Retteghet a börtöntől a nőverő fegyőr!

Retteghet a börtöntől a nőverő fegyőr!

Ha be­ke­rül, bosszút áll­hat­nak rajta a rabok!

Ma dönt a bí­ró­ság a Csil­lag volt bör­tön­őré­nek elő­ze­tesbe he­lye­zé­sé­ről. Bosszút áll­hat­nak rajta!