CÍMKE: 'betörő'

Még a rendőrök is röhögtek a balfék szegedi betörőn

Még a rendőrök is röhögtek a balfék szegedi betörőn

Egy ittas sze­gedi férfi be­tört egy helyi cuk­rász­dába, hogy ki­fossza azt, de na­gyon pórul járt.

Nem hiszed el, hogy mit találtak a rendőrök a férfi alsónadrágjában

Nem hiszed el, hogy mit találtak a rendőrök a férfi alsónadrágjában

A bu­da­pesti rend­őrök Lo­vas­be­rény­ben el­fog­tak két fő­vá­rosi be­tö­rőt.

A betörő sem számított rá, mi várja a kerítés túloldalán meneküléskor

A betörő sem számított rá, mi várja a kerítés túloldalán meneküléskor

Egy ti­sza­bu­rai férfi azt hitte, hogy az év leg­tö­ké­le­te­sebb be­tö­ré­sét kö­veti el.

Egy ti­sza­bu­rai férfi azt hitte, hogy az év leg­tö­ké­le­te­sebb be­tö­ré­sét kö­veti el.

Aljas betörők jártak Csongrádban, amit tudtak, szétvertek

Aljas betörők jártak Csongrádban, amit tudtak, szétvertek

Hó­na­po­kig fosz­to­ga­tott fel­újí­tás alatt lévő há­za­kat egy Csong­rád me­gyei be­törő, több bűn­eset­nél se­gí­tője is volt.

Hó­na­po­kig fosz­to­ga­tott fel­újí­tás alatt lévő há­za­kat egy Csong­rád me­gyei be­törő, több bűn­eset­nél se­gí­tője is volt.

Rossz helyre nyitott be a betörő, lebukott az egész banda

Rossz helyre nyitott be a betörő, lebukott az egész banda

Tár­sas­házi la­ká­sokra spe­ci­a­li­zá­ló­dott be­tö­rő­banda bu­kott le, a ta­go­kat Ti­sza­kür­tön és Ci­bak­há­zán fog­ták el a rend­őrök.

Tár­sas­házi la­ká­sokra spe­ci­a­li­zá­ló­dott be­tö­rő­banda bu­kott le, a ta­go­kat el­fog­ták a rend­őrök.

Új, elvetemült módszerrel fosztják ki a belvárosi lakásokat a betörők

Új, elvetemült módszerrel fosztják ki a belvárosi lakásokat

Eddig még nem­igen ta­pasz­talt mód­sze­rek­kel jut­nak be la­ká­sokba a be­tö­rők Bu­da­pes­ten. A régi ajtók ka­zet­táit rúg­ják ki, de szer­szá­mot is hasz­nál­nak.

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Két hét alatt há­rom­szor tört be.

Két hét alatt há­rom­szor tört be ugyan­arra a helyre.

Kényszerpihenő vár a szorgalmas betörőre

Kényszerpihenő vár a szorgalmas betörőre

Egy óra alatt 6 pin­cét is ki­fosz­tott a túl­tel­je­sítő be­törő.

Egy óra alatt 6 pin­cét is ki­fosz­tott a szor­gos mis­kolci be­törő. Bár gyors és ügyes volt, ahhoz még­sem eléggé, hogy túl­jár­jon a rend­őr­ség eszén. Több éves sza­bad­ság­vesz­tés vár rá.

Meztelenül mászott be a tatabányai lakásba, majd kiugrott az ablakon

Meztelenül mászott be a tatabányai lakásba, majd kiugrott az ablakon

A ki­ér­kező rend­őrök a ház pin­cé­jé­ben ta­lál­tak rá a be­káb­sze­re­zett férfira.

Egy férfi má­szott be egy ta­ta­bá­nyai la­kásba, akit a tulaj mez­te­le­nül ta­lált az egyik szo­bá­ban. Az ádám­kosz­tümős férfi ijed­té­ben ki­ug­rott az egyik zárt ab­la­kon. A ki­ér­kező rend­őrök a ház pin­cé­jé­ben ta­lál­tak rá a be­káb­sze­re­zett férfira.

Tetten érték a rendőrök a pancser betörőt

Tetten érték a rendőrök a pancser betörőt

Né­hány per­cig ku­tat­ha­tott csak a la­kás­ban, ugyanis a rend­őr­ség per­cek alatt el­fogta a fi­a­tal férfit.

Né­hány per­cig ku­tat­ha­tott csak a la­kás­ban, ugyanis a rend­őr­ség per­cek alatt el­fogta a fi­a­tal férfit. To­vábbi rész­let...

Magára hívta a rendőröket a pancser betörő

Magára hívta a rendőröket a pancser betörő

Ké­mé­nyen át pró­bált be­jutni.

Ké­mé­nyen át pró­bált be­jutni egy bárba, na­gyon pórul járt. Fog­ságba ej­tette a ház, ahova be­pró­bált jutni. Tű­z­ol­tók se­gí­tet­tek neki.

Ezért a tolvajok ünnepe a halottak napja

Ezért a tolvajok ünnepe a halottak napja

Ren­ge­teg virág, ko­szorú és mé­cses tűnik el a sí­rok­ról, a meg­em­lé­ke­zők­nek a be­tö­rők­től, zseb­tol­va­jok­tól és az au­tó­fel­tö­rők­től is tar­ta­niuk kell.

Félmeztelen lány jelent meg a tanár ágya mellett, ezután jött a sokk

Félmeztelen lány jelent meg a tanár ágya mellett, ezután jött a sokk

A gyö­nyörű, mell­tar­tó­ban lévő nő lát­vá­nya hamar ré­misz­tővé vál­to­zott.

A gyö­nyörű, mell­tar­tó­ban lévő nő lát­vá­nya hamar ré­misz­tővé vál­to­zott. A férfi végül rend­őrt hí­vott.

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Bozótvágó késsel támadt saját testvérére a tomboló fiatal

Nagy volt a meg­le­pe­tés, ami­kor ki­de­rült ki a masz­kos be­törő.

Nagy volt a meg­le­pe­tés, ami­kor ki­de­rült ki a masz­kos be­törő. Őr­jön­gé­sé­ben két tévét ka­sza­bolt szét.

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Újra egy bűn­is­métlő el­kö­vető tartja ret­te­gés­ben a te­le­pen élő­ket.

Újra egy bűn­is­métlő el­kö­vető tartja ret­te­gés­ben a te­le­pen élő­ket.

Kitépte a széfet a falból a betörő, szabadnapos rendőrök fogták el

Kitépte a széfet a falból a betörő, szabadnapos rendőrök fogták el

A rösz­kei pos­tá­ról pró­bálta meg el­tu­laj­do­ní­tani a pán­cél­szek­rényt az a be­törő, akit szol­gá­la­ton kí­vüli rend­őrök kap­tak el.

Nem tudott ellenállni a sörnek, ez lett a veszte!

Nem tudott ellenállni a sörnek, ez lett a veszte!

Min­dig be­in­dul­tak a refle­xei...

Ha bár­hol meg­lá­tott a hű­tő­ben egy jég­hi­deg sört, be­in­dul­tak a refle­xei...

Sokkoló képek! Így végezték ki a Miranda Kerrhez betörő férfit

Sokkoló képek! Így végezték ki a Miranda Kerrhez betörő férfit

Ki­szi­vá­rog­tak a véres fotók.

Ki­szi­vá­rog­tak a véres fotók, me­lye­ket a szép­sé­ges mo­dell bir­to­kán ké­szí­tet­tek a be­törő és a testőr ha­lá­los össze­csa­pá­sá­ról.

Mezítelen betörő szorult be a kéménybe

Mezítelen betörő szorult be a kéménybe

Azt hit­ték szel­lem van a ké­mény­ben, de ki­de­rült csak egy be­törő szo­rult be.

Azt hit­ték szel­lem van a ké­mény­ben, de ki­de­rült csak egy me­zí­te­len be­törő szo­rult be a füst­csőbe.

Berúgta az ajtót, vitte a tévét - vette a kamera...

Berúgta az ajtót, vitte a tévét - vette a kamera...

Több la­kásba is meg­pró­bált jutni, az egyikbe si­ke­rült. Íme, az új­bu­dai Jac­kie Chan!

Több la­kásba is meg­pró­bált jutni, az egyikbe si­ke­rült. Komp­lett ko­reo­gráfiát adott elő, mi­előtt rá­szánta magát a nagy mu­tat­ványra.

Őrült felfegyverzett rajongót fogtak David Guetta házában

Őrült felfegyverzett rajongót fogtak David Guetta házában

A férfi nem elő­ször tört be hozzá.

A férfi nem elő­ször ha­tolt be il­le­ték­te­le­nül a vi­lág­hírű le­mez­lo­vas ott­ho­nába. Ko­ráb­ban vi­szont nem volt fegy­vere...

Pucérra vetkőzött a betörő a balatoni étteremben, aztán jött a java...

Pucérra vetkőzött a betörő a balatoni étteremben, aztán jött a java...

Tel­je­sen el­ké­pesztő módon vi­sel­ke­dett a férfi, bár elég gyor­san le­nyu­go­dott. Talán túl­sá­go­san is.

Éjjel, tévével a kezében bukott le a balfék tolvaj

Éjjel, tévével a kezében bukott le a balfék tolvaj

Ad­digra már a te­le­pü­lés réme lett, annyi in­gat­lanba be­tört.

Ad­digra már a te­le­pü­lés réme lett, annyi in­gat­lanba be­tört.

Mezítelenül lopta a whiskyt az élő adásban

Mezítelenül lopta a whiskyt élő adásban

Élő­adás­ban köz­ve­tí­tet­ték azt a me­zí­te­len whis­ky­tol­vajt, aki a ka­mera előtt fosz­totta ki az egyik ital­bol­tot Dél-Af­ri­ká­ban.

Élő­adás­ban köz­ve­tí­tet­ték azt a me­zí­te­len whis­ky­tol­vajt, aki a ka­mera előtt fosz­totta ki az egyik ital­bol­tot Dél-Af­ri­ká­ban.

Elképesztő, hogy bukott le a világ legbénább betörője!

Elképesztő, hogy bukott le a világ legbénább betörője!

Név­jegy­kár­tyát ha­gyott a hely­szí­nen.

Min­den bi­zonnyal a walesi Ray­mond Gre­ene a leg­pec­he­sebb bű­nöző a föl­dön, ugyanis si­ke­rült saját magát le­buk­tat­nia.

Így kommunikálnak egymással a magyar bűnözők

Kiderült, hogyan kommunikálnak egymással a magyar bűnözők

Új módot ta­lál­tak a ma­gyar bű­nö­zők, hogy biz­ton­sá­go­san in­téz­hes­sék kétes ügy­le­te­i­ket.

Új módot ta­lál­tak a ma­gyar bű­nö­zők, hogy biz­ton­sá­go­san in­téz­hes­sék kétes ügy­le­te­i­ket. Le­nyo­moz­ha­tat­lan mo­bil­al­kal­ma­zá­son szer­ve­zik az ak­ci­ó­i­kat.

Kifosztották a házat, de az aranyhalat megmentették a betörők

Kifosztották a házat, de az aranyhalat megmentették a betörők

Em­ber­ség az em­ber­te­len­ség­ben, hogy a be­tö­rők, mi­u­tán ki­fosz­tot­ták egy csa­lád házát, az arany­ha­lat meg­men­tet­ték.

Így jelölik meg a kiszemelt lakásokat a betörők!

Így jelölik meg a kiszemelt lakásokat a betörők!

Ha a la­kás­aj­tód mel­lett egy nagy X-et ta­lálsz, akkor azt a rab­lók je­löl­ték meg a be­tö­rők tit­kos jel­rend­szere sze­rint.

Ha a la­kás­aj­tód mel­lett egy nagy X-et ta­lálsz, akkor azt a rab­lók je­löl­ték meg, leg­alábbis ezt ál­lítja egy in­ter­ne­tes táb­lá­zat, ami a be­tö­rők tit­kos jel­rend­sze­rét gyűj­tötte össze.

Kirabolták a világhírű szakácsot

Kirabolták a világhírű szakácsot

Amíg Jamie Oli­ver őszi va­ká­ción volt a csa­lád­já­val, be­tör­tek a há­zába.

Amíg a Ma­gyar­or­szá­gon is ét­ter­met nyitó Jamie Oli­ver őszi va­ká­ci­ó­zott csa­lád­já­val, be­tör­tek a sztár­séf észak-lon­doni há­zába.