Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Aggasztó állapotba került a TV2 sztárja!

Aggasztó állapotba került a TV2 sztárja!

Nem ala­kult túl sze­ren­csé­sen a hét­vé­géje.

Nem ala­kult túl sze­ren­csé­sen a hét­vé­géje, le­ta­kart szem­mel kel­lett fe­küd­nie.

FRISS HÍREK

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

A szí­nésznő na­gyon rosszul érzi magát, az évek óta tartó bí­ró­sági pro­ce­dúra tönk­re­tette az egész­sé­gét.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő na­gyon rosszul érzi magát, az évek óta tartó bí­ró­sági pro­ce­dúra tel­je­sen tönk­re­tette az egész­sé­gét.

Bevallotta, ezzel a betegséggel küzd a magyar énekesnő

Bevallotta, ezzel a betegséggel küzd a magyar énekesnő

Tóth Andi éle­tét nagy­ban meg­ne­he­zíti a prob­léma, emi­att már több vizs­gá­la­ton is volt.

Tóth Andi éle­tét nagy­ban meg­ne­he­zíti a prob­léma, emi­att már több vizs­gá­la­ton is volt.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor. Ők in­kább ott­hon, egy­más kö­zött em­lé­kez­tek meg el­hunyt ba­rát­juk­ról.

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon: az el­múlt na­pok­ban szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

Sikítás töltötte be a stúdiót, a "halálból" tért vissza az Oscar-díjas sztár - videó

Sikítás töltötte be a stúdiót, a "halálból" tért vissza az Oscar-díjas sztár - videó

A 63 éves szí­nésznő már fel­ké­szült arra, hogy meg kell hal­nia a kór­ház­ban, ám végül sze­ren­csére job­ban lett.

Nagyon durva, mi történt a nővel a mellimplantátumai miatt

Nagyon durva, mi történt a nővel a mellimplantátumai miatt

Ször­nyű kö­vet­kez­mé­nyei let­tek a mell­na­gyob­bító mű­tét­nek.

Tu­do­má­nyos bi­zo­nyí­ték egy­előre nincs arra, hogy a mell­im­plan­tá­tu­mok ké­pe­sek má­ni­á­kus de­pressziót okozni, de nők tíz­ez­rei sze­rint min­den jel arra utal, hogy lé­te­zik ilyen össze­füg­gés. Ijesztő, de egy­ben el­gon­dol­kod­tató tör­té­net kö­vet­ke­zik.

Kerekesszékbe került a gyerekek egyik kedvenc színésze

Kerekesszékbe került a gyerekek egyik kedvenc színésze

A Harry Pot­ter-fil­mek egyik fő­sze­rep­lője be­teg­sége miatt kép­te­len járni, és ál­landó fáj­dal­mak­kal küzd.

A Harry Pot­ter-fil­mek egyik fő­sze­rep­lője be­teg­sége miatt kép­te­len járni, és ál­landó fáj­dal­mak­kal küzd.

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Még alig ért haza Thai­föld­ről.

Még alig ért haza szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége, va­sár­nap reg­gel máris azon­nal férje kór­házi ágyá­hoz si­e­tett.

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál.

Hi­he­tet­le­nül ritka és gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál. A gye­rek ál­la­pota ro­ham­tem­pó­ban fog rom­lani a kö­vet­kező évek­ben.

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Sas József állapotáról

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Sas József állapotáról

A hu­mo­rista pi­henni in­dult Thai­földre, ám kór­házba ke­rült. Be­­teg­szál­lító gép­pel jö­he­tett csak haza.

A hu­mo­rista pi­henni in­dult Thai­földre, ám kór­házba ke­rült. Be­­teg­szál­lító gép­pel jö­he­tett csak haza.

Hangja miatt rettegett Majka

Hangja miatt rettegett Majka

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik.

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre.

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Majd­nem két napig volt lázas.

Fodor Raj­mund majd­nem két napig volt lázas, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

A bal­eset után ko­mo­lyab­ban kez­dett gon­dol­kodni az éle­té­ről, és rá­jött: pár­kap­cso­lata már nem a régi.

Aggódnak a társai: rosszul lett a TV2 sztárja

Aggódnak a társai: rosszul lett a TV2 sztárja

Fodor Raj­mund szü­le­tés­napja nem úgy in­dult, ahogy sze­rette volna, csa­pat­tár­sai na­gyon ag­gód­nak.

Fodor Raj­mund szü­le­tés­napja nem úgy in­dult, ahogy sze­rette volna, csa­pat­tár­sai na­gyon ag­gód­nak.

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

A csi­nos mű­sor­ve­zető napok óta nem osz­tott meg fotót ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon, most el­árulta ennek az okát.

A csi­nos mű­sor­ve­zető napok óta nem osz­tott meg fotót ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon.

Családi drámáról vallott Thomas Doll

Családi drámáról vallott Thomas Doll

Sú­lyos dön­tést ho­zott. Ezért ma­radt majd' öt évig a Fra­di­nál a német edző?

Sú­lyos dön­tésre ju­tott. Anya­gi­lag na­gyon jól járt volna, mégis nemet mon­dott a csá­bí­tásra. Ezért ma­radt majd­nem öt évig a Fra­di­nál a német edző?

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Közel két hó­napja van egye­dül.

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

Napi több milliót adnak össze a magyarok a 6 éves Noémi gyógyulásáért

Napi több milliót adnak össze a magyarok a 6 éves Noémi gyógyulásáért

A csa­lád­nak az első évi ke­ze­lés­hez 138 mil­lió fo­rintra van szük­sége, ami­ből már a felét össze­gyűj­töt­ték két hónap alatt!

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja. Réka az in­ter­ne­ten tu­datta a szo­morú hírt, sokan osz­toz­nak a fáj­dal­má­ban.

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja. Réka az in­ter­ne­ten tu­datta a szo­morú hírt, sokan osz­toz­nak a fáj­dal­má­ban.

Szomorú hírt közölt Stohl Andrásról a budapesti színház

Szomorú hírt közölt Stohl Andrásról a budapesti színház

A Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket arról, hogy el­ma­rad a Ka­si­mir és Ka­ro­line szerda esti elő­adása.

A Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket arról, hogy el­ma­rad a Ka­si­mir és Ka­ro­line szerda esti elő­adása.

Megrázó hírt közölt a csodaúszó

Megrázó hírt közölt a csodaúszó, szörnyű fordulatot vett az élete

Ikee Ri­kako a Twit­te­ren je­len­tette be, hogy leu­ké­mi­á­ban szen­ved.

Ikee Ri­kako leu­ké­mi­á­ban szen­ved. A 18 éves szu­per­te­het­ség­től több érmet re­mél­tek a jövő évi olim­pián.

Borzalmas hír, C. Ronaldo édesanyja súlyos beteg

Borzalmas hír, C. Ronaldo édesanyja súlyos beteg

Ször­nyű hírt ka­pott a lab­da­rúgó.

Ször­nyű hírt ka­pott a por­tu­gál lab­da­rúgó, Cris­ti­ano Ro­naldo édes­anyja.

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét.

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota.

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota.

Szomorú hírt jelentett be a Budapesti Operettszínház

Szomorú hírt jelentett be a Budapesti Operettszínház

El­né­zést kér­tek a né­zők­től.

A Nagy­mező utcai te­át­rum hi­va­ta­los köz­le­mény­ben kért el­né­zést a né­zők­től.

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

Naná, hogy SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt.

Naná, hogy SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt rák­be­teg pár­já­val a pa­raszt pasi.

Gyermekkori drámája meghatározta Ördög Nóra életét

Gyermekkori drámája meghatározta Ördög Nóra életét

A mű­sor­ve­zető úgy gon­dolja, szü­le­tési rend­el­le­nes­sége áll­hat a dolog hát­te­ré­ben...

A mű­sor­ve­zető úgy gon­dolja, szü­le­tési rend­el­le­nes­sége áll­hat a dolog hát­te­ré­ben...

Újra a régi Kulka János, 3 év után ismét premierre készül

Újra a régi Kulka János, 3 év után ismét premierre készül

Már pró­bál­ják a da­ra­bot.

Három évvel sztrókja után Cse­hov Cse­resz­nyés­kert című da­rab­já­ban áll szín­padra.

Változás Kern András állapotában, újra színpadra állt a színész

Változás Kern András állapotában, újra színpadra állt a színész

A Kos­suth-díjas szí­nész az el­múlt he­tek­ben két be­teg­ség­gel is meg­küz­dött: elő­ször to­rok­gyul­la­dás, majd hang­szál­gyul­la­dás dön­tötte le őt a lá­bá­ról.

Szörnyű hírt közöltek: súlyos betegségben szenved a magyar focista

Szörnyű hírt közöltek: súlyos betegségben szenved a magyar focista

Vie­to­risz Áron­nál ka­rá­csony után egy nap­pal leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak.

Vie­to­risz Áron­nál ka­rá­csony után egy nap­pal leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak. Édes­apja va­ló­szí­nű­leg nem tudja meg­tar­tani a mun­ká­ját.

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

A 81 éves Kos­suth-díjas szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába. Lázas be­te­gen fe­küdt ott­hon.

A 81 éves Kos­suth-díjas szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába. Lázas be­te­gen fe­küdt ott­hon.

Nincs túl jól: Legyengült Kulcsár Edina immunrendszere

Nincs túl jól: Legyengült Kulcsár Edina immunrendszere

Kul­csár Edina kép­te­len meg­gyó­gyulni, mire job­ban lenne, ismét le­be­teg­szik.

Megmutatta arcát: Nagyon megviseli a betegség Hódi Pamelát

Megmutatta arcát: Nagyon megviseli a betegség Hódi Pamelát

Hódi Pa­mela nincs jó bőr­ben, de igyek­szik mi­ha­ma­rabb ki­lá­balni a be­teg­ség­ből.

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek.

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek. Van, akik ennek el­le­nére ren­dít­he­tet­le­nül dol­goz­nak, míg má­so­kat tel­je­sen le­dön­tött a lá­bá­ról a be­teg­ség.

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Az NB II-ben sze­replő ELTE-BEAC ko­rábbi ko­sár­lab­dá­zója sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

Az NB II-ben sze­replő ELTE-BEAC ko­rábbi ko­sár­lab­dá­zója sú­lyos be­teg­ség után hunyt el. Sport­szer­ve­ző­ként vég­zett az ELTE-n.

Sokkolta a rajongókat Britney Spears váratlan bejelentése

Sokkolta a rajongókat Britney Spears váratlan bejelentése

Idén talán sehol nem is lát­hat­ják az éne­kes­nőt a ra­jon­gók egy ko­moly csa­ládi dráma miatt.

Idén talán sehol nem is lát­hat­ják az éne­kes­nőt a ra­jon­gók egy ko­moly csa­ládi dráma miatt.

Sírva rohant a kórházba: családi drámájáról vallott Király Viktor

Sírva rohant a kórházba: családi drámájáról vallott Király Viktor

Test­vére be­teg­sége meg­vi­selte az éne­kest, de meg­pró­bálta minél po­zi­tí­vab­ban ke­zelni a hely­ze­tet.

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Fásy Ádám túl sokat vál­lat.

Fásy Ádám túl sokat vál­lat, ezért lett vá­rat­la­nul rosszul. Az éne­kest kór­házba vit­ték, ahol tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át.

Kiderült, milyen betegség miatt mondta le az előadását Kern András

Kiderült, milyen betegség miatt mondta le az előadását Kern András

A Kos­suth-díjas szí­nész egy­sze­mé­lyes da­rabja el­ma­radt, mi­u­tán Kern And­rás man­du­la­gyul­la­dás­sal ágy­nak esett.

Megrendítő vallomás: rettegésben élt Király Viktor

Megrendítő vallomás: rettegésben élt Király Viktor

Édes­anyja és test­vére is rákos volt.

A dal­szerző-éne­kes édes­anyja és iker­test­vére is meg­küz­dött a gyil­kos kór­ral. Mivel Vik­tor és Ben egy­pe­téjű ikrek, nála is van esély a rák ki­ala­ku­lá­sára.

Szomorú hírt közölt a színház Pokorny Liáról

Szomorú hírt közölt a színház Pokorny Liáról

A bu­da­pesti te­át­rum a hon­lap­ján je­len­tette be, hogy el­ma­rad a nagy­si­kerű elő­adás. Liát egy vá­rat­lan be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A bu­da­pesti te­át­rum a hon­lap­ján je­len­tette be, hogy el­ma­rad a nagy­si­kerű elő­adás. Liát egy be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Lánya jelentette be: Súlyos betegségben meghalt a népszerű művész

Lánya jelentette be: Súlyos betegségben meghalt a népszerű művész

Rendre az iro­dalmi Nobel-díj vá­ro­má­nyo­sai kö­zött em­le­get­ték, ám szer­ve­zete 79 éves ko­rá­ban fel­adta a rák el­leni küz­del­met.

Gyönyörű ajándékot kapott a Jézuskától a súlyos beteg Hanna

Gyönyörű ajándékot kapott a Jézuskától a súlyos beteg Hanna

Er­dély­ből jött ado­mány!

Nem­rég mu­tat­tuk be a Ri­post-ban a két és fél­éves Han­nát, aki sú­lyos izom­be­teg­ség­ben szen­ved, és fo­lya­ma­tos te­rá­pi­ára van szük­sége.

Szívszorító vallomás: komoly betegséggel küzd Friderikusz Sándor

Szívszorító vallomás: komoly betegséggel küzd Friderikusz Sándor

A mű­sor­ve­ze­tőt rend­kí­vül meg­vi­seli, ha va­laki meg­jegy­zést tesz az alak­jára.

Az egy­kori show­mant, mű­sor­ve­ze­tőt rend­kí­vül meg­vi­seli, ha va­laki meg­jegy­zést tesz az alak­jára.

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Fájdalmas részletek, betegsége máig kísérti Benkő Lászlót

Fájdalmas részletek, betegsége máig kísérti Benkő Lászlót

Mély nyo­mot ha­gyott benne.

Az Omega bil­len­tyű­sé­ben mély nyo­mot ha­gyott a rák­kal való küz­de­lem. "Az ember fe­jé­ben ott van, hogy bár­mi­kor meg­is­mét­lőd­het a dolog."

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Tilla át­fogó szű­rő­vizs­gá­la­ton volt.

Tilla az évet egy át­fogó szű­rő­vizs­gá­lat­tal zárta, és ko­moly fo­ga­dal­mat is tett az el­kö­vet­ke­zendő évekre.

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Mi történhetett? Párja nélkül tölti az estéit Balázs Andi

Mi történhetett? Párja nélkül tölti az estéit Balázs Andi

Ked­vese he­lyét már el­fog­lal­ták a szí­nésznő há­zi­ál­la­tai, aki­ket csep­pet sem zavar a ki­ala­kult hely­zet.

Ked­vese he­lyét már el­fog­lal­ták a szí­nésznő há­zi­ál­la­tai, aki­ket csep­pet sem zavar a ki­ala­kult hely­zet.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Felesége közölte: kórházba került és meghalt az elismert filmes

Felesége közölte: kórházba került és meghalt az elismert filmes

Gyá­szol a film­szakma. Ka­zi­mi­erz Kutz szín­házi ren­de­ző­ként is dol­go­zott.

Gyá­szol a film­szakma. A szá­mos díj­jal ki­tün­te­tett Ka­zi­mi­erz Kutz szín­házi ren­de­ző­ként is dol­go­zott.

Nincs jól Weisz Fanni

Nincs jól Weisz Fanni

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt egy fotót. A tor­kát fáj­lalja.Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora kü­lön­le­ges házi prak­ti­kák­kal látta el Fan­nit és mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­ván­tak neki.

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt egy fotót. A tor­kát fáj­lalja.Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora kü­lön­le­ges házi prak­ti­kák­kal látta el Fan­nit és mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­ván­tak neki.

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás Kí­ná­ban.

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás is Kí­ná­ban, a rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl Pécsi Il­dikó. A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő ko­ráb­ban sen­ki­nek nem be­szélt a csa­lád­ju­kat sújtó tra­gé­di­á­ról: férje, Szűcs Lajos olim­piai baj­nok lab­da­rúgó da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a rö­vid­pá­lyás úszó-vb-n.

Napok óta edzeni sem tud a vi­a­dal rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­ság első ver­seny­nap­ján.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Most tudtuk meg a szomorú hírt: Kórházba került Benke Laci bácsi

Most tudtuk meg a szomorú hírt: Kórházba került Benke Laci bácsi

A sztár­sza­kács so­káig küz­dött ve­se­gyul­la­dá­sá­val, ám szep­tem­ber­ben prosz­ta­ta­mű­té­ten is át kel­lett esnie.

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett, és oly­annyira rosszul volt, hogy in­fú­zi­óra kel­lett kötni őt.

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

No­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Megható fotó, így még sosem láttad Kulcsár Edinát és babáját

Megható fotó, így még sosem láttad Kulcsár Edinát és babáját

Anya és kisfia így tölti a dél­utánt.

A cso­da­szép édes­anya és bájos kisfia is ki­dőlt dél­után. A nem min­den­napi pil­la­na­tot Edina nagy­ma­mája örö­kí­tette meg.

Aggasztó fotót osztott meg a beteg Hajdú Péter

Aggasztó fotót osztott meg a beteg Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető hiába evett hétfő este forró mar­ha­hús­le­vest az ét­ter­mé­ben, kedd reg­gelre meg­be­te­ge­dett.

A mű­sor­ve­zető hiába evett hétfő este forró mar­ha­hús­le­vest az ét­ter­mé­ben, kedd reg­gelre meg­be­te­ge­dett.

Aggasztó, nagyon nincs jól Balázs Andi

Aggasztó, nagyon nincs jól a magyar sztárszínésznő

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja ágy­nak esett. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Most kú­rál­nia kell magát. Re­mél­he­tő­leg pén­tekre si­ke­rül meg­gyó­gyul­nia.

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja ágy­nak esett. Kú­rál­nia kell magát.

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Scho­bert Norbi tar­totta magát.

Scho­bert Norbi igye­ke­zett a pro­duk­ció alatt, fenn­tar­tani a lát­sza­tot.

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

A Sz­tár­ban Sztár egyet­len női zsű­ri­tagja nél­kül kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

Különleges fotó, így még biztosan nem láttad Hódi Pamelát

Különleges fotó, így még biztosan nem láttad Hódi Pamelát

A sztár­anyuka meg­mu­tatta rit­kán lá­tott arcát. Meg­nyug­ta­tott min­den­kit, már jól van!

A sztár­anyuka meg­mu­tatta rit­kán lá­tott arcát. Meg­nyug­ta­tott min­den­kit, már jól van!