Kitálalt Tóth Andi: szomorú, miért fogyott le

Kitálalt Tóth Andi: szomorú, miért fogyott le

A fi­a­tal éne­kesnő ke­mény idő­sza­kot tud­hat a háta mö­gött. A rész­le­tek­ről be­szélt.

A fi­a­tal éne­kesnő ke­mény idő­sza­kot tud­hat a háta mö­gött. A rész­le­tek­ről be­szélt.

Komoly betegsége után tér vissza Freddie

Komoly betegsége után tér vissza Freddie

Az éne­kes több hó­nap­nyi kény­szer­pi­henő és a vi­déki re­ha­bi­li­tá­ci­ója után most újra szín­padra áll­hat, ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

Az éne­kes több hó­nap­nyi kény­szer­pi­henő után most újra dol­goz­hat.

Őszinte vallomás: Naponta gondol a halálra a Nemzet Színésze

Őszinte vallomás: Naponta gondol a halálra a Nemzet Színésze

Tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól Máthé Erzsi. A köz­ked­velt szí­nésznő per­sze nem él ma­gá­nyo­san.

Nincs jól Veréb Tamás

Nincs jól Veréb Tamás

Né­hány napja még egy ki­tün­te­tést vett át Mis­kol­con. Most az ágyat nyomja.

Né­hány napja még egy ki­tün­te­tést vett át Mis­kol­con. Most az ágyat nyomja.

Nincs túl jól: lemondta előadásait a magyar színésznő

Nincs túl jól: lemondta előadásait a magyar színésznő

Kö­zös­ségi ol­da­lán tu­datta a hírt.

Ba­lázs Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán tu­datta a rossz hírt a ra­jon­gó­i­val.

Jó hírek érkeztek a magyar énekesről: visszatért a betegsége után

Jó hírek érkeztek a magyar énekesről: visszatért a betegsége után

Ígé­re­tet tett a ra­jon­gó­i­nak, hogy ismét aktív lesz a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Ígé­re­tet tett a ra­jon­gó­i­nak, hogy ismét aktív lesz a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Nincs jól Gryllus Dorka, lemondta az előadásait

Nincs jól Gryllus Dorka, lemondta az előadásait

A gyö­nyörű szí­nésznő na­gyon saj­nálja a tör­tén­te­ket és alig várja, hogy újra szín­padra lép­hes­sen.

A gyö­nyörű szí­nésznő na­gyon saj­nálja a tör­tén­te­ket és alig várja, hogy újra szín­padra lép­hes­sen. Érte ag­gódó ra­jon­gó­já­nak pedig ked­ve­sen üzent.

Tragédia történt: Gyászol Cinthya Dictator

Tragédia történt: Gyászol Cinthya Dictator

Ha baj van, idő­ben kér­jen se­gít­sé­get.

Cin­thya Dic­ta­tor min­den­kit arra kér, ha baj van, idő­ben kér­jen se­gít­sé­get.

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

A nép­szerű éne­kes élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Egy sé­rü­lés majd­nem de­rékba törte az ál­mait.

Barátnőjéért aggódhat Király Viktor, orvosra is szükség lehet

Barátnőjéért aggódhat Király Viktor, orvosra is szükség lehet

A Ha­tos­lottó-sor­so­lás há­zi­asszo­nya kel­le­met­len be­teg­ség­gel küzd. Nin­csen jól.

A Ha­tos­lottó-sor­so­lás há­zi­asszo­nya kel­le­met­len be­teg­ség­gel küzd.

Kórházba megy: rosszullétek gyötrik Benke Laci bácsit

Kórházba megy: rosszullétek gyötrik Benke Laci bácsit

A főzős mű­so­rai révén is­mertté vált mes­ter­sza­kács évek óta szen­ved kü­lön­féle be­teg­sé­gek­ben.

A főzős mű­so­rai révén is­mertté vált mes­ter­sza­kács évek óta szen­ved kü­lön­féle be­teg­sé­gek­ben.

Még mindig kórházban kezelik a magyar kapitányt

Még mindig kórházban kezelik a magyar kapitányt

Jól van és jól re­a­gál a ke­ze­lésre a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Jól van és jól re­a­gál a ke­ze­lésre a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Aggódnak érte, így érzi magát a magyar focilegenda

Aggódnak érte, így érzi magát a magyar focilegenda

Tö­rő­csik And­rás rend­sze­re­sen edz.

A 63 éves Tö­rő­csik And­rást évek óta Bu­da­ke­szin, a Hon­véd Re­ha­bi­li­tá­ciós In­té­zet­ben ápol­ják.

Kellemetlen betegség kínozza Tápai Szabinát

Kellemetlen betegség kínozza Tápai Szabinát

A csi­nos édes­anya sem sza­ba­dul a so­ka­kat sújtó prob­lé­má­tól.

A csi­nos édes­anya sem sza­ba­dul a so­ka­kat sújtó prob­lé­má­tól.

Kórházba került Hajdú Péter, külföldön lett rosszul

Kórházba került Hajdú Péter, külföldön lett rosszul

Gyo­mor­influ­en­zát ka­pott.

A mű­sor­ve­zető pi­henni, fel­töl­tődni uta­zott ked­ve­sé­vel Cip­rusra, ám az idil­li­nek in­duló úton nem várt ese­mény tör­tént.

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek. Őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak.

Ezért került kórházba a magyar szövetségi kapitány

Ezért került kórházba a magyar szövetségi kapitány

Be­teg­sége miatt nem vehet részt a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya.

Be­teg­sége miatt nem vehet részt a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya.

Váratlan betegség, kórházba vitték a magyar szövetségi kapitányt

Váratlan betegség, kórházba vitték a magyar szövetségi kapitányt

Kór­házi ke­ze­lésre szo­rul a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Jarmo Tol­va­nen.

Harcolnak a bőrrák ellen a magyar és külföldi sztárok

Harcolnak a bőrrák ellen a magyar és külföldi sztárok

Nem Mádai Vi­vien az egyet­len...

Nem Mádai Vi­vien az egyet­len, akit fi­a­ta­lon meg­tá­ma­dott a gyil­kos kór. Sz­tá­rok sora ag­gód­ha­tott már a szö­vet­tani ered­mé­nye miatt.

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból.

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból a Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő.

Betegséggel küzd: Thaiföldön érte a baj Debreczeni Zitát

Betegséggel küzd: Thaiföldön érte a baj Debreczeni Zitát

Zita nem tudja ki­él­vezni a va­ká­ci­ó­ju­kat az eg­zo­ti­kus szi­ge­ten, fo­lya­ma­to­san gyógy­sze­re­ket szed.

Zita nem tudja ki­él­vezni a va­ká­ci­ó­ju­kat az eg­zo­ti­kus szi­ge­ten, fo­lya­ma­to­san gyógy­sze­re­ket szed.

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

El­ma­rad a fel­ol­va­só­estje.

Bár azt nem lehet tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént a nép­szerű szí­nész­nő­vel, az biz­tos, hogy pén­tek este el­ma­rad a sze­gedi fel­ol­va­só­estje.

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Rossz­in­du­latú da­ga­na­tot ta­lál­tak.

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Új hírek érkeztek a leukémiában szenvedő magyar focistáról

Új hírek érkeztek a leukémiában szenvedő magyar focistáról

Vie­to­risz Áron hő­si­e­sen állja a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­se­ket.

Vie­to­risz Áron hő­si­e­sen állja a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­se­ket. A kö­vet­kező három hónap sem lesz könnyű a szá­mára.

Futással támogatják a beteg magyar lány gyógyulását

Futással támogatják a beteg magyar lány gyógyulását

Bar­bara 28 éves kora óta küzd egy ag­resszív da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel, amit csak Bras­só­ban tud­nak ke­zelni.

Bar­bara 28 éves kora óta küzd egy ag­resszív da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel, amit csak Bras­só­ban tud­nak ke­zelni.

Aggódnak a rajongók, újabb betegséggel küzd Boros Lajos

Aggódnak a rajongók, újabb betegséggel küzd Boros Lajos

A sztár el­ve­szí­tette szag­lá­sát.

Több is­me­rőse is ag­gó­dik Boros La­jo­sért, ugyanis a rá­diós fé­lel­me­tes dol­go­kat árult el az ál­la­po­tá­ról. A sztár el­ve­szí­tette szag­lá­sát.

Kiderült, hol gyógyul Demjén Ferenc

Kiderült, hol gyógyul Demjén Ferenc: lemondta a fellépéseit

A 72 éves éne­kes csí­pő­jét feb­ruár végén kel­lett meg­mű­teni.

A 72 éves éne­kes csí­pő­jét feb­ruár végén kel­lett meg­mű­teni, egy kor­rek­ciós be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Megszólalt a Jászai Mari-díjas színésznő, ezért nem láttuk évek óta

Megszólalt a Jászai Mari-díjas színésznő, ezért nem láttuk évek óta

A nép­szerű ma­gyar szí­nésznő négy évvel ez­előtt sé­rült meg.

A nép­szerű ma­gyar szí­nésznő négy évvel ez­előtt sé­rült meg, de azóta va­lami más miatt él a szín­pad­tól vissza­vo­nul­tan.

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Az éne­kes min­den áp­ri­lisi kon­cert­jét le­mondta.

Az éne­kes min­den áp­ri­lisi kon­cert­jét le­mondta, mert a szín­pad he­lyett most a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára kell össz­pon­to­sí­ta­nia.

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját. Az asszony hosszú be­teg­ség után hunyt el.

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

Aggódik a magyar luxusfeleség, ettől a betegségtől tart

Aggódik a magyar luxusfeleség, ettől a betegségtől tart

Már túl van egy ki­vizs­gá­lá­son.

Vas­vári Vi­vien már túl van egy ki­vizs­gá­lá­son, ám még nem kapta meg az ered­mé­nye­ket.

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia.

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, de a sem­mit­te­vést na­gyon unal­mas­nak tartja. Pedig most nem sok min­dent csi­nál­hat...

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar színésznő

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar színésznő

Timon már több napja lázas.

Timon már több napja lázas, Zita pedig min­dent meg­tesz gyer­meke gyó­gyu­lá­sáért.

Bevallotta, erre olykor nagy szüksége van Bangó Margitnak

Bevallotta, erre olykor nagy szüksége van Bangó Margitnak

Arról is be­szélt, hogy rend­sze­re­sen jár or­vos­hoz és igyek­szik minél több időt töl­teni a csa­lád­já­val.

Arról is be­szélt, hogy rend­sze­re­sen jár or­vos­hoz és igyek­szik minél több időt töl­teni a csa­lád­já­val.

Nagyon beteg az elismert magyar színésznő, szereplését is lemondta

Nagyon beteg az elismert magyar színésznő, szereplését is lemondta

A Já­szai Mari-díjas mű­vész ál­la­pota nem teszi le­he­tővé a sze­rep­lést. El­hú­zódó be­teg­ség­gel küzd.

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach. Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

Rejtélyes betegség kínozza Tatár Csillát, az orvosok is tanácstalanok!

Rejtélyes betegség kínozza Tatár Csillát, az orvosok is tanácstalanok!

Na­gyon za­varja, hogy senki nem tudja, mi lehet a prob­léma oka.

A mű­sor­ve­ze­tőt na­gyon za­varja, hogy senki nem tudja, mi lehet a prob­léma oka.

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd Hódi Pamela

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd Hódi Pamela

Évek óta ko­moly be­teg­ség gyötri Hódi Pam­e­lát. A sztár­anyuka szen­ve­dé­sére azon­ban nincs gyógy­mód.

Évek óta ko­moly be­teg­ség gyötri Hódi Pam­e­lát. A sztár­anyuka szen­ve­dé­sére azon­ban nincs gyógy­mód.

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető.

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Aggasztó állapotba került a TV2 sztárja!

Aggasztó állapotba került a TV2 sztárja!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem ala­kult túl sze­ren­csé­sen a hét­vé­géje.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem ala­kult túl sze­ren­csé­sen a hét­vé­géje, le­ta­kart szem­mel kel­lett fe­küd­nie.

Megszólalt Sas József felesége: megrendítő dolgokat mondott

Megszólalt Sas József felesége: megrendítő dolgokat mondott

Min­den­nap férje mel­lett van Zsu­zsa asszony, akit meg­vi­selt Sas Jó­zsef ál­la­pota.

Min­den­nap férje mel­lett van Zsu­zsa asszony, akit meg­vi­selt Sas Jó­zsef ál­la­pota.

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

A szí­nésznő na­gyon rosszul érzi magát, az évek óta tartó bí­ró­sági pro­ce­dúra tönk­re­tette az egész­sé­gét.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő na­gyon rosszul érzi magát, az évek óta tartó bí­ró­sági pro­ce­dúra tel­je­sen tönk­re­tette az egész­sé­gét.

Bevallotta, ezzel a betegséggel küzd a magyar énekesnő

Bevallotta, ezzel a betegséggel küzd a magyar énekesnő

Andi éle­tét nagy­ban meg­ne­he­zíti.

Tóth Andi éle­tét nagy­ban meg­ne­he­zíti a prob­léma.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor. Ők in­kább ott­hon, egy­más kö­zött em­lé­kez­tek meg el­hunyt ba­rát­juk­ról.

Aggasztó állapotba került Zámbó Jimmy édesanyja

Aggasztó állapotba került Zámbó Jimmy édesanyja

Egy hónap után még min­dig nem hagy­hatta el a kór­há­zat Zámbó Jimmy édes­anyja.

Egy hónap után még min­dig nem hagy­hatta el a kór­há­zat Zámbó Jimmy édes­anyja.

Megrázó ennek a magyar lánynak a története

Megrázó ennek a magyar lánynak a története

Ki­rály Betty úgy élte az éle­tét, mint min­den hu­szon­éves fi­a­tal: ta­nult, spor­tolt, szó­ra­kozni járt és azon ag­gó­dott, jó-e a sminkje.

Ki­rály Betty úgy élte az éle­tét, mint min­den hu­szon­éves fi­a­tal: ta­nult, spor­tolt, szó­ra­kozni járt és azon ag­gó­dott, jó-e a sminkje. Aztán egy pil­la­nat alatt meg­for­dult vele a világ. A rák egy ag­resszív faj­tá­ját, a Ewing szar­kó­mát mu­tat­ták ki a szer­ve­ze­té­ben. Most nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

Nagyon durva, mi történt a nővel a mellimplantátumai miatt

Nagyon durva, mi történt a nővel a mellimplantátumai miatt

Ször­nyű kö­vet­kez­mé­nyei let­tek a mell­na­gyob­bító mű­tét­nek.

Ször­nyű kö­vet­kez­mé­nyei let­tek egy édes­anyá­nál a mell­na­gyob­bító mű­tét­nek. Ijesztő tör­té­net kö­vet­ke­zik.

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon: az el­múlt na­pok­ban szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

Sikítás töltötte be a stúdiót, a "halálból" tért vissza az Oscar-díjas sztár - videó

Sikítás töltötte be a stúdiót, a "halálból" tért vissza az Oscar-díjas sztár - videó

A 63 éves szí­nésznő már fel­ké­szült arra, hogy meg kell hal­nia a kór­ház­ban, ám végül sze­ren­csére job­ban lett.

Kerekesszékbe került a gyerekek egyik kedvenc színésze

Kerekesszékbe került a gyerekek egyik kedvenc színésze

Be­teg­sége miatt kép­te­len járni.

A Harry Pot­ter-fil­mek egyik fő­sze­rep­lője be­teg­sége miatt kép­te­len járni, és ál­landó fáj­dal­mak­kal küzd.

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Összeomlott a család: előrehaladott demenciában szenved az 5 éves kisfiú

Hi­he­tet­le­nül ritka és gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak a brit kisfi­ú­nál.

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Még alig ért haza Thai­föld­ről.

Még alig ért haza szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége, va­sár­nap reg­gel máris azon­nal férje kór­házi ágyá­hoz si­e­tett.

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Sas József állapotáról

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Sas József állapotáról

A hu­mo­rista pi­henni in­dult Thai­földre, ám kór­házba ke­rült. Be­­teg­szál­lító gép­pel jö­he­tett csak haza.

A hu­mo­rista pi­henni in­dult Thai­földre, ám kór­házba ke­rült. Be­­teg­szál­lító gép­pel jö­he­tett csak haza.

Hangja miatt rettegett Majka

Hangja miatt rettegett Majka

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre. Volt egy pont, ami­kor vi­szont meg­ré­mült.

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre. Volt egy pont, ami­kor vi­szont meg­ré­mült.

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

A bal­eset után ko­mo­lyab­ban kez­dett gon­dol­kodni az éle­té­ről, és rá­jött: pár­kap­cso­lata már nem a régi.

Aggódnak a társai: rosszul lett a TV2 sztárja

Aggódnak a társai: rosszul lett a TV2 sztárja

Szü­le­tés­napja nem in­dult jól.

Fodor Raj­mund szü­le­tés­napja nem úgy in­dult, ahogy sze­rette volna.

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Fodor Raj­mund majd­nem két napig volt lázas, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Fodor Raj­mund majd­nem két napig volt lázas, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Szívszorító, méregdrága csodaszer mentheti meg a kis Olivér életét

Szívszorító, méregdrága csodaszer mentheti meg a kis Olivér életét

Száz­mil­liós in­jek­ció ál­lí­totta lábra a két­éves Oli­vért.

Száz­mil­liós in­jek­ció ál­lí­totta lábra a két­éves Oli­vért.

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Szom­bat este hunyt el az ikon.

Szom­bat este tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok egyik leg­na­gyobb ikonja, Koós János.

Késik a szakvélemény: Még mindig nem tudni, mi Koós János halálának igazi oka

Késik a szakvélemény: Még mindig nem tudni, mi Koós János halálának igazi oka

Koós János múlt hét ked­den ke­rült be az egyik bu­da­pesti kór­házba.

Koós János múlt hét ked­den ke­rült be az egyik bu­da­pesti kór­házba. A ki­szi­vár­gott in­for­má­ciók sze­rint egy ki­sebb, si­ke­res mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta, de né­hány nap­pal ké­sőbb, szom­ba­ton éle­tét vesz­tette az éne­kes.

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

A csi­nos mű­sor­ve­zető napok óta nem osz­tott meg fotót ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon, most el­árulta ennek az okát.

A csi­nos mű­sor­ve­zető napok óta nem osz­tott meg fotót ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon, most el­árulta ennek az okát.

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Családi drámáról vallott Thomas Doll

Családi drámáról vallott Thomas Doll

Sú­lyos dön­tést ho­zott. Ezért ma­radt majd' öt évig a Fra­di­nál a német edző?

Sú­lyos dön­tésre ju­tott. Anya­gi­lag na­gyon jól járt volna, mégis nemet mon­dott a csá­bí­tásra. Ezért ma­radt majd­nem öt évig a Fra­di­nál a német edző?

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Szomorú hírt közölt Stohl Andrásról a budapesti színház

Szomorú hírt közölt Stohl Andrásról a budapesti színház

A Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket.

A Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket.

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja. Réka az in­ter­ne­ten tu­datta a szo­morú hírt, sokan osz­toz­nak a fáj­dal­má­ban.

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja. Réka az in­ter­ne­ten tu­datta a szo­morú hírt.

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Közel két hó­napja van egye­dül.

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

Napi több milliót adnak össze a magyarok a 6 éves Noémi gyógyulásáért

Napi több milliót adnak össze a magyarok a 6 éves Noémi gyógyulásáért

A csa­lád­nak az első évi ke­ze­lés­hez 138 mil­lió fo­rintra van szük­sége, ami­ből már a felét össze­gyűj­töt­ték két hónap alatt!

Megrázó hírt közölt a csodaúszó, szörnyű fordulatot vett az élete

Megrázó hírt közölt a csodaúszó, szörnyű fordulatot vett az élete

Ikee Ri­kako leu­ké­mi­á­ban szen­ved. A 18 éves szu­per­te­het­ség­től több érmet re­mél­tek a jövő évi olim­pián.

Ikee Ri­kako leu­ké­mi­á­ban szen­ved. A 18 éves szu­per­te­het­ség­től több érmet re­mél­tek a jövő évi olim­pián.

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Babos Tímea fel­adta a meccsét.

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Borzalmas hír, C. Ronaldo édesanyja súlyos beteg

Borzalmas hír, C. Ronaldo édesanyja súlyos beteg

Ször­nyű hírt ka­pott a por­tu­gál lab­da­rúgó, Cris­ti­ano Ro­naldo édes­anyja. Sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Ször­nyű hírt ka­pott a por­tu­gál lab­da­rúgó, Cris­ti­ano Ro­naldo édes­anyja. Sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota, de úgy tűnik, eddig si­ker­te­le­nül. Ági most a ra­jon­gói se­gít­sé­gét kéri!

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota, de úgy tűnik, eddig si­ker­te­le­nül. Ági most a ra­jon­gói se­gít­sé­gét kéri!

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

Naná, hogy az ér­zé­ket­len fickó nem sze­mé­lye­sen, hanem SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt.

Szomorú hírt jelentett be a Budapesti Operettszínház

Szomorú hírt jelentett be a Budapesti Operettszínház

A Nagy­mező utcai te­át­rum hi­va­ta­los köz­le­mény­ben kért el­né­zést a né­zők­től.

A Nagy­mező utcai te­át­rum hi­va­ta­los köz­le­mény­ben kért el­né­zést a né­zők­től.