Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Egye­lőre kép­te­len arról be­szélni, ami tör­tént vele.

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Lányi Lala nincs jó bőr­ben, kór­ház­ból üzent a ra­jon­gó­i­nak az éne­kes.

FRISS HÍREK

Elcsukló hangon beszélt betegségéről Pásztor Erzsi

Elcsukló hangon beszélt betegségéről Pásztor Erzsi

A le­gen­dás szí­nésznő nem­ré­gi­ben az összes fel­lé­pé­sét le­mondta. Elő­ször be­szélt a tör­tén­tek­ről.

A le­gen­dás szí­nésznő nem­ré­gi­ben az összes fel­lé­pé­sét le­mondta. Elő­ször be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Súlyos tünetek több mint száz magyarnál, rejtélyes fertőzés terjed

Súlyos tünetek több mint száz magyarnál, rejtélyes fertőzés terjed

Két te­le­pü­lé­sen már kor­lá­toz­ták az ivó­víz­fo­gyasz­tást is.

Két te­le­pü­lé­sen már kor­lá­toz­ták az ivó­víz­fo­gyasz­tást is, amíg ki nem de­rült a be­teg­ség for­rása.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Mind­össze 41 éves volt.

Ja­ma­moto No­ri­fumi au­gusz­tus­ban je­len­tette be, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd. Ket­rec­harc­ban sok győ­zel­met ara­tott.

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse.

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse, most ez a leg­fon­to­sabb fel­adata.

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Ra­jon­gói gyá­szol­ják.

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Örömteli hír, visszatért a színpadra Venczel Vera

Örömteli hír, visszatért a színpadra Venczel Vera

Sokat be­te­ges­ke­dett.

A 72 éves mű­vésznő sokat be­te­ges­ke­dett az el­múlt hó­na­pok­ban.

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

Ezért került rabkórházba a soroksári futó nő gyilkosa: újabb részletek

Ezért került rabkórházba a soroksári futó nő gyilkosa: újabb részletek derültek ki

Je­len­leg a rab­kór­ház­ban ápol­ják...

R. Szil­vesz­tert je­len­leg a rab­kór­ház­ban ápol­ják, kér­dé­ses, mikor ke­rül­het ki onnan...

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a csa­lád­já­val.

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami. Abban bízik, hogy job­ban lesz.

Durva fordulat Kulka János állapotában, ezt ki gondolta volna?

Durva fordulat Kulka János állapotában, ezt ki gondolta volna?

Friss hír ér­ke­zett a szí­nész­ről.

Friss hír ér­ke­zett a nép­szerű szí­nész­ről, aki 2016 áp­ri­li­sá­ban ka­pott sztró­kot.

Sokkoló tény derült ki: ha egy férfi terhességi tesztre pisil, nem vicc, ha pozitív lesz

Sokkoló tény derült ki: ha egy férfi terhességi tesztre pisil, nem vicc, ha pozitív lesz

Vicc­nek in­dult a kí­sér­let, de na­gyon is ér­de­mes ko­mo­lyan venni.

Vicc­nek in­dult a kí­sér­let, de na­gyon is ér­de­mes ko­mo­lyan venni, mert a fele sem tréfa.

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

A 37 éves, szex­függő brit anyuka őszin­tén val­lott sze­xu­á­lis ét­vá­gyá­ról.

A 37 éves, szex­függő brit anyuka őszin­tén val­lott sze­xu­á­lis ét­vá­gyá­ról.

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Szék­he­lyi Jó­zsef dön­tött a kór­ház­ban.

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef a múlt hét végén be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Ilyet sem hallottunk még: beteget jelentett a terrorista

Ilyet sem hallottunk még: beteget jelentett a terrorista

Ezért nem si­ke­rült ki­to­lon­colni...

Ki­de­rült, hogy miért nem si­ke­rült ki­to­lon­colni azt a ve­szé­lyes ter­ro­ris­tát, aki­ről már rég­óta tud­ták a német ha­tó­sá­gok, hogy ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül.

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

Ha­lá­los fer­tő­zés­sel ke­rült kór­házba egy ember.

Ha­lá­los fer­tő­zés­sel ke­rült kór­házba egy ember.

Élő adásban jelentette be: súlyos betegségben szenved a magyar sztár

Élő adásban jelentette be: súlyos betegségben szenved a magyar sztár

Terry Black nyíl­tan be­szélt az egyik leg­sú­lyo­sabb egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­ról. A gyer­me­kei is szóba ke­rül­tek.

Felfoghatatlan fájdalom: mindkét gyermeke haláltusáját végignézte az írónő

Felfoghatatlan fájdalom: mindkét gyermeke haláltusáját végignézte az írónő

Nyolc hónap alatt el­ve­szí­tette a fiát és a lá­nyát is.

Nyolc hónap alatt el­ve­szí­tette a fiát és a lá­nyát is.

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

A be­teg­ség őket sem ke­rüli el.

Bár a sztá­rok élete lát­szatra csupa fény és csil­lo­gás, a be­teg­ség azon­ban őket sem ke­rüli el. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban azo­kat a hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tük össze, akik, szem­be­nézve a nyil­vá­nos­ság­gal, fel­vál­lal­ták sú­lyos prob­lé­má­ju­kat.

Szomorú, ezt mondta a szakpszichológus Kulka János állapotáról

Szomorú, ezt mondta a szakpszichológus Kulka János állapotáról

A szín­mű­vész magát okolja a be­teg­ség miatt, a szak­em­ber sze­rint ez csak las­sítja a gyó­gyu­lást.

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is. A rész­le­tek­ről férje, Ná­nási Pál szá­molt be ra­jon­gó­ik­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lon.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is. A rész­le­tek­ről férje, Ná­nási Pál szá­molt be ra­jon­gó­ik­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lon.

Ebben a betegségben szenved Kulka János

Ebben a betegségben szenved Kulka János

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül Kulka János, aki­nek ál­la­pota ren­ge­te­get ja­vult stroke-ja óta, ő még­sem elé­ge­dett a meg­tett úttal.

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül Kulka János, aki­nek ál­la­pota ren­ge­te­get ja­vult stroke-ja óta.

Rossz hírek érkeztek: romlott az állapota, Pink kórházba került

Rossz hírek érkeztek: romlott az állapota, Pink kórházba került

Az éne­kesnő ki­szá­radt.

Az éne­kesnő ki­szá­radt és to­vábbi kon­cer­te­ket kel­lett le­mon­da­nia be­teg­sége miatt.

Nagyon szomorú hírt közölt Steiner Kristóf

Fájdalmasan szomorú hírt közölt Steiner Kristóf

Bár szá­mí­tott rá a ma­gyar sztár, hogy ha­ma­ro­san be­kö­vet­ke­zik a ször­nyű tra­gé­dia, mégis na­gyon ne­he­zen fo­gadja el a tör­tén­te­ket. Az Ins­tag­ra­mon be­szélt a rész­le­tek­ről.

Bár szá­mí­tott rá, hogy ha­ma­ro­san be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, mégis ret­tentő ne­he­zen fo­gadja el a tör­tén­te­ket, ami miatt az idei Szi­get fesz­ti­válra sem tud el­lá­to­gatni. Stei­ner Kris­tóf az Ins­tag­ra­mon ke­resz­tül osz­tott meg rész­le­te­ket kö­ve­tő­i­vel a drá­mai hely­zet­ről.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez.

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Szomorú hírt közölt Pink, a rajongók imádkoznak a popsztárért

Szomorú hírt közölt Pink, a rajongók imádkoznak a popsztárért

Az éne­kes­nő­nek el kel­lett ha­lasz­ta­nia a pén­teki kon­cert­jét, de ra­jon­gói meg­ér­tők vol­tak.

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

Most már biztos, így tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Most már biztos, így tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Már csak pá nap van a pre­mi­e­rig.

Az utóbbi idő­ben el­lent­mon­dá­sos in­for­má­ciók je­len­tek meg a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­vel kap­cso­lat­ban. De most ki­de­rült: nem­so­kára pre­mi­ere lesz.

Megrázó, mit tett Szinetár Dóra, amikor megtudta, hogy beteg a fia

Megrázó, mit tett Szinetár Dóra, amikor megtudta, hogy beteg a fia

A szí­nésznő és férje nem haj­landó tu­do­mást venni Benji szü­le­tési rend­el­le­nes­sé­gé­ről, egész­sé­ges gyer­mek­ként ne­ve­lik őt.

Súlyos betegség miatt kezelték intenzív osztályon Niki Laudát

Súlyos betegség miatt kezelték intenzív osztályon Niki Laudát

A Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok le­gen­dája Ibi­zán lett rosszul. Sze­ren­csére már ja­vult az ál­la­pota.

A Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok le­gen­dája Ibi­zán lett rosszul. Sze­ren­csére már ja­vult az ál­la­pota.

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét..

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát.

A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát. Erről szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

A leg­na­gyobb erőt kis­lá­nya, a hat­éves Sára adja.

A leg­na­gyobb erőt kis­lá­nya, a hat­éves Sára adja.

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja.

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja.

Megható vallomás, betegségéről beszélt Mészöly Kálmán

Megható vallomás, betegségéről beszélt Mészöly Kálmán

A le­gen­dás ma­gyar lab­da­rúgó szer­dán volt 77 éves. Ba­rá­tai meg­lep­ték őt a jeles napon.

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Az egész­sé­ged­nek is árt­hat!

A rossz mé­retű fe­hér­nemű ké­nyel­met­len, rá­adá­sul csú­nyává, for­mát­lanná teszi a mel­lede. De azt vajon gon­dol­tad volna, hogy még az egész­sé­ged­nek is árt?

Mészöly Kálmán felkészült, így várja a szívműtétet a focilegenda

Mészöly Kálmán felkészült, így várja a szívműtétet a focilegenda

Sok­kal job­ban érzi magát, mint az el­múlt idő­szak­ban.

A ma­gyar fut­ball iko­ni­kus alakja, a Szőke Szik­la­ként be­cé­zett sport­em­ber saját be­val­lása sze­rint sok­kal job­ban érzi magát, mint az el­múlt idő­szak­ban. Mé­szöly sza­va­i­ból egy­fajta spor­to­lói el­szánt­ság árad, ami­kor az or­vosi be­avat­ko­zás­ról be­szél.

Még az orvosok is meglepődtek, állapotáról vallott Lola

Még az orvosok is meglepődtek, állapotáról vallott Lola

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő na­po­kig az ágyat nyomta egy csú­nya be­teg­ség miatt.

Aggasztó, nagyon nincs jól Lola

Aggasztó, nagyon nincs jól Lola

Min­denki job­bu­lást kíván az éne­kes­nő­nek.

Min­denki job­bu­lást kíván az éne­kes­nő­nek, aki napok óta ott­hon fek­szik be­te­gen.

Nem hoztunk jó híreket a nagybeteg Orbán Józsiról

Nem hoztunk jó híreket Orbán Józsiról

Nem javul az ál­la­pota Orbán Jó­zsi­nak. Hiába a sok barát tá­mo­ga­tása, biz­ta­tása, a ze­nész még min­dig nem lé­pett a gyó­gyu­lás út­jára.

Nem javul az ál­la­pota Orbán Jó­zsi­nak. Hiába a sok barát tá­mo­ga­tása, biz­ta­tása, a ze­nész még min­dig nem lé­pett a gyó­gyu­lás út­jára.

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

Benkő Lász­ló­nak mai napig több­ször eszébe jut a pil­la­nat, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: rákos.

Benkő Lász­ló­nak mai napig több­ször eszébe jut a pil­la­nat, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: rákos.

Aggasztó hír, Beyoncé kórházba rohant 1 éves gyerekével

Aggasztó hír, Beyoncé kórházba rohant 1 éves gyerekével

A 36 éves díva épp Ber­lin­ben volt fér­jé­vel, Jay Z-vel, ami­kor va­lami baj tör­tént az ikrek egyik tag­já­val.

A 36 éves díva épp Ber­lin­ben volt fér­jé­vel, Jay Z-vel, ami­kor va­lami baj tör­tént az ikrek egyik tag­já­val.

Áttéteket találtak Székhelyi József szervezetében

Áttéteket találtak Székhelyi József szervezetében

Rossz hírt kö­zöl­tek az or­vo­sok.

Rossz hírt kö­zöl­tek az or­vo­sok a szí­nés­szel, aki a Ri­post­nak be­val­lotta: pad­lóra ke­rült lel­ki­leg.

Felesége jelentette be, fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Felesége jelentette be, fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Mind­össze 38 éves volt.

Mind­össze 38 éves volt, ta­valy agy­mű­té­ten esett át, de éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Tragikus mellékhatás: Tönkrement a fiatal nő élete a fogamzásgátló miatt!

Tragikus mellékhatás: Tönkrement a fiatal nő élete a fogamzásgátló miatt!

A spi­rá­los fo­gam­zás­gátló mód­szer mel­lék­ha­tá­sa­ként akár az összes fogát el­ve­szít­heti, és ez nem min­den...

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

Az ame­ri­kai Khe­vin Bar­nes 2014-ben cso­mót vett észre a mell­ka­sán. Ez­után maga a rém­álom kö­vet­ke­zett.

Ilyet még az orvosok sem láttak, kínzó tünetek jelentkeztek a férfinél

Ilyet még az orvosok sem láttak, kínzó tünetek jelentkeztek a férfinél

Az egy­előre nem vi­lá­gos, hogy mi okoz­hatta a be­teg­nél az el­vi­sel­he­tet­len pa­na­szo­kat.

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

Zokogva beszélt Mészöly Kálmán, szörnyű napokat élt át

Zokogva beszélt Mészöly Kálmán, szörnyű napokat élt át

A le­gen­dás fo­cista el­mondta, mi ad erőt neki a gyó­gyu­lás­hoz.

A le­gen­dás fo­cista el­mondta, mi ad erőt neki a gyó­gyu­lás­hoz.

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik.

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad, ami Pár­tos Csil­lát volt csa­lád­já­hoz kö­tötte.

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ártalmas nagyon az egészségre

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ne tedd!

Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got, a másik azon­ban ret­teg a be­teg­sé­gek­től.

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got, a másik azon­ban ret­teg a be­teg­sé­gek­től.

Horváth Tamás családi drámájáról vallott

Horváth Tamás családi drámájáról vallott

Az éne­kes elő­ször mondta el, hogy min ment ke­resz­tül csa­ládja...

Az éne­kes elő­ször mondta el, hogy min ment ke­resz­tül csa­ládja, ami­kor még gye­rek volt.

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Nem elég, hogy el­vesz­tette a húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat.

Nem elég, hogy nem olyan régen el­vesz­tette Svéd­or­szág­ban élő húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat.

Megrázó fotók, így élnek a kővé vált végtagú testvérek

Megrázó fotók, így élnek a szerencsétlen, kővé vált végtagú testvérek

Ret­te­ne­tes bőr­be­teg­sé­gük miatt még cipőt sem vi­sel­het­nek, min­den nap­juk kín­szen­ve­dés...

Ret­te­ne­tes és egy­ben bőr­be­teg­sé­gük miatt még cipőt sem vi­sel­het­nek a sze­ren­csét­len gye­re­kek, akik­nek min­den nap­juk kín­szen­ve­dés... Akár­csak a szü­le­ik­nek, akik te­he­tet­le­nek az egyre csú­nyább és fáj­dal­ma­sabb át­ala­ku­lá­suk­kal szem­ben.

Súlyos betegségéről vallott Pokorny Lia!

Súlyos betegségéről vallott Pokorny Lia!

Az el­múlt hó­na­pok tes­ti­leg és lel­ki­leg is rend­kí­vül meg­vi­sel­ték, so­káig azt hitte, nem lesz képes többé dol­gozni. A meg­eről­tető idő­szak­ról most elő­ször be­szélt őszin­tén.

Az el­múlt hó­na­pok tes­ti­leg és lel­ki­leg is rend­kí­vül meg­vi­sel­ték, so­káig azt hitte, nem lesz képes többé dol­gozni. A meg­eről­tető idő­szak­ról most elő­ször be­szélt őszin­tén.

Legyőzte súlyos betegségét, visszatér a Top Gun sztárja

Legyőzte súlyos betegségét, visszatér a Top Gun sztárja

Gé­ge­cső­met­szést haj­tot­tak rajta végre, amely­től meg­gyen­gült a hangja, de így is mun­kába tud állni!

Gé­ge­cső­met­szést haj­tot­tak rajta végre, amely­től meg­gyen­gült a hangja, de így is mun­kába tud állni!

Megrázó, sírva vallott rosszindulatú daganatáról Miló Viki

Megrázó, sírva vallott rosszindulatú daganatáról Miló Viki

Ki­újult a be­teg­sége.

A gyil­kos kórt elő­ször 2009-ben di­ag­nosz­ti­zál­ták nála az or­vo­sok. Meg­mű­töt­ték, de ké­sőbb ki­újult a be­teg­sége.

Betegségéről vallott Cinthya Dictator

Betegségéről vallott Cinthya Dictator

Az a hír járta, hogy sosem fog meg­gyó­gyulni a rák­ból...

A na­pok­ban az a hír járta be a saj­tót, hogy sosem fog meg­gyó­gyulni a rák­ból, most el­mondta az igaz­sá­got.

Ezt is bevállalta a dögös sztáranyuka, szoptatás közben videózta magát

Ezt is bevállalta a dögös sztáranyuka, szoptatás közben videózta magát

Alec Bald­win gyö­nyörű fe­le­sége eddig be­te­ges­ke­dett.

Alec Bald­win gyö­nyörű fe­le­sége eddig be­te­ges­ke­dett.

A családja jelentette be: kórházba került és meghalt a népszerű űrhajós

A családja jelentette be: kórházba került és meghalt a népszerű űrhajós

Sze­ret­tei kö­ré­ben érte a halál a hous­toni kór­ház­ban két­he­tes be­teg­sé­get kö­ve­tően.

Nagy a baj: aggasztó fotót töltött fel Debreczeni Zita

Nagy a baj: aggasztó fotót töltött fel Debreczeni Zita

Közös ku­tyá­ju­kért ag­gód­nak.

A nép­szerű fotós és férje, Gi­anni közös ku­tyá­ju­kért ag­gód­nak.

Aggasztó fotó, nincs jól Kállay-Saunders András

Aggasztó fotó, nincs jól Kállay-Saunders András

A nép­szerű éne­kes az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be az ál­la­po­tá­ról. Több gyógy­szerre is szük­sége van.

A nép­szerű éne­kes az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be az ál­la­po­tá­ról. Több gyógy­szerre is szük­sége van.

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik az öt­éves kis­lá­nyuk­kal.

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik úgy az öt­éves kis­lá­nyuk­kal, mint ál­lítja.

Könnyek között vallott a betegségéről Tóth Gabi!

Könnyek között vallott a betegségéről Tóth Gabi!

Őszinte in­ter­jú­ban val­lott.

Az éne­kesnő őszinte in­ter­jú­ban val­lott Joshi Bha­rat­nak arról, mit ér­zett, ami­kor ki­de­rült, hogy jó­in­du­latú el­vál­to­zá­sok ke­let­kez­tek a szer­ve­ze­té­ben.

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Szék­he­lyi Jó­zsef is­teni sze­ren­csé­nek tartja, hogy nem két évvel ko­ráb­ban di­ag­nosz­ti­zál­ták nála a tü­dő­rá­kot.

Üzent a nagybeteg Székhelyi József: ezt mondta

Sorstársainak üzent a nagybeteg színész, Székhelyi József: ezt mondta

A szí­nész szer­ve­ze­té­ben no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot, azóta pedig ke­mé­nyen küzd a kór ellen.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szer­ve­ze­té­ben no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak da­ga­na­tot, azóta pedig kő­ke­mé­nyen küzd a kór ellen. Most úgy dön­tött, saját pél­dá­ján és gon­do­la­tain ke­resz­tül meg­pró­bál erőt adni a sors­tár­sa­i­nak.

Vírus miatt állt le a Fradi bajnokának szíve

Vírus miatt állt le a Fradi bajnokának szíve

Hó­na­po­kig kór­ház­ban volt, de azóta már meccsre is ment Csi­szár Ákos. A sport­em­ber el­árulta, ho­gyan lá­ba­do­zik, mi­lyen mód­sze­rek­kel igyek­szik vissza­nyerni a for­má­ját.

Hó­na­po­kig kór­ház­ban volt, de azóta már meccsre is ment Csi­szár Ákos. A sport­em­ber el­árulta, mi­lyen mód­sze­rek­kel igyek­szik vissza­nyerni a for­má­ját.

Rettegnek a németek: TBC-s migránsok lepik el az országot

Rettegnek a németek: TBC-s migránsok lepik el az országot

Az an­ti­bio­ti­ku­mok sem se­gí­te­nek.

A 2015-ös mig­rá­ciós vál­ság kez­dete óta egyre több a TBC-s meg­be­te­ge­dés Né­met­or­szág­ban.

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

Soha nem újul­hat már ki.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész már tudja, med­dig sze­retne élni, és abban is biz­tos, hogy ti­zenöt évvel ez­előtti da­ga­nata többé soha nem újul­hat már ki.

Fájdalmas döntést kell hoznia Steiner Kristófnak

Fájdalmas döntést kell hoznia Steiner Kristófnak

Kris­tóf egy el­ke­se­re­dett poszt­ban tu­datta is­me­rő­se­i­vel, imá­dott ku­tyája olyan sú­lyos ál­la­pot­ban van, hogy az orvos sze­rint ment­he­tet­len.

Kris­tóf egy el­ke­se­re­dett poszt­ban tu­datta is­me­rő­se­i­vel, imá­dott ku­tyája olyan sú­lyos ál­la­pot­ban van, hogy az orvos sze­rint ment­he­tet­len.