Szteroiddal gyógyítja magát Majka

Szteroiddal gyógyítja magát Majka

A rap­per hang­já­val az utóbbi idő­ben sok baj volt.

A rap­per hang­já­val az utóbbi idő­ben sok baj volt.

Így telt a kórházból kiengedett Sas József első éjszakája otthon

Így telt a kórházból kiengedett Sas József első éjszakája otthon

A hu­mo­ris­tát csü­tör­tö­kön en­ged­ték haza bu­da­pesti ott­ho­nába, négy hónap után végre is­me­rős kör­nye­zet­ben al­ha­tott.

A hu­mo­ris­tát csü­tör­tö­kön en­ged­ték haza bu­da­pesti ott­ho­nába.

Pécsi Ildikó férje úgy érezte, megfullad

Megrendítő vallomás: Pécsi Ildikó férje úgy érezte, megfullad

Nem sok­kal ké­sőbb de­rült ki, hogy tü­dő­em­bó­li­ája van. Lajos sze­ren­csére bár­mi­kor szá­mít­hat fe­le­sé­gére a baj­ban.

Nem sok­kal ké­sőbb de­rült ki, hogy tü­dő­em­bó­li­ája van. Lajos sze­ren­csére szá­mít­hat fe­le­sé­gére.

Változás Sas József állapotában: elhagyhatja a kórházat a humorista

Változás Sas József állapotában: elhagyhatja a kórházat a humorista

A héten végre ha­za­tér­het pest­hi­deg­kúti ott­ho­nába.

A héten végre ha­za­tér­het pest­hi­deg­kúti ott­ho­nába.

Rossz hírt közölt állapotáról Sári Évi, a koncert is elmarad

Rossz hírt közölt állapotáról Sári Évi, a koncert is elmarad

Pi­he­nésre van szük­sége.

Az éne­kesnő teste azon­nal je­lezte, hogy pi­he­nésre van szük­sége.

Fájdalmas vallomás, őszintén beszélt a betegségeiről Zimány Linda

Fájdalmas vallomás, őszintén beszélt a betegségeiről Zimány Linda

A mo­dell ren­ge­teg ne­héz­ség­gel küz­dött meg az utóbbi idő­ben.

A mo­dell ren­ge­teg ne­héz­ség­gel küz­dött meg az utóbbi idő­ben.

Tömi magába a gyógyszereket DJ Seherezádé: rosszul van!

Tömi magába a gyógyszereket DJ Seherezádé: rosszul van!

Az egy­kori va­ló­vi­lá­gos az Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a re­cep­te­ket, ami­ket or­vosa írt fel neki.

Komoly betegségekkel küzdenek hazánk szépségei

Komoly betegségekkel küzdenek hazánk szépségei

Meg­van a saját bajuk.

Bi­zo­nyára sokan el­iri­gyel­nék Zi­mány Linda, Dukai Re­gina vagy Kul­csár Edina fény­űző éle­tét, pedig erre semmi szük­ség! Az egész­ség ugyanis nem pénz kér­dése, saj­nos nekik is meg­van a saját bajuk.

Súlyos betegség miatt távozik a magyar válogatott focista edzője

Súlyos betegség miatt távozik a magyar válogatott focista edzője

Be­je­lent­heti tá­vo­zá­sát Szi­nisa Mi­haj­lo­vics.

Be­je­lent­heti tá­vo­zá­sát Szi­nisa Mi­haj­lo­vics, az olasz él­vo­nal­beli lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő Bo­logna edzője.

Ambrus Zoltán halála: barátai előre látták a bajt

Ambrus Zoltán halála: barátai előre látták a bajt

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy osz­lo­pos tagja 2005-ben szen­ve­dett bal­ese­tet, de ba­rá­tai sze­rint soha nem épült fel iga­zán.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy osz­lo­pos tagja 2005-ben szen­ve­dett bal­ese­tet, de ba­rá­tai sze­rint soha nem épült fel be­lőle iga­zán.

Döbbenet, mi történt az eltűnt villanyszerelő lányával

Döbbenet, mi történt az eltűnt villanyszerelő lányával

A ta­valy el­tűnt Má­csik Zol­tán lánya tel­je­sen be­le­be­te­ge­dett abba, hogy sem­mit sem tud édes­ap­já­ról.

A ta­valy el­tűnt Má­csik Zol­tán lánya tel­je­sen be­le­be­te­ge­dett abba, hogy sem­mit sem tud édes­ap­já­ról.

Az anyatej mentette meg Horváth Éva kisfiát

Az anyatej mentette meg Horváth Éva kisfiát

A csi­nos mo­dell jól tudja, hogy idő­szerű lenne, de még nem tudta le­szok­tatni a kisfiát.

A csi­nos mo­dell jól tudja, hogy idő­szerű lenne, de még nem tudta le­szok­tatni a kisfiát.

A viszály eredménye: súlyosbodott Pécsi Ildikó férjének állapota

Családi viszály eredménye: súlyosbodott Pécsi Ildikó férjének állapota

Idén év ele­jén úgy tűnt, ren­de­ződni lát­szik Pécsi Il­dikó és férje egész­ség­ügyi ál­la­pota.

Súlyos beteg a fiatal színésznő, kórházba került

Súlyos beteg a fiatal színésznő, kórházba került

Több napot töl­tött kór­ház­ban.

A Mo­dern csa­lád sztárja több napot töl­tött kór­ház­ban.

Kiderült Erzsébet királynő és Katalin közös titka

Kiderült Erzsébet királynő és Katalin közös titka

Ugyan­at­tól szen­ved­nek.

Habár ren­dü­let­le­nül mo­so­lyog­nak a nyil­vá­nos­ság előtt, Ka­ta­lin her­cegné és a ki­rálynő is ugyan­at­tól szen­ved.

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Ször­nyű na­po­kon, he­te­ken van túl az Új­pest csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nagy bajban a Neoton egykori sztárja, mindenét elveszítheti

Nagy bajban a Neoton egykori sztárja, mindenét elveszítheti

Pál Éva már régen meg­bánta, hogy hi­telt vett fel az ott­ho­nára, főleg, mivel a jelek sze­rint tíz évig sú­lyos össze­ge­ket kell visszafi­zet­nie a bank­nak.

Pál Éva már régen meg­bánta, hogy hi­telt vett fel az ott­ho­nára, főleg, mivel a jelek sze­rint tíz évig sú­lyos össze­ge­ket kell visszafi­zet­nie a bank­nak.

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar luxusfeleség

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar luxusfeleség

Ví­ru­sos be­teg­sé­get ka­pott el.

Vi­vien gyer­meke egy ví­ru­sos be­teg­sé­get ka­pott el.

Kiderült, mégsem mehet még haza a kórházból Sas József

Kiderült, mégsem mehet még haza a kórházból Sas József

A hu­mo­rista el­hagyná a kór­há­zat.

Sas Jó­zsef sze­retné el­hagyni a kór­há­zat, de az or­vo­sok még nem en­ge­dé­lye­zik neki.

Maradona halálos beteg? Őszintén beszélt az állapotáról

Maradona halálos beteg? Őszintén beszélt az állapotáról

Az 1986-ban vi­lág­baj­noki címet szer­zett ar­gen­tin fut­bal­lista vi­de­o­ü­ze­net­ben be­szélt az ál­la­po­tá­ról.

Az 1986-ban vi­lág­baj­noki címet szer­zett ar­gen­tin fut­bal­lista vi­de­o­ü­ze­net­ben be­szélt az ál­la­po­tá­ról.

Súlyos betegségéről vallott a sztármami, fogy az ereje

Súlyos betegségéről vallott a sztármami, fogy az ereje

Le­gin­kább kisfia miatt ag­gó­dik. Pró­bálja erős­nek mu­tatni magát, amíg csak lehet.

Le­gin­kább kisfia miatt ag­gó­dik. Pró­bálja erős­nek mu­tatni magát, amíg csak lehet, ez azon­ban nem könnyű...

Drámai titokra derült fény, ezért mondott le Luis Enrique

Drámai titokra derült fény, ezért mondott le Luis Enrique

Ez min­den­nél fon­to­sabb szá­mára.

Emi­att nem volt jelen a most tá­vozó spa­nyol szö­vet­ségi ka­pi­tány már a ko­rábbi mér­kő­zé­se­ken sem.

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Azon­nal for­dulj or­vos­hoz!

Fel­tét­le­nül for­dulj or­vos­hoz, ha ezt ta­pasz­ta­lod!

Fájdalmas vallomás, ezen ment keresztül halála előtt a Szomszédok atyja

Fájdalmas vallomás, ezen ment keresztül halála előtt a Szomszédok atyja

Fe­le­sége be­szélt Hor­váth Ádám be­teg­sé­gé­ről.

Fe­le­sége be­szélt Hor­váth Ádám be­teg­sé­gé­ről, és az éve­ken át tartó küz­del­mük­ről. Az öz­vegy az utolsó pil­la­na­tig fogta párja kezét.

Friss hír érkezett Boros Lajos állapotáról

Friss hír érkezett Boros Lajos állapotáról

Nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött Boros Lajos, hi­szen or­vo­sai kény­te­le­nek vol­tak el­ha­lasz­tani a má­jusi prosz­ta­ta­mű­tét­jét, mivel a rá­diós na­gyon le­fo­gyott.

Nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött a rá­diós, hi­szen or­vo­sai kény­te­le­nek vol­tak el­ha­lasz­tani a má­jusi prosz­ta­ta­mű­tét­jét, mivel na­gyon le­fo­gyott.

Szomorú hírt közölt a budapesti színház Balsai Móniról

Szomorú hírt közölt a budapesti színház Balsai Móniról

Saj­nos el­ma­rad a pén­tek esti elő­adás.

Saj­nos el­ma­rad a pén­tek esti elő­adás.

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

El­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be.

A mu­la­tós éne­kes egé­szen el­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be a kap­cso­la­tát il­le­tően.

Bevallotta, több betegséggel is küzd Iszak Eszter

Bevallotta, több betegséggel is küzd Iszak Eszter

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető éle­tét már egé­szen gyer­mek­kora óta ne­he­zí­tik meg a be­teg­sé­gek.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető éle­tét már egé­szen gyer­mek­kora óta ne­he­zí­tik meg a be­teg­sé­gek.

Rossz híreket kapott az orvosoktól Majka, lemondta a koncertjeit

Rossz híreket kapott az orvosoktól Majka, lemondta a koncertjeit

A rap­perre a szak­em­be­rek pa­ran­csol­tak rá. Nem áll­hat szín­padra.

A rap­perre a szak­em­be­rek pa­ran­csol­tak rá. Nem áll­hat szín­padra.

Nagyon szenved, segítséget kér Liptai Claudia

Nagyon szenved, segítséget kér Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti az al­ler­gi­ája. Ra­jon­gó­i­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be.

A mű­sor­ve­zető min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti az al­ler­gi­ája.

Kényszerpihenőre küldték a TV2 műsorvezetőjét

Kényszerpihenőre küldték a TV2 műsorvezetőjét

Orosz Bar­ba­rá­nak ren­ge­teg terve volt.

Orosz Bar­ba­rá­nak ren­ge­teg terve volt, de a na­pok­ban min­den prog­ra­mot le kel­lett mon­da­nia.

Betegen sem pihen: Majka a színpadon árulta el, mi a baja

Betegen sem pihen: Majka a színpadon árulta el, mi a baja

Nehéz napok van­nak mö­götte.

Nehéz napok van­nak a rap­per háta mö­gött. Kö­zön­sé­gé­nek be­szélt a rész­le­tek­ről.

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört.

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört, vá­rat­la­nul érte a vesz­te­ség, még nem tudta fel­fogni.

Szomorú hírt közöltek a 72 éves Elton Johnról

Szomorú hírt közöltek a 72 éves Elton Johnról

Nem csoda, hogy el­ma­radt a vi­lág­sztár ve­ro­nai kon­certje. Elton ugyanis le­be­te­ge­dett, influ­en­zás lett, és az or­vo­sok elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból el­til­tot­ták a szín­pad­tól.

Nem csoda, hogy el­ma­radt a vi­lág­sztár ve­ro­nai kon­certje. Elton ugyanis le­be­te­ge­dett, és az or­vo­sok el­til­tot­ták a szín­pad­tól.

Rossz hírt közölt a budapesti színház: nincs jól Pokorny Lia

Rossz hírt közölt a budapesti színház: nincs jól Pokorny Lia

Le kel­lett mon­da­nia az elő­adá­sát.

Le kel­lett mon­da­nia a csü­tör­tök esti elő­adá­sát.

Szomorú hírt közölt a budapesti színház Bereczki Zoltánról

Szomorú hírt közölt a budapesti színház Bereczki Zoltánról

Nem örül­het­nek a ra­jon­gók.

Nem örül­het­nek a nép­szerű szí­nész ra­jon­gói.

Váratlan betegség támadta meg a Szebeni Istvánt, az ágyból üzent

Váratlan betegség támadta meg a Szebeni Istvánt, az ágyból üzent

Sem­mi­lyen gyógy­mód nem hasz­nál a Té­nyek hír­adó­sá­nak.

Sem­mi­lyen gyógy­mód nem hasz­nál a Té­nyek hír­adó­sá­nak.

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Könnyek között vallott súlyos betegségéről Pásztor Erzsi

Könnyek között vallott súlyos betegségéről Pásztor Erzsi

A Kos­suth-díjas szí­nésznő nehéz idő­sza­kon van túl, ám addig nem akart a nyil­vá­nos­ság­nak be­szélni a fáj­dal­má­ról, míg nem gyó­gyul meg tel­je­sen.

Megtörték az évek Pécsi Ildikót: iszonyú állapotban vagyok

Megtörték az évek Pécsi Ildikót: iszonyú állapotban vagyok

Be­te­gen és ti­tok­ban ün­ne­pel.

Azt mondja, be­te­gen és ti­tok­ban ün­nepli meg 79. szü­le­tés­nap­ját.

Friss hírek érkeztek Sas Józsefről: így érzi magát a humorista

Friss hírek érkeztek Sas Józsefről: így érzi magát a humorista

Job­ban érzi magát Sas Jó­zsef, de még leg­alább egy hó­na­pot kór­ház­ban kell töl­te­nie.

Job­ban érzi magát Sas Jó­zsef, de még leg­alább egy hó­na­pot kór­ház­ban kell töl­te­nie.

Kitálalt Tóth Andi: szomorú, miért fogyott le

Kitálalt Tóth Andi: szomorú, miért fogyott le

A fi­a­tal éne­kesnő ke­mény idő­sza­kot tud­hat a háta mö­gött. A rész­le­tek­ről be­szélt.

A fi­a­tal éne­kesnő ke­mény idő­sza­kot tud­hat a háta mö­gött. A rész­le­tek­ről be­szélt.

Őszinte vallomás: Naponta gondol a halálra a Nemzet Színésze

Őszinte vallomás: Naponta gondol a halálra a Nemzet Színésze

Tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól Máthé Erzsi. A köz­ked­velt szí­nésznő per­sze nem él ma­gá­nyo­san.

Óriási botrány az EU-ban: Nagy a baj a növényvédő szerekkel

Óriási botrány az EU-ban: Nagy a baj a növényvédő szerekkel

Élel­mi­sze­rekbe is be­ke­rül­nek.

Saj­nos eze­ket a ve­szé­lyes anya­go­kat Ma­gyar­or­szá­gon is hasz­nál­hat­ják, és mint a Ri­post ki­de­rí­tette, hasz­nál­ják is!

Komoly betegsége után tér vissza Freddie

Komoly betegsége után tér vissza Freddie

Az éne­kes több hó­nap­nyi kény­szer­pi­henő és a vi­déki re­ha­bi­li­tá­ci­ója után most újra szín­padra áll­hat ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

Az éne­kes több hó­nap­nyi kény­szer­pi­henő és a vi­déki re­ha­bi­li­tá­ci­ója után most újra szín­padra áll­hat ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

Jó hírek érkeztek a magyar énekesről: visszatért a betegsége után

Jó hírek érkeztek a magyar énekesről: visszatért a betegsége után

Ígé­re­tet tett a ra­jon­gó­i­nak, hogy ismét aktív lesz a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Ígé­re­tet tett a ra­jon­gó­i­nak, hogy ismét aktív lesz a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Aggasztó fotó: nincs jól Veréb Tamás

Aggasztó fotó: nincs jól Veréb Tamás

A sár­mos sztár­szí­nész né­hány napja még egy ki­tün­te­tést vett át Mis­kol­con. Most az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be róla, hogy az ágyat nyomja. Nem érzi jól magát.

A sár­mos sztár­szí­nész né­hány napja még egy ki­tün­te­tést vett át Mis­kol­con. Most az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be róla, hogy az ágyat nyomja. Nem érzi jól magát.

Nincs túl jól: lemondta előadásait a magyar színésznő

Nincs túl jól: lemondta előadásait a magyar színésznő

Kö­zös­ségi ol­da­lán tu­datta a hírt.

Ba­lázs Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán tu­datta a rossz hírt a ra­jon­gó­i­val.

Nincs jól Gryllus Dorka, lemondta az előadásait

Nincs jól Gryllus Dorka, lemondta az előadásait

Saj­nálja a tör­tén­te­ket.

A gyö­nyörű szí­nésznő na­gyon saj­nálja a tör­tén­te­ket és alig várja, hogy újra szín­padra lép­hes­sen. Érte ag­gódó ra­jon­gó­já­nak pedig ked­ve­sen üzent.

Barátnőjéért aggódhat Király Viktor, orvosra is szükség lehet

Barátnőjéért aggódhat Király Viktor, orvosra is szükség lehet

Kel­le­met­len be­teg­ség­gel küzd.

A Ha­tos­lottó-sor­so­lás há­zi­asszo­nya kel­le­met­len be­teg­ség­gel küzd.

Még mindig kórházban kezelik a magyar kapitányt

Még mindig kórházban kezelik a magyar kapitányt

Jól van és jól re­a­gál a ke­ze­lésre.

Jól van és jól re­a­gál a ke­ze­lésre a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Tragédia történt: Gyászol Cinthya Dictator

Tragédia történt: Gyászol Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor min­den­kit arra kér, ha baj van, idő­ben kér­jen se­gít­sé­get. Fel kell is­merni a prob­lé­mát.

Cin­thya Dic­ta­tor min­den­kit arra kér, ha baj van, idő­ben kér­jen se­gít­sé­get. Fel kell is­merni a prob­lé­mát.

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

A nép­szerű éne­kes élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Egy sé­rü­lés majd­nem de­rékba törte az ál­mait.

Kórházba megy: rosszullétek gyötrik Benke Laci bácsit

Kórházba megy: rosszullétek gyötrik Benke Laci bácsit

Évek óta szen­ved be­teg­sé­gek­ben.

Évek óta szen­ved be­teg­sé­gek­ben.

Aggódnak érte, így érzi magát a magyar focilegenda

Aggódnak érte, így érzi magát a magyar focilegenda

A 63 éves Tö­rő­csik And­rást évek óta Bu­da­ke­szin, a Hon­véd Re­ha­bi­li­tá­ciós In­té­zet­ben ápol­ják.

A 63 éves Tö­rő­csik And­rást évek óta Bu­da­ke­szin, a Hon­véd Re­ha­bi­li­tá­ciós In­té­zet­ben ápol­ják.

Kellemetlen betegség kínozza Tápai Szabinát

Kellemetlen betegség kínozza Tápai Szabinát

A ta­vasz be­kö­szön­té­vel a csi­nos édes­anya sem sza­ba­dul a so­ka­kat sújtó prob­lé­má­tól, az al­ler­giás pa­na­szok­tól, hi­szen pol­len­al­ler­gi­ája van.

A ta­vasz be­kö­szön­té­vel a csi­nos édes­anya sem sza­ba­dul a so­ka­kat sújtó prob­lé­má­tól, az al­ler­giás pa­na­szok­tól.

Ezért került kórházba a magyar szövetségi kapitány

Ezért került kórházba a magyar szövetségi kapitány

Tol­va­nen nem megy a vb-re.

Be­teg­sége miatt nem vehet részt a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Váratlan betegség, kórházba vitték a magyar szövetségi kapitányt

Váratlan betegség, kórházba vitték a magyar szövetségi kapitányt

Kór­házi ke­ze­lésre szo­rul a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Jarmo Tol­va­nen.

Kórházba került Hajdú Péter, külföldön lett rosszul

Kórházba került Hajdú Péter, külföldön lett rosszul

A mű­sor­ve­zető pi­henni, fel­töl­tődni uta­zott ked­ve­sé­vel Cip­rusra, ám az idil­li­nek in­duló úton nem várt ese­mény tör­tént.

A mű­sor­ve­zető pi­henni, fel­töl­tődni uta­zott ked­ve­sé­vel Cip­rusra, ám az idil­li­nek in­duló úton nem várt ese­mény tör­tént.

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból a Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő.

Betegséggel küzd: Thaiföldön érte a baj Debreczeni Zitát

Betegséggel küzd: Thaiföldön érte a baj Debreczeni Zitát

Zita nem tudja ki­él­vezni a va­ká­ciót.

Zita nem tudja ki­él­vezni a va­ká­ci­ó­ju­kat az eg­zo­ti­kus szi­ge­ten.

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Komoly változás állt be Jimmy 93 esztendős édesanyjának állapotában

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért...

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek a fa­mí­li­á­ból. A ze­nész őszin­tén me­sélt a fej­le­mé­nyek­ről a Ri­post mun­ka­tár­sá­nak.

Új hírek érkeztek a leukémiában szenvedő magyar focistáról

Új hírek érkeztek a leukémiában szenvedő magyar focistáról

Vie­to­risz Áron hő­si­e­sen állja a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­se­ket.

Vie­to­risz Áron hő­si­e­sen állja a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­se­ket. A kö­vet­kező három hónap sem lesz könnyű a szá­mára.

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

Bár azt nem lehet tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént, az biz­tos, hogy pén­tek este el­ma­rad a sze­gedi fel­ol­va­só­estje.

Bár azt nem lehet tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént, az biz­tos, hogy pén­tek este el­ma­rad a sze­gedi fel­ol­va­só­estje.

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Rossz­in­du­latú da­ga­na­tot ta­lál­tak.

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Futással támogatják a beteg magyar lány gyógyulását

Futással támogatják a beteg magyar lány gyógyulását

Ke­ze­lésre, re­ha­bi­li­tá­ci­óra gyűj­te­nek.

Bakos Bar­bara 28 éves kora óta, vagyis immár két éve küzd egy na­gyon ag­resszív da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel, amit csak Bras­só­ban tud­nak ke­zelni.

Megszólalt a Jászai Mari-díjas színésznő, ezért nem láttuk évek óta

Megszólalt a Jászai Mari-díjas színésznő, ezért nem láttuk évek óta

A nép­szerű ma­gyar szí­nésznő négy évvel ez­előtt sé­rült meg, de azóta va­lami más miatt él a szín­pad­tól vissza­vo­nul­tan.

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

El­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

Aggódnak a rajongók, újabb betegséggel küzd Boros Lajos

Aggódnak a rajongók, újabb betegséggel küzd Boros Lajos

Több is­me­rőse is ag­gó­dik Boros La­jo­sért, ugyanis a rá­diós fé­lel­me­tes dol­go­kat árult el az ál­la­po­tá­ról.

Több is­me­rőse is ag­gó­dik Boros La­jo­sért, ugyanis a rá­diós fé­lel­me­tes dol­go­kat árult el az ál­la­po­tá­ról.

Kiderült, hol gyógyul Demjén Ferenc

Kiderült, hol gyógyul Demjén Ferenc: lemondta a fellépéseit

A 72 éves éne­kes csí­pő­jét feb­ruár végén kel­lett meg­mű­teni.

A 72 éves éne­kes csí­pő­jét feb­ruár végén kel­lett meg­mű­teni, egy kor­rek­ciós be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Az éne­kes min­den áp­ri­lisi kon­cert­jét le­mondta, mert a szín­pad he­lyett most a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára kell össz­pon­to­sí­ta­nia.

Aggódik a magyar luxusfeleség, ettől a betegségtől tart

Aggódik a magyar luxusfeleség, ettől a betegségtől tart

Vas­vári Vi­vien már túl van egy ki­vizs­gá­lá­son, ám egy­előre még nem kapta meg az ered­mé­nye­ket.

Vas­vári Vi­vien már túl van egy ki­vizs­gá­lá­son, ám egy­előre még nem kapta meg az ered­mé­nye­ket.

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, de a sem­mit­te­vést na­gyon unal­mas­nak tartja.

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, de a sem­mit­te­vést na­gyon unal­mas­nak tartja.

Bevallotta, erre olykor nagy szüksége van Bangó Margitnak

Bevallotta, erre olykor nagy szüksége van Bangó Margitnak

Rend­sze­re­sen jár or­vos­hoz.

Arról is be­szélt, hogy rend­sze­re­sen jár or­vos­hoz és igyek­szik minél több időt töl­teni a csa­lád­já­val.

Nagyon beteg az elismert magyar színésznő, szereplését is lemondta

Nagyon beteg az elismert magyar színésznő, szereplését is lemondta

A Já­szai Mari-díjas mű­vész ál­la­pota nem teszi le­he­tővé a sze­rep­lést. El­hú­zódó be­teg­ség­gel küzd.

Minden koncertet lemondott a világsztár, titokzatos betegség támadta meg

Minden koncertet lemondott a világsztár, titokzatos betegség támadta meg

Idő­ben ta­lál­ták meg az el­vál­to­zást.

A Rol­ling Stones 75 éves front­em­bere min­den turné előtt or­vos­hoz megy, ezért idő­ben ta­lál­ták meg nála az el­vál­to­zást.

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach. Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

Rejtélyes betegség kínozza Tatár Csillát, az orvosok is tanácstalanok!

Rejtélyes betegség kínozza Tatár Csillát, az orvosok is tanácstalanok!

A mű­sor­ve­ze­tőt na­gyon za­varja, hogy senki nem tudja, mi lehet a prob­léma oka, ezért ha­ma­ro­san ala­po­san ki­vizs­gál­tatja magát.

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd Hódi Pamela

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd Hódi Pamela

Évek óta ko­moly be­teg­ség gyötri.

Évek óta ko­moly be­teg­ség gyötri Hódi Pam­e­lát. A sztár­anyuka szen­ve­dé­sére azon­ban nincs gyógy­mód, egyet­len dolog lehet ilyen­kor a se­gít­sé­gére.

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar színésznő

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar színésznő

Timon már több napja lázas, Zita pedig min­dent meg­tesz gyer­meke gyó­gyu­lá­sáért.

Timon már több napja lázas, Zita pedig min­dent meg­tesz gyer­meke gyó­gyu­lá­sáért.