Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját, in­kább meg­mu­tatja min­den­ki­nek.

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

So­ha­sem tit­kolta, addig akarja szó­ra­koz­tatni a kö­zön­sé­gét, amed­dig csak képes rá.

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Elhagyta az ereje a nagybeteg humoristát: imádkoznak Sas Józsefért

Elhagyta az ereje a nagybeteg humoristát: imádkoznak Sas Józsefért

A kol­lek­tív ener­gia ere­jé­ben bíz­nak a Sas­fé­szek Fa­ce­book-oldal ra­jon­gói.

A kol­lek­tív ener­gia ere­jé­ben bíz­nak a Sas­fé­szek Fa­ce­book-oldal ra­jon­gói.

Kulka János elárulta, milyen érzés a halál

Kulka János elárulta, hogy milyen érzés a halál

A szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről.

A szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről és arról is, mi­lyen érzés meg­halni... Kulka Já­nost a halál tor­ká­ból hoz­ták vissza az or­vo­sok.

Drámai bejelentést tett Sas József

Drámai bejelentést tett Sas József

Min­den elő­adá­sát le­mondta, idén már biz­to­san nem lép szín­padra Sas Jó­zsef, a hu­mo­rista ugyanis annyira le­gyen­gült, hogy már a pró­bá­kat sem bírta, ko­moly dön­tést kel­lett hoz­nia...

Min­den elő­adá­sát le­mondta, idén már biz­to­san nem lép szín­padra Sas Jó­zsef, a hu­mo­rista ugyanis annyira le­gyen­gült, hogy már a pró­bá­kat sem bírta....

Megtörte a csendet a kegyetlenül megölt Szita Bence nevelőapja

Megtörte a csendet a kegyetlenül megölt Szita Bence nevelőapja

A ha­lál­hoz való vi­szo­nyát alap­ve­tően be­fo­lyá­solja, hogy leg­fél­tet­tebb kin­csét, Ben­cét örökre el­ra­gad­ták tőle.

Kínzó fájdalmakkal kellett kórházba vinni a magyar olimpiai bajnokot

Kínzó fájdalmakkal kellett kórházba vinni a magyar olimpiai bajnokot

Liu Sha­o­lin Sán­dor be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Liu Sha­o­lin Sán­dor el­ké­pesztő aka­rat­erő­vel vissza­tért a jégre, és be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban. Test­vére pedig ezüst­ér­met nyert 500 mé­te­ren.

Aggasztó, nincs jól Dobrády Ákos: lemondta a koncertjét

Aggasztó, nincs jól Dobrády Ákos: lemondta a koncertjét

Min­denki gyors gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kes­nek. Még az ágy­ból sem tud fel­kelni.

Min­denki gyors gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kes­nek. Még az ágy­ból sem tud fel­kelni.

Megtörte a csendet az énekesnő: majdnem meghalt, ezért vonult vissza

Megtörte a csendet az énekesnő: majdnem meghalt, ezért vonult vissza

A 34 éves ka­na­dai sztár sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

A 34 éves ka­na­dai sztár sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, két évig az ágy­ból sem tu­dott fel­kelni.

Újra felütötte a fejét a kergemarhakór

Újra felütötte a fejét a kergemarhakór

Skó­ci­á­ban. Nagy­bri­tan­ni­á­ban ütötte fel a fejét a be­teg­ség. Egy ha­lott ál­la­ton fe­dez­ték fel a tü­ne­te­ket, Skó­ci­á­ban.

A be­teg­sé­get egy ha­lott ál­la­ton fe­dez­ték fel, Skó­ci­á­ban. Nagy­bri­tan­ni­á­ban ütötte fel a fejét a be­teg­ség.

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

A va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül.

Az éne­kesnő min­den ere­jé­vel a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül, még az sem tán­to­rít­hatja el, hogy egy hete kép­te­len meg­gyó­gyulni a be­teg­sé­gé­ből.

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Vá­rat­la­nul el­hunyt a 32 éves fo­cista.

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája.

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt...

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt le kel­lett mon­dani a fel­lé­pést.

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból!

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból! Az olim­piai baj­nok lab­da­rúgó, Szűcs Lajos pró­bál erőre kapni...

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

A szí­nésznő három hó­na­pig küz­dött...

A 46 éves szí­nésznő közel három hó­na­pon ke­resz­tül küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, gyul­ladt hang­szá­la­i­val.

Aggasztó fotó: nincs jól Várkonyi Andrea

Aggasztó fotó: nincs jól Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ál­la­po­tá­ról a ra­jon­gó­i­nak.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ál­la­po­tá­ról a ra­jon­gó­i­nak.

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell, hogy a szer­ve­zete is töl­tőd­jön.

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell, hogy a szer­ve­zete is töl­tőd­jön.

Gyászhírt közölt a veszprémi színház: Meghalt a fiatal színész

Gyászhírt közölt a veszprémi színház: Meghalt a fiatal színész

A mű­vész rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

A mű­vész rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött. Mind­össze 49 éves volt.

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Mintha egy egé­szen másik ember lenne. Már fel sem lehet is­merni az egy­kor gyö­nyörű szép­sé­get.

Döbbenet, mit műveltek a kórházban a súlyos beteg nővel

Döbbenet, mit műveltek a kórházban a súlyos beteg nővel - a titkos kamera mindent vett

Az el­esett és beteg, idős asszony sokat szen­ve­dett, ezért sze­rel­tek ka­me­rát a szo­bá­jába a gye­re­kei.

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel.

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel. A vá­rat­la­nul be­kö­szön­tött ősz igénybe veszi az im­mun­rend­szert és ku­tyá­ink is könnyen meg­fáz­hat­nak, vagy fer­tőző be­teg­sé­ge­ket kap­hat­nak el.

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Lányi Lala nincs jó bőr­ben.

Lányi Lala nincs jó bőr­ben, kór­ház­ból üzent a ra­jon­gó­i­nak az éne­kes.

Elcsukló hangon beszélt betegségéről Pásztor Erzsi

Elcsukló hangon beszélt betegségéről Pásztor Erzsi

Nem­ré­gi­ben le­mondta a fel­lé­pé­seit.

A le­gen­dás szí­nésznő nem­ré­gi­ben az összes fel­lé­pé­sét le­mondta.

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved.

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved. Most kór­ház­ban volt, és egy­előre kép­te­len arról be­szélni, ami tör­tént vele.

Súlyos tünetek több mint száz magyarnál, rejtélyes fertőzés terjed

Súlyos tünetek több mint száz magyarnál, rejtélyes fertőzés terjed

Két te­le­pü­lé­sen már kor­lá­toz­ták az ivó­víz­fo­gyasz­tást is.

Két te­le­pü­lé­sen már kor­lá­toz­ták az ivó­víz­fo­gyasz­tást is, amíg ki nem de­rült a be­teg­ség for­rása.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Mind­össze 41 éves volt.

Ja­ma­moto No­ri­fumi au­gusz­tus­ban je­len­tette be, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd. Ket­rec­harc­ban sok győ­zel­met ara­tott.

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse, most ez a leg­fon­to­sabb fel­adata.

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Le­be­te­ge­dett.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Örömteli hír, visszatért a színpadra Venczel Vera

Örömteli hír, visszatért a színpadra Venczel Vera

Sokat be­te­ges­ke­dett.

A 72 éves mű­vésznő sokat be­te­ges­ke­dett az el­múlt hó­na­pok­ban.

Ezért került rabkórházba a soroksári futó nő gyilkosa

Ezért került rabkórházba a soroksári futó nő gyilkosa: újabb részletek derültek ki

R. Szil­vesz­tert je­len­leg a rab­kór­ház­ban ápol­ják, kér­dé­ses, mikor ke­rül­het ki onnan...

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami. Abban bízik, hogy job­ban lesz.

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami.

Durva fordulat Kulka János állapotában, ezt ki gondolta volna?

Durva fordulat Kulka János állapotában, ezt ki gondolta volna?

Friss hír ér­ke­zett a nép­szerű szí­nész­ről, aki 2016 áp­ri­li­sá­ban ka­pott sztró­kot.

Friss hír ér­ke­zett a nép­szerű szí­nész­ről, aki 2016 áp­ri­li­sá­ban ka­pott sztró­kot.

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

A 37 éves, szex­függő brit anyuka őszin­tén val­lott fel­fo­ko­zott sze­xu­á­lis ét­vá­gyá­ról.

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef a múlt hét végén be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

Figyelmeztetnek a szakértők: halálos járvány jön, milliók halhatnak meg

Ki­tört a pánik, Nagy-Bri­tan­ni­á­ban olyan kór­ral ke­rült kór­házba egy ember, amely az egész em­be­ri­sé­get fe­nye­geti.

Élő adásban jelentette be: súlyos betegségben szenved a magyar sztár

Élő adásban jelentette be: súlyos betegségben szenved a magyar sztár

Terry Black nyíl­tan be­szélt az egyik leg­sú­lyo­sabb egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­ról. A gyer­me­kei is szóba ke­rül­tek.

Még ilyet! Beteget jelentett a terrorista

Ilyet sem hallottunk még: beteget jelentett a terrorista

Ki­de­rült, hogy miért nem si­ke­rült ki­to­lon­colni azt a ve­szé­lyes ter­ro­ris­tát, aki­ről már rég­óta tud­ták a német ha­tó­sá­gok, hogy ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül.

Ki­de­rült, hogy miért nem si­ke­rült ki­to­lon­colni azt a ve­szé­lyes ter­ro­ris­tát, aki­ről már rég­óta tud­ták a német ha­tó­sá­gok, hogy ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül.

Megrázó, unokája miatt komoly beavatkozáson esett át Pécsi Ildikó

Megrázó, unokája miatt komoly beavatkozáson esett át Pécsi Ildikó

A 78 éves Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő sokat kö­szön­het az or­vo­sok­nak.

A 78 éves Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő sokat kö­szön­het az or­vo­sok­nak.

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Megszólalt a nagybeteg Székhelyi József: szomorú híreket hozott

Sokat segít neki, hogy a csa­ládja és a ba­rá­tai mel­lette van­nak, de egyre ne­he­zeb­ben bírja a soha nem múló fáj­dal­mat.

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is.

Nagyon szomorú hírt közölt Steiner Kristóf

Nagyon szomorú hírt közölt a magyar sztár

Szá­mí­tott rá, hogy ha­ma­ro­san be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia..

Bár szá­mí­tott rá, hogy ha­ma­ro­san be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, mégis ret­tentő ne­he­zen fo­gadja el a tör­tén­te­ket, ami miatt az idei Szi­get fesz­ti­válra sem tud el­lá­to­gatni.

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

Bár a sztá­rok élete lát­szatra csupa fény és csil­lo­gás, a be­teg­ség azon­ban őket sem ke­rüli el.

Bár a sztá­rok élete lát­szatra csupa fény és csil­lo­gás, a be­teg­ség azon­ban őket sem ke­rüli el.

Szomorú, ezt mondta a szakpszichológus Kulka János állapotáról

Szomorú, ezt mondta a szakpszichológus Kulka János állapotáról

A szín­mű­vész magát okolja a be­teg­ség miatt, a szak­em­ber sze­rint ez csak las­sítja a gyó­gyu­lást.

Ebben a betegségben szenved Kulka János

Szívszorító interjú, ebben a betegségben szenved Kulka János

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül Kulka János, aki­nek ál­la­pota ren­ge­te­get ja­vult stroke-ja óta, ő még­sem elé­ge­dett a meg­tett úttal.

Rossz hírek érkeztek: romlott az állapota, Pink kórházba került

Rossz hírek érkeztek: romlott az állapota, Pink kórházba került

Az éne­kesnő ki­szá­radt és to­vábbi kon­cer­te­ket kel­lett le­mon­da­nia be­teg­sége miatt.

Az éne­kesnő ki­szá­radt és to­vábbi kon­cer­te­ket kel­lett le­mon­da­nia be­teg­sége miatt.

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved.

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Szomorú hírt közölt Pink, a rajongók imádkoznak a popsztárért

Szomorú hírt közölt Pink, a rajongók imádkoznak a popsztárért

Az éne­kes­nő­nek el kel­lett ha­lasz­ta­nia a pén­teki kon­cert­jét, de ra­jon­gói meg­ér­tők vol­tak.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez.

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

Súlyos betegség miatt kezelték intenzív osztályon Niki Laudát

Súlyos betegség miatt kezelték intenzív osztályon Niki Laudát

Sze­ren­csére már ja­vult az ál­la­pota.

A Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok le­gen­dája Ibi­zán lett rosszul. Sze­ren­csére már ja­vult az ál­la­pota, ha­ma­ro­san el­hagy­hatja a kór­há­zat.

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét..

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

Most már biztos, így tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Most már biztos, így tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Az utóbbi idő­ben el­lent­mon­dá­sos in­for­má­ciók je­len­tek meg a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­vel kap­cso­lat­ban.

Az utóbbi idő­ben el­lent­mon­dá­sos in­for­má­ciók je­len­tek meg a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­vel kap­cso­lat­ban. Egy or­szág iz­gult Tö­rő­csik Ma­ri­ért, ami­kor hosszabb ideig kór­ház­ban volt, de sze­ren­csére ál­la­pota azóta sokat ja­vult. Több fel­ké­rést is ka­pott film, és szín­házi sze­repre egy­aránt.

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

Hiába ér­ke­zett meg Ma­gyar­or­szágra a ká­ni­kula. A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát. Ábel Anita erről szá­molt be most az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Fotót is csa­tolt.

Hiába ér­ke­zett meg Ma­gyar­or­szágra a ká­ni­kula. A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát. Ábel Anita erről szá­molt be most az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Fotót is csa­tolt.

Megrázó, mit tett Szinetár Dóra, amikor megtudta, hogy beteg a fia

Megrázó, mit tett Szinetár Dóra, amikor megtudta, hogy beteg a fia

Nem haj­landó tu­do­mást venni Benji szü­le­tési rend­el­le­nes­sé­gé­ről.

A szí­nésznő és férje nem haj­lan­dóak tu­do­mást venni Benji szü­le­tési rend­el­le­nes­sé­gé­ről.

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­nek a gyó­gyu­lá­sá­ban a leg­na­gyobb erőt kis­lá­nya, a hat­éves Sára adja.

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja. Most el­mondta, mi igaz a plety­kák­ból.

Mészöly Kálmán így várja a szívműtétet

Mészöly Kálmán felkészült, így várja a szívműtétet a focilegenda

Sok­kal job­ban érzi magát, mint az el­múlt idő­szak­ban.

A ma­gyar fut­ball iko­ni­kus alakja, a Szőke Szikla sok­kal job­ban érzi magát, mint az el­múlt idő­szak­ban.

Nem hoztunk jó híreket Orbán Józsiról

Nem hoztunk jó híreket Orbán Józsiról

Hiába a sok barát tá­mo­ga­tása, a ze­nész nem lé­pett a gyó­gyu­lás út­jára.

Nem javul az ál­la­pota Orbán Jó­zsi­nak. Hiába a sok barát tá­mo­ga­tása, biz­ta­tása, a ze­nész még min­dig nem lé­pett a gyó­gyu­lás út­jára.

Megható vallomás, betegségéről beszélt Mészöly Kálmán

Megható vallomás, betegségéről beszélt Mészöly Kálmán

A le­gen­dás ma­gyar lab­da­rúgó szer­dán volt 77 éves. Ba­rá­tai meg­lep­ték őt a jeles napon.

A le­gen­dás ma­gyar lab­da­rúgó szer­dán volt 77 éves. Ba­rá­tai meg­lep­ték őt a jeles napon.

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Sosem találod ki, milyen betegséget okoz egy melltartó

Az egész­sé­ged­nek is árt­hat!

A rossz mé­retű fe­hér­nemű ké­nyel­met­len, rá­adá­sul csú­nyává, for­mát­lanná teszi a mel­lede. De azt vajon gon­dol­tad volna, hogy még az egész­sé­ged­nek is árt?

Most kaptuk a hírt: Kórházba került Törőcsik Mari, nincsen jól

Most kaptuk a hírt: Kórházba került Törőcsik Mari, nincsen jól

Most is re­mény­ke­dünk abban, hogy a szí­nész­le­genda újra erőre kap, hi­szen már két­szer meg­tör­tént ez a csoda.

Még az orvosok is meglepődtek, állapotáról vallott Lola

Még az orvosok is meglepődtek, állapotáról vallott Lola

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő na­po­kig az ágyat nyomta egy csú­nya be­teg­ség miatt.

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő na­po­kig az ágyat nyomta egy csú­nya be­teg­ség miatt.

Aggasztó, nagyon nincs jól Lola

Aggasztó, nagyon nincs jól Lola

Min­denki job­bu­lást kíván a nép­szerű éne­kes­nő­nek, aki napok óta ott­hon fek­szik be­te­gen. De ál­la­pota las­san javul.

Min­denki job­bu­lást kíván a nép­szerű éne­kes­nő­nek, aki napok óta ott­hon fek­szik be­te­gen. De ál­la­pota las­san javul.

Aggasztó hír, Beyoncé kórházba rohant 1 éves gyerekével

Aggasztó hír, Beyoncé kórházba rohant 1 éves gyerekével

De vajon mi tör­tén­he­tett?

A 36 éves díva épp Ber­lin­ben volt fér­jé­vel, Jay Z-vel, ami­kor va­lami baj tör­tént az ikrek egyik tag­já­val.

Áttéteket találtak Székhelyi József szervezetében

Áttéteket találtak Székhelyi József szervezetében

Rossz hírt kö­zöl­tek az or­vo­sok.

Rossz hírt kö­zöl­tek az or­vo­sok a szí­nés­szel, aki a Ri­post­nak be­val­lotta: pad­lóra ke­rült lel­ki­leg.

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

Benkő Lász­ló­nak mai napig több­ször eszébe jut a pil­la­nat, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: rákos.

Benkő Lász­ló­nak mai napig több­ször eszébe jut a pil­la­nat, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: rákos.

Felesége jelentette be, fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Felesége jelentette be, fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Mind­össze 38 éves volt, ta­valy agy­mű­té­ten esett át, de éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Mind­össze 38 éves volt, ta­valy agy­mű­té­ten esett át, de éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

A ze­nész ba­rá­tai fel­lé­le­gez­het­nek.

A ze­nész ba­rá­tai egy ki­csit fel­lé­le­gez­het­nek, Józsi már be­szél­get velük, újra eszik, és, úgy fest, kezd vissza­térni az élet­kedve is.

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

A nők rettegett betegsége érte utol ezt a férfit, elképesztő eset

Az ame­ri­kai Khe­vin Bar­nes 2014-ben cso­mót vett észre a mell­ka­sán. Ez­után maga a rém­álom kö­vet­ke­zett.

Borzalmas hírt kaptak a színész szülők: súlyos beteg a gyermekük

Borzalmas hírt kaptak a színész szülők: súlyos beteg a gyermekük

A szí­nésznő még a pre­mi­er­jét is le­mondta, hogy fia mel­lett le­hes­sen.

A szí­nésznő még a pre­mi­er­jét is le­mondta, hogy fia mel­lett le­hes­sen.