Változás Kern András állapotában, újra színpadra állt a színész

Változás Kern András állapotában, újra színpadra állt a színész

A Kos­suth-díjas szí­nész az el­múlt he­tek­ben két be­teg­ség­gel is meg­küz­dött.

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

A 81 éves Kos­suth-díjas szí­nésznő lá­za­san fe­küdt ott­hon.

A 81 éves Kos­suth-díjas szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába.

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek.

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek.

Nincs túl jól: Legyengült Kulcsár Edina immunrendszere

Nincs túl jól: Legyengült Kulcsár Edina immunrendszere

Kul­csár Edina kép­te­len meg­gyó­gyulni, mire job­ban lenne, ismét le­be­teg­szik. A mo­dell rá­jött, mi a baja oka.

Kul­csár Edina kép­te­len meg­gyó­gyulni, mire job­ban lenne, ismét le­be­teg­szik. A mo­dell rá­jött, mi a baja oka.

Megmutatta arcát: Nagyon megviseli a betegség Hódi Pamelát

Megmutatta arcát: Nagyon megviseli a betegség Hódi Pamelát

Hódi Pa­mela nincs jó bőr­ben, de igyek­szik mi­ha­ma­rabb ki­lá­balni a be­teg­ség­ből.

Hódi Pa­mela nincs jó bőr­ben, de igyek­szik mi­ha­ma­rabb ki­lá­balni a be­teg­ség­ből.

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Sport­szer­ve­ző­ként vég­zett az ELTE-n.

Az NB II-ben sze­replő ELTE-BEAC ko­rábbi ko­sár­lab­dá­zója hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után hunyt el. Sport­szer­ve­ző­ként vég­zett az ELTE-n.

Sokkolta a rajongókat Britney Spears váratlan bejelentése

Sokkolta a rajongókat Britney Spears váratlan bejelentése

Idén talán sehol nem is lát­hat­ják az éne­kes­nőt a ra­jon­gók egy ko­moly csa­ládi dráma miatt.

Idén talán sehol nem is lát­hat­ják az éne­kes­nőt a ra­jon­gók egy ko­moly csa­ládi dráma miatt.

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Fásy Ádám túl sokat vál­lat.

Fásy Ádám túl sokat vál­lat, ezért lett vá­rat­la­nul rosszul. Az éne­kest kór­házba vit­ték, ahol tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át.

Kiderült, milyen betegség miatt mondta le az előadását Kern András

Kiderült, milyen betegség miatt mondta le az előadását Kern András

A Kos­suth-díjas szí­nész egy­sze­mé­lyes da­rabja el­ma­radt, mi­u­tán Kern And­rás man­du­la­gyul­la­dás­sal ágy­nak esett.

Sírva rohant a kórházba: családi drámájáról vallott Király Viktor

Sírva rohant a kórházba: családi drámájáról vallott Király Viktor

Test­vére be­teg­sége meg­vi­selte az éne­kest.

Test­vére be­teg­sége meg­vi­selte az éne­kest, de meg­pró­bálta minél po­zi­tí­vab­ban ke­zelni a hely­ze­tet.

Szomorú hírt közölt a színház Pokorny Liáról

Szomorú hírt közölt a színház Pokorny Liáról

A bu­da­pesti te­át­rum a hon­lap­ján je­len­tette be, hogy el­ma­rad a nagy­si­kerű elő­adás. Liát egy vá­rat­lan be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A bu­da­pesti te­át­rum a hon­lap­ján je­len­tette be, hogy el­ma­rad a nagy­si­kerű elő­adás. Liát egy be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Gyönyörű ajándékot kapott a Jézuskától a súlyos beteg Hanna

Gyönyörű ajándékot kapott a Jézuskától a súlyos beteg Hanna

Er­dély­ből jött ado­mány!

Nem­rég mu­tat­tuk be a Ri­post-ban a két és fél­éves Han­nát, aki sú­lyos izom­be­teg­ség­ben szen­ved, és fo­lya­ma­tos te­rá­pi­ára van szük­sége.

Megrendítő vallomás: rettegésben élt Király Viktor

Megrendítő vallomás: rettegésben élt Király Viktor

Édes­anyja és test­vére is rákos volt.

A dal­szerző-éne­kes édes­anyja és iker­test­vére is meg­küz­dött a gyil­kos kór­ral. Mivel Vik­tor és Ben egy­pe­téjű ikrek, nála is van esély a rák ki­ala­ku­lá­sára.

Lánya jelentette be: Súlyos betegségben meghalt a népszerű művész

Lánya jelentette be: Súlyos betegségben meghalt a népszerű művész

Szer­ve­zete 79 éves ko­rá­ban fel­adta a rák el­leni küz­del­met.

Rendre az iro­dalmi Nobel-díj vá­ro­má­nyo­sai kö­zött em­le­get­ték, ám szer­ve­zete 79 éves ko­rá­ban fel­adta a rák el­leni küz­del­met.

Szívszorító vallomás: komoly betegséggel küzd Friderikusz Sándor

Szívszorító vallomás: komoly betegséggel küzd Friderikusz Sándor

A mű­sor­ve­ze­tőt rend­kí­vül meg­vi­seli, ha va­laki meg­jegy­zést tesz az alak­jára.

Az egy­kori show­mant, mű­sor­ve­ze­tőt, aki­nek a ne­vé­hez olyan pro­duk­ciók fű­ződ­nek, mint Az én mozim, a Meg­lepő és mu­lat­sá­gos vagy az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal, rend­kí­vül meg­vi­seli, ha va­laki meg­jegy­zést tesz az alak­jára.

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Fájdalmas részletek, betegsége máig kísérti Benkő Lászlót

Fájdalmas részletek, betegsége máig kísérti Benkő Lászlót

Mély nyo­mot ha­gyott benne.

Az Omega bil­len­tyű­sé­ben mély nyo­mot ha­gyott a rák­kal való küz­de­lem. "Az ember fe­jé­ben ott van, hogy bár­mi­kor meg­is­mét­lőd­het a dolog."

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Tilla át­fogó szű­rő­vizs­gá­la­ton volt.

Tilla az évet egy át­fogó szű­rő­vizs­gá­lat­tal zárta, és ko­moly fo­ga­dal­mat is tett az el­kö­vet­ke­zendő évekre.

Mi történhetett? Párja nélkül tölti az estéit Balázs Andi

Mi történhetett? Párja nélkül tölti az estéit Balázs Andi

Ked­vese he­lyét már el­fog­lal­ták a szí­nésznő há­zi­ál­la­tai, aki­ket csep­pet sem zavar a ki­ala­kult hely­zet.

Ked­vese he­lyét már el­fog­lal­ták a szí­nésznő há­zi­ál­la­tai, aki­ket csep­pet sem zavar a ki­ala­kult hely­zet.

Felesége közölte: kórházba került és meghalt az elismert filmes

Felesége közölte: kórházba került és meghalt az elismert filmes

Gyá­szol a film­szakma. A szá­mos díj­jal ki­tün­te­tett Ka­zi­mi­erz Kutz szín­házi ren­de­ző­ként is dol­go­zott.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Nincs jól Weisz Fanni

Nincs jól Weisz Fanni

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. A tor­kát fáj­lalja. Az ágy­ból posz­tolt egy fotót. Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora kü­lön­le­ges házi prak­ti­kák­kal látta el Fan­nit és mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­ván­tak neki.

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. A tor­kát fáj­lalja. Az ágy­ból posz­tolt egy fotót.

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás Kí­ná­ban.

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás is Kí­ná­ban, a rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a rö­vid­pá­lyás úszó-vb-n.

Napok óta edzeni sem tud a vi­a­dal rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­ság első ver­seny­nap­ján.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Olim­piai baj­nok lab­da­rúgó férje da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl Pécsi Il­dikó. A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő ko­ráb­ban sen­ki­nek nem be­szélt a csa­lád­ju­kat sújtó tra­gé­di­á­ról: férje, Szűcs Lajos olim­piai baj­nok lab­da­rúgó da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

No­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

Most tudtuk meg a szomorú hírt: Kórházba került Benke Laci bácsi

Most tudtuk meg a szomorú hírt: Kórházba került Benke Laci bácsi

A sztár­sza­kács so­káig küz­dött ve­se­gyul­la­dá­sá­val, ám szep­tem­ber­ben prosz­ta­ta­mű­té­ten is át kel­lett esnie.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett, és oly­annyira rosszul volt, hogy in­fú­zi­óra kel­lett kötni őt.

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie a pén­teki fel­lé­pé­sért.

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Aggasztó fotót osztott meg a beteg Hajdú Péter

Aggasztó fotót osztott meg a beteg Hajdú Péter

Kedd reg­gelre meg­be­te­ge­dett.

A mű­sor­ve­zető hiába evett hétfő este forró mar­ha­hús­le­vest az ét­ter­mé­ben, kedd reg­gelre meg­be­te­ge­dett.

Megható fotó, így még sosem láttad Kulcsár Edinát és babáját

Megható fotó, így még sosem láttad Kulcsár Edinát és babáját

Anya és kisfia így tölti a dél­utánt.

A cso­da­szép édes­anya és bájos kisfia is ki­dőlt dél­után. A nem min­den­napi pil­la­na­tot Edina nagy­ma­mája örö­kí­tette meg.

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

A Sz­tár­ban Sztár egyet­len női zsű­ri­tagja nél­kül kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

Aggasztó, nagyon nincs jól Balázs Andi

Aggasztó, nagyon nincs jól a magyar sztárszínésznő

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja ágy­nak esett. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Most kú­rál­nia kell magát. Re­mél­he­tő­leg pén­tekre si­ke­rül meg­gyó­gyul­nia.

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja ágy­nak esett. Kú­rál­nia kell magát.

Különleges fotó, így még biztosan nem láttad Hódi Pamelát

Különleges fotó, így még biztosan nem láttad Hódi Pamelát

Meg­mu­tatta rit­kán lá­tott arcát.

A sztár­anyuka meg­mu­tatta rit­kán lá­tott arcát.

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Scho­bert Norbi tar­totta magát.

Scho­bert Norbi igye­ke­zett a pro­duk­ció alatt, fenn­tar­tani a lát­sza­tot.

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Rubos Fri­de­rika nap­jait egy kel­le­met­len bőr­el­vál­to­zás ke­se­ríti meg, de ő bátor módon nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját.

Rubos Fri­de­rika nap­jait egy kel­le­met­len bőr­el­vál­to­zás ke­se­ríti meg, de ő bátor módon nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját, in­kább meg­mu­tatja min­den­ki­nek.

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

So­ha­sem tit­kolta, addig akar szó­ra­koz­tatni, amed­dig csak képes rá.

So­ha­sem tit­kolta, addig akarja szó­ra­koz­tatni a kö­zön­sé­gét, amed­dig csak képes rá, il­letve az egész­sége en­gedi. Bár or­vo­sai most nagy ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­ték, mégis sze­re­pelni akar.

Elhagyta az ereje a humoristát: imádkoznak Sas Józsefért

Elhagyta az ereje a nagybeteg humoristát: imádkoznak Sas Józsefért

A kol­lek­tív ener­gia ere­jé­ben bíz­nak a Sas­fé­szek Fa­ce­book-oldal ra­jon­gói.

Minden eddiginél durvább lehet az idei influenzajárvány

Minden eddiginél durvább lehet az idei influenzajárvány

A hosszú, meleg ősz miatt.

A hosszú, meleg ősz miatt ké­sőbb je­lent­ke­zik majd az influ­en­za­jár­vány, de min­den ed­di­gi­nél na­gyobb mé­re­te­ket ölt­het és so­káig tart­hat.

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Mol­nár Ani­kó­nak nem ked­vez­nek mos­ta­ná­ban a csil­la­gok, úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Kulka János elárulta, milyen érzés a halál

Kulka János elárulta, milyen érzés a halál

A Kos­suth-díjas szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről és arról is, mi­lyen érzés meg­halni... Kulka Já­nost ugyanis a halál tor­ká­ból hoz­ták vissza az or­vo­sok.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről és arról is, mi­lyen érzés meg­halni... Kulka Já­nost a halál tor­ká­ból hoz­ták vissza az or­vo­sok.

Kórházba kellett vinni olimpiai bajnokunkat

Kínzó fájdalmakkal kellett kórházba vinni a magyar olimpiai bajnokot

Liu Sha­o­lin Sán­dor be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Liu Sha­o­lin Sán­dor el­ké­pesztő aka­rat­erő­vel vissza­tért a jégre, és be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Drámai bejelentést tett Sas József

Drámai bejelentést tett Sas József

Min­den elő­adá­sát le­mondta, idén már biz­to­san nem lép szín­padra Sas Jó­zsef, a hu­mo­rista ugyanis annyira le­gyen­gült, hogy már a pró­bá­kat sem bírta, ko­moly dön­tést kel­lett hoz­nia...

Min­den elő­adá­sát le­mondta, idén már biz­to­san nem lép szín­padra Sas Jó­zsef, a hu­mo­rista ugyanis annyira le­gyen­gült, hogy már a pró­bá­kat sem bírta....

Megtörte a csendet a kegyetlenül megölt Szita Bence nevelőapja

Megtörte a csendet a kegyetlenül megölt Szita Bence nevelőapja

A ha­lál­hoz való vi­szo­nyát alap­ve­tően be­fo­lyá­solja a gyil­kos­ság.

A ha­lál­hoz való vi­szo­nyát alap­ve­tően be­fo­lyá­solja, hogy leg­fél­tet­tebb kin­csét, Ben­cét örökre el­ra­gad­ták tőle.

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

A va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül.

Az éne­kesnő min­den ere­jé­vel a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül, még az sem tán­to­rít­hatja el, hogy egy hete kép­te­len meg­gyó­gyulni a be­teg­sé­gé­ből.

Megtörte a csendet az énekesnő: majdnem meghalt, ezért vonult vissza

Megtörte a csendet az énekesnő: majdnem meghalt, ezért vonult vissza

A 34 éves ka­na­dai sztár sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

A 34 éves ka­na­dai sztár sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, két évig az ágy­ból sem tu­dott fel­kelni.

Újra felütötte a fejét a kergemarhakór

Újra felütötte a fejét a kergemarhakór

A be­teg­sé­get egy ha­lott ál­la­ton fe­dez­ték fel, Skó­ci­á­ban.

A be­teg­sé­get egy ha­lott ál­la­ton fe­dez­ték fel, Skó­ci­á­ban.

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája, Zla­tan Ib­ra­hi­movic ba­rátja.

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája, Zla­tan Ib­ra­hi­movic ba­rátja.

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból!

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból! Az olim­piai baj­nok lab­da­rúgó, Szűcs Lajos pró­bál erőre kapni...

Aggasztó fotó: nincs jól Várkonyi Andrea

Aggasztó fotó: nincs jól Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ál­la­po­tá­ról a ra­jon­gó­i­nak.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ál­la­po­tá­ról a ra­jon­gó­i­nak.

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt...

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt le kel­lett mon­dani a fel­lé­pést.

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

A 46 éves szí­nésznő közel három hó­na­pon ke­resz­tül küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, gyul­ladt hang­szá­la­i­val.

A 46 éves szí­nésznő közel három hó­na­pon ke­resz­tül küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, gyul­ladt hang­szá­la­i­val.

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell, hogy a szer­ve­zete is töl­tőd­jön.

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell, hogy a szer­ve­zete is töl­tőd­jön.

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Amit min­den gaz­di­nak tud­nia kell!

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel.

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Mintha egy egé­szen másik ember lenne. Már fel sem lehet is­merni az egy­kor gyö­nyörű szép­sé­get.

Gyászhírt közölt a veszprémi színház: Meghalt a fiatal színész

Gyászhírt közölt a veszprémi színház: Meghalt a fiatal színész

A mű­vész rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

A mű­vész rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött. Mind­össze 49 éves volt.

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Nem mondja el, mi tör­tént vele.

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved. Most kór­ház­ban volt, és egy­előre kép­te­len arról be­szélni, ami tör­tént vele.

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Lányi Lala nincs jó bőr­ben.

Lányi Lala nincs jó bőr­ben, kór­ház­ból üzent a ra­jon­gó­i­nak az éne­kes.

Elcsukló hangon beszélt betegségéről Pásztor Erzsi

Elcsukló hangon beszélt betegségéről Pásztor Erzsi

Nem­ré­gi­ben le­mondta a fel­lé­pé­seit.

A le­gen­dás szí­nésznő nem­ré­gi­ben az összes fel­lé­pé­sét le­mondta.

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse, most ez a leg­fon­to­sabb fel­adata.

Súlyos tünetek több mint száz magyarnál, rejtélyes fertőzés terjed

Súlyos tünetek több mint száz magyarnál, rejtélyes fertőzés terjed

Két te­le­pü­lé­sen már kor­lá­toz­ták az ivó­víz­fo­gyasz­tást is, amíg ki nem de­rült a be­teg­ség for­rása.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Mind­össze 41 éves volt.

Ja­ma­moto No­ri­fumi au­gusz­tus­ban je­len­tette be, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd. Ket­rec­harc­ban sok győ­zel­met ara­tott.

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Örömteli hír, visszatért a színpadra Venczel Vera

Örömteli hír, visszatért a színpadra Venczel Vera

A 72 éves mű­vésznő sokat be­te­ges­ke­dett az el­múlt hó­na­pok­ban. Úgy tűnik, most már jól van.

A 72 éves mű­vésznő sokat be­te­ges­ke­dett az el­múlt hó­na­pok­ban. Úgy tűnik, most már jól van.

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami. Abban bízik, hogy job­ban lesz.

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami.

Durva fordulat Kulka János állapotában, ezt ki gondolta volna?

Durva fordulat Kulka János állapotában, ezt ki gondolta volna?

Friss hír ér­ke­zett a nép­szerű szí­nész­ről, aki 2016 áp­ri­li­sá­ban ka­pott sztró­kot.

Friss hír ér­ke­zett a nép­szerű szí­nész­ről, aki 2016 áp­ri­li­sá­ban ka­pott sztró­kot.