CÍMKE: 'betegség,'

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett egy újabb mű­té­ten.

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett a so­ka­dik élet­mentő mű­té­ten.

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től.

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től.

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni, las­san már egy hó­napja beteg. Az éne­kes túl sokat dol­go­zik.

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni, las­san már egy hó­napja beteg.

Nem is gondolnád, hogy ezek a jelek is depresszióra utalnak

Nem is gondolnád, hogy ezek a jelek is depresszióra utalnak

Azt hit­ted, hogy aki de­pressziós, az egész nap szo­morú? Nem ez az egyet­len tü­nete ennek az ál­la­pot­nak.

Azt hit­ted, hogy aki de­pressziós, az egész nap szo­morú? Nem ez az egyet­len tünet!

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein.

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta.

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Szü­lei min­den pil­la­nat­ban mel­lette van­nak, és pró­bál­nak mo­solyt csalni az ar­cára.

Szü­lei min­den pil­la­nat­ban mel­lette van­nak, és pró­bál­nak mo­solyt csalni az ar­cára.

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Osz­ter Sán­dor máig képes meg­le­pe­tést okozni. Va­la­mi­vel min­dig fel­dobja a bí­ró­sági tár­gya­lást.

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Meg­rázó kö­rül­mé­nyek kö­zött él a 18 éves lány, jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára. 7 festő aján­lotta fel művét az auk­ci­óra. A be­folyt össze­get a Hor­váth csa­lád kapja.

Meg­rázó kö­rül­mé­nyek kö­zött él a 18 éves lány, jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára. 7 festő aján­lotta fel művét az auk­ci­óra. A be­folyt össze­get a Hor­váth csa­lád kapja.

Óriási változás előtt a magyar védőoltási rendszer

Óriási változás előtt a magyar védőoltási rendszer

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A szá­mos vak­ci­nát érintő ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

Pók­há­lós a pun­cija, régen ezt mond­ták arra a nőre, aki rég­óta nem sze­xelt. Újab­ban a tu­dó­sok de­pressziós va­gi­ná­nak hív­ják...

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

Nem lehet el­érni...

A Nem­zet Szí­nész­nője hosszú hó­na­pok óta lá­ba­do­zik, mi­u­tán már­ci­us­ban kór­házba ke­rült. Azóta csak na­gyon kevés hír ér­ke­zik a valós ál­la­po­tá­ról.

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Már jó ideje van­nak egész­ség­ügyi prob­lé­mái Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek, de most egy újabb be­teg­ségre de­rült fény.

Már jó ideje van­nak egész­ség­ügyi prob­lé­mái Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek, de most egy újabb be­teg­ségre de­rült fény.

Kern András vallomása: Szerettem inni

Kern András vallomása: Szerettem inni

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki, amit ő be­tar­tott.

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki, amit ő be­tar­tott.

Lemondta saját visszatérését a lábadozó Cserhalmi György

Lemondta saját visszatérését a lábadozó Cserhalmi György

A szí­nész né­hány napja még sze­re­pelt a Nem­zeti Szín­ház sze­rep­osz­tá­sá­ban.

A szí­nész né­hány napja még sze­re­pelt a Nem­zeti Szín­ház sze­rep­osz­tá­sá­ban.

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Meg­dup­lá­zó­dott a beteg kis­gye­re­kek száma. Nát­há­val, hörg­hu­rut­tal, há­nyás­sal, has­me­nés­sel vi­szik a ki­csi­ket or­vos­hoz.

Kórházba került Oszter Sándor édesanyja

Kórházba került Oszter Sándor édesanyja

Nem elég a bí­ró­sági ügye...

Nem elég, hogy Osz­ter Sán­dor­nak ötöd­rendű vád­lott­ként hó­na­pok óta a bí­ró­ságra kell jár­nia, most az édes­any­jáért is ag­gód­hat.

Sas József megrázó bejelentést tett

Sas József megrázó bejelentést tett

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül.

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak. Egész­sége meg­rom­lott, és vé­le­mé­nye sze­rint el­jött a műfaj vég­órája.

Anettka neveli majd fel a halálos kórral küzdő Terry Black gyermekeit?

Anettka neveli majd fel a halálos kórral küzdő Terry Black gyermekeit?

Fel­adta a har­cot Terry Black, aki évek óta küzd a ha­lá­los kór­ral. Or­vo­sai kö­zöl­ték vele, ki­újult a tü­dő­rákja.

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége. Az éne­kesnő op­ti­mis­tán küzd.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre...

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról. Az éne­kesnő nem­rég je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy végre el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy végre el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni. Gál­völ­gyi János nyu­godt pi­he­nésre vá­gyott, ami­nek fe­le­sége is örült.

Törőcsik Mari: Lesz még új filmem és színdarabom!

Törőcsik Mari: Lesz még új filmem és színdarabom!

Küzd a gyó­gyu­lá­sért!

A két­sze­res Kos­suth és két­sze­res Já­szai Mari-díjas szí­nésznő em­ber­fe­letti erő­vel küzd azért, hogy job­ban le­gyen.

Kemoterápiás kezelésről beszélt Balázs Klári

Kemoterápiás kezelésről beszélt Balázs Klári

Az éne­kes­nő­nek elege lett...

Az éne­kes­nő­nek elege lett a ta­lál­ga­tá­sok­ból és kerek perec el­mondta vé­le­mé­nyét az eset­le­ges be­teg­sé­gét érintő plety­kák­ról.

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét. A show­man rá­adá­sul egész­sé­géért is ag­gód­hat.

Titokzatos kór gyötri a tizennégy hónapos kisfiút

Titokzatos kór gyötri a tizennégy hónapos kisfiút

A gye­rek lát­szó­lag egész­sé­ge­sen szü­le­tett, de nem erő­sö­dött, ezért vit­ték a szü­lei or­vos­hoz.

A gye­rek lát­szó­lag egész­sé­ge­sen szü­le­tett, de nem erő­sö­dött, ezért vit­ték a szü­lei or­vos­hoz. Gyul­la­dá­so­kat ál­la­pí­tot­tak meg.

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Tö­rő­csik Mari hetek óta csak volt fér­jé­nek en­gedi, hogy meg­lá­to­gassa, és a te­le­font is csak neki veszi fel. A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Három éve hunyt el a Kicsi Hu­szár.

Három éve lesz, hogy a Kicsi Hu­szár fel­adta a da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­vel való küz­del­met. Koós Já­nost el­kí­sér­tük Fü­lére, ahol a nya­ra­kat együtt töl­töt­ték.

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

A Va­nity Fair ké­szí­tett ko­moly in­ter­jút a szí­nész­nő­vel.

A Va­nity Fair ké­szí­tett ko­moly in­ter­jút An­gel­ina Jolie-val, aki nem­rég köl­tö­zött csak be új ott­ho­nába gye­re­ke­i­vel a vá­lása után. A szí­nésznő őszin­tén be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról is.

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

A Me­gasztár­ban fel­tűnt éne­kesnő nyíl­tan be­szélt arról, hogy en­do­met­ri­ó­zis­ban szen­ved.

A Me­gasztár­ban fel­tűnt éne­kesnő nyíl­tan be­szélt arról, hogy en­do­met­ri­ó­zis­ban szen­ved.

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár. Ez a tény szinte or­vosi csoda.

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár.

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Min­den nap egy harc.

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell meg­rom­lott egész­sé­gé­vel.

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki...

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe. Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki, té­ve­dett.

Rejtélyes betegségben szenved a magyar műsorvezető

Rejtélyes betegségben szenved a magyar műsorvezető

Nem kell tö­ké­le­tes­nek lenni.

Nem kell tö­ké­le­tes­nek lenni ahhoz, hogy egy nő ér­vé­nye­sülni tud­jon. Kul­csár Edina a leg­jobb példa erre.

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Benkő Lász­ló­nak a zene az or­vos­ság.

Benkő László nem haj­landó kés alá fe­küdni, ha a lá­ba­do­zás so­káig tart.

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

A csa­lád és a ba­rá­tok azt kér­ték, min­denki men­jen fo­ci­ci­pő­ben így fe­jezve ki sze­re­te­tét a kisfiú iránt, aki ra­jon­gott a fo­ci­ért.

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

Né­hány nap csa­ládi pi­he­nés...

A két éne­kesnő né­hány napja még a VOLT fesz­ti­vá­lon bu­li­zott, ma pedig már Hor­vát­or­szág­ban él­ve­zik a nap­sü­tést szü­le­ik­kel.

A Kossuth-díjas zenész magas láza miatt okozott pánikot

A Kossuth-díjas zenész magas láza miatt okozott pánikot

Fren­reisz Ká­roly be­teg­ségre hi­vat­kozva mondta le kon­cert­jét, sokan ag­gód­tak érte.

Fren­reisz Ká­roly be­teg­ségre hi­vat­kozva mondta le kon­cert­jét, sokan ag­gód­tak érte.

Milliós beavatkozás, elsorvadt az állkapocscsontja az ismert mulatós sztárnak

Milliós beavatkozás, elsorvadt az állkapocscsontja az ismert mulatós sztárnak

MC Hawer ren­det tesz az éle­té­ben.

Bár resz­ke­tett a fog­or­vos­tól, el­dön­tötte, vég­leg ren­det tesz a szá­já­ban.

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

A szí­nész két hó­­na­pig volt kór­­ház­­ban.

Tahi Tóth László két hó­­na­pig fek­üdt kór­­ház­­ban, ahol sú­­lyos agy­­mű­­té­­ten esett át, mi­u­­tán egy elő­a­dá­­son rosszul lett. Mára, úgy tűnik, túl van a ne­­he­­zén.

Lajcsi: Hagyják békén a beteg feleségemet

Lajcsi: Hagyják békén a beteg feleségemet

A szer­dán el­na­polt bün­te­tő­tár­gya­lás után exk­lu­zív in­ter­jút adott Laj­csi.

A szer­dán el­na­polt bün­te­tő­tár­gya­lás után exk­lu­zív in­ter­jút adott Ga­lam­bos Lajos, aki szá­mára az igaz­sá­gon túl csak egyet­len dolog fon­tos, fe­le­sége nyu­galma.

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt.

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt - a ház­tar­tási vegy­sze­rek és az el­hí­zás is bru­tá­li­san tá­madja a májat. De vajon mi­lyen tü­ne­tek utal­hat­nak arra, hogy ideje or­vos­hoz for­dulni? Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj fel min­den­kép­pen.

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Ke­rüli a be­avat­ko­zást Benkő László. Fél a di­ag­nó­zis­tól.

Ke­rüli a be­avat­ko­zást Benkő László. Fél a di­ag­nó­zis­tól.

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Ha­za­vár­ják az apró te­le­pü­lé­sen.

Mi­köz­ben Tö­rő­csik Mari hó­na­pok óta kór­ház­ban fek­szik, az apró te­le­pü­lé­sen, ahol év­ti­ze­de­ken át a nya­ra­kat töl­tötte csa­lád­já­val ha­za­vár­ják.

Nem hajlandó elhagyni a kórházat Törőcsik Mari

Nem hajlandó elhagyni a kórházat Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari nem haj­landó cse­rélni.

Tö­rő­csik Mari nem haj­landó pes­tire cse­rélni a vi­déki kór­há­zat, ahol rég­óta lá­ba­do­zik. A nem­zet szí­né­szét hiába kér­lel­ték, nem en­gedte, hogy át­szál­lít­sák.

Ezért lett öngyilkos a Delta legendás műsorvezetőnője

Ezért lett öngyilkos a Delta legendás műsorvezetőnője

Be­teg­sége miatt me­ne­kült a ha­lálba. Mind­össze 42 éves volt, ha­lála meg­rázta az or­szá­got.

Be­teg­sége miatt me­ne­kült a ha­lálba. Mind­össze 42 éves volt, ha­lála meg­rázta az or­szá­got.

Vérszívóktól rettegnek a szülők, már a játszótereken is támadnak

Vérszívóktól rettegnek a szülők, már a játszótereken is támadnak

Már be­köl­töz­tek a vá­ro­sokba is, sehol sem va­gyunk biz­ton­ság­ban tőlük!

Min­den ed­di­gi­nél több kul­lancs várja, hogy egy gya­nút­lan ki­rán­duló vagy park­ban ját­szó gye­rek bő­rébe fúr­hassa magát, a vé­ré­vel lak­má­rozva. Ma már be­köl­töz­tek a vá­ro­sokba is, a füves, bok­ros ré­sze­ken, ját­szó­te­re­ken sem va­gyunk biz­ton­ság­ban!

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott, je­len­leg mind­össze 43 ki­lo­gram­mot nyom.

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott, je­len­leg mind­össze 43 ki­lo­gram­mot nyom.

Kórházi ágyáról üzent Törőcsik Mari

Kórházi ágyáról üzent Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari az utóbbi hó­na­pok­ban mind­össze egyet­len napra hagy­hatta el a szom­bat­he­lyi kór­há­zat, ál­la­po­tá­ról pedig hol jó, hol rossz hírek ér­kez­nek. A Ri­pos­tot fo­gadta a Nem­zet Szí­né­sze.

Tö­rő­csik Mari az utóbbi hó­na­pok­ban mind­össze egyet­len napra hagy­hatta el a szom­bat­he­lyi kór­há­zat, ál­la­po­tá­ról pedig hol jó, hol rossz hírek ér­kez­nek. A Ri­pos­tot fo­gadta a Nem­zet Szí­né­sze.

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Bár ba­rá­tai, sze­ret­tei előtt sosem mu­tatta, Usz­tics Má­tyás élete utolsó éveit meg­ke­se­rí­tette egy nagy ál­má­nak sem­mivé vá­lása.

Kiderült, ezért halt meg Usztics Mátyás

Kiderült, ezért halt meg Usztics Mátyás

Usz­tics Má­tyás ha­tá­ro­zott, ré­gi­módi ember volt.

Usz­tics Má­tyás ha­tá­ro­zott, ré­gi­módi ember volt, aki­nek csa­ládja mel­lett ha­zája volt a leg­fon­to­sabb. A szí­nész min­dig tudta, mit akar, nem­csak a sze­re­pe­i­ben ala­kí­totta jól a ka­to­nát.

Kiderült, mit tervezett halála előtt Usztics Mátyás

Kiderült, mit tervezett halála előtt Usztics Mátyás

Gyak­ran járt haza szü­lő­fa­lu­jába.

A vá­rat­la­nul, 68. élet­évé­ben el­hunyt Usz­tics Má­tyás­nak nagy ter­vei vol­tak. A pol­gár­mes­ter el­árulta, miért járt haza mos­ta­ná­ban gyak­rab­ban a szí­nész.

Kiderült, adás előtt lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Kiderült, adás előtt lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Va­sár­nap este Pel­lerék bú­csúz­tak.

Va­sár­nap este Pel­ler Ká­roly és Stohl Luca bú­csú­zott A Nagy Du­et­től, ám azt eddig senki nem tudta, hogy a páros fel­lé­pése az utolsó pil­la­na­tig kér­dé­ses volt.

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció fe­nye­geti őt. A szí­nésznő ala­po­san meg­le­pő­dött.

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció fe­nye­geti őt.

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Ro­ha­mo­san nő a Crohn-be­te­gek száma, egyre több­ször je­lent­ke­zik már gyer­mek­kor­ban.

Óriási a baj, életmentő műtét vár a színészre

Óriási a baj, életmentő műtét vár a színészre

Pa­u­dits Béla ál­la­pota sú­lyos.

Pa­u­dits Béla ál­la­pota olyan sú­lyos, hogy minél előbb meg kell mű­teni.

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett az egész­ségi ál­la­po­tá­ról szóló fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok­ból és maga osz­latta el a téves in­for­má­ciók ger­jesz­tette ködöt.

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett az egész­ségi ál­la­po­tá­ról szóló fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok­ból és maga osz­latta el a téves in­for­má­ciók ger­jesz­tette ködöt.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Sokkoló diagnózis változtatja meg Cinthya Dictator életét

Sokkoló diagnózis változtatja meg Cinthya Dictator életét

Mos­ta­náig rej­tély övezte Cin­thya ti­tok­za­tos látás za­va­rait, most azon­ban vég­ér­vé­nye­sen le­hul­lott a lepel...

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett. Most úgy tűnik, túl van a ne­he­zén.

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért, aki ko­ráb­ban al­ko­hol­prob­lé­mái, zűrös ma­gán­éle­té­vel sze­re­pelt az új­sá­gok cím­lap­ján.

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért, aki ko­ráb­ban al­ko­hol­prob­lé­mái, zűrös ma­gán­élete és nem éppen hét­köz­napi sze­xu­á­lis szo­ká­sai miatt ke­rült a cím­la­pokra. Most azon­ban lehet, hogy még na­gyobb a baj, ugyanis három napja Jé­zus­nak kép­zeli magát.

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor.

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via.

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota.

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

Damu Roland felesége a pszichiátriáról üzent

Damu Roland felesége a pszichiátriáról üzent

Ko­moly lé­pésre szánta el magát, de jól tudja, ehhez meg kell gyó­gyul­nia!

Ko­moly lé­pésre szánta el magát, de jól tudja, ehhez meg kell gyó­gyul­nia!

Képtelen kilábalni betegségéből Bereczki Zoltán

Képtelen kilábalni betegségéből Bereczki Zoltán

Hetek óta kí­nozza egy hu­ru­tos be­teg­ség a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi éne­ke­sét, aki só­bar­lang­ban gyó­gyul.

Hetek óta kí­nozza egy hu­ru­tos be­teg­ség a Sz­tár­ban Sz­tár+1 kicsi éne­ke­sét, aki­nek gyó­gyu­lá­sát ne­he­zíti, hogy a töb­biek is ki­sebb-na­gyobb meg­fá­zás­sal áll­nak szín­padra.

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf, akit az el­múlt he­tek­ben fo­lya­ma­to­san tá­mad­tak.

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész.

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit múlt héten a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ból elő­adás után ro­ham­men­tő­vel vit­tek a Hon­véd­kór­házba.

Életében nem volt még ilyen beteg Orosz Barbi

Életében nem volt még ilyen beteg Orosz Barbi

A Há­ló­szoba tit­kok csi­nos mű­sor­ve­ze­tője bor­zasztó na­po­kat él át, ugyanis több mint két hete, bár­mit csi­nál, nem gyó­gyul be­teg­sé­gé­ből.

A Há­ló­szoba tit­kok csi­nos mű­sor­ve­ze­tője bor­zasztó na­po­kat él át, ugyanis több mint két hete, bár­mit csi­nál, nem gyó­gyul be­teg­sé­gé­ből.

A vízben jár újra Lang Györgyi

A vízben jár újra Lang Györgyi

A le­gen­dás pop­csa­pat éne­kes­nője tíz éve kény­sze­rült to­ló­székbe, mi­u­tán el­ha­tal­ma­so­dott rajta gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sége. Györ­gyi ennek el­le­nére he­tente egy­szer biz­to­san jár.

A le­gen­dás pop­csa­pat éne­kes­nője tíz éve kény­sze­rült to­ló­székbe, mi­u­tán el­ha­tal­ma­so­dott rajta gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sége. Györ­gyi ennek el­le­nére he­tente egy­szer biz­to­san jár.

Kiengedték a kórházból Torgyán Józsefet

Kiengedték a kórházból Torgyán Józsefet

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb.

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb, de ha­za­me­he­tett az egy­kori kis­gaz­dák első em­bere.

Komoly döntést hozott a nagybeteg Balázs Fecó

Komoly döntést hozott a nagybeteg Balázs Fecó

Be­látta, hogy las­sí­ta­nia kell.

Bár tudja, hogy ra­jon­gói csa­ló­dot­tak lesz­nek, a 65 éves éne­kes be­látta, hogy las­sí­ta­nia kell.

Már biztos! Pintér Tibor egy hős!

Már biztos! Pintér Tibor egy hős!

A szí­nészt nem gá­tol­hatja holmi be­teg­ség abban, hogy szín­padra áll­jon. A világ leg­szebb testű nője ápolta, így nem csoda, hogy össze­szedte magát.

A szí­nészt nem gá­tol­hatja holmi be­teg­ség abban, hogy szín­padra áll­jon. A világ leg­szebb testű nője ápolta, így nem csoda, hogy össze­szedte magát.

Koncz Gábor műtétje miatt ugrik be a színigazgató

Koncz Gábor műtétje miatt ugrik be a színigazgató

Egy szín­ház­igaz­ga­tó­nak fel kell ké­szül­nie a leg­vá­rat­la­nabb hely­ze­tekre is. Dör­ner György be­vál­lalta.

Egy szín­ház­igaz­ga­tó­nak fel kell ké­szül­nie a leg­vá­rat­la­nabb hely­ze­tekre is. Dör­ner György be­vál­lalta.

Beteg lett, elhagyták a magyar énekesnőt

Beteg lett, elhagyták a magyar énekesnőt

Fá­bián Juli 2012-ben egy csa­pásra lett is­mert...

Fá­bián Juli 2012-ben egy csa­pásra lett is­mert, ami­kor ze­ne­ka­rá­val el­in­dul­tak az eu­ro­ví­ziós dal­ver­seny hazai vá­lo­ga­tó­ján. Aztán hir­te­len el­tűnt, mert tel­je­sen fel­bo­rult ad­digi élete...

Itt az igazság! Jobban van Törőcsik Mari fia

Itt az igazság! Jobban van Törőcsik Mari fia

Ha­tott a ke­ze­lés, a be­teg­ség már a múlté.

Son­nak va­ló­ban egy drága gyógy­szerre volt szük­sége, hogy le­győz­zön egy ve­szé­lyes ví­rust, de mindez már a múlté.

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel kény­te­len élni. Most őszin­tén me­sélt...

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel kény­te­len élni. Most őszin­tén me­sélt fé­lel­me­i­ről és a meg­ol­dás­ról is.