CÍMKE: 'betegség,'

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Roli még csak kisfiú, és - aho­gyan a kor­tár­sai - ő is tele van ál­mok­kal.

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Me­gint töb­bet ittál egy ki­csi­vel a kel­le­té­nél? Ez akkor is ko­moly gond, ha nem ve­zetsz.

FRISS HÍREK

A magyar kislány megható üzenete a bravúros tüdőátültetés után - Videó

A magyar kislány megható üzenete a bravúros tüdőátültetés után - Videó

Si­ke­res volt a műtét.

Si­ke­re­sen vé­gez­ték el az első hazai gyer­mek-tü­dő­transz­plan­tá­ciót.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

Az Ázsi­á­ban több száz éve is­mert kór egyre el­ter­jed­tebb Nyu­ga­ton is.

Az Ázsi­á­ban több száz éve is­mert kór egyre el­ter­jed­tebb Nyu­ga­ton is.

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar szépségkirálynő

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar szépségkirálynő

A gyö­nyörű fi­a­tal lá­nyért ag­gód­nak ra­jon­gói, mi­u­tán ala­po­san rájuk ijesz­tett egy rej­té­lyes be­je­len­tés­sel.

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nem sokat ne­ve­tett az el­múlt hó­na­pok­ban.

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nek az utóbbi hó­na­pok­ban nem sok oka volt a ne­ve­tésre.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el...

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

"Vége a világnak" - Betegségéről vallott Pápai Joci

"Vége a világnak" - Betegségéről vallott Pápai Joci

Az éne­kes drá­mai na­po­kat él át.

Az éne­kes csak két mon­dat­ban, sut­togva mondta el, mi­lyen drá­mai na­po­kat él át.

Fordulat állt be Székhelyi József állapotában

Fordulat állt be Székhelyi József állapotában

Szék­he­lyi Jó­zsef nem csi­nál tit­kot da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­ből, sőt nyíl­tan be­szél róla, hogy má­sok­nak is se­gít­sen.

Szék­he­lyi Jó­zsef nem csi­nál tit­kot da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­ből, sőt nyíl­tan be­szél róla, hogy má­sok­nak is se­gít­sen.

Ijesztő hír: szívbetegséggel küzd az olimpiai bajnok legenda

Szívbetegséggel küzd az olimpiai bajnok legenda

A világ leg­ered­mé­nye­sebb bi­at­lo­no­sá­nak ez az utolsó sze­zonja.

A világ leg­ered­mé­nye­sebb bi­at­lo­no­sá­nak ez az utolsó sze­zonja. Vi­lág­baj­nok­sá­go­kon húsz győ­ze­lem­nek volt ré­szese.

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net.

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net, a rossz hírek hal­la­tán Boch­kor Gábor is ag­gódva hívta fel a be­te­ges­kedő Boros La­jost.

Nagybeteg barátjának üzent Törőcsik Mari

Nagybeteg barátjának üzent Törőcsik Mari

Az Oscar-díjas ren­dező ta­valy év végén ke­rült kór­házba...

Az Oscar-díjas ren­dező ta­valy év végén ke­rült kór­házba, ahol egy sú­lyos agyi mű­té­ten kel­lett át­es­nie. Érte ag­gó­dik a szí­nész­le­genda.

Élete végéig gyógyszert kell szednie Klapka fiának

Élete végéig gyógyszert kell szednie Klapka fiának

A fi­a­tal fiú élete tel­je­sen tönk­re­ment az el­múlt évek­ben. Egész­ségi ál­la­pota meg­rom­lott, és talán soha nem is jön rendbe.

A fi­a­tal fiú élete tel­je­sen tönk­re­ment az el­múlt évek­ben. Egész­ségi ál­la­pota meg­rom­lott, és talán soha nem is jön rendbe.

Nagy a baj? Lemondta előadását a népszerű színész

Nagy a baj? Lemondta előadását a népszerű színész

Árpa At­tila napok óta szen­ved, egy­sze­rűen nem tud meg­gyó­gyulni, pedig min­dent meg­pró­bált.

Árpa At­tila napok óta szen­ved, egy­sze­rűen nem tud meg­gyó­gyulni, pedig min­dent meg­pró­bált. Pedig min­dent meg­pró­bált, még­sem jött helyre. Ezért kény­te­len volt ér­te­sí­teni a Ka­rin­thy Szín­ház igaz­ga­tó­ját, hogy saj­nos nem tud sze­re­pelni a kö­zön­ség­ked­venc Tor­túra című da­rab­ban hét­főn.

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

Csoda Történt: Várandós a magyar szépség

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá.

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek is meg­vá­lasz­tott szép­ség­nek alig 10 szá­za­lék esé­lye volt rá, hogy ter­mé­sze­tes úton te­herbe essen...

Charlie vallomása: Ha elmegyünk rákszűrésre, még élhetne a feleségem

Charlie vallomása: Ha elmegyünk rákszűrésre, még élhetne a feleségem

A re­kedt hangú éne­kes min­den évben ki­vizs­gál­tatja magát, hogy min­den rend­ben van-e vele.

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van azzal az idő­szak­kal, ami­kor már túl vagy a ne­he­zén és össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész har­col...

A mél­tán nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék az elő­adó gyó­gyu­lá­sát.

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Pin­tér Tibor ennyire még nem iz­gult.

Pin­tér Tibor soha annyira még nem iz­gult pre­mier előtt, mint amennyire most, hogy szín­padra vitte a Jimmy-mu­si­calt.

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte.

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját az Év Spor­to­lója Gálán.

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott.

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott. Min­dent és még annál is töb­bet vesz­tet­tek.

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy meg is éri.

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy meg is éri.

Bangó Margit: Istennek hála, nem vagyok rákos

Bangó Margit: Istennek hála, nem vagyok rákos

Az utóbbi idő­ben fel­röp­pent a rém­hír.

Az utóbbi idő­ben fel­röp­pent a rém­hír. hogy a le­gen­dás éne­kes­nő­nek 15 év után újra szembe kell néz­nie a ha­lá­los kór­ral. Itt az igaz­ság!

Szívszaggató levél az elhunyt magyar szépségkirálynőtől

Szívszaggató levél az elhunyt magyar szépségkirálynőtől

Napra pon­to­san két éve írta...

Napra pon­to­san két éve írta ezt a le­ve­let Ka­ta­lin, mely­ben éppen bol­dog­sá­gát osz­totta meg is­me­rő­se­i­vel. Akkor le­győzte a be­teg­sé­get...

Időt nyert a rákkal harcoló magyar színész

Időt nyert a rákkal harcoló magyar színész

A szí­nész ta­valy je­len­tette be, hogy át­té­tes tü­dő­rák­kal küzd. Azóta túl van több ke­ze­lé­sen, és or­vo­sa­i­tól jó hírt ka­pott.

A szí­nész ta­valy je­len­tette be, hogy át­té­tes tü­dő­rák­kal küzd. Azóta túl van több ke­ze­lé­sen, és or­vo­sa­i­tól jó hírt ka­pott.

Havi 300 ezerért tartják fenn Törőcsik Mari kórházi szobáját

Havi 300 ezerért tartják fenn Törőcsik Mari kórházi szobáját

A múlt héten el­ső­ként kö­zöl­het­tük a fan­tasz­ti­kus hírt, hogy a szí­nésznő egy év után el­hagy­hatta a kór­há­zat.

A múlt héten el­ső­ként kö­zöl­het­tük a fan­tasz­ti­kus hírt, hogy a szí­nésznő el­hagy­hatta a kór­há­zat.

Drámai bejelentés: Daganattal műtötték Gáspár Beát

Drámai bejelentés: Daganattal műtötték Gáspár Beát

Be­le­be­te­ged­tek Gás­pá­rék.

Be­le­be­te­ged­tek Gás­pá­rék a NAV-os bot­rányba. Egy év szo­ron­gás után ki­csit fel­lé­le­gez­he­tett a csa­lád, ám meg­bosszulta magát a sok ide­ges­ke­dés.

Ezt műveli a gyerekekkel egyetlen slukk cigaretta

Nagyon durva: Ezt műveli a gyerekekkel egyetlen slukk cigaretta

Fé­lel­me­tes ada­tok!

Egy friss ta­nul­mány ki­ele­mezte, mi tör­té­nik azok­kal a fi­a­ta­lok­kal, akik egyet­len egy­szer ki­pró­bál­ják a ci­ga­ret­tá­zást.

Nagy az ijedelem, erre nagyon figyelj az influenzajárvány idején

Nagy az ijedelem, erre nagyon figyelj az influenzajárvány idején

Lát­vá­nyo­san emel­ke­dik az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­sek száma!

Lát­vá­nyo­san emel­ke­dik az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­sek száma! Egy nap­pal a jár­vány hi­va­ta­los be­je­len­tése után már 50 szá­za­lék­kal több beteg for­dult meg a Ri­post által meg­kér­de­zett szak­em­ber ren­de­lő­jé­ben.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

Depresszió kínozza, gyógyszereket szed a Kossuth-díjas színész

Depresszió kínozza, gyógyszereket szed a Kossuth-díjas színész

Kern And­rás édes­any­já­tól örö­költe a haj­la­mot a be­teg­sé­gére.

Kern And­rás édes­any­já­tól örö­költe a haj­la­mot a be­teg­sé­gére. A szí­nész igyek­szik kor­dá­ban tar­tani a de­presszi­ó­ját.

Vízbepisilők

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos me­den­cé­ben.

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben. A klór és az em­beri test­ned­vek sa­já­tos ve­gyü­le­tet al­kot­nak.

Állandó rettegésben él a magyar sztárszínész

Állandó rettegésben él a magyar sztárszínész

Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der.

Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der. Így, ami­kor meg­tudta, hogy a Ma­dách Szín­há­zas kol­lé­ga­nője beteg, egy­sze­rűen be­pá­ni­kolt.

Veszélybe került a népszerű magyar énekes hangja

Veszélybe került a népszerű magyar énekes hangja

Kál­lay Sa­un­ders And­rás beteg lett.

Kál­lay Sa­un­ders And­rás bor­zasz­tóan meg­ijedt a minap, meg­be­te­ge­dett és már ré­me­ket kez­dett látni.

Gyászol a TV2 sztárja, már nem láthatta sikerét az édesapja

Gyászol a TV2 sztárja, már nem láthatta sikerét az édesapja

Rómeó neki is bi­zo­nyí­tani akart.

Szent­györ­gyi Rómeó nem csak ma­gá­nak akart bi­zo­nyí­tani azzal, hogy je­lent­ke­zett a Ninja War­ri­orba, édes­ap­já­nak is. De sze­rette ezt már nem érte meg.

Ezért járt kórházban a gyönyörű magyar modell

Ezért járt kórházban a gyönyörű magyar modell

Nincs szo­mo­rúbb hely egy kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­nál és ez kü­lö­nö­sen igaz ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel.

Nincs szo­mo­rúbb hely egy kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­nál és ez kü­lö­nö­sen igaz ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel.

Ebben a durva betegségben szenvedhetnek azok, akik folyton szelfiznek

Ebben a durva betegségben szenvedhetnek azok, akik folyton szelfiznek

Ugye te is is­mersz olya­no­kat, akik szinte órán­ként posz­tol­nak egy újabb szelfit ma­guk­ról?

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Évek­kel ez­előtt el­dön­tötte...

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál egy a szó­ra­koz­ta­tás­nál sok­kal fon­to­sabb fel­adatra.

Egy anya drámája: kiderült, mi okozhatta Som Lajos halálát

Egy anya drámája: kiderült, mi okozhatta Som Lajos halálát

He­tek­kel a Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak ha­lála után sem képes meg­nyu­godni a ze­nész édes­anyja...

He­tek­kel a Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak ha­lála után sem képes meg­nyu­godni a ze­nész édes­anyja...

Aludni sem bír a TV2 sztárja, daganatot találtak a testében

Aludni sem bír a TV2 sztárja, daganatot találtak a testében

Nem­rég még mo­so­lyogva vett részt az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán, most pedig szinte kép­te­len meg­nyu­godni.

Nem­rég még mo­so­lyogva vett részt az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán, most pedig szinte kép­te­len meg­nyu­godni.

Szupererős a beceneve a legesélyesebb női Ninja-jelöltnek

Szupererős a beceneve a legesélyesebb női Ninja-jelöltnek

Far­kas Kinga min­den sport­ban jó.

Far­kas Kinga ahogy el­kez­dett járni, rög­tön ki­de­rült, hogy va­lami gond van, ál­lan­dóan el­esett.

Felépült súlyos betegségéből a nemzet színésze

Felépült súlyos betegségéből a nemzet színésze

Ott­ho­ná­ban fo­gadta la­pun­kat...

A szí­nésznő ott­ho­ná­ban fo­gadta la­pun­kat, és olyan derűs ter­mé­sze­tes­ség­gel be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról, mintha csak egy bo­hó­zat fő­sze­re­pé­ben lenne.

Ezért halt meg magányosan Stadler József

Ezért halt meg magányosan Stadler József

Egye­dül halt meg az akasz­tói ju­hász, hiába volt három gyer­meke. A vál­lal­kozó élete nem ala­kult jól.

Egye­dül halt meg az akasz­tói ju­hász, hiába volt három gyer­meke. A vál­lal­kozó élete nem ala­kult jól.

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és har­col, hogy képes le­gyen ját­szani és apuka tud­jon ma­radni.

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és har­col.

Ez történt a sofőrrel a veronai tragédia előtt

Ez történt a buszsofőrrel a veronai tragédia előtt

Ko­moly oka volt annak, hogy a sofőr el­alud­ha­tott ve­ze­tés köz­ben.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ko­moly oka volt annak, hogy a sofőr el­alud­ha­tott ve­ze­tés köz­ben.

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

64 éves ko­rá­ban ment el...

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után, 64 éves ko­rá­ban el­hunyt a Liszt Fe­renc-díjas opera-éne­kesnő.

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Friss hírek érkeztek Törőcsik Mariról

Friss hírek érkeztek Törőcsik Mariról

A Nem­zet Szí­né­sze min­den­kire ala­po­san rá­ijesz­tett, hi­szen az utóbbi he­tek­ben nem le­he­tett tudni, hogy szer­ve­zete képes lesz-e le­győzni a sú­lyos tü­dő­gyul­la­dást.

A Nem­zet Szí­né­sze min­den­kire ala­po­san rá­ijesz­tett, hi­szen az utóbbi he­tek­ben nem le­he­tett tudni, hogy szer­ve­zete képes lesz-e le­győzni a sú­lyos tü­dő­gyul­la­dást. A Ri­post újra meg­lá­to­gatta a szom­bat­he­lyi kór­ház­ban.

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

A tar­tós stressz na­gyon ve­szé­lyes, fo­lya­ma­tos ké­szen­léti ál­la­pot.

A tar­tós stressz na­gyon ve­szé­lyes, fo­lya­ma­tos ké­szen­léti ál­la­pot.

Ma egy éve ment el a magyar színész

Ma egy éve ment el a magyar színész

Ba­rá­tai ma fájó szív­vel em­lé­kez­nek a mű­vészre...

Ba­rá­tai ma fájó szív­vel em­lé­kez­nek a mű­vészre, akit 2016. no­vem­ber 30-án győ­zött le a ha­lá­los kor. Ni­co­las Cage ál­landó ma­gyar hangja mind­össze 62 évet élt.

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész szív­hez szóló vi­deót kül­dött a las­san 80 éves édes­any­já­nak.

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

Fi­gye­lem, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Bru­tá­lis ké­pe­ket osz­tott meg egy anyuka a leg­na­gyobb kö­zös­ségi por­tá­lon. Fér­jé­vel első közös gyer­me­kü­ket vár­ták, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni.

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni, las­san már egy hó­napja beteg.

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett a so­ka­dik élet­mentő mű­té­ten. Fru­zsi­nát újra kel­lett élesz­teni.

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett a so­ka­dik élet­mentő mű­té­ten. Fru­zsi­nát újra kel­lett élesz­teni.

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től.

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től.

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz.

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz, nem múló meg­fá­zás sújtja az éne­ke­se­ket.

Nem is gondolnád, hogy ezek a jelek is depresszióra utalnak

Nem is gondolnád, hogy ezek a jelek is depresszióra utalnak

Azt hit­ted, hogy aki de­pressziós, az egész nap szo­morú? Nem ez az egyet­len tü­nete ennek az ál­la­pot­nak.

Azt hit­ted, hogy aki de­pressziós, az egész nap szo­morú? Nem ez az egyet­len tünet!

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta. A hírt egy blo­gon je­len­tet­ték be.

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta.

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára.

Meg­rázó kö­rül­mé­nyek kö­zött él a 18 éves lány, jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára.

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Osz­ter Sán­dor máig képes meg­le­pe­tést okozni. Va­la­mi­vel min­dig fel­dobja a bí­ró­sági tár­gya­lást.

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Szü­lei min­den pil­la­nat­ban mel­lette van­nak és pró­bál­nak mo­solyt csalni az ar­cára.

Szü­lei min­den pil­la­nat­ban mel­lette van­nak és pró­bál­nak mo­solyt csalni az ar­cára.

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László. A ze­nész el­árulta, hogy vi­seli a ke­ze­lést.

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gás­pár Győző fe­le­sége beteg.

Már jó ideje van­nak egész­ség­ügyi prob­lé­mái Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek, de most egy újabb be­teg­ségre de­rült fény.

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

Pók­há­lós a pun­cija, régen ezt mond­ták arra a nőre, aki rég­óta nem sze­xelt. Újab­ban a tu­dó­sok de­pressziós va­gi­ná­nak hív­ják...

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A több­féle, ese­ten­ként ki­fe­je­zet­ten drága vak­ci­nát is érintő ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé. Mind­ezt Lázár János, a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter je­len­tette be.

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

A Nem­zet Szí­nész­nője hosszú hó­na­pok óta lá­ba­do­zik, mi­u­tán már­ci­us­ban kór­házba ke­rült.

A Nem­zet Szí­nész­nője hosszú hó­na­pok óta lá­ba­do­zik, mi­u­tán már­ci­us­ban kór­házba ke­rült. Azóta csak na­gyon kevés hír ér­ke­zik a valós ál­la­po­tá­ról.

Kern András vallomása: Szerettem inni

Kern András vallomása: Szerettem inni

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki.

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki, amit ő be­tar­tott.

Lemondta saját visszatérését a lábadozó Cserhalmi György

Váratlan fordulat, képtelen színpadra állni a legendás magyar színész

A szí­nész neve né­hány napja még ott volt a Nem­zeti Szín­ház da­rab­já­nak sze­rep­osz­tá­sá­ban, de végül saját maga kérte, hogy he­lyet­te­sít­sék.

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Meg­dup­lá­zó­dott a beteg kis­gye­re­kek száma. Nát­há­val, hörg­hu­rut­tal, há­nyás­sal, has­me­nés­sel vi­szik a ki­csi­ket or­vos­hoz.

Kórházba került Oszter Sándor édesanyja

Kórházba került Oszter Sándor édesanyja

Nem elég a bí­ró­sági ügye...

Nem elég, hogy Osz­ter Sán­dor­nak ötöd­rendű vád­lott­ként hó­na­pok óta a bí­ró­ságra kell jár­nia, most az édes­any­jáért is ag­gód­hat.

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról. Az éne­kesnő nem­rég je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Sas József megrázó bejelentést tett

Sas József megrázó bejelentést tett

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak.

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak.

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Fá­bián Juli sokak örö­mére végre hírt adott ma­gá­ról.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre...

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Anettka neveli majd fel a halálos kórral küzdő Terry Black gyermekeit?

Anettka neveli majd fel a halálos kórral küzdő Terry Black gyermekeit?

Fel­adta a har­cot Terry Black, aki évek óta küzd a ha­lá­los kór­ral.

Fel­adta a har­cot Terry Black, aki évek óta küzd a ha­lá­los kór­ral.

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy végre el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy végre el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni. Gál­völ­gyi János nyu­godt pi­he­nésre vá­gyott, ami­nek fe­le­sége is örült.

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Ve­sé­jé­vel van a gond.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét. Más baj is van.

Törőcsik Mari: Lesz még új filmem és színdarabom!

Törőcsik Mari: Lesz még új filmem és színdarabom!

Küzd a gyó­gyu­lá­sért!

A két­sze­res Kos­suth és két­sze­res Já­szai Mari-díjas szí­nésznő em­ber­fe­letti erő­vel küzd azért, hogy job­ban le­gyen.

Újabb dráma: Életveszélyben volt Lópici Gáspár

Újabb dráma: Életveszélyben volt Lópici Gáspár

Szil­ágyi Ist­ván né­hány hete arra lett fi­gyel­mes, hogy be­da­gadt a vád­lija és fáj­dal­mak gyö­tör­ték. Or­vos­hoz for­dult...

Szil­ágyi Ist­ván né­hány hete arra lett fi­gyel­mes, hogy be­da­gadt a vád­lija és fáj­dal­mak gyö­tör­ték. Or­vos­hoz for­dult, aki meg­ál­la­pí­totta, hogy az egy­kor szebb na­po­kat lá­tott szí­nész­nek mély­vé­nás trom­bó­zisa van.

Kemoterápiás kezelésről beszélt Balázs Klári

Kemoterápiás kezelésről beszélt Balázs Klári

Az éne­kes­nő­nek elege lett a ta­lál­ga­tá­sok­ból és kerek perec el­mondta vé­le­mé­nyét az alap­ta­lan plety­kák­ról.

Az éne­kes­nő­nek elege lett a ta­lál­ga­tá­sok­ból és kerek perec el­mondta vé­le­mé­nyét az alap­ta­lan plety­kák­ról.

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

A Va­nity Fair ké­szí­tett ko­moly in­ter­jút An­gel­ina Jolie-val. A szí­nésznő őszin­tén be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról is.

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Tö­rő­csik Mari hetek óta csak volt fér­jé­nek en­gedi, hogy meg­lá­to­gassa, és a te­le­font is csak neki veszi fel. A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Titokzatos kór gyötri a tizennégy hónapos kisfiút

Titokzatos kór gyötri a tizennégy hónapos kisfiút

A gye­rek lát­szó­lag egész­sé­ge­sen szü­le­tett, de nem erő­sö­dött, ezért vit­ték a szü­lei or­vos­hoz.

A gye­rek lát­szó­lag egész­sé­ge­sen szü­le­tett, de nem erő­sö­dött, ezért vit­ték a szü­lei or­vos­hoz. Gyul­la­dá­so­kat ál­la­pí­tot­tak meg, de a mai napig nem tud­ják, pon­to­san mi baja. A szü­lők azt re­mé­lik, az USÁ-ban ta­lál­nak meg­ol­dást a be­teg­sé­gére.