CÍMKE: 'betegség,'

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

A Me­gasztár­ban fel­tűnt éne­kesnő nyíl­tan be­szélt arról, hogy en­do­met­ri­ó­zis­ban szen­ved.

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár.

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe.

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe. Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki, té­ve­dett.

Rejtélyes betegségben szenved a magyar műsorvezető

Rejtélyes betegségben szenved a magyar műsorvezető

Nem kell tö­ké­le­tes­nek lenni ahhoz, hogy egy nő ér­vé­nye­sülni tud­jon. Kul­csár Edina a leg­jobb példa erre.

Nem kell tö­ké­le­tes­nek lenni ahhoz, hogy egy nő ér­vé­nye­sülni tud­jon.

Elköltözött, új otthonában gyógyul Fábián Juli

Elköltözött, új otthonában gyógyul Fábián Juli

Fá­bián Juli da­ga­na­tos beteg.

Fá­bián Juli kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd, ezért mondta le fel­lé­pé­seit.

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Min­denki el­jö­he­tett a kis Brad­ley te­me­té­sére.

Min­denki el­jö­he­tett a kis Brad­ley te­me­té­sére, aki­nek mo­so­lya mil­li­ó­kat érin­tett meg.

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Benkő Lász­ló­nak a zene az or­vos­ság.

Benkő László nem haj­landó kés alá fe­küdni, ha a lá­ba­do­zás so­káig tart.

A Kossuth-díjas zenész magas láza miatt okozott pánikot

A Kossuth-díjas zenész magas láza miatt okozott pánikot

Fren­reisz Ká­roly beteg volt.

Fren­reisz Ká­roly be­teg­ségre hi­vat­kozva mondta le kon­cert­jét, sokan ag­gód­tak érte.

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

A két éne­kesnő né­hány napja még a VOLT fesz­ti­vá­lon bu­li­zott, ma pedig már Hor­vát­or­szág­ban él­ve­zik a nap­sü­tést szü­le­ik­kel.

A két éne­kesnő né­hány napja még a VOLT fesz­ti­vá­lon bu­li­zott, ma pedig már Hor­vát­or­szág­ban él­ve­zik a nap­sü­tést szü­le­ik­kel.

Milliós beavatkozás, elsorvadt az állkapocscsontja az ismert mulatós sztárnak

Milliós beavatkozás, elsorvadt az állkapocscsontja az ismert mulatós sztárnak

MC Hawer ren­det tesz az éle­té­ben.

Bár resz­ke­tett a fog­or­vos­tól, el­dön­tötte, vég­leg ren­det tesz a szá­já­ban.

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

A szí­nész két hó­­na­pig volt kór­­ház­­ban.

Tahi Tóth László két hó­­na­pig fek­üdt kór­­ház­­ban, ahol sú­­lyos agy­­mű­­té­­ten esett át, mi­u­­tán egy elő­a­dá­­son rosszul lett. Mára, úgy tűnik, túl van a ne­­he­­zén.

Lajcsi: Hagyják békén a beteg feleségemet

Lajcsi: Hagyják békén a beteg feleségemet

A szer­dán el­na­polt bün­te­tő­tár­gya­lás után exk­lu­zív in­ter­jút adott Laj­csi.

A szer­dán el­na­polt bün­te­tő­tár­gya­lás után exk­lu­zív in­ter­jút adott Ga­lam­bos Lajos, aki szá­mára az igaz­sá­gon túl csak egyet­len dolog fon­tos, fe­le­sége nyu­galma.

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt.

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt - a ház­tar­tási vegy­sze­rek és az el­hí­zás is bru­tá­li­san tá­madja a májat. De vajon mi­lyen tü­ne­tek utal­hat­nak arra, hogy ideje or­vos­hoz for­dulni? Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj fel min­den­kép­pen.

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Ke­rüli a vizs­gá­la­tot Benkő László. Ha­lo­gatja a be­avat­ko­zást.

Bár Benkő László több­ször is hang­sú­lyozta, minél ha­ma­rabb sze­retné meg­tudni, mi­lyen be­teg­ség is kí­nozza pon­to­san, mégis úgy tűnik, tart a vizs­gá­la­tok ered­mé­nye­i­től.

Ezért lett öngyilkos a Delta legendás műsorvezetőnője

Ezért lett öngyilkos a Delta legendás műsorvezetőnője

Be­teg­sége miatt me­ne­kült a ha­lálba. Mind­össze 42 éves volt, ha­lála meg­rázta az or­szá­got.

Be­teg­sége miatt me­ne­kült a ha­lálba. Mind­össze 42 éves volt, ha­lála meg­rázta az or­szá­got.

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Ha­za­vár­ják az apró te­le­pü­lé­sen.

Mi­köz­ben Tö­rő­csik Mari hó­na­pok óta kór­ház­ban fek­szik, az apró te­le­pü­lé­sen, ahol év­ti­ze­de­ken át a nya­ra­kat töl­tötte csa­lád­já­val ha­za­vár­ják.

Nem hajlandó elhagyni a kórházat Törőcsik Mari

Nem hajlandó elhagyni a kórházat Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari nem haj­landó cse­rélni.

Tö­rő­csik Mari nem haj­landó pes­tire cse­rélni a vi­déki kór­há­zat, ahol rég­óta lá­ba­do­zik. A nem­zet szí­né­szét hiába kér­lel­ték, nem en­gedte, hogy át­szál­lít­sák.

Vérszívóktól rettegnek a szülők, már a játszótereken is támadnak

Vérszívóktól rettegnek a szülők, már a játszótereken is támadnak

Min­den ed­di­gi­nél több kul­lancs várja, hogy egy gya­nút­lan ki­rán­duló vagy park­ban ját­szó gye­rek bő­rébe fúr­hassa magát.

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Bár ba­rá­tai, sze­ret­tei előtt sosem mu­tatta, Usz­tics Má­tyás élete utolsó éveit meg­ke­se­rí­tette egy nagy ál­má­nak sem­mivé vá­lása.

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott, je­len­leg mind­össze 43 ki­lo­gram­mot nyom.

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott, je­len­leg mind­össze 43 ki­lo­gram­mot nyom.

Kórházi ágyáról üzent Törőcsik Mari

Kórházi ágyáról üzent Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari az utóbbi hó­na­pok­ban mind­össze egyet­len napra hagy­hatta el a szom­bat­he­lyi kór­há­zat, ál­la­po­tá­ról pedig hol jó, hol rossz hírek ér­kez­nek. A Ri­pos­tot fo­gadta a Nem­zet Szí­né­sze.

Tö­rő­csik Mari az utóbbi hó­na­pok­ban mind­össze egyet­len napra hagy­hatta el a szom­bat­he­lyi kór­há­zat, ál­la­po­tá­ról pedig hol jó, hol rossz hírek ér­kez­nek. A Ri­pos­tot fo­gadta a Nem­zet Szí­né­sze.

Kiderült, mit tervezett halála előtt Usztics Mátyás

Kiderült, mit tervezett halála előtt Usztics Mátyás

A vá­rat­la­nul, 68. élet­évé­ben el­hunyt Usz­tics Má­tyás­nak nagy ter­vei vol­tak. Hosszú éve­kig járt haza szü­lő­fa­lu­jába.

A vá­rat­la­nul, 68. élet­évé­ben el­hunyt Usz­tics Má­tyás­nak nagy ter­vei vol­tak. Hosszú éve­kig ezért járt haza szü­lő­fa­lu­jába.

Kiderült, ezért halt meg Usztics Mátyás

Kiderült, ezért halt meg Usztics Mátyás

Usz­tics Má­tyás ha­tá­ro­zott, ré­gi­módi ember volt.

Usz­tics Má­tyás ha­tá­ro­zott, ré­gi­módi ember volt, aki­nek csa­ládja mel­lett ha­zája volt a leg­fon­to­sabb. A szí­nész min­dig tudta, mit akar, nem­csak a sze­re­pe­i­ben ala­kí­totta jól a ka­to­nát.

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Il­dikó meg­döb­bent...

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció fe­nye­geti őt.

Kiderült, adás előtt lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Kiderült, adás előtt lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Va­sár­nap este Pel­ler Ká­roly és Stohl Luca bú­csú­zott A Nagy Du­et­től, ám azt eddig senki nem tudta...

Va­sár­nap este Pel­ler Ká­roly és Stohl Luca bú­csú­zott A Nagy Du­et­től, ám azt eddig senki nem tudta, hogy a páros fel­lé­pése az utolsó pil­la­na­tig kér­dé­ses volt.

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Ro­ha­mo­san nő a Crohn-be­te­gek száma, egyre több­ször je­lent­ke­zik már gyer­mek­kor­ban.

Óriási a baj, életmentő műtét vár a színészre

Óriási a baj, életmentő műtét vár a színészre

Pa­u­dits Béla ál­la­pota sú­lyos.

Pa­u­dits Béla ál­la­pota olyan sú­lyos, hogy minél előbb meg kell mű­teni.

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett az egész­ségi ál­la­po­tá­ról szóló fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok­ból és maga osz­latta el a téves in­for­má­ciók ger­jesz­tette ködöt.

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett az egész­ségi ál­la­po­tá­ról szóló fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok­ból és maga osz­latta el a téves in­for­má­ciók ger­jesz­tette ködöt.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek. Van aki Iz­ra­el­ben, van aki Mal­lor­cán, de a leg­töb­ben Ame­ri­ká­ban ta­lál­ták meg szá­mí­tá­su­kat.

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Sokkoló diagnózis változtatja meg Cinthya Dictator életét

Sokkoló diagnózis változtatja meg Cinthya Dictator életét

Mos­ta­náig rej­tély övezte Cin­thya ti­tok­za­tos látás za­va­rait, most azon­ban vég­ér­vé­nye­sen le­hul­lott a lepel...

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért.

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért, aki ko­ráb­ban al­ko­hol­prob­lé­mái, zűrös ma­gán­élete és nem éppen hét­köz­napi sze­xu­á­lis szo­ká­sai miatt ke­rült a cím­la­pokra.

Damu Roland felesége a pszichiátriáról üzent

Damu Roland felesége a pszichiátriáról üzent

Ko­moly lé­pésre szánta el magát, de jól tudja, ehhez meg kell gyó­gyul­nia!

Ko­moly lé­pésre szánta el magát, de jól tudja, ehhez meg kell gyó­gyul­nia!

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor.

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via.

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota.

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

Képtelen kilábalni betegségéből Bereczki Zoltán

Képtelen kilábalni betegségéből Bereczki Zoltán

Hetek óta kí­nozza egy hu­ru­tos be­teg­ség a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi éne­ke­sét, aki só­bar­lang­ban gyó­gyul.

Hetek óta kí­nozza egy hu­ru­tos be­teg­ség a Sz­tár­ban Sz­tár+1 kicsi éne­ke­sét, aki­nek gyó­gyu­lá­sát ne­he­zíti, hogy a töb­biek is ki­sebb-na­gyobb meg­fá­zás­sal áll­nak szín­padra.

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf.

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf.

Életében nem volt még ilyen beteg Orosz Barbi

Életében nem volt még ilyen beteg Orosz Barbi

Bor­zasztó na­po­kat él át.

A Há­ló­szoba tit­kok csi­nos mű­sor­ve­ze­tője bor­zasztó na­po­kat él át, ugyanis több mint két hete, bár­mit csi­nál, nem gyó­gyul be­teg­sé­gé­ből.

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit múlt héten a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ból elő­adás után ro­ham­men­tő­vel vit­tek a Hon­véd­kór­házba.

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit múlt héten a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ból elő­adás után ro­ham­men­tő­vel vit­tek a Hon­véd­kór­házba.

A vízben jár újra Lang Györgyi

A vízben jár újra Lang Györgyi

A le­gen­dás pop­csa­pat éne­kes­nője tíz éve kény­sze­rült to­ló­székbe, mi­u­tán el­ha­tal­ma­so­dott rajta gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sége. Györ­gyi ennek el­le­nére he­tente egy­szer biz­to­san jár.

A le­gen­dás pop­csa­pat éne­kes­nője tíz éve kény­sze­rült to­ló­székbe, mi­u­tán el­ha­tal­ma­so­dott rajta gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sége. Györ­gyi ennek el­le­nére he­tente egy­szer biz­to­san jár.

Kiengedték a kórházból Torgyán Józsefet

Kiengedték a kórházból Torgyán Józsefet

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb.

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb, de ha­za­me­he­tett az egy­kori kis­gaz­dák első em­bere.

Komoly döntést hozott a nagybeteg Balázs Fecó

Komoly döntést hozott a nagybeteg Balázs Fecó

Be­látta, hogy las­sí­ta­nia kell.

Bár tudja, hogy ra­jon­gói csa­ló­dot­tak lesz­nek, a 65 éves éne­kes be­látta, hogy las­sí­ta­nia kell.

Már biztos! Pintér Tibor egy hős!

Már biztos! Pintér Tibor egy hős!

A szí­nészt nem gá­tol­hatja holmi be­teg­ség abban, hogy szín­padra áll­jon. A világ leg­szebb testű nője ápolta, így nem csoda, hogy össze­szedte magát.

A szí­nészt nem gá­tol­hatja holmi be­teg­ség abban, hogy szín­padra áll­jon. A világ leg­szebb testű nője ápolta, így nem csoda, hogy össze­szedte magát.

Koncz Gábor műtétje miatt ugrik be a színigazgató

Koncz Gábor műtétje miatt ugrik be a színigazgató

Egy szín­ház­igaz­ga­tó­nak fel kell ké­szül­nie a leg­vá­rat­la­nabb hely­ze­tekre is. Néha még a be­ugró sze­re­pét is fel kell vál­lal­nia.

Egy szín­ház­igaz­ga­tó­nak fel kell ké­szül­nie a leg­vá­rat­la­nabb hely­ze­tekre is. Néha még a be­ugró sze­re­pét is fel kell vál­lal­nia, ha nem akarja, hogy csússzon egy fon­tos pre­mier.

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel él...

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel él...

Beteg lett, elhagyták a magyar énekesnőt

Beteg lett, elhagyták a magyar énekesnőt

Fá­bián Juli 2012-ben egy csa­pásra lett is­mert...

Fá­bián Juli 2012-ben egy csa­pásra lett is­mert, ami­kor ze­ne­ka­rá­val el­in­dul­tak az eu­ro­ví­ziós dal­ver­seny hazai vá­lo­ga­tó­ján. Aztán hir­te­len el­tűnt, mert tel­je­sen fel­bo­rult ad­digi élete...

Itt az igazság! Jobban van Törőcsik Mari fia

Itt az igazság! Jobban van Törőcsik Mari fia

Ha­tott a ke­ze­lés, a be­teg­ség már a múlté.

Son­nak va­ló­ban egy drága gyógy­szerre volt szük­sége, hogy le­győz­zön egy ve­szé­lyes ví­rust, de mindez már a múlté.

Újabb megrázó vallomás Rékasi Károlytól

Újabb megrázó vallomás Rékasi Károlytól

Vajon túl­jut a ne­héz­sé­ge­ken?

Bár a nép­szerű szí­nész to­vábbra is min­dent meg­tesz a gyó­gyu­lá­sért, nem ta­gadja, be­teg­sége már sze­relmi éle­tére is ha­tás­sal van...

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban.

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban, me­lyek több­sége lég­ből ka­pott ta­lál­ga­tá­sokra ala­pult. Az iga­zán jó hírt most ő maga kö­zölte...

Vigasztalhatatlanok a rajongók Józsa Imre halála miatt

Vigasztalhatatlanok a rajongók Józsa Imre halála miatt

A szín­mű­vész hosszú, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el. Az űr, amit ha­gyott, úgy tűnik, be­tölt­he­tet­len...

A szín­mű­vész hosszú, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el. Ha­lála nem volt ugyan egé­szen vá­rat­lan, de az űr be­tölt­he­tet­len...

Így gyászolják kollégái a 62 évesen elhunyt Józsa Imrét...

Így gyászolják kollégái a 62 évesen elhunyt Józsa Imrét...

A Fa­ce­boo­kon em­lé­kez­tek a szí­nészre.

A nép­szerű szí­nész szer­ve­zete hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után va­sár­nap adta fel a küz­del­met. Ha­lála az egész ma­gyar mű­vész­vi­lá­got meg­rázta.

Csak az adrenalin tartotta lábon a TV2 sztárját

Csak az adrenalin tartotta lábon a TV2 sztárját

Most is nehéz hét vár rá.

Po­lyák Lilla lát­ha­tóan és hall­ha­tóan rossz ál­la­pot­ban állt szín­padra va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár­ban. Most is nehéz hét vár rá.

Ezért kellene sportolnod, ha alkoholt iszol

Ezért kellene sportolnod, ha alkoholt iszol

Úgy tűnik, hogy a rend­sze­res sport képes jó­vá­tenni az al­ko­hol káros ha­tá­sát.

Úgy tűnik, hogy a rend­sze­res sport hosszú távon az al­ko­hol­fo­gyasz­tás sok­féle káros ha­tá­sát is képes jó­vá­tenni.

Igazi csoda történt Jimmy családjában! Az orvosok sem értik

Igazi csoda történt Jimmy családjában! Az orvosok sem értik

Anna néni fel­épült!

Anna né­ni­ről az utóbbi hó­na­pok­ban sorra ag­gasztó hírek ér­kez­tek, ren­ge­teg­szer ke­rült kór­házba.

Szamtanú látta Szacsvay László feleségét

Szemtanú látta Szacsvay László feleségét

Kla­u­dia min­den kí­ván­sá­gát tel­je­sí­tik.

Újabb hírek ér­kez­tek Szacs­vay László be­te­ges­kedő fe­le­sé­gé­ről, a Ri­post­nál szem­tanú je­lent­ke­zett, aki látta Kla­u­diát.

Dráma! 20 percen múlott a Sztárban Sztár énekesének élete

Dráma! 20 percen múlott a Sztárban Sztár énekesének élete

Ha nincs mel­lette a ked­vese, az éne­kesnő ma már talán nem is élne.

Ha nincs mel­lette a ked­vese, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a baj, az éne­kesnő ma már talán nem is élne. Az orvos sze­rint min­den a gyor­sa­sá­gon mú­lott.

Kitálalt Köböl Anita: ezért várnak még az esküvővel!

Kitálalt Köböl Anita: ezért várnak még az esküvővel!

Ha­tal­mas for­du­la­tot vett az élete. Azt mondja, nyo­mós oka van arra, miért nem ké­szü­lő­dik még a me­nyeg­zőre.

Ha­tal­mas for­du­la­tot vett az élete. Azt mondja, nyo­mós oka van arra, miért nem ké­szü­lő­dik még a me­nyeg­zőre.

Úgy tűnik, nagy a baj Balázs Fecóval

Úgy tűnik, nagy a baj Balázs Fecóval

Ba­rá­tai, ze­nész­tár­sai ag­gód­nak az éne­ke­sért, szur­kol­nak fel­épü­lé­séért.

Ba­rá­tai, ze­nész­tár­sai ag­gód­nak az éne­ke­sért, aki egyik pil­la­nat­ról a má­sikra je­len­tette be, hogy le­mondja min­den kon­cert­jét.

Rémes, így teszi tönkre a fogkefe a fogaidat. Vigyázz, mit használsz!

Rémes, így teszi tönkre a fogkefe a fogaidat. Vigyázz, mit használsz!

Nem hagy­nád ki a rend­sze­res fog­mo­sást? Remek! Most már csak arra kell fi­gyel­ned, hogy ne tedd tönkre vele a fo­ga­i­dat.

Életveszélyes állapota ellenére sem lassít Balázs Fecó

Életveszélyes állapota ellenére sem lassít Balázs Fecó

Nem tanul a hi­bá­i­ból Ba­lázs Fecó, pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pota miatt ítél­ték szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra. To­vábbra is pörög, ügye­ket intéz.

Nem tanul a hi­bá­i­ból Ba­lázs Fecó, pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pota miatt ítélte szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra or­vosa, még­sem nem pihen.

Egy anya drámája! Kétszer is elvesztette gyermekét

Egy anya drámája! Kétszer is elvesztette gyermekét

Az or­vo­sok gya­kor­la­ti­lag szü­le­tése pil­la­na­tá­ban le­mond­tak Szin­ti­á­ról, ő har­colt és har­col már tíz éve. Se­gíts, hogy a kis­lány él­hes­sen!

Az or­vo­sok gya­kor­la­ti­lag szü­le­tése pil­la­na­tá­ban le­mond­tak Szin­ti­á­ról, ő har­colt és har­col már tíz éve. Se­gíts, hogy a kis­lány él­hes­sen!

Itt van a szomszédban a félelmetes vírus!

Itt van a szomszédban a félelmetes Zika-vírus!

Meg­je­lent Ma­gyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban a kóros kis­fe­jű­sé­get okozó kór. Egy 27 éves nőt fer­tő­zött meg a Zika-vírus.

Meg­je­lent Ma­gyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban a kóros kis­fe­jű­sé­get okozó kór.

10 évesen írt bakancslistát Nárcisz!

10 évesen írt bakancslistát Nárcisz!

Gyó­gyít­ha­tat­lan izom­sor­va­dás­ban szen­ved, de cso­dás ter­ve­ket szö­vö­get.

Az izom­sor­va­dás egyik gyó­gyít­ha­tat­lan faj­tá­já­ban szen­ved a nagy­ba­jomi Lisz­tes Nár­cisz, aki már tíz­éves, noha cse­cse­mő­ként két évet jó­sol­tak csak neki. A kis­lány édes­anyja, Ad­ri­enn a Bors­nak me­sélt lánya ál­ma­i­ról.

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Egy nyu­godt per­cük sem lehet.

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait.A ve­szé­lyes kór miatt egy nyu­godt perce sem lehet a csa­lá­dok­nak.

Tényleg betegség a cukorfüggőség. Így gyógyulhatsz meg!

Tényleg betegség a cukorfüggőség. Így gyógyulhatsz meg!

Va­ló­ban füg­gő­sé­get okoz!

Auszt­rál ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­ták: tény­leg a ká­bí­tó­sze­rek­hez ha­sonló füg­gő­ségbe lehet ke­rülni a cu­kor­tól! E téren a ni­ko­tin­hoz ha­son­lít a leg­job­ban.

Betegen is szép az RTL Klub sztárja

Betegen is szép az RTL Klub sztárja

Hi­he­tet­len, de a be­tegszelfi­jén is dögös VV Gigi.

Hi­he­tet­len, de a be­tegszelfi­jén is pont olyan dögös VV Gigi, mint ahogy meg­is­mer­tük a Va­lóVi­lág­ban.

Tudtad, hogy ezek a betegségek nem is léteznek?

Tudtad, hogy ezek a betegségek nem is léteznek?

Ren­ge­teg be­teg­ség van, ame­lyik­től tar­ta­nunk kell, mégis akad egy­pár, ame­lyik­től nem is kel­lene fél­nünk.

Ren­ge­teg be­teg­ség van, ame­lyik­től tar­ta­nunk kell, mégis akad egy­pár, ame­lyik­től nem is kel­lene fél­nünk.

Gyász: Meghalt a nagybeteg Paudits Béla volt felesége!

Gyász: Meghalt a nagybeteg Paudits Béla volt felesége!

Vég­leg ma­gára ma­radt.

Össze­om­lott a le­gyen­gült szí­nész, mi­u­tán a múlt héten el­vesz­tette volt fe­le­sé­gét. Bár már rég nem éltek együtt, az asszony volt az egyet­len tá­ma­sza.

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

Élet­mód­vál­tás hozta meg a ja­vu­lást.

A fi­a­tal édes­anya nem ér­tette, miért lett hir­te­len ét­vágy­ta­lan a kisfia, rá­adá­sul a bőre is fo­lya­ma­to­san visz­ke­tett a ki­csi­nek. A tel­jes élet­mód­vál­tás se­gí­tett.

Génmódosított sejtekkel a rák ellen? Biztatóak az első eredmények!

Génmódosított sejtekkel a rák ellen? Biztatóak az első eredmények!

Va­lódi át­tö­rést hoz­hat az or­vos­tu­do­mány­ban az új te­rá­pia.

Va­lódi át­tö­rést hoz­hat az or­vos­tu­do­mány­ban az új te­rá­pia.

Élet a Zika-fertőzés után: egy anyuka szívszorító története

Élet a Zika-fertőzés után: egy anyuka szívszorító története

Egy egész­sé­ges fiú­gyer­mek után két, mik­ro­kefá­li­á­ban szen­vedő gyer­mek­nek adott éle­tet a kan­sasi Gwen Hart­ley.

Egy egész­sé­ges fiú után két, mik­ro­kefá­li­á­ban szen­vedő gyer­mek­nek adott éle­tet egy kan­sasi nő.

Gyilkos munkahelyek, ketyeg az időzített bomba

Gyilkos munkahelyek, ketyeg az időzített bomba

Védd ki az ár­tal­ma­kat!

Szív­be­teg­ség, el­hí­zás, cu­kor­be­teg­ség, de­presszió, idő előtti halál - ezek a ször­nyű­sé­gek akár a mun­kád miatt is fe­nye­get­het­nek!

Horror: parazita ikertestvérét operálták ki a 18 éves fiúból!

Horror: parazita ikertestvérét operálták ki a 18 éves fiúból!

A 18 éves in­diai fiú hasi fáj­dal­mak­kal for­dult or­vos­hoz. Amit az or­vo­sok ta­lál­tak, az még őket is meg­lepte.

Miben fogsz meghalni? Látványos grafika mutatja meg

Miben fogsz meghalni? Látványos grafika mutatja meg

Sze­ret­néd tudni, mi­lyen be­teg­sé­gek fe­nye­get­nek, és miben hal­hatsz meg a leg­na­gyobb eséllyel? Egy szá­mí­tó­gé­pes teszt­tel ki­de­rít­he­ted!

Sze­ret­néd tudni, mi­lyen be­teg­sé­gek fe­nye­get­nek, és miben hal­hatsz meg a leg­na­gyobb eséllyel? Egy szá­mí­tó­gé­pes teszt­tel ki­de­rít­he­ted! Csak a ne­me­det, a bőr­szí­ne­det és a je­len­legi ko­ro­dat kell meg­ad­nod hozzá, és a rend­szer máris mu­tatja az ada­to­kat.

Eddig mindent rosszul tudtunk: csak egyféle köhögés létezik!

Eddig mindent rosszul tudtunk: csak egyféle köhögés létezik!

Brit ku­ta­tók arra a kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak, hogy el­fe­lejt­het­jük, amit eddig tud­tunk a kö­hö­gés­ről.

Brit ku­ta­tók arra a kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak, hogy el­fe­lejt­het­jük, amit eddig tud­tunk a kö­hö­gés­ről.

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

A mu­mifi­kált le­le­tek­nél ta­lált egész­ség­ügyi prob­lé­mák is­me­rete meg­ren­get­heti a táp­lál­ko­zás­ról al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­in­ket.

"Hozz csokit és dobálj minket!" - levél a betegekhez egy kórház falán

"Hozz csokit és dobálj minket!" - levél a betegekhez egy kórház falán

Óva­to­san, ha beteg le­szel! A Jahn Fe­renc Kór­ház Sür­gős­ségi Osz­tá­lya az ün­ne­pekre lét­re­hozta a saját tíz­pa­ran­cso­la­tát.

Itt a 3 legsúlyosabb ok, miért lesz alkoholista a magyar

Itt a 3 legsúlyosabb ok, miért lesz alkoholista a magyar

A Ri­post utá­na­né­zett, miért lehet egy­mil­lió al­ko­ho­lista ha­zánk­ban, mik a leg­gya­ko­ribb okai annak, hogy va­laki rend­sze­re­sen iszik.

Meg­döb­bentő ada­tok lát­tak nap­vi­lá­got! A szak­em­be­rek sze­rint akár több mint egy­mil­lió al­ko­ho­lista is lehet ha­zánk­ban. A Ri­post ki­de­rí­tette, mi a 3 leg­sú­lyo­sabb és leg­gya­ko­ribb oka annak, hogy va­laki rend­sze­re­sen iszik, miért vá­lasztja va­laki az al­ko­holt.