CÍMKE: 'betegség,'

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció várja.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett az egész­ségi ál­la­po­tá­ról szóló fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok­ból és maga osz­latta el a téves in­for­má­ciók ger­jesz­tette ködöt.

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett az egész­ségi ál­la­po­tá­ról szóló fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok­ból és maga osz­latta el a téves in­for­má­ciók ger­jesz­tette ködöt.

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Ro­ha­mo­san nő a Crohn-be­te­gek száma, egyre több­ször je­lent­ke­zik már gyer­mek­kor­ban.

Óriási a baj, életmentő műtét vár a színészre

Óriási a baj, életmentő műtét vár a színészre

Pa­u­dits Béla ál­la­pota sú­lyos.

Pa­u­dits Béla ál­la­pota olyan sú­lyos, hogy minél előbb meg kell mű­teni.

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon.

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért.

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért, aki ko­ráb­ban al­ko­hol­prob­lé­mái, zűrös ma­gán­élete és nem éppen hét­köz­napi sze­xu­á­lis szo­ká­sai miatt ke­rült a cím­la­pokra.

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

So­káig küz­dött a be­teg­ség­gel...

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Sokkoló diagnózis változtatja meg Cinthya Dictator életét

Sokkoló diagnózis változtatja meg Cinthya Dictator életét

Mos­ta­náig rej­tély övezte Cin­thya ti­tok­za­tos látás za­va­rait...

Mos­ta­náig rej­tély övezte Cin­thya ti­tok­za­tos látás za­va­rait, most azon­ban vég­ér­vé­nye­sen le­hul­lott a lepel...

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Damu Roland felesége a pszichiátriáról üzent

Damu Roland felesége a pszichiátriáról üzent

Ko­moly lé­pésre szánta el magát, de jól tudja, ehhez meg kell gyó­gyul­nia!

Ko­moly lé­pésre szánta el magát, de jól tudja, ehhez meg kell gyó­gyul­nia!

Képtelen kilábalni betegségéből Bereczki Zoltán

Képtelen kilábalni betegségéből Bereczki Zoltán

Só­bar­lang­ban gyó­gyul az éne­kes.

Hu­ru­tos be­teg­ség kí­nozza a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi éne­ke­sét, aki­nek gyó­gyu­lá­sát ne­he­zíti, hogy a töb­biek is ki­sebb-na­gyobb meg­fá­zás­sal éne­kel­nek.

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Dagad a bot­rány.

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf, akit az el­múlt he­tek­ben fo­lya­ma­to­san tá­mad­tak. Dagad a bot­rány.

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit múlt héten a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ból elő­adás után ro­ham­men­tő­vel vit­tek a Hon­véd­kór­házba.

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit múlt héten a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ból elő­adás után ro­ham­men­tő­vel vit­tek a Hon­véd­kór­házba.

Életében nem volt még ilyen beteg Orosz Barbi

Életében nem volt még ilyen beteg Orosz Barbi

Bor­zasztó na­po­kat él át.

A Há­ló­szoba tit­kok csi­nos mű­sor­ve­ze­tője bor­zasztó na­po­kat él át, ugyanis több mint két hete, bár­mit csi­nál, nem gyó­gyul be­teg­sé­gé­ből.

A vízben jár újra Lang Györgyi

A vízben jár újra Lang Györgyi

A le­gen­dás pop­csa­pat éne­kes­nője tíz éve kény­sze­rült to­ló­székbe.

A le­gen­dás pop­csa­pat éne­kes­nője tíz éve kény­sze­rült to­ló­székbe, mi­u­tán el­ha­tal­ma­so­dott rajta gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sége. Györ­gyi ennek el­le­nére he­tente egy­szer biz­to­san jár.

Koncz Gábor műtétje miatt ugrik be a színigazgató

Koncz Gábor műtétje miatt ugrik be a színigazgató

Vá­rat­lan hely­zet a szín­ház­ban...

Egy szín­ház­igaz­ga­tó­nak fel kell ké­szül­nie a leg­vá­rat­la­nabb hely­ze­tekre is. Néha még a be­ugró sze­re­pét is fel kell vál­lal­nia...

Már biztos! Pintér Tibor egy hős!

Már biztos! Pintér Tibor egy hős!

A szí­nészt nem gá­tol­hatja holmi be­teg­ség abban, hogy szín­padra áll­jon. A világ leg­szebb testű nője ápolta, így nem csoda, hogy össze­szedte magát.

A szí­nészt nem gá­tol­hatja holmi be­teg­ség abban, hogy szín­padra áll­jon. A világ leg­szebb testű nője ápolta, így nem csoda, hogy össze­szedte magát.

Kiengedték a kórházból Torgyán Józsefet

Kiengedték a kórházból Torgyán Józsefet

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb.

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb, de ha­za­me­he­tett az egy­kori kis­gaz­dák első em­bere.

Komoly döntést hozott a nagybeteg Balázs Fecó

Komoly döntést hozott a nagybeteg Balázs Fecó

Be­látta, hogy las­sí­ta­nia kell.

Bár tudja, hogy ra­jon­gói csa­ló­dot­tak lesz­nek, a 65 éves éne­kes be­látta, hogy las­sí­ta­nia kell.

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel él...

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel él...

Beteg lett, elhagyták a magyar énekesnőt

Beteg lett, elhagyták a magyar énekesnőt

Fá­bián Juli 2012-ben egy csa­pásra lett is­mert, ami­kor ze­ne­ka­rá­val el­in­dul­tak az eu­ro­ví­ziós dal­ver­seny hazai vá­lo­ga­tó­ján.

Fá­bián Juli 2012-ben egy csa­pásra lett is­mert, ami­kor ze­ne­ka­rá­val el­in­dul­tak az eu­ro­ví­ziós dal­ver­seny hazai vá­lo­ga­tó­ján.

Újabb megrázó vallomás Rékasi Károlytól

Újabb megrázó vallomás Rékasi Károlytól

Vajon túl­jut a ne­héz­sé­ge­ken?

Bár a nép­szerű szí­nész to­vábbra is min­dent meg­tesz a gyó­gyu­lá­sért, nem ta­gadja, be­teg­sége már sze­relmi éle­tére is ha­tás­sal van...

Vigasztalhatatlanok a rajongók Józsa Imre halála miatt

Vigasztalhatatlanok a rajongók Józsa Imre halála miatt

A szín­mű­vész sú­lyos beteg volt.

A szín­mű­vész hosszú, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el. Ha­lála nem volt ugyan egé­szen vá­rat­lan, de az űr, amit ha­gyott, úgy tűnik, be­tölt­he­tet­len...

Itt az igazság! Jobban van Törőcsik Mari fia

Itt az igazság! Jobban van Törőcsik Mari fia

Son­nak va­ló­ban egy drága gyógy­szerre volt szük­sége, hogy le­győz­zön egy ve­szé­lyes ví­rust, de mindez már a múlté.

Son­nak va­ló­ban egy drága gyógy­szerre volt szük­sége, hogy le­győz­zön egy ve­szé­lyes ví­rust, de mindez már a múlté.

Így gyászolják kollégái a 62 évesen elhunyt Józsa Imrét...

Így gyászolják kollégái a 62 évesen elhunyt Józsa Imrét...

A nép­szerű szí­nész szer­ve­zete hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után va­sár­nap adta fel a küz­del­met.

A nép­szerű szí­nész szer­ve­zete hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után va­sár­nap adta fel a küz­del­met.

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban.

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban, me­lyek több­sége lég­ből ka­pott ta­lál­ga­tá­sokra ala­pult. Az iga­zán jó hírt most ő maga kö­zölte...

Titkos randevúkra jár Király Linda

Titkos randevúkra jár Király Linda

Min­den héten van egy nap, ami­kor semmi sem szá­mít...

A me­ga­hangú éne­kesnő most rá­pi­hen a Sz­tár­ban Sz­tárra, hi­szen három héten át hang­szál­gyul­la­dás­sal kül­dötte végig a fel­ké­szü­lést és az élő­show-kat. Ha­ma­ro­san pedig ked­ve­sé­vel Ame­ri­kába utaz­nak.

Csak az adrenalin tartotta lábon a TV2 sztárját

Csak az adrenalin tartotta lábon a TV2 sztárját

Po­lyák Lilla lát­ha­tóan és hall­ha­tóan rossz ál­la­pot­ban állt szín­padra va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár­ban. Most is nehéz hét vár rá.

Po­lyák Lilla lát­ha­tóan és hall­ha­tóan rossz ál­la­pot­ban állt szín­padra va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár­ban. Most is nehéz hét vár rá.

Ezért kellene sportolnod, ha alkoholt iszol

Ezért kellene sportolnod, ha alkoholt iszol

Úgy tűnik, hogy a rend­sze­res sport hosszú távon képes jó­vá­tenni az al­ko­hol káros ha­tá­sát.

Úgy tűnik, hogy a sport képes jó­vá­tenni az al­ko­hol káros ha­tá­sát: azo­kat, akik rend­sze­re­sen al­ko­holt fo­gyasz­ta­nak, de heti leg­alább öt órát spor­tol­nak, nem fe­nye­geti erő­seb­ben az idő előtti ha­lá­lo­zás, mint a tel­je­sen józan em­be­re­ket. per­sze ez sem je­lenti azt, hogy in­nen­től sza­ba­don iha­tunk.

Dráma! 20 percen múlott a Sztárban Sztár énekesének élete

Dráma! 20 percen múlott a Sztárban Sztár énekesének élete

Ha nincs mel­lette a ked­vese, az éne­kesnő ma már talán nem is élne.

Ha nincs mel­lette a ked­vese, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a baj, az éne­kesnő ma már talán nem is élne.

Igazi csoda történt Jimmy családjában! Az orvosok sem értik

Igazi csoda történt Jimmy családjában! Az orvosok sem értik

Anna néni fel­épült!

Anna né­ni­ről az utóbbi hó­na­pok­ban sorra ag­gasztó hírek ér­kez­tek, ren­ge­teg­szer ke­rült kór­házba.

Szamtanú látta Szacsvay László feleségét

Szemtanú látta Szacsvay László feleségét

Kla­u­dia min­den kí­ván­sá­gát tel­je­sí­tik.

Újabb hírek ér­kez­tek Szacs­vay László be­te­ges­kedő fe­le­sé­gé­ről, a Ri­post­nál szem­tanú je­lent­ke­zett, aki látta Kla­u­diát.

Kitálalt Köböl Anita: ezért várnak még az esküvővel!

Kitálalt Köböl Anita: ezért várnak még az esküvővel!

Ha­tal­mas for­du­la­tot vett az élete.

Ha­tal­mas for­du­la­tot vett az élete. Azt mondja, nyo­mós okot tud fel­hozni, miért nem ké­szü­lő­dik még a me­nyeg­zőre.

Egy anya drámája! Kétszer is elvesztette gyermekét

Egy anya drámája! Kétszer is elvesztette gyermekét

Az or­vo­sok le­mond­tak róla...

Az or­vo­sok gya­kor­la­ti­lag szü­le­tése pil­la­na­tá­ban le­mond­tak Szin­ti­á­ról, ő har­colt és har­col már tíz éve. Se­gíts, hogy a kis­lány él­hes­sen!

Úgy tűnik, nagy a baj Balázs Fecóval

Úgy tűnik, nagy a baj Balázs Fecóval

Ba­rá­tai, ze­nész­tár­sai ag­gód­nak az éne­ke­sért, szur­kol­nak fel­épü­lé­séért.

Ba­rá­tai, ze­nész­tár­sai ag­gód­nak az éne­ke­sért, aki egyik pil­la­nat­ról a má­sikra je­len­tette be, hogy le­mondja min­den kon­cert­jét.

Rémes, így teszi tönkre a fogkefe a fogaidat. Vigyázz, mit használsz!

Rémes, így teszi tönkre a fogkefe a fogaidat. Vigyázz, mit használsz!

Nem hagy­nád ki a rend­sze­res fog­mo­sást? Remek! Most már csak arra kell fi­gyel­ned, hogy ne tedd tönkre vele a fo­ga­i­dat.

Itt van a szomszédban a félelmetes vírus!

Itt van a szomszédban a félelmetes Zika-vírus!

Meg­je­lent Ma­gyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban a kóros kis­fe­jű­sé­get okozó kór. Egy 27 éves nőt fer­tő­zött meg a Zika-vírus.

Meg­je­lent Ma­gyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban a kóros kis­fe­jű­sé­get okozó kór.

10 évesen írt bakancslistát Nárcisz!

10 évesen írt bakancslistát Nárcisz!

Az izom­sor­va­dás egyik gyó­gyít­ha­tat­lan faj­tá­já­ban szen­ved a nagy­ba­jomi Lisz­tes Nár­cisz, aki már tíz­éves, noha cse­cse­mő­ként két évet jó­sol­tak csak neki. A kis­lány ba­kancs­lis­tát írt.

Az izom­sor­va­dás egyik gyó­gyít­ha­tat­lan faj­tá­já­ban szen­ved a nagy­ba­jomi Lisz­tes Nár­cisz, aki már tíz­éves, noha cse­cse­mő­ként két évet jó­sol­tak csak neki.

Tényleg betegség a cukorfüggőség. Így gyógyulhatsz meg!

Tényleg betegség a cukorfüggőség. Így gyógyulhatsz meg!

Va­ló­ban füg­gő­sé­get okoz!

Auszt­rál ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­ták: tény­leg a ká­bí­tó­sze­rek­hez ha­sonló füg­gő­ségbe lehet ke­rülni a cu­kor­tól! E téren a ni­ko­tin­hoz ha­son­lít a leg­job­ban.

Tudtad, hogy ezek a betegségek nem is léteznek?

Tudtad, hogy ezek a betegségek nem is léteznek?

Nem kell tőlük félni!

Akad pár be­teg­ség, ame­lyik­től nem kel­lene fél­nünk. Ezek a gyak­ran hal­lott köz­ke­letű meg­ne­ve­zé­sek ugyanis a vi­lá­gon sem­mit sem je­len­te­nek.

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait. A ve­szé­lyes kór miatt egy nyu­godt perce sem lehet a csa­lá­dok­nak.

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait. A ve­szé­lyes kór miatt egy nyu­godt perce sem lehet a csa­lá­dok­nak.

Gyász: Meghalt a nagybeteg Paudits Béla volt felesége!

Gyász: Meghalt a nagybeteg Paudits Béla volt felesége!

Tel­je­sen össze­om­lott a le­gyen­gült szí­nész, mi­u­tán a múlt héten el­vesz­tette volt fe­le­sé­gét.

Bár már rég nem éltek együtt, mégis az asszony volt az egyet­len tá­ma­sza. Most vég­leg ma­gára ma­radt.

Betegen is szép az RTL Klub sztárja

Betegen is szép az RTL Klub sztárja

Hi­he­tet­len, de a be­tegszelfi­jén is dögös VV Gigi.

Hi­he­tet­len, de a be­tegszelfi­jén is pont olyan dögös VV Gigi, mint ahogy meg­is­mer­tük a Va­lóVi­lág­ban.

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

A fi­a­tal édes­anya nem ér­tette, miért lett hir­te­len ét­vágy­ta­lan a kisfia, rá­adá­sul a bőre is fo­lya­ma­to­san visz­ke­tett a ki­csi­nek.

A fi­a­tal édes­anya nem ér­tette, miért lett hir­te­len ét­vágy­ta­lan a kisfia, rá­adá­sul a bőre is fo­lya­ma­to­san visz­ke­tett a ki­csi­nek. Végül a tel­jes élet­mód­vál­tás se­gí­tett.

Élet a Zika-fertőzés után: egy anyuka szívszorító története

Élet a Zika-fertőzés után: egy anyuka szívszorító története

Egy egész­sé­ges fiú­gyer­mek után két, mik­ro­kefá­li­á­ban szen­vedő gyer­mek­nek adott éle­tet a kan­sasi Gwen Hart­ley.

Egy egész­sé­ges fiú­gyer­mek után két, mik­ro­kefá­li­á­ban szen­vedő gyer­mek­nek adott éle­tet a kan­sasi Gwen Hart­ley.

Gyilkos munkahelyek, ketyeg az időzített bomba

Gyilkos munkahelyek, ketyeg az időzített bomba

Védd ki az ár­tal­ma­kat!

Szív­be­teg­ség, el­hí­zás, cu­kor­be­teg­ség, de­presszió, idő előtti halál - ezek a ször­nyű­sé­gek akár a mun­kád miatt is fe­nye­get­het­nek!

Horror: parazita ikertestvérét operálták ki a 18 éves fiúból!

Horror: parazita ikertestvérét operálták ki a 18 éves fiúból!

A 18 éves in­diai fiú hasi fáj­dal­mak­kal for­dult or­vos­hoz. Amit az or­vo­sok ta­lál­tak, az még őket is meg­lepte.

Eddig mindent rosszul tudtunk: csak egyféle köhögés létezik!

Eddig mindent rosszul tudtunk: csak egyféle köhögés létezik!

Nincs semmi kü­lönb­ség!

Brit ku­ta­tók arra a kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak, hogy el­fe­lejt­het­jük, amit eddig tud­tunk a kö­hö­gés­ről. A szá­raz és a vá­la­dé­kos, kö­hö­gés vol­ta­kép­pen ugyanaz.

Súlyos betegség támadta meg Király VIktor hangját!

Súlyos betegség támadta meg Király VIktor hangját!

Az éne­kes­nek refluxa van, mely a stressz ha­tá­sára egyre erő­sö­dik. Be­val­lotta: a be­teg­ség már a hang­ját ve­szé­lyez­teti.

Itt a 3 legsúlyosabb ok, miért lesz alkoholista a magyar

Itt a 3 legsúlyosabb ok, miért lesz alkoholista a magyar

A Ri­post utá­na­né­zett, miért lehet becs­lé­sek sze­rint akár egy­mil­lió al­ko­ho­lista is ha­zánk­ban.

A Ri­post utá­na­né­zett, miért lehet becs­lé­sek sze­rint egy­mil­lió al­ko­ho­lista is az or­szág­ban.

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

Mindent rosszul tudtunk: ősember múmiák cáfolják az őrült diétákat!

A mu­mifi­kált le­le­tek­nél ta­lált egész­ség­ügyi prob­lé­mák is­me­rete meg­ren­get­heti a táp­lál­ko­zás­ról al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­in­ket.

"Hozz csokit és dobálj minket!" - levél a betegekhez egy kórház falán

"Hozz csokit és dobálj minket!" - levél a betegekhez egy kórház falán

Óva­to­san, ha beteg le­szel! A Jahn Fe­renc Kór­ház Sür­gős­ségi Osz­tá­lya az ün­ne­pekre lét­re­hozta a saját tíz­pa­ran­cso­la­tát.

Molnár Anikó a neten imádkozik ismerőse életéért

Molnár Anikó a neten imádkozik ismerőse életéért

Egy ér­zel­mes Fa­ce­book-poszt­ban kérte is­me­rő­seit arra, hogy küld­je­nek erőt a kó­má­ban lévő fi­a­tal­nak.

Egy ér­zel­mes Fa­ce­book-poszt­ban kérte is­me­rő­seit arra, hogy küld­je­nek erőt a kó­má­ban lévő fi­a­tal­nak.

Súlyos betegsége ellenére színpadra állt Törőcsik Mari

Súlyos betegsége ellenére színpadra állt Törőcsik Mari

A le­gen­dás szí­nésznő egész­sé­gét koc­káz­tatva lé­pett fel a Szín­ház- és Film­mű­vé­szeti Egye­tem ju­bi­le­umi gá­lá­ján.

A le­gen­dás szí­nésznő egész­sé­gét koc­káz­tatva lé­pett fel a Szín­ház- és Film­mű­vé­szeti Egye­tem ju­bi­le­umi gá­lá­ján.

Súlyos betegségben szenved Lajcsi felesége

Súlyos betegségben szenved Lajcsi felesége

Eddig nem hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

Eddig nem hoz­ták nyil­vá­nos­ságra, de a pár napja elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült asszony­ról ki­de­rül, hogy ha­lá­los kór­ral küzd.

Gyászol Alekosz! Meghalt az anyukája

Gyászol Alekosz! Meghalt az anyukája

Baukó Éva adta hírül a Fa­ce­boo­kon, hogy meg­halt Vája asszony.

Szo­kat­lan módon Baukó Éva adta hírül a Fa­ce­boo­kon, hogy meg­halt Vája asszony, Nagy Ale­kosz édes­anyja.

A fél ország aggódik Csonka András egészségéért

A fél ország aggódik Csonka András egészségéért

Ko­mo­lyan ag­gód­nak a ra­jon­gók a szí­né­szért, Pici ugyanis tel­je­sen túl­hajtja magát, és egyre nyú­zot­tab­ban néz ki.

Ko­mo­lyan ag­gód­nak a ra­jon­gók a szí­né­szért, Pici ugyanis tel­je­sen túl­hajtja magát. Hol a Sz­tár­ban sztár kö­vet­kező for­du­ló­jára pró­bál, hol pedig egy szín­házi pre­mi­erre ké­szül. Köz­ben pedig, bár min­dig mo­so­lyog, egyre nyú­zot­tab­ban néz ki...

Képtelen felépülni az agyi infarktusból Bódi Margó!

Képtelen felépülni az agyi infarktusból Bódi Margó!

Nyo­masztó tü­ne­tek gyöt­rik.

Az éne­kesnő már job­ban van a ta­va­lyi storke-ja óta, ám még min­dig nem tel­je­sen egész­sé­ges. Nyo­masztó tü­ne­tek gyöt­rik.

Szörnyű! Trópusi betegségek jöhetnek a hőség után!

Szörnyű! Trópusi betegségek jöhetnek a hőség után!

Szer­bi­á­ban már ha­lál­eset is tör­tént.

Az af­ri­kai for­ró­ság nyo­mán sorra tör­nek be tér­sé­günkbe az itt eddig is­me­ret­len kór­oko­zók. A szom­szé­dos Szer­bi­á­ban már ha­lál­eset is tör­tént.

Figyelj oda ezekre a kiütésekre! Ne kezelgesd otthon őket!

Figyelj oda ezekre a kiütésekre! Ne kezelgesd otthon őket!

Van né­hány faj­tá­juk, ame­lyek­kel azon­nal irány az orvos. Ne pró­bál­kozz az ott­honi ke­ze­lés­sel!

A hir­te­len tá­madó ki­üté­se­ket az ese­tek több­sé­gé­ben re­cept nél­kül kap­ható sze­rek­kel is jól ke­zel­he­ted. Van azon­ban né­hány faj­tá­juk, ame­lyek­kel azon­nal irány az orvos! Ezekre akár ve­szé­lyes is lehet a há­zi­la­gos ke­ze­lés.

Rákgyanúval vizsgálták a Barátok közt egykori sztárját

Rákgyanúval vizsgálták a Barátok közt egykori sztárját

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőre ren­de­sen rá­ijesz­tet­tek az or­vo­sok. A na­po­kig tartó ré­mü­let után sok min­dent más­képp lát már.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőre ren­de­sen rá­ijesz­tet­tek az or­vo­sok.A na­po­kig tartó ré­mü­let után sok min­dent más­képp lát már.

Lázas betegség miatt került kórházba Hajdú Péter kisfia

Lázas betegség miatt került kórházba Hajdú Péter kisfia

Ha­tal­mas ijedt­ség lett úrrá a Hajdú csa­lá­don, ami­kor öt­éves kisfiuk lázát nem tud­ták csil­la­pí­tani.

Ha­tal­mas ijedt­ség lett úrrá a Hajdú csa­lá­don, ami­kor öt­éves kisfiuk lázát nem tud­ták csil­la­pí­tani.

Súlyosbítják a botrányok Pécsi Ildikó betegségét

Súlyosbítják a botrányok Pécsi Ildikó betegségét

Ve­szély­ben van a stressz miatt.

Ami­ről eddig még senki nem ej­tett szót Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó fia vá­lása kap­csán: a szí­nésznő ko­moly ve­szély­ben van az ál­landó stressz miatt.

Pécsi Ildikó megrázó vallomása: 11 éve képtelen meggyógyulni

Pécsi Ildikó megrázó vallomása: 11 éve képtelen meggyógyulni

A 75 éves szí­nész­nő­nek már ti­zen­egy éve kell el­vi­sel­he­tet­len kí­nok­kal együtt élnie.

Volt már bárányhimlőd? Ha még nem, veszélyben vagy!

Volt már bárányhimlőd? Ha még nem, veszélyben vagy!

Ahogy idő­södsz, úgy je­lent egyre na­gyobb ve­szélyt rád a bá­rány­himlő.

Ahogy idő­södsz, úgy je­lent egyre na­gyobb ve­szélyt rád a bá­rány­himlő. Fel­nőtt­kor­ban gya­ko­riak a szö­vőd­mé­nyek, és a be­teg­ség akár öv­sö­mör for­má­já­ban is vissza­tér­het. Nézz utána, nem kel­lene-e be­ol­tat­nod magad!

Dobd le a melltartót, mert megbetegít

Dobd le a melltartót, mert megbetegít

Nyil­ván azért hor­dasz mell­tar­tót, hogy keb­leid ne eresz­ked­je­nek meg, és mert így illik. Az per­sze eszedbe sem jut, hogy va­la­mit rosszul csi­nálsz...

Nyil­ván azért hor­dasz mell­tar­tót, hogy keb­leid ne eresz­ked­je­nek meg, és mert így illik. Az per­sze eszedbe sem jut, hogy va­la­mit rosszul csi­nálsz...

Ezért betegít meg a lepedőd

Ezért betegít meg a lepedőd

Ha nem sze­re­ted a hí­vat­lan ven­dé­ge­ket, meg­mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Ami­kor es­tén­ként holt fá­rad­tan be­zu­hansz az ágyba, vagy meg­hitt pil­la­na­to­kat töl­tesz ked­ve­sed­del, meg­es­het, hogy kü­lö­nös be­to­la­ko­dók hada por­tyá­zik a há­ló­szo­bád­ban.

12 apró jel, ami megmentheti az életed

12 apró jel, ami megmentheti az életed

Ki­re­pedt a szád széle, őszülsz, vörös a te­nye­red? Nem is na­gyon ve­szed észre eze­ket a vál­to­zá­so­kat, pedig kel­lene, mert akár be­teg­sé­get is je­lez­het­nek.

Ki­re­pedt a szád széle, őszülsz, vörös a te­nye­red? Nem is na­gyon ve­szed észre eze­ket a vál­to­zá­so­kat, pedig kel­lene, mert akár be­teg­sé­get is je­lez­het­nek. Ha ész­re­ve­szed őket, menj mi­ha­ma­rabb or­vos­hoz. Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj, hogy el­ke­rüld a bajt!

Kiderült, miért tűnt el Kern András!

Kiderült, miért tűnt el Kern András!

Senki sem tudta, miért ma­radt el a Pesti Szín­ház elő­adása, csu­pán egy rövid köz­le­mény árul­ko­dott arról, hogy Kern And­rás beteg. Na­po­kig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy mi baja a szí­nész­nek.

Senki sem tudta, miért ma­radt el a Pesti Szín­ház elő­adása, csu­pán egy rövid köz­le­mény árul­ko­dott arról, hogy Kern And­rás beteg. Na­po­kig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy mi baja a szí­nész­nek, mi azon­ban ki­de­rí­tet­tük!