CÍMKE: 'betegség,'

Ezt műveli a gyerekekkel a cigaretta

Ezt műveli a gyerekekkel egyetlen slukk cigaretta

Fé­lel­me­tes ada­tok!

Egy friss ta­nul­mány ki­ele­mezte, mi tör­té­nik azok­kal a fi­a­ta­lok­kal, akik ki­pró­bál­ják a ci­ga­ret­tá­zást.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal.

Depresszió kínozza, gyógyszereket szed a Kossuth-díjas színész

Depresszió kínozza, gyógyszereket szed a Kossuth-díjas színész

Kern And­rás édes­any­já­tól örö­költe a haj­la­mot a be­teg­sé­gére.

Kern And­rás édes­any­já­tól örö­költe a haj­la­mot a be­teg­sé­gére. A szí­nész igyek­szik kor­dá­ban tar­tani a de­presszi­ó­ját.

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Ez történik a wellnessben, ha túl sok a vízbepisilő

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben.

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen durva ké­miai re­ak­ciók zaj­la­nak a 26 fokos víz­ben. A klór és a test­ned­vek sa­já­tos ve­gyü­le­tet hoz­nak létre.

Állandó rettegésben él a magyar sztárszínész

Állandó rettegésben él a magyar sztárszínész

Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der. Így, ami­kor meg­tudta, hogy a Ma­dách Szín­ház: Mary Pop­pins elő­adá­sá­nak fő­sze­rep­lője beteg, egy­sze­rűen be­pá­ni­kolt.

Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der. Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der. Így, ami­kor meg­tudta hogy kol­lé­ga­nője beteg, be­pá­ni­kolt.

Veszélybe került a népszerű magyar énekes hangja

Veszélybe került a népszerű magyar énekes hangja

Kál­lay Sa­un­ders And­rás beteg lett.

Kál­lay Sa­un­ders And­rás bor­zasz­tóan meg­ijedt a minap, meg­be­te­ge­dett és már ré­me­ket kez­dett látni.

Ezért járt kórházban a gyönyörű magyar modell

Ezért járt kórházban a gyönyörű magyar modell

Nincs szo­mo­rúbb hely egy kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­nál és ez kü­lö­nö­sen igaz ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel.

Nincs szo­mo­rúbb hely egy kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­nál és ez kü­lö­nö­sen igaz ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel.

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Évek­kel ez­előtt el­dön­tötte...

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál egy a szó­ra­koz­ta­tás­nál sok­kal fon­to­sabb fel­adatra.

Gyászol a TV2 sztárja, már nem láthatta sikerét az édesapja

Gyászol a TV2 sztárja, már nem láthatta sikerét az édesapja

Rómeó neki is bi­zo­nyí­tani akart.

Szent­györ­gyi Rómeó nem csak ma­gá­nak akart bi­zo­nyí­tani azzal, hogy je­lent­ke­zett a Ninja War­ri­orba, édes­ap­já­nak is. De sze­rette ezt már nem érte meg.

Ebben a durva betegségben szenvedhetnek azok, akik folyton szelfiznek

Ebben a durva betegségben szenvedhetnek azok, akik folyton szelfiznek

Ugye te is is­mersz olya­no­kat, akik szinte órán­ként posz­tol­nak szelfit?

Ugye te is is­mersz olya­no­kat, akik szinte órán­ként posz­tol­nak egy újabb szelfit ma­guk­ról a kö­zös­ségi mé­di­á­ban? Az ön­mu­to­ga­tás hó­bortja egy szin­ten túl be­teg­sé­get jelez!

Egy anya drámája: kiderült, mi okozhatta Som Lajos halálát

Egy anya drámája: kiderült, mi okozhatta Som Lajos halálát

He­tek­kel a Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak ha­lála után sem képes meg­nyu­godni a ze­nész édes­anyja...

He­tek­kel a Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak ha­lála után sem képes meg­nyu­godni a ze­nész édes­anyja...

Ezért halt meg magányosan Stadler József

Ezért halt meg magányosan Stadler József

Egye­dül halt meg az akasz­tói ju­hász.

Egye­dül halt meg az akasz­tói ju­hász, hiába volt három gyer­meke.

Szupererős a beceneve a legesélyesebb női Ninja-jelöltnek

Szupererős a beceneve a legesélyesebb női Ninja-jelöltnek

Far­kas Kinga min­den sport­ban jó.

Far­kas Kinga ahogy el­kez­dett járni, rög­tön ki­de­rült, hogy va­lami gond van, ál­lan­dóan el­esett.

Aludni sem bír a TV2 sztárja, daganatot találtak a testében

Aludni sem bír a TV2 sztárja, daganatot találtak a testében

Nem­rég még mo­so­lyogva vett részt az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán, most pedig szinte kép­te­len meg­nyu­godni.

Nem­rég még mo­so­lyogva vett részt az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán, most pedig szinte kép­te­len meg­nyu­godni. Nem csoda, már a má­so­dik al­ka­lom­mal buk­kant el­vál­to­zásra a mel­lé­ben! Ja­nu­ár­ban szö­vet­tanra megy. Druk­ko­lunk, hogy min­den rend­ben le­gyen!

Felépült súlyos betegségéből a nemzet színésze

Felépült súlyos betegségéből a nemzet színésze

A szí­nésznő ott­ho­ná­ban fo­gadta la­pun­kat, és derűs ter­mé­sze­tes­ség­gel be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról.

A szí­nésznő ott­ho­ná­ban fo­gadta la­pun­kat, és olyan derűs ter­mé­sze­tes­ség­gel be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról, mintha csak egy bo­hó­zat fő­sze­re­pé­ben állna szín­pa­don.

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és har­col, hogy képes le­gyen ját­szani és apuka tud­jon ma­radni.

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és har­col.

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Fá­bián Julit meg­vi­seli a be­teg­ség.

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Ez történt a sofőrrel a veronai tragédia előtt

Ez történt a buszsofőrrel a veronai tragédia előtt

Ko­moly oka volt annak, hogy a sofőr el­alud­ha­tott ve­ze­tés köz­ben.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ko­moly oka volt annak, hogy a sofőr el­alud­ha­tott ve­ze­tés köz­ben.

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

64 éves ko­rá­ban ment el...

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után, 64 éves ko­rá­ban el­hunyt a Liszt Fe­renc-díjas opera-éne­kesnő.

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész szív­hez szóló vi­deót kül­dött a las­san 80 éves édes­any­já­nak.

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

A tar­tós stressz na­gyon ve­szé­lyes, hi­szen a fo­lya­ma­tos ké­szen­léti ál­la­pot min­den szin­ten ká­ro­sítja a szer­ve­ze­te­det.

Ma egy éve ment el a magyar színész

Ma egy éve ment el a magyar színész

Ba­rá­tai ma fájó szív­vel em­lé­kez­nek a mű­vészre...

Ba­rá­tai ma fájó szív­vel em­lé­kez­nek a mű­vészre, akit 2016. no­vem­ber 30-án győ­zött le a ha­lá­los kor. Ni­co­las Cage ál­landó ma­gyar hangja mind­össze 62 évet élt.

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

Sokkoló képek: Ezt tette az energiaital a fiatal férfival

A férfi drá­mai kö­vet­kez­mé­nyek­kel járó sú­lyos agy­vér­zést ka­pott. Fi­gye­lem, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Bru­tá­lis ké­pe­ket osz­tott meg egy anyuka a leg­na­gyobb kö­zös­ségi por­tá­lon. Fér­jé­vel első közös gyer­me­kü­ket vár­ták, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett a so­ka­dik élet­mentő mű­té­ten. Fru­zsi­nát újra kel­lett élesz­teni.

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett a so­ka­dik élet­mentő mű­té­ten. Fru­zsi­nát újra kel­lett élesz­teni.

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz.

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz, nem múló meg­fá­zás sújtja az éne­ke­se­ket.

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni.

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni, las­san már egy hó­napja beteg.

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Betegen zsűrizik Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től. A zsű­ri­tag sze­re­tett volna tel­jes gőz­zel sze­re­pelni ma este, de nem érezte jól magát. Majka egy­ből be is szólt neki.

Lip­tai Cla­u­dia el­né­zést kért a kö­zön­ség­től. A zsű­ri­tag sze­re­tett volna tel­jes gőz­zel sze­re­pelni ma este, de nem érezte jól magát. Majka egy­ből be is szólt neki.

Nem is gondolnád, hogy ezek a jelek is depresszióra utalnak

Nem is gondolnád, hogy ezek a jelek is depresszióra utalnak

Azt hit­ted, hogy aki de­pressziós, az egész nap szo­morú? Nem ez az egyet­len tü­nete ennek az ál­la­pot­nak.

Azt hit­ted, hogy aki de­pressziós, az egész nap szo­morú? Nem ez az egyet­len tünet!

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Megrázó sors jutott a 18 éves gárdonyi lánynak

Szü­lei mel­lette van­nak és se­gí­te­nek.

Szü­lei min­den pil­la­nat­ban mel­lette van­nak, és pró­bál­nak mo­solyt csalni az ar­cára.

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Összefogtak a nagybeteg Bogiért

Jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára.

Meg­rázó kö­rül­mé­nyek kö­zött él a 18 éves lány, jó­té­kony­sági ár­ve­rést tar­ta­nak a csa­lád ja­vára.

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta.A hírt egy blo­gon je­len­tet­ték be.

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta.A hírt egy blo­gon je­len­tet­ték be.

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Osz­ter Sán­dor min­dig képes meg­le­pe­tést okozni.

Osz­ter Sán­dor máig képes meg­le­pe­tést okozni. Va­la­mi­vel min­dig fel­dobja a bí­ró­sági tár­gya­lást. Ez­út­tal sem volt más­képp. Igaz, öl­tö­zé­kén és fri­zu­rá­ján túl meg­je­le­né­sét és han­gu­la­tát be­teg­sé­gé­vel ma­gya­rázta az igen tisz­telt bí­ró­ság­nak.

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László. A ze­nész el­árulta, hogy vi­seli a ke­ze­lést.

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor.

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A több­féle vak­ci­nát is érintő ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gás­pár Győző fe­le­sége beteg.

Már jó ideje van­nak egész­ség­ügyi prob­lé­mái Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek, de most egy újabb be­teg­ségre de­rült fény.

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

Pók­há­lós a pun­cija, régen ezt mond­ták arra a nőre, aki rég­óta nem sze­xelt. Újab­ban a tu­dó­sok de­pressziós va­gi­ná­nak hív­ják...

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Meg­dup­lá­zó­dott a beteg kis­gye­re­kek száma. Nát­há­val, hörg­hu­rut­tal, há­nyás­sal, has­me­nés­sel vi­szik a ki­csi­ket or­vos­hoz.

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

A Nem­zet Szí­nész­nője hosszú hó­na­pok óta lá­ba­do­zik, mi­u­tán már­ci­us­ban kór­házba ke­rült.

A Nem­zet Szí­nész­nője hosszú hó­na­pok óta lá­ba­do­zik, mi­u­tán már­ci­us­ban kór­házba ke­rült. Azóta csak na­gyon kevés hír ér­ke­zik a valós ál­la­po­tá­ról.

Kern András vallomása: Szerettem inni

Kern András vallomása: Szerettem inni

Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki...

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki, amit ő be­tar­tott.

Lemondta saját visszatérését a lábadozó Cserhalmi György

Váratlan fordulat, képtelen színpadra állni a legendás magyar színész

A szí­nész neve né­hány napja még ott volt a Nem­zeti Szín­ház da­rab­já­nak sze­rep­osz­tá­sá­ban, de végül saját maga kérte, hogy he­lyet­te­sít­sék.

Kórházba került Oszter Sándor édesanyja

Kórházba került Oszter Sándor édesanyja

Osz­ter Sán­dor­nak ötöd­rendű vád­lott­ként hó­na­pok óta a bí­ró­ságra kell jár­nia, most az édes­any­jáért is ag­gód­hat.

Nem elég, hogy Osz­ter Sán­dor­nak ötöd­rendű vád­lott­ként hó­na­pok óta a bí­ró­ságra kell jár­nia, most az édes­any­jáért is ag­gód­hat.

Sas József megrázó bejelentést tett

Sas József megrázó bejelentést tett

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak.

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre...

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról. Az éne­kesnő nem­rég je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége. Az éne­kesnő élet­vi­dám, op­ti­mis­tán har­col.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége.

Anettka neveli majd fel a halálos kórral küzdő Terry Black gyermekeit?

Anettka neveli majd fel a halálos kórral küzdő Terry Black gyermekeit?

Fel­adta a har­cot Terry Black, aki évek óta küzd a ha­lá­los kór­ral.

Fel­adta a har­cot Terry Black, aki évek óta küzd a ha­lá­los kór­ral.

Újabb dráma: Életveszélyben volt Lópici Gáspár

Újabb dráma: Életveszélyben volt Lópici Gáspár

Trom­bó­zist ka­pott.

Szil­ágyi Ist­ván né­hány hete arra lett fi­gyel­mes, hogy be­da­gadt a vád­lija és fáj­dal­mak gyö­tör­ték. Or­vos­hoz for­dult, aki meg­ál­la­pí­totta, hogy mély­vé­nás trom­bó­zisa van.

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Ve­sé­jé­vel van a gond.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét. Más baj is van.

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy végre el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy végre el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni. Gál­völ­gyi János nyu­godt pi­he­nésre vá­gyott, ezért olyan he­lyet vá­lasz­tot­tak, ahol van me­dence és nem sok a ven­dég. A jö­vőre het­ve­ne­dik élet­évébe lépő mű­vész nem ta­gadja, már a nya­ra­lási szo­ká­sai is meg­vál­toz­tak.

Törőcsik Mari: Lesz még új filmem és színdarabom!

Törőcsik Mari: Lesz még új filmem és színdarabom!

A két­sze­res Kos­suth és két­sze­res Já­szai Mari-díjas szí­nésznő em­ber­fe­letti erő­vel küzd azért, hogy job­ban le­gyen.

A két­sze­res Kos­suth és két­sze­res Já­szai Mari-díjas szí­nésznő em­ber­fe­letti erő­vel küzd azért, hogy job­ban le­gyen.

Kemoterápiás kezelésről beszélt Balázs Klári

Kemoterápiás kezelésről beszélt Balázs Klári

Az éne­kes­nő­nek elege lett a ta­lál­ga­tá­sok­ból és kerek perec el­mondta vé­le­mé­nyét az alap­ta­lan plety­kák­ról.

Az éne­kes­nő­nek elege lett a ta­lál­ga­tá­sok­ból és kerek perec el­mondta vé­le­mé­nyét az alap­ta­lan plety­kák­ról.

Titokzatos kór gyötri a tizennégy hónapos kisfiút

Titokzatos kór gyötri a tizennégy hónapos kisfiút

Lát­szó­lag egész­sé­ge­sen szü­le­tett.

A gye­rek lát­szó­lag egész­sé­ge­sen szü­le­tett, de nem erő­sö­dött, ezért vit­ték a szü­lei or­vos­hoz. Gyul­la­dá­so­kat ál­la­pí­tot­tak meg,de nem ja­vult az ál­la­pota.

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

A Va­nity Fair ké­szí­tett ko­moly in­ter­jút An­gel­ina Jolie-val. A szí­nésznő őszin­tén be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról is.

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Tö­rő­csik Mari hetek óta csak volt fér­jé­nek en­gedi, hogy meg­lá­to­gassa, és a te­le­font is csak neki veszi fel. A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Min­den nap egy harc.

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell meg­rom­lott egész­sé­gé­vel.

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Au­gusz­tus 6-án lesz három éve, hogy a Kicsi Hu­szár fel­adta a da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­vel való küz­del­met.

Au­gusz­tus 6-án lesz három éve, hogy Bajor Imre fel­adta a da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­vel való küz­del­met. Koós Já­nos­sal em­lé­ke­zünk Bajor Im­rére.

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Őszin­tén val­lott...

A Me­gasztár­ban fel­tűnt éne­kesnő nyíl­tan be­szélt arról, hogy en­do­met­ri­ó­zis­ban szen­ved.

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Csü­tör­tök reg­gel rob­ban a hír.

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár.

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe.

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe. Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki, té­ve­dett.

Rejtélyes betegségben szenved a magyar műsorvezető

Rejtélyes betegségben szenved a magyar műsorvezető

Nem kell tö­ké­le­tes­nek lenni ahhoz, hogy egy nő ér­vé­nye­sülni tud­jon. Kul­csár Edina a leg­jobb példa erre.

Nem kell tö­ké­le­tes­nek lenni ahhoz, hogy egy nő ér­vé­nye­sülni tud­jon.

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

A csa­lád és a ba­rá­tok azt kér­ték, min­denki men­jen fo­ci­ci­pő­ben így fe­jezve ki sze­re­te­tét a kisfiú iránt, aki ra­jon­gott a fo­ci­ért.

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

Né­hány nap csa­ládi pi­he­nés...

A két éne­kesnő né­hány napja még a VOLT fesz­ti­vá­lon bu­li­zott, ma pedig már Hor­vát­or­szág­ban él­ve­zik a nap­sü­tést szü­le­ik­kel.

Elköltözött, új otthonában gyógyul Fábián Juli

Elköltözött, új otthonában gyógyul Fábián Juli

Fá­bián Juli kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd, ezért mondta le fel­lé­pé­seit.

Fá­bián Juli kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd, ezért mondta le fel­lé­pé­seit.

Milliós beavatkozás, elsorvadt az állkapocscsontja a sztárnak

Milliós beavatkozás, elsorvadt az állkapocscsontja az ismert mulatós sztárnak

Bár resz­ke­tett a fog­or­vos­tól, el­dön­tötte, vég­leg ren­det tesz az éle­té­ben.

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Vigyázz, ez a 6 jel azt mutatja, hogy gond lehet a májaddal

Nem­csak az al­ko­hol ve­szé­lyes rá!

Nem­csak azok­nak van ve­szély­ben, akik rend­sze­re­sen fo­gyasz­ta­nak al­ko­holt - a ház­tar­tási vegy­sze­rek és az el­hí­zás is bru­tá­li­san tá­madja a májat.

A Kossuth-díjas zenész magas láza miatt okozott pánikot rajongói körében

A Kossuth-díjas zenész magas láza miatt okozott pánikot

Fren­reisz Ká­roly be­teg­ségre hi­vat­kozva mondta le kon­cert­jét.

Fren­reisz Ká­roly be­teg­ségre hi­vat­kozva mondta le kon­cert­jét, sokan na­gyon ag­gód­tak érte. De meg­nyug­ta­tott min­den­kit: jól van, és ha­ma­ro­san be­pó­tolja az el­ma­radt bulit.

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

Tahi Tóth László két hó­­na­pig fek­üdt kór­­ház­­ban, ahol sú­­lyos agy­­mű­­té­­ten esett át, mi­u­­tán egy elő­a­dá­­son rosszul lett.

Tahi Tóth László két hó­­na­pig fek­üdt kór­­ház­­ban, ahol sú­­lyos agy­­mű­­té­­ten esett át, mi­u­­tán egy elő­a­dá­­son rosszul lett. Mára, úgy tűnik, túl van a ne­­he­­zén.

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Bár Benkő László több­ször is hang­sú­lyozta, minél ha­ma­rabb sze­retné meg­tudni, mi­lyen be­teg­ség is kí­nozza pon­to­san.

Ezért lett öngyilkos a Delta legendás műsorvezetőnője

Ezért lett öngyilkos a Delta legendás műsorvezetőnője

Be­teg­sége miatt me­ne­kült a ha­lálba.

Be­teg­sége miatt me­ne­kült a ha­lálba.

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Ha­za­vár­ják az apró te­le­pü­lé­sen.

Mi­köz­ben Tö­rő­csik Mari hó­na­pok óta kór­ház­ban fek­szik, az apró te­le­pü­lé­sen, ahol év­ti­ze­de­ken át a nya­ra­kat töl­tötte csa­lád­já­val ha­za­vár­ják.

Kórházi ágyáról üzent Törőcsik Mari

Kórházi ágyáról üzent Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari az utóbbi hó­na­pok­ban egy­szer hagyta el a kór­há­zat.

Tö­rő­csik Mari az utóbbi hó­na­pok­ban mind­össze egyet­len napra hagy­hatta el a szom­bat­he­lyi kór­há­zat, ál­la­po­tá­ról pedig hol jó, hol rossz hírek ér­kez­nek. A Ri­pos­tot fo­gadta a Nem­zet Szí­né­sze.

Nem hajlandó elhagyni a kórházat Törőcsik Mari

Nem hajlandó elhagyni a kórházat Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari nem haj­landó pes­tire cse­rélni a vi­déki kór­há­zat, ahol rég­óta lá­ba­do­zik.

Tö­rő­csik Mari nem haj­landó pes­tire cse­rélni a vi­déki kór­há­zat, ahol rég­óta lá­ba­do­zik. A nem­zet szí­né­szét hiába kér­lel­ték.

Vérszívóktól rettegnek a szülők, már a játszótereken is támadnak

Vérszívóktól rettegnek a szülők, már a játszótereken is támadnak

Min­den ed­di­gi­nél több kul­lancs várja, hogy egy gya­nút­lan ki­rán­duló vagy park­ban ját­szó gye­rek bő­rébe fúr­hassa magát.

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla.

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott, je­len­leg mind­össze 43 ki­lo­gram­mot nyom.

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Usz­tics Má­tyás élete utolsó éveit meg­ke­se­rí­tette egy nagy ál­má­nak sem­mivé vá­lása.

Bár ba­rá­tai, sze­ret­tei előtt sosem mu­tatta, Usz­tics Má­tyás élete utolsó éveit meg­ke­se­rí­tette egy nagy ál­má­nak sem­mivé vá­lása.

Kiderült, adás előtt lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Kiderült, adás előtt lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Va­sár­nap este Pel­lerék bú­csúz­tak.

Va­sár­nap este Pel­ler Ká­roly és Stohl Luca bú­csú­zott A Nagy Du­et­től, ám azt eddig senki nem tudta, hogy a páros fel­lé­pése az utolsó pil­la­na­tig kér­dé­ses volt.

Kiderült, ezért halt meg Usztics Mátyás

Kiderült, ezért halt meg Usztics Mátyás

Usz­tics Má­tyás ha­tá­ro­zott, ré­gi­módi ember volt.

Usz­tics Má­tyás ha­tá­ro­zott, ré­gi­módi ember volt, aki­nek csa­ládja mel­lett ha­zája volt a leg­fon­to­sabb. A szí­nész min­dig tudta, mit akar, nem­csak a sze­re­pe­i­ben ala­kí­totta jól a ka­to­nát.

Kiderült, mit tervezett halála előtt Usztics Mátyás

Kiderült, mit tervezett halála előtt Usztics Mátyás

A vá­rat­la­nul, 68. élet­évé­ben el­hunyt Usz­tics Má­tyás­nak nagy ter­vei vol­tak. Hosszú éve­kig járt haza szü­lő­fa­lu­jába, Pe­nész­lekre.

A vá­rat­la­nul, 68. élet­évé­ben el­hunyt Usz­tics Má­tyás­nak nagy ter­vei vol­tak. Hosszú éve­kig azért járt haza szü­lő­fa­lu­jába, hogy Pe­nész­le­ken meleg vizes kutat fúr­jon, für­dőt épít­sen a kör­nyék la­kó­i­nak.

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció fe­nye­geti őt. A szí­nésznő ala­po­san meg­le­pő­dött.

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció fe­nye­geti őt.

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett a ta­lál­ga­tá­sok­ból.

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett az egész­ségi ál­la­po­tá­ról szóló fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok­ból és maga osz­latta el a téves in­for­má­ciók ger­jesz­tette ködöt.

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Adalékanyagok okozhatják a gyógyíthatatlan bélbetegséget

Ro­ha­mo­san nő a Crohn-be­te­gek száma, egyre több­ször je­lent­ke­zik már gyer­mek­kor­ban.

Így menekült meg a hitelcsapdából Görbe Nóra

Így menekült meg a hitelcsapdából Görbe Nóra

Éve­ken ke­resz­tül arról szól­tak a hírek, hogy a Linda című so­ro­zat fő­sze­rep­lője a csőd szé­lére ke­rült a de­vi­za­hi­tele miatt.

Éve­ken ke­resz­tül arról szól­tak a hírek, hogy a Linda című so­ro­zat fő­sze­rep­lője a csőd szé­lére ke­rült a de­vi­za­hi­tele miatt.