CÍMKE: 'betegség,'

Exkluzív, ezt üzente a hazatérő Sas József

Exkluzív, ezt üzente a hazatérő Sas József

A Ri­post ott volt a le­genda ágyá­nál...

A Ri­post ott volt a le­genda ágyá­nál, aki bol­dog mo­sollyal az arcán várta, hogy el­in­dul­has­son.

Hosszú kezelés vár Majkára a következő hetekben

Hosszú kezelés vár Majkára a következő hetekben

Majka elő­ször jú­ni­us­ban egy dupla, telt házas bu­da­pesti bulin be­szélt arról, hogy ko­moly baj van...

Végre jó hír érkezett Demcsák Zsuzsáról: Segítettek a gyógyszerek

Végre jó hír érkezett Demcsák Zsuzsáról: Segítettek a gyógyszerek

A mű­sor­ve­ze­tőre mos­ta­ná­ban ala­po­san rá­járt a rúd...

A mű­sor­ve­ze­tőre mos­ta­ná­ban ala­po­san rá­járt a rúd, így éppen jókor jött szá­mára ra­jon­gói el­is­me­rése.

Jó hír a rajongóknak: Ekkor térhet vissza Demjén Ferenc

Jó hír a rajongóknak: Ekkor térhet vissza Demjén Ferenc

A mű­vész ked­ve­lői tö­ret­le­nül bíz­nak abban, hogy ked­ven­cük ott lesz de­cem­ber 30-án a mára már ha­gyo­mánnyá vált év végi Aréna-kon­cer­ten.

A mű­vész ked­ve­lői bíz­nak abban, hogy ked­ven­cük ott lesz év végén az Aréna-kon­cer­ten.

Kivizsgálás vár Lajcsira: Nem tudják mi okozta a bajt

Kivizsgálás vár Lajcsira: Nem tudják mi okozta a bajt

Mióta mentő vitte el a tár­gya­lás­ról...

Mióta mentő vitte el a tár­gya­lás­ról, fo­lya­ma­to­son gyógy­sze­re­ket kell szed­nie, hogy a vér­nyo­mása ne szök­jön az egekbe. Még ke­re­sik a rosszul­lét okát.

Nem tud leállni: Egészségét kockáztatja a legendás magyar zenész

Nem tud leállni: Egészségét kockáztatja a legendás magyar zenész

Az éne­kes egy éve küzd be­teg­sé­gé­vel, de még­sem tartja be az uta­sí­tá­so­kat.

Az éne­kes egy éve küzd be­teg­sé­gé­vel, de még­sem tartja be az uta­sí­tá­so­kat.

A kuruzsló ölte meg a feleségemet! - állítja egy gyászoló

A kuruzsló ölte meg a feleségemet! - állítja egy gyászoló

A Ri­post le­lep­lezte!

Ki­hasz­nálni a beteg em­be­rek utolsó, gyó­gyu­lásba ve­tett re­mé­nyét, majd ko­moly összeg­től meg­sza­ba­dí­tani: ez a Ri­post által most le­lep­le­zett fer­tődi ku­ruzsló mód­szere.

Már a visszatérésről beszél Demjén Rózsi

Már a visszatérésről beszél Demjén Rózsi

Dem­jén Fe­renc óri­ási ener­gi­á­kat moz­gó­sít, hogy mi­ha­ma­rabb fel­épül­jön.

Dem­jén Fe­renc óri­ási ener­gi­á­kat moz­gó­sít, hogy mi­ha­ma­rabb vég­leg maga mö­gött hagyja az év eleje óta tartó rossz idő­sza­kot.

Drámai részletek: Családja sem búcsúzhatott el Benke Laci bácsitól

Drámai részletek: Családja sem búcsúzhatott el Benke Laci bácsitól

Min­denki ked­venc tévés sza­ká­csa mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét.

Min­denki ked­venc tévés sza­ká­csa mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét és min­den­kép­pen meg akarta óvni sze­ret­teit attól, hogy lát­niuk kell­jen szen­ve­dé­sét...

Újabb jó hír: Már a pécsi kórházat is elhagyta Demjén Rózsi

Újabb jó hír: Már a pécsi kórházat is elhagyta Demjén Rózsi

A Ri­post biz­tos for­rás­ból ér­te­sült a jó hír­ről, hogy a le­gen­dás ze­nész már nem szo­rul kór­házi ke­ze­lésre.

A Ri­post biz­tos for­rás­ból ér­te­sült a jó hír­ről, hogy a le­gen­dás ze­nész már nem szo­rul kór­házi ke­ze­lésre.

Friss hírek érkeztek a kórházból, ezért aggódtak Demjén Ferenc barátai

Friss hírek érkeztek a kórházból, ezért aggódtak Demjén Ferenc barátai

Fel­éb­resz­tet­ték a mélyal­ta­tás­ból a le­gen­dás ze­nészt, az or­vo­sok az al­ta­tás mel­lék­ha­tá­sa­i­tól tar­ta­nak.

Drámai vallomás: Legyőzte a halálos kórt a Kossuth-díjas színésznő

Drámai vallomás: Legyőzte a halálos kórt a Kossuth-díjas színésznő

A le­gen­dás szí­nésznő elő­ször be­szélt élete leg­ne­he­zebb har­cá­ról. Végig ját­szott a ke­ze­lé­sek alatt is.

Sajnos tévednek a barátok: Itt az igazság Demjén Rózsi állapotáról

Sajnos tévednek a barátok: Itt az igazság Demjén Rózsi állapotáról

Töb­ben azt hit­ték, hogy a le­genda már a hét­vé­gén ha­za­tér­het...

La­punk öröm­mel szá­molt be a jó hír­ről, hogy a le­gen­dás ze­nész akár már a hét­vé­gén el­hagy­hatja a kór­há­zat, de saj­nos nem így tör­tént.

Íme egy betegség, ami 2050-re veszélyesebb lesz, mint a rák

Íme egy betegség, ami 2050-re veszélyesebb lesz, mint a rák

30 éven belül egy, a da­ga­na­tok­nál is ke­gyet­le­nebb, gyil­kos kór­ral kell majd szem­be­néz­nünk. De vajon mi ez, és miért ha­la­dunk felé?

30 éven belül egy, a da­ga­na­tok­nál is ke­gyet­le­nebb, gyil­kos kór­ral kell majd szem­be­néz­nünk. De vajon mi ez, és miért ha­la­dunk felé? És vajon ho­gyan lehet meg­előzni? Egyé­ni­leg is te­he­tünk va­la­mit el­lene, vagy az or­vos­tu­do­mányra vá­runk?

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

Ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Bea szá­mára min­dig fe­szült­ség­gel teli a ta­va­szi idő­szak, hi­szen ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, ismét kór­ház­ban ápol­ják Tö­rő­csik Marit. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Óriási dobásra készül a születésnapos magyar legenda

Óriási dobásra készül a születésnapos magyar legenda

Szü­le­tés­nap­ján be­szél­get­tünk...

Ba­lázs Fecó ha vissza­fo­got­tan is, de fo­lya­ma­to­san dol­go­zik. Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból be­szél­get­tünk a le­gen­dá­val.

Betegsége után visszatér a legendás magyar rádiós

Betegsége után visszatér a legendás magyar rádiós

Ha csak egy hét ere­jéig is...

Ha csak egy hét ere­jéig is, de újra hall­ható lesz az éter­ben a sú­lyos szív­be­teg­ség­ből fel­épült le­genda hangja. Itt éb­red­hetsz vele!

Azt hitte, itt a vég: Végrendelkezett a magyar celeb

Azt hitte, itt a vég: Végrendelkezett a magyar celeb

Fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

Gabó szó sze­rint úgy ér­zete, nem éli túl azt a fer­tő­zést, amit az eg­zo­ti­kus útja során sze­dett össze. Fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

Váratlan döntés, a tévéből is távozik Buzsáky Ákos

Váratlan döntés, a tévéből is távozik Buzsáky Ákos

Min­denki csak ta­lál­gat, miért rúg­ták ki a ma­gyar fo­ci­csa­pat ve­ze­tő­edző­jét. Tény­leg ek­kora a baj?

Min­denki csak ta­lál­gat, miért rúg­ták ki a ma­gyar fo­ci­csa­pat ve­ze­tő­edző­jét. Tény­leg ek­kora a baj? Hi­á­nyozni fog a kis­pad­ról.

Újra megmentették Jimmy édesanyjának életét

Újra megmentették Jimmy édesanyjának életét

Anna néni csak né­hány napja hagy­hatta el a kór­há­zat. Most ismét men­tőt kel­lett hívni hozzá.

Anna néni csak né­hány napja hagy­hatta el a kór­há­zat. Most ismét men­tőt kel­lett hívni az idős asszony­hoz.

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

Fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják...

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll, alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge, és sokat kell híz­nia...

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben, hi­szen a ne­gye­dik kont­roll­vizs­gá­lat ered­mé­nye­ire várt.

Kulka János vallomása: Félnek tőlem a barátaim

Kulka János vallomása: Félnek tőlem a barátaim

A szí­nész ál­la­pota meg­ne­he­zíti a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját, ami miatt sok ba­rátja tá­vol­ság­tartó lett vele szem­ben és né­há­nyan tel­je­sen el­tűn­tek az éle­té­ből...

A szí­nész ál­la­pota meg­ne­he­zíti a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját, ami miatt sok ba­rátja tá­vol­ság­tartó lett vele szem­ben, és né­há­nyan tel­je­sen el­tűn­tek az éle­té­ből...

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a be­teg­ség­gel.

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a be­teg­ség­gel.

89 ezer forintot kaphatnak a betegek

89 ezer forintot kaphatnak a súlyos betegek

Idén több, da­ga­na­tos be­teg­ség­ben szen­vedő is élhet adó­ked­vez­ménnyel.

Idén több, da­ga­na­tos be­teg­ség­ben szen­vedő is élhet adó­ked­vez­ménnyel, az igé­nyel­hető összeg rá­adá­sul idén ma­ga­sabb, mint eddig.

Komoly a baj: Szteroiddal kezelik a magyar énekest

Komoly a baj: Szteroiddal kezelik a magyar énekest

Kí­mél­nie kell a hang­szá­lait...

A hideg téli napok és per­sze a ren­ge­teg kon­cert ala­po­san meg­vi­selte a nép­szerű éne­kest. Most egy da­ra­big biz­to­san kí­mél­nie kell magát.

Szomorú hírt jelentett be a Budapesti Operettszínház

Szomorú hírt jelentett be a Budapesti Operettszínház

A Nagy­mező utcai te­át­rum hi­va­ta­los köz­le­mény­ben kért el­né­zést a né­zők­től.

A Nagy­mező utcai te­át­rum hi­va­ta­los köz­le­mény­ben kért el­né­zést a né­zők­től.

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták, ám így is csak ke­vé­sen múlt, hogy le­ma­rad az élő adás­ról.

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták, ám így is csak ke­vé­sen múlt, hogy le­ma­rad az élő adás­ról.

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést.

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést.

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Rövid poszt­ban tu­datta, mi tör­tént.

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta nem tud részt venni a Sz­tár­ban Sztár élő­show-jában.

Rossz híreket kapott a magyar énekesnő: Ezért nem műthetik meg

Rossz híreket kapott a magyar énekesnő: Ezért nem műthetik meg

Az éne­kesnő a nyár egy ré­szét to­ló­szék­ben töl­tötte, mert lábra sem tu­dott állni a fáj­da­lom­tól. Kon­cert­jeit sorra le­mondja.

Nagy a baj, Tóth Vera lemondta az összes koncertjét

Nagy a baj, Tóth Vera lemondta az összes koncertjét

Verát el­til­totta or­vosa az ének­lés­től.

Verát el­til­totta or­vosa az ének­lés­től.

Drámai bejelentés: Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a színésznő

Drámai bejelentés: Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a színésznő

A so­ro­zat­sztár­nál 15 éve je­lent­kez­tek elő­ször a sú­lyos be­teg­ség tü­ne­tei, de nem vette őket elég ko­mo­lyan.

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

Elég volt: Állítsuk meg Kulka János gyalázását

Nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár...

A szí­nész nő­vé­ré­nél most be­telt a pohár. Az un­do­rí­tó­nál nincs jobb szó arra, amit egy is­me­ret­len művel hetek óta.

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

hó­na­pokra el­tűnt...

A le­gen­dás rá­diós hosszú hó­na­pok óta nem adott élet­je­let ma­gá­ról, sokan már a leg­rosszabb­ról pus­mog­tak...

Komoly fájdalmak gyötrik a magyar műsorvezetőt

Komoly fájdalmak gyötrik a magyar műsorvezetőt

A Né­met­or­szág­ban élő egy­kori té­vé­sen a le­hető leg­rosszabb­kor tört ki a fáj­dal­mas kéz­be­teg­ség.

A Né­met­or­szág­ban élő egy­kori té­vé­sen a le­hető leg­rosszabb­kor tört ki a fáj­dal­mas kéz­be­teg­ség.

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel az át­él­te­ket.

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel, hogy szembe kel­lett néz­nie a ha­lá­los be­teg­ség­gel.

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

A fél or­szág ag­gó­dott nem­rég, ami­kor ki­de­rült, hogy a több­szö­rös vi­lág­baj­nok sztár­séf újból kór­házba ke­rült.

Sokkot kaptak az orvosok: Hátborzongató okból halt meg három nő

Sokkot kaptak az orvosok: Háborzongató ok miatt halt meg három nő

Szerv­do­nor­tól kap­tak da­ga­na­tos sej­te­ket, ame­lyek­ből ké­sőbb ki­fej­lő­dött a be­teg­ség.

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot.

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot egy taxi hátsó ülé­sén. A le­gen­dás új­ság­író ma is él­hetne, ha nem adja fel...

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Fura, de igaz: Karda Bea csak 12 éves!

Fura, de igaz: Karda Bea csak 12 éves!

Egy nő korát ugyan nem fir­tat­juk, de az ő ese­té­ben ki­vé­telt te­he­tünk.

Egy nő korát ugyan nem fir­tat­juk, de az éne­kesnő ese­té­ben ki­vé­telt te­he­tünk, hi­szen ő tu­laj­don­kép­pen alig ka­ma­szo­dik...

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra, de ha kéz­hez kapja, ügy­fele rész­le­tes val­lo­mást tesz majd.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

Nagy a baj: Már a szomszédban tombol a halálos kór

Eu­rópa má­so­dik leg­na­gyobb ser­tés­farm­ján is fel­ütötte a fejét a ha­lá­los, af­ri­kai ser­tés­pes­tis.

Eu­rópa má­so­dik leg­na­gyobb ser­tés­farm­ján is fel­ütötte a fejét a ha­lá­los, af­ri­kai ser­tés­pes­tis. A Duna viszi to­vább a ha­lált?

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után el­köl­tö­zött.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Or­vo­sai nem en­ge­dik...

Ko­ráb­ban arról szól­tak a hírek, hogy a vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó szí­nész­le­genda ős­szel már utaz­hat...

Súlyos betegségéről vallott a magyar énekesnő

Súlyos betegségéről vallott a magyar énekesnő

A Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki.

Az éne­kesnő úgy érzi, lelki ere­detű prob­lé­mái ve­zet­tek odáig, hogy meg kel­lett mű­teni. A Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki.

Újra itt a szúnyogok terjesztette nyugat-nílusi láz, de nem kell megijedni

Újra itt a nyugat-nílusi láz, de nem kell megijedni

A szú­nyog­csí­pés­sel ter­jedő, a Bal­ká­non már jól is­mert kór ismét át­lépte a ha­tá­ra­in­kat. Már itt­hon is ta­lál­tak be­te­ge­ket, ke­ze­lé­sük meg­kez­dő­dött.

Rákkal műtötték az Omega legendáját

Rákkal műtötték az Omega legendáját

Szív­gyógy­sze­ré­nek kö­szön­heti, hogy or­vo­sai fel­fe­dez­ték nála a ha­lá­los kórt. A gi­tá­ros már túl van a mű­té­ten és bi­za­kod­hat.

Szív­gyógy­sze­ré­nek kö­szön­heti, hogy or­vo­sai fel­fe­dez­ték nála a ha­lá­los kórt. A gi­tá­ros már túl van a mű­té­ten.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Ennyi a titok!

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és si­ke­rült le­győz­niük a be­teg­sé­get. Az édes­anya me­sélt a náluk be­vált mód­szer­ről.

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Élet­ve­szé­lyes fer­tő­zést ka­pott az Új­pest ko­rábbi lab­da­rú­gója, aki a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Durva betegség döntötte le Majkát

Durva betegség döntötte le Majkát

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy va­la­mi­lyen alat­to­mos vírus dön­tötte ágy­nak. Hét­vé­gén még ki­tar­tott a három kon­cer­ten.

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy va­la­mi­lyen alat­to­mos vírus dön­tötte ágy­nak. Hét­vé­gén még ki­tar­tott...

Itt bizonyíték: Elhagyta az országot Majka

Itt bizonyíték: Elhagyta az országot Majka

Majka mos­ta­ná­ban nem volt éppen jó for­má­ban, ezért is szállt fel a re­pü­lőre. Re­mél­jük az uta­zás nem tesz rosszat neki.

Majka mos­ta­ná­ban nem volt éppen jó for­má­ban, ezért is szállt fel a re­pü­lőre.Re­mél­jük az uta­zás nem tesz rosszat neki.

Megható sorok: Így emlékszik elhunyt rajongójára a magyar sztár

Megható sorok: Így emlékszik elhunyt rajongójára a magyar sztár

Egy 6 évvel ez­előtti ta­lál­ko­zás máig kihat a nép­szerű együt­tes front­em­be­ré­nek éle­tére. Most újra eszébe ju­tott a férfi...

Aggódnak rajongói Majkáért, ezt műveli magával

Aggódnak rajongói Majkáért, ezt műveli magával

A rap­per­nek nagy ra­jon­gó­tá­bora van.

A rap­per­nek nagy ra­jon­gó­tá­bora van, közel há­rom­száz­ez­ren kö­ve­tik Ins­tag­ram-ol­da­lán. Most meg­osz­tott egy fotót, amin mez­te­len fel­ső­tes­tét mu­tatja meg.

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Újra se­gí­tet­tek a beteg kisfi­ú­nak.

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Több a ve­szé­lye, mint hit­tük.

A mű­anyag olcsó és prak­ti­kus, így nincs olyan ház­tar­tás, ahol ne lenne szám­ta­lan mű­anyag tárgy a be­vá­sár­ló­tás­ká­tól az étel­tá­roló do­bo­zo­kig.

Életmentő műtétje után újra színpadon a magyar énekesnő

Életmentő műtétje után újra színpadon a magyar énekesnő

Me­linda a rend­sze­res szű­rő­vizs­gá­la­tok­nak kö­szön­heti éle­tét. A gyors és ha­té­kony be­avat­ko­zás után, már újra szín­pa­don van.

Me­linda a rend­sze­res szű­rő­vizs­gá­la­tok­nak kö­szön­heti éle­tét. A gyors és ha­té­kony be­avat­ko­zás után, már újra szín­pa­don van.

Kétségbeesett a magyar sztárszínésznő, orvoshoz kellett mennie

Kétségbeesett a magyar sztárszínésznő, orvoshoz kellett mennie

Bán­sági Il­dikó szinte sosem beteg.

Bán­sági Il­dikó büszke arra, hogy szinte sosem beteg, most vi­szont alig jön ki hang a tor­kán. A het­ven­éve­sen is aktív szí­nésznő ezért is le­pő­dött meg annyira, hogy most a nyári me­leg­ben csú­nyán meg­fá­zott.

Kern András drámai vallomása: Semmit sem ér az antidepresszáns

Kern András drámai vallomása: Semmit sem ér az antidepresszáns

A szí­nészt egész éle­té­ben gyö­törte édes­any­já­tól örö­költ haj­lama...

A szí­nészt egész éle­té­ben gyö­törte édes­any­já­tól örö­költ haj­lama a de­presszi­óra.

Brutális a helyzet: Kiderült, hogy miért él közöttünk egyre több pszichopata

Brutális a helyzet: Kiderült, hogy miért él közöttünk egyre több pszichopata

Egy brit pszi­chi­á­ter sze­rint min­den ha­to­dik pszi­chó­zi­sos eset szo­ro­san kap­cso­ló­dik a ma­ri­hu­ána hasz­ná­la­tá­hoz.

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk. Fia így em­lék­szik a napra, ami­kor saját ott­ho­ná­ban ta­lált rá élet­te­len tes­tére.

Az intenzív osztályon tért meg Korda György

Az intenzív osztályon tért meg Korda György

Az éne­kes egé­szen három évvel ez­előt­tig nem volt hívő...

Az éne­kes egé­szen három évvel ez­előt­tig nem volt hívő, de a kór­házi ágyon Isten ke­zébe tette a sor­sát és biz­tos benne, hogy jól dön­tött.

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Az Eu­ró­pá­ban nem honos kul­lancs­fajta kü­lö­nö­sen szí­vós és ve­szé­lyes be­teg­sé­get ter­jeszt.

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén, de ne­he­zen vi­seli, hogy gyenge.

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén. Ugya­n­ak­kor ne­he­zen vi­seli, hogy csak na­gyon ne­he­zen képes tal­pon ma­radni.

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni vi­de­ó­ik­ban.

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, mi­előtt 2014 áp­ri­li­sá­ban szer­ve­zete fel­adta a har­cot.

Nulláról építette újra kapcsolatát édesanyjával a magyar sorozatsztár

Nulláról építette újra kapcsolatát édesanyjával a magyar sorozatsztár

Sú­lyos agy­vér­zése után mind­ket­ten át­ér­té­kel­ték kap­cso­la­tu­kat.

Sú­lyos agy­vér­zése után mind­ket­ten át­ér­té­kel­ték kap­cso­la­tu­kat és új ala­pokra he­lyez­tek min­dent.

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

A nép­szerű éne­kes áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kis­lá­nya leu­ké­miás.

A nép­szerű éne­kes áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kis­lá­nya leu­ké­miás.

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Meg­fa­gyott a le­vegő tár­gya­lá­son...

Né­hány pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő, mi­u­tán a szer­dai tár­gya­lá­son a bíró ki­lá­tásba he­lyezte, hogy a távol ma­radt vád­lot­ta­kat elő­ve­zet­teti.

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Újabb ke­ze­lé­sekre van szük­ség.

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött a ha­lá­los kór­ral szem­ben...

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon.

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon. Ha a nagy­apja nem kap­csol, Il­dikó ma biz­to­san nincs az élők so­rá­ban.

Kedvence életéért küzd a magyar tévés

Kedvence életéért küzd a magyar tévés

A mű­sor­ve­zető három napja jár fo­lya­ma­to­san az ál­lat­kór­házba.

A mű­sor­ve­zető három napja jár fo­lya­ma­to­san az ál­lat­kór­házba, ahol az ap­ró­sá­got ke­ze­lik. Az egész csa­lád ag­gó­dik Bo­ri­szért.

Csak virágok takarják Ábel Anita testét: Ezért vállalta a fotózást

Csak virágok takarják Ábel Anita testét: Ezért vállalta a fotózást

A szí­nésznő majd­nem mez­te­len ké­pé­vel egy igen ko­moly és fáj­dal­mas be­teg­ségre hívja fel a fi­gyel­met. Ezt üzeni: Ne rej­tőzz el!

Ezzel támadják a súlyos beteg kisfiú segítőjét

Ezzel támadják a súlyos beteg kisfiú segítőjét

Ren­ge­teg tá­ma­dás éri Mol­nár Re­ná­tát, azt a 25 éves lányt, aki sza­bad­ideje nagy ré­szét arra szen­teli, hogy a nagy­be­teg Far­kas Ri­csin se­gít­sen.

Ren­ge­teg tá­ma­dás éri Mol­nár Re­ná­tát, azt a 25 éves lányt, aki sza­bad­ideje nagy ré­szét arra szen­teli, hogy a nagy­be­teg Far­kas Ri­csin se­gít­sen. A száz­ha­lom­bat­tai lány szer­vezi a tíz­ki­lósra fo­gyott, au­to­im­mun be­teg­ség­gel szü­le­tett 15 éves fiú szá­mára a gyűj­té­se­ket.