CÍMKE: 'benzinkút'

Három embert gázolt halálra a bedrogozott sofőr! - megrázó videó

Három embert gázolt halálra a bedrogozott sofőr! - megrázó videó

Esé­lyük nem volt túl­élni a bal­ese­tet az ál­do­za­tok­nak, olyan se­bes­ség­gel csa­pó­dott be a férfi.

Esé­lyük nem volt túl­élni a bal­ese­tet az ál­do­za­tok­nak, olyan se­bes­ség­gel csa­pó­dott be a férfi.

Fel akarta gyújtani egy porpádi férfi a benzinkutat

Fel akarta gyújtani egy porpádi férfi a benzinkutat, ez lett a vége

Ál­ta­lá­nos ve­szé­lyez­te­tés kí­sér­lete miatt in­dult el­já­rás a 28 éves, pop­rádi férfi ellen.

Ál­ta­lá­nos ve­szé­lyez­te­tés kí­sér­lete miatt in­dult el­já­rás a 28 éves, pop­rádi férfi ellen.

Durván letarolt egy külföldi kamion egy magyar benzinkutat - fotó

Durván letarolt egy külföldi kamion egy magyar benzinkutat - fotó

Rend­kí­vüli bal­eset tör­tént az M5-ös au­tó­pá­lya egyik töl­től­lo­má­sá­nál. Ka­mion ta­rolta le az egyik kutat.

Jó hír az autósoknak: csökken a benzin ára

Jó hír az autósoknak: csökken a benzin ára

Me­gint mér­sék­lő­dik az üzem­anya­gok ára a ku­ta­kon. A ben­zin és a gáz­olaj is ol­csóbb lesz. Rá­adá­sul nem egy-két fo­rin­tos ár­esés­ről van szó! Máris mond­juk, mikor ér­de­mes tan­kolni!

Me­gint mér­sék­lő­dik az üzem­anya­gok ára a ku­ta­kon. A ben­zin és a gáz­olaj is ol­csóbb lesz.

Tankolás: péntektől új címkék lesznek a benzinkutakon

Tankolás: péntektől új címkék lesznek a benzinkutakon

A ben­ziné kör, a gáz­olajé négy­zet lesz.

Új je­lö­lé­sek za­var­hat­ják meg pén­tek­től a tan­koló au­tó­so­kat a ben­zin­ku­ta­kon. A ben­zin jele egy kör és az E betű lesz, a gáz­olajé négy­zet és B betű.

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol mik­ro­csip-le­ol­va­sók­kal lehet be­azo­no­sí­tani az el­kó­bo­rolt ku­tyá­kat.

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol in­gye­ne­sen hasz­nál­ható mik­ro­chip-le­ol­va­sók­kal lehet be­azo­no­sí­tani az el­kó­bo­rolt ku­tyá­kat. Már több száz kutya ke­rült vissza az ott­ho­nába a prog­ram in­du­lása óta.

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton.

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton.

Hatalmas őrültséget csinált Majka, videóra vették!

Hatalmas őrültséget csinált Majka, videóra vették!

A mű­sor­ve­zető ezt is be­vál­lalta.

Nem sokan tet­ték volna meg utána. Ám a mű­sor­ve­zető ezt is be­vál­lalta.

Lelőttek egy férfit a benzinkúton

Lelőttek egy férfit a benzinkúton

A ha­tó­ság em­be­rei tüzet nyi­tot­tak egy férfira, el­ké­pesztő az indok.

A ha­tó­ság em­be­rei tüzet nyi­tot­tak egy férfira, egy­előre is­me­ret­len okok miatt. A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Félelem gyötri a győri benzinkútról eltűnt villanyszerelő lányát: ezért retteg

Félelem gyötri a győri benzinkútról eltűnt villanyszerelő lányát: ezért retteg

Ad­ri­enn attól fél, hogy apja fel­té­te­le­zett gyil­kosa nem­so­kára sza­bad lesz

Ad­ri­enn attól fél, hogy apja fel­té­te­le­zett gyil­kosa nem­so­kára sza­bad em­ber­ként sé­tál­hat az utcán.

Terrortámadás a benzinkúton: dinamittal robbantottak

Terrortámadás a benzinkúton: dinamittal robbantottak

Masz­kos ala­kok ro­han­ták le a ben­zin­ku­tat.

Két masz­kos alak ro­hanta le a ben­zin­ku­tat, a tar­tá­lyok mellé di­na­mi­tot pa­kol­tak - a le­hető leg­több em­bert akar­ták meg­ölni.

Most jött a hír: megkínzott holttestre bukkantak a benzinkútnál

Most jött a hír: megkínzott holttestre bukkantak a benzinkútnál

A rend­őr­ség nagy bajt sejt az eset hát­te­ré­ben.

A rend­őr­ség nagy bajt sejt az eset hát­te­ré­ben, nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lot­tak.

Az életükért futottak: benzinkúton gyulladt fel az autó

Az életükért futottak: benzinkúton gyulladt fel az autó

Sze­ren­csére nem tör­tént tra­gé­dia.

Sze­ren­csére nem tör­tént tra­gé­dia, meg tud­ták fé­kezni a lán­go­kat.

Baleset történt Majkával Amerikában!

Baleset történt Majkával Amerikában!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást! A rap­per fi­gyel­met­len­sége okozta a gon­dot!

Részeg férfiak támadtak Zalatnay Cinire, reszketett a félelemtől

Részeg férfiak támadtak Zalatnay Cinire, reszketett a félelemtől

Nem elég, hogy el­lop­ták a mo­bil­ját, még meg is fe­nye­get­ték: ha szól a zsa­ruk­nak, át­vág­ják a tor­kát...

Vasrúddal verték halálra az édesapát

Vasrúddal verték halálra az édesapát

Rossz­kor volt rossz he­lyen az a férfi, aki­nek a holt­tes­tére egy ír­or­szági ben­zin­kút­nál ta­lál­tak rá. A férfi egyik is­me­rőse me­sélte el, hogy mi tör­tént...

Rossz­kor volt rossz he­lyen az a férfi, aki­nek a holt­tes­tére egy ír­or­szági ben­zin­kút­nál ta­lál­tak rá. A férfi egyik is­me­rőse me­sélte el, hogy mi tör­tént...

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat.

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat a kis­te­leki OMW-kúton.

Aggasztó: Két hete nem találják a magyar benzinkútnál eltűnt bácsit

Aggasztó: Két hete nem találják a magyar benzinkútnál eltűnt bácsit

Zsám­bé­kon tan­kolt még ok­tó­ber 31-én a 70 éves férfi, aki azóta nem ad élet­je­let ma­gá­ról.

Adóemelés! Ennyivel nő a benzin ára

Adóemelés jön! Ennyivel nő a benzin és a gázolaj ára

Emel­ke­dik a ben­zin és a gáz­olaj jö­ve­déki adója ok­tó­ber 1-től. Az ol­csóbb és drá­gább kutak kö­zött 25 fo­rint is lehet az ár­kü­lönb­ség! Meg­mu­tat­juk, hova menj, hogy spó­rol­hass!

Emel­ke­dik a ben­zin és a gáz­olaj jö­ve­déki adója ok­tó­ber 1-től. Meg­mu­tat­juk, mennyi­vel kell töb­bet fi­zet­ned a ben­zin­kú­ton!

Októbertől a gatyád is rámegy a benzinre!

Októbertől a gatyád is rámegy a benzinre!

Nö­vek­szik az üzem­anya­gok adó­tar­talma. A nafta már most sem olcsó, de biz­to­san drá­gább lesz. Nézd meg, mennyit fi­zetsz ősz kö­ze­pé­től a ben­zi­nért!

Nö­vek­szik az üzem­anya­gok adó­tar­talma. A nafta már most sem olcsó, de biz­to­san drá­gább lesz. Nézd meg, mennyit fi­zetsz ősz kö­ze­pé­től a ben­zi­nért!

Rablással vádolták az Eb-re utazó magyar szurkolókat

Benzinkút kifosztásával vádolták az Eb-re utazó magyar szurkolókat

Az olasz rend­őrök nem vic­cel­nek.

Az ola­szok nem vic­cel­nek, ro­ham­rend­őrö­ket is küld­tek a druk­ke­rekre.

Meglepően aljas módszerrel lopkodnak a benzinkutakról!

Meglepően aljas módszerrel lopkodnak a benzinkutakról!

A trükk új­don­ság­nak szá­mít!

Még a rend­őr­ség is meg­hök­kent azon a mód­sze­ren, mellyel el­vit­tek mint­egy száz­ezer fo­rint­nyi élel­mi­szert egy ben­zin­kút­ról.

Így adták el a lopott benzint - te is vettél belőle?

Így adták el a lopott benzint - te is vettél belőle?

Két szi­get­szent­mik­lósi férfi bő fél év alatt több mint 30 mil­lió fo­rint ér­tékű ben­zint lo­pott el. El nem hin­néd, mi­lyen po­fát­la­nul hasz­nál­ták fel...

Két szi­get­szent­mik­lósi férfi bő fél év alatt több mint 30 mil­lió fo­rint ér­tékű ben­zint lo­pott el éj­szaka zárva tartó ku­tak­ról. El nem hin­néd, mi­lyen po­fát­la­nul hasz­nál­ták fel, s hogy mi­lyen sok pénzt ka­szál­tak vele...

Eddig nem látott felvétel a párizsi terrortámadás kitervelőjéről!

Eddig nem látott felvétel a párizsi terrortámadás kitervelőjéről!

A pá­ri­zsi ter­ror­tá­ma­dá­so­kért fe­le­lős Salah Ab­des­lam után már hó­na­pok óta tart a haj­tó­va­dá­szat.

A NAV is rászállt Lagzi Lajcsira, most saját benzinkútját ellenőrzik

A NAV is rászállt Lagzi Lajcsira, most saját benzinkútját ellenőrzik

Nem elég a víz-, gáz és áram­lo­pás vádja, most már az adó­ha­tó­ság sem hagyja békén a ze­nészt.

Megijedt egy póktól, felgyújtotta a benzinkutat

Megijedt egy póktól, felgyújtotta a benzinkutat

Tan­ko­lás köz­ben egy pók ijesz­tette meg, ő pedig a le­hető leg­rosszabb vé­de­ke­zést vá­lasz­totta.

Ennél bénábban tankoló nőt még nem láttál! - videó

Ennél bénábban tankoló nőt még nem láttál! - videó

Ami­kor azt hin­néd, hogy végre rá­jött, mi a baj, ki­de­rül, hogy még vé­let­le­nül sem... El­ké­pesztő!