CÍMKE: 'benzin'

Ez kellemetlen: nem hiszed el, mi történt Vastag Csabával

Ez kellemetlen: nem hiszed el, mi történt Vastag Csabával

Eke An­géla és Ba­ro­nits Gábor is ré­szese volt az él­mény­nek, ami a Csak show és más élő adása után tör­tént.

Eke An­géla és Ba­ro­nits Gábor is ré­szese volt a kü­lö­nös él­mény­nek, ami a Csak show és más élő adása után tör­tént.

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton.

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton.

Megdöbbentő családi titkot árult el Csákányi Eszter

Megdöbbentő családi titkot árult el Csákányi Eszter

Égetni való rossz gye­rek volt...

A szí­nésznő égetni való rossz gye­rek volt, egy­szer olyat tett, amit még szü­le­i­nek sem mert el­mon­dani...

Orosz szerelmi dráma: Élve gyújtotta fel tini barátnőjét a féltékeny pasi!

Orosz szerelmi dráma: Élve gyújtotta fel tini barátnőjét a féltékeny pasi!

19 éves orosz lány tes­té­nek csak­nem a 80 szá­za­léka meg­égett.

19 éves orosz lány tes­té­nek csak­nem a 80 szá­za­léka meg­égett.

Összeomolhat Nagy-Britannia: nincs gyógyszer, benzin, élelmiszer

Összeomolhat Nagy-Britannia: nincs gyógyszer, benzin, élelmiszer

Szak­ér­tők sze­rint most érzi meg iga­zán a szi­get­or­szág, mit okoz a Bre­xit.

Hamarosan jöhet a 200 forint körüli benzinár!

Hamarosan jöhet a 200 forint körüli benzinár!

Az egyik nagy köz­gaz­dász sze­rint.

Egy köz­gaz­dász sze­rint pár éven belül az ötö­dére eshet a nyers­olaj ára, így a ben­zin is jóval ol­csóbb lehet!

Utazás közben kerültek nagy bajba Ördög Nóriék

Utazás közben kerültek nagy bajba Ördög Nóriék

A gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tőt mo­tor­ral ra­bolta el férje, Ná­nási Pál. A fo­tó­mű­vész úgy gon­dolta itt az ideje, hogy ket­tes­ben is le­gye­nek.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tőt mo­tor­ral ra­bolta el férje, Ná­nási Pál. A fo­tó­mű­vész úgy gon­dolta itt az ideje, hogy ket­tes­ben is le­gye­nek. Ezért elő­állt a mo­ci­já­val, fel­ül­tette rá Ördög Nórát, és el­in­dul­tak. Ná­nási Pál csak annyit mon­dott fe­le­sé­gé­nek, meg­le­pe­tés­ran­dira men­nek, így nem árulja el az úti célt.

Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!

Álmodj velem! Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!

6. al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tás

6. al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tás

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Pórul járt Del­husa Gjoni.

Fi­gyel­met­len­sége miatt pórul járt Del­husa Gjoni. Az éne­kes múlt héten Hor­vát­or­szág­ban nya­ralt. Va­sár­nap in­dult vissza Bu­da­pestre.

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat.

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat a kis­te­leki OMW-kúton.

Megvan, melyik illatot szeretik a magyarok!

Megvan, melyik illatot szeretik a magyarok!

Ma­gya­rá­zat nem min­den eset­ben van, de tény, éle­tünk során akad­nak olyan il­la­tok, ame­lye­ket nem fel­tét­le­nül ne­vez­nénk kel­le­mes­nek, va­la­mi­ért mégis jó ér­zé­se­ket kel­te­nek ben­nünk.

Ma­gya­rá­zat nem min­den eset­ben van, de tény, éle­tünk során akad­nak olyan il­la­tok, ame­lye­ket nem fel­tét­le­nül ne­vez­nénk kel­le­mes­nek, va­la­mi­ért mégis jó ér­zé­se­ket és szép em­lé­ke­ket éb­resz­te­nek ben­nünk. Most az is ki­de­rült, me­lyik az az illat, amely a leg­töb­bek­ből váltja elő ezt az ér­zést!

9 dolog, amiről eddig nem tudtad mire való

9 dolog, amiről eddig nem tudtad mire való

Ap­ró­sá­gok, amik meg­könnyí­tik a min­den­nap­ja­in­kat. Eddig is lé­tez­tek, semmi új­don­ság­ról nincs szó, csak nem biz­tos, hogy tud­tuk, mire való.

Ap­ró­sá­gok, amik meg­könnyí­tik a min­den­nap­ja­in­kat. Eddig is lé­tez­tek, semmi új­don­ság­ról nincs szó, csak nem biz­tos, hogy tud­tuk, mire való.

Adóemelés! Ennyivel nő a benzin ára

Adóemelés jön! Ennyivel nő a benzin és a gázolaj ára

Emel­ke­dik a ben­zin és a gáz­olaj jö­ve­déki adója ok­tó­ber 1-től. Az ol­csóbb és drá­gább kutak kö­zött 25 fo­rint is lehet az ár­kü­lönb­ség! Meg­mu­tat­juk, hova menj, hogy spó­rol­hass!

Emel­ke­dik a ben­zin és a gáz­olaj jö­ve­déki adója ok­tó­ber 1-től. Meg­mu­tat­juk, mennyi­vel kell töb­bet fi­zet­ned a ben­zin­kú­ton!

Itt tankolj, ha nem akarsz sokat fizetni!

Itt tankolj, ha nem akarsz sokat fizetni!

Sok min­den­től függ, mennyi­ért adják a naf­tát a ku­ta­kon.

Sok min­den­től függ, mennyi­ért adják a naf­tát a ku­ta­kon. El­árul­juk, ho­gyan vá­lassz, hogy ne fi­zesd ki a ga­tyád egy tan­ko­lásra! Pár egy­szerű sza­bály, és akár 30 fo­rin­tot spó­rol­hatsz li­te­ren­ként!

Törökszentmiklósi tragédia: ezért kellett a rengeteg benzin

Törökszentmiklósi tragédia: ezért kellett a rengeteg benzin

Fű­nyí­rásra ké­szült az apa.

Senki sem érti, miért volt az a ren­ge­teg ben­zin a hét­főn le­égett tö­rök­szent­mik­lósi ház­ban. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott, sze­ret­nék ki­de­rí­teni, hogy tör­tént-e bűn­cse­lek­mény. A helyi em­be­rek azt mond­ják, a csa­ládfő fű­nyí­ró­jába kel­lett az üzem­anyag.

Brutálisan drágulni fog a benzin ára péntektől

Brutálisan drágulni fog a benzin ára péntektől

Rég nem lá­tott ben­zin­ár­eme­lés jön.

Ek­kora nö­ve­ke­désre több mint négy éve nem volt példa, a ben­zin és a gáz­olaj is 9 fo­rint­tal lehet drá­gább pén­tek­től.

Ma is olcsóbban tankolhat az autósok egyik fele!

Ma is olcsóbban tankolhat az autósok egyik fele!

Nem jött be a jós­lat!

A ko­ráb­ban jó­solt drá­gu­lás nem kö­vet­ke­zett be, így a héten a dí­ze­le­sek jól jár­hat­nak!

Az Iszlám Állam terrorszervezet üzemanyagát árulják bolgár benzinkutak

Az Iszlám Állam terrorszervezet üzemanyagát árulják bolgár benzinkutak

Az or­szág­ban nagy­sza­bású el­len­őrző ak­ci­ó­kat haj­ta­nak végre.

Nagy­sza­bású el­len­őrző ak­ci­ó­kat haj­ta­nak végre.

Fázott a keze, meggyújtotta a benzint tankolás közben! - videó

Fázott a keze, meggyújtotta a benzint tankolás közben! - videó

Annyira fá­zott a keze egy orosz nőnek tan­ko­lás köz­ben, hogy az ön­gyúj­tója láng­já­val me­le­gí­tette. Aztán gon­dolt egyet...

Újabb benzináremelés jön szerdán!

Újabb benzináremelés jön szerdán!

Ezen a héten is eme­lik az üzem­anya­gok árát! Bruttó 3-3 fo­rint­tal a 95-ös ben­zin és a gáz­olaj li­te­ren­kénti, nagy­ke­res­ke­delmi árát szer­dán.

Ezen a héten is eme­lik az üzem­ag­nya­gok árát! Bruttó 3-3 fo­rint­tal a 95-ös ben­zin és a gáz­olaj li­te­ren­kénti nagy­ke­res­ke­delmi árát.

Szerdától újra többet kell fizetnünk tankoláskor

Szerdától újra többet kell fizetnünk tankoláskor

Bruttó 6 fo­rint­tal emelte a 95-ös ben­zin árát a MOL, de azok­nak is mé­lyeb­ben kell a zse­bükbe nyúl­niuk, akik dí­zelt tan­kol­nak.

Bruttó 6 fo­rint­tal emelte a 95-ös ben­zin árát a MOL, de azok­nak is mé­lyeb­ben kell a zse­bükbe nyúl­niuk, akik dí­zelt tan­kol­nak. A gáz­olaj ára bruttó 5 fo­rint­tal nő, a kutak kö­zött azon­ban je­len­tős el­té­ré­sek le­het­nek, ér­de­mes tehát meg­fon­tolni, hol ál­lunk meg, ha üres a tank.

Zabálja a hőség a benzint? Így vezess a forróságban!

Zabálja a hőség a benzint? Így vezess a forróságban!

Eszi az üzem­anya­got a lég­kondi?

Eszi az üzem­anya­got a lég­kondi, a for­ró­ság vi­szont ki­csi­nálja az egész­sé­ge­det. Akkor mi le­gyen?

Durva üzemanyag áremelés jöhet!

Durva üzemanyag áremelés jöhet!

Meg lehet ma­gya­rázni, hogy miért, de ez az au­tó­so­kat nem iga­zán ví­gasz­talja. Ha­ma­ro­san je­len­tő­sen emel­ked­het az üzem­anya­gok ára, és ez a lé­nyeg! Jobb, ha tu­dunk róla!

Meg lehet ma­gya­rázni, hogy miért, de ez az au­tó­so­kat nem iga­zán ví­gasz­talja. Ha­ma­ro­san je­len­tő­sen emel­ked­het az üzem­anya­gok ára, és ez a lé­nyeg! Jobb, ha tu­dunk róla!

Végre egy jó hír a tankoló autósoknak

Végre egy jó hír a tankoló autósoknak

Az el­múlt hetek emel­ke­dése után, egy kis csök­ke­nést je­len­tett be a Mol Nyrt.

Az el­múlt hetek fo­lya­ma­tos emel­ke­dése után, most végre egy kis csök­ke­nést je­len­tett be a Mol Nyrt. A ku­tak­nál nagy ár­kü­lönb­sé­gek le­het­nek, ér­de­mes ala­po­san meg­fon­tolni, hol tan­ko­lunk!

Spórolj benzint egy pofonegyszerű trükkel!

Spórolj benzint egy pofonegyszerű trükkel!

Eszi a ben­zint az autód? Spó­rolni akarsz? Csu­pán egyet­len do­logra kell fi­gyel­ned, és akár 5-10%-kal ke­ve­seb­bet fog fo­gyasz­tani!

Eszi a ben­zint az autód? Spó­rolni akarsz? Csu­pán egyet­len do­logra kell fi­gyel­ned, és akár 5-10%-kal ke­ve­seb­bet fog fo­gyasz­tani!

Így spórolj a benzinnel. A legjobb trükkök utazáshoz

Így spórolj a benzinnel. A legjobb trükkök utazáshoz

Sok kicsi sokra megy.

Sok kicsi sokra megy: egyet­len meg­váltó titok he­lyett elég némi józan ész, és sú­lyos ez­re­ket spó­rol­hatsz a nya­ra­lás során.