CÍMKE: 'békéscsaba'

Megjött az első helyszíni fotó: szörnyű tragédia Békéscsabánál

Megjött az első helyszíni fotó: szörnyű tragédia Békéscsabánál

Egy kö­zép­korú férfi vesz­tette éle­tét, ami­kor bi­cik­li­jé­vel el­gá­zol­ták.

Egy kö­zép­korú férfi vesz­tette éle­tét, ami­kor bi­cik­li­jé­vel el­gá­zol­ták.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a kiváló magyar sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a kiváló magyar sportoló

Ta­valy volt 45 éve, hogy bé­kés­csa­bai szí­nek­ben el­ső­ként vett részt az olim­pián.

Ta­valy volt 45 éve, hogy bé­kés­csa­bai szí­nek­ben el­ső­ként vett részt az olim­pián.

Már több szakaszon az aszfaltozásnál tartanak az M44-esen

Már több szakaszon az aszfaltozásnál tartanak az M44-esen

A Bé­kés­csaba gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét célzó be­ru­há­zás­ban a Kö­rö­sön épülő híd­nál már meg­tör­tént a híd­ge­ren­dák be­eme­lése.

Így épül tovább az M44-es

Így épül tovább az M44-es

Nagy­kő­rös­nél csat­la­ko­zik majd az M8-ashoz, a most meg­hir­de­tett 10 ki­lo­mé­te­res - Ti­sza­kürt és La­ki­te­lek kö­zötti - sza­ka­szon pedig egy több mint 500 méter hosszú hidat is meg­épí­te­nek.

A gyors­for­galmi út Nagy­kő­rös­nél fog csat­la­kozni az M8-ashoz, a 10 ki­lo­mé­te­res - Ti­sza­kürt és La­ki­te­lek kö­zötti - sza­ka­szon pedig egy 556 méter hosszú hidat is meg­épí­te­nek.

Égből jön az első söröshordó

Égből jön az első söröshordó

Bé­kés­csa­bán ismét meg­ren­de­zik az or­szág egyik leg­na­gyobb sör­ün­ne­pét.

Bé­kés­csa­bán 2017. jú­nius 2. és 4. kö­zött ismét meg­ren­de­zésre kerül az or­szág egyik, ha nem a leg­na­gyobb sör­ün­nepe, a Csa­bai Sör­fesz­ti­vál és Csü­lök­pa­rádé.

Több mint 100 fajta csapolt sör egy helyen

Több mint 100 fajta csapolt sör egy helyen

2017. jú­nius 2. és 4. kö­zött a Csa­bai Sör­fesz­ti­vál és Csü­lök­pa­rá­dén.

Bé­kés­csa­bán 2017. jú­nius 2. és 4. kö­zött ismét meg­ren­de­zésre kerül az or­szág egyik, ha nem a leg­na­gyobb sör­ün­nepe, a Csa­bai Sör­fesz­ti­vál és Csü­lök­pa­rádé.

Megdöbbentő részletek derültek ki a pláza emeletéről lezuhant gyermekről

Megdöbbentő részletek derültek ki a pláza emeletéről lezuhant gyermekről

A Ri­post ki­de­rí­tette, ho­gyan tör­tént az eset a bé­kés­csa­bai plá­zá­ban.

A Ri­post ki­de­rí­tette, ho­gyan tör­tént az eset a bé­kés­csa­bai plá­zá­ban.

Alkoholt ivott, kirúgták a magyar csatárt

Alkoholt ivott, kirúgták a magyar csatárt

A já­té­kos szer­ző­dés­sze­gést kö­ve­tett el, az edzőn múlik, vissza­tér­het-e. A tá­madó fesz­ti­vá­lo­zott.

A já­té­kos szer­ző­dés­sze­gést kö­ve­tett el, az edzőn múlik, vissza­tér­het-e. A tá­madó fesz­ti­vá­lo­zott.

Soha nem látott képek a gyönyörű magyar modellről

Soha nem látott képek a gyönyörű magyar modellről

Ős­régi fotón a vi­lág­hírű szu­per­mo­dell!

Ős­régi fotón a vi­lág­hírű szu­per­mo­dell, így még biz­to­san nem lát­tad!

Közelebb kerül Békéscsaba Budapesthez

Közelebb kerül Békéscsaba Budapesthez

45 per­cet spó­rol­ha­tunk majd az úton.

45 per­cet spó­rol­ha­tunk majd az úton. 110 km/h lesz a se­bes­ség­ha­tár.

Rettegésben élnek a panellakók

Rettegésben élnek a panellakók

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak. Ja­nu­ár­tól nem kell en­ge­dély az át­ala­kí­tá­sok­hoz. A mun­ká­sok át­fúr­ták a pla­font, a lakás fö­lött pedig meg­haj­lott a padló.

Attól fél­nek, hogy rájuk om­la­nak a falak. Ja­nu­ár­tól nem kell en­ge­dély az át­ala­kí­tá­sok­hoz. A mun­ká­sok át­fúr­ták a pla­font, a lakás fö­lött pedig meg­haj­lott a padló.

Gyász, meghalt a kiváló sportoló és klubelnök

Gyász, meghalt a kiváló sportoló és klubelnök

Het­ven­éves ko­rá­ban, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el Be­reg­szá­szi Pál. A súly­emelő edző­ként és ve­ze­tő­ként is tény­ke­dett.

Het­ven­éves ko­rá­ban, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el Be­reg­szá­szi Pál. A súly­emelő edző­ként és ve­ze­tő­ként is tény­ke­dett.

Letették az M44-es 62 kilométeres szakaszának alapkövét

Letették az M44-es 62 kilométeres szakaszának alapkövét

A gyors­for­galmi út 2019-re ké­szül el: rajta ke­resz­tül Bé­kés­csaba 45 perc­cel gyor­sab­ban lesz majd el­ér­hető Bu­da­pest­ről.

A gyors­for­galmi út 2019-re ké­szül el: rajta ke­resz­tül Bé­kés­csaba 45 perc­cel gyor­sab­ban lesz majd el­ér­hető Bu­da­pest­ről.

Tragédia: így gyászolják a békéscsabai tinilányt

Tragédia: így gyászolják a békéscsabai tinilányt

Nem hal­lotta a zene miatt a szi­ré­nát.

Két is­ko­lája kö­zött ütötte el Kit­tit a men­tő­autó, va­ló­szí­nű­leg nem hal­lotta a zene miatt a szi­ré­nát.

Mentő gázolta a biciklist: Ez a gyönyörű magyar tini a halálos áldozat

Mentő gázolta a biciklist: Ez a gyönyörű magyar tini a halálos áldozat

Nem hal­lotta a szi­ré­nát az a 16 éves bé­kés­csa­bai fi­a­tal, akit ked­den gá­zolt ha­lálra egy mentő.

Egy szál bugyiban napozott Békéscsabán a világhírű modell!

Egy szál bugyiban napozott Békéscsabán a világhírű modell!

Utolsó nap­ját tölti itt­hon.

Utolsó nap­ját tölti Ma­gyar­or­szá­gon Mi­halik Enikő, aki ki­hasz­nálva a jó időt, el­lá­to­ga­tott a bé­kés­csa­bai strandra.

Ezek a cégek építik fel az M44-es leghosszabb szakaszát

Ezek a cégek építik fel az M44-es leghosszabb szakaszát

A Bé­kés­csaba gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító pro­jekt leg­na­gyobb ele­mét hat tár­sa­ság ki­vi­te­lezi 62 ki­lo­mé­te­ren.

A Bé­kés­csaba gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító pro­jekt leg­na­gyobb ele­mét hat tár­sa­ság ki­vi­te­lezi 62 ki­lo­mé­te­ren.

Ki nem találod, kivel mulatott Berki Krisztián

Ki nem találod, kivel mulatott Berki Krisztián

A celeb Bé­kés­csa­bára lá­to­ga­tott.

A celeb Bé­kés­csa­bára lá­to­ga­tott és nem ha­bo­zott lőni egy szelfit nagy ked­ven­cé­vel...

Nemzetközivé lett a kolbászfesztivál, elsőre Rezső bánta

Nemzetközivé lett a kolbászfesztivál, elsőre Rezső bánta

Vérét is adta a mu­lat­sá­gért.

A 131 kilós jó­szág nem csak a tes­tét, vérét is adta a mu­lat­sá­gért a ju­bi­le­umi, 20. Csa­bai Kol­bász­fesz­ti­vál be­ha­ran­gozó ren­dez­vé­nyéért.

Benny Hill-díjas öngól a magyar bajnokságban

Benny Hill-díjas öngól a magyar bajnokságban

Ha va­la­mi­ben tartja vi­lág­szín­vo­na­lat a fut­bal­lunk, akkor az a saját ka­puba lőtt gólok szép­sége.

Ha va­la­mi­ben tartja vi­lág­szín­vo­na­lat a fut­bal­lunk, akkor az a saját ka­puba lőtt gólok szép­sége. Itt az újabb je­lent­kező.

Egyre izgalmasabb: ki marad benn az NB I-ben?

Egyre izgalmasabb: ki marad benn az NB I-ben?

Akár még az is meg­tör­tén­het, hogy Pus­kás csa­pata vi­heti be a ke­gye­lem­dö­fést a Pus­kás csa­pa­tá­nak.

Akár még az is meg­tör­tén­het, hogy Pus­kás csa­pata vi­heti be a ke­gye­lem­dö­fést a Pus­kás csa­pa­tá­nak. Ki­szá­mo­lósdi.

Fogadási balhé, kirakták a focistát

Fogadási balhé, kirakták a magyar focistát

Ma már saját győ­ze­lemre is bűn fo­gadni.

Ma már saját győ­ze­lemre is bűn fo­gadni. Ezt ta­nulta meg a Bé­kés­csaba já­té­kosa is, aki ugyan dup­lán nyert, most még­sem fo­ciz­hat.

Ki nem találnád, hol lesz az ország második Erzsébet-hídja!

Ki nem találnád, hol lesz az ország második Erzsébet-hídja!

Egy mé­re­tes füg­gő­híd so­káig név nél­kül ár­vál­ko­dott Békés-me­gyé­ben.

Ebben a városban látták a szerelmével megszökött fiatal fiút!

Ebben a városban látták a szerelmével megszökött fiatal fiút!

Egyes in­for­má­ciók sze­rint Bé­kés­csa­bán buk­kant fel a 19 éves Varga Béla, akit már több mint két hete keres a rend­őr­ség.

Egyes in­for­má­ciók sze­rint Bé­kés­csa­bán buk­kant fel a 19 éves Varga Béla, akit már több mint két hete keres a rend­őr­ség. A sze­rel­mes fi­a­tal Gyu­lá­ról tűnt el ba­rát­nő­jé­vel, azóta nem adtak ma­guk­ról élet­je­let.

Szívszorító történet. Orvosi tiltás után focizhatott a tini

Szívszorító történet. Orvosi tiltás után focizhatott a tini

A 17 éves fo­cis­tát szív­prob­lé­mák miatt el­til­tot­ták a fo­ci­tól, most mégis cso­dás dolog tör­tént meg vele.

A bé­kés­csa­bai Pilán Márkó egy év alatt meg­járta a pok­lot. A 17 éves fo­cis­tát szív­prob­lé­mák miatt el­til­tot­ták a fo­ci­tól, most mégis cso­dás dolog tör­tént meg vele.

Kecskemétiek figyelem, járhatatlan a 44-es főút

Kecskemétiek figyelem, járhatatlan a 44-es főút

Ha­tal­mas bal­eset tör­tént,

Ha­tal­mas bal­eset tör­tént, le­zár­ták a Bé­kés­csaba felé az utat.

Aggasztó trend: pusztuljon el a kutya, ha tilos láncon tartani?

Aggasztó trend: pusztuljon el a kutya, ha tilos láncon tartani?

Egyre több az ut­cára tett és a gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött el­pusz­tult eb...

Egyre több az ut­cára tett és a gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött el­pusz­tult eb. Van­nak, akik sze­rint ez a lán­con tar­tás til­tá­sá­val van össze­füg­gés­ben...

FRISS! Öngyilkos lett az eltűnt békéscsabai fiú

FRISS! Öngyilkos lett az eltűnt békéscsabai fiú

FRISS! Öngyilkos lett az eltűnt békéscsabai fiú

Né­met­or­szág­ban ta­lál­ták meg.

Né­met­or­szág­ban ta­lál­ták meg a Bu­da­pes­ten el­tűnt egye­te­mista holt­tes­tét. A helyi ha­tó­ság nem ta­lált ide­gen­ke­zű­ségre utaló nyo­mot. Meg­ren­dült a csa­lád.

Ezért nem vették fel a nőt, aki kukásautót akart vezetni

Ezért nem vették fel a nőt, aki kukásautót akart vezetni

Csü­tör­tö­kön volt a mun­ka­ügyi tár­gya­lása annak a női pá­lyá­zó­nak, aki egy hul­la­dék­szál­lító so­főrje sze­re­tett volna lenni Bé­kés­csa­bán.

Csü­tör­tö­kön volt a tár­gya­lása annak a női pá­lyá­zó­nak, aki egy hul­la­dék­szál­lító so­főrje sze­re­tett volna lenni Bé­kés­csa­bán. A hölgy a pá­lyá­zati fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelt, még­sem al­kal­maz­ták, mert a cég sze­rint a sze­mét­te­lepi mun­ka­kör tra­di­ci­o­ná­li­san férfi mun­ka­erőt kíván meg.

Oszlopnak csapódott frissen vásárolt kocsijával a 24 éves ittas fiú

Oszlopnak csapódott frissen vásárolt kocsijával a 24 éves ittas fiú

A fi­a­tal­em­ber it­ta­san ve­zette au­tó­ját, ami­kor Bé­kés­csa­bán egy vil­lany­osz­lop­nak üt­kö­zött, a pa­pí­rok sem vol­tak rend­ben.