CÍMKE: 'béke'

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val.

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel.

Berki Krisztián kitálalt Hódi Pameláról, megható, amit mondott

Berki Krisztián kitálalt Hódi Pameláról, megható, amit mondott

Fon­tos­nak tart­ják, hogy kis­lá­nyuk a le­hető leg­bol­do­gab­ban nőjön fel.

A mű­sor­ve­zető és egy­kori ked­vese fon­tos­nak tart­ják, hogy kis­lá­nyuk a le­hető leg­bol­do­gab­ban nőjön fel. Ennek ér­de­ké­ben el­ás­ták a csa­ta­bár­dot.

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Pár­tos Csilla és ügy­védje írás­ban kérte Pécsi Il­di­kót a bé­kü­lésre, de erre nem ke­rült sor, foly­ta­tó­dik a vég­re­haj­tás.

Pár­tos Csilla és ügy­védje írás­ban kérte Pécsi Il­di­kót a bé­kü­lésre, de erre végül nem ke­rült sor, foly­ta­tó­dik a vég­re­haj­tás.

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

To­vábbra sincs kap­cso­lat Weisz Fanni és édes­anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. A mo­dell szü­le­tés­nap­ján sem tör­tént kö­ze­le­dés..

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje...

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje, Haj­másy Péter...

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Meg­pró­bált min­dent a bé­kéért.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val, ám mind­annyi­szor hiába pró­bál­ko­zott.

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

A vál­to­zás Pár­tos új párja miatt van.

A vál­to­zás Pár­tos Csilla új pár­já­nak és egy­ben ügy­véd­jé­nek, Dá­ni­el­nek kö­szön­hető.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Nem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Váratlan fordulat: Ezt mondja Friderikuszról a legenda

Váratlan fordulat: Ezt mondja Friderikuszról a legenda

A két te­le­ví­ziós nagy­ágyú kö­ze­lít.

A két te­le­ví­ziós nagy­ágyú vi­szo­nya hosszú évek óta fi­no­man szólva is fa­gyos, de most tör­tént va­lami, ami min­dent meg­vál­toz­ta­tott.

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

Kitálalt Klapka Dennis, elmondta, mit gondol a húgáról!

Kitálalt Klapka Dennis, elmondta, mit gondol a húgáról!

Az Arany­em­ber gyer­me­kei so­káig há­bo­rúz­tak egy­más­sal, a va­gyon egy­más ellen for­dí­totta őket.

Az Arany­em­ber gyer­me­kei so­káig há­bo­rúz­tak egy­más­sal, a va­gyon egy­más ellen for­dí­totta őket.

Méltóságteljesen reagált lánya kijelentésére Bangó Margit!

Méltóságteljesen reagált lánya kijelentésére Bangó Margit!

Mél­tat­lan hely­zetbe hozta a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vészt a lánya, Ma­rika.

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz, ezért úgy dön­tött, ki­bé­kül egy­kori me­nyé­vel.