CÍMKE: 'bejelentés'

Örömteli bejelentést tett Tolvai Reni: gratulálunk!

Örömteli bejelentést tett Tolvai Reni: gratulálunk!

A szép­sé­ges sztár­éne­kesnő élete nagy mér­föld­kő­höz ér­ke­zett. Gra­tu­lál­tak is neki.

A miskolci pénzügyőrök álla is leesett, így jelent meg egy férfi náluk

A miskolci pénzügyőrök álla is leesett, így jelent meg egy férfi náluk

A férfi hamis mo­só­sze­rek miatt tett be­je­len­tést a pénz­ügy­őrök­nél.

A férfi hamis mo­só­sze­rek miatt tett be­je­len­tést a pénz­ügy­őrök­nél.

Most jelentették be: Elindul Budapesten az e-jegyrendszer

Most jelentették be: Elindul Budapesten az e-jegyrendszer

Egy hó­na­pon belül el­in­dul­hat Bu­da­pes­ten a kö­zös­ségi köz­le­ke­dés­ben az e-jegy­rend­szer kí­sér­leti prog­ramja.

Egy hó­na­pon belül el­in­dul­hat Bu­da­pes­ten a kö­zös­ségi köz­le­ke­dés­ben az e-jegy­rend­szer kí­sér­leti prog­ramja.

Itt a nagy bejelentés: Teljes titokban házasodott meg Curtis

Itt a nagy bejelentés: Teljes titokban házasodott meg Curtis

Szom­ba­ton je­len­tette be a ze­nész, hogy gyer­me­ké­nek le­endő édes­any­ját, Krisz­ti­két fe­le­sé­gül vette!

Szom­ba­ton je­len­tette be a ze­nész, hogy gyer­me­ké­nek le­endő édes­any­ját, Krisz­ti­két fe­le­sé­gül vette!

Könnyeivel küzdve beszélt a magyar sztár

Könnyeivel küzdve beszélt a magyar sztár

Gyar­mati Panka fel­hagy az él­spor­to­lás­sal.

Gyar­mati Panka fel­hagy az él­spor­to­lás­sal. A ju­nior vi­lág­baj­nok hó­desz­kázó fő­ál­lás­ban már je­len­leg is egy rek­lám­ügy­nök­ség­nél dol­go­zik.

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor és Do­nald Trump jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor ma­gyar kor­mányfő és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

Kedden közölte a csatorna: Új napi sorozatot indít a TV2

Kedden közölte a csatorna: Új napi sorozatot indít a TV2

Sok meg­le­pe­tés vár­ható!

A mé­dia­cég több saját gyár­tású mű­sor­ral is ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben, ren­ge­teg meg­le­pe­tés vár­ható idén a ke­res­ke­delmi csa­tor­nán!

Szerdán indul az intenzív patkányirtás Budapesten

Szerdán indul az intenzív patkányirtás Budapesten

A Fő­vá­ros dön­té­sé­nek ered­mé­nye­kép­pen cél­zott, in­ten­zív több­let pat­kány­ir­tás kez­dő­dik Bu­da­pes­ten.

A Fő­vá­ros dön­té­sé­nek ered­mé­nye­kép­pen cél­zott, in­ten­zív több­let pat­kány­ir­tás kez­dő­dik Bu­da­pes­ten, a Nem­zeti Né­p­egész­ség­ügyi Köz­pont­tal kö­zö­sen meg­ha­tá­ro­zott tíz belső ke­rü­let­ben. AZ érin­tett ke­rü­le­tek a kö­vet­ke­zők: I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII., XIV., XIX. és XX. ke­rü­let.

Nagy bejelentés: eldőlt, itt folytatja a karrierjét Szoboszlai

Nagy bejelentés: eldőlt, itt folytatja a karrierjét Szoboszlai

Most kür­töl­ték vi­lággá a hírt. A ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sége fon­tos dön­tést ho­zott a jö­vő­jé­ről.

Most kür­töl­ték vi­lággá a meg­ál­la­po­dás­ról szóló hírt. A ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sége fon­tos dön­tést ho­zott a jö­vő­jé­ről.

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár.

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár. A Sze­gedre vissza­térő já­té­kos a kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt.

Hatalmas örömhírt jelentett be: férjhez megy Jennifer Lopez

Hatalmas örömhírt jelentett be: férjhez megy a 49 éves énekesnő

Óri­ási gyé­mánt­tal kér­ték meg.

Óri­ási gyé­mánt­tal kérte meg Jen­ni­fer Lopez kezét sze­relme.

Élőszóban tett fontos bejelentést Weisz Fanni

Élőszóban tett fontos bejelentést a csinos siket modell, Weisz Fanni

A gyö­nyörű siket mo­dell egyre több­ször mu­tatja meg kö­ve­tő­i­nek, hogy fo­gya­té­kos­sága el­le­nére képes ért­he­tően be­szélni.

A gyö­nyörű siket mo­dell egyre több­ször mu­tatja meg kö­ve­tő­i­nek, hogy fo­gya­té­kos­sága el­le­nére képes ért­he­tően be­szélni. Máris mu­tat­juk a leg­fris­sebb be­je­lent­kező vi­de­ó­ját, mely so­kak­nak sze­rez­het kel­le­mes meg­le­pe­tést!

Elképesztő felfedezést jelentett be a NASA egyik csillagásza!

Elképesztően izgalmas felfedezést jelentett be a NASA!

Meg­ta­lál­hat­ták a Nap­rend­szer leg­tá­vo­labbi ob­jek­tu­mát, ami na­gyon messze fek­szik a Föld­től.

Meg­ta­lál­hat­ták a Nap­rend­szer leg­tá­vo­labbi ob­jek­tu­mát. A szak­em­be­rek úgy tart­ják, a tör­pe­bolygó száz­szor messzebb lehet a Föld­től, mint a Nap! Erről szá­molt be az Egye­sült Ál­la­mok re­pü­lés­tani, űr­ku­ta­tási és űr­re­pü­lési szer­ve­zete, a NASA. A fel­fe­de­zés kap­csán videó is ké­szült.

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Az ak­ció­terv része a tá­mo­ga­tás.

Orbán Vik­tor va­sár­nap egy hét­pon­tos ak­ció­ter­vet hir­de­tett meg. Ennek része a nagy­csa­lá­do­sok au­tó­vá­sár­lási prog­ramja.

Most jelentették be: Megkezdődött az influenzajárvány Magyarországon

Most jelentették be: Megkezdődött az influenzajárvány Magyarországon

Ja­nuár 7. és 13. kö­zött 19 300 ember, az előző he­ti­nél 75,6 szá­za­lék­kal töb­ben for­dul­tak pa­na­szuk­kal or­vos­hoz.

Részegen fecsegte el a sztármami, hogy babája lesz: kisfia születik

Részegen fecsegte el a sztármami, hogy babája lesz: kisfia születik

Eddig csak plety­kák ter­jed­tek a gó­lya­hír­ről, de most a celeb is meg­erő­sí­tette a ba­ba­vá­rást egy mű­sor­ban.

Rétvári: Bővülnek és emelkednek az ápolási díjak 2019-től

Rétvári: Bővülnek és emelkednek az ápolási díjak 2019-től

Ezt je­len­tette be csü­tör­tö­kön.

Az idei évtől bő­vül­nek és emel­ked­nek az ápo­lási díjak - mondta az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak par­la­menti ál­lam­tit­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

Az ed­digi leg­me­ré­szebb ru­há­já­ban je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt, és el­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Az ed­digi leg­me­ré­szebb ru­há­já­ban je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt, és el­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Jelentkezett Curtis: Ennyi időre vonul el a világ elől

Jelentkezett Curtis: Ennyi időre vonul el a világ elől

Most ki­de­rült, mennyi időre.

Mint is­me­re­tes, a ze­nész re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba vonul, most ki­de­rült, mennyi időre.

Havi 40 ezer forint lesz a kétgyermekesek családi adókedvezménye

Havi 40 ezer forint lesz a kétgyermekesek családi adókedvezménye

Ezt je­len­tette be az EMMI csa­lád- és ifjú­ság­po­li­ti­káért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.

Ezt je­len­tette be az EMMI csa­lád- és ifjú­ság­po­li­ti­káért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.

Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

Nincs több pletyka: Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

A 37 éves svéd fut­ball­sztár úgy dön­tött, hogy marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban. A nem­rég véget ért idény­ben 27 mér­kő­zé­sen 22 gólt szer­zett.

A 37 éves svéd fut­ball­sztár úgy dön­tött, hogy marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban. A nem­rég véget ért idény­ben 27 mér­kő­zé­sen 22 gólt szer­zett.

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

Nagy álmuk vált va­lóra.

A Korda há­zas­pár­nak min­denki gra­tu­lált a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Nagy álmuk vált va­lóra.

Váratlan bejelentést tett magánéletéről az Oscar-díjas rendező

Váratlan bejelentést tett magánéletéről az Oscar-díjas rendező, Quentin Tarantino

Szerda este lesz az es­kü­vője!

A kul­ti­kus ren­dező szerda este kel egybe 35 éves iz­ra­eli meny­asszo­nyá­val, Da­ni­ella Pick­kel Los An­ge­les­ben!

Jövőre 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak

Jövőre 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak

Jö­vőre 2,7 szá­za­lék­kal emel­ked­nek a nyug­dí­jak a kor­mány inflá­ciós ada­tok alap­ján ho­zott szer­dai dön­tése nyo­mán.

Jö­vőre 2,7 szá­za­lék­kal emel­ked­nek a nyug­dí­jak a kor­mány inflá­ciós ada­tok alap­ján ho­zott szer­dai dön­tése nyo­mán - mondta Gu­lyás Ger­gely Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Rendőrbakanccsal rúgták be a zuglói lakás ajtaját, ez történt odabent

Rendőrbakanccsal rúgták be a zuglói lakás ajtaját, ez történt odabent

Go­moly­gott a füst egy la­kó­ház­ban a Pas­kál-Malom ut­cá­ban.

Go­moly­gott a füst egy la­kó­ház­ban a Pas­kál-Malom ut­cá­ban, a rend­őrök az utolsó perc­ben értek ki.

Itt a várva várt, nagy bejelentés a Viditől

Itt a várva várt, nagy bejelentés a MOL Viditől

Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő ma­gyar fo­ci­csa­pat­nál.

Öröm, öröm hátán Fe­hér­vá­ron. Eljön végre a nagy nap az Eu­rópa-li­gá­ban re­meklő ma­gyar fo­ci­csa­pat­nál.

Végre megszólalt Schumacher menedzsere, örömhírrel szolgált

Végre megszólalt Schumacher menedzsere, örömhírrel szolgált

Meg­le­he­tő­sen régen nyi­lat­ko­zott a Schu­m­a­cher-csa­lád szó­vi­vője, Sa­bine Kehm. Most újra be­szélt a me­ne­dzser.

Drámai bejelentést tett a legendás magyar zenész, nem ír több dalt

Drámai bejelentést tett a legendás magyar zenész, nem ír több dalt

Szö­ré­nyi Le­vente úgy dön­tött, vég­leg fel­hagy a ze­né­lés­sel!

Szö­ré­nyi Le­vente úgy dön­tött, vég­leg fel­hagy a ze­né­lés­sel!

Drámai bejelentést tett Sas József

Drámai bejelentést tett Sas József

Min­den elő­adá­sát le­mondta, idén már biz­to­san nem lép szín­padra Sas Jó­zsef, a hu­mo­rista ugyanis annyira le­gyen­gült, hogy már a pró­bá­kat sem bírta, ko­moly dön­tést kel­lett hoz­nia...

Min­den elő­adá­sát le­mondta, idén már biz­to­san nem lép szín­padra Sas Jó­zsef, a hu­mo­rista ugyanis annyira le­gyen­gült, hogy már a pró­bá­kat sem bírta....

Bejelentették: legendás autógyártó költözik Budapestre

Bejelentették: legendás autógyártó költözik Budapestre

A fő­vá­rosba köl­tö­zik a Ja­guar új fej­lesztő köz­pontja. A köz­pont­ban 100 ma­gyar mér­nök dol­goz­hat majd.

A ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Ja­guar új mű­szaki fej­lesztő köz­pontja. A jö­vőre meg­nyíló köz­pont­ban 100 ma­gyar mér­nök dol­goz­hat majd.

Ezért vállalta a DNS-tesztet a magyar legenda

Ezért vállalta a DNS-tesztet a magyar legenda

Végre ki­de­rül az igaz­ság!

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, a Bi­kini front­em­bere el­dön­tötte: nyolc év után el­vé­gez­teti az apa­sági vizs­gá­la­tot. Ezért!

Óriási bejelentés: D. Nagy Lajos vállalja a DNS-tesztet

Óriási bejelentés: D. Nagy Lajos vállalja a DNS-tesztet

Végre ki­de­rül az igaz­ság!

Ha­ma­ro­san véget érhet a nyolc éve tartó rém­álom a le­gen­dás ze­nész szá­mára. El­dön­tötte, min­tát ad, hogy ki­de­rül­jön végre, Ba­lázs nem az ő fia.

Drámai bejelentés: Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a színésznő

Drámai bejelentés: Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a színésznő

A so­ro­zat­sztár­nál 15 éve je­lent­kez­tek elő­ször a sú­lyos be­teg­ség tü­ne­tei, de nem vette őket elég ko­mo­lyan.

Váratlan bejelentést tett élő adásban Meghan Markle nővére

Váratlan bejelentést tett élő adásban Meghan Markle nővére

Sa­mantha Markle hó­na­pok óta a sus­sexi her­cegi pár leg­na­gyobb kri­ti­kusa, most vi­szont vissza­vo­nu­lót fújt.

Drámai bejelentést tett a világhírű énekes, ennyi volt...

Drámai bejelentést tett a világhírű énekes, ennyi volt...

Az éne­kes azt nyi­lat­kozta, hogy ez lesz az utolsó lemez, amit kiad és vissza­vo­nul.

Az éne­kes azt nyi­lat­kozta, hogy ez lesz az utolsó lemez, amit kiad és vissza­vo­nul.

Fájdalmas döntést közölt rajongóival a szépséges világsztár

Fájdalmas döntést közölt rajongóival a szépséges világsztár

Lin­dsey Vonn ha­ma­ro­san vissza­vo­nul.

Lin­dsey Vonn a sze­zon végén vissza­vo­nul, bármi is tör­tén­jék. A szexi spor­toló 2015-ben ala­pí­tott ala­pít­vá­nyára fog kon­cent­rálni.

Fontos bejelentés készül! Képet posztolt Orbán Viktor

Fontos bejelentés készül! Képet posztolt Orbán Viktor

A kö­zös­ségi ol­da­lon posz­tolt képet...

Ma be­je­lenti a jövő évi fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­ség­gel kap­cso­la­tos dön­té­sét Tar­lós Ist­ván. A fő­pol­gár­mes­ter je­len­leg a leg­nép­sze­rűbb je­lölt...

Nagy bejelentést tett Katalin hercegné

Nagy bejelentést tett Katalin hercegné

Hat hó­na­pos tá­vol­lét után Ka­ta­lin her­cegné kész ismét mun­kába állni. Ked­den már egy is­ko­lát lá­to­gat meg. Ezzel pedig vége a szü­lési sza­bad­sá­gá­nak.

Hat hó­na­pos tá­vol­lét után Ka­ta­lin her­cegné kész ismét mun­kába állni. Ked­den már egy is­ko­lát lá­to­gat meg. Ezzel pedig vége a szü­lési sza­bad­sá­gá­nak.

Óriási bejelentést tett Curtis, vajon mit szól ehhez Majka?

Óriási bejelentést tett Curtis, vajon mit szól ehhez Majka?

Az új­pesti rap­per nem tett la­ka­tot a szá­jára!

Az új­pesti rap­per nem tett la­ka­tot a szá­jára!

Őrület: a legnagyobb szupersztár jön jövőre a Szigetre

Ez őrület: a legnagyobb szupersztár jön jövőre a Szigetre

Le­hullt a lepel.

Le­hullt a lepel, ki­de­rült, ki lesz a 2019-es Szi­get fesz­ti­vál egyik leg­job­ban várt fel­lé­pője. Jogos a lel­ke­se­dés.

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Fe­le­sége egy poszt­ban üzent...

A cso­dás hangú elő­adó­mű­vész fe­le­sége egy fény­ké­pek­kel tar­kí­tott poszt­ban üzente meg is­me­rő­se­i­nek: új éle­tet kezd, ami­ben a férfi­nak már nincs helye.

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Hajós And­rást váltja az Ide süss! har­ma­dik éva­dá­ban. Ábel Anita örül az új fel­adat­nak.

Hajós And­rást váltja az Ide süss! har­ma­dik éva­dá­ban. Ábel Anita örül az új fel­adat­nak.

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön.

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön. Rá­adá­sul nem is egyre!

Fontos bejelentést tett Bea asszony

Fontos bejelentést tett Bea asszony

Bea kö­zelgő bor­va­cso­rá­jára alig 24 óra alatt fogy­tak el a he­lyek, de...

Bea kö­zelgő bor­va­cso­rá­jára alig 24 óra alatt fogy­tak el a he­lyek, de most újabb le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik az ínyen­cek­nek.

Itt a nagy bejelentés: ő biztosan szerepel majd a Sztárban Sztárban

Itt a nagy bejelentés: ő biztosan szerepel majd a Sztárban Sztárban

Öt si­ke­res évad után 2018-ban vissza­tér a si­ker­mű­sor.

Öt si­ke­res évad után 2018-ban vissza­tér a si­ker­mű­sor. A TV2 egy­előre ti­tok­ban tartja, hogy kik lesz­nek a ver­seny­zők, de az első részt­ve­vőt most be­je­len­tet­ték.

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

A Ná­nási csa­lád ra­jon­gói vi­szony­lag régen ta­lál­koz­hat­tak Mi­ci­vel és Ven­ci­vel. De ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

A Ná­nási csa­lád ra­jon­gói vi­szony­lag régen ta­lál­koz­hat­tak Mi­ci­vel és Ven­ci­vel. De ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Sokkoló bejelentést tett Michael Jackson stylistja

Erre nem számítottunk! Sokkoló bejelentést tett Michael Jackson stylistja

Végre ki­de­rül az igaz­ság?

Végre ki­de­rül az igaz­ság? Mi tör­tént pon­to­san ki­lenc évvel ez­előtt?

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

A hu­mo­rista nem várt to­vább...

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, de már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik.

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

De­rült égből vil­lám­csa­pás! Mi lesz így a vá­lo­ga­tot­tal a Vi­lág­cso­port­ban ma­ra­dás­ról döntő meccsen?

De­rült égből vil­lám­csa­pás! Mi lesz így a vá­lo­ga­tot­tal a Vi­lág­cso­port­ban ma­ra­dás­ról döntő meccsen?

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt.

A siket mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt ra­jon­gó­i­val!

Élő adásban jelentette be: súlyos betegségben szenved a magyar sztár

Élő adásban jelentette be: súlyos betegségben szenved a magyar sztár

Terry Black nyíl­tan be­szélt az egyik leg­sú­lyo­sabb egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­ról. A gyer­me­kei is szóba ke­rül­tek.

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

Örömteli hírt jelentett be Caramel, mindenki ujjong

Örömteli hírt jelentett be Caramel, mindenki ujjong

A nép­szerű éne­kes élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban is ezer­rel dol­go­zik.

A nép­szerű éne­kes élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban is ezer­rel dol­go­zik.

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

De­cem­be­rig azért még iz­gulni kell.

A ma­gyar fő­vá­rost ja­va­sol­ták há­zi­gaz­dá­nak a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ságra. A végső dön­tést de­cem­ber­ben hoz­zák meg.

Hatalmas meglepetés a TV2-nél: Vajon kit rejthetnek az árnyékok?

Hatalmas meglepetés a TV2-nél: Vajon kit rejthetnek az árnyékok?

In­dul­hat­nak a ta­lál­ga­tá­sok, hogy kik sze­re­pel­nek majd a ke­res­ke­delmi te­le­ví­zió va­do­natúj pro­duk­ci­ó­já­ban!

Élő adásban tett nagy bejelentést L.L. Junior

Élő adásban tett nagy bejelentést L.L. Junior

Hi­he­tet­len, de hu­sza­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli a Fe­kete Vonat slá­gere, a Hol van az a lány. Ebből az al­ka­lom­ból új kön­tösbe búj­tat­ták a dalt, amit a dj, Dr. Béres kez­de­mé­nye­zett.

Hi­he­tet­len, de hu­sza­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli a Fe­kete Vonat slá­gere, a Hol van az a lány. Ebből az al­ka­lom­ból új kön­tösbe búj­tat­ták a dalt, amit a dj, Dr. Béres kez­de­mé­nye­zett, és az ere­deti ta­go­kon kívül a Ha­lott pénz is sze­re­pet ka­pott benne. A fel­dol­go­zás­ban szí­ve­sen dol­go­zott együtt a két együt­tes és a le­mez­lo­vas.

Itt a nagy bejelentés: Visszavonul a kilencszeres magyar világbajnok

Itt a nagy bejelentés: Visszavonul a kilencszeres magyar világbajnok

Fe­kete Laci három év ki­ha­gyás és szen­ve­dés után újra edzi magát...

Fe­kete Laci három év ki­ha­gyás és szen­ve­dés után újra edzi magát...

Most már biztos: elhagyja hazáját a közkedvelt sztár

Most már biztos: elhagyja hazáját a közkedvelt sztár

A PSG-hez iga­zolt Gi­an­­luigi Buffon.

Gi­an­luigi Buffon nem hagyja abba a focit, a PSG-hez iga­zolt a vi­lág­baj­nok le­genda. Egy plusz egy évre írt alá az olasz kapus.

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát, így szá­mára egy­ál­ta­lán nem el­kép­zel­he­tet­len a dolog...

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát, így szá­mára egy­ál­ta­lán nem el­kép­zel­he­tet­len az, amire az ő ko­rá­ban csak ke­ve­sen gon­dol­nak.

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Végre mindenki megnyugodhat, Tóth Vera nagy bejelentést tett

Végre mindenki megnyugodhat, Tóth Vera nagy bejelentést tett

A gyö­nyörű éne­kesnő nem tit­kolja, na­gyon bol­dog.

Az éne­kesnő nem tit­kolja, na­gyon bol­dog. Leg­jobb ba­rátja, Mu­ja­hid Zol­tán ugyanis le­dip­lo­má­zott.

Tarlós István: Nem lesz többé Red Bull Air Race Budapesten

Tarlós István: Nem lesz többé Red Bull Air Race Budapesten

A fő­pol­gár­mes­ter el­né­zést kért.

A fő­pol­gár­mes­ter el­né­zést kér a bu­da­pes­ti­ek­től a hét­végi mű­re­pü­lő­ver­seny okozta kel­le­met­len­sé­gek miatt.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Meg­van, mikor lesz a ke­resz­telő.

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton vissza­tér a fő­vá­rosi szín­padra a Pi­ra­mis együt­tes.

Nagy bejelentés, ismét babát vár a gyönyörű világsztár

Nagy bejelentés, ismét babát vár a gyönyörű világsztár

Az ame­ri­kai szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A baba nemét is el­árulta.

Az ame­ri­kai szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A baba nemét is el­árulta.

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát!

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Mindenkit meglepett: Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Mindenkit meglepett: Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető, nem is akár­hol lehet majd újra látni!

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető, nem is akár­hol lehet majd újra látni!

A szomszédok jelentik fel a terrorizmussal gyanúsítható személyeket

A szomszédok jelentik fel a terrorizmussal gyanúsítható személyeket

Attól tar­ta­nak, hogy ki­csúsz­hat az el­len­őr­zés a ha­tó­sá­gok kezük közül.

Attól tar­ta­nak, hogy ki­csúsz­hat az el­len­őr­zés a ha­tó­sá­gok keze közül.

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Nem ala­kít többé fi­a­tal ka­rak­tert.

Pin­tér Tibor az utóbbi évek­ben rendre ala­kí­totta a hős­sze­rel­mes ka­rak­te­re­ket saját szín­há­zá­ban. Mos­tan­tól nem fog.

Hatalmas bejelentésre készülnek a tudósok: hajnalban minden kiderül

Hatalmas bejelentésre készülnek a tudósok: hajnalban minden kiderül

Az ame­ri­kai űr­hi­va­tal for­ra­dalmi dol­got akar be­mu­tatni. Nem lesz­nek többé aka­dá­lyok.

Most jelentette be a palota: édesapja vezeti oltárhoz Meghan Markle-t

Most jelentette be a palota: édesapja vezeti oltárhoz Meghan Markle-t

A meny­asszony mind­két szü­lője jelen lesz az es­kü­vőn.

A ki­rá­lyi csa­lád hi­va­ta­los köz­le­mény­ben tu­datta, hogy a meny­asszony mind­két szü­lője jelen lesz az es­kü­vőn.

Óriási bejelentést tett Caramel, mindenki ujjong

Óriási bejelentést tett Caramel, mindenki ujjong

A nép­szerű éne­kes az Ins­tag­ram-ol­da­lán írta le a rész­le­te­ket. Ra­jon­gói na­gyon örül­nek.

A nép­szerű éne­kes az Ins­tag­ram-ol­da­lán írta le a rész­le­te­ket. Ra­jon­gói na­gyon örül­nek.

Zokogva búcsúzott el rajongóitól a dögös bajnoknő

Itt a vége: zokogva búcsúzott el rajongóitól a dögös bajnoknő

Nyak­sé­rü­lése miatt vonul vissza.

Sú­lyos nyak­sé­rü­lése miatt kell fel­hagy­nia a spor­to­lás­sal. A szur­ko­lók per­ce­kig él­tet­ték a be­je­len­tése után.

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

Rend­kí­vül nehéz dön­tést ho­zott.

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

Nagyon gonosz, Majka csúnyán beszólt a várandós Kollányi Zsuzsinak

Nagyon gonosz, Majka csúnyán beszólt a várandós Kollányi Zsuzsinak

A mű­sor­ve­zető kép­te­len volt la­ka­tot tenni a szá­jára.

A mű­sor­ve­zető kép­te­len volt la­ka­tot tenni a szá­jára. Ter­hes­sége miatt pisz­kálta az éne­kes­nőt.