CÍMKE: 'bécs'

A saját lakásában erőszakolta meg az afgán pincér a bécsi nőt

A saját lakásában erőszakolta meg az afgán pincér a bécsi nőt

Séta köz­ben ger­jedt rá va­la­kire, akit az utcán vé­let­le­nül meg­lá­tott.

Séta köz­ben ger­jedt rá va­la­kire, akit az utcán vé­let­le­nül meg­lá­tott. Kö­vette őt a la­ká­sáig.

Most közölték: Kiderült, mi okozta a bécsi édesanya és lányai halálát

Most közölték: Kiderült, mi okozta a bécsi édesanya és lányai halálát

Egy negy­venöt éves anya és ti­zen­nyolc éves iker­lá­nyai holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

A Egy negy­venöt éves anya és ti­zen­nyolc éves iker­lá­nyai holt­tes­tét ta­lál­ták meg a rend­őrök Bécs­ben.

Fejkendős nők árasztották el a bécsi közparkot, az alpolgármester kiakadt

Fejkendős nők árasztották el a bécsi közparkot, az alpolgármester kiakadt

Nagy port ka­vart a be­jegy­zés...

Ha­tal­mas vi­hart ka­vart Bécs al­pol­gár­mes­te­ré­nek egyik Fa­ceb­bok-posztja.

Veszélyes az élet Bécsben! Külön kocsikban utazhatnak a nők a metróban

Külön kocsikban utazhatnak a nők a metróban

A bu­da­pes­ti­hez ha­son­lóan Bécs met­ró­há­ló­za­tán is tilos a do­hány­zás, evés vagy az al­ko­hol­fo­gyasz­tás. A jö­vő­ben azon­ban to­vábbi szi­go­rí­tás jöhet.

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Meg­döb­bentő ár­kü­lönb­sé­gek...

Meg­döb­bentő kü­lönb­sé­ge­ket ta­lál­tunk a Wizz Air disz­kont lé­gi­tár­sa­ság jegy­árai kö­zött, pedig ugyan­azo­kat a na­po­kat és úti cé­lo­kat néz­tük.

Az ISIS "poszterlányok" 15 évet kapnának, ha visszajönnének Ausztriába

Az ISIS "poszterlányok" 15 évet kapnának, ha visszajönnének Ausztriába

2014 áp­ri­li­sá­ban szök­tek el Szí­ri­ába.

A 15 il­letve 16 éves lány 2014 áp­ri­li­sá­ban szö­kött el Bécs­ből, Szí­ri­ába. Habár egy ideig ha­lál­hí­rü­ket kel­tet­ték, az oszt­rák biz­ton­sági szol­gá­lat úgy tudja, hogy élnek és vi­rul­nak.

Borzalmas tragédia Bécsben: a nyílt utcán lőttek fejbe egy nőt

Borzalmas tragédia Bécsben: a nyílt utcán lőttek fejbe egy nőt

Egy bos­nyák férfi lőtte fejbe szerb szár­ma­zású volt ba­rát­nő­jét, majd maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét.

Egy bos­nyák férfi lőtte fejbe szerb szár­ma­zású volt ba­rát­nő­jét, majd maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét.

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött. Si­ke­res­nek ítélte meg az itt töl­tött időt. A bécsi rep­tér­ről je­lent­ke­zett az ame­ri­kai.

Meglepő titok derült ki Ernyey Béláról

Meglepő titok derült ki Ernyey Béláról

A Bu­da­pes­ten szü­le­tett ma­gyar szí­nész már nem ma­gyar ál­lam­pol­gár.

A Bu­da­pes­ten szü­le­tett ma­gyar szí­nész, író már nem ma­gyar ál­lam­pol­gár.

Brutális multikulti késes bandát kaptak el Bécsben!

Brutális multikulti késes bandát kaptak el Bécsben!

Ami a tör­té­net­ben iga­zán hát­bor­zon­gató, hogy a bűn kü­lön­böző nem­ze­ti­ségű fi­a­ta­lo­kat ko­vá­csolt egy csa­patba.

A banda leg­fi­a­ta­labb tagja mind­össze 11 éves, a leg­idő­sebb is az idén lesz 18. Ami a tör­té­net­ben iga­zán hát­bor­zon­gató, hogy a bűn kü­lön­böző nem­ze­ti­ségű fi­a­ta­lo­kat ko­vá­csolt egy csa­patba.

Afrikai bevándorlók borították vérbe a bécsi főpályaudvart

Afrikai bevándorlók borították vérbe a bécsi főpályaudvart

Kedd haj­nal­ban egy 25 éves nő vesz­tette éle­tét a bécsi fő­pá­lya­ud­va­ron. Az ál­do­zat fi­vére vég­zett a nővel.

Kedd haj­nal­ban egy 25 éves nő vesz­tette éle­tét a bécsi fő­pá­lya­ud­va­ron. A rend­őr­ség köz­lése sze­rint az ál­do­zat fi­vére vég­zett a nővel, akit egy Af­ri­ká­ból szár­mazó, spa­nyol ál­lam­pol­gár­ságú, de Bécs­ben élő férfi­ként azo­no­sí­tot­tak.

Késelés a bécsi főpályaudvaron, a mentők már nem segíthettek

Késelés a bécsi főpályaudvaron, a mentők már nem segíthettek

A tet­test a oszt­rák vas­út­tár­sa­ság al­kal­ma­zot­tai fel­tar­tóz­tat­ták.

A tet­test a oszt­rák vas­út­tár­sa­ság al­kal­ma­zot­tai fel­tar­tóz­tat­ták, míg a rend­őr­ség ki­ér­ke­zett.

Orrba vágta afgán molesztálóját egy turista szilveszterkor

Orrba vágta afgán molesztálóját egy turista szilveszterkor

Nagy a fel­há­bo­ro­dás az ügy körül.

A bécsi vá­ros­ház előtt sze­rette volna ba­rá­ta­i­val az új­évet kö­szön­teni egy 21 éves svájci tu­rista, ami­kor egy afgán fi­a­tal sze­xu­á­lis zak­latni kezdte.

Ez hogy fordulhat elő: elrejtett kést találtak a bécsi vásárban

Ez hogy fordulhat elő: elrejtett kést találtak a bécsi vásárban

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr eset­ről van szó.

Az egyik oszt­rák lap ol­va­sója buk­kant rá az el­rej­tett késre. Egye­lőre nem tudni, hogy ho­gyan ke­rült oda...

Helikopterek köröznek Bécs felett, szökésben a lövöldöző gyilkos

Helikopterek köröznek Bécs felett, szökésben a lövöldöző gyilkos

A tá­ma­dót nagy erők­kel ke­re­sik, de a rend­őr­ség sze­rint nem je­lent to­vábbi ve­szélyt.

Elképesztő, milyen ötlettel védik meg a karácsonyi vásárt

Elképesztő, milyen ötlettel védik meg a karácsonyi vásárt

Be­ton­ga­lamb, be­ton­ka­rá­csonyfa...

Be­ton­ga­lamb, be­ton­ka­rá­csonyfa, aján­dék­nak ál­cá­zott be­ton­töm­bök... Be­ton­töm­bök közé szo­rul­nak a ka­rá­cso­nyi vá­sá­rok Eu­rópa nagy­vá­ro­sa­i­ban.

Most érkezett a hír: lövések dördültek Bécsben egy étteremnél

Most érkezett a hír: lövések dördültek Bécsben egy étteremnél

A helyi média ér­te­sü­lé­sei sze­rint egy ember meg­halt, egy meg­sé­rült.

A helyi média ér­te­sü­lé­sei sze­rint egy ember meg­halt, egy meg­sé­rült.

Nem beszámítható a 7 éves kislány gyilkosa!

Nem beszámítható a 7 éves kislány gyilkosa!

A 16 éves cse­csen fiú ügyé­nek tár­gya­lása a jövő szer­dán kez­dő­dik.

A 16 éves cse­csen fiú ügyé­nek tár­gya­lása a jövő szer­dán kez­dő­dik. Az oszt­rák ha­tó­sá­gok a kis­lány csa­lád­já­nak bosszú­já­tól tar­ta­nak.

Most jött! Véres késelés történt egy bécsi iskolában!

Most jött! Véres késelés történt egy bécsi iskolában!

Egy szír és egy afgán vi­tat­ko­zott.

Amint azt a Ri­post ko­ráb­ban meg­írta, a ter­vek sze­rint ja­nuár el­se­jé­től kezdve már sem­mi­féle fegy­ver nem lehet a be­ván­dor­lók bir­to­ká­ban.

Belehalt sérüléseibe a migránsok által megvert idős bécsi férfi

Belehalt sérüléseibe a migránsok által megvert idős bécsi férfi

Egy 67 éves férfi a fe­le­sé­gé­vel sé­tált fé­nyes nap­pal Bécs egyik ut­cá­ján...

A férfi a ne­jé­vel sé­tált nap­pal az utcán, ami­kor össze­tű­zésbe ke­rült mig­rá­ciós hát­terű fi­a­ta­lok­kal.

Átverik a bécsi adventi vásárra induló buszos turistákat

Átverik a bécsi adventi vásárra induló buszos turistákat

Hiába a csá­bító fel­hí­vás, hogy akár már 3590 fo­rin­tért el­vi­szik az em­bert Bécsbe...

Hiába a csá­bító fel­hí­vás, hogy akár már 3590 fo­rin­tért el­vi­szik az em­bert Bécsbe...

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

Ti­zen­éves fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas há­zas­párt Bécs Fa­vo­ri­ten nevű ke­rü­le­té­ben.

Súlyos fertőzést kapott a sztársportoló

Súlyos fertőzést kapott a sztársportoló, kórházba kellett rohanni vele

Jür­gen Mel­zer a bú­csú­ver­se­nyén lett rosszul.

Jür­gen Mel­zer a bú­csú­ver­se­nyén lett rosszul, a szur­ko­ló­i­tól sem tu­dott el­bú­csúzni.

Miért drágább ugyanaz nálunk, mint Bécsben? Még mindig hülyének néznek?

Miért drágább ugyanaz nálunk, mint Bécsben? Még mindig hülyének néznek?

A Ri­post el­ment Bécsbe, és meg­néz­tünk né­hány üz­le­tet...

A Ri­post el­ment Bécsbe, és meg­néz­tünk né­hány olyan üz­le­tet, ami Ma­gya­ro­szá­gon is árul. Ki­de­rült: ren­ge­teg olyan ter­mék van, ami pon­to­san ugyan­olyan Bécs­ben, mint ná­lunk, mégis, a só­go­rék­nál jóval ol­csób­ban adják...

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

A szír mig­ráns egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt rá az asszo­nyokra.

A szír mig­ráns egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt rá az asszo­nyokra.

Magyar építőmunkás halt meg Bécsben!

Magyar építőmunkás halt meg Bécsben!

A kol­lé­gája ta­lált rá,a tűz­ol­tó­ság se­gít­sé­gé­vel szed­ték ki a holt­tes­tet.

A kol­lé­gája ta­lált rá,a tűz­ol­tó­ság se­gít­sé­gé­vel szed­ték ki a holt­tes­tet.

11 éves afgán kisfiú árulta a kábítószert Bécsben!

11 éves afgán kisfiú árulta a kábítószert Bécsben!

A Pra­ter­st­ern a leg­rosszabb kör­nyék.

Né­hány hó­napja egy 35 fős af­ri­kai ban­dát kap­tak el ugyan­ott, 182 ki­lo­gramm kan­na­bis­szal. A Pra­ter­st­ern a leg­rosszabb kör­nyék.

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak.

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért annak az afgán mig­ráns­nak, aki idén már­ci­us­ban szúrt le egy há­rom­tagú csa­lá­dot, egy másik gya­lo­gost ha­lá­lo­san meg­fe­nye­ge­tett, egy honfi­tár­sát pedig szin­tén meg­ké­selte.

Botrányos videó szivárgott ki arról, mi folyik a bécsi mecsetekben

Botrányos videó szivárgott ki arról, mi folyik a bécsi mecsetekben

Újabb bécsi me­cset­ben me­rült fel a ra­di­ka­liz­mus gya­núja.

Újabb bécsi me­cset­ben me­rült fel a ra­di­ka­liz­mus gya­núja. Egy mo­bil­lal ké­szült fel­vé­te­len jól hal­lat­szik, amint az imám a hi­tet­le­nek ellen buj­to­gatja a hall­ga­tó­sá­got.

A Bécsben abortuszra jelentkező nők fele bevándorló

A Bécsben abortuszra jelentkező nők fele bevándorló

A 264 nő rész­vé­te­lé­vel ké­szült fel­mé­rés­ből ki­de­rült, hogy a Bécs­ben abor­tuszra je­lent­kező nők fele mig­ráns.

A 264 nő rész­vé­te­lé­vel ké­szült fel­mé­rés­ből ki­de­rült, hogy az abor­tuszra je­lent­kező nők fele mig­ráns.

Migránsbanda tartja rettegésben a magyarok egyik kedvenc helyét

Migránsbanda tartja rettegésben a magyarok egyik kedvenc helyét

Az af­gá­nok­ból álló mig­ráns­banda hó­na­pok óta ko­moly fej­tö­rést okoz a Prá­ter­nél bol­to­kat üze­mel­tető tu­laj­do­no­sok­nak.

Ausztria már nem biztonságos ország, ne gyertek ide!

Ausztria már nem biztonságos ország, ne gyertek ide!

Ki­akadt egy Bécs­ben élő mu­zul­mán...

Élő vi­de­ó­ban akadt ki egy Bécs­ben élő ma­rok­kói mu­zul­mán az oszt­rá­kok és az oszt­rák kor­mány ellen. Né­hány nap alatt már 37 ezren lát­ták.

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

1200 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés 3 év alatt.

Míg 2014-ben még csak 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént egy ta­ní­tási év alatt a bécsi is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

Betiltották az alkoholt Bécsben a sok bűneset miatt

Betiltották az alkoholt Bécsben a sok bűneset miatt

A híres Pra­ter kör­nyé­kén el­sza­po­rod­tak a mig­rán­sok által el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek, ezért a bécsi vá­ros­ve­ze­tés vá­rat­lant hú­zott: szesz­ti­lal­mat ren­delt el a kör­nyé­ken!

Drogelosztó bandára csaptak le Bécsben!

Drogelosztó bandára csaptak le Bécsben!

35 észak-af­ri­kai be­ván­dor­lót tar­tóz­tat­tak le. A drog Olasz­or­szá­gon ke­resz­tül ér­ke­zett az oszt­rák fő­vá­rosba...Nem­csak ren­ge­teg dro­got, de fegy­ve­re­ket is ta­lál­tak náluk a raz­zia során.

35 észak-af­ri­kai be­ván­dor­lót tar­tóz­tat­tak le. A drog Olasz­or­szá­gon ke­resz­tül ér­ke­zett az oszt­rák fő­vá­rosba...

Csecsen vér folyt Bécsben! Az áldozat egy 7 éves kislány

Csecsen vér folyt Bécsben! Az áldozat egy 7 éves kislány

A tet­tes egy 16 éves cse­csen fiú.

A tet­tes pedig egy 16 éves, szin­tén cse­csen fiú. Egye­lőre senki sem érti, hogy miért tette. A gyil­kos­ság csak né­hány napja tör­tént, a nyo­mo­zás még tart.

Gyászhírt kapott a család: megtalálták az eltűnt hétéves holttestét

Gyászhírt kapott a család: megtalálták az eltűnt hétéves holttestét

Egy kis­lány­nak ve­szett nyoma még pén­te­ken Bécs­ben, csa­ládja már csak a ha­lá­lá­ról ér­te­sül­he­tett.

Hullaként kellett pózolniuk a gyerekeknek egy bécsi mecsetben

Hullaként kellett pózolniuk a gyerekeknek egy bécsi mecsetben

Az oszt­rák Fal­ter nevű ma­ga­zin sok­koló ké­pe­ket tett közzé...

Egy oszt­rák lap sok­koló ké­pe­ket tett közzé, ame­lye­ken hul­la­ként pó­zoló gye­re­kek lát­ha­tóak.

A migráns-erőszak ellen tüntetnek a bécsi nők április 14-én

A migráns-erőszak ellen tüntetnek a bécsi nők április 14-én

Ez lesz az első ilyen női tün­te­tés.

A jel­sza­vuk: "Kan­del min­den­hol ott van" - amellyel a német vá­ros­ban tör­tént gyil­kos­ságra em­lé­kez­tet­nek.

Muszlim nő miatt nem látogathatta beteg lányát egy bécsi férfi

Muszlim nő miatt nem látogathatta beteg lányát egy bécsi férfi

Eddig és nem to­vább - ál­lítja az apa...

Egy beteg lány ke­rült kór­házba Bécs­ben, de édes­apja nem lá­to­gat­hatta meg, mert egy musz­lim nő is volt a kór­te­rem­ben...

Elfogták a bécsi migráns szatírt, legalább 16 áldozata volt

Elfogták a bécsi migráns szatírt, legalább 16 áldozata volt

A férfi be­is­merte tet­tét, a ha­tó­sá­gok to­vábbi ál­do­za­to­kat ke­res­nek.

Si­ke­rült el­fog­nuk a bécsi rend­őrök­nek azt az in­diai mig­ránst, aki leg­alább 16 nőt zak­la­tott sze­xu­á­li­san Bécs­ben. A férfi be­is­merte tet­tét, a ha­tó­sá­gok to­vábbi ál­do­za­to­kat ke­res­nek.

Radikális iszlamista volt a katonára támadó migráns

Radikális iszlamista volt a katonára támadó migráns

Egyre több in­for­má­ció derül ki...

Egyre több in­for­má­ció derül ki arról a mig­rá­ciós hát­terű férfi­ról, aki a Bécs­ben ta­lál­ható iráni nagy­kö­vet­ség előtt posz­toló ka­to­nára tá­madt egy kés­sel.

Most érkezett: a parlament biztonsági őrére támadt egy migráns Bécsben

Most érkezett: a parlament biztonsági őrére támadt egy migráns Bécsben

Mint arról az oszt­rák lapok be­szá­mol­tak, most ismét egy mig­ráns tá­madt, ez­út­tal a par­la­ment biz­ton­sági őrére.

Két osztrák csatázott 30 afgán drogárus ellen Bécsben

Két osztrák csatázott 30 afgán drogárus ellen Bécsben

Az oszt­rák test­vé­rek rossz he­lyen, rossz­kor sé­tál­tat­ták a ku­tyá­ju­kat. Rá­adá­sul a kutya az af­gá­nokra uga­tott.

Ere­de­ti­leg csak öten vol­tak, de mo­bi­lon ri­asz­tot­ták a töb­bi­e­ket is... Az oszt­rák test­vé­rek rossz he­lyen, rossz­kor sé­tál­tat­ták a ku­tyá­ju­kat. Rá­adá­sul a kutya az af­gá­nokra uga­tott. Onnan kezdve már nem volt meg­ál­lás...

Bécsi tanárnő: minden második diák migrációs hátterű

Bécsi tanárnő: minden második diák migrációs hátterű

A bécsi is­ko­la­igaz­ga­tók és ta­ná­rok kö­ré­ben egyre na­gyobb az ag­go­da­lom az isz­lám be­fo­lyása miatt.

A nyil­vá­nos­ság előtt szinte senki nem mer arról be­szélni, hogy a bécsi is­ko­la­igaz­ga­tók és ta­ná­rok kö­ré­ben egyre na­gyobb az ag­go­da­lom az isz­lám be­fo­lyása miatt. Egy 25 éve dol­gozó ta­nárnő most meg­törte a csen­det, és el­me­sélte, mi is fo­lyik va­ló­já­ban az is­ko­lák­ban.

Sokkoló információk: Terrortámadás történhetett Bécsben

Sokkoló információk: Terrortámadás történhetett Bécsben

Egy mig­rá­ciós hát­terű férfi kö­vet­he­tett el múlt éjjel ké­se­lé­ses tá­ma­dást Bécs­ben egy ka­tona ellen.

Egy mig­rá­ciós hát­terű férfi kö­ve­tett el ké­se­lé­ses tá­ma­dást egy ka­tona ellen.

Elképesztő - Újabb késelés Bécsben!

Elképesztő - Újabb késelés Bécsben!

A tá­madó ne­ki­ron­tott egy oszt­rák ka­to­ná­nak.

A tá­madó ne­ki­ron­tott egy oszt­rák ka­to­ná­nak, aki elő­ször pap­ri­ka­spré­vel pró­bál­ko­zott el­há­rí­tani a tá­ma­dást, majd há­rom­szor rá­lőtt.

Szíven szúrta áldozatát egy ámokfutó Bécsben

Horror a metróállomásnál: szíven szúrta áldozatát egy ámokfutó Bécsben

Meg­szó­lal­tak a szem­ta­núk.

A 32 éves sé­rül­tet vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba. Meg­szó­lal­tak a szem­ta­núk.

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Szavaztak Bécsben Lázár János videójáról: Itt a végeredmény

Két­har­ma­dos győ­ze­lem.

Az egyik leg­is­mer­tebb bécsi tö­meg­lap a Kleine Ze­i­tung sza­vaz­tatta meg az ol­va­sóit szom­ba­ton.

Terror Bécsben: afgán migráns késelt

Terror Bécsben: afgán migráns késelt

Most már biz­tos, amit eddig is sej­teni le­he­tett: afgán be­ván­dorló ké­selt.

Most már biz­tos, amit eddig is sej­teni le­he­tett: afgán be­ván­dorló ké­selte meg szerda este az oszt­rák fő­vá­ros­ban élő fog­or­vost és csa­lád­ját.

Bécsben szavaznak, 70 százalék egyet ért Lázár Jánossal!

Bécsben szavaznak, 70 százalék egyet ért Lázár Jánossal!

A Kleine Ze­i­tung in­ter­ne­tes köz­vé­le­mény-ku­ta­tása 21 óra­kor zárul. Lá­zár­ral ért egyet a döntő több­ség!

A Kleine Ze­i­tung in­ter­ne­tes köz­vé­le­mény-ku­ta­tása ma este 21 óra­kor zárul. Lá­zár­ral ért egyet a döntő több­ség!

Elárasztották a migránsok Bécs belvárosát is - videó

Elárasztották a migránsok Bécs belvárosát is - videó

Egy nap­pal Lázár János lá­to­ga­tása előtt az Origo is Bécs­ben járt. Az ő stáb­juk is meg­döb­bentő ál­la­po­to­kat lá­tott.

Az életéért küzd az afgán késelő bécsi áldozata - újabb részletek

Az életéért küzd az afgán késelő bécsi áldozata - újabb részletek

Az afgán mig­ránst már ki kel­lett volna uta­sí­tani Auszt­ri­á­ból, de el­tűnt a ha­tó­ság szeme elől.

Hajtóvadászat kezdődött Bécsben, már elfogtak egy afgán késelőt

Hajtóvadászat kezdődött Bécsben, már elfogtak egy afgán késelőt

Ké­se­lők után in­dí­tott haj­tó­va­dá­sza­tot az oszt­rák rend­őr­ség.

Ké­se­lők után in­dí­tott haj­tó­va­dá­sza­tot a rend­őr­ség. Vé­re­sek a bécsi utcák, négy sú­lyos sé­rült.

Lázár elvegyült a bécsi migránsok között

Lázár elvegyült a bécsi migránsok között

Bécsbe uta­zott Lázár János. Szóba állt volna a bécsi mig­rán­sok­kal a kan­cel­lá­ria­mi­nisz­ter, de le­döb­bent a re­ak­ci­ó­juk­tól. Két vi­deót is posz­tolt.

Bécsbe uta­zott Lázár János. Szóba állt volna a bécsi mig­rán­sok­kal a kan­cel­lá­ria­mi­nisz­ter, de le­döb­bent a re­ak­ci­ó­juk­tól.

Mi lesz ebből? A bécsi újszülöttek fele külföldi

Mi lesz ebből? A bécsi újszülöttek fele külföldi

Le­han­goló sta­tisz­tika...

A sta­tisz­ti­kák évről évre egyre le­han­go­lób­bak, az el­múlt hét évben 71 szá­za­lék­kal nőtt az oszt­rák fő­vá­ros­ban élő bol­gá­rok száma.

Orbán Viktor: Harcolni fogunk az ausztriai magyarokért

Orbán Viktor: Harcolni fogunk az ausztriai magyarokért

Tisz­tes­sé­ges el­já­rást kért.

Az oszt­rák csa­lád­tá­mo­ga­tási rend­szer­rel kap­cso­lat­ban a mi­nisz­ter­el­nök tisz­tes­sé­ges el­já­rást kért a ma­gya­rok­nak.

Migránsok tanítják szeptembertől a bécsi diákokat

Migránsok tanítják szeptembertől a bécsi diákokat

Eu­ró­pá­ban el­ső­ként az oszt­rák fő­vá­ros­ban dön­töt­tek úgy, hogy me­ne­kül­te­ket ál­lí­ta­nak csa­ta­sorba.

Eu­ró­pá­ban el­ső­ként az oszt­rák fő­vá­ros­ban dön­töt­tek úgy, hogy me­ne­kül­te­ket ál­lí­ta­nak csa­ta­sorba. A bal­ol­dali vá­ros­ve­ze­tés ezzel sze­retné el­érni, hogy ja­vul­jon a mig­rán­sok in­teg­rá­ci­ója.

Orbán Viktor: Ha Bécs, akkor roppanós virsli és perec

Orbán Viktor: Ha Bécs, akkor roppanós virsli és perec

Orbán Vik­tor bécsi lá­to­ga­tá­sá­nak a kez­de­tén egy utcai virs­li­ző­ben fo­gyasz­totta el reg­ge­li­jét.

Orbán Vik­tor bécsi lá­to­ga­tá­sá­nak a kez­de­tén egy utcai virs­li­ző­ben fo­gyasz­totta el reg­ge­li­jét.

Kiderült, kivel hagyta el az országot Shane Tusup

Kiderült, kivel hagyta el az országot Shane Tusup

A dél­utánt az ál­lat­kert­ben töl­töt­ték.

A dél­utánt az ál­lat­kert­ben töl­töt­ték. Az ame­ri­kai edző na­gyon ked­ves szö­ve­get írt leg­újabb ké­pé­hez Ins­tag­ram-ol­da­lán. Kül­föl­dön járt.

Kipakolt egy sofőr: rettegnek a buszsofőrök a bécsi éjszakai járatokon

Kipakolt egy sofőr: rettegnek a buszsofőrök a bécsi éjszakai járatokon

Bű­nö­zők, fi­a­tal ban­dák és erő­sza­kos haj­lék­ta­la­nok. Ezek­ből az uta­sok­ból...

Bű­nö­zők, fi­a­tal ban­dák és erő­sza­kos haj­lék­ta­la­nok. Ezek­ből az uta­sok­ból van ál­lí­tó­lag a leg­több a bécsi éj­sza­kai busz­já­ra­to­kon. Egy sofőr azt me­séli, hogy fegy­ver nél­kül már nem is mer­nek dol­gozni.

Bécsi horror! Állítólag AIDS-vírus volt az injekciós tűben

Bécsi horror! Állítólag AIDS-vírus volt az injekciós tűben

Leg­alábbis ezt ki­ál­totta az éj­sza­kai tá­madó, ami­kor a tűvel az ál­do­zata felé bö­kött. A férfi meg­sé­rült.

Leg­alábbis ezt ki­ál­totta az éj­sza­kai tá­madó, ami­kor a tűvel az ál­do­zata felé bö­kött. A férfi meg­sé­rült és csak hosszú hó­na­pok múlva fog ki­de­rülni, hogy meg­fer­tőz­ték-e vagy sem. A rend­őr­ség a kép alap­ján ke­resi a nőt.

A túlbuzgó rendőrök esete a nagy szakállú Mikulással

A túlbuzgó rendőrök esete a nagy szakállú Mikulással

A bécsi rend­őrök csak a tör­vény sze­rint jár­tak el, amely­ből azon­ban ki­ma­rad­tak a Mi­ku­lá­sok.

A bécsi rend­őrök csak a tör­vény sze­rint jár­tak el, amely­ből azon­ban ki­ma­rad­tak a Mi­ku­lá­sok.

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Ezek a magyar karácsonyfák lepték el a nagyvárosokat

Hat­van csa­lád­nak jut be­lő­lük tű­zifa.

Több mint hat­van csa­lád­nak jut tű­zifa idén azok­ból az óri­ási épít­mé­nyek­ből, ami­ket egy ma­gyar épí­tész­hall­ga­tók­ból álló csa­pat ta­lált ki.

Mindenki a fejét fogja: magyar turisták is veszélyben vannak Bécsben

Mindenki a fejét fogja: magyar turisták is veszélyben vannak Bécsben

Ko­ráb­ban soha nem lá­tott mé­re­te­ket öl­tött a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Rossz emlék lehet az idei bécsi karácsonyi vásár

Rossz emlék lehet az idei bécsi karácsonyi vásár

Kor­lá­toz­zák a tu­ris­ta­bu­szo­kat.

Az oszt­rák fő­vá­ros ismét kor­lá­tozza szom­ba­ton­ként a ka­rá­cso­nyi vá­sárba ér­kező tu­ris­ta­bu­szo­kat. Ko­moly gya­log­túra lehet el­jutni az ün­nepi fé­nyek­hez.

Menekülnek az osztrákok Bécsből, lassan külföldinek érzik magukat

Menekülnek az osztrákok Bécsből, lassan külföldinek érzik magukat

Két hét múlva elő­re­ho­zott vá­lasz­tá­so­kat tar­ta­nak Auszt­ri­á­ban. A kam­pány és a bel­po­li­ti­kai hely­zet egyre fe­szül­tebb.

A Bécsben lakó terroristát Tbilisziben lőtte le egy kommandó!

A Bécsben lakó terroristát Tbilisziben lőtte le egy kommandó!

Most azt vizs­gál­ják, hogy mit is ke­re­sett olyan távol...

Most azt vizs­gál­ják, hogy mit is ke­re­sett olyan távol, mi­köz­ben me­ne­kült­ként évek óta Auszt­ri­á­ban la­kott

Sokkoló adat: Bécsben már a Mohamed az 5. legnépszerűbb fiúnév

Sokkoló adat: Bécsben már a Mohamed az 5. legnépszerűbb fiúnév

El­gon­dol­kod­tató adat.

Az oszt­rák fő­vá­rost a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták és zöl­dek ko­a­lí­ci­ója ve­zeti. A szö­vet­ség szí­ve­sen hall­gatna róla...

Migránsok a napozó nőnek:
Ha nem öltözöl fel, megerőszakolhatunk

Migránsok a napozó nőnek:
Ha nem öltözöl fel, megerőszakolhatunk

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az oszt­rá­kok kö­ré­ben egy Fa­ce­book be­jegy­zés. A poszt min­den­kit fel­há­bo­rít.

14 éves lány brutális meggyilkolása: az apa lehetett a felbujtó

14 éves lány brutális meggyilkolása: az apa lehetett a felbujtó

Az el­múlt idők egyik leg­sok­ko­lóbb gyil­kos­sága tör­tént a múlt héten Bécs­ben. Egy 14 éves afgán lány az ál­do­zat.

Az el­múlt idők leg­sok­ko­lóbb gyil­kos­sága tör­tént a múlt héten Bécs­ben. Egy 14 éves lány az ál­do­zat.

Közfelháborodást keltő részletek az agyonszúrt 14 éves lány ügyében

Közfelháborodást keltő részletek az agyonszúrt 14 éves lány ügyében

Bécs­ben egy 18 éves afgán mig­ráns 13 kés­szú­rás­sal vég­zett a hú­gá­val.

Bécs­ben egy 18 éves afgán mig­ráns 13 kés­szú­rás­sal vég­zett a 14 éves hú­gá­val.

Rendőrségi jelentés: elfogták a mozgólépcsőn támadó szatírt

Rendőrségi jelentés: elfogták a mozgólépcsőn támadó szatírt

Mint ki­de­rült, egy 36 éves cse­csen mig­ráns volt az el­kö­ve­tője a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény­nek...

Nemi erőszak a mozgólépcsőn: sokkban a bécsi közvélemény

Nemi erőszak a mozgólépcsőn: sokkban a bécsi közvélemény

Egy is­me­ret­len a metró moz­gó­lép­cső­jén tá­madt egy 24 éves nőre.

Íme a teljes igazság a magyar színésznő lánykéréséről

Íme a teljes igazság a magyar színésznő lánykéréséről

So­káig nem ta­lálta az iga­zit Kiss Ra­móna, ami­óta is­mert lett, több sza­kí­tá­son is túl van.

So­káig nem ta­lálta az iga­zit Kiss Ra­móna, ami­óta is­mert lett, több sza­kí­tá­son is túl van. De ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére feb­ru­ár­ban egy Fa­ce­book-poszt­ban hozta nyil­vá­nos­ságra, hogy egy párt al­kot­nak a Veszp­rém ké­zi­la­bá­zó­já­val, Lékai Má­té­val. Azóta már el is je­gyez­ték egy­mást.

Elborult újságíró harapott a migránsok ellen intézkedő rendőrbe

Elborult újságíró harapott a migránsok ellen intézkedő rendőrbe

Az oszt­rák saj­tó­mun­kás kép­te­len volt vissza­tar­tani in­du­la­tait...

Az oszt­rák saj­tó­mun­kás kép­te­len volt vissza­tar­tani in­du­la­tait...

A dögös műsorvezető volt a meccs éke

A dögös műsorvezető válogatott párjának szurkolt

Tücsi el­ké­pesztő hölgy­tár­sa­ság­ban druk­kolt.

Tücsi el­ké­pesztő hölgy­tár­sa­ság­ban druk­kolt az oszt­rák fő­vá­ros­ban. Örö­mük azon­ban nem le­he­tett tel­jes, hiába az él­mény, lógó orral jöt­tek haza.

Hatalmas bulira is telik a családi pótlékból Gáspáréknak

Hatalmas bulira is telik a családi pótlékból Gáspáréknak

Bár a NAV le­fog­lalta a csa­lád tel­jes va­gyo­nát, azért ez össze­jött.

Mi­köz­ben a NAV le­fog­lalta a csa­lád tel­jes va­gyo­nát, és Győző és Bea min­den­hol el­mond­ták mennyire nincs egy fil­lér­jük sem, olyan bulit csap­tak ka­masz­lá­nyuk­nak, ami­lyet egy fő­her­ceg is meg­iri­gyelne.