CÍMKE: 'barátság'

Nagy csalódás: új párja miatt veszítette el a barátait Tóth Vera

Nagy csalódás: új párja miatt veszítette el a barátait Tóth Vera

Sokan azok közül, aki­ket a ba­rát­já­nak vélt, el­for­dul­tak tőle a bol­dog­sága miatt.

Majka kitálalt Curtisről: így silányult munkakapcsolattá a barátságuk

Majka kitálalt Curtisről: így silányult munkakapcsolattá a barátságuk

Csa­ló­dás­ként élte meg azt, hogy leg­jobb ba­rát­já­val vég­leg tönk­re­ment a le­gen­dá­san jó vi­szo­nyuk.

Gór Nagy Mária rángatta ki Aradszky László özvegyét a depresszióból

Gór Nagy Mária rángatta ki Aradszky László özvegyét a depresszióból

Rá­vet­ték az asszonyt, hogy ki­moz­dul­jon ott­hon­ról.

Rá­vet­ték az asszonyt, hogy ki­moz­dul­jon ott­hon­ról.

Novák Katalin: A németekkel szövetség köttetett

Novák Katalin: A németekkel szövetség köttetett

A ma­gya­rok és a né­me­tek kö­zött szö­vet­ség köt­te­tett har­minc évvel ez­előtt a ha­tár­nyi­tás­kor.

A ma­gya­rok és a né­me­tek kö­zött szö­vet­ség köt­te­tett har­minc évvel ez­előtt a ha­tár­nyi­tás­kor és a ber­lini fal le­om­lá­sa­kor.

Schobert Norbi zokogott, így emlékszik Benke Laci bácsira

Schobert Norbi zokogott, így emlékszik Benke Laci bácsira

Több mint har­minc éve vol­tak ba­rá­tok, de Nor­bit is vá­rat­la­nul érte a sztár­sza­kács ha­lála.

Döbbenetes fotó: nem hiszed el, kit csókol a magyar színész

Döbbenetes fotó: nem hiszed el, kit csókol a magyar színész

Vajon mit szól ehhez az éne­kesnő férje? A ra­jon­gók­nak min­den­esetre el­nyerte a tet­szé­sét a fotó.

Vajon mit szól ehhez az éne­kesnő férje?

Megható módon emlékezik elhunyt színészbarátjára Stohl András

Megható módon emlékezik elhunyt színészbarátjára Stohl András

A Szom­szé­dok sztárja 2000-ben, egy bor­zal­mas au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét.

Szijjártó: Erős tagállamokra épülő Unióban hiszünk

Szijjártó: Erős tagállamokra épülő Unióban hiszünk

Ma­gyar­or­szág min­dig .nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­nít a közép-eu­ró­pai or­szá­gok együtt­mű­kö­dé­sé­nek, és a szom­szé­dok­kal való jó kap­cso­lat­nak.

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Korda Györ­gyöt La­ti­no­vits Zol­tán te­rem­tette le.

Korda Györ­gyöt La­ti­no­vits Zol­tán te­rem­tette le, de az éne­kes bók­ként őrzi a sza­va­kat.

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Ki­tá­lalt Meg­han her­cegné benn­fen­tes ba­rát­nője!

Ki­tá­lalt Meg­han her­cegné benn­fen­tes ba­rát­nője!

Exneje ápolja, súlyos kézműtéten esett át a magyar színész

Exneje ápolja, súlyos műtéten esett át a magyar színész

Se­gít­ségre szo­rult.

Ger­gely Ró­bert és Né­medi-Varga Tímea a sza­kí­tá­suk után is jóban ma­rad­tak.

Csodálatos fotót osztott meg a legendás magyar tévés

Csodálatos fotót osztott meg a legendás magyar tévés

A ma is nép­szerű tévés le­genda egy múlt­ban ké­szült fény­ké­pet ka­pott, me­lyen hi­he­tet­len ka­rak­te­rek lát­ha­tóak együtt.

Durva, mit követelt a menyasszony az esküvőre: ez meredek!

Durva, mit követelt a menyasszony az esküvőre: ez meredek!

Akad­nak iga­zán ke­mény ké­ré­sek. Ez bőven do­bo­gós...

Akad­nak iga­zán ke­mény ké­ré­sek. Ez bőven do­bo­gós...

Volt felesége segít Gergely Robinak az újrakezdésben

Volt felesége segít Gergely Robinak az újrakezdésben

Új da­rab­já­ban a part­nere nem más, mint volt fe­le­sége, Tímea, aki­vel a válás után is pél­da­ér­tékű a kap­cso­lata, min­den­ben tá­mo­gat­ják egy­mást.

Új da­rab­já­ban a part­nere nem más, mint volt fe­le­sége, Tímea, aki­vel a válás után is pél­da­ér­tékű a kap­cso­lata, min­den­ben tá­mo­gat­ják egy­mást.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk.

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk.

Jó barátja üzent Marco Rossinak

Van mit megbeszélni: jó barátja üzent Marco Rossinak

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni az olasz szak­em­ber­rel.

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val. Erre a kö­zel­jö­vő­ben talán lesz is le­he­tő­sé­gük.

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas fia vitte el Ba­ra­nyi Lász­lót.

Sas fia ko­csi­val vitte be egy lá­to­ga­tásra édes­ap­já­hoz a régi ba­rá­tot, Ba­ra­nyi Lász­lót.

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

El­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

Ismét veszélyben Beckham házassága? Újabb nő csavarhatta el a fejét

Ismét veszélyben Beckham házassága? Újabb nő csavarhatta el a fejét

A sztára­puka és fe­le­sége, Vic­to­ria nem tud­nak annyi időt együtt töl­teni, amennyit sze­ret­né­nek.

Váratlan bejelentést tett a magyar énekes, öt év után szakított párjával

Váratlan bejelentést tett a magyar énekes, öt év után szakított párjával

Pár­ként kü­lön­vál­nak út­jaik, de nem érez­nek ha­ra­got egy­más iránt.

Pár­ként kü­lön­vál­nak út­jaik, de nem érez­nek ha­ra­got egy­más iránt. Szak­mai te­en­dő­ikre kon­cent­rál­nak!

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Az éne­kes a fel­vé­tel alap­ján jól volt, ren­ge­te­get vic­ce­lő­dött, jól érezte magát Csong­rádi Ka­tá­val és a csa­pat­tal.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor. Ők in­kább ott­hon, egy­más kö­zött em­lé­kez­tek meg el­hunyt ba­rát­juk­ról.

Elképesztő, ezt eddig mindenki előtt titkolta Jennifer Aniston és Brad Pitt

Elképesztő, ezt eddig mindenki előtt titkolta Jennifer Aniston és Brad Pitt

Be­in­dul­tak a plety­kák most, hogy fény de­rült ti­tok­za­tos kap­cso­la­tukra!

Be­in­dul­tak a plety­kák most, hogy fény de­rült ti­tok­za­tos kap­cso­la­tukra!

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

A szép­ség­ki­rálynő egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott a tör­tén­tek­ről. Ezt lát­nod kell!

A szép­ség­ki­rálynő egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott erről.

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól.

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól.

Élő adásban tett meglepő kijelentést Majka: kiderült az igazság!

Élő adásban tett meglepő kijelentést Majka: kiderült az igazság!

A rap­per és Cur­tis a hírek sze­rint hó­na­pok óta rossz vi­szony­ban van­nak egy­más­sal.

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő nem fe­lejti el azo­kat az éve­ket, ami­kor rend­sze­re­sen együtt lé­pett fel a le­gen­dá­val.

Titokban végig jóban maradtak: újra összeállhat Majka és Curtis

Titokban végig jóban maradtak: újra összeállhat Majka és Curtis

Öt hónap hall­ga­tás után törte meg Majka.

Öt hónap hall­ga­tás után törte meg Majka a csen­det Cur­tis­szel kap­cso­la­to­san. A rap­per nem csak azt val­lotta be, hogy a nyil­vá­nos­ság előtt zajló bal­hék el­le­nére ti­tok­ban va­ló­já­ban mind­vé­gig tar­totta a kap­cso­la­tot ba­rát­já­val, de a jövőt il­le­tően el is szólta magát!

Meglepődtek a rajongók, sosem látott fotó került elő Komár Lászlóról

Meglepődtek a rajongók, sosem látott fotó került elő Komár Lászlóról

A 2012-ben el­hunyt éne­kes jó ba­rátja volt Hajdú Pé­ter­nek.

A 2012-ben el­hunyt éne­kes jó ba­rátja volt Hajdú Pé­ter­nek, aki az Ins­tag­ra­mon mu­tatta meg a róluk ké­szült egyik közös képet. A fotón, mely közel két év­ti­zede ké­szül­he­tett, mind­ket­ten vi­dám­nak és ön­fe­led­ten bol­dog­nak tűn­nek.

Meglepődtek a rajongók, sosem látott fotó került elő Zámbó Jimmyről!

Meglepődtek a rajongók, sosem látott fotó került elő Zámbó Jimmyről!

A le­gen­dás éne­kes még 1999-ben bu­li­zott együtt egy fi­a­tal ri­por­ter­rel.

A le­gen­dás éne­kes még 1999-ben bu­li­zott együtt egy fi­a­tal ri­por­ter­rel, aki mára az egyik leg­nép­sze­rűbb mű­sor­ve­ze­tővé vált.

Égi jel: elképesztő, mit látott meg egy régi fotón Fresh Andi!

Égi jel: elképesztő, mit látott meg egy régi fotón Fresh Andi!

Kü­lö­nös üze­ne­tet ta­lált.

A hí­res­ség né­hány hó­napja döb­bent rá arra, hogy sze­rel­mes a leg­jobb ba­rát­jába. Most egy múlt­béli fény­ké­pen ta­lált kü­lö­nös üze­ne­tet.

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak.

A rá­diós és egy­kori ked­vese sze­ren­csés hely­zet­ben van­nak, hi­szen évek óta szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak egy­más­sal. Oly­annyira, hogy ka­rá­csony előtti bu­li­ban is részt vet­tek.

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, min­dig szív­ják egy­más vérét.

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét.

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tője az el­vá­lás fáj­dal­ma­i­ról be­szélt az élet­mentő mű­té­ten át­esett Bo­ros­nak.

Laky Zsuzsi férje farag férfit Aurelióból

Laky Zsuzsi férje farag férfit Aurelióból

Kü­lön­le­ges kap­cso­lat ala­kult ki kö­zöt­tük.

Kü­lön­le­ges kap­cso­lat ala­kult ki A leg­bát­rabb páros két leg­kü­lön­bö­zőbb ver­seny­zője kö­zött. A min­dig han­gos, heves vér­mér­sék­letű Au­re­lio első rá­né­zésre szö­ges el­len­téte a ki­mért és meg­fon­tolt Dietz Gusz­táv­nak. Ők ket­ten mégis fon­tos sze­re­pet töl­te­nek be egy­más éle­té­ben.

Szörnyű gyilkosság: végzett barátjával, majd fejbe lőtte magát is

Szörnyű gyilkosság: végzett barátjával, majd fejbe lőtte magát is

A rend­őr­ség még vizs­gálja a bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

A rend­őr­ség még vizs­gálja a bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Ezt látnod kell, gyerekkori fotóval nosztalgiázik Király Viktor

Ezt látnod kell, gyerekkori fotóval nosztalgiázik Király Viktor

Ber­kes Oli­vér­rel azóta is jó ba­rát­sá­got ápol­nak.

Ber­kes Oli­vér­rel azóta is jó ba­rát­sá­got ápol­nak, pedig van köz­tük egy kis kor­kü­lönb­ség.

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Már két éve nem al­kot­nak egy párt.

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek. Ins­tag­ram-ol­da­lára tett ki egy so­kat­mondó be­jegy­zést.

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Itt a válasz: Singh Viki reagált az őt ért vádakra

Itt a válasz: Singh Viki reagált az őt ért vádakra

Igazi ci­ca­harcba tor­kollt A leg­bát­rabb páros előző adása. Az éne­kesnő most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Igazi ci­ca­harcba tor­kollt A leg­bát­rabb páros előző adása. Az éne­kesnő most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Maga mö­gött hagyta a múl­tat.

Vi­dám­ság, ben­ső­sé­ges érin­té­sek: két évvel a sza­kí­tá­suk után ezek jel­lem­zik Stohl And­rás és volt párja, An­csika kap­cso­la­tát.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai Claudia és Gesztesi Károly

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, de a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti. Ezt egy friss fotó és egy hozzá tar­tozó, Cla­u­dia jel­leg­ze­tes hu­mo­rát magán vi­selő kép­alá­írás is bi­zo­nyítja.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Azt mondta, a tévés tel­je­sen meg­vál­to­zott. De mi tör­tén­he­tett?

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Azt mondta, a tévés tel­je­sen meg­vál­to­zott. De mi tör­tén­he­tett?

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Meg­han Markle min­den szin­ten meg­vál­toz­tatta Harry her­ceg éle­tét.

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Ék­szert akart ra­bolni az új barát...

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban...

Nem múlik a fájdalom: még mindig gyászol Tóth Vera

Nem múlik a fájdalom: még mindig gyászol Tóth Vera

Hi­ány­zik neki a ba­rát­nője.

Az éne­kesnő kép­te­len túl­tenni magát leg­jobb ba­rát­nője ha­lá­lán. Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne em­lé­kezne meg róla.

Fájdalmas dolgot kell elviselnie Meghan Markle-nek házassága miatt

Fájdalmas dolgot kell elviselnie Meghan Markle-nek házassága miatt

A her­cegné ma­gán­élete az es­küvő óta tel­je­sen meg­vál­to­zott, már azt sem tudja kiben bíz­hat meg.

Nehéz helyzet, Tilla végre vallott Majkáról és Curtisről

Nehéz helyzet, Tilla végre vallott Majkáról és Curtisről

Őszinte val­lo­mást tett a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője!

Őszinte val­lo­mást tett a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője!

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni...

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót egy unal­ma­sabb estén.

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Végre meg­szó­lalt.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Szomorú videó, gyászol a magyar sztárénekesnő

Szomorú videó, gyászol a magyar sztárénekesnő

A Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy vi­deót, ame­lyen ba­rát­nő­jé­vel éne­kel. Azt írja, nem bú­csú­zik.

A Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy vi­deót, ame­lyen ba­rát­nő­jé­vel éne­kel. Azt írja, nem bú­csú­zik.

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér.

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér. Foly­ton zri­kál­ják egy­mást, de...

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Még Harry herceget is lerázta Meghan Markle, ide szökött titokban

Még Harry herceget is lerázta Meghan Markle, ide szökött titokban

Az egy­kori szí­nésznő ki­csit meg­szö­kött a ki­rá­lyi ud­var­ból, hogy leg­ked­ve­sebb ba­rát­nő­jé­vel tölt­hes­sen né­hány napot.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt a szexi éne­kesnő.

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt a szexi éne­kesnő.

Kitálalt az elhunyt színészlegendáról Aradszky László özvegye

Kitálalt az elhunyt színészlegendáról Aradszky László özvegye

Szinte lá­nya­ként sze­rette a nép­szerű szí­nésznő.

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes öz­ve­gyét szinte lá­nya­ként sze­rette a nép­szerű szí­nésznő.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Nem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

A vi­lág­hírű szí­nész nem­ré­gi­ben Vaj­náék­nál va­cso­rá­zott.

A vi­lág­hírű szí­nész nem­ré­gi­ben Vaj­náék­nál va­cso­rá­zott, ahol min­den­nél job­ban imádta a há­zas­pár há­zi­ál­la­tait.

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok.

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok. Linda csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

A le­gen­dás éne­kesnő ti­zenöt évvel ez­előtt hunyt el.

A le­gen­dás éne­kesnő 15 évvel ez­előtt hunyt el, sze­ret­tei azóta is ne­he­zen dol­goz­zák fel a hi­á­nyát.

Nem semmi, ezt gondolja Som Lajos édesanyjáról Karda Bea!

Nem semmi, ezt gondolja Som Lajos édesanyjáról Karda Bea!

Az éne­kesnő és egy­kori anyósa közel ötven éve áll­nak igen szo­ros ba­rát­ság­ban. Ezen sem a válás, sem pedig a ze­nész ha­lála nem vál­toz­ta­tott.

Elképesztő fotó került elő a két magyar sztárról

Elképesztő fotó került elő a két magyar sztárról

Egyi­kü­ket sem is­mer­tük fel a képen!

Ba­rát­sá­guk ka­masz­ko­ruk­ban kez­dő­dött, ami­kor együtt utaz­tak kül­földre egy tá­bo­ro­zásra. Egyi­kü­ket sem is­mer­tük fel a képen!

Rejtélyes nő került elő Harry herceg múltjából, felfedte titkait

Rejtélyes nő került elő Harry herceg múltjából, felfedte titkait

Egy csi­nos ze­nész állt elő egy 15 éves tör­té­net­tel az akkor még vad és bu­li­zós Harry her­ceg­ről.

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben.

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben. And­rást oly­annyira ked­ve­lik, hogy akár...

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

Órá­kig be­szél­get­tek.

A le­gen­dás éne­kes egy­kori fe­le­sége már az első perc­től kezdve szim­pa­ti­kus­nak tar­totta a ma­gyar sztárt.

Váratlan helyről érkezett a segítség, ez vár most Meghan Markle-re

Váratlan helyről érkezett a segítség, ez vár most Meghan Markle-re

Új ba­rátra lelt a sus­sexi her­cegné, aki máris fon­tos do­log­ban segít neki.

Úgy tűnik, új ba­rátra lelt a sus­sexi her­cegné, aki máris fon­tos do­log­ban segít neki.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

A szí­nész és Janza Kata már évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ám kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza Törőcsik Mari!

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza a színpadra Törőcsik Mari!

A nem­zet szí­né­sze kü­lön­le­ges aján­la­tot ka­pott Kol­tai La­jos­tól, amire, úgy néz ki, nem tud nemet mon­dani.

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Máig nem dol­gozta fel leg­jobb ba­rátja ha­lá­lát.

Somló Tamás las­san két éve ment el, de leg­jobb ba­rátja máig nem tudta fel­dol­gozni a hi­á­nyát. Erről val­lott Char­lie.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

A lá­nyok nem is gon­dol­ták, hogy va­laha egy­másra ta­lál­nak, ám az in­ter­net cso­dákra képes...

Rózsa György a lányaként szereti Csobot Adélt!

Rózsa György a lányaként szereti Csobot Adélt!

A Nagy Duett ver­seny­ző­pá­rosa három hét alatt na­gyon jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki egy­más­sal, már közös prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek.

A Nagy Duett ver­seny­ző­pá­rosa három hét alatt na­gyon jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki egy­más­sal, már közös prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek.