CÍMKE: 'bankjegy'

Sok helyen nem lehet fizetni az új 500 forintossal

Sok helyen nem lehet fizetni az új 500 forintossal

Már egy hó­napja be­ve­zet­ték az új 500 fo­rin­tost, de még most sem fo­gadja el sok au­to­mata.

Februártól jönnek az új 500 forintos bankjegyek

Februártól jönnek az új 500 forintos bankjegyek

A bank­je­gyek régi vál­to­za­tá­val 2019. ok­tó­ber 31-ig lehet még fi­zetni.

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Már több mint 20 ezren írták alá az on­line pe­tí­ciót. Az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Már több mint 20 ezren írták alá az on­line pe­tí­ciót. Az öt­let­gazda sze­rint az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Ne feledje senki, hamarosan már csak az új ezresekkel lehet fizetni

Ne feledje senki, hamarosan már csak az új ezresekkel lehet fizetni

Már nem lehet so­káig hasz­nálni a régi ezres bank­je­gye­ket.

Már nem lehet so­káig hasz­nálni a régi ezres bank­je­gye­ket.

Így néznek majd ki az új ezresek

Így néznek majd ki az új ezresek

Már­cius el­se­jé­től már az új ezer fo­rin­tos bank­jeggyel fi­zet­he­tünk.

Már­cius el­se­jé­től már az új ezer fo­rin­tos bank­jeggyel fi­zet­he­tünk az üz­le­tek­ben. A je­len­legi 1000 fo­rin­to­so­kat 2018. ok­tó­ber 31-ig hasz­nál­hat­juk fel. Ezt kö­ve­tően a Ma­gyar Nem­zeti Bank be­vonja azo­kat.

Eddig fizethetünk a régi húszezressel

Eddig fizethetünk a régi húszezressel

Már csak pár napig lehet a régi húsz­ezer fo­rin­tos bank­je­gyek­kel fi­zetni. A ke­res­ke­dők nem kö­te­le­sek el­fo­gadni a be­vont, régi bank­je­gye­ket.

Már csak pár napig lehet a régi húsz­ezer fo­rin­tos bank­je­gyek­kel fi­zetni. A ke­res­ke­dők nem kö­te­le­sek el­fo­gadni a be­vont, régi bank­je­gye­ket.

Siess, mert ezekkel a címletekkel nem sokáig fizethetsz

Siess, mert ezekkel a címletekkel nem sokáig fizethetsz

Be­von­ják a régi bank­je­gye­ket.

Nem­so­kára már csak az új két­ezer és öt­ezer fo­rin­tos bank­je­gyek­kel fi­zet­hetsz, ér­de­mes oda­fi­gyelni!

Még mindig kaphatunk vissza érvénytelen papírpénzt a boltban

Még mindig kaphatunk vissza érvénytelen papírpénzt a boltban

Fi­gyel­jünk job­ban, ami­kor vá­sá­ro­lunk, mert még min­dig elő­for­dul­hat, hogy régi pa­pír­pénzt ka­punk vissza.

Végre bemutatták: Így néz ki az új magyar pénz

Végre bemutatták: Így néz ki az új magyar pénz

Jön­nek az új 1000 fo­rin­tos bank­je­gyek, me­lyek már hol­nap­tól tör­vé­nyes fi­ze­tő­esz­közzé vál­nak.

Jön­nek Má­tyás ki­rály port­ré­já­val az új 1000 fo­rin­tos bank­je­gyek, me­lyek már hol­nap­tól tör­vé­nyes fi­ze­tő­esz­közzé vál­nak.

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

A Ma­gyar Nem­zeti Bank egy évvel meg­hosszab­bí­totta a régi húsz­ez­re­sek ér­vé­nyes­sé­gét.

A Ma­gyar Nem­zeti Bank egy évvel meg­hosszab­bí­totta a régi húsz­ez­re­sek for­ga­lom­ban tör­ténő be­vál­tá­sá­nak ha­tár­ide­jét.

Érvénytelen papírpénzt kapott az automatából a zalai asszony!

Érvénytelen papírpénzt kapott az automatából a zalai asszony!

Ho­log­ram nél­küli ezer­fo­rin­tost adott egy ATM-au­to­mata egy za­la­eger­szegi nőnek.

Vigyázz, már nem sokáig fizethetsz a régi húszezressel!

Vigyázz, már nem sokáig fizethetsz a régi húszezressel!

Ha­ma­ro­san be­von­ják őket.

Ha­ma­ro­san be­von­ják a 2015 előtt ki­bo­csáj­tott, régi húsz­ez­res bank­je­gye­ket....

Ilyen lesz az új 5000-es!

Nem tévedés! Ilyen lesz az új 5000-es!

Több bank­jegy is meg­vál­to­zik. A Ma­gyar Nem­zeti Bank köz­le­mé­nyé­ben je­len­tette be, mely bank­je­gye­ket érinti a kor­sze­rű­sí­tés. Most meg is mu­tat­juk őket.

Több bank­jegy is meg­vál­to­zik. A Ma­gyar Nem­zeti Bank köz­le­mé­nyé­ben je­len­tette be, mely bank­je­gye­ket érinti a kor­sze­rű­sí­tés. Most meg is mu­tat­juk, mely bank­je­gyek miben vál­toz­nak majd. Fon­tos tudni azt is, mi­kor­tól szá­mít­ha­tunk arra, hogy fel is buk­kan­nak az új pa­pír­pén­zek a ke­res­ke­de­lem­ben. Íme a hi­va­ta­los idő­pont.

Milliók fogják tapogatni ezeket a nőket

Milliók fogják tapogatni ezeket a nőket

Hosszú évek alatt ki­vív­ták, hogy min­den férfi őket akarja!

Be­mu­tat­juk azt az 5 höl­gyet, akik hosszú évek alatt ki­vív­ták, hogy min­den férfi őket akarja!

Vigyázz! Ezért nem fogadják el a pénzedet a boltban!

Vigyázz! Ezért nem fogadják el a pénzedet a boltban!

Te is kap­tál már vissza­já­ró­ként sé­rült pénzt, amit aztán, tőled nem fo­gad­tak el? Itt a meg­ol­dás!

Figyelj! Péntektől másképp néz ki a húszezres bankjegy!

Figyelj! Péntektől másképp néz ki a húszezres bankjegy!

Ne le­pődj meg, ha az új bank­jeggyel ta­lál­ko­zol. Nem ha­mi­sít­vány, hanem vál­to­zás. Így néz majd ki!

Megálmodták a magyar eurót. Nézd meg, hogy nézne ki!

Megálmodták a magyar eurót. Nézd meg, hogy nézne ki!

Eu­ró­pai állat- és nö­vény­fa­jok­kal dí­szí­tett bank­je­gye­ket ké­szí­tett egy ma­gyar egye­te­mista.