CÍMKE: 'bankjegy'

Februártól jönnek
az új 500 forintos bankjegyek

Februártól jönnek az új 500 forintos bankjegyek

A bank­je­gyek régi vál­to­za­tá­val 2019. ok­tó­ber 31-ig lehet még fi­zetni. A 10 ez­res­ről még nem szü­le­tett dön­tés.

A bank­je­gyek régi vál­to­za­tá­val 2019. ok­tó­ber 31-ig lehet még fi­zetni. A 10 ez­res­ről még nem szü­le­tett dön­tés, abból a régi és az új is for­ga­lom­ban van.

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Már több mint 20 ezren írták alá az on­line pe­tí­ciót. Az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Már több mint 20 ezren írták alá az on­line pe­tí­ciót. Az öt­let­gazda sze­rint az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Ne feledje senki, hamarosan már csak az új ezresekkel lehet fizetni

Ne feledje senki, hamarosan már csak az új ezresekkel lehet fizetni

Már nem lehet so­káig hasz­nálni a régi ezres bank­je­gye­ket. Ha­ma­ro­san már csak a meg­újí­tott 1000 fo­rin­tos­sal fi­zet­he­tünk!

Így néznek majd ki az új ezresek

Így néznek majd ki az új ezresek

Már­cius el­se­jé­től már az új ezer fo­rin­tos bank­jeggyel fi­zet­he­tünk az üz­le­tek­ben. A je­len­legi 1000 fo­rin­to­so­kat 2018. ok­tó­ber 31-ig hasz­nál­hat­juk fel.

Már­cius el­se­jé­től már az új ezer fo­rin­tos bank­jeggyel fi­zet­he­tünk az üz­le­tek­ben. A je­len­legi 1000 fo­rin­to­so­kat 2018. ok­tó­ber 31-ig hasz­nál­hat­juk fel.

Végre bemutatták: Így néz ki az új magyar pénz

Végre bemutatták: Így néz ki az új magyar pénz

Jön­nek Má­tyás ki­rály port­ré­já­val az új 1000 fo­rin­tos bank­je­gyek, me­lyek már hol­nap­tól tör­vé­nyes fi­ze­tő­esz­közzé vál­nak.

Siess, mert ezekkel a címletekkel nem sokáig fizethetsz

Siess, mert ezekkel a címletekkel nem sokáig fizethetsz

Be­von­ják a régi bank­je­gye­ket.

Nem­so­kára már csak az új két­ezer és öt­ezer fo­rin­tos bank­je­gyek­kel fi­zet­hetsz, ér­de­mes oda­fi­gyelni!

Eddig fizethetünk a régi húszezressel

Eddig fizethetünk a régi húszezressel

Már csak pár napig lehet a régi húsz­ezer fo­rin­tos bank­je­gyek­kel fi­zetni. A ke­res­ke­dők nem kö­te­le­sek el­fo­gadni a be­vont, régi bank­je­gye­ket.

Már csak pár napig lehet a régi húsz­ezer fo­rin­tos bank­je­gyek­kel fi­zetni. De­cem­ber 31-ig lehet fi­zetni velük, ugyanis a Ma­gyar Nem­zeti Bank (MNB) az év ele­jén be­vonja őket a for­ga­lom­ból. A ke­res­ke­dők nem kö­te­le­sek el­fo­gadni a be­vont, régi bank­je­gye­ket.

Még mindig kaphatunk vissza érvénytelen papírpénzt a boltban

Még mindig kaphatunk vissza érvénytelen papírpénzt a boltban

Még min­dig elő­for­dul­hat, hogy régi pa­pír­pénzt ka­punk vissza.

Még min­dig elő­for­dul­hat, hogy régi pa­pír­pénzt ka­punk vissza.

Ilyen lesz az új 5000-es!

Jól figyelj! Ilyen lesz az új 5000-es!

Több bank­jegy is meg­vál­to­zik. Meg is mu­tat­juk őket.

Több bank­jegy is meg­vál­to­zik. A Ma­gyar Nem­zeti Bank köz­le­mé­nyé­ben je­len­tette be, mely bank­je­gye­ket érinti a kor­sze­rű­sí­tés. Most meg is mu­tat­juk, mely bank­je­gyek miben vál­toz­nak majd.

Érvénytelen papírpénzt kapott az automatából a zalai asszony!

Érvénytelen papírpénzt kapott az automatából a zalai asszony!

Ho­log­ram nél­küli ezer­fo­rin­tost adott egy ATM-au­to­mata egy za­la­eger­szegi nőnek.

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

A Ma­gyar Nem­zeti Bank egy évvel meg­hosszab­bí­totta a régi húsz­ez­re­sek for­ga­lom­ban tör­ténő be­vál­tá­sá­nak ha­tár­ide­jét.

A Ma­gyar Nem­zeti Bank egy évvel meg­hosszab­bí­totta a régi húsz­ez­re­sek for­ga­lom­ban tör­ténő be­vál­tá­sá­nak ha­tár­ide­jét.

Milliók fogják tapogatni ezeket a nőket

Milliók fogják tapogatni ezeket a nőket

Hosszú évek alatt ki­vív­ták, hogy min­den férfi őket akarja!

Be­mu­tat­juk azt az 5 höl­gyet, akik hosszú évek alatt ki­vív­ták, hogy min­den férfi őket akarja!

Vigyázz! Ezért nem fogadják el a pénzedet a boltban!

Vigyázz! Ezért nem fogadják el a pénzedet a boltban!

Te is kap­tál már vissza­já­ró­ként sé­rült pénzt, amit aztán, tőled nem fo­gad­tak el? Itt a meg­ol­dás!

Figyelj! Péntektől másképp néz ki a húszezres bankjegy!

Figyelj! Péntektől másképp néz ki a húszezres bankjegy!

Ne le­pődj meg, ha az új bank­jeggyel ta­lál­ko­zol. Nem ha­mi­sít­vány, hanem vál­to­zás. Így néz majd ki!

Megálmodták a magyar eurót. Nézd meg, hogy nézne ki!

Megálmodták a magyar eurót. Nézd meg, hogy nézne ki!

Eu­ró­pai állat- és nö­vény­fa­jok­kal dí­szí­tett bank­je­gye­ket ké­szí­tett egy ma­gyar egye­te­mista.