CÍMKE: 'bank'

Biztonsági őr fékezte meg: Kulcsár Edina botrányt csapott egy bankban

Biztonsági őr fékezte meg: Kulcsár Edina botrányt csapott egy bankban

A szép­ség­ki­rálynő ál­ta­lá­ban rend­kí­vül tü­rel­mes és min­den­ki­vel ked­ves.

Így sózzák rá a szülőkre a drága hiteleket a bankok

Így sózzák rá a szülőkre a drága hiteleket a bankok

A va­ká­ció kez­de­tén ag­resszí­ven le­tá­mad­ják a ban­kok a csa­lá­do­so­kat.

FRISS HÍREK

Elvesztette a türelmét: Bankban balhézott Kulcsár Edina

Elvesztette a türelmét: Bankban balhézott Kulcsár Edina

Kul­csár Edina vég­te­le­nül tü­rel­mes te­rem­tés­nek tartja magát, de van úgy, hogy nála is el­sza­kad a cérna.

Kul­csár Edina vég­te­le­nül tü­rel­mes te­rem­tés­nek tartja magát, de van, hogy nála is el­sza­kad a cérna.

Ügyes trükkel drágítják a számlákat a bankok

Ügyes trükkel drágítják a számlákat a bankok

Eu­ró­pá­ban ná­lunk a leg­drá­gább.

Eu­ró­pá­ban ná­lunk a leg­drá­gább a banko­lás a jegy­bank ta­nul­má­nya sze­rint, a ban­kok most mégis sorra drá­gít­ják a költ­sé­ge­ket.

Meglepő fotó készült Gesztesi Károlyról, itt bukkant fel

Meglepő fotó készült Gesztesi Károlyról, itt bukkant fel

La­punk szem­fü­les ol­va­sója küldte.

A képet la­punk szem­fü­les ol­va­sója küldte, aki több­ször össze­fu­tott már a szí­nés­szel.

Ha nem vagy résen, a te bankszámládat is zárolhatják

Ha nem vagy résen, a te bankszámládat is zárolhatják

Az MNB fi­gyel­mez­te­tést adott ki.

Több tíz­ezer ember nem vé­gezte el az adat­egyez­te­tést, ezért az MNB fi­gyel­mez­te­tést adott ki.

Fontos levelet kapnak a lakáshitelesek a banktól: vastag boríték jön, ne dobd ki

Fontos levelet kapnak a lakáshitelesek a banktól: vastag boríték jön, ne dobd ki

Ren­ge­te­gen kap­nak le­ve­let.

La­kás­hi­te­le­sek száz­ez­rei kap­nak le­ve­let ha­ma­ro­san a bank­juk­tól: új aján­la­tot kap­nak rész­le­tes szá­mí­tá­sok­kal a la­kás­hi­te­lük át­ala­kí­tá­sára. A cél az, hogy meg­előz­zék a tör­lesz­tő­rész­le­tek el­szál­lá­sát.

Szép pénzt fizethet a bank, ez kellett hozzá

Szép pénzt fizethet a bank, ez kellett hozzá

Gon­dok akad­tak az egyik pénz­in­té­zet sze­mé­lyi köl­csö­nei körül.

Gon­dok akad­tak az egyik pénz­in­té­zet sze­mé­lyi köl­csö­nei körül. A Ma­gyar Nem­zeti Bank pedig lé­pett. 11 mil­lió fo­rint fo­gyasz­tó­vé­delmi bír­ság­gal súj­totta a Ra­iffei­sen Ban­kot a sze­mé­lyi köl­csö­ne­i­nek rek­lá­mo­zása miatt.

Hatalmas változás jön a bankrendszerben, erre érdemes figyelni

Hatalmas változás jön a bankrendszerben, erre érdemes figyelni

Min­den, amit ér­de­mes tudni!

Min­den, amit ér­de­mes tudni a ma­gyar bank­rend­szer vál­to­zá­sa­i­ról. A leg­fon­to­sabb funk­ciók és hasz­ná­lati in­for­má­ciók egy cso­kor­ban!

Korhatáros videó a bankból: Elképesztő, mit tett meg a nő a pénzért

Korhatáros videó a bankból: Elképesztő, mit tett meg a nő a pénzért

Nem semmi, mit rög­zí­tett a pénz­in­té­zet biz­ton­sági ka­me­rája!

Nem semmi, mit rög­zí­tett a pénz­in­té­zet biz­ton­sági ka­me­rája!

Így trükköznek a bankok, miközben nyakló nélkül vesszük fel a hitelt

Így trükköznek a bankok, miközben nyakló nélkül vesszük fel a hitelt

Máris el­fe­lej­tet­ték az em­be­rek, hogy mi­lyen könnyű el­adó­sodni?

Máris el­fe­lej­tet­ték az em­be­rek, hogy mi­lyen könnyű el­adó­sodni? A ban­kok va­ló­ság­gal ránk tuk­mál­ják az ol­csó­nak tűnő, ám gyak­ran trük­kös hi­te­le­ket, ezért is lehet, hogy 2018 első ki­lenc hó­nap­já­ban több hi­telt vet­tek fel, mint a tel­jes előző évben!

Ennek soha nem lesz vége: Rendőrök keresték fel a Viszkist

Ennek soha nem lesz vége: Rendőrök keresték fel a Viszkist

Bank­rab­ló­ként ne­he­zen vi­sel­ték el .

Amb­rus At­tila bank­rab­ló­ként több­ször bo­hó­cot csi­nált a rend­őr­ség­ből, amit akkor ne­he­zen vi­sel­tek a szer­vek.

Ezt mondják a bankosok az új csokról

Ezt mondják a bankosok az új csokról

Több száz­ezer csa­lád érin­tett!

A két­gyer­me­ke­sek is fel­ve­he­tik a 10 mil­lió fo­rin­tos tá­mo­ga­tott hi­telt, a há­rom­gye­re­ke­sek ese­té­ben pedig 15 mil­lió fo­rintra emel­ték ezt az össze­get.

A banki rendszerek hibája miatt nem lehetett bankkártyával fizetni

A banki rendszerek hibája miatt nem lehetett bankkártyával fizetni

Több ol­va­sónk je­lezte, hogy nem tu­dott bank­kár­tyá­val fi­zetni a CBA üz­let­ben. Után­na­jár­tunk!

Bank helyett bankautomatát robbantottak

Bank helyett bankautomatát robbantottak

Reg­gelre el­tűnt az ATM.

A kör­nyé­ken lakók azt vet­ték észre, hogy reg­gelre el­tűnt az ATM. Ter­mé­sze­te­sen a pénz­zel együtt. A rend­őr­ség haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tott.

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Vigyázat, újabb, kifinomultabb trükkel jönnek a csalók!

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

Az OTP Bank ne­vé­vel élnek vissza újra az adat­ha­lá­szok, de ez­út­tal ügyel­nek a rész­le­tekre is.

Új típusú brazil vírus terjed: Kiadták a vészjelzést

Új típusú brazil vírus terjed: Kiadták a vészjelzést

A leg­újabb bank­ví­rus képes el­lopni az ujj­le­nyo­ma­to­kat és a re­ti­na­ada­to­kat is.

Meglepő helyen kapott állást Pál Éva!

Meglepő helyen kapott állást Pál Éva!

Az éne­kes­nő­nek alig két hete ma­radt arra, hogy el­adja a cse­peli házát, kü­lön­ben a bank áron alul ár­ve­rezi el, és nem lesz hová men­nie.

Az éne­kes­nő­nek alig két hete ma­radt arra, hogy el­adja a cse­peli házát, kü­lön­ben a bank áron alul ár­ve­rezi el, és nem lesz hová men­nie.

Nem hiszed el, miért megy újra bankba a Viszkis

Nem hiszed el, miért megy újra bankba a Viszkis

Nem azért...

At­ti­lá­nak 1999 óta nem sok dolga akadt a ban­kok­kal. Utol­jára ekkor "vett fel" ko­mo­lyabb össze­get. Most egé­szen más okból megy egy pénz­in­té­zetbe.

Nudizó nőcske keltett botrányt az egyik bankban, ezt művelte

Nudizó nőcske keltett botrányt az egyik bankban, ezt művelte

Nem volt éppen ma­gá­nál...

A fel­vé­tel ta­nú­sága sze­rint nem volt éppen ma­gá­nál...

Szörnyű hitelcsapdába került Lópici Gáspár, elviszi a pénzét a bank!

Szörnyű hitelcsapdába került Lópici Gáspár, elviszi a pénzét a bank!

Az idős szín­mű­vészt nem csak a fi­á­val kap­cso­la­tos gon­dok ter­he­lik.

Az idős szín­mű­vészt nem csak a fi­á­val kap­cso­la­tos gon­dok ter­he­lik. Ha­tal­mas köl­csönt vett fel ko­ráb­ban, alig marad nyug­díja.

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Elő­for­dult már, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal, évek­kel ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani.

Elő­for­dult már, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani

Veszélyben a dolgozók: kiürítették a bank összes fiókját az országban

Veszélyben a dolgozók: kiürítették a bank összes fiókját az országban

A bankfi­ó­kok bom­ba­fe­nye­ge­tést kap­tak, de azt a be­je­len­tők már nem kö­zöl­ték, hogy me­lyik ban­kot akar­ják meg­tá­madni.

Vigyázat, adatrobbanás!

Vigyázat, adatrobbanás!

Az ada­tok elem­zé­sé­nek él­har­co­sai a di­gi­tá­lis át­ala­ku­lás nyer­te­sei lesz­nek.

Az ada­tok elem­zé­sé­nek él­har­co­sai a di­gi­tá­lis át­ala­ku­lás nyer­te­sei lesz­nek. A vál­lal­ko­zá­sok­nak vi­szont al­kal­maz­kod­niuk kell ahhoz, hogy fel­nőtt egy új ge­ne­rá­ció.

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Most jött, fegyveres támadás történt Párizsban

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Egy férfi a Di­a­dalív kö­ze­lé­ben meg­pró­bált ki­ra­bolni egy ban­kot, de a rend­őrök köz­be­lép­tek.

Történelmi döntés születhet a devizahitelesek ügyében

Történelmi döntés születhet a devizahitelesek ügyében

Min­dent fel­for­gat­hat a de­vi­za­köl­csö­nök ügyé­ben egy bí­ró­sági dön­tés, amely a ma­gyar köl­csön­fel­ve­vő­ket is ér­de­kel­heti.

Mélyponton Johnny Depp: Elvitte a bank a házát

Mélyponton Johnny Depp: Elvitte a bank a házát

Sú­lyos anyagi gon­dok­kal küzd.

A sú­lyos anyagi gon­dok­kal küzdő szí­nész imádta a far­mot, ahol édes­anyja is élt ha­lá­láig.