CÍMKE: 'balesetveszély'

Hihetetlen, ez repült ki a markolóból a pesti járdára

Hihetetlen, ez repült ki a markolóból a pesti járdára

Ba­le­set­ve­szé­lyes hely­ze­tet oko­zott egy mar­ko­ló­gép a fő­vá­rosi Váci úton.

Akadályozta az életmentést a virág a lépcsőfordulóban

Akadályozta az életmentést a virág a lépcsőfordulóban

Csak­nem egy ember éle­tébe ke­rült, hogy a lakók vi­rá­go­kat rak­tak ki egy budai tár­sas­ház­ban.

Sokkot kapott a furgonos: Durva, ami az autópálya közepén történt

Sokkot kapott a furgonos: Durva, ami az autópálya közepén történt

Nem tudni, mi járt a férfi fe­jé­ben, ami­kor fel­haj­tott bi­cik­li­vel a sztrá­dára.

Nem tudni, mi járt a férfi fe­jé­ben, ami­kor fel­haj­tott bi­cik­li­vel a sztrá­dára.

Az őrült autós szembement a forgalommal

Az őrült autós szembement a forgalommal

Egy tatai autós vette fel fe­dél­zeti ka­me­rá­já­val, ahogy egy őrült szem­be­jön vele pén­te­ken.

Egy tatai autós vette fel fe­dél­zeti ka­me­rá­já­val, ahogy egy őrült szem­be­jön vele pén­te­ken. Alig volt for­ga­lom sze­ren­csére.

Balesetveszélyes aknafedelek csúfítják a fővárost

Balesetveszélyes aknafedelek csúfítják a fővárost

Be­sza­kadt, hi­á­nyos ak­na­fe­de­lek­kel van tele Bu­da­pest, ame­lyek te­le­kom­mu­ni­ká­ciós cé­gek­hez vagy a for­ga­lom­irá­nyí­tás­hoz tar­toz­nak.

Be­sza­kadt, hi­á­nyos ak­na­fe­de­lek­kel van tele Bu­da­pest, ame­lyek te­le­kom­mu­ni­ká­ciós cé­gek­hez vagy a for­ga­lom­irá­nyí­tás­hoz tar­toz­nak.

Brutális képek a Normafáról: Ma fel ne menjen oda!

Brutális képek a Normafáról: Ma fel ne menjen oda!

Mu­tat­juk, miért!

Azt kérik, ma sen­ki­nek eszébe se jus­son ott sé­tálni, ki­rán­dulni. Mu­tat­juk, miért!

Életveszélyes az építkezés egy budapesti panelháznál

Életveszélyes az építkezés egy budapesti panelháznál

Az épí­tési te­rü­le­ten ott ha­gyott létra bal­eset­ve­szé­lyes lehet, pláne ha körbe sem ke­rí­tik.

Az épí­tési te­rü­le­ten ott ha­gyott létra bal­eset­ve­szé­lyes lehet, pláne ha körbe sem ke­rí­tik.

Zseniális ötlet: Ezért tarts mindig hajgumit az autódban

Zseniális ötlet: Ezért tarts mindig hajgumit az autódban

Nincs ta­lá­lé­ko­nyabb nem­zet a ma­gyar­nál! Most ki­de­rül, hogy mi­ként lehet egy haj­gumi vagy be­főt­tes gumi élet­mentő a ko­csi­ban. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek: min­den egy he­lyen, ami­ről tud­nod kell, mi­előtt útra kelsz ma!

Riasztás, párzanak az őzek, ami nekik jó, nem jó az autósoknak

Riasztás, párzanak az őzek, ami nekik jó, nem jó az autósoknak

Az őzek fel­buk­ka­ná­sára lehet szá­mí­tani az uta­kon.

Az őzek fel­buk­ka­ná­sára lehet szá­mí­tani az uta­kon, ugyanis most van a pár­zási idő­szak. Ami­kor a bak ül­dö­zőbe veszi a sutát át­szá­guld a leg­for­gal­ma­sabb uta­kon is.

Vigyázat! Meg is süketülhetsz a tűzijátéktól!

Vigyázat! Meg is süketülhetsz a tűzijátéktól!

Ve­szé­lyes pi­ro­tech­ni­kai ter­mé­kekre hívta fel a fi­gyel­met a rend­őr­ség. Mind­há­rom tű­zi­já­ték kínai.

Ve­szé­lyes pi­ro­tech­ni­kai ter­mé­kekre hívta fel a fi­gyel­met a rend­őr­ség.

Nincs kiút: Bezárkózott otthonába Korda György

Nincs kiút: Bezárkózott otthonába Korda György

A nép­szerű éne­kes napok óta kény­szer­pi­he­nő­jét tölti. Nem örül a ki­ala­kult hely­zet­nek!

Vigyázz: Ezt a négy dolgot biztos rosszul tudtad a téli gumikról

Vigyázz: Ezt a négy dolgot biztos rosszul tudtad a téli gumikról

Az au­tó­sok 45%-a pél­dául nem tudja, mi­kor­tól szá­mít ko­pott­nak és le­cse­ré­len­dő­nek az ab­ron­csa.

Szülők akadályozták meg, hogy elinduljon a balesetveszélyes busz gyermekeikkel

Szülők akadályozták meg, hogy elinduljon a balesetveszélyes busz gyermekeikkel

Szülők akadályozták meg, hogy elinduljon a balesetveszélyes busz gyermekeikkel

Rend­őrt hív­tak a szü­lők a bu­szosra, aki tü­kör­sima ke­re­kek­kel in­dult volna.

Rend­őrt hív­tak a szü­lők a bu­szosra, aki tü­kör­sima ke­re­kek­kel állt ki, hogy ki­rán­dulni vigye a di­á­ko­kat. A bu­szos cég ve­ze­tője azzal vé­de­ke­zik, hogy csak egyik fa­lu­ból a má­sikba kel­lett volna át­dö­cög­nie.

Kiadták a riasztást: az időjárás vészhelyzeteket teremthet

Kiadták a riasztást: az időjárás vészhelyzeteket teremthet

A fél or­szágra fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

A fél or­szágra fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Erre ők sem szá­mí­tot­tak... Na­gyon vi­gyázz, ha au­tóba ülsz! Ilyen idő­ben je­len­tő­sen csök­ken­het a re­ak­ció­időd, ami ko­moly bal­ese­tek­hez ve­zet­het...

Életveszélyben a gyalogosok Kelenföldön: Hiányzik egy zebra!

Életveszélyben a gyalogosok Kelenföldön!

Egy olyan ke­resz­te­ző­dé­sen kell át­ha­lad­niuk a 139-es meg­ál­ló­já­tól a 4-es metró felé tar­tók­nak, amely­nél csak a ka­nya­rodó bu­szok­nak van lám­pája.

Rémült szarvascsorda veszélyezteti az autósokat Vas megyében

Rémült szarvascsorda veszélyezteti az autósokat Vas megyében

Meg­döb­bentő fo­tó­kat posz­tol­tak egy Fa­ce­book-cso­portba: egy szar­vas­csorda ke­resz­tezte az au­tó­sok útját Kis­rá­kos­nál.

Ezt hogy nézte be a BKK? Életveszély a Déli Pályaudvarnál!

Ezt hogy nézte be a BKK? Életveszély a Délinél!

Csak az au­tó­sok fi­gyel­mén múlik, hogy el­ke­rül­jék a tra­gi­kus bal­ese­te­ket a Krisz­tina kör­úton.

Nem lehet fogást találni a BKK hivatalos válaszán!

Nem lehet fogást találni a BKK hivatalos válaszán!

A BKK meg­ma­gya­rázza, hogy miért nincs jel­ző­lámpa a fo­nódó vil­la­mos Mar­git hídi sza­ka­szá­nál.

Ezért balesetveszélyes a fonódó villamos a Margit-hídnál!

Ezért balesetveszélyes a fonódó villamos a Margit-hídnál!

A BKK még nem he­lye­zett ki a sí­ne­ken át­ha­ladó gya­log­át­ke­lő­höz jel­ző­lám­pá­kat.

Durva világ jön estétől,
ne indulj útnak!

Durva világ jön estétől, ne indulj útnak!

Egyre több me­gyére adnak ki ri­asz­tást az ónos eső miatt, és a hely­zet csak "fo­ko­zó­dik".