CÍMKE: 'baleset'

Ítélet született a négy diáklány halálát okozó zsibói baleset ügyében

Ítélet született a négy diáklány halálát okozó zsibói baleset ügyében

Fel­füg­gesz­tett bör­tönre ítél­ték annak a ta­valy má­jusi au­tó­bal­eset­nek a fe­le­lő­sét, mely­ben meg­halt négy di­ák­lány.

Fel­füg­gesz­tet­tet ka­pott annak az au­tó­bal­eset­nek a fe­le­lőse, mely­ben meg­halt négy lány.

Fordulat Lovasi András balesetének ügyében, megszólalt a zenész

Fordulat Lovasi András balesetének ügyében, megszólalt a zenész

Ki­de­rült, ki okozta a Dózsa György úti ka­ram­bolt, ami­ben két rendőr sé­rült meg.

Ki­de­rült, ki okozta a Dózsa György úti ka­ram­bolt, ami­ben két rendőr sé­rült meg.

Szemtanúkat keres a magyar rendőrség, súlyos ügyben nyomoznak

Szemtanúkat keres a magyar rendőrség, súlyos ügyben nyomoznak

A Jász­be­ré­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hátha va­la­ki­nek in­for­má­ciói van­nak egy sú­lyos bal­eset­ről.

Borzalmas baleset Nagylévárdon: munkásra dőlt egy többtonnás fal

Borzalmas baleset Nagylévárdon: munkásra dőlt egy többtonnás fal

Csa­ládi ház épí­tése köz­ben tör­tént a sú­lyos bal­eset.

Csa­ládi ház épí­tése köz­ben tör­tént a sú­lyos bal­eset, men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak a hely­színre!

Drámai vallomás: ismertsége mentette meg a magyar színész életét

Drámai vallomás: ismertsége mentette meg a magyar színész életét

Senki nem vette észre, hogy egy ge­rinche­ve­der­ben for­gatta le a le­gen­dás so­ro­za­tot.

Kiderült, milyen márkájú autóban halnak meg Magyarországon

Kiderült, milyen márkájú autóban halnak meg Magyarországon a legtöbben

Ki­de­rült, hogy mely au­tó­tí­pu­sok­ban hal­nak és sé­rül­nek meg a leg­töb­ben és a leg­ke­ve­seb­ben.

Megható, kislánya miatt sírt Liptai Claudia

Megható, kislánya miatt sírt Liptai Claudia

A sztár­anyuka hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, Pan­kára. Sú­lyos sé­rü­lése után most újra ver­se­nyez­he­tett.

A sztár­anyuka hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, Pan­kára. Sú­lyos sé­rü­lése után most újra ver­se­nyez­he­tett.

Fotók jöttek a délutáni, veszélyes anyagot szállító kamion balesetéről

Fotók jöttek a délutáni, veszélyes anyagot szállító kamion balesetéről

Dur­ván a te­te­jére állt egy ka­mion az M0-son.

Dur­ván a te­te­jére állt egy ka­mion az M0-son, ami ve­szé­lyes anya­got szál­lí­tott. Le­zár­tak min­dent.

Súlyos balesetet szenvedett az énekes, lezuhant a színpadról

Súlyos balesetet szenvedett az énekes, lezuhant a színpadról

El­törte a kulcs­csont­ját Meat Loaf.

El­törte a kulcs­csont­ját Meat Loaf, ami­kor meg­bot­lott és le­zu­hant a szín­pad­ról.

Hatalmas pusztítást végzett egy kisteherautó Budapesten

Hatalmas pusztítást végzett egy kisteherautó Budapesten

Több mé­te­ren vitte el a zaj­védő falat egy kis­te­her­autó Bu­da­pes­ten.

Több mé­te­ren vitte el a zaj­védő falat egy kis­te­her­autó Bu­da­pes­ten, az egyik be­ve­ze­tőúton. A hely­szí­nen for­ga­lom­kor­lá­to­zás mel­lett tet­tek ren­det a fő­vá­rosi tűz­ol­tók, akik a ron­csot és a ki­dön­tött fal da­rab­jait is el­ta­ka­rí­tot­ták az útról.

Az utcán sétált az óvodáscsoport, amikor baleset történt, több halott

Az utcán sétált az óvodáscsoport, amikor baleset történt, több halott

Egy japán óvo­dás­cso­por­tot so­dort el két autó.

Egy japán óvo­dás­cso­por­tot so­dort el két autó, ami­kor egy­más­nak ro­han­tak egy ke­resz­te­ző­dés­ben, több gyer­mek is éle­tét vesz­tette.

Halálos baleset az autópályán. Szörnyű, ami utána történt! - videó

Halálos baleset az autópályán. Szörnyű, ami utána történt! - videó

A tra­gé­dia szem­ta­núi se­gít­ség he­lyett ki­ra­bol­ták a baj­ba­ju­tott ka­mi­ont.

A tra­gé­dia szem­ta­núi, ahe­lyett, hogy se­gí­tet­tek volna, ki­ra­bol­ták a baj­ba­ju­tott ka­mi­ont.

Sérült kisbabát mentettek a busszal ütköző autóból

Sérült kisbabát mentettek a busszal ütköző autóból

Bor­zasztó bal­eset.

Szinte tel­je­sen le­ta­rolt egy sze­mély­au­tót egy au­tó­busz Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gyé­ben, az Esz­ter­gom és Do­bo­gókő kö­zötti úton.

Így reagált a rendőrség Lovasi András balesetének ügyében

Így reagált a rendőrség Lovasi András balesetének ügyében

Az éne­kes még már­cius 27-én ta­rolt le egy rend­őr­au­tót a Dózsa György útnál. A bal­eset­ben ket­ten is meg­sé­rül­tek.

Szörnyű baleset: saját nemi szervét lőtte szét a férfi

Szörnyű baleset: saját nemi szervét lőtte szét a férfi

Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

A sze­ren­csét­le­nül járt il­le­tőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták, túl van az élet­ve­szé­lyen.

Rettenetes tragédia Újbányánál: Két fiatal halt szörnyet

Rettenetes tragédia Újbányánál: Két fiatal halt szörnyet

Sú­lyos bal­eset tör­tént szom­ba­ton.

Sú­lyos bal­eset tör­tént szom­ba­ton, két fi­a­tal éle­tét vesz­tette. A rend­őr­ség vizs­gálja a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Káosz az utakon az eső miatt, halottja is van a hétfői baleseteknek

Káosz az utakon az eső miatt, halottja is van a hétfői baleseteknek

Meg­halt egy ember az 1-es úton tör­tént bal­eset­ben, de szinte 10 per­cen­ként tör­té­nik ka­ram­bol az or­szág­ban.

Meg­halt egy ember az 1-es úton tör­tént bal­eset­ben, de szinte 10 per­cen­ként tör­té­nik egy ka­ram­bol.

Ausztriai munkabaleset során halt meg egy magyar férfi

Ausztriai munkabaleset során halt meg egy magyar férfi

Egy 48 éves ma­gyar mun­kás hunyt el a grazi kór­ház fel­újí­tá­sá­nál tör­tént bal­eset­ben.

Szörnyű tragédia: lakóházakra zuhant egy hatalmas daru! - videó

Szörnyű tragédia: lakóházakra zuhant egy hatalmas daru! - videó

A nagy vihar bo­rít­hatta fel a szer­ke­ze­tet, töb­ben ször­nyet­hal­tak.

A nagy vihar bo­rít­hatta fel a szer­ke­ze­tet, töb­ben ször­nyet­hal­tak.

Brutális baleset Tiszafürednél: küzdenek a sérültekért

Brutális baleset Tiszafürednél: küzdenek a sérültekért

Fe­szí­tő­vá­gó­val kel­lett ki­men­teni a so­főrt. Töb­ben meg­sé­rül­tek.

Fe­szí­tő­vá­gó­val kel­lett ki­men­teni a so­főrt. Töb­ben meg­sé­rül­tek.

Durva fotó: Balesetet szenvedett Kulcsár Edina

Durva fotó: Balesetet szenvedett Kulcsár Edina

Ki sem moz­dult ott­hon­ról.

Ki sem moz­dult, ott­hon tör­tént meg a baj. Az eset­ről fotót is posz­tolt a csi­nos anyuka.

Balesetet szenvedett, kórházba rohantak a sztárénekessel

Balesetet szenvedett, kórházba rohantak a sztárénekessel

A sé­rü­lés el­fer­tő­ző­dött.

Egy ap­ró­nak tűnő sé­rü­lés el­fer­tő­ző­dött, így nem úszta meg a kór­házba vo­nu­lást a nép­szerű elő­adó.

Rendőrök szenvedtek halálos balesetet az M2-esen

Rendőrök szenvedtek halálos balesetet az M2-esen

Két nő szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet az M2-esen, Du­na­ke­szi tér­sé­gé­ben, mikor fron­tá­li­san üt­köz­tek egy te­her­au­tó­val.

Két nő szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet az M2-esen, Du­na­ke­szi tér­sé­gé­ben, mikor fron­tá­li­san üt­köz­tek egy te­her­au­tó­val. A szol­gá­la­ton kí­vüli rend­őrök közül egyi­kük a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, má­si­ku­kat sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Micimackó visítva röhögne: Ez történt a féltékeny férfival

Micimackó visítva röhögne: Ez történt a féltékeny férfival

Ex­ba­rát­nője után kém­ke­dett a fél­té­keny férfi, ami­kor a fur­csa bal­eset tör­tént vele.

Ex­ba­rát­nője után kém­ke­dett a fél­té­keny férfi, ami­kor a fur­csa bal­eset tör­tént vele. De ilyen vég­ki­fej­letre biz­to­san nem gon­dolt.

Döbbenet, 110-el hajtott bele a parkoló buszba a pihenőhelyen

Döbbenet, 110-el hajtott bele a parkoló buszba a pihenőhelyen

Egy kocsi fé­ke­zés nél­kül haj­tott bele egy gye­re­ke­ket szál­lító buszba az M3-ason. Az au­tó­ban egy 4 éves kis­gye­rek meg­sé­rült.

Beindultak a találgatások, durva balesetben haltak meg a szülők az M3-ason

Beindultak a találgatások, durva balesetben haltak meg a szülők az M3-ason

Csak egy kisfiú ma­radt élet­ben.

Csak egy öt­éves kisfiú ma­radt élet­ben, őt kór­ház­ban ke­ze­lik. Ha­ma­ro­san pszi­cho­ló­gus is fog­lal­kozni fog vele.

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Meg­döb­bentő adat: idén eddig száz­nál is több jármű gyul­ladt ki, a leg­több­jük sima sze­mély­autó.

Meg­döb­bentő adat: idén eddig száz­nál is több jármű gyul­ladt ki, a leg­több­jük sima sze­mély­autó - és az ese­tek egy ré­szé­ben a sofőr nem hibás. Egy ko­csi­ban ha­gyott ön­gyújtó is képes tra­gé­diát okozni, ha meleg van.

Hihetetlen csoda: édesanyja hasában élte túl a mezőörsi balesetet a baba

Hihetetlen csoda: édesanyja hasában élte túl a mezőörsi balesetet a baba

Fron­tá­li­san ka­ram­bo­loz­tak, majd az édes­anya vi­lágra hozta kis­lá­nyát.

Fron­tá­li­san ka­ram­bo­loz­tak, majd az édes­anya vi­lágra hozta kis­lá­nyát.

Buszmegállóba csapódott egy kisteherautó Fejér megyében

Buszmegállóba csapódott egy kisteherautó Fejér megyében

Előbb busz­meg­ál­lóba csa­pó­dott, majd a ke­rí­tést át­törve egy csa­ládi ház te­ra­szán állt meg egy kis­te­her­autó.

Házak közé zuhant egy ejtőernyős, végig videózott ezalatt!

Házak közé zuhant egy ejtőernyős, végig videózott ezalatt!

A férfi egy épü­let­nek csa­pó­dott.

A férfi előbb egy fal­nak csa­pó­dott, majd onnan esett az ud­varra.

Hatalmas baleset történt Kecskemétnél, teljesen lezárták az utat

Hatalmas baleset történt Kecskemétnél, teljesen lezárták az utat

Egy­másba csa­pó­dott két sze­mély­autó a 44-es főúton.

Egy­másba csa­pó­dott két sze­mély­autó a 44-es főúton.

Durva fotó érkezett a reggeli halálos baleset helyszínéről, Tolnából

Durva fotó érkezett a reggeli halálos baleset helyszínéről, Tolnából

A sofőr le­sod­ró­dott az útról.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént hétfő kora reg­gel Tolna me­gyé­ben. A sofőr le­sod­ró­dott az útról pla­tó­sá­val és az árok­ban állt meg.

Rémület a sztrádán: hirtelen szembejött egy kamion...

Rémület a sztrádán: hirtelen szembejött egy kamion...

El­ké­pesztő, mit úszott meg egy autós.

El­ké­pesztő, mit úszott meg egy len­gyel autós a sztrá­dán!

Megrázó helyszíni fotók: gyerek is megsérült az M5-ös autópályán

Megrázó helyszíni fotók: gyerek is megsérült az M5-ös autópályán

Két autó csa­pó­dott egy­más­nak Kis­kun­fél­egy­háza ha­tá­rá­ban.

Két autó csa­pó­dott egy­más­nak Kis­kun­fél­egy­háza ha­tá­rá­ban.

Súlyos balesetet szenvedett a Trónok harca sztárja

Súlyos balesetet szenvedett a Trónok harca sztárja, a férfiassága is megsérült

Nem volt egy­szerű a sár­ká­nyo­kon lo­vag­lás Kit Ha­ring­ton szá­mára.

Nem volt egy­szerű a sár­ká­nyo­kon lo­vag­lás Kit Ha­ring­ton szá­mára.

Baleset érte Kállay-Saunders Andrást, megsérült a combizma

Baleset érte Kállay-Saunders Andrást, megsérült a combizma

Fo­ci­zás köz­ben tör­tént a baj.

Fo­ci­zás köz­ben tör­tént a baj. Ki­de­rült, már nem elő­ször. A sztár most ko­moly re­ha­bi­li­tá­ci­óra szo­rul.

Rokona végignézte halálát, rettenetes balesetben halt meg Ferenc

Rokona végignézte halálát, rettenetes balesetben halt meg Ferenc

A férfi­hez men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Szétvágott kisteherautó robogott a sztrádán

Szétvágott kisteherautó robogott a hazai sztrádákon

Egy román rend­számú kis­te­her­au­tós bor­zolta a ke­dé­lye­ket a hazai au­tó­pá­lyá­kon.

Egy román rend­számú kis­te­her­au­tós bor­zolta a ke­dé­lye­ket a hazai au­tó­pá­lyá­kon. Mi­u­tán Szé­kes­fe­hér­vár­nál bal­ese­tet szen­ve­dett, tré­lerre ke­rült, ám egy ben­zin­kú­ton meg­tan­kol­ták és on­nan­tól a saját ke­re­kein gu­rult - majd­nem Ara­dig.

Autóbalesetet szenvedett a 45 éves színésznő, súlyos következményekre derült fény

Autóbalesetet szenvedett a 45 éves színésznő, súlyos következményekre derült fény

Szo­kat­lan tü­net­tel kell szem­be­néz­nie.

Szo­kat­lan tü­net­tel kel­lett szem­be­néz­nie az üt­kö­zés után.

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­sé­rült az egyik druk­ker.

Baleset történt a forgalmas főúton, teljes útzár van érvényben

Baleset történt a forgalmas főúton, teljes útzár van érvényben

Tel­je­sen le­zár­ták a Nóg­rád me­gyei utat, mi­u­tán egy sze­mély­autó az árokba csa­pó­dott.

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Részegen okozott súlyos balesetet egy lelkész Alsódiósnál

Részegen okozott súlyos balesetet egy lelkész Alsódiósnál

A papot kór­házba kel­lett szál­lí­tani. Ki­de­rült, hogy nem elő­ször ve­ze­tett és bal­ese­te­zett it­ta­san.

A papot kór­házba kel­lett szál­lí­tani. Ki­de­rült, hogy nem elő­ször ve­ze­tett és bal­ese­te­zett it­ta­san.

Betontömbök és utánfutó temette be a magyar tűzoltót családja előtt

Betontömbök és utánfutó temette be a magyar tűzoltót családja előtt

A férfi hét­vé­gén há­rom­órás élet­mentő mű­té­ten esett át.

A férfi hét­vé­gén há­rom­órás élet­mentő mű­té­ten esett át, mi­u­tán bi­cik­li­zés köz­ben el­so­dorta egy autó.

Csúnyán megsérült Szekeres Adrien: elmondta, mi történt

Csúnyán megsérült Szekeres Adrien: elmondta, mi történt vele

Spe­ci­á­lis se­géd­esz­közt ka­pott.

Egyet­len rossz lépés elég volt hozzá, és meg­tör­tént a baj. Az éne­kesnő spe­ci­á­lis se­géd­esz­közt ka­pott a gyó­gyu­lás ide­jére.

Durva baleset, elgázolták a szövetségi kapitányt

Durva baleset történt, elgázolták a szövetségi kapitányt

Kór­házba ke­rült a sport­em­ber.

Ke­rék­pá­ro­zás köz­ben érte a sport­em­bert a sze­ren­csét­len­ség. A szö­vet­ségi ka­pi­tány a fején sé­rült meg, kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Veronai buszbaleset: minden adott egy újabb tragédiához

Veronai buszbaleset: minden adott egy újabb tragédiához

Si­lány sza­lag­kor­lá­tot tet­tek ki.

A helyi köz­le­ke­dés­biz­ton­sági kö­rül­mé­nyek közül sem­mit sem vál­toz­tat­tak meg az olasz ha­tó­sá­gok. A gyá­szoló ma­gyar szü­lők ag­go­dal­muk­nak adtak han­got.

Felborult a csirkeszállító kamion, kiscsirkével volt tele az út

Felborult a csirkeszállító kamion, kiscsirkével volt tele az út

Árokba bo­rult egy ka­mion Sz­lo­vá­ki­á­ban, az R1-es gyors­for­galmi úton Te­sár­ske Mlyňany kö­ze­lé­ben.

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Sokan máig nem hi­szik el, hogy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a her­cegnő.

Sokan máig nem hi­szik el, hogy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a her­cegnő.

Egy motoros holttestére bukkantak a vácrátóti erdőben

Egy motoros holttestére bukkantak a vácrátóti erdőben

Egy nő ta­lálta meg.

Egy mo­to­ros élet­te­len tes­tét ta­lálta meg Vác­rá­tót kül­te­rü­le­tén egy er­dő­ben sé­táló nő pén­tek dél­után.

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Jorge Messi nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben. Jorge Mes­sit meg­szon­dáz­tat­ták, de nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Csodával határos módon menekült meg ez a motoros

Csodával határos módon menekült meg ez a motoros

Durva mo­to­ros bal­eset tör­tént ma reg­gel Bu­da­pes­ten. Kész csoda, hogy túl­élte a mo­to­ros ezt a bal­ese­tet.

Durva mo­to­ros bal­eset tör­tént ma reg­gel Bu­da­pes­ten, az Is­ten­he­gyi úton. Kész csoda, hogy túl­élte a mo­to­ros ezt a bal­ese­tet.

Hihetetlen, ezt tette a hős tűzoltó

Hihetetlen, ezt tette a hős tűzoltó

Na­gyon csú­nya bal­eset tör­tént még hét­főn Bia­tor­bágy­nál, a Nya­kas-kő kör­nyé­kén. A bal­ese­tet szen­vedő egyik autó ve­ze­tője félre rán­totta a kor­mányt.

Na­gyon csú­nya bal­eset tör­tént még hét­főn Bia­tor­bágy­nál, a Nya­kas-kő kör­nyé­kén. A bal­ese­tet szen­vedő egyik autó ve­ze­tője félre rán­totta a kor­mányt.

A cél előtt halt szörnyet az autóversenyző - videó

A cél előtt halt szörnyet az autóversenyző - videó

A mélybe zu­hant a ver­seny­autó.

Egy rosszul si­ke­rült ma­nő­ver után a mélybe zu­hant a ver­seny­autó.

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Meg­ható so­ro­kat írt.

Meg­ható poszt­ban kö­szönte meg a jó­kí­ván­sá­go­kat.

Megrázó emlékek: balesetéről vallott a TV2 sztárja

Megrázó emlékek: balesetéről vallott a TV2 sztárja

Ki­de­rült, miért ret­teg a ma­da­rak­tól az Exat­lon Hun­gary egy­kori baj­nok ver­seny­zője.

Ki­de­rült, miért ret­teg a ma­da­rak­tól az Exat­lon Hun­gary egy­kori baj­nok ver­seny­zője.

Most kaptuk: Szirénázva rohantak az M1-eshez, felborult egy lószállító

Most kaptuk: Szirénázva rohantak az M1-eshez, felborult egy lószállító

Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani az M1-es au­tó­pá­lya fő­vá­ros­ból ki­ve­zető sza­ka­szán.

Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani az M1-es au­tó­pá­lya fő­vá­ros­ból ki­ve­zető sza­ka­szán.

Megszólaltak a barátok: ez történt valójában Michael Jackson lányával

Megszólaltak a barátok: ez történt valójában Michael Jackson lányával

Bó­dul­tan vé­let­le­nül el­vágta az ereit Paris Jack­son - ál­lít­ják a ba­rá­tok.

Először szólalt meg a baleset óta Lovasi András

Először szólalt meg a baleset óta Lovasi András

Köz­le­mény­ben re­a­gált.

A Kis­pál és a Borz, va­la­mint a Kis­csil­lag ze­ne­kar éne­kese köz­le­mény­ben re­a­gált a Dózsa György úton tör­tént bal­esetre.

Kiderült, másodszor okozott súlyos balesetet Lovasi András

Kiderült, másodszor okozott súlyos balesetet Lovasi András

Nem a szer­dai Dózsa György úti ka­ram­bol volt az első eset.

Nem a szer­dai Dózsa György úti ka­ram­bol volt az első eset, hogy a Kos­suth-díjas mű­vész ve­szélybe so­dorta em­ber­tár­sai éle­tét.

Drámai részletek, a legrosszabbkor balesetezett Lovasi András

Drámai részletek, a legrosszabbkor balesetezett Lovasi András

Na­gyon saj­nálja a tör­tén­te­ket, a a sztárt meg­vi­sel­ték az ese­mé­nyek.

Na­gyon saj­nálja a tör­tén­te­ket, a szem­ta­núk sze­rint a sztárt meg­vi­sel­ték az ese­mé­nyek.

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Edzés során rosszul lé­pett.

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, teg­nap, az edzés során rosszul lé­pett és ko­moly sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

Nem javul a keze, újra meg kéne műteni Marcellinát

Nem javul a keze, újra meg kéne műteni Marcellinát

Nem haj­landó az ope­rá­ci­óra.

A sza­xo­fo­nos-éne­kesnő még ta­valy szep­tem­ber­ben szen­ve­dett élet­ve­szé­lyes bal­ese­tet az Al­pok­ban.

Elképesztő fotók: tömegbaleset Budapesten, rendőrautót törtek össze

Elképesztő fotók: tömegbaleset Budapesten, rendőrautót törtek össze

Dur­ván össze­tör­tek egy rend­őr­au­tót.

Ha­tal­mas csat­ta­nás tör­tént Bu­da­pes­ten a bel­vá­ros­ban.

Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

Bár­mi­lyen webes fe­lü­le­ten ki­tölt­hető.

Immár bár­mi­lyen webes fe­lü­le­ten, így pél­dául lap­to­pon, tab­le­ten vagy asz­tali szá­mí­tó­gé­pen is ki­tölt­hető a di­gi­tá­lis kár­be­je­lentő.

Horrorbaleset az M1-esen: Vádat emeltek a román sofőr ellen

Horrorbaleset az M1-esen: Vádat emeltek a román sofőr ellen

Több év bör­tönt is kap­hat.

A kocsi jobb első ülé­sen utazó utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. Több év bör­tönt is kap­hat az autó ve­ze­tője!

Súlyos baleset ért egy zebrán átrohanó magyar kislányt szombaton

Súlyos baleset ért egy zebrán átrohanó magyar kislányt szombaton

A bal­eset kö­rül­mé­nyeit a Veszp­rémi Rend­őr­ka­pi­tány­ság vizs­gálja.

A bal­eset kö­rül­mé­nyeit a Veszp­rémi Rend­őr­ka­pi­tány­ság vizs­gálja.

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

28-an meg­sé­rül­tek.

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént.

Felrobbant egy veszélyes anyagot szállító kamion az üdülőhelyen!

Felrobbant egy veszélyes anyagot szállító kamion az üdülőhelyen!

Ha­tal­mas lán­gok­kal égett a te­her­autó, kész csoda, hogy senki sem sé­rült meg.

Durva fotók, négy autó ütközött az M5-ösön

Durva fotók, négy autó ütközött az M5-ösön

Az au­tó­pá­lyán út­le­zá­rásra kell szá­mí­tani. A rend­őr­ség kéri a jár­mű­ve­ze­tő­ket, hogy fo­ko­zott óva­tos­ság­gal és tü­re­lem­mel köz­le­ked­je­nek!

Az au­tó­pá­lyán út­le­zá­rásra kell szá­mí­tani. A rend­őr­ség kéri a jár­mű­ve­ze­tő­ket, hogy fo­ko­zott óva­tos­ság­gal és tü­re­lem­mel köz­le­ked­je­nek!

Mentőhelikopterek indultak Szabolcsba, 8 sérültje van egy balesetnek

Mentőhelikopterek indultak Szabolcsba, 8 sérültje van egy balesetnek

Mun­ká­sok közé sod­ró­dott egy autó Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyé­ben.

Mun­ká­sok közé sod­ró­dott egy autó Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyé­ben. Hatan sú­lyo­san sé­rül­tek.

Az orvosok is elsápadtak, amikor meglátták, mi áll ki a férfi fejéből

Az orvosok is elsápadtak, amikor meglátták, mi áll ki a férfi fejéből

A férfi a busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­ko­zott, nem sok­kal ké­sőbb azon­ban a mentő vitte el.

Súlyos balesetet szenvedett egy mentőautó Budapesten

Súlyos balesetet szenvedett egy mentőautó Budapesten, sérültek vannak

A rend­őr­ség azt kö­zölte, hogy a bal­eset­tel érin­tett út­sza­ka­szon tor­ló­dásra kell szá­mí­tani.

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

A hely­ze­ten csak to­vább ront, hogy férje nem lehet mel­lette.

Az utcán érte bal­eset, a hely­ze­ten pedig csak to­vább ront, hogy férje nem lehet mel­lette.