CÍMKE: 'baleset'

Balesetes roncsautók lepték el Budapestet

Balesetes roncsautók lepték el Budapestet

Az ott fe­lej­tett ron­csok nem csak ve­szé­lye­sek, de a par­ko­ló­he­lyet is fog­lal­hat­ják.

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Parkolás közben ordították le Kulcsár Edinát

Parkolás közben ordították le Kulcsár Edinát

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő min­den­től meg­óvná kisfiát, ám mindez mit sem ér, ha mások meg­gon­do­lat­la­nok.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő min­den­től meg­óvná kisfiát, ám mindez mit sem ér, ha mások meg­gon­do­lat­la­nok.

Most kaptuk: Szörnyű tragédia történt a sípályán, két halott

Most kaptuk: Szörnyű tragédia történt a sípályán, két halott

Vé­let­le­nül mű­kö­désbe lé­pett egy rob­ba­nó­szer­ke­zet, ame­lyet la­vi­nák el­in­dí­tá­sára hasz­nál­tak volna.

Vé­let­le­nül mű­kö­désbe lé­pett egy rob­ba­nó­szer­ke­zet, ame­lyet la­vi­nák el­in­dí­tá­sára hasz­nál­tak volna.

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

A bal­eset a Fe­hér­vári út és a Kon­do­rosi út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént, a tűz­ol­tók gyor­san a hely­színre ér­kez­tek.

Szörnyű dolog történt a Tesco parkolójában

Szörnyű dolog történt a Tesco parkolójában

A biz­ton­sági őr test­kö­zel­ből nézte végig a hor­ro­risz­ti­kus je­le­ne­tet.

A biz­ton­sági őr test­kö­zel­ből nézte végig a hor­ro­risz­ti­kus je­le­ne­tet, de sem­mit sem te­he­tett. A szeme előtt haj­tott át egy ka­mion az em­be­ren.

Hárman megsérültek, összeütközött két autó Tatabányán

Hárman megsérültek, összeütközött két autó Tatabányán

A bal­eset a Köz­tár­sa­ság útján tör­tént va­sár­nap dél­előtt, a tűz­ol­tók hamar a hely­színre ér­kez­tek.

A bal­eset a Köz­tár­sa­ság útján tör­tént va­sár­nap dél­előtt, a tűz­ol­tók hamar a hely­színre ér­kez­tek.

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

Most közölte a rendőrség: Ittasan okozott balesetet Curtis menyasszonya

Most közölte a rendőrség: Ittasan okozott balesetet Curtis menyasszonya

Kriszti je­len­tős mennyi­ségű al­ko­hol­lal a szer­ve­ze­té­ben ron­gyolt bele nagy se­bes­ség­gel az új­pesti ke­resz­te­ző­désbe.

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról...

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról és ezt üzente fia tisz­te­lő­i­nek...

Durva mentőbaleset meccs közben: Pokoli kínok közt fetreng a focista

Durva mentőbaleset meccs közben: Pokoli kínok közt fetreng a focista

Sze­gény sé­rül­tet még jól ki is ne­vet­ték azok, akik a bal­ese­tet okoz­ták.

Sze­gény sé­rül­tet még jól ki is ne­vet­ték azok, akik a bal­ese­tet okoz­ták.

Sokkoló részletek derültek ki Ádám és Krisztián haláláról

Sokkoló részletek derültek ki Ádám és Krisztián haláláról

A két fi­a­tal bru­tá­lis mo­tor­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Thai­föl­dön.

A két fi­a­tal bru­tá­lis mo­tor­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Thai­föl­dön.

Baleset történt a miniszterelnök konvojában

Baleset történt a miniszterelnök konvojában

Az M3-as au­tó­pá­lyán senki sem sé­rült meg, Orbán Vik­tor foly­tatta az útját.

Öt órán keresztül műtötték az Operettszínház sztárját

Drámai vallomás: Öt órán keresztül műtötték az Operettszínház sztárját

Élet­ve­szé­lyes bal­ese­tet élt túl a si­ke­res szí­nésznő, hat orvos mű­tötte!

Sorozatban történnek a rejtélyes balesetek a magyar sztrádákon

Sorozatban történnek a rejtélyes balesetek a magyar sztrádákon

Egy­más után 3 meg­döb­bentő eset.

Egy­más után három olyan meg­döb­bentő, tra­gi­kus bal­eset tör­tént a ma­gyar au­tó­pá­lyá­kon, ami­kor gya­lo­gost ütöt­tek el. De hogy ke­rül­nek oda?

Egy kétéves kislány beesett az orrszarvúak közé

Egy kétéves kislány beesett az orrszarvúak közé

A kicsi lány meg­ijedt és meg­sé­rült.

A kicsi lány meg­ijedt és meg­sé­rült a flo­ri­dai ál­lat­kerti bal­eset kö­vet­kez­té­ben. Je­len­leg egy or­lan­dói kór­ház­ban ápol­ják a gyer­me­ket.

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

A gá­zo­lás után el­me­ne­kült.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről. Mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Részeg autós csapódott az Operett sztárjának házába

Részeg autós csapódott az Operett sztárjának házába

Pel­ler Ká­rolyt kel­le­met­len meg­le­pe­tés várta a há­zá­nál szil­vesz­ter éj­szaka. A szí­nész elő­ször na­gyon meg­ijedt.

Pel­ler Ká­rolyt kel­le­met­len meg­le­pe­tés várta a há­zá­nál szil­vesz­ter éj­szaka. A szí­nész na­gyon meg­ijedt.

Sokkot kaptak a rendőrök is: pucér sofőr okozott balesetet

Sokkot kaptak a rendőrök is: pucér sofőr okozott balesetet

Egé­szen haj­me­resztő szil­vesz­tere le­he­tett a román férfi­nak.

Egé­szen haj­me­resztő szil­vesz­tere le­he­tett a román férfi­nak.

Halálra gázoltak egy nőt az M0-s autóúton

Halálra gázoltak egy nőt az M0-s autóúton

Egy bal­eset után gá­zol­ták el az egyik autó so­főr­jét.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént az M0-s au­tóúton. Egy­másba ro­hant két autó Ül­lő­től nem messze. A bal­eset után az uta­sok ki­száll­tak, ám egy ér­kező autós el­gá­zolta az egyik so­főrt. A nő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Sosem látott fotó került elő Michael Schumacherről

Sosem látott fotó került elő Michael Schumacherről

2009-ben ké­szült róla a kép.

A vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző 2009-ben ké­szí­tett közös fotót Hajdú Pé­ter­rel, aki ezt a fel­vé­telt a mai napig nagy becs­ben őrzi.

A helyszínelők kezei között halt meg egy sofőr Bács-Kiskun megyében

A helyszínelők kezei között halt meg egy sofőr Bács-Kiskun megyében

Nagy se­bes­ség­gel fal­nak csa­pó­dott egy lu­xus­te­rep­járó.

Ha­lá­los bal­eset tör­tént szil­vesz­ter este Bács-Kis­kun me­gyé­ben. Nagy se­bes­ség­gel fal­nak csa­pó­dott egy lu­xus­te­rep­járó. A sofőr a hely­szí­ne­lés ideje alatt éle­tét vesz­tette, a bal­eset­ben egy to­vábbi fel­nőtt sú­lyo­san, míg egy gyer­mek könnyeb­ben sé­rült.

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Az idős asszony szá­mára min­den évben fáj­dal­ma­san telik az ün­nepi idő­szak és az új év kez­dete...

Az idős asszony szá­mára min­den évben fáj­dal­ma­san telik az ün­nepi idő­szak és az új év kez­dete, de most kü­lö­nö­sen nehéz na­po­kat él át.

Baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték!

Durva baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték: Erre figyelj!

Szak­em­be­rek sze­rint meg­fe­lelő kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Sokan odáig van­nak érte, mások ki nem áll­hat­ják. Min­den évben akad­nak bal­ese­tek, tűz­ese­tek is, amik szak­em­be­rek sze­rint kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Borzasztó baleset: leejtették a kórházban, betört az újszülött koponyája

Borzasztó baleset: leejtették a kórházban, betört az újszülött koponyája

Ért­he­tet­len hibát kö­ve­tett el az egész­ség­ügyi nővér, ami­kor ol­tást akart adni a cse­cse­mő­nek.

Vérfagyasztó baleset: petárda tette tönkre a magyar tinilány életét

Vérfagyasztó baleset: petárda tette tönkre a magyar tinilány életét

A fi­a­tal lány csak szó­ra­kozni akart a ba­rá­ta­i­val, de né­hány má­sod­perc le­for­gása alatt min­den meg­vál­to­zott.

A fi­a­tal lány csak szó­ra­kozni akart a ba­rá­ta­i­val, de né­hány má­sod­perc le­for­gása alatt min­den meg­vál­to­zott.

Elütötte a vonat a színészt, nem fogod elhinni, ami ezután történt

Elütötte a vonat a színészt, nem fogod elhinni, ami ezután történt

Mat­hew ha­za­felé tar­tott szü­le­i­hez, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Mat­hew ha­za­felé tar­tott szü­le­i­hez, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Hatalmas készültség a repülőtéren, durva baleset történt

Hatalmas készültség a repülőtéren, durva baleset történt

Össze­om­lott a re­pü­lő­téri fo­lyosó, több utast is kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Össze­om­lott a re­pü­lő­téri fo­lyosó, több utast is kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Oszlopnak csapódott és kigyulladt egy autó Újbudán

Oszlopnak csapódott és kigyulladt egy autó Újbudán

A hely­szí­ne­lés és a mű­szaki men­tés ide­jére a rend­őrök le­zár­ták az Egér út egy sza­ka­szát.

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba, csúnya vége lett

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba, csúnya vége lett

A sofőr éle­tét vesz­tette.

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban Má­ra­ma­ros me­gyé­ben. A sofőr éle­tét vesz­tette.

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Egé­szen úgy fes­tett, hogy egy jó kis légy­ott lesz a ta­lál­ká­ból. Aztán fáj­dal­mak­kal és sok-sok vér­rel vég­ző­dött az este.

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Most kaptuk: Teljes káosz az M7-esen, kivonult a rendőrség

Teljes káosz az M7-esen, kivonult a rendőrség

Az M7-es au­tó­pá­lya mind­két ol­da­lán tor­ló­dásra kell szá­mí­tani! Kö­rül­te­kin­tést és tü­rel­met kér­nek a rend­őrök.

Az M7-es au­tó­pá­lya mind­két ol­da­lán tor­ló­dásra kell szá­mí­tani! Fo­ko­zott kö­rül­te­kin­tést és tü­rel­met kér­nek a rend­őrök.

Sokkoló videó szivárgott ki a balesetről, elaludt a sofőr a volánnál

Sokkoló videó szivárgott ki a balesetről, elaludt a sofőr a volánnál

Hét mé­te­res ma­gas­ságba per­dült fel az au­tója, mi­u­tán a férfi el­bó­bis­kolt és rá­haj­tott egy rám­pára.

Most kaptuk: Borzalmas tragédia történt a Magas-Tátrában

Most kaptuk: Borzalmas tragédia történt a Magas-Tátrában

Egy mé­ter­rel a hó alatt ta­lál­ták meg a holt­tes­tet.

Egy mé­ter­rel a hó alatt ta­lál­ták meg a holt­tes­tet.

Szörnyű baleset történt: Szakadékba zuhant egy iskolabusz, 23 halott

Szörnyű baleset történt: Szakadékba zuhant egy iskolabusz, 23 halott

Sza­ka­dékba csa­pó­dott egy di­á­ko­kat és ta­ná­ro­kat szál­lító busz pén­te­ken.

Sza­ka­dékba csa­pó­dott egy di­á­ko­kat és ta­ná­ro­kat szál­lító busz pén­te­ken, 23-an meg­hal­tak.

Váratlan fordulat: Döntött az ügyészség Kis Grófo ügyében

Váratlan fordulat: Döntött az ügyészség Kis Grófo ügyében

Fel­lé­le­gez­het!

Az éne­kes ellen még idén nyá­ron in­dult bün­te­tő­el­já­rás ta­valy de­cem­beri bal­esete miatt.

Baleset történt az M6-os autópálya egyik alagútjánál a Pécs felé vezető oldalon

Baleset történt az M6-os autópálya egyik alagútjánál

Egy sze­mély­autó és egy ka­mion ka­ram­bo­lo­zott az au­tó­pá­lya Pécs felé ve­zető ol­da­lán. A hely­szí­ne­lés és mű­szaki men­tés miatt kor­lá­toz­zák a for­gal­mat.

Most jött a hír: nem járnak a villamosok, baleset az 1-es vonalán

Most jött a hír: nem járnak a villamosok, baleset az 1-es vonalán

A vil­la­mos he­lyett pót­ló­bu­szok vi­szik az uta­so­kat.

A vil­la­mos he­lyett pót­ló­bu­szok vi­szik az uta­so­kat, ugyanis az egyik irányba sem lehet köz­le­kedni.

Záporoznak a bejelentések a csúszós utakról

Záporoznak a bejelentések a csúszós utakról, sokan sérülnek esés miatt

A héten le­esett hó ugyan nem oko­zott kü­lö­nö­sebb fenn­aka­dást, de az utána ér­kező fagy jég­pá­lyává vál­toz­tatta a jár­dá­kat.

A héten le­esett hó ugyan nem oko­zott kü­lö­nö­sebb fenn­aka­dást, de az utána ér­kező fagy jég­pá­lyává vál­toz­tatta a jár­dá­kat. Ren­ge­teg a be­je­len­tés és meg­nőtt a for­ga­lom a sür­gős­ségi osz­tá­lyo­kon is.

Egy víziparkba zuhant a szikláról a többtonnás kamion! - videó

Egy víziparkba zuhant a szikláról a többtonnás kamion! - videó

A te­her­autó so­főrje még idő­ben ki tu­dott szállni az el­sza­ba­dult jár­mű­ből.

A te­her­autó so­főrje még pont idő­ben ki tu­dott szállni az el­sza­ba­dult jár­mű­ből.

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben. Sokat koc­káz­ta­tott Köllő Ba­bett.

Gyerekek súlyos szánkóbalesete Gödöllőn, még a mentő is elakadt

Gyerekek súlyos szánkóbalesete Gödöllőn, még a mentő is elakadt

Gyer­me­kek szen­ved­tek szán­kó­bal­ese­tet va­sár­nap Gö­döllő kül­te­rü­le­tén.

Hatalmas baleset az autópályán, mentők száguldanak a helyszínre

Hatalmas baleset az autópályán, mentők száguldanak a helyszínre

A bal­eset a sztráda or­szág­ha­tár felé ve­zető ol­da­lán tör­tént, a 45-ös ki­lo­mé­ter­nél.

Forgalommal szemben hajtott az M3-ason, fotó jött a brutális baleset helyszínéről

Forgalommal szemben hajtott az M3-ason, fotó jött a brutális baleset helyszínéről

Az autó szem­ből ro­hant bele egy másik ko­csiba.

Az autó szem­ből ro­hant bele egy másik ko­csiba, egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Megrázó, édesapja súlyos balesetéről vallott Hernádi Judit lánya

Megrázó, édesapja súlyos balesetéről vallott Hernádi Judit lánya

A Ho­ney­beast éne­kes­nője ma is tisz­tán em­lék­szik min­den ször­nyű rész­letre.

Arcon ütötték, fájdalmas sérülést szenvedett Jennifer Lopez anyukája

Arcon ütötték, fájdalmas sérülést szenvedett Jennifer Lopez anyukája

Egy au­tog­ram­va­dász vé­let­le­nül arcon ütötte a sztár édes­any­ját.

Egy au­tog­ram­va­dász vé­let­le­nül arcon ütötte a sztár any­ját. Lopez per­sze azon­nal vé­del­mezni kezdte.

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell.

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell, és ve­szélybe kerül a de­cem­beri nagy­kon­certje...

Fotók érkeztek a fővárosi, lépcső leszakadós horrorbalesetről

Fotók érkeztek a fővárosi, lépcső leszakadós horrorbalesetről

Dé­lelőtt le­sza­kadt a lép­cső egy VIII. ke­rü­leti bér­ház­ban. A lép­csőn épp köz­le­ked­tek a bal­eset ide­jén.

Hatalmas csattanás történt a János Kórháznál, alakul a dugó

Hatalmas csattanás történt a János Kórháznál, alakul a dugó

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a fő­vá­ros II. ke­rü­le­té­ben. A hely­színre hív­ták a men­tő­ket és a tűz­ol­tó­kat is.

Súlyos rombolást okozott kamionjával az elalvó sofőr! - videó

Súlyos rombolást okozott kamionjával az elalvó sofőr! - videó

A csen­des kis­vá­ros lakói ko­mo­lyan meg­ijed­tek a ha­tal­mas be­csa­pó­dás­tól.

A csen­des kis­vá­ros lakói ko­mo­lyan meg­ijed­tek a ha­tal­mas be­csa­pó­dás­tól.

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Cur­tis­nek egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Cur­tis­nek most egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia, nincs mel­lette Krisz­tike.

Abszurd balesetben ütöttek el egy biciklist Borsodban

Abszurd balesetben ütöttek el egy biciklist Borsodban

A rend­őr­ség­nek is köz­le­ményt kel­lett ki­ad­nia, hogy min­denki hasz­nál­jon jég­ka­pa­rót.

Kis­te­her­au­tó­val ütöt­tek el egy ke­rék­pá­rost Me­ző­kö­ves­den. A jármű so­főrje egé­szen ab­szurd módon in­dult útnak a reg­geli órák­ban, ezért még a rend­őr­ség­nek is köz­le­ményt kel­lett ki­ad­nia, hogy min­denki hasz­nál­jon jég­ka­pa­rót és fagy­álló ab­lak­mo­sót.

Durva képek az útról leborult rönkszállítóról

Durva képek az útról leborult rönkszállítóról

Le­sod­ró­dott az út­test­ről egy fa­rön­kö­ket szál­lító ka­mion Er­dély­ben, a pi­rics­kei el­té­rő­nél. A sofőr meg­sé­rült, kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Le­sod­ró­dott az út­test­ről egy fa­rön­kö­ket szál­lító ka­mion Er­dély­ben, a pi­rics­kei el­té­rő­nél. A sofőr meg­sé­rült, kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta csak sán­ti­kál.

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült, azóta csak sán­ti­kál.

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Min­dent meg­tesz­nek a sze­rep­lők.

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy hét­ről hétre ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal ejt­sék ámu­latba a né­ző­ket a TV2 kép­er­nyő­jén.

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak...

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert, de jó­ba­rát­ját, Emi­liót is lát­ták ki­szállni az au­tó­ból.

Ez már őrület: hárman utaztak a karambolnál Curtis autójában

Ez már őrület: hárman utaztak a karambolnál Curtis autójában

Ket­ten is ál­lít­ják...

Ket­ten is ál­lít­ják: nem­csak Cur­tis és a meny­asszo­nya uta­zott az össze­tört au­tó­ban. Ez a sztár ül­he­tett mel­let­tük!

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Egy vi­de­ó­ban is meg­szó­lalt a rap­per.

A Csak show és más semmi sztár­já­ról hét­főn az esti órák­ban töl­tött fel fotót heti part­nere, Hor­váth Éva. De egy vi­de­ó­ban is meg­szó­lalt a rap­per.

Súlyosan sérült a sofőr a Dobogókői úton, amikor felborult a teherautó

Súlyosan sérült a sofőr a Dobogókői úton, amikor felborult a teherautó

Meg­csú­szott és ol­da­lára bo­rult a kis­te­her­autó a reg­geli bal­eset­ben.

Meg­csú­szott és ol­da­lára bo­rult a kis­te­her­autó a reg­geli bal­eset­ben.

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy 27 éves fiatal

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy 27 éves fiatal

Ön­gyil­kos le­he­tett.

Óri­ási se­bes­ség­gel egy fe­lül­járó tar­tó­osz­lo­pá­nak üt­kö­zött egy kocsi. A 27 éves sofőr a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Elütött, majd megfojtott egy nőt Győrben a kegyetlen apa - ez jön most

Elütött, majd megfojtott egy nőt Győrben a kegyetlen apa - ez jön most

A mint­egy 15 per­cen át tartó ful­la­dás kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett esete az em­ber­ölés­nek.

Fotókon a reggeli halálos sztrádabaleset, ketten hunytak el az M6-oson

Fotókon a reggeli halálos sztrádabaleset, ketten hunytak el az M6-oson

Árokba re­pült egy sze­mély­autó az M6-oson hétfő reg­gel.

Árokba re­pült egy sze­mély­autó az M6-oson hétfő reg­gel.

Feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert a roncsokból az 51-esen

Feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert a roncsokból az 51-esen

A főút érin­tett sza­ka­szán fél­pá­lyán en­ge­dik a for­gal­mat a rend­őrök, tor­ló­dásra kell szá­mí­tani a bal­eset hely­szí­nén!

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Vajon mi oka le­he­tett erre?

Vajon mi oka le­he­tett Cur­tis­nek el­hagyni a szom­bat dél­előtti au­tó­bal­eset hely­szí­nét, ha még csak nem is ő ve­ze­tett? Kü­lö­nös, amit tett!

Fotók érkeztek az M1-esen történt éjszakai buszbaleset helyszínéről

Fotók érkeztek az M1-esen történt éjszakai buszbaleset helyszínéről

Egy au­tó­busz és egy fe­nyő­fá­kat szál­lító ka­mion ka­ram­bo­lo­zott.

Ahogy a Ri­post meg­írta, bal­eset tör­tént hétfő éj­szaka az M1-es au­tó­pá­lyán. Egy au­tó­busz és egy fe­nyő­fá­kat szál­lító ka­mion ka­ram­bo­lo­zott. A busz az üt­kö­zés ere­jé­től a pálya menti árokba bo­rult. Né­gyen sé­rül­tek meg a bal­eset­ben.

Szörnyű baleset, 32 utassal borult fel egy busz a magyar autópályán

Szörnyű baleset, 32 utassal borult fel egy busz a magyar autópályán

Ka­mion és busz üt­kö­zött hétfő haj­nal­ban az au­tó­pá­lyán.

Ka­mion és busz üt­kö­zött hétfő haj­nal­ban az au­tó­pá­lyán. Töb­ben is meg­sé­rül­tek a bal­eset­ben.

Lezuhant és kómába esett a csinos sportolólány

Szörnyű baleset: lezuhant és kómába esett a csinos sportolólány

Most arra gyűj­te­nek, hogy ha­za­vi­gyék.

Az egyik leg­te­het­sé­ge­sebb eve­zős­nek tar­tott Anna Thorn­ton ál­la­pota kri­ti­kus. Pénzt gyűj­te­nek arra, hogy ha­za­vi­gyék.

Veszélyben az élő adás: dupla baleset a Csak show és más semmi próbáján

Veszélyben az élő adás: dupla baleset a Csak show és más semmi próbáján

Ba­ro­nits Gábor je­len­leg ge­rinc­me­re­ví­tő­ben ké­szül a mű­sorra, Vas­tag Csaba pedig lehet, szín­padra sem tud állni.

Most érkezett: Brutális baleset történt a 47-es főúton

Most érkezett: Brutális baleset történt a 47-es főúton

Négy autó ka­ram­bo­lo­zott a Bé­kés­csa­bá­hoz tar­tozó Me­ző­me­gyer kö­ze­lé­ben.

Négy autó ka­ram­bo­lo­zott a Bé­kés­csa­bá­hoz tar­tozó Me­ző­me­gyer kö­ze­lé­ben.