CÍMKE: 'baleset'

Horrorbaleset a Balatonnál: felnyársalta a kerítés a fiatal lányt

Horrorbaleset a Balatonnál: felnyársalta a kerítés a fiatal lányt

Az or­vos­tan­hall­gató lány maga hívta ki a men­tő­ket.

Az or­vos­tan­hall­gató lány maga hívta ki a men­tő­ket.

Sokkoló pillanatok: a tömegbe hajtott két autós, sokan megsérültek

Sokkoló pillanatok: a tömegbe hajtott két autós, sokan megsérültek

Egy ang­liai autós ta­lál­ko­zón tör­tént a ször­nyű bal­eset.

Egy ang­liai autós ta­lál­ko­zón tör­tént a ször­nyű bal­eset.

Rékasi Károly őszinte vallomása: képtelen tükörbe nézni a balesete óta

Rékasi Károly őszinte vallomása: képtelen tükörbe nézni a balesete óta

Négy évvel ez­előtti bal­esete ren­ge­teg do­logra meg­ta­ní­totta a szí­nészt.

Négy évvel ez­előtti bal­esete ren­ge­teg do­logra meg­ta­ní­totta a szí­nészt.

Óriási fordulat a BMW-s által letarolt magyar család állapotában

Óriási fordulat a BMW-s által letarolt magyar család állapotában

A ször­nyű bal­ese­tet okozó 35 éves so­főr­ről ki­de­rült, hogy há­rom­féle dro­got is fo­gyasz­tott.

Elengedte a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét

Elengedte a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét

Ezt írta a Ju­tarnji List című hor­vát na­pi­lap szom­ba­ton.

Elen­gedte a hor­vát rend­őr­ség annak a BMW-nek a so­főr­jét, aki két napja sú­lyos bal­ese­tet oko­zott az A4-es au­tó­pá­lyán a Va­rasd (Va­raz­din) kö­ze­lé­ben lévő fi­ze­tő­ka­pu­nál, a bal­eset­ben ma­gya­rok is meg­sé­rül­tek.

Megrázó részletek: Ez történt a BMW által letarolt magyar család mentésekor

Megrázó részletek: Ez történt a BMW által letarolt magyar család mentésekor

A mo­bi­lozó ámok­futó sok­kot ka­pott, ami­kor szem­be­sült a tet­té­vel. Nyi­lat­koz­tak a tűz­ol­tók.

Hatalmas tömegkarambol történt az M0-son éjjel

Hatalmas tömegkarambol történt az M0-son éjjel

A Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem be­szá­mo­lója sze­rint az M7-es le­haj­tója kö­ze­lé­ben, az M5-ös felé ve­zető ol­da­lon tör­tént a bal­eset. Óva­to­san köz­le­ked­jünk reg­gel!

A Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem be­szá­mo­lója sze­rint az M7-es le­haj­tója kö­ze­lé­ben, az M5-ös felé ve­zető ol­da­lon tör­tént a bal­eset. Óva­to­san köz­le­ked­jünk reg­gel!

Válságos a BMW-vel letarolt kisgyermekes magyar család állapota

Válságos a BMW-vel letarolt kisgyermekes magyar család állapota

Há­rom­ne­gyed órába telt, míg ki­sza­ba­dí­tot­ták őket a roncs­ból.

Há­rom­ne­gyed órába telt, míg a tűz­ol­tók ki­sza­ba­dí­tot­ták a roncs­ból a 38 éves ma­gyar férfit és a 38 éves ma­gyar nőt, va­la­mint a gyer­me­kü­ket.

Most jött a hír: nagy volt a rémület, forgalmas utcát zártak le Budapesten

Most jött a hír: nagy volt a rémület, forgalmas utcát zártak le Budapesten

A rend­őrök és a tűz­ol­tók is a hely­szí­nen van­nak.

A rend­őrök és a tűz­ol­tók is a hely­szí­nen van­nak.

Elvitte bátyja kocsiját a 12 éves gyerek, szörnyethalt a balesetben

Elvitte bátyja kocsiját a 12 éves gyerek, szörnyethalt a balesetben

Egy Ro­má­ni­á­ban élő csa­lád­ban tör­tént ked­den tra­gé­dia, ami­kor a kis­gye­rek egy híd­fő­nek csa­pó­dott a ko­csi­val.

Bulizni indultak, de a busz alatt végezték

Bulizni indultak, de a busz alatt végezték

Vég­zett a mun­ká­val a gyár­ban Éva, majd bu­lizni in­dult egy 18 éves­sel.

Vég­zett a mun­ká­val a gyár­ban, majd a vele egy fedél alatt élő 18 éves fi­ú­val bu­lizni in­dult az édes­anya, aki ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett va­sár­nap éjjel Ba­lin­ká­nál.

Durva balesetek: így sérülünk nyáron, vigyáznunk kell!

Durva balesetek: így sérülünk nyáron, vigyáznunk kell!

Ezért szo­ru­lunk or­vosi el­lá­tásra.

A nya­ra­lási idő­szak­ban meg­ug­rik a se­gély­hí­vá­sok száma az asszisz­ten­cia szol­gál­ta­tók­nál.

Súlyos autóbalesetet szenvedett a fiatal sztár, az életéért harcolnak

Súlyos autóbalesetet szenvedett a fiatal sztár, az életéért harcolnak

A ten­ge­ren­túli profi ame­ri­ka­i­fut­ball-baj­nok­ság­ban sze­replő Miami Dolp­hins vé­dője szerda este szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet.

Borzalmas balesetben haltak meg a turisták, a sofőr az oka

Borzalmas balesetben haltak meg a turisták, a sofőr az oka

Árokba fu­tott, és fel­rob­bant egy üzem­anyag-szál­lító te­her­autó va­sár­napra vir­ra­dóra Orosz­or­szág­ban.

Árokba fu­tott, és fel­rob­bant egy üzem­anyag-szál­lító te­her­autó va­sár­napra vir­ra­dóra Orosz­or­szág­ban.

Sokkot kapott fiával, újabb részletek Sváby András balesetéről

Sokkot kapott fiával, újabb részletek Sváby András balesetéről

Ked­den haj­tot­tak bele az au­tó­jába.

A mű­sor­ve­zető au­tó­jába ked­den haj­tott bele egy is­me­ret­len, akit azóta is keres a rend­őr­ség. Csoda, hogy nem tör­tént baja sem a té­vés­nek, sem a kisfi­á­nak.

Így tört ripityára a frissen átadott méretes hajó! - videó

Így tört ripityára a frissen átadott méretes hajó! - videó

Va­laki, va­la­mit na­gyon el­ron­tott.

Va­laki, va­la­mit na­gyon el­ron­tott a vízre he­lye­zési pro­ce­dúra meg­ter­ve­zé­sé­ben.

Megszólalt a gyászoló apuka, baleset okozhatta a sztárzenész halálát

Megszólalt a gyászoló apuka, baleset okozhatta a sztárzenész halálát

A férfi sze­rint fia éle­té­ben ren­ge­teg dolog tör­tént egy­szerre...

A férfi sze­rint fia éle­té­ben ren­ge­teg dolog tör­tént egy­szerre, ettől pedig el­ve­szí­tette a kont­rollt. Tény, hogy Avi­cii na­gyon gyor­san lett sztár­le­mez­lo­vas, dalai ta­rol­tak a slá­ger­lis­tá­kon és a klu­bok­ban egy­aránt. Mind­ezek sok kö­te­le­zett­ség­gel jár­tak.

Balesetet szenvedett, azonnal kórházba rohantak a magyar színésznővel

Balesetet szenvedett, azonnal kórházba rohantak a magyar színésznővel

Az üt­kö­zés Tö­rök­bá­lint kö­ze­lé­ben tör­tént, ami­kor Osz­vald Ma­rika egy fel­lé­pésre si­e­tett.

Súlyos motorbalesetet szenvedett a népszerű vlogger - videó

Súlyos motorbalesetet szenvedett a népszerű vlogger - videó

Hi­he­tet­len sze­ren­cséje volt a srác­nak.

Hi­he­tet­len sze­ren­cséje volt a srác­nak, hogy a saját lábán hagy­hatta el a te­re­pet.

Döbbenetes fotót posztolt Rékasi Károly: Így néz ki az összecsavarozott lába

Döbbenetes fotót posztolt Rékasi Károly: Így néz ki az összecsavarozott lába

Va­sár­nap volt négy éve, hogy a szí­nész mo­tor­bal­ese­tet szen­ve­dett...

Va­sár­nap volt négy éve, hogy a szí­nész mo­tor­bal­ese­tet szen­ve­dett és élet-halál kö­zött le­begve szál­lí­tot­ták kór­házba.

Tragédia történt az éjjel: öten meghaltak egy balesetben, köztük egy gyermek is a romániai utakon

Tragédia történt az éjjel: öten meghaltak egy balesetben, köztük egy gyermek is a romániai utakon

Három autó üt­kö­zött össze éj­szaka.

Három autó üt­kö­zött össze éj­szaka Ro­má­ni­á­ban, a bal­eset­ben sokan meg is sé­rül­tek.

Borzalmas tragédia: Szörnyethalt egy motoros az 58-as főúton

Borzalmas tragédia: Szörnyethalt egy motoros az 58-as főúton

Esé­lye sem volt a túl­élésre a 32 éves férfi­nak...

Esé­lye sem volt a túl­élésre a 32 éves férfi­nak, aki össze­üt­kö­zött egy sze­mély­au­tó­val szom­bat dél­után.

Kamera rögzített mindent: válaszolt a BKV Zana József fenyegetésére

Kamera rögzített mindent: válaszolt a BKV Zana József fenyegetésére

A szí­nész pár hete sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett a Dózsa György úti metró moz­gó­lép­cső­jén.

Szörnyű tragédia, halálos áldozatokat követelt a hármas karambol Adonynál

Szörnyű tragédia, halálos áldozatokat követelt a hármas karambol Adonynál

Össze­üt­kö­zött három autó a 6-os út 52-es ki­lo­mé­te­ré­nél, Adony tér­sé­gé­ben.

Mentőautó balesetezett, egy újszülöttet újraélesztettek

Mentőautó balesetezett, egy újszülöttet a helyszínen újraélesztettek

A men­tő­ben szál­lí­tott baba éle­té­ért kel­lett küz­deni az üt­kö­zés után.

Nem találják az elütött ember lábát!

Nem találják az elütött ember lábát!

Rej­té­lyes ha­lál­eset tör­tént az M1-es au­tó­pá­lyán ked­den haj­nal­ban.

Rej­té­lyes ha­lál­eset tör­tént az M1-es au­tó­pá­lyán ked­den haj­nal­ban: éjjel 2 óra után egy ma­gá­nyo­san sé­táló gya­lo­gost gá­zolt ha­lálra egy autó, majd csak más­fél ki­lo­mé­ter múlva állt meg.

Szörnyű baleset, kompnak csapódott egy lakóautó - videó

Szörnyű baleset, kompnak csapódott egy lakóautó - videó

Át­ug­ra­tott a ki­kötő rám­pá­ján és egy au­tó­kat szál­lító komp­nak csa­pó­dott egy ha­tal­mas la­kó­ko­csi Ka­na­dá­ban.

Át­ug­ra­tott a ki­kötő rám­pá­ján és egy au­tó­kat szál­lító komp­nak csa­pó­dott egy ha­tal­mas la­kó­ko­csi Ka­na­dá­ban.

Újabb hibát találtak a Boeing gépein, gyorsan kell cselekedni

Újabb hibát találtak a Boeing gépein, gyorsan kell cselekedni

Csak a baj van a Bo­e­ing 737 MAX re­pü­lő­gé­pe­i­vel. Két tra­gi­kus bal­eset után ki­de­rült, hogy újabb gond van...

Hatalmas csattanás: kisbusz és kamion karambolozott a 4-es "halálúton"

Hatalmas csattanás: kisbusz és kamion karambolozott a 4-es "halálúton"

Egy­más­nak ro­hant egy kis­busz és egy ka­mion a 4-es számú főúton kora reg­gel. A men­tő­ket is ri­asz­tani kel­lett...

Telefonon hívták: Azonnal a kórháza rohant Kulcsár Edina

Telefonon hívták: Azonnal a kórháza rohant Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell­nek nem volt éppen jó napja. A tör­tén­tek­ről be­szá­molt az in­ter­ne­ten is.

A csi­nos mo­dell­nek nem volt éppen jó napja. A tör­tén­tek­ről be­szá­molt az in­ter­ne­ten is.

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Sú­lyos bal­ese­tet oko­zott egy ve­szé­lyes autós az M1-es au­tó­pá­lyán, ám tette után nem állt meg se­gít­sé­get nyúj­tani.

Sú­lyos bal­ese­tet oko­zott egy ve­szé­lyes autós az M1-es au­tó­pá­lyán, ám tette után nem állt meg.

Palik László elárulta: Fordulat történt Marsi Anikó állapotában

Palik László elárulta: Fordulat történt Marsi Anikó állapotában

Még már­ci­us­ban érte bal­eset.

A Té­nyek hír­adó­sát már­ci­us­ban, az utcán érte sú­lyos bal­eset. El­tört a comb­csontja.

Kínzó panasszal ment orvoshoz, szokatlan tárgy volt a férfi fejében

Kínzó panasszal ment orvoshoz, szokatlan tárgy volt a férfi fejében

A férfi nem akart kés alá fe­küdni, de az ál­la­pota fo­lya­ma­to­san rom­lott.

A férfi ele­inte nem is akart kés alá fe­küdni, de az ál­la­pota fo­lya­ma­to­san rom­lott.

Állandó fájdalom kínozza a népszerű magyar énekesnőt

Állandó fájdalom kínozza a népszerű magyar énekesnőt

Mar­cel­l­ina a bal­esete óta nem az igazi. Sze­retne végre meg­gyó­gyulni az éne­kesnő.

Mar­cel­l­ina a bal­esete óta nem az igazi. Sze­retne végre meg­gyó­gyulni az éne­kesnő.

Élet és halál között a kisfiú, akire betontömb zuhant

Élet és halál között a kisfiú, akire betontömb zuhant

A fejét ta­lálta el a 100 kilós tömb.

Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van az a 12 éves kisfiú, akire egy ha­tal­mas be­ton­tömb zu­hant játék köz­ben hétfő este Pusz­ta­sza­bol­cson.

Mentőt kellett hívni, borzalmas balesetet szenvedett a magyar színész

Mentőt kellett hívni, borzalmas balesetet szenvedett a magyar színész

Zana Jó­zsef be­vá­sár­lás­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Nagy az aggodalom, Vilmos herceg mellett sérült meg súlyosan egy nő

Nagy az aggodalom, Vilmos herceg mellett sérült meg súlyosan egy nő

A bal­eset kö­rül­mé­nyei egy­előre nem tisz­tá­zot­tak.

A bal­eset kö­rül­mé­nyei egy­előre nem tisz­tá­zot­tak. A 83 éves nővel kór­házba ro­han­tak, sta­bi­li­zál­ták az ál­la­po­tát.

Ilyet még nem láttál soha, ezt tette egy autós az M7-esen - fotók

Ilyet még nem láttál soha, ezt tette egy autós az M7-esen - fotók

Egy 50 éves férfi oko­zott ha­tal­mas ká­ro­kat Mar­ton­vá­sár­nál.

Egy 50 éves férfi oko­zott ha­tal­mas ká­ro­kat Mar­ton­vá­sár­nál, mert a vizes úton el­vesz­tette az irá­nyí­tást az au­tója fe­lett.

Durva baleset érte a magyar énekesnőt, lepergett előtte az élete

Durva baleset érte a magyar énekesnőt, lepergett előtte az élete

A csa­pa­tát szál­lító busz ka­pott durr­de­fek­tet.

A csa­pa­tát szál­lító busz az M7-es sztrá­dán nagy­já­ból 100 ki­lo­mé­ter/órás tem­pó­nál ka­pott durr­de­fek­tet.

Megmentett egy kutyát, de két embert a halálba küldött egy rendőr

Megmentett egy kutyát, de két embert a halálba küldött egy rendőr

Egy kutya fu­tott ki egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr au­tója elé. A sofőr fél­re­rán­totta a kor­mányt, végül egy au­tóba csa­pó­dott.

Közölte a szövetség: durva, ami a tótkomlósi ralibalesetről kiderült

Közölte a szövetség: durva, ami a tótkomlósi ralibalesetről kiderült

Eddig min­denki úgy tudta, hogy en­ge­dé­lye­zett ver­se­nyen tör­tént a bal­eset, ám va­lami egé­szen más az igaz­ság.

Ez már biztos: idén nem láthatjuk újra versenyezni a világklasszist

Ez már biztos: idén nem láthatjuk újra versenyezni a világklasszist

A 34 éves spor­toló ször­nyű bal­ese­tet szen­ve­dett a héten, or­vo­sai most azt is el­mond­ták, hogy mire lehet szá­mí­tani.

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Kis­gye­re­ke­ket is meg­ré­mí­tett az erő­sza­kos férfi.

Kis­gye­re­ke­ket is meg­ré­mí­tett a férfi. Ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get, bi­lincs­ben vit­ték el a tá­ma­dót.

Halálos migráció - ismét áldozatokat követelt a tenger

Halálos migráció - ismét áldozatokat követelt a tenger

Leg­ke­ve­sebb hét ember vízbe ful­ladt.

Leg­ke­ve­sebb hét ember - köz­tük két gye­rek - vízbe ful­ladt, mi­u­tán fel­bo­rult egy mig­rán­so­kat szál­lító csó­nak az Égei-ten­ge­ren, Lesz­bosz szi­ge­té­nek part­ja­i­nál.

Brutális helikopter-baleset történt, felhőkarcolónak csapódott New Yorkban

Brutális helikopter-baleset történt, felhőkarcolónak csapódott New Yorkban

Épü­letbe csa­pó­dott.

Épü­letbe csa­pó­dott egy he­li­kop­ter New York város Man­hat­tan ne­gye­dé­ben.

Itt a felvétel a megrázó tótkomlósi ralibalesetről - csak erős idegzetűeknek!

Itt a felvétel a megrázó tótkomlósi ralibalesetről - csak erős idegzetűeknek!

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor a nézők közé haj­tott egy ra­li­autó Tót­kom­ló­son.

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor a nézők közé haj­tott egy ra­li­autó Tót­kom­ló­son va­sár­nap.

Durva részletek derültek ki a magyar együttes brutális balesetéről

Durva részletek derültek ki a magyar együttes brutális balesetéről

A ze­ne­kar do­bosa el­mondta, há­nyan utaz­tak a tur­né­busz­ban, és az is ki­de­rült, hogy pon­to­san miért tör­tént a bal­eset.

Súlyos baleset történt a királynő születésnapján

Súlyos baleset történt a királynő születésnapján

A Tro­op­ing the Co­lour nevű, II. Er­zsé­bet tisz­te­le­tére ren­de­zett fel­vo­nu­lá­son le­esett lo­vá­ról az egyik ka­tona.

A Tro­op­ing the Co­lour nevű, II. Er­zsé­bet tisz­te­le­tére ren­de­zett fel­vo­nu­lá­son le­esett lo­vá­ról az egyik ka­tona. Az or­vo­sok egy­ből a férfi se­gít­sé­gére si­et­tek, aki azon­ban esz­mé­let­le­nül fe­küdt a föl­dön. A férfi hogy­lé­té­ről egy­előre sem­mit nem lehet tudni.

Ilyet se láttunk még, bizarr videó jött a Blaha Lujza térről

Ilyet se láttunk még, bizarr videó jött a Blaha Lujza térről

A szó­ra­ko­zás­nak szánt akció bal­eset­tel vég­ző­dött. Arról nem be­szélve, hogy ezt a sza­bá­lyok is tilt­ják!

A szó­ra­ko­zás­nak szánt akció nem meg­lepő módon bal­eset­tel vég­ző­dött. Arról nem be­szélve, hogy ezt a sza­bá­lyok is tilt­ják!

Koreaiak helyszínelnek a Duna-parton

Koreaiak helyszínelnek a Duna-parton

Több hely­szí­nen ku­tat­nak.

Har­tán, 120 ki­lo­mé­terre Bu­da­pest­től, ta­lál­ták meg teg­nap egy ko­reai férfi holt­tes­tét a Du­ná­ban. Tu­dó­sí­tó­ink lát­ták: ko­reai hely­szí­ne­lők ve­zet­ték a ku­ta­tást.

Dunai tragédia: azonosították a baleset megtalált áldozatait

Dunai tragédia: azonosították a baleset megtalált áldozatait

Gál Kris­tóf, az Or­szá­gos Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság szó­vi­vője je­len­tette be a fej­le­ményt.

Már Hollandiában is balesetet okozott a Viking ukrán kapitánya!

Már Hollandiában is balesetet okozott a Viking ukrán kapitánya!

A Ha­jo­zas.hu sze­rint ugyanaz a Jurij C. volt a hibás akkor is, egy másik hajón.

A Ha­jo­zas.hu sze­rint ugyanaz a Jurij C. volt a flotta egy másik szál­lo­da­ha­jó­já­nak a pa­rancs­noka, ami­kor az ne­ki­üt­kö­zött egy olaj­szál­lító tan­ker­nek, mi­köz­ben Ant­wer­pen­ből Gent felé tar­tott.

Fegyver dördült: Szörnyű, mi történt egy nővel Békés megyében

Fegyver dördült: Szörnyű, mi történt egy nővel Békés megyében

A Me­ző­ko­vács­házi Rend­őr­ka­pi­tány­ság bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott az ügy­ben.

A Me­ző­ko­vács­házi Rend­őr­ka­pi­tány­ság az 55 éves domb­egy­házi férfi ellen lő­fegy­ver­rel vagy lő­szer­rel vissza­élés bűn­tett és sú­lyos testi sér­tés vét­ség el­kö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt in­dí­tott bün­te­tő­el­já­rást.

V4NA: Busszal gyilkolt az algériai migráns

V4NA: Busszal gyilkolt az algériai migráns

El­gá­zolt egy 56 éves férfit egy al­gé­riai mig­ráns Pá­rizs­ban, mi­u­tán egy ki­sebb bal­eset miatt össze­vi­tat­ko­zott vele. A rend­őr­ség szán­dé­kos em­ber­ölés miatt le­tar­tóz­tatta a busz­so­főrt.

Szán­dé­ko­san el­gá­zolt egy 56 éves férfit egy al­gé­riai mig­ráns Pá­rizs bel­vá­ro­sá­ban, mi­u­tán egy ki­sebb bal­eset miatt össze­vi­tat­ko­zott vele.

Kértek, de nem kaptak mentőmellényt az utasok

Kértek, de nem kaptak mentőmellényt az utasok

Az egyik dél-ko­reai túl­élő el­mondta, hogy az út előtt na­gyon fél­tek az eső és szél miatt, ezért ők kér­tek men­tő­mel­lényt.

Dunai hajóbaleset: megszólalnak a sztárok

Dunai hajóbaleset: megszólalnak a sztárok

Will Smith pedig meg­lepő dol­got tett.

A teg­napi ször­nyű ha­jó­bal­eset kap­csán meg­szó­lal­nak hazai sztá­rok. Czu­tor Zol­tán, Scho­bert Norbi el­mondja a Dunai ha­jó­zás­ról a vé­le­mé­nyét.

Baleset a 4-es úton:megszólal a 12 éves áldozat megtört édesapja

Baleset a 4-es úton:megszólal a 12 éves áldozat megtört édesapja

6 fi­a­tal és egy 8 hó­na­pos mag­zat halt meg a 4-es "ha­lál­úton", Ken­de­res és Fegy­ver­nek kö­zött.

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Egy sze­mély meg­halt.

Egy sze­mély meg­halt és egy másik sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor árokba bo­rult egy autó az M5-ös au­tó­pá­lyán Kecs­ke­mét­nél.

Durva fotók jöttek: gyerekeket szállító kisbuszba rohant egy trolibusz

Durva fotók jöttek: gyerekeket szállító kisbuszba rohant egy trolibusz

Durva fotók jöttek: gyerekeket szállító kisbuszba rohant egy trolibusz

Ve­szé­lyessé vált több ke­resz­te­ző­dés is a fő­vá­rosi And­rássy úton.

Ve­szé­lyessé vált több ke­resz­te­ző­dés is az And­rássy úton, mert napok óta nem mű­köd­nek a jel­ző­lám­pák.

Megrázó fotók, hatan haltak meg az éjjel Szolnok mellett

Megrázó fotók, hatan haltak meg az éjjel Szolnok mellett

Ez fo­gadta a rend­őr­sé­get a bal­eset hely­szí­nén. Az út­le­zá­rást csak haj­nalra ol­dot­ták fel.

Autóbalesetet szenvedett Laár András, csúnyán megsérült

Autóbalesetet szenvedett Laár András, csúnyán megsérült

Az or­vo­sok el­til­tot­ták a gi­tá­ro­zás­tól, ezért a fel­lé­pé­sén is he­lyet­te­sí­tik.

Az or­vo­sok el­til­tot­ták a gi­tá­ro­zás­tól, ezért a fel­lé­pé­sén is he­lyet­te­sí­tik.

Érettségit ünneplő részeg fiatalok borultak fel az éjszaka

Érettségit ünneplő részeg fiatalok borultak fel az éjszaka

Ha­tal­mas csat­ta­násra éb­red­tek.

Ha­tal­mas csat­ta­násra éb­red­tek fel az em­be­rek szer­dán éj­szaka Rozs­nyón.

Riasztották a mentőket: Teljes az útzár az M3-as autópályán

Riasztották a mentőket: Teljes az útzár az M3-as autópályán

A 210-es ki­lo­mé­ter­nél egy kis­busz és egy kis­te­her­autó ka­ram­bo­lo­zott csü­tör­tök reg­gel, tor­ló­dás vár­ható.

Kórházba szállítás közben ugrott ki a beteg a mentőből

Megdöbbentő eset, kórházba szállítás közben ugrott ki a beteg a mentőből

A 41 éves nő au­tó­já­val ke­rí­tés­nek haj­tott és sú­lyo­san meg­sé­rült. Men­tőt hív­tak hozzá, de a kór­házba szál­lí­tás köz­ben ki­ug­rott a jár­mű­ből.

A 41 éves nő au­tó­já­val egy ke­rí­tés­nek haj­tott és sú­lyo­san meg­sé­rült. Men­tőt hív­tak hozzá, de a kór­házba szál­lí­tás köz­ben ki­ug­rott a jár­mű­ből. A meg­döb­bentő ese­tet a rend­őr­ség vizs­gálja, nehéz lesz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni a szo­kat­lan vi­sel­ke­désre.

Ittas rendőr balesetezett, az út közepén borult fel kocsija

Ittas rendőr balesetezett, az út közepén borult fel kocsija

Mind­két autó so­főr­jét meg­szon­dáz­tat­ták.

Arra azért senki sem szá­mí­tott, hogy a szol­gá­lat­ban lévő egyen­ru­hás ivott.

Megrázó fotó, súlyos balesetet szenvedett a világbajnok sportoló kisfia

Megrázó fotó, súlyos balesetet szenvedett a világbajnok sportoló kisfia

A gyer­mek több sé­rü­lést szen­ve­dett, a csík­sze­re­dai sür­gős­ségi kór­ház­ban ápol­ják. Apja fel­hí­vás­sal for­dult a so­fő­rök­höz.

Ítélet született a négy diáklány halálát okozó zsibói baleset ügyében

Ítélet született a négy diáklány halálát okozó zsibói baleset ügyében

Fel­füg­gesz­tettre ítél­ték a so­főrt!

Fel­füg­gesz­tett bör­tönre ítél­ték annak a ta­valy má­jusi au­tó­bal­eset­nek a fe­le­lő­sét, amely­ben éle­tét vesz­tette négy di­ák­lány.

Horrorbaleset a puhói gyárban: Szerelés közben halt szörnyet egy férfi

Horrorbaleset a puhói gyárban: Szerelés közben halt szörnyet egy férfi

Az ott dol­gozó férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Ha­lá­los mun­ka­bal­eset tör­tént a puhói au­tó­gu­mi­gyár­ban, az ott dol­gozó férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.