CÍMKE: 'baleset'

Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

Immár bár­mi­lyen webes fe­lü­le­ten. Így pél­dául lap­to­pon, tab­le­ten is ki­tölt­hető.

Horrorbaleset az M1-esen: Vádat emeltek a román sofőr ellen

Horrorbaleset az M1-esen: Vádat emeltek a román sofőr ellen

A kocsi jobb első ülé­sen utazó utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Nem javul a keze, újra meg kéne műteni Marcellinát

Nem javul a keze, újra meg kéne műteni Marcellinát

A sza­xo­fo­nos-éne­kesnő még ta­valy szep­tem­ber­ben szen­ve­dett élet­ve­szé­lyes bal­ese­tet az Al­pok­ban.

A sza­xo­fo­nos-éne­kesnő még ta­valy szep­tem­ber­ben szen­ve­dett élet­ve­szé­lyes bal­ese­tet az Al­pok­ban.

Súlyos baleset ért egy zebrán átrohanó magyar kislányt szombaton

Súlyos baleset ért egy zebrán átrohanó magyar kislányt szombaton

A bal­eset kö­rül­mé­nyeit a Veszp­rémi Rend­őr­ka­pi­tány­ság vizs­gálja.

A bal­eset kö­rül­mé­nyeit a Veszp­rémi Rend­őr­ka­pi­tány­ság vizs­gálja.

Durva fotók, négy autó ütközött az M5-ösön

Durva fotók, négy autó ütközött az M5-ösön

Út­le­zá­rásra kell szá­mí­tani.

Az au­tó­pá­lyán út­le­zá­rásra kell szá­mí­tani.

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént. 28-an meg­sé­rül­tek.

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént.

Mentőhelikopterek indultak Szabolcsba, 8 sérültje van egy balesetnek

Mentőhelikopterek indultak Szabolcsba, 8 sérültje van egy balesetnek

Mun­ká­sok közé sod­ró­dott egy autó Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyé­ben. Hatan sú­lyo­san meg­sé­rül­tek.

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

Az utcán érte bal­eset, a hely­ze­ten pedig csak to­vább ront, hogy férje nem lehet mel­lette.

Felrobbant egy veszélyes anyagot szállító kamion az üdülőhelyen!

Felrobbant egy veszélyes anyagot szállító kamion az üdülőhelyen!

Ha­tal­mas lán­gok­kal égett a te­her­autó, kész csoda, hogy senki sem sé­rült meg.

Ha­tal­mas lán­gok­kal égett a te­her­autó, kész csoda, hogy senki sem sé­rült meg.

Az orvosok is elsápadtak, amikor meglátták, mi áll ki a férfi fejéből

Az orvosok is elsápadtak, amikor meglátták, mi áll ki a férfi fejéből

A férfi a busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­ko­zott, de nem sok­kal ké­sőbb mentő vitte el.

A férfi a busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­ko­zott, nem sok­kal ké­sőbb azon­ban a mentő vitte el.

Ittasan, jogsi nélkül, hamis rendszámú autóval állt fejre a magyar fiú

Ittasan, jogsi nélkül, hamis rendszámú autóval állt fejre a magyar fiú

Hát, min­den össze­jött a 26 éves ma­gyar fi­a­tal­nak: még a bal­eset hely­szí­né­ről is el­fu­tott, de el­kap­ták.

Helyszíni fotók: hárman meghaltak a kiskunmajsai balesetben

Megrázó helyszíni fotók: hárman meghaltak a kiskunmajsai balesetben

A bal­eset­ben ket­ten sú­lyo­san sé­rül­tek, a hely­színre men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak.

Súlyos balesetet szenvedett egy mentőautó Budapesten, sérültek vannak

Súlyos balesetet szenvedett egy mentőautó Budapesten, sérültek vannak

Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani.

A rend­őr­ség azt kö­zölte, hogy a bal­eset­tel érin­tett út­sza­ka­szon tor­ló­dásra kell szá­mí­tani.

Szirénázó rendőrbe rohant egy autós Egerben, hihetetlen mit művelt utána ez a férfi

Szirénázó rendőrbe rohant egy autós Egerben, hihetetlen mit művelt utána ez a férfi

A rend­őrök ke­re­sik a szem­ta­nú­kat.

A rend­őrök ke­re­sik a szem­ta­nú­kat, kü­lö­nö­sen azt a fi­a­tal férfit, aki meg is állt a bal­eset kö­ze­lé­ben.

Menet közben kiesett a buszból két nő

Menet közben kiesett a buszból két nő

Anya és lánya együtt utaz­tak Mun­kács és Cser­lenő kö­zött. A busz el­in­dult, a két nő pedig ki­esett a mozgó busz­ból.

Anya és lánya együtt utaz­tak Mun­kács és Cser­lenő kö­zött. A busz el­in­dult, a két nő pedig ki­esett a mozgó busz­ból.

Brutális balesetet szenvedett a korábbi válogatott játékos

Brutális balesetet szenvedett a korábbi válogatott játékos

A saját ott­ho­ná­ban ka­pott lángra.

Kris­tian Hus­elius a saját ott­ho­ná­ban ka­pott lángra, a vál­lán tel­je­sen el­hal­tak a bőr­szö­ve­tek. Emi­att át­ül­te­tésre is szük­sége lesz.

Brutális baleset: Kettészakította az autót a busz, egy ember meghalt

Brutális baleset: Kettészakította az autót a busz, egy ember meghalt

Egy ember meg­halt, né­gyen meg­sé­rül­tek egy Bé­ga­sze­der­jes­nél tör­tént au­tó­bal­eset­ben.

Gyermeket gázolt el egy busz Budapesten, rohantak a mentők

Gyermeket gázolt el egy busz Budapesten, rohantak a mentők

Sú­lyo­san sé­rült a gyer­mek.

Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a fi­a­tal sú­lyo­san sé­rült a bal­eset­ben, kór­házba szál­lí­tot­ták a men­tők. Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani a kör­nyé­ken.

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot...

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

Súlyos baleset: fájdalmai miatt altatták a TV2 sztárját

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

A fi­a­tal lányt men­tő­vel szál­lí­tot­ták kór­házba, ahol azon­nali be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Árvák, gyá­szoló fe­le­sé­gek, élet­tár­sak, zo­kogó szü­lők, nagy­szü­lők. Va­sár­nap a 81-es úton egyet­len pil­la­nat alatt hét álom lett sem­mivé.

Közölte a rendőrség: ők heten haltak meg a mezőörsi horrorbalesetben

Közölte a rendőrség: ők heten haltak meg a mezőörsi horrorbalesetben

Két autó üt­kö­zött össze va­sár­nap fron­tá­li­san a Győr-Moson-Sop­ron me­gyei te­le­pü­lés­nél.

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Szívszorító részletek: így haltak meg heten a mezőörsi balesetben

Az egyik szem­tanú sze­rint a ko­csik­ban ülők­nek esé­lyük sem volt a túl­élésre. Az autók szinte azon­nal lángra kap­tak.

Az egyik szem­tanú sze­rint a ko­csik­ban ülők­nek esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Brutális balesetet okozott egy 44 éves bajai férfi a síneken - fotók

Brutális balesetet okozott egy 44 éves bajai férfi a síneken - fotók

A férfi nem vette fi­gye­lembe az el­sőbb­ség­adásra fi­gyel­mez­tető táb­lát.

A férfi nem vette fi­gye­lembe az el­sőbb­ség­adásra fi­gyel­mez­tető táb­lát és össze­üt­kö­zött egy vo­nat­tal.

Súlyos baleset: Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy munkást

Súlyos baleset: Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy munkást

Ri­asz­tot­ták a lé­gi­men­tő­ket, mi­u­tán egy épít­ke­zé­sen meg­kö­ze­lí­tő­leg 4 mé­te­res ma­gas­ság­ból zu­hant le egy 31 éves férfi.

Durva baleset: kollégája látta kárát Pintér Tibor hiúságának

Durva baleset: kollégája látta kárát Pintér Tibor hiúságának

A szí­nész ba­ki­já­ról Gesz­tesi Ká­roly rán­totta le a lep­let.

A szí­nész ba­ki­já­ról Gesz­tesi Ká­roly rán­totta le a lep­let pén­te­ken a Pénzt vagy éve­ket!-ben.

Rékasi Károly: A pénz nem adja vissza az életemet!

Rékasi Károly: A pénz nem adja vissza az életemet!

A bí­ró­ság ki­mondta, nem Ré­kasi hi­bá­zott a mo­tor­bal­ese­té­nél, így végre meg­kapja a kár­té­rí­tés egy ré­szét.

A bí­ró­ság ki­mondta, nem Ré­kasi hi­bá­zott a mo­tor­bal­ese­té­nél, így végre meg­kapja a kár­té­rí­tés egy ré­szét.

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Ugyan­olyan bal­ese­tük volt, de...

Kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság. Ugyan­olyan bal­ese­tet szen­ved­tek, de a vég­ered­mény most sze­ren­csére egé­szen más.

Halálos repülőbaleset: 18 emeletes épületbe csapódott egy kisgép

Halálos repülőbaleset: 18 emeletes épületbe csapódott egy kisgép

A pi­lóta éle­tét vesz­tette.

A pi­lóta éle­tét vesz­tette, de senki más­nak nem esett baja. Az épü­let mint­egy száz la­kó­ját ki­me­ne­kí­tet­ték.

Azonnal beindultak a szirénák, súlyos baleset a Petőfi hídon

Azonnal beindultak a szirénák, súlyos baleset a Petőfi hídon

A budai hídfő kö­ze­lé­ben tör­tént a bal­eset.

A budai hídfő kö­ze­lé­ben tör­tént a bal­eset.

Most érkezett: elgázolt egy embert a villamos Budán

Most érkezett: elgázolt egy embert a villamos Budán, pótlóbuszok járnak

Tű­z­ol­tó­kat és men­tő­ket kel­lett ri­asz­tani a II. ke­rü­letbe, el­gá­zolt egy em­bert a vil­la­mos este. Pót­ló­bu­szok jár­nak a vil­la­mo­sok he­lyett.

Tű­z­ol­tó­kat és men­tő­ket kel­lett ri­asz­tani a II. ke­rü­letbe, el­gá­zolt egy em­bert a vil­la­mos este. A BKK tá­jé­koz­ta­tása sze­rint több vil­la­mos­vo­nal köz­le­ke­dé­sé­ben is fenn­aka­dá­sok van­nak, pót­ló­busz köz­le­ke­dik he­lyet­tük a budai ol­da­lon.

Sokkoló részletek a halálos balesetről: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Sokkoló részletek a halálos balesetről: így lőtte le a rendőr a vadászt Szóládon

Túl volt a páros a feb­ruár 26-ai va­dá­sza­ton, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Túl volt a páros a feb­ruár 26-ai va­dá­sza­ton, ami­kor a rendőr az autón ke­resz­tül fejbe lőtte a va­dászt.

Falnak csapta Ferrariját a németek sztárja

Falnak csapta Ferrariját a német sztár, a mentősöket is riasztották

Sze­ren­csére nincs ko­mo­lyabb baja.

Se­bas­tian Vet­tel au­tója meg­hi­bá­so­dott, ezért csú­szott bele a gu­mi­falba. A négy­sze­res vi­lág­baj­nok sze­ren­csére jól van.

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

Nyo­mo­zás in­dult.

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya nyo­moz az ügy­ben. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn.

Szörnyű baleset történt a cirkuszban, sokkot kaptak a nézők

Szörnyű baleset történt a cirkuszban, sokkot kaptak a nézők

A fel­lé­pőt azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

A fel­lé­pőt azon­nal kór­házba kel­lett vinni.

Így emlékeztek meg a Tátrában elhunyt magyar hegymászóról

Így emlékeztek meg a Tátrában elhunyt magyar hegymászóról

Szeg­vári Zsolt hegy­má­szó a pén­te­ken tör­tént magas-tát­rai la­vina ál­do­zata.

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Sú­lyos bal­eset tör­tént az Észak és Közép-Ame­ri­kai csa­pa­tok­nak kiírt lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Nagyon durva, mit művelt feleségével a férfi: az internet kiakadt

Nagyon durva, mit művelt feleségével a férfi: az internet kiakadt

Olyas­mire kény­sze­rí­tett a férfi a pár­ját, ami csú­nya for­du­la­tot vett.

Olyas­mire kény­sze­rí­tett a férfi a pár­ját, ami csú­nya for­du­la­tot vett.

Kiderült, ennyien haltak meg légi balesetekben 2018-ban

Kiderült, ennyien haltak meg légi balesetekben 2018-ban

Hi­he­tet­len magas szám! Az egy­mil­lió já­ratra ve­tí­tett bal­ese­tek száma 1,35 volt, ez né­mi­leg ma­ga­sabb, mint a 2017-es adat.

Hi­he­tet­len magas szám! Az egy­mil­lió já­ratra ve­tí­tett bal­ese­tek száma 1,35 volt, ez né­mi­leg ma­ga­sabb, mint a 2017-es adat.

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Azért sem tűn­tek meg­ala­po­zat­lan­nak a plety­kák, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Pánik az utasszállítón, nem sokon múlott a tragédia! - videó

Pánik az utasszállítón, nem sokon múlott a tragédia! - videó

Ki kel­lett me­ne­kí­teni az uta­so­kat!

Ki kel­lett me­ne­kí­teni a gép­ből az uta­so­kat, sze­ren­csére senki sem sé­rült meg.

Felemelő videó: újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Felemelő videó: újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, na­po­kig lé­le­gez­te­tő­gé­pen volt.

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, na­po­kig lé­le­gez­te­tő­gé­pen volt. Szep­tem­ber­ben már meg­tán­col­tatná a meny­asszo­nyát.

Most érkezett: kamion tarolt az autópályán, torlódik a forgalom

Most érkezett: kamion tarolt az autópályán, torlódik a forgalom

A hétfő reg­gel amúgy is for­gal­mas M30-as sztrá­dán, csak egy sáv jár­ható, a hely­szí­nen tűz­ol­tók dol­goz­nak.

A hétfő reg­gel for­gal­mas M30-as sztrá­dán, csak egy sáv jár­ható, a hely­szí­nen tűz­ol­tók dol­goz­nak.

Óriási csattanás történt a főúton, feszítővágóval rohantak a tűzoltók

Óriási csattanás történt a főúton, feszítővágóval rohantak a tűzoltók

Ha­tal­mas erejű ka­ram­bol tör­tént az 1-es főúton, két autó csa­pó­dott egy­más­nak. Fél­pá­lyás útzár van ér­vény­ben.

Fordulat Fésűs Nelly ügyében: inkább fizet, hogy elkerülje a börtönt

Fordulat Fésűs Nelly ügyében: inkább fizet, hogy elkerülje a börtönt

Peren kívül meg­ál­la­po­dott Fésűs Nelly az ál­tala oko­zott bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel.

Tragédia, balesetben elhunyt a fiatal olimpiai bajnok

Tragédia, balesetben elhunyt a fiatal olimpiai bajnok

Az eve­zős az olim­piai érmei mel­lett vi­lág­baj­nok­sá­go­kon két arany- és három ezüst­ér­met nyert.

Az eve­zős az olim­piai érmei mel­lett vi­lág­baj­nok­sá­go­kon két arany- és három ezüst­ér­met nyert.

Szörnyű baleset történt, az énekes azonnal életét vesztette

Szörnyű baleset történt, az énekes azonnal életét vesztette

Ha­lál­hí­rét a csa­ládja je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét a csa­ládja je­len­tette be.

Elég volt! Visszaadta jogosítványát Fülöp herceg

Elég volt! Visszaadta jogosítványát Fülöp herceg

Vissza­adta jár­mű­ve­ze­tői en­ge­dé­lyét.

Vissza­adta jár­mű­ve­ze­tői en­ge­dé­lyét Fülöp edin­burghi her­ceg, a brit ural­kodó férje, aki a múlt hó­nap­ban meg­le­he­tő­sen sú­lyos au­tó­bal­eset ré­szese volt.

Leszállás közben hófalba rohant egy kisrepülő az Alpokban!

Leszállás közben hófalba rohant egy kisrepülő az Alpokban!

Ez a világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb és leg­rö­vi­debb ki­fu­tó­pá­lyája, a fran­cia-olasz határ kö­ze­lé­ben, To­rino és Lyon kö­zött fél­úton.

Rémtörtént az M5-ös sztrádánál, sérült van a felborult autóban

Rémtörtént az M5-ös sztrádánál, sérült van a felborult autóban

Két autó ka­ram­bo­lo­zott.

Az üt­kö­zés olyan nagy erejű volt, hogy az egyik autó fel­bo­rult. A bal­eset­nek sé­rültje is van, men­tők és tűz­ol­tók dol­goz­nak az úton.

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

Most érkezett: baleset miatt nem jár a 2-es villamos

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont tá­jé­koz­ta­tása sze­rint.

A bal­eset az Eöt­vös téren tör­tént, vil­la­mos he­lyett bus­szal lehet köz­le­kedni .

Felfoghatatlan családi tragédia: nyolc árva maradt György balesete után

Felfoghatatlan családi tragédia: nyolc árva maradt György balesete után

A férfi négy­éves kis­lá­nya szem­ta­núja volt édes­apja ha­lá­lá­nak, ami­kor ször­nyű bal­ese­tet szen­ved­tek.

Gyilkolt az e-cigi, felrobbant egy férfi szájánál az eszköz

Gyilkolt az e-cigi, felrobbant egy férfi szájánál az eszköz

Egy 24 éves fi­a­tal vesz­tette éle­tét.

Egy 24 éves fi­a­tal vesz­tette éle­tét, mi­u­tán fel­rob­bant a szá­já­nál egy újon­nan vá­sá­rolt e-ci­ga­retta. A va­lódi ci­ga­ret­tát he­lyet­te­sítő esz­köz­zel nem ez az első bal­eset.

Hetek óta fájdalommal él a magyar műsorvezető

Hetek óta fájdalommal él a magyar műsorvezető

Nóra hat hét­tel ez­előtt szen­ve­dett fur­csa bal­ese­tet, de még mos­tanra sem si­ke­rült fel­gyó­gyul­nia sé­rü­lé­sé­ből.

Nóra hat hét­tel ez­előtt szen­ve­dett fur­csa bal­ese­tet, de még mos­tanra sem si­ke­rült fel­gyó­gyul­nia.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Súlyos sérülést szenvedett a magyar olimpiai bajnok

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Az olim­piai baj­nok ko­moly fáj­dal­mak­kal küzd és je­len­leg is a di­ag­nó­zisra vár.

Megtörte a csendet Marcellina: Így van súlyos balesete után

Megtörte a csendet Marcellina: Így van súlyos balesete után

Fájó kéz­zel is sza­xo­font ra­ga­dott.

Szü­le­tés­nap­ján fájó kéz­zel is sza­xo­font ra­ga­dott, hogy el­játssza ked­venc da­lait.

Feszítővágóval érkeztek a tűzoltók, hatalmas csattanás történt

Feszítővágóval kellett rohanniuk a tűzoltóknak, hatalmas csattanás történt

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Tolna me­gyei vá­ros­ban.

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Tolna me­gyei vá­ros­ban, a bal­eset­hez a tűz­ol­tó­kat és men­tő­ket is ri­asz­tani kel­lett. Az egyik autó uta­sát fe­szí­tő­vá­gó­val kel­lett ki­vág­niuk, utána hamar át­ad­ták a men­tők­nek el­lá­tásra.

Óriásit csattant két kamion Debrecenben, az egyik sofőr súlyosan megsérült

Óriásit csattant két kamion Debrecenben, az egyik sofőr súlyos sérült

Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban tör­tént a ször­nyű bal­eset.

Ha­tal­mas csat­ta­násra fi­gyel­het­tek fel a deb­re­ce­niek.

Szívszorító képek, az eltűnt repülőgép nyomaira bukkantak

Szívszorító képek, az eltűnt repülőgép nyomaira bukkantak

Sala re­pü­lő­gépe két hete tűnt el.

Emi­li­ano Sala re­pü­lő­gépe két hete tűnt el. Még min­dig ke­re­sik az ar­gen­tin lab­da­rú­gót.

Balesetet okozott a színésznő: a súlyos sérült milliókra perelte be

Balesetet okozott a színésznő: a súlyos sérült milliókra perelte be

Gwy­neth Palt­row egy szó nél­kül el­hagyta a hely­színt, a sú­lyos sé­rült sem ér­de­kelte.

Leszakadt a pódium a kampányoló afrikai politikusok alatt - videó

Leszakadt a pódium a kampányoló afrikai politikusok alatt - videó

Egy par­la­menti párt ve­ze­tői tar­tot­tak gyű­lést, ami­kor meg­tör­tént a bal­eset.

Egy par­la­menti párt ve­ze­tői tar­tot­tak gyű­lést, ami­kor meg­tör­tént a bal­eset.

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Fülöp herceg levelet írt a nőnek, akit megsebesített, ez áll benne!

Fülöp herceg levelet írt a nőnek, akit megsebesített, ez áll benne!

Tíz nap­pal ez­előtt haj­tott bele te­rep­já­ró­já­val egy nő au­tó­jába.

A 97 éves her­ceg tíz nap­pal ez­előtt, ja­nuár 17-én haj­tott bele te­rep­já­ró­já­val egy nő au­tó­jába.

Meghalt egy ember, borzalmas baleset történt Vas megyében

Meghalt egy ember, borzalmas baleset történt Vas megyében

Szom­bat éjjel tör­tént.

A tra­gé­dia szom­bat éjjel tör­tént Hor­vát­nád­alja tér­sé­gé­ben, rend­őrök te­rel­ték a for­gal­mat.

Brutális balesetet szenvedett egy taxis, a kórházban életét vesztette

Brutális balesetet szenvedett egy taxis a fővárosban, a kórházban életét vesztette

A ta­xi­so­főr több, mint egy hó­na­pig volt kó­má­ban, ám nem tu­dott fel­épülni sé­rü­lé­se­i­ből.

Hatalmas baleset Budapesten, mentő karambolozott

Hatalmas baleset Budapesten, mentő karambolozott

A vil­la­mos­for­ga­lom is állaz Üllői úton.

Az Üllői út érin­tett sza­ka­szát a ha­tó­sági be­avat­ko­zás ide­jére le­zár­ták, a vil­la­mos­for­ga­lom is áll.

Szörnyű vád, a pilóta tehetett Sala repülőjének rejtélyes balesetéről

Szörnyű vád, a pilóta tehetett Sala repülőjének rejtélyes balesetéről

Ib­bot­son ál­lí­tó­lag már a le- és fel­szál­lás­kor sem volt a hely­zete ma­gas­la­tán.

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során, de úgy tűnik, ez nem ijesz­tette meg.

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során...

Helyszíni fotók a súlyos balesetről: farönkök a főúton Tolna megyében

Helyszíni fotók a súlyos balesetről: farönkök a főúton Tolna megyében

Az 55-ös főúton tör­tént bal­eset­ben össze­sen négy ember sé­rült meg, kö­zü­lük ket­ten sú­lyo­san.

Baleset a nyaraláson: orvoshoz vitték Kocsis Tibort

Baleset a nyaraláson: orvoshoz vitték Kocsis Tibort

Most már mo­so­lyog a tör­tén­te­ken.

Az éne­kes reg­gele nem úgy in­dult, aho­gyan ter­vezte. Ám most már mo­so­lyog a tör­tén­te­ken.

Felfoghatatlan baleset történt a thaiföldi Phuket utcáján

Felfoghatatlan baleset történt a thaiföldi Phuket egyik utcáján

Férfiak szá­mára meg­rázó kép­so­ro­kat kö­zöl­tek a thai­földi Phu­ket­ről. A na­pok­ban fel­bo­rult egy sörös ka­mion.

Meg­rázó kép­so­ro­kat kö­zöl­tek a thai­földi Phu­ket­ről. A na­pok­ban fel­bo­rult egy sörös ka­mion.

Szörnyű baleset: mozgó kocsiból zuhant ki a férfi Győr-Moson-Sopronban

Szörnyű baleset: mozgó kocsiból zuhant ki a férfi Győr-Moson-Sopronban

Egé­szen szo­kat­lan bal­eset­hez ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat.

Egé­szen szo­kat­lan bal­eset­hez ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat.

Mindenki árvákat hagyott maga után

4 halottas baleset: mindenki árvákat hagyott maga után

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali bal­eset­ben.

Össze­sen ti­zenöt gye­rek ma­radt árván a hétfő haj­nali, négy­ha­lot­tas bal­eset­ben - tudta meg a %Ri­post%. Dol­gozni in­dul­tak Kis­na­mény­ből a Lan­ci­á­val...

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek.

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek a ki­csi­ért. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Felborult egy magyar busz, többen megsérültek

Felborult egy magyar busz, többen megsérültek

Ér­de­mes kö­rül­te­kin­tően ve­zetni a ha­va­zás miatt! Több he­lyen csúsz­hat az út...

A busz a Veszp­rém me­gyei Tót­vá­zsony­nál bo­rult az ol­da­lára. Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint két ember meg­sé­rült a bal­eset­ben. Ér­de­mes kö­rül­te­kin­tően ve­zetni a ha­va­zás miatt! Több he­lyen csúsz­hat az út... A bal­eset hely­szí­nén a tűz­ol­tók meg­kezd­ték a mű­szaki men­tést, egy­előre fél­pá­lyán halad a for­ga­lom.

Súlyos tragédiát okozott a felelőtlenség az M3-as autópályán

Súlyos tragédiát okozott a felelőtlenség az M3-as autópályán

Bru­tá­lis tö­meg­bal­ese­tet oko­zott az em­beri fe­le­lőt­len­ség teg­nap haj­nal­ban: nyolc autó fu­tott egy­másba.

Bru­tá­lis tö­meg­bal­ese­tet oko­zott az em­beri fe­le­lőt­len­ség teg­nap haj­nal­ban.

Balesetet szenvedett a dögös bikinimodell, nem tudták megmenteni

Balesetet szenvedett a dögös bikinimodell, nem tudták megmenteni

Je­lezte, hogy szo­rult hely­zetbe ke­rült és nem képes mo­zogni, de holt­tes­tét csak 43 órá­val a se­gély­hí­vás után ta­lál­ták meg.

Tragédia történt Borsod megyében, épület temetett maga alá egy embert

Tragédia történt Borsod megyében, épület temetett maga alá egy embert

Be­om­lott épü­let alá re­kedt egy ember Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén me­gyé­ben. A ki­ér­kező men­tők már nem tud­ták meg­men­teni.

Robbanásveszély, durva balesethez rohant a rendőr Nógrádban

Robbanásveszély, durva balesethez rohant a rendőr Nógrádban

A rendőr csat­ta­nást hal­lott, majd nem sok­kal ké­sőbb meg­érezte a gáz­sza­got.

A rendőr csat­ta­nást hal­lott az ut­cá­ról, majd nem sok­kal ké­sőbb meg­érezte a gáz­sza­got.