CÍMKE: 'balaton sound'

Minden eddiginél nevesebb fellépők a Balaton Sound Boat Partyjain

Minden eddiginél nevesebb fellépők a Balaton Sound Boat Partyjain

Min­den ed­di­gi­nél im­po­zán­sabb li­ne­up­pal fut ki a Ba­la­ton Sound hajós bu­li­so­ro­zata.

Idén még biztonságosabb a Balaton Sound

Idén még biztonságosabb a Balaton Sound

A ta­va­lyi­hoz ké­pest két­szer annyi ön­kén­tes csat­la­ko­zik a Sa­fety First prog­ram­hoz.

Ezt te is bírni fogod! Sokakat érintő újítás a Balaton Soundon

Ezt te is bírni fogod! Sokakat érintő újítás a Balaton Soundon

A leg­me­nőbb eu­ró­pai fesz­ti­vál-beach, a Ba­la­ton Sound már ön­ma­gá­ban egy nagy "VIP fesz­ti­vál"

A leg­me­nőbb eu­ró­pai fesz­ti­vál-beach, a Ba­la­ton Sound már ön­ma­gá­ban egy nagy "VIP fesz­ti­vál"

Underground sztár dj-kkel erősít a Sound

Underground sztár dj-kkel erősít a Sound

Az un­derg­round Dj-világ bá­zi­sai idén is fel­épül­nek a Ba­la­ton So­un­don. Ismét je­lent­ke­zik a nép­szerű Elrow és új hely­színe lesz a szcéna ze­né­sze­i­nek a The Club

Az un­derg­round Dj-világ bá­zi­sai idén is fel­épül­nek a Ba­la­ton So­un­don.

Hip-hop fronton erősít a Balaton Sound

Hip-hop fronton erősít a Balaton Sound

Sor­jáz­nak a fel­lé­pők Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­jára, a leg­újabb lis­tán ott van Sean Paul, KSHMR, De­si­ig­ner vagy Den­zel Curry.

Sor­jáz­nak a fel­lé­pők Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­jára, a leg­újabb lis­tán ott van Sean Paul is.

Indul a sztáradat a Soundra!

Indul a sztáradat a Soundra!

Ér­kez­nek az első nevek a Ba­la­ton Sound fel­lé­pői közül is és a lis­tá­ból már most lát­szik, hogy Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­válja jö­vőre is a ma­xi­mu­mot nyújtja.

Ér­kez­nek az első nevek a Ba­la­ton Sound fel­lé­pői közül is és a lis­tá­ból már most lát­szik, hogy Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­válja jö­vőre is a ma­xi­mu­mot nyújtja.

Ez hihetetlen: Magyar páré a világ leghülyébb fesztiválbalesete cím

Ez hihetetlen: Magyar páré a világ leghülyébb fesztiválbalesete cím

Az idei fesz­ti­vál­sze­zon­nak ugyan még nincs tel­je­sen vége, de úgy tűnik, ilyen már nem lesz.

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Végre ki­de­rült, miért bu­li­zott Zsidró Tamás egy barna hajú lánnyal a Ba­la­ton So­un­don.

Végre te is megnézheted: ilyen volt a 2018-as Balaton Sound

Végre te is megnézheted: ilyen volt a 2018-as Balaton Sound

El­ké­szült a kon­ti­nens leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­já­nak a vi­de­ója.

El­ké­szült a kon­ti­nens leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­já­nak, a Ba­la­ton So­und­nak a vi­de­ója, benne a ba­la­toni nyár leg­szebb pil­la­na­ta­i­val.

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

Nem­rég cá­fol­ták a hí­re­ket...

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk, de a sztár­fod­rász még­sem Ka­tá­val bu­li­zott a hét­vé­gén.

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli...

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli, így senki nem vet­heti a sze­mére, ha nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet.

Így kergetik a csajok Hajdú Pétert

Így kergetik a csajok Hajdú Pétert

Péter igazi csaj­mág­nes. A hét­vé­gén is több le­he­tő­sége adó­dott, de ő nem élt velük. Ő in­kább vé­gig­bu­lizta az éj­sza­ká­kat a Ba­la­ton part­ján ren­de­zett fesz­ti­vá­lon.

Péter igazi csaj­mág­nes. A hét­vé­gén is több le­he­tő­sége adó­dott, de ő nem élt velük. Ő in­kább vé­gig­bu­lizta az éj­sza­ká­kat a Ba­la­ton part­ján ren­de­zett fesz­ti­vá­lon.

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

A ma­gyar sztárra végre rá­ta­lált a bol­dog­ság, ezt pedig nem is tit­kolja.

A ma­gyar sztárra végre rá­ta­lált a bol­dog­ság, ezt pedig nem is tit­kolja, a Ba­la­ton So­un­don is együtt mu­la­tott ked­ve­sé­vel.

Ezt látni kell, így bulizik Dzsudzsák Balázs

Ezt látni kell, így bulizik Dzsudzsák Balázs

Egye­lőre a Ba­la­to­non pi­heni ki az előző sze­zon fá­ra­dal­mait a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Egye­lőre a Ba­la­to­non pi­heni ki az előző sze­zon fá­ra­dal­mait a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Megható, így segít a Sziget fesztivál a rászorulókon

Megható, így segít a Sziget fesztivál a rászorulókon

Ehhez kérik a fi­a­ta­lok se­gít­sé­gét.

Hát­rá­nyos hely­zetű kö­zös­sé­gek­ben dol­gozó in­gye­nes ze­ne­ok­ta­tási prog­ram, a Su­perar tá­mo­ga­tá­sá­hoz kéri a fi­a­ta­lo­kat a Ba­la­ton Sound is.

Nemzetközi sztárdömping a Soundon

Nemzetközi sztárdömping a Soundon

Mint­egy 20 prog­ram­hely­szín­nel je­lent­ke­zik Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­válja, a Ba­la­ton Sound jú­lius 4-8 kö­zött.

Drogosok lepik el nyáron Siófokot

Drogosok lepik el nyáron Siófokot

Mint a tu­ris­ták, úgy özön­le­nek a Ba­la­tonra.

Mint a tu­ris­ták, úgy özön­le­nek a Ba­la­tonra, főleg Sió­fokra a drog­áru­sok nyá­ron. Szó­ra­ko­zó­he­lye­ken, par­kok­ban árul­ják a dro­got. A fi­a­ta­lok kö­zött még min­dig nép­szerű az ecs­tasy.

Izgalmas videó került fel az internetre az idei Balaton Soundról

Izgalmas videó került fel az internetre az idei Balaton Soundról

Eu­rópa leg­jobb víz­parti bu­li­já­nak leg­klasszabb pil­la­na­tai sej­le­nek fel a Sound vi­de­ó­já­ban.

Eu­rópa leg­jobb víz­parti bu­li­já­nak leg­klasszabb pil­la­na­tai sej­le­nek fel a Sound vi­de­ó­já­ban.

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

A héten a Ba­la­ton So­un­don par­ti­zott a leg­több celeb. Mu­tat­juk ké­pek­ben, kinek mi­lyen for­róra si­ke­re­dett a party.

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket: a Ba­la­ton Sound-on. Több ál­do­zat­ról be­szél­nek és száz­ez­res kár­ról.

Kezdődik a legmenőbb vízparti partyfolyam

Kezdődik a legmenőbb vízparti partyfolyam

Jú­lius 5-9 kö­zött csá­bít a Ba­la­ton-partra Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti bu­lija, ahol majd' 20 hely­szí­nen, több mint 300 fel­lépő for­dul meg az 5 nap alatt.

Jú­lius 5-9 kö­zött csá­bít a Ba­la­ton-partra Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti bu­lija, ahol majd' 20 hely­szí­nen, több mint 300 fel­lépő for­dul meg az 5 nap alatt.

Kiutálták Európából a Balaton Soundon erőszakoskodó zenekart!

Kiutálták Európából a Balaton Soundon erőszakoskodó zenekart!

A duó öl­tö­ző­jé­ben két lányt ta­lál­tak ájul­tan ta­valy jú­li­us­ban.

A ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben két lányt ta­lál­tak ájul­tan ta­valy jú­li­us­ban, a duó tag­jai ál­lí­tó­lag be­gin­áz­ták őket.

Durván provokálták a Balaton Sound-os lányokat: Nem ártatlan áldozatok?

Durván provokálták a Balaton Sound-os lányokat: Nem ártatlan áldozatok?

Ebből bot­rány lesz, ki­vált­hat­ják a fél or­szág ha­rag­ját. Mit szól­nak ehhez a lá­nyok szü­lei?

Ingyen osztogatott drog okozhatta Zsófi halálát a Balaton Soundon

Ingyen osztogatott drog okozhatta Zsófi halálát a Balaton Soundon

A fi­a­tal lány­nak töb­bek sze­rint egy ide­gen adott kétes ere­detű tab­let­tá­kat.

Így jut be a drog a fesztiválra: dílerek vallottak a trükkökről

Így jut be a drog a fesztiválra: dílerek vallottak a trükkökről

Nem is annyira nehéz ká­bí­tó­szert be­jut­tatni a fesz­ti­vá­lokra az el­len­őr­ző­pon­to­kon ke­resz­tül, mint azt gon­dol­nád...

Nem is annyira nehéz ká­bí­tó­szert be­jut­tatni a fesz­ti­vá­lokra az el­len­őr­ző­pon­to­kon ke­resz­tül, mint azt gon­dol­nád. Ká­bí­tó­szer­csem­pé­szek me­sél­ték el, hová tud­ják el­rej­teni a pi­ru­lá­kat és a füvet nem csak a biz­ton­sá­giak, de a drog­ke­reső ku­tyák elől is...

Elképesztő kártérítést kaphatnak a Soundon bedrogozott lányok

Elképesztő kártérítést kaphatnak a Soundon bedrogozott lányok

Bényi Il­dikó lá­nyára is ájul­tan ta­lál­tak az öl­tö­ző­ben.

Bényi Il­dikó lá­nyát is ájul­tan ta­lál­ták...

Bujkál a nyilvánosság elől az erőszak gyanújába keveredett DJ-páros!

Bujkál a nyilvánosság elől az erőszak gyanúba keveredett DJ-páros!

A Ba­la­ton So­un­don el­ká­bí­tott lá­nyo­kat hát­ra­ha­gyó DVBBS el­tűnt!

A Ba­la­ton So­un­don el­ká­bí­tott lá­nyo­kat hát­ra­ha­gyó DVBBS el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől. Sem az Ins­tag­ra­mon, sem a Fa­ce­boo­kon nem posz­tol­nak egy ideje, pedig eddig más volt a módi. Vajon mi okuk lehet a buj­ká­lásra?!

Felhólyagosodott bőr, bedagadt kezek: brutális allergiát okoz a fesztivál karszalagja

Felhólyagosodott bőr, bedagadt kezek: brutális allergiát okoz a fesztivál karszalagja

Fáj­da­lom és hó­lya­gok: ez ma­radt a fesz­ti­vál után.

Durva al­ler­giás ki­üté­se­ket, fáj­dal­mas fol­to­kat oko­zott a VOLT Fesz­ti­vál és a Ba­la­ton Sound egy­na­pos kar­sza­lagja. Volt, aki­nek fel­hó­lya­go­so­dott a bőre a sza­lag miatt. De mi lesz így a Szi­get­tel?

Dagad a Sound-botrány: a DVBBS tagjai ártatlanok?

Dagad a Sound-botrány: a DVBBS tagjai ártatlanok?

Ki­tá­lalt az egyik érin­tett is­me­rőse.

Leg­alábbis abban a te­kin­tet­ben, hogy sem­mit nem csem­pész­tek a lá­nyok ita­lába, és nem is erő­sza­kos­kod­tak velük. Ki­tá­lalt az egyik érin­tett lány is­me­rőse.

Botrány: mégis erőszak történhetett a sztár dj-k öltözőjében!

Botrány: mégis erőszak történhetett a sztár dj-k öltözőjében!

Meg­szó­lal­tak a Sound szer­ve­zői.

A Ba­la­ton Sound szer­ve­zői el­ér­ke­zett­nek érez­ték az ide­jét, hogy egy hi­va­ta­los nyi­lat­ko­za­tot ad­ja­nak ki az üggyel kap­cso­lat­ban...

Kiderült: Bényi Ildikó lányát drogozták be a Soundon

Kiderült: Bényi Ildikó lányát drogozták be a Soundon

Most a nyil­vá­nos­ság elé állt.

Óri­ási vi­hart ka­vart, hogy két esz­mé­let­len lányt ha­gyott az öl­tö­ző­jé­ben a DVBBS két tagja. Az egyik ál­do­zat édes­anyja az or­szág köz­ked­velt té­vése.

Újabb részletek a Balaton Soundon történtekről!

Újabb részletek a Balaton Soundon történtekről!

Egye­lőre még a rend­őr­ség vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tén­he­tett a DVBBS ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben.

Egye­lőre még a rend­őr­ség vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tén­he­tett a DVBBS ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben.

"Nem emlékszem semmire, mert begináztak." Így hat a hírhedt randidrog

"Nem emlékszem semmire, mert begináztak"

Egy ál­do­zat me­sélt a Ri­post­nak arról, mit tett vele és ba­rát­nő­i­vel a GHB, avagy gina. A szer, mellyel fel­te­he­tően a Ba­la­ton So­un­don is vissza­él­tek...

Sound-botrány: kiderülhet az igazság, kamerák vették a bedrogozott tiniket

Sound-botrány: kiderülhet az igazság, kamerák vették a bedrogozott tiniket

Két be­dro­go­zott lányt esz­mé­let­le­nül ta­lál­tak az egyik ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben. Ki­de­rült, hogy ke­rül­tek oda!

Tinédzser kora óta drogozik a Sound botrányduójának egyik tagja!

Tinédzser kora óta drogozik a Sound botrányduójának egyik tagja!

Chris Ch­ro­nic­lest már At­lan­tá­ban is le­csuk­ták, mert ká­bí­tó­szer volt nála.

Chris Ch­ro­nic­lest már At­lan­tá­ban is le­csuk­ták, mert ká­bí­tó­szer volt nála.

Egyre durvább a sztori! Megdöbbentő részletek a Sound-botrányról!

Egyre durvább a sztori! Megdöbbentő részletek a Sound-botrányról!

Ál­lí­tó­lag ket­tő­nél jóval több be­gin­ázott lány ment be a DVBBS öl­tö­ző­jébe...

Ál­lí­tó­lag ket­tő­nél jóval több be­gin­ázott lány ment be a DVBBS öl­tö­ző­jébe...

Dopeman megszólalt a Balaton Sound-ügyben, ki is tört a háború

Dopeman megszólalt a Balaton Sound-ügyben, ki is tört a háború

A rap­per ki­je­len­tése meg­osz­totta a ra­jon­góit, volt, akik ne­vet­tek, ren­ge­te­gen vi­szont ki­akad­tak a durva meg­jegy­zé­sen.

Így reagált Gerendai a Balaton Sound-botrányra

Így reagált Gerendai a Balaton Sound-botrányra

A Ba­la­ton Sound fő­szer­ve­zője, Ge­ren­dai Ká­roly ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt. Év­ti­ze­des szer­ve­zői mun­kája során még ha­son­ló­val sem ta­lál­ko­zott.

Az interneten támadják a Balaton Sound botrányzenészeit

Az interneten támadják a Balaton Sound botrányzenészeit

A DVBBS Fa­ce­book-ol­da­lát el­árasz­tot­ták a ma­gyar kom­men­te­lők.

A DVBBS Fa­ce­book-ol­da­lát el­árasz­tot­ták a ma­gyar kom­men­te­lők, és a fi­a­tal lá­nyok be­dro­go­zá­sá­val gya­nú­sí­tott le­mez­lo­va­so­kat szid­ják.

Ez a dögös világsztár is a Balaton Soundon partizott?!

Ez a dögös világsztár is a Balaton Soundon partizott?!

A vő­le­gé­nyét kí­sér­hette el a fesz­ti­válra. Leg­alábbis fotói alap­ján erre kö­vet­kez­tet­he­tünk.

A vő­le­gé­nyét kí­sér­hette el a fesz­ti­válra. Leg­alábbis fotói alap­ján erre kö­vet­kez­tet­he­tünk.

Rendszeresen drogoznak a Soundon ájult lányokat hátrahagyó sztárok

Rendszeresen drogoznak a Soundon ájult lányokat hátrahagyó sztárok

A DVBBS le­mez­lo­vas pá­ro­sát nem most elő­ször vet­ték elő a ha­tó­sá­gok drog­bir­tok­lás miatt.

Ezzel gyanúsítják a Balaton Sound fellépőit!

Ezzel gyanúsítják a Balaton Sound fellépőit!

Ki­de­rült, miért ájul­hat­tak el a fesz­ti­vá­lozó lá­nyok a ze­ne­kari öl­tö­ző­ben. Az ügy még nincs le­zárva.

Elképesztő fordulat! Beginázhatták a Balaton Sound-os lányokat, még mindig kórházban vannak

Elképesztő! Beginázták a Balaton Sound-os lányokat, még mindig kórházban vannak

A Ri­post úgy ér­te­sült, hogy a lá­nyok par­tid­rog miatt vesz­tet­ték el esz­mé­le­tü­ket. A kü­lö­nös fej­le­mény­ről a rend­őr­sé­get is meg­kér­dez­tük.

Dráma a Balatonon! Eszméletlen lányok a sztárok öltözőjében

Dráma a Balatonon! Eszméletlen lányok a sztárok öltözőjében

A bu­da­pesti re­pü­lő­té­ren kap­csol­ták le a fesz­ti­vál sztár­fel­lé­pőit. A lá­nyo­kat ők hív­ták az öl­tö­zőbe, nem kér­nek töb­bet be­lő­lük a ma­gya­rok.

A bu­da­pesti re­pü­lő­té­ren kap­csol­ták le a fesz­ti­vál sztár­fel­lé­pőit. A lá­nyo­kat ők hív­ták az öl­tö­zőbe, nem kér­nek töb­bet be­lő­lük a ma­gya­rok.

Fradi helyett fesztivál, így mulat az Eb-hős

Fradi helyett fesztivál, így mulat az Eb-hős

Sti­eber Zol­tán szép­sé­ges hölgy tár­sa­sá­gá­ban szó­ra­ko­zik a Ba­la­to­non. Klubja egy­előre nincs, de úgy tűnik, ez őt nem za­varja.

Sti­eber Zol­tán szép­sé­ges hölgy tár­sa­sá­gá­ban szó­ra­ko­zik a Ba­la­to­non. Klubja egy­előre nincs, de úgy tűnik, ez őt nem za­varja.

Betört majd meztelenül elaludt a Soundos fesztiválozó!

Betört majd meztelenül elaludt a Soundos fesztiválozó!

Hogy mire nem képes egy kis bu­lika!

Hogy mire nem képes a bu­li­ban meg­fá­radt fi­a­tal, ha aludni sze­retne! Ez a srác tör­té­ne­te­sen be­tört egy ét­te­rembe, majd mez­te­le­nül nyu­go­vóra tért.

Vajna Tímea szexi haspólóban villantotta meg dögös alakját

Vajna Tímea szexi haspólóban villantotta meg dögös alakját

Timi és ki­rály­női kü­lö­nít­mé­nye szom­ba­ton a Ba­la­ton So­un­don bu­liz­tak ki­csit.

Csajozó tanfolyamot indít szakítása után Pumped Gabo

Csajozó tanfolyamot indít szakítása után Pumped Gabo

A fura celeb át­adná a tu­dá­sát.

A fura celeb megint a szing­lik tá­bo­rát erő­síti, ezért újra be­le­veti magát a csa­jo­zásba. Sze­rinte ő bár­kit el­csá­bít, a Ri­post­nak el­árulta, ho­gyan csi­nálja.

Munkát adott a TV2 Pumped Gabonak

Munkát adott a TV2 Pumped Gabonak

A hir­te­len jött hír­név szer­ző­dést ho­zott a tán­cá­ról híres srác­nak.

Elő­ször a Ba­la­ton So­un­don lej­tett tán­cá­val, majd ki­szi­vár­gott ho­mo­e­ro­ti­kus ké­pe­i­vel rob­ban­totta fel az in­ter­ne­tet Pum­ped Gabo. A srác arca és ki­dol­go­zott fel­ső­teste leg­kö­ze­lebb egy té­vé­mű­sor­ban lesz lát­ható.

Bizarr karácsonyi képpel büntet minket Pumped Gabo

Bizarr karácsonyi képpel büntet minket Pumped Gabo

A fura celeb az ün­nepi ké­szü­lő­dés­ben is meg­ta­lálta a le­he­tő­sé­get a ma­ga­mu­to­ga­tásra.

A fura celeb az ün­nepi ké­szü­lő­dés­ben is meg­ta­lálta a le­he­tő­sé­get a ma­ga­mu­to­ga­tásra.

Kiakadt az internet népe Pumped Gabo erotikus képén

Kiakadt az internet népe Pumped Gabo erotikus képén

Túl messzire ment az ön­imá­dat­ban.

A fura tán­cá­ról is­mert celeb élete min­den intim pil­la­na­tát meg­osztja Fa­ce­book-ol­da­lán, ennek azon­ban a leg­töb­ben egy­ál­ta­lán nem örül­nek.

Így néz ki autóbalesete után Pumped Gabo!

Így néz ki autóbalesete után Pumped Gabo!

A kór­ház­ban kö­tött ki.

A Ba­la­ton So­un­don fel­tűnt Pum­ped Gabo a kór­ház­ban kö­tött ki, mi­u­tán au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett. Bár sokak sze­rint tel­je­sen más áll a sé­rü­lése hát­te­ré­ben.

Pumped Gabó: "Nem vagyok meleg! Passzív pedig sosem voltam!"

Pumped Gabó: "Nem vagyok meleg! Passzív pedig sosem voltam!"

Meleg ol­da­lak­ról le­töl­tött képei árasz­tot­ták el az in­ter­ne­tet. Ő mégis azt mondja: nem meleg.

Meleg ol­da­lak­ról le­töl­tött képei árasz­tot­ták el az in­ter­ne­tet.

Testőrrel ment a Soundra Friderikusz

Testőrrel ment a Soundra Friderikusz

Sarka Ka­tá­val és Hajdú Pé­ter­rel bu­li­zott.

Hajdú Péter és Sarka Kata tár­sa­sá­gá­ban, na meg test­őrök gyű­rű­jé­ben sé­tál­ga­tott a So­un­don Fridi, aki új­ság­író­val nem volt haj­landó szóba állni, a fesz­ti­vá­lo­zók­kal azon­ban ke­dé­lye­sen el­cse­ve­ré­szett.

Kiss Ramóna durván bulizott a Soundon

Kiss Ramóna durván bulizott a Soundon

Fo­tó­so­ro­za­ton mu­tatta be szom­bat éj­sza­ká­ját a Ba­rá­tok közt sztárja.

Fo­tó­so­ro­za­ton mu­tatta be szom­bat éj­sza­ká­ját a Ba­rá­tok közt sztárja, aki az első képén még csak durva de­kol­tázst vil­lant, az utol­són már haja is zi­lál­tan lóg. Nem hiába, min­dig is a par­kett ör­döge volt.

Palvin Barbara akkor is szép, ha rémisztő - Fotó

Palvin Barbara akkor is szép, ha rémisztő - Fotó

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell leg­újabb fo­tó­ján nem olyan el­bű­völő, mint ál­ta­lá­ban, de azért így se tudja el­rej­teni, hogy mennyire szép.

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell leg­újabb fo­tó­ján nem olyan el­bű­völő, mint ál­ta­lá­ban, de azért így se tudja el­rej­teni, hogy mennyire szép.

Ecsetfejet villantott a Balaton Sound-on a kigyúrt testű énekes

Ecsetfejet villantott a Balaton Sound-on a kigyúrt testű énekes

El­ké­pesztő, ahogy Kál­lay Sa­un­ders And­rás haja dacol a gra­vi­tá­ci­ó­val. Egész pon­to­san az ég felé nő a haja.

El­ké­pesztő, ahogy Kál­lay Sa­un­ders And­rás haja dacol a gra­vi­tá­ci­ó­val. Pon­to­san az ég felé nő a haja.

Miért rejtőzködve ment Vajna Timi a Soundra? Nem akarja, hogy...

Miért rejtőzködve ment Vajna Timi a Soundra? Nem akarja, hogy...

Andy Vajna fe­le­sége szom­bat dél­után kuk­kan­tott be a fesz­ti­válra, de laza sze­re­lé­sé­ben sokan nem is­mer­ték fel őt.

Így partiznak celebjeink a Balaton Soundon

Így partiznak celebjeink a Balaton Soundon

A ma­gyar ce­le­bek je­len­tős része sem marad ki a Za­már­di­ban dü­börgő fesz­ti­vál­ból. Mu­tat­juk, ki ho­gyan csi­nálja.

Egészen furcsán bulizik a Balaton Soundon Bódi Sylvi - fotók

Egészen furcsán bulizik a Balaton Soundon Bódi Sylvi - fotók

Meg­lepő mód­ját vá­lasztja a Ba­la­ton So­un­don való par­ti­zás­nak a mo­dell

Meg­lepő mód­ját vá­lasztja a Ba­la­ton So­un­don való par­ti­zás­nak a mo­dell. Leg­alábbis a fotók ezt mu­tat­ják.

Edvin Marton csodaszép feleségével így bulizott a Balaton Sound-on

Edvin Marton csodaszép feleségével így bulizott a Balaton Sound-on

Vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vé­szünk jóízűen lak­má­ro­zott a fris­sen sült hú­sok­ból.

Vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vé­szünk jóízűen lak­má­ro­zott a fris­sen sült hú­sok­ból a fesz­ti­vál egyik sát­rá­ban. Kö­rü­löt­tük min­denki piás po­ha­rat szo­ron­ga­tott, ők azon­ban csak ettek, még­hozzá na­gyon ki­tar­tóan.

Kifosztották Zamárdit a Soundozók!

Kifosztották Zamárdit a Soundozók!

Már az első nap üres pol­cok fo­gad­ták a vá­sár­ló­kat.

Már az első nap üres pol­cok fo­gad­ták a vá­sár­ló­kat, az elé­ge­det­le­nek már a kö­zös­ségi ol­da­la­kon szit­ko­zód­nak. Úgy tűnik, üdí­tőt egy­előre senki se ke­res­sen Za­már­di­ban.

Megtaláltuk a Sound netes sztárját!

Megtaláltuk a Sound netes sztárját!

Elér­tük a So­un­don sze­le­telő Pum­ped Gabot. Érett­sé­gije még nincs, böl­cses­sé­gei azon­ban annál in­kább. Si­ke­ré­nek tit­kát is el­árulta!

Elér­tük a So­un­don sze­le­telő Pum­ped Gabot. Érett­sé­gije még nincs, böl­cses­sé­gei azon­ban annál in­kább. Most meg­tud­ha­tod si­ke­ré­nek tit­kát, csa­jo­zási szo­ká­sait, és azt is: miért nem jár test­építő ver­se­nyekre.

Farmerszerelésben bulizott a Soundon a világhírű szupermodell

Farmerszerelésben bulizott a Soundon a világhírű szupermodell

Mint Má­tyás ki­rály ál­ru­há­ban, úgy ol­vadt a bu­lizó tö­megbe a laza ker­tész nad­rág­ban csá­poló Pal­vin Bar­bara.

Súlyosan megsérült a magyar zenész a Soundon

Súlyosan megsérült a magyar zenész a Soundon

Első nap meg­ér­ke­zett a So­undra Lotfi Begi, de hir­te­len két­sé­gessé vált, hogy egy­ál­ta­lán mi lesz szom­bat dél­utáni kon­cert­jük­kel.

Első nap meg­ér­ke­zett a So­undra Lotfi Begi, de hir­te­len két­sé­gessé vált, hogy egy­ál­ta­lán mi lesz szom­bat dél­utáni kon­cert­jük­kel.

Balaton Sound: kész a forgatókönyv katasztrófa esetére

Balaton Sound: kész a forgatókönyv katasztrófa esetére

A Ba­la­ton-fel­vi­dé­ket ezek­ben a per­cek­ben éri el a vihar, de a fesz­ti­vá­lo­zók már dél­után 2 óra óta fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek a Ba­la­ton Sound te­rü­le­tére.