Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat.

Minden második családnál áll a bál karácsonykor

Minden második családnál áll a bál karácsonykor

Bár a több­ség a csa­ládra, sze­re­tetre, meg­hitt han­gu­latra asszo­ciál a ka­rá­csony kap­csán.

Elképesztő különbség: még a fizetésük is eltér a jobb- és balkezeseknek!

Elképesztő különbség: még a fizetésük is eltér a jobb- és balkezeseknek!

Ha azt hit­ted, a jobb­ke­zes olló a bal­ke­ze­sek leg­na­gyobb szív­fáj­dalma, akkor na­gyon té­vedsz!

Eszelős vörös hajzuhatag: Rubint Réka új frizurával villantott

Eszelős vörös hajzuhatag: Rubint Réka új frizurával villantott

Erre egyet­len szor­gal­mas ae­ro­bi­kozó sem szá­mí­tott.

Erre egyet­len szor­gal­mas ae­ro­bi­kozó sem szá­mí­tott: Ru­bint Réka tel­je­sen új fri­zu­rá­val nyi­totta meg az Alak­re­form bált.

Exkluzív: Merész estélyiben pózolt Medveczky Ilona!

Exkluzív: Merész estélyiben pózolt Medveczky Ilona!

Sokat sej­tető ru­há­ban fo­tóz­ták.

Így még biz­tos nem lát­tad a csi­nos tánc­mű­vész­nőt, akit sokat sej­tető ru­há­ban fo­tóz­tak egy cso­dá­la­tos hely­szí­nen.

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!

Min­den szem rá fi­gyel majd: mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!

Aludj a bal oldaladon, nagyon egészséges!

Aludj a bal oldaladon, nagyon egészséges!

Ha a bal ol­da­la­don al­szol, az meg­könnyíti a szer­vek re­ge­ne­rá­ló­dá­sát.

Ősi gyógy­mó­do­kat is­me­rők sze­rint na­gyon egész­sé­ges a bal ol­da­lon aludni, mivel ez meg­könnyíti a szer­vek re­ge­ne­rá­ló­dá­sát. Ha vi­szont a jobb ol­da­ladra for­dulsz ne­he­zít­he­ted a tes­ted mű­kö­dé­sét.