CÍMKE: 'bakancslista'

Elképesztő helyek Balin, amiket még nem árasztott el a tömeg

Elképesztő helyek Balin, amiket még nem árasztott el a tömeg

Ez a gyö­nyörű és el­ra­gadó szi­get még min­dig az egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai lát­vá­nyos­ság.

Ez a gyö­nyörű és el­ra­gadó szi­get még min­dig az egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai lát­vá­nyos­ság. Most olyan he­lye­ket mu­ta­tunk, ahol el tudod ke­rülni a tö­me­get és él­vez­he­ted a kü­lön­le­ges ter­mé­szeti cso­dá­kat.

Sasvári Sándor: Remélem, hogy megérem az unokáim születését!

Sasvári Sándor: Remélem, hogy megérem az unokáim születését!

Be­töl­tötte 60. élet­évét a Já­szai Mari-díjas szí­nész.

Be­töl­tötte 60. élet­évét a Já­szai Mari-díjas szí­nész.

Ezt látnod kell, oroszlánnal került szembe Harsányi Levente

Ezt látnod kell, oroszlánnal került szembe Harsányi Levente

Har­sá­nyi Le­vente egyik nagy álma vált va­lóra.

Har­sá­nyi Le­vente egyik nagy álma vált va­lóra. A mű­sor­ve­zető a minap bol­dog pil­la­na­to­kat élt át.

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

A 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban hír­ol­va­só­ként is ki­pró­bál­hatta magát Wos­sala Ro­zina, aki ven­dég­ként ér­ke­zett, de aztán köz­le­ke­dési hí­rek­kel is szol­gált a hall­ga­tók­nak.

Meglepő kijelentés, Afrikában turbózza fel férfiasságát Stohl András

Meglepő kijelentés, Afrikában turbózza fel férfiasságát Stohl András

Éle­tét is koc­káz­tatná Buci, hogy be­tel­je­sül­jön rég­óta dé­del­ge­tett vágya.

Éle­tét is koc­káz­tatná Buci, hogy be­tel­je­sül­jön rég­óta dé­del­ge­tett vágya.

10 évesen írt bakancslistát Nárcisz!

10 évesen írt bakancslistát Nárcisz!

Gyó­gyít­ha­tat­lan izom­sor­va­dás­ban szen­ved, de cso­dás ter­ve­ket szö­vö­get.

Az izom­sor­va­dás egyik gyó­gyít­ha­tat­lan faj­tá­já­ban szen­ved a nagy­ba­jomi Lisz­tes Nár­cisz, aki már tíz­éves, noha cse­cse­mő­ként két évet jó­sol­tak csak neki. A kis­lány édes­anyja, Ad­ri­enn a Bors­nak me­sélt lánya ál­ma­i­ról.

Ezt az öt dolgot bánják meg az emberek haláluk előtt...

Ezt az öt dolgot bánják meg az emberek haláluk előtt...

Ez a lista nép­szerű az egész vi­lá­gon.

Ezt a lis­tát ren­ge­te­gen ol­vas­sák vi­lág­szerte, hi­szen olyan dol­gok­ról szól, amit mind­annyi­unk­nak szem előtt kel­lene tar­tani.

Megindító: pokoli, fájdalmakkal teli helyre készül Aleska

Megindító: pokoli, fájdalmakkal teli helyre készül Aleska

Meg­ren­dítő te­rü­le­tet ké­szül be­járni a csi­nos ma­gyar lég­tán­cosnő. Tudja, meg­rázó él­mé­nyek­kel kell majd szem­be­sül­nie.

Meg­ren­dítő te­rü­le­tet ké­szül be­járni a csi­nos ma­gyar lég­tán­cosnő. Tudja, meg­rázó él­mé­nyek­kel kell majd szem­be­sül­nie.

Debreczeni Zita kipipálta bakancslistájának első pontját

Debreczeni Zita kipipálta bakancslistájának első pontját

Kí­ván­csi vagy, mire vá­gyott az egy­kor mo­dell? Hát meg fogsz le­pődni!

Engedd el a fantáziád! Írj szex-bakancslistát!

Engedd el a fantáziád! Írj szex-bakancslistát!

Írj szex-ba­kancs­listá, hogy ne ma­rad­ja­nak meg­va­ló­su­lat­lan ál­maid.

Ál­landó part­ne­red van, mégis áb­rán­do­zol néha va­lami más­ról? Ne ke­se­regj, írj szex-ba­kancs­lis­tát, akár a pá­rod­dal együtt, hogy ne ma­rad­ja­nak meg­va­ló­su­lat­lan ál­maid.