CÍMKE: 'babona'

Kiderült, ezért nem mutatja meg kislánya arcát Bódi Csabi

Kiderült, ezért nem mutatja meg kislánya arcát Bódi Csabi

Ha­tal­mas a bol­dog­ság a Bódi csa­lád­ban, hi­szen alig pár hó­napja meg­szü­le­tett Li­lien.

Különös babona, erről még sosem beszélt a magyar sportolónő

Különös babona, erről még sosem beszélt a magyar sportolónő

Póta Ge­or­gina hazai kö­zön­ség előtt ér­heti el pá­lya­fu­tása egyik leg­na­gyobb si­ke­rét.

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Különleges kéréseket küldött a budapesti hotelnek a világsztár

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a ja­nu­ári kon­cert szer­ve­zői.

Sehol nem sze­re­pel­het a 13-as szám és a lila szín - kü­lön­le­ges kí­ván­ság­lis­tát kap­tak a kon­cert­szer­ve­zők.

Péntek 13: A harmincas magyar nők hisznek benne leginkább

Péntek 13: A harmincas magyar nők hisznek benne leginkább

Ha­zánk­ban a 30-39 éves höl­gyek közel fele hisz a pén­tek 13-a ere­jé­ben.

Ha­zánk­ban a 30-39 éves höl­gyek közel fele hisz a pén­tek 13-a ere­jé­ben.

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban, így könnyen lehet, hogy az es­kü­vő­jét is kö­rül­ve­szik a ba­bo­nás ele­mek.

Wolf Kati babonás lett a gyerekei miatt

Wolf Kati babonás lett a gyerekei miatt

Az éne­kesnő éle­tét sok szem­pont­ból meg­vál­toz­tatta, ami­kor anya lett.

A ki­váló éne­kesnő éle­tét sok szem­pont­ból meg­vál­toz­tatta, ami­kor anya lett. De azt is el­árulta, hogy med­dig akar szín­pa­don ma­radni.

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz.

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz va­la­mi­ben vagy csak ba­bo­nás, ezért lapul a zse­bé­ben egy ka­bala, amit min­den­hova ma­gá­val visz.

Szeretnéd, ha 2018 a te éved lenne? Mutatjuk, mit kell tenned! EZO

Szeretnéd, ha 2018 a te éved lenne? Mutatjuk, mit kell tenned!

Szeretnéd, ha 2018 a te éved lenne? Mutatjuk, mit kell tenned!

Nem árt, ha be­tar­tod, mert abból baj nem lehet.

Há­zi­buli, jó­kedv, pezsgő és jó­kí­ván­sá­gok, no meg a szo­ká­sok, ame­lyek év­szá­za­dos ha­gyo­má­nyo­kon, prak­ti­ká­kon alap­sza­nak. Nagy­anyá­ink tud­ták, hogy ilyen­kor mit ér­de­mes az asz­talra tenni. Nem árt, ha be­tar­tod eze­ket, mert abból baj nem lehet.

Egy tojástól lett tökéletes Szűcs Gabi élete

Egy tojástól lett tökéletes Szűcs Gabi élete

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő évek óta ma­gá­nál hordja a nem min­den­napi tár­gyat.

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő évek óta ma­gá­nál hordja a nem min­den­napi tár­gyat, ami­nek nem min­den­napi erőt tu­laj­do­nít.

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket .

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket és tilos de­cem­ber 31-én.Az év utolsó nap­ján szár­nyast, halat vagy vadat kell fo­gyasz­ta­nunk, hogy el­ka­parja az előző év gond­jait.

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz.

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz.

Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk a dátum sze­rint 13-ra eső pén­teki na­pok­tól.

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk a dátum sze­rint 13-ra eső pén­teki na­pok­tól. Leg­va­ló­szí­nűbb, hogy a ba­bona a temp­lo­mos lo­va­go­kat eret­nek­nek nyil­vá­nító V. Ke­le­men pá­pá­hoz köt­hető.

Kiki fejen áll a koncertek előtt!

Kiki fejen áll a koncertek előtt!

Az Első Eme­let front­em­bere ri­go­lyá­i­ról val­lott. Sőt, azt is el­árulta, hogy egé­szen fur­csa ri­tu­á­léi van­nak.

Az Első Eme­let front­em­bere ri­go­lyá­i­ról val­lott, és el­árulta, hogy egé­szen fur­csa ri­tu­á­léi van­nak.

Soha nem hallott dolgokat árultak el a Full Moon tagjai

Soha nem hallott dolgokat árultak el a Full Moon tagjai

A vi­lág­szin­ten is el­is­mert acapella csa­pat tag­jai őszin­tén be­szél­tek a sze­ren­csé­vel való vi­szo­nyuk­ról.

A vi­lág­szin­ten is el­is­mert acapella csa­pat tag­jai őszin­tén be­szél­tek a sze­ren­csé­vel való vi­szo­nyuk­ról.

Különleges kabalái vannak Farkas Gábrielnek

Különleges kabalái vannak Farkas Gábrielnek

Meg­mu­tatta a Ri­post-nak őket.

Meg­mu­tatta a Ri­post ka­me­rá­já­nak, hogy mik azok a tár­gyak me­lyek­ből erőt merít.

Rubint Réka elárulta Norbi titkát

Rubint Réka elárulta Norbi titkát

Réka a Ri­post ka­me­rá­já­nak val­lott arról, mi ve­zet­heti si­kerre Nor­bi­é­kat.

Réka a Ri­post ka­me­rá­já­nak val­lott arról, mi ve­zet­heti si­kerre Nor­bi­é­kat.

Ezt a számot ikszeld, ha nyerni akarsz a lottón!

Ezt a számot ikszeld, ha nyerni akarsz a lottón!

Mu­tat­juk, mi hoz­hat sze­ren­csét!

Va­ló­szí­nű­leg nem vé­let­len, hogy idén lép­tünk át a Majom évébe. Mu­tat­juk, mi hoz­hat ha­tal­mas sze­ren­csét!

Újévi tilalmak - vagyis ezt ne tedd, ha túl akarod élni 2016-ot!

Újévi tilalmak - vagyis ezt ne tedd, ha túl akarod élni 2016-ot!

Az év első nap­já­hoz szám­ta­lan szo­kás és ba­bona fű­ző­dik, össze­szed­tük azo­kat, ami­ket sem­mi­kép­pen nem sza­bad ma csi­nál­nod

Alaposan kibabrált a balszerencse a SzerencseSzombat sztárzenészével

Alaposan kibabrált a balszerencse a SzerencseSzombat sztárzenészével

Nagy Laci "Gi­tano" és ze­ne­kara me­sél­tek a sze­ren­csé­ről.

Nagy Laci "Gi­tano" és ze­ne­kara me­sél­tek a sze­ren­csé­ről.

Galambos Dorinát nem lehet megfélemlíteni a babonákkal

Galambos Dorinát nem lehet megfélemlíteni a babonákkal

A Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zettje nem hisz sem a sze­ren­csé­ben, sem a ba­bo­ná­ban.

Nem csak mackó, tigris is! Titkokat árult el Király Gábor

Nem csak mackó, tigris is! Titkokat árult el Király Gábor

Na, ki mossa a ka­ba­lag­atyá­ját?

Vi­lág­szerte is­mert szürke nad­rág­já­ról, de más ba­bo­ná­i­ról is me­sélt vá­lo­ga­tot­tunk sztárja. Ki nem ta­lá­lod, hogy ki mossa a ka­ba­lag­atyá­ját!

Jósold meg a jövőd karácsonykor! Így kezdj hozzá!

Jósold meg a jövőd karácsonykor! Így kezdj hozzá!

Tud­tad, hogy a ka­rá­csony­hoz ba­bo­nák és jós­lá­sok is köt­he­tők? Ideje, hogy ki­pró­báld őket te is az idén!

Tud­tad, hogy a ka­rá­csony­hoz ba­bo­nák és jós­lá­sok is köt­he­tők? Ideje, hogy ki­pró­báld őket te is az idén!

Hihetetlen! Babonából nem akar nősülni L.L. Junior

Hihetetlen! Babonából nem akar nősülni L.L. Junior

A si­ke­res rap­per két gyer­mek után sem sze­retné oltár elé ve­zetni sze­rel­mét.

Hihetetlen babonáktól tartanak sztárjaink

Hihetetlen babonáktól tartanak sztárjaink

El­ké­pesztő módon pró­bál­ják el­űzni a bal­sze­ren­csét a ma­gyar hí­res­sé­gek.

Hopp, egy fekete macska!

Hopp, egy fekete macska!

Ön mit tesz, ha át­sé­tál az utcán Ön előtt?

Ön mit tesz, ha át­sé­tál az utcán Ön előtt egy fe­kete macska? Mi­lyen óv­in­téz­ke­dé­se­ket tesz pén­tek 13-án?